รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวิชุดา  ศักดิ์ทองคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายณัฐวัฒน์  รักเรียน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายศุภกฤต  ประทีปแสงธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐยศ  ธนานุรัตนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายชยานันต์  วุฒิวงศ์โชติกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายปณิธาน  เล็กอิ่ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายอภินันท์  สุมนวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายธราเทพ  ตยาคีทาน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายธวัชชัย  วิจิตต์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายคุณากร  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเยบีพร  แฮหมือ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปวีณา  ใจคำลือ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพัชรพร  มณีธร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฉายบุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอธิชา  เวชศุภกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เขตทองมาก โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพัณณิตา  ลัดดาไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงเขมจิรา  วงค์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วิญญายอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปณัฎฎา  มนทนม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายสุรชัช  ศิริบุญมา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายอภิวัฒน์  มหาชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายสุธินันท์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายจักรี  พงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายพิรุฬห์  พานทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายสุชนกนันท์  อรินแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายพัฒนา  ห้วยสาม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายวงศธร  ลิขิตรุ่งรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายบรรณวิชญ์  บุญโหล่ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายพัทธรดล  ยอดคณิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายนิติมร  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายชนกันต์  ฉันชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายสิเมโอน  ภิรมย์สดุดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพนิตสุภา  แสงโสม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกรวรรณ  พิมมะสอน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายคิรากร  กัมปนาทวรากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายธนภัทร  การเพียร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายภูมิ  นฤมลนภากร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายพัทรพล  ไพรจุฬากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายกษิดิศ  โกศลปลังศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายสุภาษิต  ศักดิ์คีรีชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายธีรวัฒน์  สุทัศน์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงสิริธัญญ์  บุญโญรส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงเวธนี  ต้องชนะลาภ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พึ่งสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิง่ยลลดา  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงเขมิกา  ศักดิ์บูรณาเพชร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวรกานต์  รักสงบ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงจิรชภา  วงศ์สุริยะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงบุณยานุช  เกิดชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายภาคิน  ธิดา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายณฐภณ  ไพรสัจพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายจตุรงค์  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายปภังกร  บัวลา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายเจตนิพัทธ์  วรรณคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฐพล  ฉายาวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายพีรพัฒน์  มณีสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายจิณณพัต  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายจิรภัทร  คำหมั้น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์น้อย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ตรงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายสุภวัทน์  โสภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายพีรณัฐ  เชาว์พิกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายนิพพิชฌน์  เป็งมัชยา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายปรัถกร  อ่อนแพง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายนภดล  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายพจน์  จันดา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายจักรภัทร  ภูษิตวิโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายจักรพงษ์  วิสาละ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายวรวัส  สุขโพธิญาณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายชิติพัทธ์  ส่าเหล่วา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายนฤภณ  รุ่งเรืองผลบุญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายชยพล  ทวีวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายรณกร  ชมพูวีรกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงทัศนมน  นฤมลนภากร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงธัญพิชชา  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงอรปรียา  พินิจพรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงศราสินีย์  สถิตเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธันยมัย  ประยูรแสงรัศมี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสุธาสินี  ธนานุรัตนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงเมธาพร  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงวิลาศินีย์  สอาดจิตต์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพรรษชล  เสนากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กันฑา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งบัฒฑิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณภัทร  ผาติยาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงกัณสุดา  กล้าประจัน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงน้ำฝน  ไชพิมูล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงอรอมล  มีสุข โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกนต์รพี  สมศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงภัทรศรี  พนมไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายปฏิภาณ  ทวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฐจักร  วรรณธร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายปาฎิหารย์  ทองพวง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายพีรพล  กลิ่นจงกล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายรักษกร  นิลไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงชัญญาสินี  สถิตเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงอรจิรา  อ้นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพิชดา  ธรรมแดนไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรถาวร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงพีรดา  พรสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงวริศรา  อนันต์รุ่ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงภคพร  ภานุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงเบญจางค์  พินิจประชารัมย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงอรนลิน  จันทรบุตร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทร์โอภาส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพิสชา  สิทธิ์คงขจร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  วิฉายสกุลวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายพิทยา  ศรีธิเขียว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายวีรากร  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายพีรพงศ์  กัลยา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพิชญา  เสรีธนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงสุชานันท์  การเพียร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายณัฐชนน  ตาจุมปา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายกรกฎ  พิมพ์รส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายนิพิฐพนธ์  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายกันตพิชญ์  อินทร์ชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายธิติวุฒิ  แหวนวัง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายสิรวิชญ์  กระแสเงิน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงบุญยวีร์  หมีจันทร์ต๊ะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงอรรวินทร์  คีรีพลาเดช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอติกานต์  วิไลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงณัฐนันท์  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายณัฐนันท์  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายธนวัฒน์  อภิวะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายฐพัณกรณ์  เกิดแสงนาค โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายกฤษณล  พัฒนธันยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายธราเทพ  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายสรรพวิชช์  สิงห์แก้วฟู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงพรธีรา  ขัตติกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงนิตยา  มูลมั่ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงสิริกร  จันทร์โอภาส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงกมลวรรณ  รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงสุพิชญา  วรรณคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงชนัญธิดา  ทัตชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายพงศกร  ศรีเกาะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงอภิชญา  ธนิตทานนท์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายโชคดี  แซ่หลิ่ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงสุมิตตา  วงค์ซุย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงสุพิชญา  ปันเจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัฐชยา  เพียงพรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงบุตรสวรรค์  ไพรวิทยานันท์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ศรีละวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายขวัญชัย  พินิจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกิตติวรา  อัมพุชสิริ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชนานันท์  บุญสูง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงศญานันท์  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงอนัญญา  ก้องพนาไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกุลกัลยา  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงอรัญญา  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงภัทรธิดา  มิ่งลักษมี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธนัชชา  เดชทวีโชค โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนาราภัทร  ชีพพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพิชญา  ปัญเจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณชนก  ตายน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายนาวี  เสรีย์วงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธนกร  คำมี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายนันทนัช  อะริยะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายเอื้ออังกูร  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายภัทรภณ  ภู่รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกมลชนก  กันทาหอม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพิชชา  วรชัยวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพัชรมัย  ก้องพนาไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงมณฑนา  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงยุวรินทร์  หงษ์สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายนฤเศรษฐ์  น้อยจ่า โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายกิตติคมน์  สำเภาเครือ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงอรวรา  พิทักษ์วนาศิริ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปวีณ์  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงสุกัลยา  บานพับ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงเอื้อมฟ้า  กาญจนาปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณัฐนิชา  สิทธิ์คงตั้ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนรรัตน์  เวชจุลบุตร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงวรกมล  ศรีชุ่ม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอภิชญา  ชุมภูศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปัทมา  ธรรมปัญญา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกิตติรัตน์  อิ้มอนงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชัญญา  ไชยราช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายรัชชานนท์  กระจ่างดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายฐิติวุฒิ  กระจ่างดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพชรพล  ชายสืบสกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายเจษฎากร  เพชรพรวัฒนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายเมธัส  เชยชม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายพรสวรรค์  วนาศิริ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายชยานัทธ์  ศิริประเสริฐนาม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงธันยชนก  ฤาชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธีรเทพ  รักอิสรภาพ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายนันทพงค์  วิรัตนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายชัยธนภัทร  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธรรมรักษ์  ธรรมเดช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายนิธิกร  กัณนิกา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายกัณตภณ  ศิลปจิตต์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายเอกพงศ์  สิงขรสิริเดช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายพีรภัทร  ฤกษ์ชวลิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายพงศกร  วงศ์วาน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายศุภณัฐ  นิยมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายภีรพัฒน์  อัครเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธนกฤต  อุตราติมุข โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายไพรทิศ  หวังวนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณัฐนนท์  ชินสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายรงคเทพ  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกันยารัตน์  อาทรเกตุ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธัญญเรศ  บัวดก โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ทาแดง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัชชา  พานทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วงศ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิมินกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายพรชัย  คีรีประเสริฐนาม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายชญานัทธ์  หล้าแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายเมธิชัย  ชมภูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายศิริ  มงคลเกษรทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายทักเทพ  จิตร์คงมั่น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิมพิดา  พนาคุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพรแก้วทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อินต๊ะวัง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงศิชานันท์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพรลภัส  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปัณฑารีย์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายกรณ์ดนัย  ขจิตกาญจนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพงศธร  เจิมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกฤตเมธ  มณีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายทศวรรษ  ปานยุ้น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงนันท์พนิตา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวรกมล  วนากุลพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงศศิรดา  อุปสอด โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงครองขวัญ  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เพชรพรวัฒนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงธนพร  แสงหาญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภูมิ  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายพรภวิษย์  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายสีหราช  แสนอุ่น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุภาวดี  สะอาดจิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชนากานต์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายศุกดิษถ์  มั่นประกอบบุญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายภูริณัฐ  สิทธิ์คงตั้ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธนพัฒน์  จรรยารัศมี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายอรรถพร  สุวรรณนิยม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธิติวุฒิ  เบ้าชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกมลพรรณ  เกษมจิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณภัทร  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสาธิกา  นภาเวชกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปารมี  ปุละเปา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธรมรัตน์  ผาธำรงไท โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายศศิพงศ์  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายบวรพจน์  รอดดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกมลพรรณ  เข่งเงิน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายกันต์พัฒน์  พงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงชนัญชนก  เยาวโสภา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงพัชรพรรณ  โนรี โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงพิทยา  ลุงแดง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงวรินทรา  นวลคำ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงทิพย์ดาภรณ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงกานต์พิชา  สิงขรพิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงอัญจิรา  ทวีทองเพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกันยารัตน์  เกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงฐิตา  กูน๊ะ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงพัรนันท์  ประชาเรือนรัศมี โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ตุนุ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงดอกรัก  อิสระอังกูล โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีสล้าง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงสิริกร  กันทา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายนัฐกรณ์  คิดโสดา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงศุภลักษณ์  เถิงกันทา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงสุชัญญา  มุงเมือง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงลลิตวดี  รู้ดี โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายณัฎฐภูมิ  ปัญญาศณีวิชัย โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายจิรสิน  รักษ์เนตรมณี โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายณัฐนนท์  กาวิยัง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายธีรภัทร  เวฬุสาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายธนพล  สมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ไชยองการณ์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงเขมนิชา  อหริพ่าย โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงอรจิรา  แซ่ต้วน โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงอักษราภัค  วงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพรสิริ  นามโคร โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงอภิชญา  โยงกู่ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงปันรัก  เกษตรสันติ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงมธุรดา  ภิรมย์โอฬาร โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธนชัย  กระแสปัญญาดี โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายวรพงศ์  พจน์พนาเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายนภัสดล  วงค์ศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงเขมนิชา  อหริพ่าย โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชนัตฐา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงพัณณิตา  ทองออน โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายมีนกร  เติ๊กทอน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายรัชชานนท์  เครืออ่อน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายภูริช  พึ่งพวก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงชลธิชา  โยคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายนิรวิชย์  จ่าก่าซื้อ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แกยี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงเบญญาภัทร  การดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงอังคณา  ลุงหม่อง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงจุฑามาศ  จองหว่าละ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นะแยง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายณัฐดนัย  ใจกันทา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายสิทธิชาติ  เซ่งเฮ่อ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายสิริศักดิ์  ทุนไฮน้อย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายอภิเดช  แซ่หม่อ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายภูรินทร์  คฑาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายอรงกรณ์  แสงมั่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายภูมินันท์  วงศ์นวล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายฆนรุจ  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงเกสรา  เที่ยงคุณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงขวัญข้าว  กูนาธรรม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงเจนจิรา  วนารุจี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลีลาฐิติกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงอลินดา  แซ่จื้อ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงเมธาวี  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงสิทธิ์รนันท์  แซ่หลี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายกาฟวิน  ลุนเดย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายปวีร์  ธรานันทวิทยา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายพีรณัฐ  ชัยแสงสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายสิทธิพล  ซาทู โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายอธิป  ใต้ร่มประทีป โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายกษาปณ์  ทำกิน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายธัญเทพ  รักพิทักษ์มั่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายญาณวรุตม์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายวรฤทธิ์  ธงภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงมาริษา  หลีนวล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงสุรัมภา  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงอังคณา  จักก่าออ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงชลธิชา  พานพานิช โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไชยขัน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงคุณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายพลวัต  โยคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงพัชรนันท์  พวงสุยะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงณัฏฐิภัทร  เสรีพาณิชณย์การ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายนัทธพงศ์  แนวพานิช โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงธิติสุดา  นุจายเขิ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงธิชาญา  หลินจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงขวัญศิริ  อุตะมะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงพัชนี  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงวริศรา  ม่วงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงศุภิสรา  ยุ้งอ่อน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงษาวดี  ปานจำรูญ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายอนิรุธ  แซ่จริง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงสุทธิดา  หมอคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงอมรา  แซ่หยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 นายกิตติศักดิ์  ชื่นมนุษย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 นายประวิทย์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นายณกร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นายปานตะวัน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวปณิดา  สินลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นางสาวบุภากร  วัฒนแสนสุข โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวฐานิดา  ยานะรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวณิชา  แช่ย่าง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวนริดา  ลำปายเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นางสาวพรพิมล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นางสาววรรณภา  จื่อจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 นางสาวสุดารัตน์  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงแสงนวล  บุญมี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นางสาวพัชรียา  แสนลี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวสุดารัตน์  จันทร์ตา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นางสาวจิรัชญา  ศรีธิยวง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นายกิตติรัช  แซ่หลี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวกิติมา  หล่อเดชาถิรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นางสาวณิชา  โชติอารยะพร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นางสาววรกมล  เทพบุ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงมันทนา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายอธิฐาน  แก้วเกย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงสมพิศ  ธีระปัญญากุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 นางสาววนิดา  บุญทวีธรรม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงคำหลี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงอารี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงวรรศิกา  เดชวงศ์ยา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงเบญญานุช  ภูริรุจา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงนิลาวัลย์  คำเล็ก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงคำหลาว  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงวิชชุดา  หล่อเดชาถิรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงคำลืน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวแสงส่วย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงแสงธร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงหม่าน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงน้ำหวาน  รวมไทยอารี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายก้องภพ  นวลลต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายกิตติพงษ์  ชายชาตรี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายจีรยุทธ์  แซ่จื้อ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายเตวิช  มานะประสพสุข โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพนธกร  คำอ่อง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายศักย์ศรณ์  เบญจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายศุภเชษฐ์  สุนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายสุกฤษ  สุกลคงยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกนกวรรณ  ขจรรัตนเมธา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงจันทราทิพย์  ปานแอ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงณัฐชา  หล่ายเจ็ด โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพรทิพย์  วันดู โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงเพชราภรณ์  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  ผางแดง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงธณิกาญจน์  แปดศอก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงอินทัช  ย่างสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์ตา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสุชัญญา  ตามิ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายอดิศร  ลุงคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายชิษณุพงษ์  ยอพาก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายอานนท์  มอญชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายณัฐพงศ์  โสภณกิตติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายราเมษ  หัฎฐกร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายเอกหฤษณ์  ม่วงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายอรรถพล  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงคิรามาลี  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงจารุภา  แซ่ถิน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงปาริชาติ  ตั้นคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงอาภาภัทร  แซ่ฉี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงโชษิตา  สินรัตนสำราญ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงเกวลิน  จิตใฝ่ธรรม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงเบญจมาศ  พรหมภูมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายศรัณย์  อูลู่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายภานุพงศ์  สมบัติวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายธนภูมิ  กังวาลศิล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายโกมล  สีจู โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงนฤมล  หย่างเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงชาน่า  สตาร์ ฟ๊อก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงธัญพิชชา  โชคประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงแสงดาว  เกียกมลชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธนภูมิ  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายธงชัย  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายรส  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันต๊ะคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพันธิสา  แซ่หยาง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงวชิรญาณ  ชู โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  สุวรรณเขต โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพัชริศา  วันมาลา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายอภิยุทธ  มุตตาหารัช โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายอรัญวัตร  โยคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายเอกราช  แซ่หวัง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายธนาวิทย์  เสนากุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายวีรยุทธ  เลามุ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายธนกฤต  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายพลวัฒน์  กิตติเลิศเจริญ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายสิทธิชัย  วิเศษรจนา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงอิหลิง  แซ่หลู่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงวนิดา  ยิ่งสินสุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงจอมขวัญ  บุญเติม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงธีรกานต์  คำตา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอมรรัตน์  วินจะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงภัณฑิรา  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงพุทธิชา  ขจรพรแก้ว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงธัญญา  กันทาน้อย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุตะมะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ฤทธิ์ลือชา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายชนสวัสดิ์  สมจิต โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายพงค์พิสิฏฐ์  ธรรมลังกา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายยุทธนา  ปัญญานันท์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายธนพัฒน์  พันธ์วินากูล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธนภัทร  ส่วยเหย่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายพันธวัช  แก้วดวงแสง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายจิรพัทธ์  สมะบุบ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงวรัทยา  สมชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงรมิตา  คำหมาย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงญาณิน  จันทร์เต็ม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงนพนันท์  ภูริรุจา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงกันต์สุดา  ยาเขต โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายธนพล  แซ่หัน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายธาดา  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายพีรพล  เฉลิมพลสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายวีรวุฒิ  นิติทอนกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายไมเคิล  เวอเรีย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายกวินท์  แซ่หมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงณภัทร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงทิพรดา  ลุงอ่อน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงบุญญิสา  แซ่จู โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงวงศ์เดือน  มณีสร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงติณณา  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายกรวิชญ์  ปันวารี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ปัญญาเด่น โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายโกสินทร์  ชนิดกานน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายทัศนัย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายธราเทพ  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงกิตติมา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายสมบูรณ์  ลุงนันท์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สิรินฤการ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงพิมพิดา  เทิดชัยชัชวาล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงพรสินี  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงปิยดา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงคันธรส  ติวัน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงพรชนิตว์  นุมา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงสุภาภรณ์  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายวิชยุตม์  แซ่โซ้ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายอติชัย  วนัสวจี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายสิรภัทร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายรัฐภูมิ  ปินตาคำ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายคณาธิป  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงนิษฐกานต์  เปี้ยะผะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงศุภดา  เกษมเจริญกูล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงรจนา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงฉัตรกนก  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงพุทธรัตน์  ยาเขต โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงณิสรา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงกนกพร  เลิศศักดินา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายอธินาถ  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายชาคริน  ลาวมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงจัญจุรา  แข่แม้ว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงสุทธิดา  โชครติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงโสภิตนภา  ปัญญาชัย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงอำพร  กานต์ระวีวรรณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงดรุณี  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงสุนารี  ไมตรีจิตสำราญ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงณัฐชไม  แซ่ยั้ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงวีรยา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงนาหยอ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงแสงจันทร์  ลูกเวียง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงมอญจิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงสุดารัตน์  อุรา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ยี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไพรมาเกิด โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงอรนุช  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นางสาวอาหมี่  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงเกศรินทร์  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายกาจกิจ  สงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงภาริดา  เลาว้าง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงจิดาภา  ขวานทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงนวลจิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงศุภนา  ชัยทีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงรวิพร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายจิรเจต  จ๋อยแปง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายจักรภัทร  ชัยวงษา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายวิชยา  จีนาแก้ว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายธีรพงษ์  อุกอาจ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงปณิดา  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ว่าง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงธิดาภรณ์  ผาแดงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงจักษณา  วัฒนแสนสุข โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงป้าย  ประเสร็ฐธิรา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงโบ๋โนน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงกันต์ธิดา  พงศ์ปัญญาธร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงขวัญรัตน์  มนตรีสถิตกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงจริยาพร  คีรีหลักเพชร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายอรรถพล  หย่าจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายอดิเรก  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงดาว  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงเบญจรัตน์  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงพิมพ์นภา  โยนาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงธัญญา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงวริษา  จิตราภากุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงสุดที่รัก  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงพรรณี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงรติกานต์  เจริญนิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงสุทีทิดา  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงโสภา  เถกิงวิโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ภาคย์สัสดีกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงวาสิตา  สงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงกัลยกร  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงนันทิสา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงพุทธิชา  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงรจนา  สะซิโม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงอัปสร  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงวรัญธร  ปัญจวัฒนากร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงสุวนันท์  วงศ์มานะไพร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงนนทิชา  ยี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายฉันทวัฒน์  พรมสีใหม่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงปวีณา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงมนต์รักษ์  ยาเขต โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงวารุณี  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงอาภรณ์  เลาย่าง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงอาทิตยา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายฐิติโชติ  ศุภวัฒน์วิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายทศวรรษ์  เขื่อนเพชร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายเสฏฐพงศ์  ผาแดงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงภัทรวดี  ทิพย์อิ่น โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงสุชาวดี  นิรันดร์พัชรกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงสุทธิดา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงแสงแก้ว  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงบุญณิสา  เลาเตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายรัชต์ธร  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายวิชัย  ตัดยา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงสุณี  คอนจา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายเสือมน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายหลาวใส  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายชัชพล  เฉ่วจา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายชยากร  สิวะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายยี่  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายทัณฑศร  เลิศนราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายภัสกร  บุษดี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายกายสิทธิ์  สีวลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายยะอื่อ  จะลา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายภูติวัฒน์  วิวัฒน์พรไชย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายธีรวุฒิ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงญาตาวี  เทพพนม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงแสงหอม  คำแดง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิทักษ์อินธิกร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงจันทิมา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงประภัสสร  เลาหรี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงศรุตา  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงมณีรัตน์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงวราลี  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงพรไพลิน  รัตนตรัยรำลึก โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงทิพวรรณ  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงมัลลิกา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงอะลิซาเบ็ท  เลาเตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงพรทิพย์  คะบู่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงศราศิณี  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงศุภารัตน์  โรจน์เกษตรสิน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สัจจะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงอนิษา  เจริญนิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงชนิตา  ถิ่นมะไฟ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายเอื้ออังกูล  โอษะคลัง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ประภาสกานต์โกศล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายรุ่งยศ  มะลิดวง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายพัศกร  มัจฉาวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายจีรศักดิ์  อุบลม่วง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงกรวิภา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงณัฐรียา  ร้านทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงรวิษฎา  ร่มโพธิ์อร่ามดี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายเดชโชติ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายทักษยศ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายธีรกานต์  ยอดเงิน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายธีรเทพ  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายพงศกร  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงคำนุ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงยุวดี  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายวรเมธ  ไพรจรุงสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายอนุราช  คำผิว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายณัฐพงษ์  นัตกานต์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายภูริษ  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายยุทธวีร์  ขวานทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายอนุสรณ์  ขีดเกษม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายพลจันทร์  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายภูวนัตถ์  ฤทธิ์มนตรีชัย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 นายสมพงศ์  พงษ์นรนาถ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงนภัสชล  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงนรา  โกมลรัศมีโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงนาตาชา  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงประไพพรรณ  ชัยเดช โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงพิรยา  เรือนคำ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงรติกานต์  เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงคณิศร  สินลี้ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงจิตชยา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงปิยนุช  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงภาวิดา  แซ่ยี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงธัญมน  ยอด โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงสุทธิดา  - โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายจ่ามปุ้น  สามแสง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายอัครชัย  หมีจ๊ะ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.5 คณิตประถม
643 เด็กชายกร  ชาย โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กชายจิรเกียรติ  พิทักษ์คีรีทอง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายพลทัต  ดอกผึ้ง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายธนภูมิ  คิดตรง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายพัชรพล  มูลสุข โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายจักริน  ตุ๊เออะ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายดลวัต  แก้วขัน โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงสิรินทรา  ฮองโยง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงพรสินี  ฮองโยง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงฑิมพิการัตน์  เขียวมูล โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงเมธาวี  หนองปิงคำ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงพลอยไพลิน  กัลยา โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงยุพา  ไม่ปรากฏชื่อสกุล โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงณัฐวดี  สมแปง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงจุรีพร  แซทู โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายสรนันท์  ตุเออะ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายนักสิทธิ์  นายหว่าง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายบงกชเพชร  พาซู โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แซทู โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงอุฬาริกา  สุขก๋า โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงสิรินทรา  ยานะรินทร์ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงสิราวรรณ  เลิศวงศ์รัตนกุล โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงสโรชา  เขิ่งมล โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงแสงก่ำ  ไม่ปรากฏชื่อสกุล โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงชลาลัย  มูโยม โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 นางสาวแสงนุ่ม  ไม่ปรากฏชื่อสกุล โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงภานุชนาถ  สีวรรณะ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงนิรชา  ไม่ปรากฏชื่อสกุล โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงนวลนรา  สีวรรณะ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงพิมตกานร์  สีวรรณะ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงชลิตา  กิจโชคประเสริฐ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายณัฐชนนท์  อุตเจริญ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายฐกฤตธรณ์  ฐิรนันท์โภคิน โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายไตรภพ  พนมไพร โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงพัชรินทร์  พนมไพร โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 นางสาววรรณพร  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายจิรเดช  เหว่าจะ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 นายวงศกร  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายสิทธิพล  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงพัทธวรรณ  สิงห์ทอน โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 นางสาวศนิดา  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงศิรประภา  ทิพอิ่น โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงสุวารัตน์  ตะแก โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงชุติมา  ดิเรกวาจา โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงดรณี  สมานชาญชัย โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงสุดารัตน์  ประสานเนรมิตร โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 นางสาวสกาวเดือน  ว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงสุภัสรา  แซ่เฒ่า โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงศุภาวรรณ  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายพิพัฒน์  ไม่ปรากฏชื่อสกุล โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 นายสันติภาพ  ตุเออะ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 นายพิภพ  เลาเทาะ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายกิตติกร  พิกุลทองเกิด โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 นายพิทักษ์  พนมไพร โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายพิทักษ์  สุขสกุลปัญญา โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 นางสาววารี  เลาหรื่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 นางสาวศิริขวัญ  เลาซาง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงอสมา  เลาวือ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นายฤทธิ์เดช  พาณิชย์สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 นายฤทธา  พาณิชย์สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 นายไกรวิชญ์  เลาหล้า โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 นายคงฤทธิ์  ยุวโรจน์อมร โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 นายปิยะวรรษ  เจแฮ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวกัลย์สุดา  พนมไพร โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงเกศณีร์  พระนิเวศน์ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงวราภรณ์  กิจโชคประเสริฐ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 นางสาววิมลพร  พีระวุฒิทวีเดช โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงสุพิชญา  ทาดู โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 นางสาวอรทัย  แซ่เฒ่า โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงศิริพร  พนมไพร โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 นางสาวนุชรดี  แซ่เฒ่า โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 นางสาววนิสา  แซ่เฒ่า โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 นางสาวนิดา  แซ่หัน โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 นางสาวจารุมน  เลาต๋า โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 นางสาวเสาวณีย์  พนมไพร โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 นางสาวแสงจิต  ไม่ปรากฏชื่อสกุล โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 นางสาวจันทร์คำ  ไม่ปรากฏชื่อสกุล โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 นางสาวแสงอิง  หลู่มุ่ง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 นางสาวปรายฟ้า  พรมเทพ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 นางสาวสุวิกา  หว่างไม โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 นางสาวอุไรพรรณ  หว่างไม โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 นายสุรชัย  หยู่เปา โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 นางสาวสุรนันท์  พะยิ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงปรานต์  แปงใจ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 นายวุฒิพงษ์  บุญดี โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายคมสัน  ปัญญานิยมวงศ์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
729 เด็กชายสุรัตน์  แซ่เห่อ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
730 เด็กหญิงบิณฑิตา  แซ่เห่อ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
731 เด็กชายพุฒินันท์  นันธิสิงห์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กชายศิภูริน  บางโพ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายพุฒิพงค์  พนมไพร โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
734 เด็กหญิงคำ  - โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงวิราสิณี  วงศ์พรพระ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
736 เด็กหญิงจิรัชญา  ปัญญา โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กหญิงเบญจมาพร  แสงเฮ่อ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กหญิงธัญลักษณ์  กรองมาดี โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงวาเลนไทน์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายศิวกร  ส่าเหล่ทู โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงนริศรา  อุดมพัฒนากุล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงพิชญา  ภีระ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงพิสินี  โก่งสายเงิน โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงมานิตา  นายวม โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายพงศกร  โก่งสายเงิน โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงกันติยาพร  แสงเฮ่อ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงวาสนา  แซ่ว่าง โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงปริชญา  กิกลิ้ง โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายภาคิน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงแก้วกัลยา  ภิญโญ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงอรณิชชา  นันทอาภรณ์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กชายปรเมษฐ์  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายพิเชษฐ์  ใจมูล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงค์ซื้อ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงพิกุล  - โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงจิตรานุช  กรองน้ำแท้ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงศิรินยา  กุลมนัส โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายเจริญพงศ์  ไหวดี โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงชนิดา  จรรยาไพโรจน์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงนับพระพร  ทรงสุขใจ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงกัณชนันท์  ใจยาว โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงนิชาภัทร  โกสุม โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  เต็มคำ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงชยาภรณ์  ชื่นทรวงจิต โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงสิริวิมล  โชติชัยวงษ์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่จัง โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่เห่อ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายธนัช  ไชยา โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายยศกา  นภาเวชกุล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  รักสัตย์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงสิริกร  ฟ้าสว่างแสง โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายบูชิต  ใจลังกา โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายพรชัย  แสงสว่าง โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงสสารี  โก่งสายเงิน โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงสิริกัญญา  แสงใส โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงฐิตินันท์  ชัยยะ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองประสาน โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงธาริสา  แสงสรทวีศักดิ์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงคำ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายพุฒิพงค์  ก่อนเศรษฐี โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายวีรชัย  กิตเกียรติคุณ โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐ 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กชายอติรุจ  จำเริญนโคทร โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐ 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มูลรัง โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐ 1 ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงวีรภัทรา  โสตสดับปกรณ์ โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐ 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายสุชา  สุขถาวรกิจกุล โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐ 1 ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายกวิน  ทรัพย์ทิชากร โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐ 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กชายวรินทร  บุญชูโชคชัยกุล โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐ 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายภีระ  ทวีกิจเพิ่มพูล โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐ 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุรินทร์ โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐ 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กหญิงชลธิชา  ฟูมา โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐ 1 ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงอภิษษา  สุรินทร์ โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐ 1 ป.5 คณิตประถม
792 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปู่ปุ โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐ 1 ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงมณฑิตา  ปองปิ่นทอง โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐ 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กชายกิตติพศ  ใจเลิศฤทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงชลธิชา  กองตระกูลดี โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงณัฐริกา  กองตระกูลดี โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายเจษฎา  กระบวนโชคชัย โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงชมพูนุช  ก่อนอุษา โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายพงศธร  ก้อนเกียรติวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงฐิติพร  ก้อนเกียรติวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กระบวนพาณิชย์ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายภูเบศก์  พินิจธรรมพีระ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายจิรากร  กิ่งแก้วเพชร โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สว่างรัตนชัยยง โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1 ป.6 คณิตประถม
805 เด็กหญิงอักษราภัค  บุญชูรักษา โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงดนิตา  ก่รกัมพล โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กหญิงธมนวรรณ  ภิรมย์ไพร โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
808 เด็กหญิงสุนิตา  กิตตินุเคราะห์ โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงจีรานาถ  ดำรงปัญญา โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงจิรวรรณ  บุญชูรักษา โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงณัฐวดี  ยุวกติกานนท์ โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงเสาวณี  เพชรสร้างตน โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงกินรี  เนตรภาสกร โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงเกสรา  ห้วยสาม โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กิตตินุเคราะห์ โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายณัฐภูมิ  ลืนคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายสุชาติ  - โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ป.6 คณิตประถม
818 นายถิระ  เนตรไพศาล โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 นายหนุ่มแสง  - โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 นายรัฐนันท์  ปัญญาดี โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 นายเกรียงศักดิ์  แซ่หล่อ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 นายศักดิ์ทุน  - โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 นางสาวนันท์นภัส  เทียนแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 นางสาววิไล  จรรยาอร่ามกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 นายศุภณัฐ  - โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 นายจุ่ม  - โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 นายทิณวัตร  - โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายโชคชัย  พันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายจารุพงษ์  ปิยศักดิ์ภาคกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายสมตระกูล  สีจันทร์สุกสกาว โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.4 คณิตประถม
831 เด็กชายชยากร  ชูพันธ์สิทธิพงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.4 คณิตประถม
832 เด็กชายกลวัชร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.4 คณิตประถม
833 เด็กหญิงพิมพา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.5 คณิตประถม
834 เด็กหญิงศรีสมร  กุลจิระวนนท์ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.5 คณิตประถม
835 เด็กหญิงวิภาวี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.5 คณิตประถม
836 เด็กหญิงวีรินทร์  วารินทร์สิริ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.5 คณิตประถม
837 เด็กหญิงชุดา  เจอสว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงสายพิณ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายบุญหนึ่ง  วาหริ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงฟิล์ม  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงแสงหอม  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงจิดาภา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายเอ็ม  สายแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงศุภสตา  คงชื่อ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงยุวดี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงแสงคำ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงปานตะวัน  เขตประการไทย โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
848 เด็กหญิงพิมพ์ริษา  ทวีอักษร โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
849 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีเกษ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.4 คณิตประถม
850 เด็กหญิงวรรัตน์  ผู้ชงแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.4 คณิตประถม
851 เด็กชายเอสรา  บัวบาล โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.4 คณิตประถม
852 เด็กชายนัทธพงศ์  ชูสูงเนิน โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.4 คณิตประถม
853 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีมูล โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.4 คณิตประถม
854 เด็กหญิงศิริรัตน์  เสมมหาศักดิ์ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.4 คณิตประถม
855 เด็กชายอภินันท์  นำสุขกายใจ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.4 คณิตประถม
856 เด็กหญิงจันทร์ฟอง  เมืองนาย โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.4 คณิตประถม
857 เด็กชายทวีศักดิ์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.5 คณิตประถม
858 เด็กชายชยากร  ชลธารเสาวรส โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.5 คณิตประถม
859 เด็กหญิงธัญภรณ์  อัมพรสกุล โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฟ้าตระการ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.5 คณิตประถม
861 เด็กชายศุวสิน  ศรีเกษ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงชมพูนุช  เผ่ากลางไพร โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.6 คณิตประถม
863 เด็กชายก่อศักดิ์  กมลสะอาดเยี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.6 คณิตประถม
864 เด็กชายอานันต์  สุแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กชายทศพร  คำภิโรจน์ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.6 คณิตประถม
866 เด็กชายธีรวัฒน์  ขะติยะ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงแพรพิไล  ประสงค์รวมใจ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายธรีภัทร  อาหมี่ โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายอดิศร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงสุนารี  กุหลาบเงิน โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายกรกฎ  ไพรนิจการ โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงอริยา  รัตนจินดาสกุล โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงพลอย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายสารัช  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายอาทิตย์  จิตตระการธรรม โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายสิทธินนท์  ตักษณีสุวรรณ โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายเอกพน  ธิชานนท์สันติกุล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.6 คณิตประถม
878 เด็กชายชัชนันท์  คำจิ่ง โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.4 คณิตประถม
879 เด็กชายอดุลวิทย์  ศรีทอง โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายสมชาย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายอ่องจิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงวรรณิตา  วราฤทธิ์ภาคกุล โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1 ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงเกศราภรณ์  พาลิแล โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1 ป.5 คณิตประถม
884 เด็กชายธันยรัต  ธนุส โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1 ป.5 คณิตประถม
885 เด็กชายณัฐภัทร  เดชทรงชัย โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1 ป.6 คณิตประถม
886 เด็กชายธนากร  พรนราหัสดีกุล โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1 ป.5 คณิตประถม
887 เด็กหญิงวรรณิกา  วราฤทธิ์ภาคกุล โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงพันธิสา  ทรัพย์ผ่องใส โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงแพรไหม  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงศิริพรรณ  โชติพรเมธี โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงไข่หวาน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงบัณพร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายศรันย์  บุญทอง โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.6 คณิตประถม
894 เด็กหญิงสุชาวดี  ไพรปรีเปรม โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงชญานิน  อาทิตย์อุไร โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงนันทรัตน์  ชมภูจักร โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงรุ่งนภา  อุดมอัมพร โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงนามี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงจินดา  สถิตธรรมคุณ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กชายปราโมทย์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กชายแอลา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กชายภูรินทร์  รุ่งรัตน์เลิศสกุล โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายสิทธิชัย  ไพรสุริยะ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายจิระวิน  จีรพัฒน์พงศ์ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายนิธิกร  จะตี๋ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายเกสรา  พรชัยวสันต์ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงณัฐริกา  สิริมงคลพิศาล โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงศรีวิลัย  พรชัยวสันต์ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายชัยพัฒน์  อาทิตย์อุไร โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายปิยวัฒน์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายนวพล  ชนะชูเจริญ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงวราวี  ปิยชาติศรกุล โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงสรัลพร  ธงชัยชนะ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงสิริกร  จิตรดำรงค์รัตน์ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายศรัณย์  พิทักษ์พนาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเมืองแพม 1 ป.6 คณิตประถม
916 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  โพธิ โรงเรียนบ้านเมืองแพม 1 ป.6 คณิตประถม
917 เด็กชายคติศักดิ์  สุขเลิศดิลกกุล โรงเรียนบ้านเมืองแพม 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงอรวินท์  ขุนเขาให้สิริ โรงเรียนบ้านเมืองแพม 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายกานต์  - โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 คณิตประถม
920 เด็กชายพนัชกร  - โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 คณิตประถม
921 เด็กหญิงสุธาวัลย์  สุพรรณ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 คณิตประถม
922 เด็กหญิงชนิภา  แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 คณิตประถม
923 เด็กหญิงอ่อน  - โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 คณิตประถม
924 เด็กชายธีรศักดิ์  สินจ้าง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 คณิตประถม
925 เด็กชายศรัณย์  แซ่จิง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 คณิตประถม
926 เด็กหญิงศุภนุช  ลำปายเจริญสุข โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 คณิตประถม
927 เด็กหญิงวริสรา  เกษมสิริพงษ์ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 คณิตประถม
928 เด็กชายธนดล  สุจาง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 คณิตประถม
929 เด็กชายสุริยา  แปคู่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 คณิตประถม
930 เด็กหญิงณัชชา  ลุงอ่อน โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 คณิตประถม
931 เด็กหญิงอสมา  วิศรุตมัจฉา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 คณิตประถม
932 เด็กหญิงอรจิรา  นงยา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 คณิตประถม
933 เด็กหญิงคนิษฐา  เลาลี โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 คณิตประถม
934 เด็กชายวิมล  ไอยี่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 คณิตประถม
935 เด็กหญิงสิริธร  มาศส่วย โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 คณิตประถม
936 เด็กหญิงบัวชมพู  ตรีสิทธินพคุณ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 คณิตประถม
937 เด็กหญิงภัทรวดี  ดำรงค์ชีพ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 คณิตประถม
938 เด็กหญิงสุพรรณา  พิกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 คณิตประถม
939 เด็กหญิงมณีมณฑ์  สินเกา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 คณิตประถม
940 เด็กชายรัฐภูมิ  แซ่ม้า โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
941 เด็กหญิงสุพิชญา  อะเม โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
942 เด็กหญิงติ้ง  สร้อยแสง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
943 เด็กหญิงนุชวรา  - โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงสุวรรณา  จะจู๋ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายพุทธิพงษ์  ปีระกรรณ์ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงอภิปรียา  ปานบุญ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงสกาวเดือน  แซ่ถัง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงญาดา  แซ่ตง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงอารียา  - โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงอารีรัตน์  มาด โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงศรีสุดา  ใจเข้มแข็งดีเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงกันต์ธิดา  เลาหมี่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายแสงสุริยะ  พฤกษาสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายอนันต์ชัย  ขันติศิลาชัย โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงอัจจิมา  เลาหมี่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายปวริศ  อินต๊ะสาร โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กชายพนิตนันท์  คำมล โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายชยานันต์  ปวงแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายไกรวิน  มะวาจา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายภาสุ  ลุงน้อง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กชายธนกรณ์  เสมี โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กชายนพกร  คำแสง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงพัชราภา  หย่าจา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ทิพย์มณีวงค์ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงอาภาศิริ  แปดศอก โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงฮัญชิษฐา  จิตรดำรงรัตน์ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงกรรกมล  อิงลืน โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงวนิดา  ดอกแสง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงพิชญธิดา  แซ่หลี่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  เลายี่ปา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงอภิชญา  บุญทา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงพิมพิศา  แซ่เฮอ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กชายศรายุทธ  นายบุญทอง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงประภัทรษรา  อารีเพื่อน โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กชายกิตติพงษ์  - โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กชายคณิศร  เลาหมู่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงศิริธร  เลาหมู่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กชายวิทวัส  วงค์พรไทย โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กชายธนาดุล  การกระสัง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กชายเด็กชายธวินท์  แซ่หลี่ โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
981 เด็กชายเด็กชายมานิตย์  แซ่ลี้ โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
982 เด็กชายเด็กชายซันวิน  วิดิยะ โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
983 เด็กชายเด็กชายซิงมุ่ง  แซ่หล่อ โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
984 เด็กชายเด็กชายสว่าง  ลุงอ่อน โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
985 เด็กชายเด็กชายธีราทร  แซ่ฉี่ โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
986 เด็กหญิงเด็กหญิง ซิงเหมย  แซ่หล่อ โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงเด็กหญิงธัญชนก  แซ่หม่า โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
988 เด็กหญิงเด็กหญิง ธีรนุช  แซ่จริง โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
989 เด็กชายถิรวิทธ์  วงษ์เดือน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1 ป.6 คณิตประถม
990 เด็กหญิงพัชริสา  พรมสอน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายสามเครือ  ลุงแอ โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายพิชิตชัย  เลาว้าง โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
993 เด็กหญิงปิยนันท์  ธรรมแดนไพร โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
994 เด็กชายภานุวัฒน์  ตุ๊กกี โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย 1 ป.5 คณิตประถม
995 เด็กหญิงไปรยา  ปุ๊กออน โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย 1 ป.5 คณิตประถม
996 เด็กหญิงเบญญาภา  การดี โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายณภัทร  ภูลา โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายสุธี  แก้วเขียว โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายเกษม  สกุลเมคิน โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงวรินทร์  น้อยมุ้ง โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายศักดิ์ดาเทพ  แซ่สง โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายธนดล  นายหว่าง โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายทุนจ่อ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กชายสิทธินนท์  กอบแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กชายดอย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงวาสินี  ทองดี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงรุ่งนภา  มูลนิธิ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  ปวงฟู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงรังสิมา  ปวงฟู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงพรไพลิน  ใจ๋ใจ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วตา โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 คณิตประถม
1012 เด็กชายวรกาย  เสริมศิริพงไพร โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงนลินี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงนาตยา  สายคำ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงคณิสรา  บุญถนอม โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ก่อยยันนะ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายวีระพงษ์  คำเต็ม โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 นายต้นกล้า  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 นายทุน  ใจคำ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงแพรพิไล  เลายี่ป๋า โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  อุปละ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายกวิน  ใจนวน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายชาญณรงค์  สีคำ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงสโรชา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงอาทิตตยา  ใจติขะ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงวีรดา  แสงทอง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายเจตน์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายวินัยศักดิ์  เต็มนวคุณ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงนภัสร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงขาน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิง้ฟ้าสวย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงศลิษา  จรูญวิริยะ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงธัญพิชชา  แปงฟู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงปัจจันต์  ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงเกวรินทร์  ฟองอารมณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายมนุเชษฐ์  มังคละพรมมา โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงจารุณี  ศรีมุ่ย โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงศศิพิมพ์  พันธุ์ทุน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญหล้า โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงจิรัชยา  อุปละ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายศรภ์กฤษฎิ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 คณิตประถม
1042 เด็กชายแมนฤทธิ์  ปวงฟู โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 คณิตประถม
1043 เด็กชายรัชกฤช  โกวิทสกุลชัย โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กชายพีรณัฐ  แสงหงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กชายพนัส  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงหนูดี  คำอ่อน โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงมีนา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงวาเลนไทน์  วิสุทธประเสริฐ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงชลดา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กชายมานิตย์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กชายเทพ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กชายสิงควรรณ  สุภาคำ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กชายธนโชติ  ตามอย โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 คณิตประถม
1055 เด็กชายนาวิน  ปู่นุ๊ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 คณิตประถม
1056 เด็กชายจิรยุทธ  จิตตรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 คณิตประถม
1057 เด็กชายศักดินนท์  เรืองทาน โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 คณิตประถม
1058 เด็กชายณัฐวินท์  ยุ้งทอง โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 คณิตประถม
1059 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สาทะเขียว โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กชายพีรวัส  ทวยเพียง โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายชุติพนธ์  จันต๊ะ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายนิติกร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายทักษิณ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงอาทิตยา  สุกาวาส โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงลลิตา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงสุชาวลี  ปวงฟู โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายณัชพล  ศรีพายัพ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายธัชกร  คลอดศรีเป็ง โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายจารุเดช  หินเดช โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงธันวา  บุญลือพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายสิทธิพล  เจริญพล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสวงวัฒนา โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กชายชัชนันท์  จะแฮ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กชายธนดล  จะอือ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กชายอิทธิพล  มหาอนันต์ศิริ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงสุภัสสร  กิจกาญจนาภรณ์ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กชายดนุพร  โชติเวทย์อนุกุล โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กชายพรพิพัฒน์  จะฟู โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กชายณัฐดนัย  สุธรรมยอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กชายณัฐชนน  ณ น่าน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
1081 เด็กชายจตุภัทร  เวียงเหล็ก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กชายชยพล  รัตนาวรรณากร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงฉันท์ญาดา  เมืองมูล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงนลินพร  สังข์สำราญ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กชายภคภรร  จรรยาธาร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายศักดิ์พล  ไชยวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บัวดี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายบดินทร์  วีระกุลพงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 นายอลงกรณ์  - โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายประพันธ์  เคอมู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายนพกร  สุวรรณอร่าม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายสุวินัย  ชัยทองดี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงบุษกร  แก้วมณีวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงศิริรัตน์  เพชรวัฒนาพร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายธนบัตร  อำนวยเดชอุดม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงพิมพ์พร  ฤทธิ์อ่องรัก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงสุวภัทร  ธัญภาคย์ถาวร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายพัชรพล  นิติกูล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายภานุวัฒน์  เพียรดี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายปิยวัฒณ์  มนต์บุปผา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายศมกานต์  สันโด๊ด โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงขวัญฤทัย  เต็งอินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายสมยศ  เฟื่องฟู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงพงษ์ภารัตน์  เชาว์เลขา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงปิยฉัตร  เกียรติกตัญญู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 นายธนัติ  - โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 นายภูมิสิทธิ์  มีศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 นายปรัตถกร  แอนันท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 นางสาวยอดขวัญ  จันทร์วิลัย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 นางสาวธัญชนก  เชาว์พิกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 นายนิธิกร  สุนทรพานิชกิจ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 นางสาวสมธิดา  ฐิติรัตนากุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายศกลวัฒน์  ฉีโย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายจักรพล  อุปการะ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงภัชรณิฎา  เชาวลิต โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงอัญชัน  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงอันจิมา  ศานตมนัส โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงปรียานุช  มาเยอะ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายเตชินท์  ส่างเงิน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงภัทรภา  จรรยาโอฬาร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายพีรณัฐ  คันชิง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1122 เด็กชายชยพล  ปัญญาธรรม โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1123 เด็กชายปัณณวิทย์  ธงทอง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1124 เด็กชายศรัณยพงศ์  จีรพาณิชษ์กูล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1125 เด็กชายวัณณุวรรธน์  ศรีสุนันทา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1126 เด็กชายสุประวีร์  ผ่านภพพนาสันต์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1127 เด็กชายณฐพล  สิทธิฟอง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1128 เด็กชายปิยังกูร  มูลชมภู โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1129 เด็กชายจารุภัทร  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1130 เด็กชายปิยวัฒน์  สุทธิจินดา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1131 เด็กชายยศกร  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1132 เด็กชายจิรกิตติ์  โสภาการเวก โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1133 เด็กชายอภิลักษ์  วรชัยนิติกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงอธิชา  ตะโนรี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงณธิดา  เปี่ยมชลธาร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงธนัษฎา  นะดำ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ถูกดี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงชญาดา  สืบเจ๊ก โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เศษธนู โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงอารดา  ทอผ้าทอง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงณัฎฐนิช  โลแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงลภัสรดา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  กันทาแปง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1144 เด็กชายชาญวิทย์  อุดมปิยะนันท์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงลลนา  ก๊กเครือ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1146 เด็กชายข้าวกล้า  ฟูเกียรติธนชัย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กชายพศิน  เหล็กสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1148 เด็กชายบารมี  นฤนาทเมธีกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1149 เด็กชายชนาธิป  ธยาน์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กชายฉัตรเพชร  หลักฐาน โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงพัชราพร  ทิมินกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พระวิสัตย์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงณัชชา  ศรีสุนันทา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กชายภานุพงศ์  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กชายสิทธินันท์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กชายภูธเนษฐ์  ยิ่งนำสมัย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กชายภาคิน  แก้วแท้ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กชายธนกฤต  ภาคย์สกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงชนันท์ชิตา  จีรพาณิชษ์กูล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขโอรส โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงสมฤทัย  ศรคำ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงจรวยพร  เลี้ยงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงจารุนันท์  ภูริโรจน์ภาคิน โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงพิยดา  กาทองทุ่ง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงสิรภัทร  นันทเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1166 เด็กชายกรภวัทน์  สุทา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายสุทธิชัย  ปุรณะวิทย์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายจิรพันธุ์  สุมะนะ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายนิติพัฒน์  โสภิษฐ์พร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายรฐนนท์  หมื่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายพีรณัฐ  สังเกตุใจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงณิชกุล  วงค์มัจฉา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงรดา  ประวีณชัยกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงธิดาสวรรค์  บุญเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายภูรินทร์  สังวังนอก โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายปัญจพล  ทรงเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายพิชญนันท์  โควาวิสารัช โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายรวีโรจน์  ดุลยไชย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายธนัท  สร้อยเพชร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายวรัชญ์  วงศ์วิชิต โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายธมนชาดล  บุญคำมา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายศุภวิชญ์  ผ่านภพพนาสันต์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายหน่อเมือง  กฤติบุญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายอัครชัย  ฐิตินันท์พัชรกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายปรเมศ  มังกรณ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายจักริน  ศรีบุญมา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายจักรภัทร  พุทธก้อน โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายต้นธรรม  วงค์ใจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายศิขริน  นามเทพ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายน้ำปาย  เพ็ชรอุไร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงร่มฉัตร  ฟองวารี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงณิชณกุล  อปินะ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงศรัณย์พร  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร  ไม่โรยรส โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงพิมพิกา  จองหว่าละ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงอารียัลเนอร์  วอนอาร์ค โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงรสนันท์  ปัญญะ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงณัฐชญาภัทร  ดารารัตติกาล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงสุชานาถ  เปรมสุนทร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงธันยภรณ์  สง่ากูล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงนารีรัฐ  กอบทรัพยากร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงณัฐณิชา  แจ่มเสียง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายทิษฏิ  มานะจิตต์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายสิรธีร์  บุญทา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงชมพูนุช  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงญาวดี  เหล่าดี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วังวิเศษ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงธัญญกานต์  กันทะวัง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงฐาปนีย์  ลักธพรรณ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงอติพร  นานาวรรณาคาร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงกนิษฐา  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงรสสุคนธ์  ยอดแก้วเรือง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  แซ่ว่อง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงอาริสา  สิริสุธาดาวดี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม