รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสุกัญญา  พันโกฏิ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงคณัสนันท์  รักษา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงวริศรา  อินธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงดวงกมล  คำปัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญยะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายธนวัฒน์  พิมพ์นนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูมิลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกีรตะ  ภูวภรณ์กุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิราภัทร  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  รากวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายนวพล  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชนิดาภา  วงษ์พิมสร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายเทพพพิทักษ์  สิงเอ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายสรยุทธ  ไชยสุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชญานันท์  สายศักดา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายรวีโรจน์  ภาดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายกฤษฎา  พรมร้อยโท โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฐาปนีย์  สุทธิเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวนิดา  วงศ์ศรีทา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายหริรักษ์  กล้ายุทธ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพิชญุตม์  แก้วชู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงสีดา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายวชิรวิทย์  ฉลูศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายวรกร  ห้วยทราย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายธีระพงษ์  ชัยยงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายกริช  กลิ่นประทุมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายจิรฐา  ชัยจักไพบูลย์กิจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายพฤทธิ์  พิลาภ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายพุฒิพงศ์  กาฬมาตย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายธีทัต  อนันต์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายจิรพัฒน์  หมายมั่น โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปริศนา  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐธิตา  สาฤาษี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปาริฉัตร  อนันตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงหทัยรัตน์  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงภัทรธิดา  อินไชยา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชญานิศ  โพธิบุตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพิพรรษพร  ดวนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพัชรัรัชต์  ทองทา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงไปรยา  แลาดเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฎฐนันท์ดา  เคนถาวร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงจริญญา  คนดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เตียไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณภัสนันท์  พรรณา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายกิตตินันท์  คำวิโส โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายธรรศดนัย  ราชอุดม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายกีรดิต  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายปุลวัชร  รัตนตรัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายกิตติพัฒน์  ไชยสุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายชิษณุพงศ์  ปะทะวัง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายสรวิศ  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายอภิวัฒน์  สุภาว์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอชิตะ  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทวีบุตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปรรณพร  ทองสอาด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงเบญญาภา  วรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงสุชัญญา  ประจงจิตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพีนรไลย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงเนติกาญ  ดชติกานันค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพริมาภา  เขมะปัญญา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายณวัฒน์  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายวสุธร  เคนตี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายโตวัด  กัลยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงมุกธิดา  โพธิ์แดง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายนฤพล  ใสโสภณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายธนินวัฒน์  มุกดาสกุลวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงแพรวา  คำภูษา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงชิดชนก  จันสาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายอลงกรณ์  ทับแสง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายณัฐภัทร  เชื้อหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายศราวุธ  ประจวบบุญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พรหมเสนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธัญญษเรศ  เพชรนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายอารักษ์  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายธนภัทร  สุกใส โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายวชิรวิชญ์  ก้อนศิลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายพุฒิพงษ์  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายธนวัฒน์  ผลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายธราธิป  ศิริมา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณัฐณิชา  นามสง่า โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงเจนสุดา  พลภักดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนภัสสร  แก่นของ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายชลสิทธิ์  ติยะโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายเทพทัต  โนรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายสกลวัฒน์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอนัญญา  วงษ์พุฒ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายอามิน  ินทะสร้อย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายณัฐพงศ์  สาคร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายมนัสวิน  มุนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงรมย์นลิน  มีพันลม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงชญาภา  รุ่งอนันตทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายโตณณากาน  หนูปาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายธนกฤต  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงณิชาภา  แสงประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงสุภัสสร  สุวะนาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงรัฐนันท์  ใจช่วง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนันทิชา  สุขอ่ำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงศศิกานต์  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายพุทธารักษ์  เผ่าหอม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงสุเมธินี  คำบ่อ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายญาณาธร  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงธนัชพร  ชัยนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสมฤทัย  ฮวินวัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงปาริชาติ  เทพดสุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายสุรบดี  ดีวงพรหม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณัชชยา  รัตนโกศล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงมนปรียา  ไชยทองศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสงโชกุน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงปทิตตา  ชาญเชิงลม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงธัญจิรา  อัศววุฒิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายศักรินทร์  กำแหงพล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายกันต์  ฤทธิ์มหา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณัชชา  บัวจงกล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายวัชรากร  ธาราสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายนัทธพงษ์  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงอัญมณี  วงศ์วรรณกร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายกิตติภพ  ธุระธรรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายไชยวัฒน์  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงข้าวโพด  ดำชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายชินาธิป  สมหวังสง่า โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายพัชร  พลหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายสุรินันท์  คำวิโส โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายจิตติพัฒน์  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายอมรชัย  สิเนหะวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายวชิรเวธ  ไพบุลย์วิศรุตกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงณัฎฐธิรา  จารุการ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงกัญญาวีย์  แสงธนู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สีทา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงกรรณ  อาจวิชัยดำรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงจิรัสยาภา  เขมะปัญญา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงชญานิน  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงธันยาพร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงลลิดา  ศรีลาดเลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิทธิไกรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงพวงชมพู  ถาวร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงณัฐกานต์  เวหะวิริยะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนิชชาพา  บุญวาล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงจรีวรรณ์  สุอริยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงอิษฎาอร  ผิวเรืองนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงผ่องมณี  ศุวะนาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงชริญญา  ละบาเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงกุลภรณ์  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงวรัทยา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงพิมพิษา  พันระนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงมุกธิดา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นามวงค์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงณัฏฐ์  พิพัฒน์เทวกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปรีชญาน์  อารมณ์เพียร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ขินาวัง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงพิชญาพร  อยู่ทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงชนันภรณ์  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงกนกวิลัย  ราชิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงนภาวีร์  วิริยธนชิต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จำปาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงอภัสนันท์  ศิริยิ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงเยาวพา  แก้ววัง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงธัญญกร  ศิริกุลพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายทีปกร  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายธนวัฒน์  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายอภิสิทธิ์  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายชิษณุพงศ์  แข้งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายนิพนธ์  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายจิตรทิวัส  ไชยทะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายนิธิ  เวืองวัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายวรปรัชญ์  พูลศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายภาณุพงศ์  รุงโรจน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายวศุรัตน์  บุญรูป โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายอนุวิทย์  ปัตสาลี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายชาคริต  ดีสี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายศุภเชษฐ์  วรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายชนุดม  สุวรรณไกรษร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงนันทิดา  สุขอ่ำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายวิชานน์  พลลาภ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงสวิตตา  วรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงอธิชา  ทรงวิชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพัทธวรรณ  พุทธวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายสิรวิชญ์  ตั้งยศวิไล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายณัฐดนัย  เหมนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายกันต์  วงศ์พิบูลสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายภูรี  พันระนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงอุษามณี  บุตรการ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายฐิติโชติ  ไชยสุนันต์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงกนกรดา  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงชวิศา  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงปัณณ์ชญาณัฐ  อินพล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายยศกร  แก่นอาสา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงนันทวรรณ  ทุยบึงฉิม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายธนกฤต  ณัฏฐ์ภูปภพ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงมนต์อัปสร  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายธนโชติ  วรสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงกัณญากรณ์  โยธายุทธ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงจงกลณี  ภักดีงาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธุระธรรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงสุรางคณา  ป้อมหิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงนริศรา  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงจิณณ์ญาดา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายดลชา  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยทะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงปณิธิดา  ศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงอัยย์อัณณ์  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายยุทธจักร  เขตบุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายสรวิชญ์  บำรุง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงทิชาดา  แก่นวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนภัสสร  รูปดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายวิชชกร  ประทุมมาตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันรอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายนัทวิช  สุญอ่ำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายแจ็ค  วิลเลี่ยม แวนโลน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงศศนันท์  พงษ์ศรียา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพิมพ์พิพัฒฯ์  มาตจันทา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพศิกา  โพธิ์ขำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงภัทราวดี  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธิชาภรณ์  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงจิราพรรณ  ป้อมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายจาฏพัจน์  สุวรรณพัธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปริยากร  หิรัณยัษฐิติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกมลชนก  ผากา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปาริฉัตร  ความมั่น โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายณัฐรัฐ  บัวเมิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายพงษ์วิทย์  หิรัญอร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงญาณิดา  ทองเภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  สมบุญกิจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอรัญญา  เกษียร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงชนัญธิดา  พรหมเสนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอภิชญา  เสนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงยุพรัตน์  โชติภัคพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงกุลนันทน์  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงธิดาพร  จิตว่อง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงภีมรัมภา  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงนันทิพร  อามาตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายพิชญะ  สุคำภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายอริย์ธัช  แสงป้อง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายนฤเบศ  ทองขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายณฐพฤฒ  เหลาผา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายจิรภัทร  ชัยสุนทร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายเทพอาทิตย์  จันเผือก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  เหมหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงยามาระอรไท  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปุณยาพร  จันเต็ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายวรวุฒิ  ชลธิชาชลาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงธัญลักษณ์  โสมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงชนนพชร  พลหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชนาภา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายอัยการ  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายน่านน้ำ  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธนภัทร  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายจิรภัทร  เสวะนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนาตลดา  แสงสี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงวิมลสิริ  อนันต์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงขวัญสุดา  ขันแข้ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายพีรพัฒน์  เจริญงาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายชลธิศ  หวะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพรรณปพร  พรหมวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายศรัณย์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพัชรดา  บัวชน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกวินกานาต์  ยังอยู่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มูลพรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณัฐวดี  ผากา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงนันนภัส  เชื่องดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพชรพรชนก  ขวานอก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายอนพัทย์  หลักทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงเพชรลดา  พรมประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงศรีรัตน์  เพียสา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงฐิติยา  สอดส่อง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสุภัทรา  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายปิยะนันท์  รัตนสมัคร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายอภิชาดา  ผุยคำสิงหห์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปาณิสรา  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  แก้วหานาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายอนวัต  เจือจาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายจิรภัทร์  สุริยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณิชมน  แข้งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงชุติสรา  สุตะสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงจิราพร  อินปาว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงชาริสา  เทพสุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงธิษณิน  สุคนธชาติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงชุตินันท์  พิมพ์พรหม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงภัทรพร  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายฐากร  ปนศิริวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายวัชรพล  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงภัทรพร  ไชยสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงจัสมิน  บาชมานษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายณัฐพัฒน์  วาปี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอัญชลิญา  เสียงอ่อน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายชนาธิป  ปะทะวัง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายธนวัฒน์  วิศรุตมัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายกตัญญู  ดสภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายจิรกฤต  ภู่จีน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายสิรสินธุ์  สกุลเดช โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายวัชรพงษ์  เงาสมรูป โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสิริมา  ไหลหลั่ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายณพมงคล  คูสกุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายทฤษฎี  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เบ้าธรรมสิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวรัญญา  ศิริวลัยกร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนิชชาญพิชญ์  บริสุทธิญาณี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงสิรินดา  ชาวนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงภานิชา  วิตศรุตมัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์ทวี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงภลินี  ศรีพอ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายอัครเดช  อินธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงวรรณ์วิสา  สายเลือดไทย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงศสิณา  ไชยยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงภควดี  สิทธิกานต์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายรัชพล  สุพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  ปุยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงณัฐชยา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกรวรรณ  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายทินภัทร  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธรรมรัฐ  โสมศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายภากร  วาลีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ทองออน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายทักษดนย์  โนนสูง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธนกร  จำเรฺิญศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงศุภัชญา  บุตรทศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงญาณิสา  ถูกจิตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงสิริโสภา  ไกยะวินิจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายปุณณสิน  จันเต็ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสิรินดา  คำเขื่อง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงจิรปภา  เกษมงาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายธีรดนย์  คนหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสุวภัทร  โสพา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงชนาภา  อุคำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายธนวัฒน์  สมบุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายธนพงษ์  ยศทนันท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงณัฐกานต์  หลาบโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายเดชาวัฒน์  พรมออน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปาริตา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายภานุพงษ์  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายภีมวัจน์  เวียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายธนบดี  สดใสสิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายบวรพัฒน์  รูปงาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายชัยชาญ  จำนรรจ์สิริ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายชาญชัย  จำนรรจ์สิริ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายณัฐดนัย  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายปพนศักดิ์  เต็มศิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายพีรวิชญ์  เถาหมอ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายราชวิทย์  กงกาหน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายวรเมธ  ทองเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายอภิภู  เกษมสุขสกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงภาพิมล  ธงไชย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงชัญญานุช  ฉิมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกนิษฐา  พัศระ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงธัญชนก  วงศาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายชลวิทย์  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายธีรภัทร  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายมหรรณพ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธนวัชร  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายวิชชากร  ประทุมมาตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายชโนทัย  สกุลศรีผ่อง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายศักรินทร์  เหมแดง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสุภาพร  ละคร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงฐิติยา  นนทะนำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงเกตน์สิริ  เธียนชัยวัฒนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงอภิสรา  ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงณิชกานต์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงจิดาภา  ณัฏฐ์ภูปภพ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพลอย  มาคุณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายวิชัยยศ  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงศวิตา  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณิชกาญจน์  มหาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงตรีชฎาภรณ์  คำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประวิทย์สิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงธนวัฒน์  มงคลสุภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายประทานพร  คำบ่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมบุตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงนิรัชพร  อานันท์ธิติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายภูริ  พลภักดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงอภิชญา  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกชกร  กรณวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายญาณาธิป  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงนรนิจ  ทองขอน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงภัทราพร  วรรณประภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายคณาธิป  พลซื่อ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายวุฒิชัย  แสนสา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงระพีภรณ์  ไชยชุติกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงผกามาศ  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสุพิชชา  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายจิรายุทธ  บุตรเขียว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีอุบล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายธนภัทร  คำปาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายสิรวิชญ์  วงค์โพนทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงมณีรัตน์  บุญสอด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายธนภัทร  วงศ์คำพา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงรัชดา  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงภัณฑิรา  จ่าศาลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงวรรณพร  มูลพรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ก่อวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงวราพร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พิกุลศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงจีรนันท์  อรบุตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายฆนาวัฒน์  ทองเภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฐณิชา  บทมูล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงฐิติชญาภรณ์  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงสุพิชญา  โพธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ภูทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายพณิชพล  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณัฐศิกานต์  สระบุรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงธัญชนก  แสงอ่อน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายเกียรติศักดิ์  อุปสาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพรนภา  จึงชอบธรรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงอารีย์ญา  กุลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงชนิกานต์  สุขี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายอชิตพล  อามาตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงอริสรา  บุญกุศล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายรัชชานนท์  ยศราวาส โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงอภิรัชดาภรณ์  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงอรณิชา  ยงยันต์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณัฏรณิชา  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงศิริวรรณ  วงค์กระโซ่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงปภาดา  มินตา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายเจษฎา  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงสิรินภา  แมคเฟอร์สัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงปัณชญา  เผ่าหอม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายตรีทศเทพ  อินพรหมมา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพินทองทา  พงษ์ภัคพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายคณิศร  ฐิตะสาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงกนกกร  สิงห์สุ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  ท้าวบุตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายขจรพัฒน์  ธูปหอม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงดวงกมล  คำตัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายนวันธร  นามคง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายพิธา  ประภาธาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงญฐมน  ถวิลการ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายปัญญพนต์  เพียซ้าย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงอภิชญา  แซ่เซีย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายวิศรุต  กมลรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายปัณณธร  พันธ์วงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายณัทพงศ์  จักรพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายพสกร  จันทจวง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงเกตน์นิภา  เหงียนถิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายคณพัฒน์  นาจาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายภราดร  คำนนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายธีรโชติ  จันปุ่ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายชนุดม  ราชริวงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายปาณัสม์  ทองชุม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงฐิตาสิริ  ธนโชติบุญพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายคิรากร  วิทยาวัฒนกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายปุณวัฒน์  คัชมุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายณัฐก์ชนนท์  ศรีสด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงณัฐธิดา  สีทาเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินานันท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงโยษิตา  นาโสก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ว่องไว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงอารยา  ทับชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงณฐนนทน์  ซาเสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจริญจิตร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงวทันยา  คล่องแคล่ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงอนันตญา  สมประสงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงสิริกร  จันทรา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายพิชญุตม์  อมรโกมินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายพันธนาวี  เลบิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงกุลธิดา  คำสุนันท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายอภิเดช  พุทธรักษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงปภาวรินท์  อุปเสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายอดิรุช  ลงงาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงนลพรรณ  ทิพย์มะณี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงภัทร์ธิดาวดี  อุ่นคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายทักษ์ดนัย  นินธิรักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายทฤษฎี  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงเพชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายเศรษฐี  อากาศวิภาต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงรุจิราพร  อุ่นตา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงปานตะวัน  ศรีสำราญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายพัทธ์ธีระ  สุวรรณดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงนารีรัตน์  กัลยกรสกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายอชิรวัฒน์  สลางสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงศรินยา  จารุกิตติการต์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงภทรพร  เสียงเย็น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงรติมา  จำปางาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายชลธิศ  ศรีโยธี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายธราบดี  สายตา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงวรรณษา  สกุลเดช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายธนภัทร  วรวิรุฬห์วงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายทัตเทพ  นิมิตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายศุภณัฐ  วังคะฮาต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายศิวกร  ชาติทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงขวัญชนก  ที่ทำนัก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายคุณานนท์  แก้วบุตรา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายณันทภพ  เสนามาตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายพสธร  ธีรพงษกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายวงศธร  ทองโสม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายเตชินท์  ขันผนึก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงญาณภัทร  วงศ์สุรเกียรติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงชนนิกานต์  บุทธิจักร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงนพชรพร  จันทะเล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงธัญสิริ  สีงาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายบวรชัย  สุขชัยบวร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงบุญญอร  จันทร์นนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงกัญญาภัทร  หมั่นปรุ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงกล้า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เชียงขวาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กหญิงอันดามัน  สิริพรรุ่งโรจน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายพิเชษฐ์  แซ่ลี้ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
508 เด็กชายสุวิจักขณ์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายพิชญุตม์  เมืองโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายณัฐภัทร  ตั้งดำรงวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กชายกิตติภพ  กุมภิโร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงเรข์ณพัศ  สุวรรณปริสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงพิชชาพร  จันทร์สว่าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงต้องใจ  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงกมลชนก  เรืองธรรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กชายธีรดนย์  วรจักร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายพานทองแท้  ศรีสุภา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงจิรัชญา  การสะอาด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายธนวิชญ์  เจริญวุฒิมากร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงศกุลภัทร  วงศ์ละคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงวรัญญา  ว่องไว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายธีรภัทร  ว่องไว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงนันทิชา  คำจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงเบญญทิพย์  โคตรพรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายชวกร  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงอริสา  ลมงาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงชญาพร  ยืนยง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กชายอินทัช  สุวอ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงณัชชา  บุตรวัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
531 เด็กหญิงพัชราภา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายชัยชนะ  สิงห์สุดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงณัฐธิดา  ผากา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายอภิชาติ  พ่ออามาตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงเมธาวี  จันทร์โท โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายสรวิชญ์  พันธ์หมุด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงตรุนินทุ์  ตรงดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองการ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กชายนรภัทร  สุขสกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายพิสิฏฐ์พล  หงษ์ทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กชายศิวัช  ผาชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
542 เด็กชายธนภัทร  ศรีราจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายธนพัฒน์  ธนพงศ์อนันต์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
544 เด็กหญิงญาณิศา  อารัญภาณุ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
545 เด็กชายภูริภัณฑ์  สากำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายทศพล  จันทนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายนนทนันต์  ก้านสันเทียะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
548 เด็กชายกสิณชน  ราชพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
549 เด็กชายพีรวัศ  อรรคศรีวร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงปิยากร  พันทะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายต้นน้ำ  ทัศบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงปิยะฉัตร์  สุริรมย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงพัชริดา  ขุราษี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงปวริศา  อุปชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายภัทรพงศ์  ดิษฐบรรจง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงสุรัสวดี  พุฒจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงชนาพร  บุตจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงธัญญานันท์  โชติรักษวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงวริสลา  ซาเสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงอนิฉฎาภรณ์  แสงวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงรวินัช  คำแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงกชพรรณ  แฝงสาคู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายพีรณัฐ  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายภูรินท์  โคตคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายปัณณวัฒน์  เต็มใจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงรุจิรา  ครุฑวงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงณัฐนันท์  ฤคดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงปนัดดา  โมกไธสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เนาวิรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายวันใหม่  เจริญทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงสุทธิกานต์  จับบาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงณัฐธิดา  จั่นพา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายธนากร  อุระ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายธนาคิม  พลทองสถิตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงณัฐฑนันท์  เจือจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงนวรัตน์  แวงวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงหทัยรัตน์  หลวงโป้ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายวรกฤษฏิ์  ขวานแจ่ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงกฤษณา  มาศขาว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงณัฐมาภรณ์  คึมยะราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงสโรชา  เรืองสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงกรชนก  อนุศักดิ์เสถียร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายอริยพล  ศิริปี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงทักษพร  ทีฆะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงนภัจฉรา  โตเต็ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงนันท์นภัส  หิรัญอร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงฐิติยา  สันต์สวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงปาลิดา  ลีลาอาภากูร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงภัทราพร  แสนสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ดำรงดาลัยพงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายคณพัฒน์  จันทพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงจณิสตา  มุงคำภา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงนัทธมน  มะโนธรรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายชนนน  นนท์สะเกษ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงพิชญ์ชญาดา  ใจคง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงนราพร  บุญสุทธา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกนกพิชญ์  อิศดิศัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงสุวิชญา  ผานิตกุลวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายฐปนรรฆ์  เทพสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงสิริทัศน์  พัชรวรพงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงชนกนันท์  เจริญวุฒิมากร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงพรพิชญา  ผิวผ่อง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายกันต์ธีร์  วัฒนาวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงณัฐธิตา  อินานง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายปธานันท์  เจริญศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายเปรมชนัน  สงวนวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงกานต์ธิดา  บัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายอธิวัฒน์  เหมือนเหลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงปิยอร  เสน่ห์พูด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายศิรภัทร  รัตนวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงปนัดดา  พังภัคดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายเจษฎา  เจดีย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายณฐภัทร  อัญฤาชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายลาภิณธร  ทับมาลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงบุณยาพร  พะสะหวัด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายปภินวิช  มุ่งดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายธนกฤต  ศรีอุทัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงณิชา  ป้องพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายอัคคกิตติ์  ธนะเธียรานันท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายธีรนันท์  รังสิเสนา ณ อยุธยา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายปรมินทร์  ว่องไว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายนิธิวุฒิ  หินโยธา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศิริวงษ์ชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงณัชชา  สนั่นเอื้อ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงมนัชญา  ยืนยาว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงชนกนันท์  บุญนำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงพนิตสุภา  แก่นสำโรง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายธนดล  สารครศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายบุรพล  เสนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายพัสกร  โตวัฒนกิจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงชนกกมล  คนขยัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงธัญชนก  กลางถิ่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายมลฑล  ยะสุนทร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงอภิญญา  สิทธิสาตร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายรัฐภูมิ  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงบุญญานันท์  วงษารี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงสุทธสินี  แก่นคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายชวิศ  โทนุสินธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายจิรกิตต์  สาศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายกิตตินันท์  วิชาธร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงพิชญาภา  สิงห์สุดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายพุฒิพงศ์  กลิ่นอ้ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงญาดา  รัตนวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงวรรณชนก  ชนะขันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายพงศธร  พวงพีภูดินันท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงณัฐมน  เปียสวน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงรชดา  ปัททุม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ราษฎรดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายจักรินทร์  บุญญาฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงมนัสนันท์  ไชยวงศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายชุติพนธ์  กุลจรัสธาดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงพัชราพรรณ  ธรรมปัญญา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายศุภวิชญ์  สิเนหะวัฒนะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายปุณญพัฒน์  โกทัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายกิตติพันธ์  ทาทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงธนาภรณ์  ทวีโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงณัฐวิภาดา  สุพร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายวีรภัทร  พละศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงณัฐธิดา  วังคะฮาต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงศรีทิพยนิภา  คนหาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงชัญญา  คำหมอก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงวิรดา  เชียวชาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เรืองรักกษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงศิรินญาภรณ์  ยืนยง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงโชติกา  ศิริฟอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายปิยวัฒน์  ทิพย์มณี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงวิมลณัฐ  ขวานคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงทิพรัตย์  อินปาว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายธรรศ  จันทรสาขา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ผดาวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงกันยาวีร์  ทวีพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงดิษฐ์ลดา  ทองมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงปานฤทัย  ประชาชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มั่นธรรมมงคล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงตฤณ  อังคุณาภรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายธนพล  จิรพรหมเจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายสรวิชญ์  เรชิวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงปุญญิสา  ทุมนัต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงกัณต์ฤทัย  ยืนยง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงวนัชพร  ทะเสนฮด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศิริโรจนะทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายธนาคาร  ศิริพานิช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายคมชาญ  สกุลไทย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คนไว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายชินโชติ  ป้องศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงปุณยวีย์  ใจช่วง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายเปรมปิติ  สุขชัยบวร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เตียบน้อย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงวรรณนิสา  สัจจมุกดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์พัฒนวุฒิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศรีสังขาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงพิยดา  เดชกุญชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงลลิตา  แม็คโดเนาจ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายอัษฎางค์กูร  ธนกุลทวีสิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมพ์ลี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายสิรวิชญ์  พ่อศรียา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กชายพนม  ภิญโญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กชายฐิติวัฒน์  บุญตา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กชายเมธาวินทร์  โทนุสินธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายปิยราชย์  วงศ์ศรีทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กชายสิรวิชญื  สมมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงอัคริตา  คณาดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายอรุษ  การเพียร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กชายเวโรจน์  อุทัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายวิชชากร  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายธนพล  แก้วสอนทะเล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายสรวิศ  ปูลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายภาคิณ  ขวัญเจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายอภิวัฒน์  ประสงค์สุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายชินพัฒน์  เอื้อกิ่งเพชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายโชคศิริ  ยืนยง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายพงศธร  โสมรักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงปลายฝน  เหง้าโอสา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงภัทราภรณ์  อ่อนพฤกษ์ภูมิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายชวัลวิทย์  อ่อนคำหล้า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงชลธิชา  จันทะไทย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงอุรัสยา  เตียตระกูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงอภิษฎา  ดวงสมสา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงณิชกานต์  ยืนยง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงปภาดา  พลเยี่ยม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงทักษอร  กุลสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงนฤมน  คำจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงรินรดา  สิริวัฒนชยกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงเบญจมาพร  ทองผา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จอมเกาะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงเขมิกา  ปัจฉิมะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายอัครัช  ชาญรบ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงกณิกา  สุวรรณไตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายพีรวิชญ์  ปรีพูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงรติมา  ยืนยั่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงจุฑาชินี  ประยงค์รัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงกีรติกา  ตังสกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กชายธีรภัทร  เมืองโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ด้วงลำโกน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายปิติภูมิ  นิลบางขวาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงอภิฏชญา  คำปาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายธีรพล  นนทะคำจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงจิรฐา  แสนสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายกฤษกร  เหล่าลือชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายเตชิทฆ์  ใจคง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กชายธนโชติ  เอื้อศิริประชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงณภัสนันท์  เวียงนนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายกฤษณะ  ศรีรักษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายประกฤษฏิ์ธนาดุล  นาโสก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กชายพิชญุตม์  มโนรมณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงนภัสนันท์  เลบิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงอรจิรา  นันทะปัต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายณัฐนภัจจ์  ลี้ไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงภัทรพร  เสน่ห์พูด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายอชิระวิชญ์  ดรพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กชายณฐวัฒน์  คำหาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงธัญชนก  วงค์สาลี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กชายธนพล  แสนจันทะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงณัฐณิชา  โคตรสขึง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายชิษณุพงศ์  อุทาวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงมะลิวัลย์  บุญญาฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงรุ่งธีรา  วรวิรุฬห์วงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงวิลัตติกา  ผลสว่าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายปัณณทัต  ใจแข็ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายเนติภูมิ  บุญเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงลักษิกา  ปาหลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กชายสุกฤษฎิ์  อาจหาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กชายสรวิชญ์  ตีคลี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงธนัขพร  อมรเมตตาจิต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กชายภูภูมิ  มูลพรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กชายธนกร  สายเขียว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงธัญวลัย  จันทรโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายภูชิต  มูลศรีแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงรดาชล  เพชรพลอย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายราชพฤกษ์  จันทร์ใบ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กชายศตวรรษ  แซ่ทาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุระเสียง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงฐิตาภา  เลียบมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายภัทราวุธ  บุญถูก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กชายคฑาวุธ  บัวดำเนิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายชัชพิมุข  บางทราย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กชายอธิภัทร  นิลนวล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงชุุติกาญจน์  บุทธิจักร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงรดา  ญาณสังวรชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายศุภวิชญ์  เรชิวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงพรรณปพร  ศรัทธามาก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กชายปฏิพล  เจริญผล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กชายพชรพัทธ์  บุตะเขียว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงปพิชญา  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงอัศพิรดาภรณ์  ยืนยั่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงกชพร  บัวพุฒเจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายล้นเกล้า  ธีระสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดรหมั่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายณัฐพล  ไชยขันธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงทศพร  ศรีวะอุไร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงลลิตวดี  สารสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงวรัญญา  ลำพุทธา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงนิชาภา  เมืองโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงคริสติ ยืนยง  คอลลินส์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงพรชนก  โทนุสินธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตั้งทวีไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายพฤษชาติ  ถิตย์ฉาย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงวิณัฐณี  เผ่าเพ็ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กชายพลกฤษณะ  อุ่นแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงณัฐนิช  มะโนขันธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงณัฐมน  มะโนขันธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงสุธีดา  วรวิรุฬห์วงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กชายกันตินันท์  โอฬารเสถียร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงรดา  วิศรุตมัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงฐณิชา  สายบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงสมิตานันท์  คำจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงณัชชา  ยงกิจถาวร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายฐักกูร  เหลือรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงวีริยา  มั่นธรรมมงคล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงพิชญาวดี  ปราณี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายพระนาย  เพริดพราว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กชายภรัณยู  สีทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กชายณิชคุณ  เตียบน้อย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กชายอภิภู  วิศรุตมัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กชายปุญณภพ  ประกอบสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กชายนัฐนนท์  ก้านสันเทียะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กชายปัทราช  เข็มทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายณัฐดนัย  ทวยเจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงปพิชญา  ดสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงบริมาส  เชื้อดี โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ป.4 คณิตประถม
824 เด็กชายจิรโชติ  บุญเสริฐ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ป.4 คณิตประถม
825 เด็กชายวิษณุ  จันอำพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ป.4 คณิตประถม
826 เด็กหญิงปนัดดา  จันอำพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ป.4 คณิตประถม
827 เด็กชายไพศาล  ส่องแก้ว โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ป.4 คณิตประถม
828 เด็กหญิงฐิตาภา  ทันใจ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ป.5 คณิตประถม
829 เด็กหญิงกัญญลักณ์  จักษุมาศ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงน้ำฝน  ถามะพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ป.5 คณิตประถม
831 เด็กหญิงณัฐพร  พละสูนย์ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ป.5 คณิตประถม
832 เด็กหญิงลินลณี  อุทพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงณัฐชา  เบื้องบล โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงสุรัชนา  ผลจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงเยาวพา  คนเพียร โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทูลชัย โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงกุสุมาพร  สารธิมา โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงกรวิภา  ไกยนิตย์ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงบุตรตรี  เนตรวงค์ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงจิรินยา  พิมเขต โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงธิดารักษ์  วงศ์สมัคร โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงสุวรรณภูมิ  ปูคะธรรม โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงศรัณยา  ไชยจักร์ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงปิยะมาศ  สีทน โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงมาลินี  ศรีเปลี่ยนไพโรจน์ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงอินธุอร  กองสิน โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงสริษา  แสนศรี โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงสิราวรรณ  ทองเสริม โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายอรรคพล  บุระวงศ์ โรงเรียนบ้านนามน 1 ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงอริสรา  เกกาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านนามน 1 ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายเก่งเฮง  อึ้ง โรงเรียนบ้านนามน 1 ป.6 คณิตประถม
852 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เพียรดี โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 คณิตประถม
853 เด็กหญิงโมทามิ  ผิวงาม โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 คณิตประถม
854 เด็กชายรชต  น้อยนาดี โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 คณิตประถม
855 เด็กหญิงภัทรลดา  อินทนนท์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 คณิตประถม
856 เด็กชายพนมกร  ศรพรหม โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงณัฐธิญาดา  เจือไธสง โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กชายปุณณวิชญ์  มิควาฬ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กหญิงวริศรา  น้อยมา โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงชลธิชา  สมร่าง โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงกมลชนก  พรมภาค โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงสาธนี  นาจรินทร์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงพรรณพิรีย์  อุทธศรี โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงพิชญาพร  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงกมลชนก  สกุลไทย โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงรดา  ปัญญาวิชัย โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงปาริตา  ผางพันธ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงพนิดา  โรจนชาลี โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ซาเสน โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงกัลยาณี  จอกนาค โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงอภิชวรรณ์  อินทรพรหมมา โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงจุฬารัตน์  จันทพันธ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงนัชชากัญญ์  นิธีวรพัฒน์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทพันธ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงสิริขวัญ  ดวงศิลาชัย โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงณัฐพร  พิกุลศรี โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงอมินตยารัตน์  สุวรรณา โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงสิดารัศมิ์  สุภกุล โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงปวริศา  สอนจันทร์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงประทุมทิพย์  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงธัญกร  พ้นภัย โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายคุณานันท์  สันติคุณากร โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงปาลียา  ผิวงาม โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงสุวรรณฉัตร  สุวรรณเอี่ยม โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายพีรพัฒน์  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงวิภาวี  ผิวเหลือง โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงรัตวัน  จันทพันธ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กชายวีรภัทร  ซาเสน โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงบัณฑิตา  โพธิ์ไทร โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงปวรรัตน์  สอนจันทร์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงชนัญธิดา  ผลประเสริฐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  แก้วพรหมมา โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงศิรินเรศ  ทองต้น โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงวันวิสา  ธนโชคทิศอุทิศ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงมุกดา  ใจคำต๋า โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงฐิตาพร  รัตนศรี โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ขานไข โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงกิตติญา  พวงหอม โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงกรรวี  ผะอบ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงเขมิกา  ผิวงาม โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กชายปวริศ  ซองาม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงปณิดา  พงวันดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
904 เด็กชายวจนะ  เดชสุวรรณ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
905 เด็กชายธนากร  อุทธวงค์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
906 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  โฉมสวย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
907 เด็กชายนพพร  ภูมิวงค์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
908 เด็กชายพงศธร  ภูมิวงค์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
909 เด็กชายเมฆ  ผิวผ่อง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
910 เด็กชายพุฒิพงศ์  แป้นหมื่นไวย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
911 เด็กหญิงนริสา  แซ่เฒ้า โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงวิมลสิริ  โฉมเฉลา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
913 เด็กหญิงวรัญญา  กิ่งวัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
914 เด็กหญิงรจนา  ว่องไว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงเบญจพร  พันธ์มุก โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
916 เด็กหญิงนริศรา  ไชยสระ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
917 เด็กหญิงกนกพร  ยุตวัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
918 เด็กหญิงกัญญาวีร์  รุ่งสัมฤทธิ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
919 เด็กหญิงพัชรีญา  กุลที โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
920 เด็กหญิงอภิญญา  นาโสก โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
921 เด็กหญิงชัญญานุช  โคสาราช โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
922 เด็กชายธรรมศาสตร์  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
923 เด็กหญิงพัชราภา  ปัจฉิมก้านตรว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
924 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตรีเดช โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
925 เด็กหญิงณิฐิพร  รัตนพลแสน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
926 เด็กหญิงกรกวรรณ  ชานุชิต โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
927 เด็กหญิงภัทรวดี  คำจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
928 เด็กหญิงธัญสินี  ทาเรียงสม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
929 เด็กหญิงพัชลิดา  นาคศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
930 เด็กหญิงพิชชาพร  บุญเต็ม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
931 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ทองจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
932 เด็กหญิงพอเพียง  ใจดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
933 เด็กหญิงธนัญชนก  ปัตณี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
934 เด็กชายธนากร  อุทธวงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
935 เด็กหญิงอารีลักษณ์  โพธิ์ไทรย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
936 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีพรหมมุนี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
937 เด็กหญิงอุไรรัตน์  ผาอุ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 นางสาวอิสริยาภรณ์  กรวยทอง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงอุทัยทิพย์  พันธ์คูณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงกฤษณา  พลประเสริฐ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายนิมิต  ธิติโยธิน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  พุกยอด โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงสุภัทธา  ทองเงิน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงอลิชา  คำพิลา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิศิษฎ์เสาวรภย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงพิชามญชุ์  หมากดก โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงอาริสา  จอมพุก โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงอรธีรา  เชื้อทอง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงกรรณิกา  สีคำ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงภนธร  สุวรรณฑา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงธิญาดา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงจิตตราพร  ราชวงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงกมลรัตน์  สาลีวรรณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงวราภรณ์  วุฒิเวโรจน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงสรัญญา  ทุมพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงลลิตภัทร  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงพรรณิภา  คำโยธา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงชนากานต์  คำมินเศษ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วคำพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงเนตรนภา  ทองผา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายนราธิป  มณีพัทธพงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  บุญทันเสน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายอภิวัฒน์  ไชยวรรณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายเจษฎาภรณ์  วรรณวัติ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายสุรพงศ์  พาชิน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายรัตนพล  กงนะ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คำมุงคุณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงปริทัศน์  นามสอน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงอมรรัตน์  ปานเถื่อน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงชมพูนุช  ผิวเหลือง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงณัฐธิดา  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  หนึ่งคำมี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายสมศักดิ์  บุญวรรณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายธนพล  สุนนทะราช โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายอนุสรณ์  สิถิลวัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายอัษฎาวุธ  พรามจร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายกฤษดา  เพชราเวช โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายนวพล  จำปาพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายเจม  สีทราม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายกฤษดา  คำพิลา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงเอวิตรา  อุปฌาย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายบุญมาก  พิมพ์ทอง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงพรธิชา  ฐานพรม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงจันจิรา  แก้วคำ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงสุกัญญา  มะลิเลื้อย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายเกริกฤทธิ์  แผ่นพรหม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงสุนิสา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงอริสา  ที่ทำนัก โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายเทวัญ  ทองนาค โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายพิริยะพงศ์  จันทร์กง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายณัฐพัชร์  อุคำ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายชัชวาล  ไฮคำสี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายนันทศักดิ์  อัคศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงสุพรรษา  ราชิวงษ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงพรสวรรค์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงกนกวรรณ  โสภา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงฐาปนีย์  โพธิ์ไทรย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงอารียา  สายสวัสดิกุล โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงสุธิมา  สมีเพ็ชร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงกชกร  สายเจียง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงอรธิดา  สุริยวรรณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 นางสาวอารียา  แสนสุข โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงจริญาภรณ์  วันปลั่ง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เหมพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 นายสุภานุวัฒน์  พันธ์คูณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายอัยนัท  กายะชาติ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 นางสาวนันทิดา  ทวีโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงอัตตพร  บริบูรณ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงอรสา  ยั่งยืน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 นายพันธพงษ์  วิเศษแก้ว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายธีรภัทร  โทนสัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายพงศธร  ธนารักษ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงพรพิมล  โทจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 นางสาวศศิวิมล  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 นายศราวุธ  พลงาม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายสหฤทธิ์  ครองโชค โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุภรักษ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงมุกดา  บุทธิจักร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงชนิตา  ภิลาบ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงภาวินี  กันยสิทธิ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 นายธนธรณ์  สุขเกษ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงสุชาดา  ศรีสุนนท์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายอมรินทร์  เศรษฐมานพ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 นายพัชรพล  คำจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  กลางประพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายยุทธนา  พงวันดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายธีรภัทร  น้อยเมืองโพน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงอริสา  ศรีโยหะ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายพิเชษฐ์  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงกนกรัตน์  รัตนเนตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงมุตตา  มูลพรม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองมหา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงปานตะวัน  ศิรธรานนท์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ลาวัลย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงมุกดา  จันทรโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงสุดาลักษณ์  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายสรสิช  ราชิวงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายอมรเทพ  นามสุขี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงพรพรรณ  สุวรรณศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงดวงมาลา  แก้วน้ำทอน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 นางสาววิชิรญา  ดวงมาลา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายอาทิตย์  ทองปลือ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 นายสุรศักดิ์  เมฆพัตร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายอธิชาติ  อินทนนท์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 นายอรรถวุฒิ  ทัดศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 นางสาววิจิตรา  โชคกิจวัฒนา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายสหภูมิ  จิตอามาตย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายอดิศักดิ์  พูลศิลป์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 นางสาวภัทรวดี  พันธ์คูณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 นางสาวสิริยากร  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 นางสาวสุพัตรา  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายปิยะวัฒน์  ยศยอด โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายดนุพงษ์  ไชยทอง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 นางสาวอภิชญาภรณ์  รักการ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 นางสาวศิรมณี  ยืนยง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 นายอัฐฌาณัฐ  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายพุฒิพงษ์  เยี่ยมสถาน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายวีระวัฒน์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายนัฐพงษ์  สุขสุวรรณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 นางสาวสุนันทา  สร้อยแก้ว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงวรรณวิภา  สองเมือง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 นางสาวชมพูนุช  สุริยะวงสา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 นางสาวณัฐธิดา  สุภารัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 นายพัชรพล  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงมาริสา  เที่ยงท้าว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงอภิรดา  มีศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 นางสาวรัตน์ดา  จันทรา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงธัญชนก  อยู่โต โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงฉัตรชนี  แสงจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 นายทศวรรษ  อาจหาญ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 นายกิตติพัทย์  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 นายนันทวัฒน์  โคตรสขึง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายณัฐพงษ์  ชอบดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 นายรัฐธรรมนูญ  แซ่หยิ่ว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 นายจิรพนธ์  บันทอน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงณัฐชญา  คนเพียร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 นางสาวสุภัสสร  พุทธขัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 นางสาวกาญจนา  เรณูู โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 นางสาวจันทร์จิรา  มณีวรรณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 นางสาวศิรินทิพย์  ต้นภูมี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 นางสาวนิตยา  คูณภาที โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 นางสาวศศิวิมล  ราชิวงค์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 นายเกียรติศักดิ์  นรบุตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายสุธิมนต์  มาตรมนตรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายโชคไชย  พาชิน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายภูวดล  จันทะโสม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายชนัฐพงษ์  สิถิระบุตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 นายอนุชล  โคตรจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายนัฐวุฒิ  ทวีโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายภาสกร  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายจักรรินทร์  มณีกาบ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายณัฐวุฒิ  ราชิวงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายกฤศบดินทร์  รัตนเนตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายปรเมษฐ์  ราชิวงค์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายนพรัตน์  สีสด โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายปรเมศ  รูปงาม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายนที  คำขันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายพงศกร  คำพิลา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายศุภกร  นุ่มเอี่ยม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายพงศกร  ไทยใหม่ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายอชิระ  พันธ์คูณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายศุภณัฐ  สินศิริ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายศิริโรจน์  ไชยแสง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงสุพัตรา  แสนต่างใจ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงวิญาดา  รัตนะ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงพิรันดา  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงดวงกนกพร  คำพิลา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงจิรารัตน์  ศิริมนตรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงพัชราภรณ์  กองแก้ม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงกรรณิกา  บุญวาล โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงชุติมา  พาชิน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงปาริฉัตร  แสนต่างใจ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงปิยรัตน์  กุมารสิทธิ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงรุ้งไพรินทร์  ชาธิพา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงสุนิษา  ปาระมี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงมนัสนันท์  แสนวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงณัฐชญา  แสนวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงหยกผกา  ผมเพชร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงรติมา  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงกิตติยา  ผาลิวงค์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงกนกวรรณ  พ่อพิลา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงน้ำฝน  พันธ์คง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงรดามณี  พิมพ์ไตรรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายพงศกร  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายชลันธร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายรักเกียรติ์  ตรั่นวัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายกิตติภูมิ  สีแสงน้อย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายศักดิ์ดา  ไชยายงค์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายอนันธชา  อินปาว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงปวีณา  ้เหลือประสพ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงเกวลิน  อัมโพด โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงฐิติกานต์  นาดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายวิวัฒน์  เหล่าจันทร์อัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายธนกร  บุญเนตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายพงศธร  มีงามดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายอำนาจ  สวัสดิ์วงศ์ไชย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายนิติพงษ์  ผาอำนาจ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายลัดธพล  โทนแก้ว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายฤทธิพงศ์  ว่องไว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายปฏิพัทธ์  บางทราย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายวชิรเดช  ฆรินท์งามพิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายมุกอนันต์  ติยะโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายวิชญะ  สิทธิจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายธรรมปพน  มาตรมนตรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงเกษวดี  หงษามารถ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงธนาวดี  เชื้อใย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศิริศักดิ์ชัย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงศศิวิมล  บำรุง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงพัชราภรณ์  กูดโสม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงไอละดา  วันทะวี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงสุภิญญา  ชินคำ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงธิดารัตน์  อันทะไชย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงชมพูนุช  บุญภา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงนภัสสร  วังคะฮาต โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ชูชื่น โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงวิมลศิริ  ทรงศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงกฤติรัตน์  เหลากลม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงจีรกัญญา  ทวีโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงตรีทิพยณิภา  โทนแก้ว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงธารีรัตน์  ศิริทอง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงนัญธิดา  สุพร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงนิติพร  วงเวียน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงเบญจมาศ  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงปฐมพร  คำพิลา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงพีรญา  โทนทา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายนวยศ  ถิระศุภดา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงดาวเรือง  ผิวผ่อง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงนวล  ไชยราษฎร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงเนตรธิดา  จันทพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงปุณยนุช  สวัสดิ์วงศ์ไชย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงศิรินภา  รักบุญ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายภิญโญ  โนนหิน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายอภิชิต  มงคลสุภา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงสุพิตรา  ผาลอด โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงอนุชิดา  คำลือชัย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายธนกร  วาปี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายธีรกร  วาปี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายธนพัฒน์  แสนวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายวัชระ  ทองพั้ว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายชัยชนะ  ทองกาล โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายปิยวัฒน์  ป้องกัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายกิตติวัฒน์  ยืนยง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายกัณฑ์อเนก  สุกาวงค์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายพงศภัค  อุระ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงณัฐชา  กุลศรีวนรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงกุลนิดา  แก้วคำพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงจิตรา  ใจเที่ยง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงพัชราภา  อรรคศรีวร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงวนิดา  เหมธร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงวรลดา  บางทราย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงวรัญญา  สุดช่วย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงเกวลิน  บริบูรณ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงธิดารัตน์  นันแข็ง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงภราดา  นะทีสี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามอินทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงสิริมนต์  แก้วเชียงกุล โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงณิชกมล  เหมือนเขียน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงนรินทร์  แสงจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายนรากร  เนตรวงษ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายกิตติโชติ  ทาสมบูรณ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายอภิชาติ  วาปี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายปรเมศน์  ราชคฤห์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายครรชิตพล  จันทนาม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายสุรเชษฐ  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงอรัญญา  โทนทา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงทิฆัมพร  มงคล โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงมณีรัตน์  พาชิน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงสุดารัตน์  คำลือไชย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงสุพัตรา  คำนนท์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงอภิสุตา  จำปา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองคำ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงอรวรรณ  ราชิวงษ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงกรกนก  สารวัตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงจำปา  ตรั่นวัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงณัฐวรา  เกษียร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงธนัชญา  น้อยทรง โรงเรียนบ้านวังนอง 1 ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงรัญชิดา  น้อยทรง โรงเรียนบ้านวังนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายยุทธนา  น้อยทรง โรงเรียนบ้านวังนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงวรัทยา  นามอุทัย โรงเรียนบ้านวังนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายภุชงค์  ไชยคำภา โรงเรียนบ้านวังนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงรสรินทร์  โสภาจิตร โรงเรียนบ้านวังนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายคเณศ  ไตรย์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กชายกฤตภาส  แสนขาว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กชายไชยวัศ  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กชายธนวิชญ์  จันปุ่ม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กชายบัญญวัต  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กชายพิเชฐ  บุญทองล้วน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กชายภูมิพัฒน์  ใสดาว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กชายวรดล  ห้วยทราย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กชายนิติพล  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงชาลิสา  คล่องแคล่ว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงฐิดาภา  มหานุภาพ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาโสก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงณัฐฐิญา  คล่องดี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงธนพร  ธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงธนิษฐา  คล่องแคล่ว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงธีรดา  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงเวธนี  ใคร่นุ่นนา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1241 เด็กชายกฤตณัฐ  เข็มกำเหนิด โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1242 เด็กชายกันต์กวี  จันทราโคตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1243 เด็กชายเทพฑัต  ผิวขำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1244 เด็กชายธนกฤต  กิตติอาษา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1245 เด็กชายนนทพัทธ์  วันนะรักษา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1246 เด็กชายพงศ์กรณ์  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กชายยศพล  ซีแพง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กชายสหรัฐ  หมื่นวงษ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กชายสุทธิเกียรติ  มณีศิป์ชัยกุล โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กชายอเล็กซานเดอร์วิทวิน  สุริสทีโย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงกิติญา  จับอันชอบ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงรมิตา  สุขรี่ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1253 เด็กชายคณธัช  แสงเมฆ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1254 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1255 เด็กชายธนพงศ์  ศรีประไหม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1256 เด็กชายปราชญ์เมธี  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1257 เด็กชายพีรวัฒน์  ปางทอง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1258 เด็กชายวรินทร  เนื่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1259 เด็กชายอริยะ  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงกัญญณัช  พลชนะธารี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงจิดาภา  วงษ์วิรัติ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1262 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พึ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1263 เด็กหญิงณัฐฉัตรา  สุขตน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงณิชานันท์  ผิวขำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงธัญชนิต  ปากหวาน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงปาณิสรา  โทนแก้ว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงพัชรพร  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  คนหาญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงสุชาวดี  นามแสง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงอชิรญา  ศรีวะโสภา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงปนัดดา  เหล่าบง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1272 เด็กชายวราวุฒิ  นามบุตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1273 เด็กชายอทิวรากร  จันทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1274 เด็กชายณฐพร  กรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายธนพล  นามบุตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายพงศธร  สุพร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงกัณณภัค  ยาวะโนภาส โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงกรวรรณ  ไวสู้ศึก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงกัลย์ธิดา  บำรุงตา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงจิราวรรณ  คนหาญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงชนาพร  สุพร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงญาณาภรณ์  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงณัชชา  มักมะยม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงนลินรัตน์  โคสาสุ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงปลิดา  เมืองพิล โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงปวริศา  ยอดคีรี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงวรรณธิรา  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงศุภิสรา  อินทร์กง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงสุชานาภ  กุมารสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงหทัยทิพย์  สิ่วสำแดง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายกันตภณ  พุ่มสาขา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายพัชรพล  จันทรสาขา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายภูวดล  เดโชชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงฐิตาภา  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นามเหลา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงพลอยชมพู  พรหมพิงค์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายก้องภพ  เมฆพยม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายมนตรี  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายอภิวิชย์  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงชญานี  อินอ่อน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงชนิกานต์  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงธนัชญา  อินอ่อน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายกิตติธัช  ซาเสน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายกรณิศ  เสนาพันธ์ โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายธีรชาติ  วาดงูเหลือม โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายรณชัย  เชื้อคำฮด โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายกฤษณพงศ์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายธนพล  สาธุชาติ โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายปริวัฒน์  เผ่าพันธ์ โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายพิพัฒน์  พลวงศ์ โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายอัตโน  คำมุงคุณ โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายธีรวัฒน์  ภูมิลา โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายเสาวธาร  วังวงษ์ โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงมิ่งกมล  รูปคม โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงประภาพรรณ  โกมล โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงวราพร  ภาคภูมิ โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงสุภาวดี  ผลบุญ โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงวิมลวรรณ  สาธุชาติ โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงชุตินันท์  โพธิ์ชัยทอง โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทกูล โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงมัณฑนา  กุลวงษ์ โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงเคลือฟ้า  สุพร โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงนิศาชล  วงศ์กลม โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงบุญญิสา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงปิยดา  ชูหา โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงวิชญาพร  คนเพียร โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายกฤษฎาภรณ์  ทองรินทร์ โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงอรณี  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1329 เด็กชายธนัชชัย  ผิวขาว โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1330 เด็กชายภานุวัฒน์  ใจสุข โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1331 เด็กชายอภิสิทธิ์  ว่องไว โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1332 เด็กชายฐนกร  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1333 เด็กชายลัญจกร  มนต์นามอญ โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1334 เด็กหญิงนุชศาสิริ  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1335 เด็กชายอานนท์  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายทินกร  รูปดี โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายธีรภัทร  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายธราธร  กิติราช โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงนฤมล  รูปงาม โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายกฤษณพงศ์  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายจิรวัฒน์  สมรัตน์ โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายณัฐวุฒิ  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายภาคิน  พิกุลศร่ี โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายศุภกร  ไชยเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1345 เด็กชายมานพ  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1346 เด็กชายสหรัฐ  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1347 เด็กหญิงภัคจิรา  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1348 เด็กชายชยธร  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1349 เด็กชายสันติพงษ์  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1350 เด็กหญิงศิรประภา  พาที โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1351 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1352 เด็กชายณัฐนนท์  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงธนธิดา  สมัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงแก้วมาดา  บาดตาสาว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ซุยพวง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายภานุวัฒน์  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายนพสิทธิ์  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงสิริยากร  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงอมลวรรณ  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายกฤษฎา  สาธุชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายศรัณญ์  จิตอามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงโสรยา  เหง้าโอสา โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 1 ป.6 คณิตประถม
1363 เด็กชายชินวัตร  ศิริกาล โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 1 ป.6 คณิตประถม
1364 เด็กชายวรปรัชญ์  เหง้าโอสา โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 1 ป.6 คณิตประถม
1365 เด็กหญิงกนกอร  เชื้อวังคำ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 1 ป.6 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงนุชธิดา  โสภาษี โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 1 ป.6 คณิตประถม
1367 เด็กชายปฏิภาณ  เชื้อวังคำ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 1 ป.6 คณิตประถม
1368 เด็กชายจิรพัฒน์  เหง้าโอสา โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 1 ป.6 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงสิริวิมล  เชื้อวังคำ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 1 ป.6 คณิตประถม
1370 เด็กชายนราธิป  สุคำภา โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 1 ป.6 คณิตประถม
1371 เด็กชายภูตะวัน  เชื้อวังคำ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 1 ป.6 คณิตประถม
1372 เด็กชายวีรภัทร  สุคำภา โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 1 ป.6 คณิตประถม
1373 เด็กชายปิยวัฒน์  วังคำ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 1 ป.6 คณิตประถม
1374 เด็กชายวัฒนพงษ์  สุคำภา โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 1 ป.6 คณิตประถม
1375 เด็กชายรัฐภูมิ  เหง้าโอสา โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 1 ป.6 คณิตประถม
1376 เด็กชายรัฐภูมิ  วงค์ชาชม โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 1 ป.6 คณิตประถม
1377 เด็กหญิงพัชราภา  ประธรรมสาร โรงเรียนบ้านคำสร้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วังคะฮาต โรงเรียนบ้านคำสร้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงอรวรรยา  นนท์สะเกษ โรงเรียนบ้านคำสร้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงณัฐรียา  สอนวงศ์ โรงเรียนบ้านคำสร้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงวรัญญา  จิบทอง โรงเรียนบ้านคำสร้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงสุชัญญา  สายชมภู โรงเรียนบ้านคำสร้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงกำไลทิพย์  กุลไชยกุล โรงเรียนบ้านคำสร้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงขวัญชนก  ผงทอง โรงเรียนบ้านคำสร้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงจันทิมา  รัตนฐานู โรงเรียนบำรุงพงษ์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงนันท์พนิตา  ไชยดิลก โรงเรียนบ้านคำบง 1 1 ป.6 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงพรชนก  ศรีแรง โรงเรียนบ้านคำบง 1 1 ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงรมิตา  เสียงล้ำ โรงเรียนบ้านคำบง 1 1 ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงอภิสรา  เสียงล้ำ โรงเรียนบ้านคำบง 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงณภัทรจิรา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงปานวาด  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  รัตยา โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงอัญชลิตา  คนยืน โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงอัมพร  ชะลูด โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงมุฑิตา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายธนพล  สังเกตุ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 1 ป.4 คณิตประถม
1397 เด็กชายธนภัทร  สระนาม โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 1 ป.4 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงมัญฑิรา  อินเอี่ยม โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 1 ป.4 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  รักพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 1 ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงอริสา  มั่งคั่ง โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 1 ป.4 คณิตประถม
1401 เด็กชายสกลวรรธน์  งามสง่า โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 1 ป.5 คณิตประถม
1402 เด็กชายจันทวิทย์  เพชรนนท์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 1 ป.5 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงนาตลดา  เพ็ญพิชัย โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 1 ป.5 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงอัมพิกา  คำนนท์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 1 ป.5 คณิตประถม
1405 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธุระที โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 1 ป.5 คณิตประถม
1406 เด็กชายจันมงคล  สุพร โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 1 ป.6 คณิตประถม
1407 เด็กชายณัฐพงศ์  สุพร โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 1 ป.6 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงกัลย์สุดา  คนเพียร โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 1 ป.6 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงนันทิดา  ภูมิสถาน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 1 ป.6 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงอัมพร  คำโนนจาน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 1 ป.6 คณิตประถม
1411 เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีวิชา โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 1 ป.6 คณิตประถม
1412 เด็กหญิงวิทิตา  คนเพียร โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 1 ป.6 คณิตประถม
1413 เด็กชายกิตติพงศ์  เข็มเพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
1414 เด็กชายผดุงศักดิ์  คำบาง โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
1415 เด็กชายภัทรวิทย์  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
1416 เด็กชายอภิวิชญ์  ผากา โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีวิชา โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงอารยา  อาจวิชัย โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
1419 เด็กชายกษิเดช  นามประเทศ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงณัฐหทัย  ภูมิสถาน โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงบุญยานุช  กำเหนิดบุญ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงอังศุมาลิน  ถิ่นมุกดา โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงจิราภา  จันทะโสม โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หอมบุญมี โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
1425 เด็กหญิงกนกภรณ์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงสุธาวัลย์  ลังบุปผา โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงศตกมล  สมคำ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
1428 เด็กชายจิตพงศ์  ประเสริฐสม โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
1429 เด็กชายธนาวุฒิ  พันนุมา โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
1430 เด็กหญิงพรธิดา  สังฆพร โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
1431 เด็กหญิงรัตติกาล  หันชะนา โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงขัตติยา  นนท์ชี โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
1433 เด็กหญิงกัลยา  แข็งแรง โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงกมลชนก  ยืนยง โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
1435 เด็กหญิงนันทิดา  ศรีสุข โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
1436 เด็กชายคมกริช  ว่องไว โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
1437 เด็กชายพีรทัต  อ้วนแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายปัณณวัฒน์  จันปุ่ม โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายพัฒน์ธนพล  นารีนุช โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายอนุวัฒน์  ยุติธรรม โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงรุ่งนภา  สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชัยวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงปิยธิดา  พันธ์ดวง โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงกชกร  ชาธิพา โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บรรเทิง โรงเรียนบ้านคำพี้ 1 ป.6 คณิตประถม
1446 เด็กหญิงชลธิดา  ละครไทย โรงเรียนบ้านคำพี้ 1 ป.6 คณิตประถม
1447 เด็กหญิงสุชาดา  ห้องแซง โรงเรียนบ้านคำพี้ 1 ป.6 คณิตประถม
1448 เด็กหญิงสุพิชญา  อาจวิชัย โรงเรียนบ้านคำพี้ 1 ป.6 คณิตประถม
1449 เด็กหญิงณัฐณิชา  พุกทรัพย์ โรงเรียนบ้านแวง 1 ป.6 คณิตประถม
1450 เด็กหญิงนิภาพร  ผิวขำ โรงเรียนบ้านแวง 1 ป.6 คณิตประถม
1451 เด็กชายธนากร  อาจวิชัย โรงเรียนบ้านแวง 1 ป.6 คณิตประถม