รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายรัชชัย  ดวงตา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายอดิเทพ  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายปฏิวัติ  สืบสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐรภูมิพัฒน์  วีรวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤตภูมิ  จิตรสง่า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายศรันย์  วงศ์ผาคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายณภัทร  ศรีจันทร์หล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายภาสุ  ดรพันเมือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงภานรินทร์  ขุนภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวไลลักษณ์  โสทัพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกนกวรรณ  พงษ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสิริวิมล  ทุมหวัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงมนัสนันท์  เวทไธสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปนัดดา  สมบัติหอม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพัชรีนันท์  คำจันทร์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธัญรดา  พึ่งพิมาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายรพินทร์  ผลผดุง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฏฐกร  เขจรไลย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายวัชรพล  สิทธิจันทร์เสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายพีรวิชญ์  ทับสีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายกิตติพงษ์  โหน่งบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายวชิรวิทย์  หมื่นเทพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายนราวิชญ์  กองประมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายชลกรณ์  เมฆวัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายภคิน  คำสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายฐาปกร  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายประณิธาน  หินคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายนราวิชญ์  คำมิทัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายสรยุทธ์  วานิชย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายรวิณัฐ  แพงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายเศรษฐสิษฐ์  ภูผาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายพสิษฐ์  ปากเมย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายทชาเดช  บำรุงพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนรินทร์พร  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ครองสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงวราภรณ์  นามมูลตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจีรนันท์  ฤกษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสิริยากร  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจิรนันท์  ทองงาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงศศิประภา  พาเทพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอรวรรณ  ทานาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกนกพร  สุยอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุตราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสายใย  โททำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชนัญชิดา  เทาศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงจิรัชยา  หนูชู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงอชิรยา  สุทธิชาติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงอริสรา  เดชเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกุลธิดา  คณะมะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงนริษรา  สิงหรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสุมิตรา  ไกยแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกฤษฎาภา  ภูผาริช่อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พลเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ยังสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพัณณิตา  ขาวเป็นใย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณฐพร  ศรีเสมอ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายสรวิชญ์  คำรินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายอชิรวิชญ์  พันธุ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปริยากรณ์  เทียมไส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายปฏิพล  ทองภู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายธีรดนย์  ศรีเพียแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายเมฆาวิน  ภูแสนคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงฐิติกา  ผางยอยซ้าย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณิชานันท์  หารพรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงตวิษา  พิมดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงจีรนันท์  ขันสาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงจุฑาวดี  วงษ์สาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพัชริญา  อวนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุวรรณเพ็ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงชฎาพร  ศีละวัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไปนั้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงชนัญชิดา  เตี้ยเนตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพิมพกานต์  ชนะมาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงสิริยาพร  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงจิราพัชร  โมทาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงเรวดี  วิทยาบำรุง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไพสาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัฐพร  สีสังข์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พลเสนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงชาริสา  บูรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสุจิตรา  บุญยะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงศศิกาญจ์  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายธีรศักดิ์  ทาธิวัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายธนากร  บุตรดอน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายยอดบัญฑิต  แสนบุญมี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายโชคชัย  เขียนปัญญา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายนันทิพัฒน์  ภาผล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวิภาดา  วิเศษสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ชุมพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายนพนันท์  ยรรยงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสุพิชญา  พลเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงชาริสา  ขันไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายภัสกร  ระหาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ปรีชากิจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายพีรวัส  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงธิดาไทย  ลครไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายกฤติเดช  หารคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงอติพร  พุทธนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายปิยะวิชญ  สุวรรณคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงพรรณวจี  ศิลปชัยศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงอรนรินทร์  อินต๊ะเมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปพิชาญาณ์  จำปาฉวี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ทองแดงน้อย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงศศิกานต์  เทเรซ่าอีฟ บราวน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกวิสรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงสิรินันท์  นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายพัชรพล  ม่วงมนตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จุทานันท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายกิตติภณ  ฉุนราชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายชลกานต์  แสงจารุ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายธีรชาติ  ศรีสุดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายณิชคุณ  อันพาพรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงศิริลดา  ชุมพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงวิลาสินี  จันทโยธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายภาณุวิชญ์  ภูเขม่า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายณัฐวัชร  โนนกอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายณัฐพล  มาพร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายสุขสรรณ  ทัพวิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายกิตติณัฎฐ์  ทะเสนฮด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายศิวกร  อุตม์ศรีขัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงณัฐธยาน์  รักภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงกฤติยาณี  ศิริคง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงเอื้อกานต์  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงสุวาริน  รักษาภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงทักษพร  แสนหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงวราภรณ์  ภูษี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงกาญจนา  สอนคราม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงกิตติกา  ปางลิลาศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงกุศลิน  งามเงา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงภควดี  ปัจจะมะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  หล่อวัฒร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงอนุตตรีย์  ยะปะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงสิริเขต  เขตคาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงกิตติยาภัทร  ปั้นรุ่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายกรวิชญ์  บุตรโคษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายธนากร  ศรีมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายธนวัฒน์  เรืองสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายวัชรพงศ์  แก้วสีขาว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายณชพล  โสภิตวราทร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายนันทิพัฒน์  คำแสนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายธนวัฒน์  โพธิจักร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายชิษณุพงศ์  บูรพรชยานนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายปีติภัทร  เที่ยงบุตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายพชรพล  ศรีจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงไหมแก้ว  แดงเทโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงอมลพรรณ  แสนบุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงไปรยา  กลมกลาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพรชิตา  ปะสาลิกา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงสุวพัชร  ดอนหลักคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายอัคเรศ  วงค์ละ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายพงศภัค  รัตนวงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายศรุตเศรษฐุ์  นันท์โภคินกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงณัฐณิชา  กองประมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงเบญจพรรณ  จันทะเกต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงรัญชนา  เหลาภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงเกวลิน  สุขใส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงภิญญดา  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงธารทิพย์  ไปแดน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพลอยชมพู  ผ่องพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงวรันต์ทิยา  นุ่นนกกด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงสุจิตรา  นามมนตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสุวนันท์  ภูกาเมฆ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงธิดามาส  ไชยขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีวิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงภรณ์ภีรภัทร  เพ็ญบุญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายพัทธดนย์  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายพิชญะ  ซื่อสัตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายติณณภพ  แสนพินิจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายภาคิน  พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายธนพัฒน์  ทองบัวร่วง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายอิทธิพงษ์  สุระพินิจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายเจษฎา  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายธนาพิพัฒน์  ภุมิดอนเนาว์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายธนกฤต  รัชฎา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายภาคิน  จันอ่ำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงพิชชาภา  หินคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงกัญญารักษ์  หินทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงสุดาลักษณ์  สุระป้อง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงนันทัชพร  ลมงาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายอาวุธ  จำนงศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายณัฐวัฒน์  บำรุง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายรัฐภูมิ  โสชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายพัฒนพงษ์  สมสีดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายฐิติพงษ์  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายวีรบุรุษ  ชนะบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายณัฎฐ์วัฒน์  คุ้มเพชร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายธนกฤต  ประเสริฐยิ่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ลาศูนย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงภัทรวดี  เดชบุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงจิรภัทตรา  สุพลไทย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงสุพรรณธิชา  อันสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วัฒนเศรษฐภัทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงจุฬารัตน์  พงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงกนกนิภา  เหมือนเหลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงษ์ช่าง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงสุวรา  นนทคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงณีรนุช  พรหมผุย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงศิริสุพัตรา  โสมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณัชชา  หาวิรส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ประทุมดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงกฤติยา  พาเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงปื่นรัก  แสนพิพิธ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงเรณุกา  จันทรโสภณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงณัฐชา  ศรีจันทร์ฮด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงกฤษณา  แก้วลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงญาณภัทร  ชื่นนอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสุพิชา  ภักดีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงวิไลวรรณ  ทางชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงนภรภรณ์  ชูตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงชยาภรณ์  อันอาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงภิรันตรี  หนูปลอด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พาลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงลภัสรดา  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงวรัชยา  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงลักษ์สุดา  แก้วกัลยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงพิชญา  พลคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทมุลตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงภัททิรา  พลเวียง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายเดชณรงค์  สีมาตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายสงกรานต์  สีเฉลียว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายทรงธรรม  สิงห์คำป้อง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายจาฎุพัจน์  สายสีแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายณัฐดนัย  ทันทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายธนพนธ์  ปะโปตินัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายนนทพัทธ์  จันทร์เปล่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายเทพชรินทร์  โบราณมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายจตุพล  อินทเรืืองศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายวรฤทธิ์  วงษ์รักษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายคณาธิป  แสนแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายเฉลิมศิลป์  มูลคำไพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายธีรธัช  พิมพ์สวรรค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายไพรวิรัตถ์  เศษรักษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงบุณยาพร  แก้วสีขาว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงอาภัสรา  สัญจรโคกสูง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แก้วเพชร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไขกัณหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงชนิสรา  ชินโฮง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงไอริน  อันเนตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงชนาภัทร  สุยอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงศศิวิมล  คำบุญเกิด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงอินทิรา  สาสิน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงปาริตา  ปัจจาเณย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงสรัญรัตน์  โกษาแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงธนกมล  เกิดประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงชมพูนุท  กอรักเฮียง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงภาณิตา  ปะสาลิกา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายสิรภพ  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายณัฐติกร  พรสีมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายวชิรวิทย์  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงฉัตรชลิกา  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายอาญาสิทธิ์  แก้วหานาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายปภาวิชญ์  คำลือ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายสุรชาติ  ละครชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายทาวิน  ประคำมินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายธีรภัทร  ชมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงปิยธิดา  ปิ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงสุพรรณธิดา  อันสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงภัทรพรพรรณ  มังสังคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงศิรภัสสร  จำปาบุรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงพิชญธิดา  ภูหนององ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายนราวิชญ์  คำแสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงกนกพร  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายฐาปกรณ์  ศรีศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงสุทธิกานต์  แก้วสมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงชนิดาภา  มโนรมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ประธานธนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพัชรินทร์  ธงกลาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายชนะโชติ  เพ็ชร์เนียม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายวิทวัตร  ราชคาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายบุณยกร  ชาแท่น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายธนภัทร  บุญล้ำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงมณิภา  แสนตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงสุภินดา  สุราฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงทิวารัตน์  ศิริพิน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงจีระชฎา  ตรีพุฒ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงสุชาวดี  เหล่านายอ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงมนัสนันท์  นามรักษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงกมลลักษณ์  พึ่งจักคลี่ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงคณัสนันท์  สุทธิไชยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายชุติพนธ์  แก้วสง่า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายณัฐสิทธิ์  พายุพัด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายสุชน  จงปิยะคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายปุณภงค์  หลงพิมาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายพีรวิชญ์  สิมลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายปิติพัฒน์  พินิจจิตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงอภิสรา  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงครองขวัญ  ทั่งจันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายปฏิวัติ  รัตนวิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงนัชชนันท์  อันแสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงสุทธิภรณ์  พลโรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงพิชนาฎ  ซื่อสัตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงสุวพิชญ์  พังคะโส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงณัฐชาพร  ลีทหาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงรัตนาวดี  อิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงณัฐชา  จำเนียรสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงศิริรัตน์  ก้อนชารี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงนันธนาภรณ์  ยรรยงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงสกุลสุภา  ตุลสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงภัทรธิดา  ห้องทองแดง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายวิษณุรักษ์  บรรเทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายปรินทร  สิงบุดดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายศุภสัณห์  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงรัชพรรณ  บุตราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงอภิญญา  ทาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงอภิชญา  ธรรมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายมนัสวิน  มนจิ้งหรีด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายพีรวัส  รักภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายวิศรุต  สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายพิชากร  ไชยปัญหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายเจษฎา  บุตรคำโชติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายพงศกร  ไชยรงศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายทรัพย์สถิต  ดีแดง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายทรัพย์สถิตย์  ดีแดง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายพลากรณ์  เตคำหัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายอธิชา  ไชยบัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายณัฐนนท์  หนูปัทยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายกิตติภัทร์  ชาภูคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายเจนวิทย์  สุนน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายเขมทัต  วิเศษสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงสุจิตรา  เลิงฮัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงปลายฟ้า  บุตรตะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงฉัตรชฏาพร  ตันติยะวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงภัทรพร  พลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงชนกมาดา  จวนกระโทก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงกีรติกร  ไชยวงษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงปัณฑารีย์  สมนึกในธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงธัญชนก  บัวลาด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงภารดี  ภักดีสมัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงธัญยพร  ชินพร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงรุ่งนภา  ปกาเวสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงภัคจิรา  โยวะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงกรวิภา  ดรผาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงพลพร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงพรรภัทษา  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงธมลวรรณ  จอมสมสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายเศรษฐพงศ์  แก้วหานาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายภูมิฉัตร  ทิพพิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายตักศิลา  อาสาสู้ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงอภิญญา  ปานอุทัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงวิภาวรรณ  แซ้นสีดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงชญานิศ  เที่ยวไชยภูมิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายอาทิตย์  หล้าบาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายภูวนาท  วงษ์ช่าง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายนวพรรษ  คำภะวา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายจักรภัทร  จันทร์ลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายปกรณ์  พลเดชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายองค์รักษ์  แต้มดื่ม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  พรมดอนกลอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายเปลวปรีชา  แสนศิลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปวีณอร  บุญสูตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงคนึงนิจ  มาบุญธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงธัญรดา  หลักเพชร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงณัฐธัญญา  อิธิตา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกรกนก  กันทะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงกรพันธุ์  มณีจกร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  พันธุ์เขียว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงอิสยาห์  เนตรพระ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงสุภาวณี  ราชเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงชาลิสา  ตะนัยสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงสิริกัลยา  ชุมแสงวาปี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงอารยา  บับภาแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงปริมภาพร  พรมคำน้อย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงปวีณา  พวงมัชชิมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณวรมน  ภูน้ำเย็น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงชาลิสา  ช่างปัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงณัฐธิดา  สาคร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงจิราพร  อนุอัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงสุภัสสรา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นาสมใจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงณัฐสุดา  เตชะยิ่งอัครโชค โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงณัชชา  ชัยลิ้นฟ้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณัฐชยา  สีไสย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายพงศ์พสิน  แสนบุญศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายธาวิน  ประสงค์สัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายวิศรุต  โคตรมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายกิตติวัฒน์  อรัญมิตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายคีตนาท  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายกฤติน  กุมภี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายกฤษณพล  ไชยขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายณัฐภูมิ  พิมพ์พันธุ์ดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายธณศักดิ์  จอมทะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพัชรีรัตน์  สุวรรณธรรมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงขวัญเมือง  เมืองชื่น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายปุญญพัฒน์  เทียมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายพงศกร  สามหาดไทย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายทักษ์ดนัย  ใบบัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายณัฐพงศ์  ทันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายวิศรุต  แก้วสีขาว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายปิยภัทร  ละโคตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายดลยวัต  ชุมแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธนภัทร  คงสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายปริชญ์  บงสีดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายภัทรพล  เกตโยธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายกมลภพ  นาคเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายเทพมงคล  ธรรมแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายชธาธิป  จันทร์ลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายธีรพัฒน์  พาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายภานุภาพ  แสนนุภาพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายบุญญฤทธิ์  เสียงอ่อน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายสุภกฤต  ชัยมาลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายพีรภัทร์  ลาหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายภัทรพล  ปะวะสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายมารุต  ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายปณิธาน  อันชุรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายอภิรักษ์  จีบค้างพลู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายนราภัทร  คงดำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายบารมี  เทพทองพูน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายอิทธิกร  ปรีชากิจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายกมลศักดิ์  ภูวนาถ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายธนกร  เวียงโพนละออม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายรามจิตติ  พลเสนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายรชต  แก้วเวียงกัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายธิติวุฒิ  ฝากกลาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายรัฐภูมิ  หารคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายธีรภัทร  พรหนอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงกนิษฐา  ไชยอาลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายศาตราวุฒิ  พรหนอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงปวริศา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายวรภัทร  ศิริมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพรปวีณ์  คำวิเชียร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายนันทวัฒน์  สุวรรณธรรมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสุวีรยา  บัวละคร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อุทัยเรือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงนันทพร  แก้วอรุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงธันยรัตน์  ชินพร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณัฐธิดา  สรรพศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงเพชรสุดา  คำเมรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพัชราวดี  ภูลายเรียบ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพนิตตา  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงเกศกนก  คำบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงมนรัตน์  ประการพูนผล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วจันทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงวริษฐา  สุขวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงนันทิยา  ภูวนารถ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงเอวิตา  จันทร์เปล่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงชลธิชา  เรืองสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงปนัดดา  เนื่องวงษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงธิติมา  นาละคร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงปธิตา  วาปีทะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรรณนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงอารียา  อ้วนล้ำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เหล่าทองสาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงชนภรณ์  หนูแม้ม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงศศิวิภา  ถือมาลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงมินลักษณ์  ตราชู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วังคะฮาด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายณัชนนท์  ระหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพิชญาภา  วิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงสุชานุช  ยาวะโนภาส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงเซน่า  ลอยด์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงชนาภา  ไทยทรงธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายพีระภัทร  เขจรไลย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายสุภเวช  หาญรินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายสรณ  สุนทร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายกิตติภพ  นาคเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายปณัตพงษ์  จันทเขต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายสิทธานต์  คงสมมาศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายรพีภัทร  มูลมาตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงพีรยา  รัตนานิคม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายก้องภพ  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายภากร  ครองสุขศิริชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายกิตตินันท์  วาสเอื้อยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายชวกร  ชนะน้อย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายเตชวัน  ศรีสารคาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายฆนากร  ขาวผ่อง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกุลนัดดา  เกษร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงปัณณธร  อุดมดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงอารยา  เบ้าคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงนารา  ทัศนะบรรจง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายกิตติคุณ  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธีรพัฒน์  หล้าปางคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงน้ำทิพย์  จุรุฑา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายเฉลิมชัย  สาหมุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายวัชรพล  มีคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงหยาดนภาง  จันทร์ลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายพีรภัทร  อุปฮาต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงชูสกุล  สุขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายณรงค์กร  ป้องกัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงไอลดา  นามมูลตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายจิรพันธ์  พลชำนิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายณัฎฐพงค์  เมฆาพิมาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายสุรนาท  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายกิตติกร  คำบุญเกิด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายสุรศักดิ์  มะโนรมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายศตรรฆ  สาระลัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายวัชรกร  คำมาก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายจิรเมธ  คงหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายนราธิป  นันทบุญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงพิมพ์ทองทา  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายอติชาติ  พลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายกัมปนาท  พันแป๊ะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงธนาพร  วรธิพรหมมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงบุญยอร  เยื่อจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วโย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายวีรภัทร  ทาโยธี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายณัฐพล  ปารีศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายสัตยา  นามบุดดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายชวิลวิทย  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงอนัญญาภัค  คำโกแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงอุษมา  อะนันต์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงปราณิสา  ขานหยู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงกมลวรรณ  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงชมพูนุช  ป้องทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงภัทรพร  จักรทุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายก้องภพ  ศรีประทุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงอิงกมล  หาวิรส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงธัญชนก  ภูแล่นไว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงบุญญิสา  แฝงสีพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายคงกะพัน  ศรีเกษตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายอธิวัฒน์  โพธิรุกข์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายนิติธร  จันทร์ถา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงปิ่นมณี  วงษ์วิลาศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงนรีรัตน์  พัฒเพ็ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงณัฐชา  มีนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงกัญญภัทร  ทัพธานี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงสุรัตนา  ทองเชื้อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงวันวิสา  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงสุพรรษา  สุนทโรจน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงชลดา  ปิตะคง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงทินมณี  มาตวังแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงรุจิกร  พลสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพิชามญชุ์  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงณัฐนรี  ชุลีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงอภิชญา  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงปวีณา  พลเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายปภาวิช  ราศรีทัศน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายจิรานุวัฒน์  พิทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายธีรวัฒน์  นาโพธิ์ตอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายจิรัชญ์  โตสุพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายกิตติภณ  ก้อนวิมล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายนวพล  ดีพรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายพัทธดนย์  แพงสีชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงกัลยกร  สีเป้ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงสุชาดา  เงินคีรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงธัญรดา  สมโคตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  คณะมะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงแพรวา  จงปลื้มปิติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วธรรมมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงอรุณวดี  ภูมาศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีสะเทือน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงวิชญาดา  กาญจนะหงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายพัชรากร  คันตะลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงวิริยา  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายชัยพัทธ์  ตรีธวัช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายปวรเวศ  งามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายณัฐรัสย์  บุญทระกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายณิชไสย์  สีไสย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายศุภณัฐ  หาฉวี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงปริยฉัตร  พลวงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีทัศน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงภาวิณี  วงศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงรินรดา  จำนงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชาญกล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงอดิลักษณ์  จันทร์สามารถ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงกมลทิพย์  ภักดีแสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำสะอาด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงกุสุมา  วงศ์คำช้าง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงจิตฎิยากร  โสภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงอนัญญา  บัวลาด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงพุทธวรรณ  ลาดละคร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงสโรชา  จันทริมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายปัณณวัฒน์  คำมณี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายพิทวัส  เหล่าไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายศิรวิทย์  มะลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายกฤษฎ์  พิมพ์ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายจักรภัทร  คันธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายเมธา  ลุนบง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายธนภูมิ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายบุญญศักดิ์  หินจินดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายธนาธิป  นิยมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายนภัสกร  คิดการ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เทศารินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงอรัญญา  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายนันทิพัฒน์  โยชน์ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงทิฐินันท์  สุยอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายภูวฤทธิ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายทีปกร  พรรคพวก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงณิชกานต์  อักษรเสือ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ตันเสดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงชลันธร  สมผล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงอริสรา  สุทธิ์พงศกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงบุษราภรณ์  ภู่แสร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงจรัสศรี  ก่ำแหล้ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงสมิตรา  แก้วจันลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงศิรดา  วงศ์พัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงภูวรินทร์  ภูผาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงวรัทยา  บุญมาพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงณัฐพร  สมสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงศิรประภา  สุทธิปัญโญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงวรางคณา  คุณะแสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายกิตติพศ  สมรรคเสวี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงนิภาพรรณ  เหล่าเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงอินทิรา  สารพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายดนุนัย  หลูอารีย์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงนภาวีร์  ศรีพวงเพิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายกฤษดา  ไมตรีแพน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงกมลลักษณ์  วัลละภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงปพิชญา  มาอ้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงกนกพร  บุญเข็ม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สลิดกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทับผา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงรักษ์วลี  ทัศน์เจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายชโยธร  พลแสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงวสุมา  ศรีพลลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายภูวนัย  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงอชิรญา  ปัจจะมะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงชลดา  โยทะเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายพงศพัฒน์  เต็มจิตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายระพีภรณ์  ทาสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายพิสุทธิศักดิ์  ศรีราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายปภินวิทย์  ทวิเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงอภิชา  ภานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงชนิกานต์  เรืองประทุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายบุญญาฤทธิ์  สำลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงชลนี  สุขแม้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงรวิสรา  ลาอ่อน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงนรินทิพย์  เทียมสีหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงชญาดา  งามชมภู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงนวพร  สูญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายปรัญชา  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงปลายฟ้า  เศวต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงศุภาวรรณ  พลทำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงกมลทิพย์  อันอาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายวีรภัทร  สุทธิตี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายทศพร  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายฐิติกร  โททำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายวรกมล  จิณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงณัฏฐชญา  พิณนาดิเลย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายพีรธัช  วุฒิเดช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงปิยฉัตร  คงแสนคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  วงษ์หล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายสุประวีณ์  ผลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงสิริญาพร  หัดที โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จำนงนิตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีคำใส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงฐิติพร  ตันศิริชัยกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายภากร  จันทร์จำรูญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายพีรพัมน์  แสนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายกฤษกนก  สระมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายเจษฎาดินทร์  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายฉัตรโชค  แก้วพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายเจตก์นิพัฐษ์  ลำดวนหอม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายพงศธร  จักรนารายณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายรุ่งทวี  คำทองดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายธนภัทร  ตะวัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายยุทธนา  แก้วจันลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายกาญจนวัฒน์  มานิตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายวรเทพ  กุณโฮง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดอนแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายวรฤทธิ์  จำปาแดง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายชนะศักดิ์  โมราสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายปัณณทัต  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายปฐมภูมิ  สุวลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงสิรยากร  เขียวกลม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กัณหาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงธนภรณ์  เสนาธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงวรินรำไพ  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงอภิสมัย  พลเหลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงชลิตา  สุขพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงสาริศา  ราชเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงวรัญชิดา  ภูเฉลิม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงจุฑามณี  น้อยดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงศิริรัตน์  สุลักษณานนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงจณิตา  มาตรษรศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงรับขวัญ  ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงปาณิศา  แตงพรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงกัลยานัทธ์  ภู่แก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงราชาวดี  ชัยพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงนิสายชล  สนิทลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงธิติมา  ไวมงคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงอัจฉราพร  ไกยะวัตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงชนาภา  แสงกระจาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงกัลยา  นันตะนะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงปริยภัทร  แก้วคำกอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงนวพร  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงเบญญาภา  เสมอดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงนัฐธริกา  นามมูลตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงสุรัสวดี  ขัติยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายชนสิษฐ์  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มัชญมน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงกมลฉัตร  ภวภูตานนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงสนิสา  ภาคภูมิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายธนพงศ์  วงศ์พัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายปณชัย  ปาสาจะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายธนาโชค  ชูคันหอม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายหาญชัย  บาริศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายชยพล  ตรีธวัช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายกิตติคุณ  ไชยเสนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายกองทัพ  ศรีวโรทัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายรัฐภูมิ  นาทันรีบ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายสหชัย  พรหมโท โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายอณุชิต  บุญโยทก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายพงศพัศ  มะโพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายรัตนภูมิ  ก้านทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงสุนิตา  มะโพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงเกศกนก  ทับชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงพิรดา  ดาหาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงปนัสยา  พลคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงโชตินภา  พิริยวิไล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงศศิกานต์  พลลาภ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงออมทรัพย์  หารพรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงชัญญานุช  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงศรุดา  ภูเหลี่ยมคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงปวีณาวดี  อู่ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงหยกผกา  ลิลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  โยปัดทุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงกาญจนภัส  นารินนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงสมัชญา  ฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงกัญชลิกา  แสงไชยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงหาญธิดา  หาญประชุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงธิดารัตน์  แพ่งสองคอน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงมรรยาดกันยา  วังษาลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงสตรีรัตน์  จันทวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงฐิติกานต์  จันทเขต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงชลดา  ทิพพิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงธนัชพร  ศรีมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายณภัทร  บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายพิสณฑ์  มะชรา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายคมกริช  แซ่ฟ้าม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายปิยพัทธิ์  ขจรจิรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายปภังกร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายบัณฑิต  ปะกินำหัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายณัฎฐภาคิน  คุ้มเพชร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายกฤษฏิ์กานต์  สีเฉลียว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงกนกอร  ภูมิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงปิตุพร  จรัสอรุณฉาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงศิริรัตน์  ชารีผาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงิอชิรญา  นะมิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงอชิรญา  นะมิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายชิตาพร  สุหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงนันท์ชนก  เทพทวีชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปะกิแพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงกัลยกร  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงพรลภัส  สิงหนาท โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงณัฐฐนิชา  พิณนาดิเลย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โนราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงปรานต์นรี  โยธาภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงริญญารัตน์  ภูริอริยฐานนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงเบญจพร  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายนภัสกร  สิงหรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายปราชญา  มาทดก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายภาคภูมิ  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายวัชรพงศ์  ยธการี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายจิรพัฒน์  เนื่องวงษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายธนกฤต  วัดทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายภูมินทร์  ทะนาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายสุรเชษฐ์  วิชิตตานนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายดรัณภพ  พลลาภ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายไตรทศ  รัตนสวนจิก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายวรพงษ์  จูกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายปัญญากร  วุฒิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายธนภัทร  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายโชติวัฒน์  พ่วงหงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายมังกร  คูหะมณี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายธนพล  ฉันทพลิน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายจีรพัฒน์  เพ็งประโคน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายวรวุฒิ  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายพันฝน  โยวะผุย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายสดุฎี  คำชาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงธนารีย์  ชิดชมศรีจันทรา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงสิริมา  มีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงศิริญญา  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงนริศรา  ชาไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงธัญชนก  สิทธิ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงวรรณวิสา  สุระสังข์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงจันทราลักษณ์  พยุงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงกชพร  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงสูขวัญ  ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงสู่ขวัญ  ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงมัฑริดา  ศิริพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงรสิตา  พูนเทกอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายอัครภพ  กลับขัน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายเกริกก้อง  สอนซา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กชายธนกฤต  อ่อนจินดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายธีรภัทร  พัฒนิบุูลย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กชายปิติพภัทร  ไพราม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กชายณัฐชนาธิป  บุญดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายนรธีร์  ทับลา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายศุภกฤษฎิ์  ทะสูง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กชายอิสระ  ยศพล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงปภาวรินทร์  รักษาภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงวรัญญา  คุณโน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กหญิงอรนลิน  จันทะนาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงวรรณ์ลดา  อุทาทิพย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บุบผาเฮ้า โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงณาณิศา  แก้วผล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงบุณยานุช  ลับเหลี่ยม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วหานาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กหญิงณัฐาวีรนุช  บุญยงค์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
803 เด็กหญิงพัฒนพร  สตาเขต โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
804 เด็กหญิงนวลนภัสสร  กุลเกษม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
805 เด็กชายพิชญุตม์  เกี่ยสุวรรณศิลป์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กชายธนภัทร  สุน้อยพรม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กชายอัคราวุฒิ  สาพิมาน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
808 เด็กชายปรัชญ์  วิริยเมธางกูร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายพศวีร์  ไชยบุดดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
810 เด็กชายโทรจัน อเล็กซานเดอร์  ควินน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายฐิติภัทร  รัตนะวงศะวัต โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
812 เด็กชายศิวัฒน์  สวัสดิ์ศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายกิตติ  โพธิเสส โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก่นการ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กหญิงปีวรา  ภวภูตานนท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงจิรัชยา  สิงห์แก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
817 เด็กชายวุฒิชาติ  แซ่เอียว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
818 เด็กชายอนุภัทร  ทับศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงปวิชญา  ดอกดวง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงพชร  ดอนละคร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงณภัทร  ทิพประมวล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงวาลวัชนีย์  เสนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงพลอยใส  บูรณะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงการัณญภาส  อำรุงแคว้น โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงอุบลวรรณ  สุยอย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงธัญชนก  อุทัยดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
827 เด็กหญิงชวัลรัตน์  แก้วมะไฟ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงเปี่ยนสุข  พิมพ์ศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
829 เด็กหญิงตะวันวาด  ซามาตย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
830 เด็กชายรัฐเขตต์  อุทาทิพย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
831 เด็กหญิงศุภธิดา  ศุภเกษ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
832 เด็กหญิงวิภารัตน์  ศรีมุงคุณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
833 เด็กชายณภัทรศาสตร์  จันทจร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
834 เด็กชายปาณธาดา  จรุญวงษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
835 เด็กชายเศรษวัฒน์  ระวินู โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
836 เด็กชายนพกร  ผิวโป โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
837 เด็กหญิงสิริกร  แสนบัวคำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงสุภัชญาดา  นาสมตรอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายวรพงษ์  ศรีพงษ์ยิ่ง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายธนกฤต  กุลณโฮง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายธนภูมิ  บุญฉ่ำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
842 เด็กชายภัคนันท์  จันทรสามารถ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายณฐวรรธน์  ปัตตาเคนัง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
844 เด็กชายธีระพัฒน์  แสงจันทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
845 เด็กหญิงพัทธนันท์  เนตรสง่า โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
846 เด็กหญิงสุดารัตน์  ตนะสอน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
847 เด็กหญิงจิพาพร  สวนไธสง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
848 เด็กชายธเนศพล  แสบงบาลเจริญชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
849 เด็กหญิงปรมาพร  กำมุขโช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงนรีกานต์  ภูสีเงิน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายนราธิป  หงษ์ทวี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
852 เด็กชายศุภทิน  ศรีเสน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายคุณัชญ์  ทัศวงษา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กชายพุฒิเมธ  ชมศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงนิติพร  บุญคำมี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
856 เด็กหญิงปุญญิศา  แสงทิพย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงฐิตารีย์  สิงคะจันทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงตีรณา  แสนคำภา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กหญิงธวัลพร  วรสาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายกฤตเมธ  วรสาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
861 เด็กหญิงรินทรกานต์  วงชารี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
862 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีโยวงค์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
863 เด็กหญิงดีดนยา  สุทธิศัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
864 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พัฒนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
865 เด็กหญิงศรุดา  ศรีสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
866 เด็กหญิงรจนพัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
867 เด็กหญิงสิริกัลยา  มะเสนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงทิพนาถ  สุนทร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
869 เด็กหญิงพรปวีณ์  อ้มเถื่อน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงธนาพร  อุปนันท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
871 เด็กชายธนากร  ลุวิชาเวช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
872 เด็กหญิงกฤตพร  กมลวิจิตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
873 เด็กหญิงกัญณรัช  เดชชวพงษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
874 เด็กหญิงกฤติญา  ทิพย์วงศา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
875 เด็กหญิงกิตติวรารินทร์  สุวรรณดิษฐ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
876 เด็กหญิงสวรส  คชสาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
877 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หลงทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงมิ่งกมล  ดิษยบุตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงภัทรธิดา  ราชโคตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงสริตา  หามนตรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงญาณาธิป  สีลาแยง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
882 เด็กชายณัฐพัชร์  ศรีจันทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
883 เด็กชายณัฐภัทร  คำนาค โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
884 เด็กชายทรงภพ  บุญสุโข โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
885 เด็กหญิงทิพานัน  นงทิพย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายพิชาธร  ตั้งเจริญวัฒนะกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายศิวกร  บุญเรือง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายวัฒนวิศว์  พิมพ์แสนศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายชิณพงษ์  แสนศักดิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายบริพัตร  ช่างทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายคันศร  ทองโยธี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายธีรภัทร  ขุมเงิน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายเจตนิพัทธ์  บุญปก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายปราชญ์  วิริยเมธางกูร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายเนติ  กุหลาบโชติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายปภาวิน  คูตระกูล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายรักษิต  นามคุณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายศึกษิต  คชสาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงทัยทิมทอง  ศิลาคุปต์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงสุกัญญา  เมืองวงษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงธนภร  สารมาคม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงสิตานัน  ดุสิต โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลลาภ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงขวัญจีรา  ทิพโอสถ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงวิชญาพร  เหล่าสมบัติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทมาน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงพิชชาทร  สงวนวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงวริศรา  สมหมาย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงโชว์ติรัตน์  สุขเกษม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงนันทวรรณ  ทองนุช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงบัวบูชา  ทองเจริญ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ทัพขวา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายภพธร  อันเนตร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายธีรวุฒิ  ชารีผาย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายกฤตนัย  คำแสนวงษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายสิทธิศักดิ์  สอนหาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายพีรพัฒน์  คำเกตุ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายภูมินทร์  ละอองดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายญาณวรุฒม์  สุมาลี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายกีรพัฒน์  แก้วภู โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายศิรเชษฐ์  อุสาคู โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายณัฐชนน  ปัสสาโก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายปุณณภพ  ชัยปัญญา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายอภิลักษณ์  ศรีอ่อน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสังข์ชุม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายจักรภัทร  อรรถเทวิน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงพรนัชชา  หายชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงจตุพร  เชิงสะอาด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงสุฐิตา  อมิตรพ่าย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงพิมพ์บุญญา  เหล่าสุข โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงนวพร  เทพวงษา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงสิริมาพร  เสนามาตย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงชัญญา  จันปัญญา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีคลัง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงสุวิชญา  อุปพรรณ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงปริยากร  น้อยฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศรีเวียงยา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  เนื่องโนราช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงอาฑิตยา  นุ่นภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงพีระฎา  วศรีลคร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงกษิรา  มาพร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงศิรินภา  ไชยชาติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงธัญจิรา  พลวัน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงชนาพร  อุดมเวช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงณฐกร  กังวลงาน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายปัณณธร  ระวินู โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายธีรภัทร  ฉัตรพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายพสิษฐ์  จิตราพิเนตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงสุนิตรา  ชนไฮ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงกัญญาภัค  ธงชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงกิติยา  ลือยงวัมนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กชายนันทภพ  วิเศษลา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กชายกรภัทร  ลุวิชาเวช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงภคพร  ทิพรักษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงปาณัทดา  ฟักเงิน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงกมลชนก  พิมภิบาล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สนิทผล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงวรรณศิริ  วงศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  คำเดช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กชายวัชรินทร์  นรดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กชายอรรถนนท์  ใจทัด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงมุชิรนันท์  เต่าทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงกฏชกร  ไชยมาตย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงเกวลิน  กุลณโฮง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงโชติกา  พลชำนิ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงปรียาพร  พรมเสนสา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงเมลดา  มังคะรัตน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงศิริกุลยา  พันชมภู โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงพนิดา  สารรัตน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วังคะฮาด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงณิชาพัฒณ์  บุรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีกงพาน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทสมบัติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กชายธนาเดช  อาษาศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กชายไกรวิน  ศรีสถาน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กชายประกฤษฎิ์  ศรีสังข์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กชายจักรพันธุ์  สุวรรณเพ็ง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายศิรากร  สีแสด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กชายภีมเดช  แสนโคตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงทักษพร  อ้วนมะโฮง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงกัญญาภัค  ชัยยศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงชนิดา  อันพาพรหม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงแรกฝน  เรืองทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงพรยมล  ไชยผง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงอภิญญา  ภูผิวผา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงอัญฑิชา  รัตนธรรม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กชายภัครพล  ม้วนโคกสูง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงพรธิชา  รักษาโคตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงธัญชนก  วงษ์แก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงวรัทยา  โสจันทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงเพียรพร  ภูลายยาว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงชนชนก  บุญทะวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงกมลชนก  เบ้าบุญ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายปวีร์  อินศร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายยศกฤต  ทับไทร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายนิติภูมิ  สนิทผล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายดำรงฤทธิ์  พลศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายชัยรวิชญ์  เดชยศดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายอริฟ  พิทักษ์วาปี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายศิรวิชญ์  จันทะกล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายอนันต์วิทย์  ลีลากุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายพชร  เคนสุโพธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงอุมาพร  ลครพล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  โพธิ์อุดม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงนวรัตน์  ชุ่มอภัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงกนกอร  จันทาคีรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงโศรยา  โชแปง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงพิมแพรพลอย  แก้วสีขาว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงสุชญา  ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงปริยาณัทร  อาจหาญ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงฟ้าใหม่  ทัพธานี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงณสฤงคาร  มาประจักษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงธีรนุช  รุจนาฏ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงอสมาภรณ์  เกติยะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงชนกนันท์  สุริโย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มาตรา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงรวิปรียาพร  จังกินา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายภาสวีร์  กองบุตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายรัฐภูมิ  ดวงกางใต้ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายพิพัฒน์  ภาคบัว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายณพล  ไชยคำภา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พฤกษ์อุดม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายพชร  ยากรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายจักรพรรดิ์  เนาวรัตน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายธนภัทร  พลศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายสธน  ฟอกสันเทียะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายก้องภพ  ทวีกัน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายประวันวิทย์  ชุมแวงวาปี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายวรรณศักดิ์  ประทุม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายธุวานนท์  ธรรมเที่ยง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายอภิรักษ์  ลิงลม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายปีรติ  สีลังกา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายศุภวิทย์  วิมลพินิต โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงณัฐนันท์  ดาหาญ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงกรองกาญจน์  พิมพ์จันดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงฐิตารีย์  ปัญโญ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงทินมณี  ตะนนท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงนุชนารถ  แก้วกัลยา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงภัทรกัลยา  ธรรมคำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงปริยาภัทร  ไมตรีแพน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงสรัญญา  แสงต้น โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงขวัญจิรา  บัวนาค โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงเจณิสตา  เนตรถาวร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงพีรดา  สุขเกษม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทารา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  สายบัณฑิต โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงสุพิชญา  อินทลี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายชิษณุพงษ์  ขันสิงห์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีดามา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายพานทองแท้  แสงสิทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายเตชินท์  แก้วคำใส โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายพีรณัฐ  คำพิชืต โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายชิณณวรรธน์  ราชาภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายรัฐภูมิ  แสนท้าว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงณัฐนิชา  สิงห์ปาน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงฐิตาพร  อ้นจันทึก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงบุณยนุช  บุญลอด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงกรวรรณ  แสนบุดดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยสงเมือง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงรดามณี  กรมแสง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงนลิสรา  นิระดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงพิชญาดา  คำสิงห์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายเนติภูมิ  ดวงเกตุ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายทานุทัต  สวัสดิ์ศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุยะลา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงภัทรธิดา  ทิพประมวล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธนาเดชาวัฒนกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายชาลี  ทองมี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงปพิชญา  เศษรักษา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายกันต์กวี  ริกันต์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายธนาดล  หารคำภา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงณัฐธิดา  อุดมเวช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายสิปปกร  อสัมภินทรัพย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายจิราวัฒน์  จันทร์ราช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายหัสนัย  คำสี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงญาณิน  อินศร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงชนันพร  เทพดู่ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายปองเทพ  อุทัยนิล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงพรสวรรค์  เมืองมา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตติแสง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงพอเพียง  คล้ายทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายธนากานต์  หวังภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ฤทธิสิงห์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายวชิรวิทย์  สงวนสุทธิกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายภูมิรพี  ศิริพรรณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายปรเมษฐ์  บุญบุตตะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายสุรฉัตร  ทองชำนิ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายราเชนท์  ระวังภัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงธนิภา  จันทาอ่อน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงรุ่งศิริ  สุชาตะกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงอภิชญา  ไชยวันนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงชวพร  ขูรีรัง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กชายเกรียงไกร  กล่อมปัญญา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กชายตะวันรุ่ง  จันทะจิต โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1096 เด็กชายวีรลักษ์  ออมสิน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงจิรภิญญา  ปักกาเวสา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จ้ายหนองบัว โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงมาลินี  อั้งยุทธ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กชายชวนากร  คำชาย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงรพีพิชชา  แก้วไกรสร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กชายภูมิรพี  แสงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กชายรัฐภูมิ  คำมีแสง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงกิตติยาพร  ถามูลตรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงนวพร  เรืองเทพ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงนวรัตน์  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงภคริชา  ชงัดเวช โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงสุรางค์  สวมสูง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงอัถชิราภรณ์  สีสังข์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงไอลดา  ทิพศรีราช โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1111 เด็กชายศิวกร  เงินทองเนียม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กชายพีระ  ปักสังคะเนย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงกมลชนก  เทศพรม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงศรุตา  นาคยา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงพิชชาภา  สังฆะมณี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงภูษณิศา  เศษคึมบง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1117 เด็กชายพงศภัค  ทำนานอก โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงกันยกร  โตหนองหว้า โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สืบเหล่างิ้ว โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงเปรมยุดา  ศุภรวิชญานนท์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงศศินันท์  แสนวัง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กันหาโนน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงกุลนัดดา  นนยะโส โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงธันยพร  สิงห์สาย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงพิชญาภา  หัตถดล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1126 เด็กชายญาณกวี  สร้อยบุดดา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงดลธร  ศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงพักตร์พิมล  เมฆวัน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงศกลรัตน์  แสนราช โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงณภัทร  บุญประสงค์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงพัชราภรณ์  นุชกลาง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงธนัชชา  ถามุลตรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1133 เด็กชายสิริกร  เหล่าสกุลไทย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงธนัชพรรณ  ผาระนัด โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงศศิกานต์  บำรุงบุญ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงอารยา  สมบัติคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงปวริศา  คังคา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงสุพิษฎา  พิมภูธร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงจิรัชยา  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงชนัญธิดาภรณ์  เพชรไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงไปรยา  อันพันลำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1142 เด็กชายศราวิทย์  ภูนาสี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงพรกนก  อ่อนด้วง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงชฎาพร  เลิศวิทยากุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กชายฐิติภัทร  บุตโรบล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงสุจามาณี  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กชายวิศรุต  แก้วไชย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1148 เด็กชายเนติภัทร  ภูครองเพชร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงฑิติยา  ชูภักดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1150 เด็กชายรัชพล  ราชาวัง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงชิดชนก  เลิศวิทยากุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กชายปฏิพัทธ์  ภานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  พรมหล้า โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กชายพัฒนวิชญ์  มหาธนะเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กชายกฤษกร  เวียงบาล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1156 เด็กชายกิตติพงศ์  หวังนากลาง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ศุภรวิชญานนท์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงธิติยา  เลยวานิชย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1159 เด็กชายสุรวีร์  ศิริโยธา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1160 เด็กชายฐิติรัตน์  ราชดา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงณัฏฐวี  วงศ์กระบากถาวร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงเมธาวดี  รื่นรส โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายคิมห์  มีนา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายเจิพิพัทธ์  คำมณีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงณัฐาวีรนุช  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงธนพร  ลาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงธฤดี  อุตวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วงศ์กมลาไสย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงฐิติวัลดุ์  หลงสวนจิก โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงวิมลณัฐ  มูลอัต โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงนวิยา  คำวิแสง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงปราณปรียา  สอนแก้ว โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายพงศกร  ศรีสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายวินิจ  นิจำปา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงนิภาพันธ์  จันทะคล้าย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงอนาเบล  อภิชญา แอช โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ฤทธิ์เจริญวัตถุ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงศุภชญา  ภูสีสม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงเบญญาภา  ยะเคหัง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงศุภนารี  สาคุณ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายปริยะพล  ญาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงชญามาศ  ช่างทองคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงชลธิชา  ปัญจมาตย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายนราวิชญ์  พลตรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงจุไรพร  สีเครือดง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงชลิตา  เรณู โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายกมลชาติ  พลตรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงพุทธวรินทร์  ทิพอาสน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงณัฎฐ์ธนัน  แก้วแสนเมือง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายภัททรกานต์  มากชลบท โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายพิทธนัน  ศิริพล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายชินภัทร  ภักดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายศุภกานต์  รุ่งศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายพรหมไพฑูรย์  ไชยโคตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงแซนญ่า  แบลซิว โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงรมิดา  โอษฐ์สาคลัง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงนัฐกฤตา  ศรีโฉม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภาษี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายปุรเชษฐ์  ทับสมบัติ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายจิรายุ  รัตนเรืองเดช โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงรัตนประภา  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงพิชญธิดา  ราชบุตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงสุชาครีย์  วงค์ศรีอาจ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายจิตติพัฒน์  ใหม่คามิ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงสุรีย์มาศ  ทับสุริย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงปภานัน  นนฤาชา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงธิดาพร  วันโพนทอง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงวิชชุตา  มูลพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงกมลชนก  เศษสรรพ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงฐานิญา  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายชาญวิชญ์  วิบูลย์กุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงภาสินีนภา  ภูกิ่งนา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายจามร  สิงห์ประสาทพร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นุริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายเจตนิพัทธ์  คำมณีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายชินดนัย  ปัทมรีย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายฐาปกรณ์  ศรีสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายธีรภัทร  เพียรภูเขา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายวศพล  ทะสุนทร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์ถง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงชนาภา  หมื่นชัย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายณรงค์  นันทะสูน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายพิชยพล  นรินยา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงรุจิรา  ศิริพล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายภัทรพล  นามเหลา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงวรรณกร  แสงวงค์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริทรัพย์ชัยกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงพิชญดา  สืบโมรา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายปริยากร  สุวรรณภักดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายศุภนิมิต  ภาณวัตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงชณธัญษา  อมรเวชยกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายภูมิ  ภูมิแสนโคตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายภูวนาถ  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงลภัสรดา  ทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายชุติเดช  พรสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กชายตฤณป์  พรสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กชายอกนิษฐ์  ปะตินัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1239 เด็กชายสิริราช  พูลสวาท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1240 เด็กชายปัณณ์  ลวกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1241 เด็กชายติณห์  บุญมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1242 เด็กชายปรีชากร  ยาสมร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1243 เด็กชายพงศ์ภีระ  รัตนพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1244 เด็กชายธราดล  ศรีชะตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1245 เด็กชายกฤติธี  เทรวิค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงขวัญมาดา  แข็งแรง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กชายอภิวิชญ์  สุวัฒนศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กชายกันติทัต  ภูมาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กชายอัจฉริยพงศ ์  พลเรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงลภัสรดา  เตียตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กชายกันตพงศ์  ยอดเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงณกัญญาพิไล  มะเสนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงวิราณัลล์  สตานิคม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1254 เด็กชายอธิษฐ์  นำพูลสุขสันติ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงปารย์ณิสรา  ออกสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงสิริภัสสร์  บุษหมั่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณธาดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงกวินธิดา  เวชรัตนเชษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงวรกานต์  ดวงศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1260 เด็กชายไตรภูมิ  วงษ์สะพาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1261 เด็กชายชอช้าง  อรุณวรรธนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1262 เด็กชายเทวิน  โยชิดะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1263 เด็กชายปัณณพัฒน์  สิทธิปกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1264 เด็กชายพอดี  เสงี่ยมวิบูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงชนัญญา  ศรีภัทรภิญโญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงณัฐธันยนันท์  แก้วเสน่ห์ใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงณัฐนันท์  จวงประโคน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงวรรณษา  ทรงอาจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงศิญาดา  กัญญาคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงอภิชญนันท์  บุญเที่ยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงอัยย์  จันทร์ถิระติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงอิสมาภรณ์  บุณยศิริโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1274 เด็กชายทัตอินทร์  กั้วสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1275 เด็กชายนฤเบต  นามศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1276 เด็กชายภาคิน  เหลี่ยมไธสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ไกรจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงรัญชิดา  จูวัฒนสำราญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1279 เด็กหญิงลีลาวดี  โกมาสถิตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1280 เด็กชายพิชญุตม์  เกราะแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1281 เด็กชายธันยพงศ์  สังขวิเชียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1282 เด็กชายกิตติกวิน  นิลผาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กชายพสิษฐ์  สุขประดับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1284 เด็กชายชัยวัฒน์  สาสนสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงอริญชยา  พลตื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงจิราวรรณ  วิศาลอาชีวะเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายวิชญ์  บุญมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายอภิวัฒน์  กางโหลน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายธกต  เมืองพรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงปิยธิดา  จริยามา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายกวินภพ  จุฬารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายณชนก  พูลมาสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายถิรวัฒน์  เจริญวัฒนมณีชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายปรัชญ์  ปทุมทิพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายพิพัฐพงศ์  วิบูลย์วิริยะสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายภูตะวัน  ภูสีอ่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงจารุพิชญา  เองวานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงชญานิศ  คันธพนิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงณัฐนิชา  สาฆ้อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงพชรพร  มูลอัต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงพริมรตา  ศักดิ์สกุลวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงพอลลีน  จันทร์อินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงอนงค์รัตน์  อุทัยรัตนะชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงอักษราภัค  ไทยมิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายวัชรชัย  ทันพรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายพีรวัส  พิบูลย์วรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงภัสสร  อินพินิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงเปี่ยมลาภ  ชัยศรีรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงสุชานาถ  สีโมคา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงแอนเดรีย ปณิตา  ตั้งหลัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายจักรวีร์  วิรุฬห์วรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายชยางกูร  รุธิรางกูร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายปรานต์  วราธนากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายพาชัย  หอมวุฒิวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายสุวิจักขณ์  อุ่นจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายอัครวินท์  แก้วเมตตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไทยมิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงณัฐนันท์  ไตรศิริวาณิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงปริยากร  แดนขนบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงฟ้าประทาน  กุดแถลง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงอัจฉริยะภรณ์  แสนบุญศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายภูริช  ดรชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายวรปรัชญ์  บัวศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงกฤติมา  พิกุลทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงเขมิกา  พลชำนิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงปานระวี  จันทริมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แก้ววังชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงพีรญา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายชนวีร์  ไชยศรีสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงสิปาง  สีบุญเรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายพยุหพล  พยุหะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงสุขนิดา  คืนสันเทียะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงรสิตา  ธรรมแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงปาริฉัตร  สินเกื้อกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายจิรฉัตร  บัวสาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายจีราเดช  ภิญโญศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายณนนฑ์  ทัพขวา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายธัญวิสิฎฐ์  คุ้มมะณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายยศพัทธ์  สิมลาโคตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายรัฐธพัฒน์  บุตราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายวรเมธ  เติมสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงณัฐวดี  เวียงสมุทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงเมสิยาห์  วิมูลอาจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายศุจิพัฒน์  กลมดวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายศุภณัฐ  สีชมแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายเหิรฟ้า  อุทาหงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงเกตุสุดา  ภูบุญอิ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงจิณณา  สังข์ศรีอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงจิรภัทร  จันทศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงศุภสุตา  บุญหล้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1352 นางสาวกรวิภา  ปินะถา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงกวิสรา  ศรีภูวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงกีรติ  คำนวนไว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายกุมภ์  ฉัตรชาตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายเกล้าภูมิ  เจริญศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงคณิศร  ถามูลเลศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงจรินทร์ญา  จิตจักร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงจัสมินทร์  กอร์ เค้นท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีชะตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายชวิน  บุตรดีสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายชาติอลงกรณ์  จันทจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงณฐนนท  โพธิ์สิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงณภัชนันท์  โชคธนนิตินันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายทรัพย์ศิริ  ศรีษะโคตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงกัญญวรา  กาญจนรัช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายสิรภพ  ศิริโยธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายรพีพัฒน์  จันทริมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ห้วยทราย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายเกียรติวงศ์  นามปัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงจินดามณี  ศรีลครไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงศิริพร  สุรันนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงระริญ  แสงฉายา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงเจียระไน  พฤกพัฒนาชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงเจนวริน  อรัญสาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงชลิตา  เลิศวัฒนวัลลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุนทรพินิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงชัญญา  พรพัชรพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงฉัฐมณฑน์  วาณิชอนันตโสภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายฐนกร  เทียงดาห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายอัครพล  สอนวงษ์แก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงณัชชา  เชื้อวงค์พรหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายรุ่งอรุณ  คุ้มสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงณัฐชยา  พลขยัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายวงศธร  ยลอนันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงณัฐริกา  หันไชยศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 นางสาวศรันญา  ประพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงตติญาดา  พระจันทร์ลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายธนพัฒน์  อ่อนบัวขาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายตะวัน  ภูวิจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 นางสาวกมรวรรณ  ก.จันทราภานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงอุดมพร  หาญวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงพิชญาภัค  บุญมาหนองคู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงธัญจิรา  พัฒนจักร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงนภัทร  วิรัชพงศานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กชายนวพล  ปัญญาโส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงนัทธ์หฤทัย  อัศวจุฬามณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงบัวชมพู  กุนัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงบุญชิตาพร  โคตะชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงอัญชิสา  อินทรสงเคราะห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงบุษยพรรณ  เผ่าแสนเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงอธิตยา  ก้องเวหา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงใบโพธิ์  ศรีสว่างวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงณัฐวรา  แก้วขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 นายพชธกร  รัตนแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงปัณฑิตา  ธนูชาญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 นายณัฐภัทร  คณาสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงเปมิกา  หยกในตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กชายภควัต  แน่นอุดร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายภากร  เอกบวรวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 นายติณณภพ  สีหาบุญมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายภาณุวิชญ์  สุตานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กชายภูริวัฒน์  แสนคำภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงรติกาญจน์  ลครทิพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงรมิตา  แสวงดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงวศินรัตน์  จงกนกพล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงศศิประพัฒน์  วรพจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงศุจิณนา  พัฒนะสาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายสรกฤช  วงศ์รัตนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงอชิรญา  พันธะนาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายอภินันท์  จันทร์ส่องสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงอภิสรา  กิจโชติทวี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงอรประภา  ศรีสระคู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายอัครวินท์  พาณิชย์พงศภัค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายกรกฏ  วินทะวุธ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายกรวิชญ์  หีบแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายกิติเมศวร์  เจริญธวัชพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงเจกิตาน์  นวนน่วม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงณฤดี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดรนาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายติณณ์  ลวกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายเทวฤทธิ์  ศรีเสมอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายนราวิชญ์  ศิริพล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายบุณยภู  นครศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงปญาตา  ไชยคำภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงปริยากร  ญาวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กชายพงศภัค  โชควิริยะจิตต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายรณรต  วงษ์ผักเบี้ย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงวรัญชลี  ตาลวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายศุภณัฐ  เสน่หา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายิอชิระ  เจริญวัฒนมณีชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงรังสิมา  นามวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กชายไอศูรย์  จันทะเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กชายธราธิป  แสนสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กชายอรรณธีร์  ศรีสะอาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กชายโกญจนาท  นวนน่วม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กชายวรวลัญช์  เจริญชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงทิพย์ธารา  เกษแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงอรปรีญา  จักวาโชติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงกฤติรัตน์  ศรีวะรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก้วดวงศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงพรรวษาสิริ  คลังสำโรง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงชัญญานุช  แสงสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงจิตโสภิณ  อ้นไธสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชมภูการณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บัวดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงนัฏฐณิชา  อินทเสวก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงอันดามัน  เทียบฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงณัชชลิดา  รัตนสิงหา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงภัทรพร  หัวหนองหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีโยธี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กชายณภัทร  ปัญญาวชิรไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายปฎิพัทธ์  ผลโพธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายคีตะกวี  ศรีกุลจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงพนิตา  มังคะเล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงอลีนา  บายมัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงญาริณฎา  สิริพัฒนโชติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายธนกร  เพ็งสวรรค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงธนภรณ์  ดาษถนิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงธวัลรัตน์  จุฑาศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายเนติชน  แสนบุดดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงปพิชญา  แก้วกิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงปัณณฑร  จิรัฐพิกาลพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงพาขวัญ  แน่นอุดร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงฟ้าใส  มองเพ็ชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงเมษิณี  ชำนาญกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ไชยบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงลักษิกานต์  ลครทิพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงทักษอร  เห็มสังหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงวันวิสาข์  ภูนาคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงศศิธร  ยะสะกะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงสุธีรา  มะลิงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงสุวิมล  เสนาโนฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงอชิรญา  ศิริเจริญรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กชายอภิชลักษณ์  โพธิ์ชารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงณภัทร  มะเสนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงปวีณนันท์  สังขวิเชียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงปาณิสรา  สุขกสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กชายศุภวิทย์  แสนราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายรัฐเขตต์  ปาปิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงจณิสดา  ทีบุญมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงบุณฑริก  กายาผาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงภูษณิศา  เจริญศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงฐิตาพร  น้อยศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงจิดาภา  เหล่าสีนาท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงศตพร  แสงงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงสุธินี  คำภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงหทัยทัด  คำไสว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงริสา  ฉายผาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงพาฝัน  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงชนัญญ์ทิชา  บุษดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายไกรวิชญ์  ศรีหาวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เขม้นการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายนิติพัฒน์  โชคธนนิตินันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายศุภกร  ยศภัทรเอกวรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กชายวชิรวิทย์  ปองไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กชายธีรวัจน์  ตันทะศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กชายกิตินันท์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชำนาญหมอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กชายจักรพรรดิ์  ภูวิจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงพรปวีณ์  รัตนพลแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กชายสุพรรณวิชญ์  ภูสมปอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงนันทิยา  ชินแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงอมลรดา  สุวัฒนศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายดีภูมิ  สุทธิศัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงปวีณา  ถีอาสนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กชายธนวิชญ์  อุ่นกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1520 เด็กชายอภิสิทธิ์  อนุฤทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายณัฐพงษ์  ทหารกลาง โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายอภิรักษ์  อุปรี โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายจิรายุ  สองสี โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายกรันร์  ศรีโนรินทร์ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายธีระเดช  ศุภดล โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายปฏิพล  บุญมาก โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายจักรภัทร  วีรกิจโกวิท โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์สุภา โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงวณิชยา  วิริยะ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงณัฐญา  น้ำใส โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงสุชาวดี  นนชาตรี โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงขนิษฐา  ต่างมงคล โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายอนุสรณ์  อุตศรี โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงกุลณัฐ  เหล่าเนตร โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีสมรส โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1536 นางสาวพิชญา  บุตรวงษ์ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงอัมรินทร์  พันโนราช โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงทรรศนีย์  ศรีจันทร์ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงทาริดา  ประริตะวา โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงภัทรวดี  หมื่นไธสง โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กชายปรัชญา  แสนแก้ว โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญคำ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงวรรณธิดา  แก้วหล้า โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงขวัญชนก  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1545 เด็กหญิงชลิตา  บุญหล้า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1546 เด็กหญิงศิริลดา  ดีสวน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1547 เด็กชายภคภูมิ  พินิจโชติ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1548 เด็กชายศรายุทธ  งามเนตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1549 เด็กชายศุภวิชญ์  คำพิพจน์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1550 เด็กชายปพนกฤช  ชมพูหลง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1551 เด็กชายปฏิพัฒน์  ชุมพล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1552 เด็กชายมนัสวิน  พิมพ์ศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1553 เด็กชายคมเพ็ชร  พินชะวะนัด โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1554 เด็กชายปาฏิหารย์  ชัยโพธ์ิ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1555 เด็กชายวรเชษฐ์  ปรีเลขา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงภัทรวดี  คนคง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1557 เด็กหญิงอัชราภรณ์  หมื่นศรีเมือง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1558 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ประวันเนา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1559 เด็กหญิงพรพรรณ  คำศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1560 เด็กหญิงนรารัตน์  ม่วงปรสิทธ์ิ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1561 เด็กหญิงอลิสา  สีทาวงษา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1562 เด็กหญิงวาสนา  สีทาวงษา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1563 เด็กชายศิวกร  สัจจวาสน์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1564 เด็กชายภานุพงษ์  หลงมาศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1565 เด็กหญิงญาณีนาถ  ทองลา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1566 เด็กชายอธิป  โพธิ์ศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1567 เด็กหญิงอรปรียา  พุดลา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1568 เด็กชายบารมี  พึ่งแสง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1569 เด็กชายชนาธิป  มะเสนา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1570 เด็กชายอนุชา  กลำเงิน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1571 เด็กชายจิรายุทธ  คำสิงห์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1572 เด็กชายศรุต  วงงอ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1573 เด็กชายพิชิตพงษ์  ปัจจัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1574 เด็กชายลัทธพล  ยาย่อ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1575 เด็กชายตติย  มาลาหอม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1576 เด็กชายณัฐพงษ์  เหลาภา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1577 เด็กชายธนาเทพ  พูลสวัสดื์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1578 เด็กชายเพิ่มพูน  ไชยแสง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1579 เด็กชายมงคล  อุทัยแพน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1580 เด็กชายจตุพัท  หาฉวี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1581 เด็กชายชนาธิป  สุขแท้ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1582 เด็กชายกรวิชญ์  นีรเนตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1583 เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูมิสายดอน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1584 เด็กชายอนุกูล  วัดระดม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1585 เด็กชายวิทชิพร  แสนสด โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1586 เด็กชายวรพงษ์  บุญหล้า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1587 เด็กชายวงศธร  ครุฑจันทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงอรวรรยา  บุญหล้า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1589 เด็กชายชีรภัทร  พลเทพ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1590 เด็กชายกิตติ  ราชวงศ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1591 เด็กหญิงขวัญทิชา  อินทะวงศ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1592 เด็กชายธนกร  ภาสกุล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1593 เด็กชายจิรศักดิ์  ไชยแสง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1594 เด็กชายจิรวัฒน์  กุดสารี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงสุจิตตรา  คงพูลเพิ่ม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1596 เด็กชายณฐกร  นะตะ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1597 เด็กชายนเรนทร  ราวรินทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1598 เด็กชายบุณยกร  มานู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1599 เด็กหญิงสิรินยา  ละมุน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1600 เด็กชายเจษฎาภรณ์  มูลสมบัติ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1601 เด็กชายปณิธาน  สิงหน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1602 เด็กหญิงอุษามณี  พรมรัตน์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1603 เด็กชายธนภัทร  สิงอ่อน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1604 เด็กชายธีรเดช  แผ่นแก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1605 เด็กชายพงศกร  อุประ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1606 เด็กหญิงศรัญญา  พลขันธ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1607 เด็กชายวิชยากร  เจริญดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1608 เด็กชายกันตินนท์  ทับหงษา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1609 เด็กหญิงปรียาวดี  เกล็ดจีน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1610 เด็กชายพีระภัทร  จันทะจร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1611 เด็กชายณัฐพงษ์  วังหิน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1612 เด็กหญิงชาคริยา  คำปาแก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1613 เด็กหญิงสิรินทิพย์  ยอโว้ง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1614 เด็กชายธีรศักดิ์  สุจันทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงกาญจนา  ไชยมะโรง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงนุชธิดา  เหล่าจูม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1617 เด็กหญิงชนัญชิดา  นนทะภา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1618 เด็กหญิงศศิธร  เสาสามา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1619 เด็กหญิงคณนา  พิมพ์ทอง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1620 เด็กหญิงธนัตดา  วันทาสุข โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1621 เด็กหญิงสุพิชชา  นามเทพ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงระพีภรณ์  มีปากดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1623 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทะกล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1624 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฤทธิโคตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1625 เด็กหญิงวิภาดา  พลจ่า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1626 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ใบบ๊ง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1627 เด็กชายกิตติพร  คณะมะ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1628 เด็กชายอรรถกร  พลพันธ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงสุนิสา  คำเมืองศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1630 เด็กชายปกรณ์กิจ  จันทะโส โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1631 เด็กชายกิตติพัฒน์  ช่างยัน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1632 เด็กหญิงพินทุอร  พิมเทศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1633 เด็กหญิงธนดล  บุญพรม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1634 เด็กหญิงวริศรา  คำศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1635 เด็กหญิงปรียาภรณ์  พันธ์คง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1636 เด็กหญิงสิรินทร์  วิสุทธิเมธีกร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1637 เด็กหญิงญาณิศา  กุลยะ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1638 เด็กหญิงภนศิริ  เคนสุโพ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1639 เด็กชายกรภัทร  อุทัยเรือง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1640 เด็กหญิงสุพิชฌา  ตะภา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1641 เด็กชายนันทภพ  จันทรคามิ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1642 เด็กชายศุภโชติ  ตรีวิเศษ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1643 เด็กหญิงจิตรดา  กรมไธสง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1644 เด็กหญิงกนกพร  ศิริอินทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงเปรมมิกา  นนท์อาสา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1646 เด็กชายญฐวุฒิ  ปิณฑะแพทย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1647 เด็กชายนพรัตน์  นามวงศ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1648 เด็กชายภัควัฒน์  วงศ์อามาตย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1649 เด็กหญิงศิริพักตร์  นาสินพร้อม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1650 เด็กหญิงเจนพิชา  เวฬุวนาธร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1651 เด็กหญิงพรฤดี  บุญพา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1652 เด็กชายชวภณ  อุทัยสา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1653 เด็กหญิงชญาพร  เรืองสมบัติ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1654 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ดวงศิลป์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1655 เด็กหญิงกชพร  มั่งกูล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1656 เด็กชายกิตติศักดิ์  ตะภา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1657 เด็กชายซันโย  เนปานี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1658 เด็กชายปัญจพล  เหล่าพิทักษ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1659 เด็กชายอภิรักษ์  นพเคราะห์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1660 เด็กหญิงบัณฑิตา  ยมศรีเคน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1661 เด็กชายกฤตดนัย  แก้ววัง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1662 เด็กชายจิรวัฒน์  จันทร์หาญ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1663 เด็กชายธนพัตร  ทวีทรัพย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1664 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เรียนไทยสงค์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1665 เด็กหญิงสุภาวิณี  อินทรบำรุง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงกฤติกา  อ่อนโพธา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงภาวิณี  บุญกันท์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1668 เด็กหญิงฐิติวรดา  สะตะ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1669 เด็กชายธีระยุทธ  ทับสีหา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1670 เด็กชายพงษ์พัฒน์  คำสีแก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1671 เด็กชายพงศกร  แก้วเนตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1672 เด็กหญิงปิ่นฉัตร  รัชโพธิ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1673 เด็กชายพชรพล  วิชัยวงศ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1674 เด็กหญิงศรัญญา  ประจะเน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1675 เด็กชายมารุเทพ  จ้ำแพง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1676 เด็กหญิงภัทราวดี  ดวงจำปา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1677 เด็กหญิงธญมหาลักษณ์  โชคชัยธ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1678 เด็กชายวทัญญุู  นนท์อาสา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1679 เด็กหญิงอรยา  บุญสมบัติ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1680 เด็กชายพงษ์กานต์  วุฒิพันธ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1681 เด็กชายสิรยุทธ  บุญพิคำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1682 เด็กหญิงกรกช  วงพิรงค์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1683 เด็กชายอนุภัทร  กุลทอง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1684 เด็กชายณัฐกิตติ์  คำนวนอินทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1685 เด็กชายเกียรติขจร  เมฆวัน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1686 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  กองเกิด โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1687 เด็กชายวรวิชย์  ยุทธชัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1688 เด็กหญิงกรชวัล  โยเหลา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1689 เด็กชายแทนคุณ  สร้อยสน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1690 เด็กหญิงประภาพร  แพง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1691 เด็กหญิงจนิสตา  มููลสมบัติ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1692 เด็กชายกมลภพ  สายหลักคำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1693 เด็กชายพงศ์พิิพัฒน์  แพงวิเศษ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1694 เด็กชายพรชัย  ก้อนจันทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1695 เด็กชายศิวะพร  พรมเกต โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1696 เด็กหญิงอาภัสรา  ใจทา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1697 เด็กชายณรงค์กรณ์  เปาะศิริ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1698 เด็กชายปิยวัฒน์  ใต้ศรีโคตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1699 เด็กหญิงคาร่า  กิลล์เบิร์ก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1700 เด็กชายสรันกร  จันทร์ปัญญา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1701 เด็กหญิงอรนภา  นนทะภา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1702 เด็กหญิงรวิสรา  จิตอามาตย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1703 เด็กหญิงอภิชญา  ประทุมคราญ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1704 เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วเกษ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1705 เด็กหญิงสุชานุช  จูมโฮม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1706 เด็กชายอธิพงษ์  ฝ่ายพนอม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1707 เด็กหญิงปวีณา  สาเกตุ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1708 เด็กชายรัชพล  พึ่งแสง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1709 เด็กชายพงศกร  ทองภู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1710 เด็กชายโสภณวิชญ์  ภูลำต้น โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1711 เด็กหญิงประกายฟ้า  มานิล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1712 เด็กหญิงปภาพินท์  พานิชนอก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1713 เด็กชายธีรภัทร  ชัยพรหม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1714 เด็กชายวรพงษ์  สอนชัยภูมิ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1715 เด็กหญิงพรบุญญา  ดวงจันทร์ทิพย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1716 เด็กชายภานุวัฒน์  เจ้าแก่นแก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1717 เด็กหญิงวิพาดา  อินทะโภคา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1718 เด็กชายณรากร  คำดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1719 เด็กชายปิยวัฒน์  คงแสนคำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1720 เด็กชายณัฐนนท์  นิลคำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1721 เด็กหญิงจิรญาภา  ภูผาเงิน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1722 เด็กหญิงกมลวรรณ  พลศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1723 เด็กหญิงธนิตา  ศรีสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1724 เด็กชายพฤฒสรรค์  พัวประเสริฐ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1725 เด็กชายศราวุธ  ชาเคน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1726 เด็กหญิงสุปิระญา  จุนเทศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1727 เด็กหญิงศิชญลักษณ์  คล้ายจินดา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1728 เด็กหญิงพัชรา  งาสีแดง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1729 เด็กหญิงญานิศา  จอมคำสิงห์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1730 เด็กหญิงเมธาวี  ทิพพะพาทย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1731 เด็กหญิงนันทิยา  นามมันสา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1732 เด็กหญิงยุพิน  ผลาผล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1733 เด็กชายวรธน  ศรีวงยาง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1734 เด็กหญิงชลดา  พรหนอง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1735 เด็กหญิงปวรวรรณ  หินกลาง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1736 เด็กชายพงศกร  คลังระหัด โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1737 เด็กหญิงปิยะพร  ทองเฟื้อง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1738 เด็กชายธนากรณ์  พันจักร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1739 เด็กหญิงปาลิตา  ซื่อจริง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1740 เด็กชายปัณณวัฒน์  วรรณศิริ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1741 เด็กหญิงปภาศินี  สุวรรณพรม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1742 เด็กชายพีรพัฒน์  กองรัตน์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1743 เด็กหญิงกรกนก  เทียบออัน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1744 เด็กชายศิริภูมิ  สานิพันธ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1745 เด็กหญิงกรกนก  เทียบอัน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1746 เด็กหญิงอารยาพร  ดีมาก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1747 เด็กชายบรรณวัชร  ภูครองจิตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1748 เด็กชายพัฒนพันธ์  ทองรัตน์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1749 เด็กหญิงปาริชาติ  มุลี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1750 เด็กชายวรากร  เศษรักษา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1751 เด็กหญิงธิดา  ไชยทองศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1752 เด็กหญิงสุนทรี  จูเปีย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1753 เด็กชายกันตพัฒน์  จันทร์ลุน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1754 เด็กชายภัทรพล  ทองภู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1755 เด็กชายรัฐพล  ช่างเหลา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1756 เด็กหญิงธัญสุดา  สืบศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1757 เด็กชายธนากร  เทพภูเขียว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1758 เด็กชายพลพรรธน์  สุริยานนท์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1759 เด็กหญิงเมฑิตา  ไชยโชยน์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1760 เด็กชายศศิวรรณ  สีพา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1761 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  นภากาศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1762 เด็กชายธีรศักดิ์  สิทธิจันทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1763 เด็กหญิงธนัชพร  บุญมี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1764 เด็กหญิงธมลวรรณ  ถามูลตรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1765 เด็กหญิงกรรณนิกา  เดชบุรัมย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1766 เด็กหญิงชลภัสสรณ์  เมฆแช่ม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1767 เด็กหญิงวิภาดา  ถึงนอก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1768 เด็กชายศิริชัช  ต้นคำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1769 เด็กหญิงสิริกานต์  ไชยคำภา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1770 เด็กหญิงสุนิตา  ศรีสุข โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1771 เด็กชายธนากร  อภัยแสน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1772 เด็กชายกฤตภาส  จุรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1773 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปัญญาคำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1774 เด็กหญิงชญาดา  ปัญญาชนวัฒน์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1775 เด็กหญิงลักคณา  ฟองลม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1776 เด็กหญิงกัญญานันท์  เนื่องวงษา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1777 เด็กหญิงธวัลรัตน์  มหามาตย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1778 เด็กหญิงพิยดา  บุปผามาลัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1779 เด็กชายปวฤทธิ์  จูมศรีราช โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1780 เด็กชายอนันต์  ชูยิ้ม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1781 เด็กชายกิตติ  กางเกตุ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1782 เด็กชายวีรภัทร  ภูสง่า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1783 เด็กหญิงศิริญญา  ทองคำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1784 เด็กหญิงจิตรลักษณ์  กาสิงห์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1785 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงปัญญา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1786 เด็กชายอัษฎา  สะวิเวก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1787 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีหลง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1788 เด็กชายธเนศ  แทนไทย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1789 เด็กชายธนัท  ภู่กำจัด โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1790 เด็กชายวรากร  กางมัน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1791 เด็กหญิงญาณิศา  นาชิต โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1792 เด็กหญิงสุรีรัตน์  วิสภักดิ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1793 เด็กหญิงกัลยาณี  นรินยา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1794 เด็กหญิงภัทรธิดา  ไชยงาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1795 เด็กหญิงวีรยา  โหว่ภักดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1796 เด็กหญิงวีรภัทรา  คำสีแก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1797 เด็กชายปรัชญา  ทิพย์วงศา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1798 เด็กหญิงกนกลักษณ์  โสสีทา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1799 เด็กหญิงชณัฐฎา  นามล้ำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1800 เด็กหญิงอภัสรา  มารัตน์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1801 เด็กหญิงญาณิศา  อินทะรัก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1802 เด็กหญิงอภิสรา  ศรีเทพ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1803 เด็กหญิงนวพรรษ  ทัดแก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1804 เด็กหญิงกฤษตยา  โสสีทา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1805 เด็กหญิงศิรินธริญา  ประจวบแท่น โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1806 เด็กชายอชิระ  ศรีเจริญวรรณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1807 เด็กหญิงนิดานุช  อุทัยเรือง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1808 เด็กหญิงศรุตา  ลาจ้อย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1809 เด็กชายกฤติพงศ์  ผิวขำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1810 เด็กชายธีรวัฒน์  คำไส โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1811 เด็กชายกิตติศักดิ์  วิสุทธิเมธีระ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1812 เด็กชายเทวฤทธิ์  กุลบุตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1813 เด็กชายสฤษธิชัย  ทองบัวบาน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1814 เด็กหญิงไปรยา  อินทา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1815 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฝ่ายไทย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1816 เด็กชายนราธิป  พรมพลเมือง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงอภินันทกานต์  สุวะระ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงเจนจิรา  มาลาหอม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1819 เด็กชายวีรภาพ  เจริญสุข โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงพัณณิตา  นันทะเสน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงนันทรัตน์  ด้วงหว้า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1822 เด็กชายครองไตรภพ  สิงสนิท โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1823 เด็กชายวสุพล  บุญมี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1824 เด็กชายนรวิชญ์  สอนสา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1825 เด็กชายกฤษฎา  นาริจันทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงณัฐธิดา  นนมุลตรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงภูรศิกานต์  บาริศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายเจ้าพระยา  สุโพธิ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงธัญญรัตน์  น้อยคุณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายพงศภัคร  หนันคำจร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1831 เด็กชายเกียรติคุณ  กุณโฮง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงภูภิญญา  พาพอน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงจีรนันท์  อาจเจริญ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  วงษ์ลอง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1835 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ฮาตวงศ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงศิรภัสสร  สิงหรณ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1837 เด็กชายวิริยะ  นุ่นหลักคำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1838 เด็กชายกิตติคุณ  เลิศทรัพย์มั่งมี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1839 เด็กชายทิพากร  เทพสถิต โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีโนราช โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1841 เด็กชายณัฐวัตร  แกล้วกล้า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1842 เด็กชายวิทยายุทธิ์  เทียนหอม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1843 เด็กชายธีรพัฒน์  ืทรงเลิกศิลป์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงพิชาพร  รินทะรึก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1845 เด็กชายอานนท์  กางเกตุ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1846 เด็กชายนพรัตน์  จิตบรรจง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1847 เด็กชายอนุภักดิ์  บัวพิน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1848 เด็กชายภัทรพงษ์  อุทาหงษ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1849 เด็กหญิงเย็นฤดี  คำเพ็ง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1850 เด็กชายยุทธกานต์  ทับศรีแก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1851 เด็กชายสิรภพ  เชื้อภักดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1852 เด็กหญิงสุธาสินี  เหล่าตรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1853 เด็กหญิงดวงพร  นัดทะยาย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงวรัตรา  พลลาภ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1855 เด็กหญิงปราณปริยา  ทองเหลือ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1856 เด็กหญิงกัลยาพร  สุพังโค โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1857 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปัญหา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1858 เด็กหญิงพิชชานันท์  คำมะวาปี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงศุภนิดา  พระสิงห์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงอัจฉรา  ทัพขวา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  ศรีมุงคุณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นนทะนำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1863 เด็กชายกมลเทพ  อุ่นใจ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงวนิตศรา  อรรควงษ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1865 เด็กชายศิริทรัพย์  สรรพศิริ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1866 เด็กหญิงกิตติยา  คำชาวงษ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงศศิกานต์  สิงห์รัมย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1868 เด็กหญิงเขมจิรา  น้อยสุข โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงวรัทยา  เพ็งพันธ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ตรีล้ำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงทิพย์สุดา  หล่าคำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1872 เด็กหญิงรพีพรรณ  ไชยโย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1873 เด็กหญิงกชพร  สุนทวงษ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1874 เด็กหญิงกานต์สินี  โพธิ์กระจ่าง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1875 เด็กหญิงเบญจภรณ์  จันทร์อยู่ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1876 เด็กชายสรเชฐ  ไชยแสง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงพีรดา  บุบผาเฮ้า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงวรกาญจน์  คงแสนคำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงอริสรา  สโมสร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1880 เด็กชายพงศกร  จันทร์เทพ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงปภาดา  เขียวศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1882 เด็กหญิงศิริญญา  สิทธิชัยสงค์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1883 เด็กชายปฏิพัทร์  สมบัติหอม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1884 เด็กหญิงชุติประภา  พิมพัตรา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1885 เด็กหญิงศรัณย์ภัทรา  พันนานนท์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงจรรยพร  มาแสง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงวิชิตรา  เศษภักดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงสุชาวดี  กองรัตน์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงธาราทิพย์  ใจดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงปัญญดา  เดชบุรัมย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1891 เด็กชายเจตนิพัทธ์  บรรเทา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงปริมรตา  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงนันทนัท  ทองบัวรุ่ง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1894 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สีวันทา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงปิยะพร  สายโคกกลาง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงวิมลศิริ  ดวงพาวัง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงณัชกานต์  โคตรชารี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงศิริประภา  แก้วพันจันทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1899 เด็กชายณัฐพล  สิมมะลิ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1900 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วมาลา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1901 เด็กหญิงปัฐมาวดี  วังหิน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1902 เด็กชายณธปกร  ศรีกุลคร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1903 เด็กหญิงอนุชสรา  กำพุฒ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1904 เด็กหญิงกัลญารัตน์  ภาพินิจ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1905 เด็กชายกฤติกรณ์  ศรีมุลตรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1906 เด็กหญิงธันย์ชนก  พานิชนาพันธ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1907 เด็กหญิงสุพัตรา  บุดสีสวย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1908 เด็กหญิงสุธาสินี  คำนาค โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1909 เด็กชายธนากร  จำปาบุรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1910 เด็กชายวชิร  อรุณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1911 เด็กหญิงศิริจรรยา  ใหญ่คำมา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1912 เด็กชายกฤตพัฒน์  สุวรรณเพ็ง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงชัชฎาภา  ติ๊บปาละ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1914 เด็กหญิงชยุดา  รัสมิงแก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1915 เด็กหญิงดากานดา  สุภาพพันธ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1916 เด็กชายรพีพัฒน์  ทิพนัส โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1917 เด็กชายชานนท์  สมสุข โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1918 เด็กชายนฤเบธ  ดาหลวงมาตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1919 เด็กชายภูริวัฒน์  นนฤาชา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1920 เด็กชายธินกร  นครเรียบ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1921 เด็กชายธนโชติ  ทองแผ่น โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1922 เด็กชายสุฬเดช  พลศิริ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงณัฐธิดา  เพ็งลอง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงกิติยา  มูลพิมพ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1925 เด็กชายเสกสรร  หนันคำจร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1926 เด็กชายจิรภัทร  จันทมณี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1927 เด็กหญิงนัทชา  พลลาภ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1928 เด็กชายฐิติพงศ์  เทียมมาลา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงนทีกานต์  แก้วอินทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1930 เด็กชายณัฐพงษ์  ผิวบาง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1931 เด็กหญิงจิรารัตน์  บุญหล้า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงญานิศา  บุญนิ่ม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1933 เด็กหญิงณัฐพง  สืบเหล่างิ้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1934 เด็กหญิงภัทรนันท์  อันอาน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1935 เด็กหญิงศศิลักษณ์  เจือทอง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1936 เด็กชายศุภกร  สว่างเวชย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1937 เด็กชายธนภัทร  ภูนุภา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1938 เด็กชายรัชราช  สิทธิดา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1939 เด็กหญิงธนาภรณ์  ทิพพิชัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1940 เด็กชายธนกร  อินธิกูด โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1941 เด็กชายจักรภพ  สง่าดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1942 เด็กชายธนดล  สุริยะ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1943 เด็กชายคฑาวุธ  คำนวณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1944 เด็กหญิงอนัญพร  ศิลจวัตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1945 เด็กหญิงอาจารีย์  แก้วเกตุ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1946 เด็กชายธีรภัทร  อุดรเขตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1947 เด็กหญิงอารียืยา  แก้วเกตุ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1948 เด็กชายพชรมงคล  คำวิชิต โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1949 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภูคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1950 เด็กหญิงศิริกันยา  สวาทพงษ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1951 เด็กหญิงลักขิกา  ทุมพิลา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1952 เด็กชายไกรวิชญ์  รัตนพร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1953 เด็กหญิงพชรกมล  ภูหัวไร่ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1954 เด็กชายปัญญ์  ชาวทอง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1955 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดนตรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1956 เด็กชายพันธจิตร  มีโชติ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1957 เด็กชายนันณะธี  ทบด้าน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1958 เด็กชายมณูญ  พลทิพย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงแพรวา  ทุมมาลา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฝ้ายไทย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงวิรตา  บุตรจำนงค์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1962 เด็กชายสหสมภพ  สาวิสิทธิ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงพิมเงิน  ใบบ้ง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1964 เด็กชายกิตติพงษ์  จิตไทย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงนนทกา  คำลือชา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1966 เด็กชายอนวัช  คำภูจูม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1967 เด็กชายธนัท  นันทะเสน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1968 เด็กหญิงกุลณัฐ  พูนศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1969 เด็กชายนราธิป  เรืองมณี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1970 เด็กชายวีรวัฒน์  ติตะปัน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1971 เด็กชายสุขสันต์  นนทภา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1972 เด็กชายพงษ์พิศุทธิ์  แสงรัศมี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1973 เด็กชายเดชาวัต  พัสดร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1974 เด็กชายศาสตราวุธ  นุสนทรา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1975 เด็กหญิงปารวีธ์  นกเส้ง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1976 เด็กหญิงกัญญพัชร  ชมภูทอง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1977 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  บุญมี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1978 เด็กชายธนวัฒน์  พรมดา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1979 เด็กชายนวพงษ์  วัชรมัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1980 เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  ศรีพิมล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1981 เด็กชายพีรพัฒน์  วันดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1982 เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยศรีจันทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1983 เด็กชายทินกร  ธินวงศ์์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1984 เด็กหญิงณิชกานต์  โคตรชารี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1985 เด็กชายภูริวัฒน์  นันต๊ะ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงสุฐิตา  วรรณเวช โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1987 เด็กชายปฏิภาณ  ขันสัมฤทธิื โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1988 เด็กชายปริชญ์  เทศาพรม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1989 เด็กหญิงนิวารินทร์  คำโสกเชือก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1990 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุยอย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1991 เด็กหญิงรัตนกร  อันทะนาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1992 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทิพย์โสดา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1993 เด็กชายศุภชัย  นามไธสง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1994 เด็กชายศรายุทธ  มูลสมบัติ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงอริสรา  มีจ่าย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1996 เด็กหญิงวชิราภรณ์  บัวศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงอารีรัตน์  มะพันธ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงพิชชาพร  คำพิพจน์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1999 เด็กชายวาคิณป์  พรมดอนกลอย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2000 เด็กชายพิชชากร  อุปแสน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2001 เด็กชายธนภัทร์  เคนสุโพธิ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2002 เด็กชายธันยธรณ์  ขาวหมอ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2003 เด็กหญิงโชติกา  แก้วคำกอง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2004 เด็กชายปิยวัฒน์  สิงห์สกุล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2005 เด็กหญิงวริศรา  แสนเจียม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2006 เด็กหญิงอาริตตา  ทาลลัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2007 เด็กชายพงศกร  บุตรโคตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2008 เด็กหญิงกุลธิดา  ตังสกุล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2009 เด็กหญิงพัชรินทร์  เทียมเทศแก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2010 เด็กชายสุพัฒน์  พระชัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2011 เด็กชายปฏิภาณ  ไมตรีแพน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2012 เด็กชายชริษโรจณ์  วิสิทธิ์กาศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2013 เด็กชายรัฐภูมิ  มะราชลี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2014 เด็กชายณัฐวุฒิ  อันปัญญา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2015 เด็กหญิงพิรญาณ์  เพ็งเกิด โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2016 เด็กหญิงธาวิตา  เศษภักดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2017 เด็กชายกฤติพงศ์  พลพิมพ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2018 เด็กชายธีรภัทร์  ศิริบุตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2019 เด็กชายเพิ่มพูน  ศรีมาพันธ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2020 เด็กหญิงสุชาดา  กุโฮง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2021 เด็กหญิงลลิตา  จำปาปี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2022 เด็กหญิงสัจพร  ทับสุริ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2023 เด็กหญิงชิตวัน  ปัตตาเคนัง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2024 เด็กหญิงปริยฉัตร  วงษ์ระบิลนาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2025 เด็กหญิงปนัดดา  คงอ่อน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2026 เด็กหญิงพัชรพร  ชิณช้าง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2027 เด็กหญิงณัฐริดา  โพธิ์ทองหลาง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2028 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทะนงค์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2029 เด็กชายอภิชญา  ขรรศร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2030 เด็กหญิงกัญญาภัค  เนื่องวงษา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2031 เด็กหญิงศริษา  คำไสสุก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2032 เด็กชายธนวัตร  แก้วสีขาว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2033 เด็กหญิงวรรณนิภา  ครองสุขศิริชัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2034 เด็กหญิงสิมาภรณ์  สุหา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2035 เด็กหญิงปัณฑารีย์  กาสิงห์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2036 เด็กหญิงสุพิชญา  ยะหัวดง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2037 เด็กชายปฏิวัติ  โพธิ์สาลี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2038 เด็กหญิงสายสวรรค์  พลเรือง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2039 เด็กชายฤทธิชาญ  กมล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2040 เด็กหญิงธลีสนา  จันทะฤทธิ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2041 เด็กหญิงลักษิกา  ก้านศรีรัตน์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2042 เด็กหญิงพัชชนิดา  สายหลักคำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2043 เด็กชายณัฐชนน  กาภูเวช โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2044 เด็กชายพัชรพงษ์  ปะสีละเตสัง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2045 เด็กชายพรอธิปไตย  วีระการณ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2046 เด็กหญิงมาริสา  สมศรีสุข โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2047 เด็กหญิงขวัญชนก  ฤทธิ์ทรงเมือง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2048 เด็กหญิงรัตติยา  สมศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2049 เด็กหญิงพิชญ์สินี  รักวงฤทธิ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2050 เด็กหญิงณัฐพร  ด่านขุนทด โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2051 เด็กหญิงอนัญญา  แจระโว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2052 เด็กหญิงปราริชาด  นาบ้าน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2053 เด็กชายภูมิพัฒน์  โพธิ์สูง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2054 เด็กหญิงกมลชนก  สีอารัญ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2055 เด็กหญิงกนกทิพย์  ภูศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2056 เด็กหญิงอุมากรณ์  ซาดาเม็ก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2057 เด็กหญิงธิดารัตน์  มาตรา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2058 เด็กชายพิรัชชัย  สิทธิชัยวงค์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2059 เด็กหญิงขวัญเรือน  ฉิมพลี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2060 เด็กหญิงสุวินชา  แก้ววิเศษ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2061 เด็กหญิงเกวลิน  ธารภรศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2062 เด็กหญิงเจียระไน  ไชยปัญหา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2063 เด็กหญิงรัชนี  ทินพิษ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2064 เด็กหญิงสุขิตา  จันทร์ศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2065 เด็กหญิงราชาวลี  แก้วสีจันทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2066 เด็กหญิงประกายพร  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2067 เด็กหญิงปิยภา  ปุลาตะโน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2068 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูผานี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2069 เด็กหญิงอัญญารัตน์  ยาย่อ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2070 เด็กชายรัฐภูมิ  ไชยมูล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงนิดา  บุญศิริชัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงพีรดา  ภูกิ่งแก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2073 เด็กชายรพีภัทร  ศรีบุญเรืือง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2074 เด็กหญิงสุดาภัทร  มงคลอินทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงพรพรรษา  สัจจวาสน์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2076 เด็กหญิงอริษา  ถางอันเดช โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2077 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หินดำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงกนกวรรณ  นาติโน โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2079 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  บุตรอินทร์ โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2080 เด็กหญิงขนิษฐา  จุฬุวรรณ โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม