รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายบริพัตร  ผ่องพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายปณต  ลักขณาวราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธนภัทร  แซ่ขู้ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายชวัลวิทย์  ทรัพย์เภาสมบัติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายพีรวิชญ์  เดชอายุมนตรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายธนดล  แพทย์ขิม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกรกนก  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐนิชา  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฐวลัย  จงจิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสุรภา  พวงจิตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงอนงค์พร  อัศวภูมิ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพชรมณฑน์  สุพันธกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงรัตธิชา  วิมาณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพิชญาดา  พรหมมิ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณชิกา  วัลยะเพชร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนันท์นภัส  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายณภัทร  ศานติธนสาร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายนิธิทัต  ตินตะชาติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายพงศกร  ยุคุณธร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายจิรภัทร  ทัศนกมล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายนะบีล  พันธุ์ฉลาด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายรัตนโชติ  ตรีถิ่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายนาอิฟ  โชคเกื้อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายส่องพงศ์  บุษยา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายณัชพล  ทวีรส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายอภินัทธ์  คุระจีน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายฐิติพัฒน์กิจ  มนูสาร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายธนพล  ถาวรมาศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธนภัทร  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายนพัตธร  สมานมิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายชนกันต์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธนิฏฐา  โชคเกื้อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายวรากร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสลิสา  เพชรขจี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายอัษฎาวุธ  สิทธิโชค โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ถาวร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพิชชาอร  ภูมิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงรินรดา  คนรู้ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายสุกฤษฏิ์  วิริยานุกูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงอนัญพร  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงฉายวันต์  รัตนประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวรนิษฐา  มัจฉาเวช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวรณัฏฐ์  จันทรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกมลพรรณ  จิรสิทธิกวิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงศิขรินทรา  คัลลาห์นะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุษบงก์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายวีรภัทร  ปัญญาดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายปริญ  วงศ์บุณยกร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายคุณานนต์  เริ่มดำริห์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายกฤษฎา  ถิรตันติกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายกีรติ  แสวงวิทย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายพิชญา  จันทรวิบูลกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงภัคนันท์  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกัญญาภัค  คชถิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงโชติรส  แซ่อึ๋ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพัชราภา  ชื่นบาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงอภิวรรณ  แสงทับทิม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงเกษทิวา  ไพรพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงรวิสรา  ชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปิยะธิดา  รักประทุม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงอันญา  หนูเชต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงเดวิดา  อักษรเพียร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธัญวรัตม์  มีลาโพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวันวิสาข์  รักษ์นุ้ย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงอภิชญา  ชูภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวสุธิดา  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายชวกร  ไชยมาศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายปธานิน  ประกับสิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายธีรภัทร  กมลวิทย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายนราวิชญ์  ศรีขาว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายธนาภูมิ  ชูภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายปรมะ  ทั่วไตรภพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายธีรภัท  แก่นพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายธนภัทร  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงสุทธาวินี  ก้านกนก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสุพิชญา  อัมพรจิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงวรรณิดา  บุญประสพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงศศิญาพรรณ  โคจริก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงเกณิกา  หิรัญคุปต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพรรษชล  พิศาลวานิช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงธนานภัส  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนลัททิพย์  ขุนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายปวีณวัช  บุญทอย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงกุลณัฏฐา  จิตตาศิรินุวัตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายปัณณวรรธ  ลือใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายธาดา  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายกฤตภาส  ปิติชาญชัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายชนาธิป  อารีราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายธีร์จุฑา  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายสุรเดช  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายอัษฎางค์  องค์ศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชาญรส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงจิดาภา  เอกสถาพรสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณปภัช  คงกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพนัชกร  แสงสีดำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงสริตา  ตันเพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงชาลิสา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงมนัสนันท์  เหล่าวิเศษกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปริศรา  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายจตุพร  สุขลี่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายณัฐเศรษฐ  หาญพิพัฒน์พงศา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายญาณพัฒน์  เตรียมเชิดติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายอภิวิชญ์  งานว่อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายธนธัส  แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เที่ยงภาษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงอภิญญา  ไกรเทพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงอารยา  ศิริเจริญไชย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงเกวลิน  รัตนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงชลณิศา  มากเมือง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงชนเนษฎ์  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงชนิสรา  แสนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงพิชญาภัค  บุบผะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายภูนรินทร์  บุญแต่ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายภาณุพัฒน์  ชูจิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงธัญดา  แซ่โก๊ย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สินลาลับ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงปิยะนุช  เทือกสุบรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายณัฐพงษ์  สุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายธีรพงค์  ศักดาสาวิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงศวิตา  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายจิตตินันท์  จันทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายภูมินทร์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายต่อพงศ์  หาญพานิช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายอัครพนธ์  หงอประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายพรภวิษย์  นิลกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายเบญจมีล  ภักดีวานิช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงรินรดา  ไอยรา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงศกลรัตน์  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายภูวนาถ  ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณัฐณริณ  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงปวรรณรัตน์  สนามพลี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายกันตภณ  พุฒหอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงณัฏฐศศิ  ท่อทิพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รักษาทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายปัณณธร  คำแหง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายวุฒิชัย  จันทร์เดชะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายพุฒิพงศ์  เรืองอ่อน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงธันยพร  แซ่ล้อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงเกวลิน  ชลศิริ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพชรพร  เพ็งภัตรา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงปัทมพร  ถิ่นลิพอน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงภูรินทรา  พุฒแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงอภิชญา  ดีก้องเสียง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงธมนันท  ขำณรงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงปานุศิตา  ชุมศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ธรรมสะโร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงกานต์พิชชา  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงวณิชยา  แซ่พู่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายธีรภัทร  เสนปิ่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายคณพัฒน์  สัทธาอธิคม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพิชญา  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงวีรชาดา  หนูดำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงณิชชา  เลี่ยวสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายกฤตพจน์  ชุมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายเตชภณ  วรเนติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงปพิชญา  สีม่วง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงชวิษฐา  สว่างจิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คัทมาราศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงวรยา  ธาดากุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงณัชชา  รื่นจิตต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายสุทธิภัทร  ไชยทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงนวรัตน์  พินทุ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายธนชาต  กลางอรัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงสรัสวดี  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายภูมิภัทร  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายนภัสกร  วงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายณัฐพงษ์  เจริญงาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายปัณณทัต  จิตธรรมมาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายณชากร  วัลยะเพชร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายเศรษฐวิทย์  โพธิ์ธัญญา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงนิชาภัทร  ผลกล่ำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงตวงทอง  รอดนิตย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงอรชินี  อัศจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงกวิสรา  เพ็ชรนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงสิริกร  ศิริอนันต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงพาขวัญ  ตันติวิท โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสิริน  งามขจรกุลกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตันเพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ุพุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อภิไชยาวาทย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงนภัทรจันทร์  จันทรโชตะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงปูชิตา  ถิ่นหนองจิก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงวรวลัญช์  ศุขนิคม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงกชนิภา  ชังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงณัฐณิชา  มัตสยาวณิช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  ศรีพันธมาศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงอัญชัญ  องค์ศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงวิภารัตน์  อรรถธรรม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายกรวิชญ์  ชลชวลิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายชาญชัย  แซ่ตัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงชนากานต์  แซ่อ๋อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายทีปกร  พิมลจินดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายนรวีร์  สงสีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงอัฐภิญญา  เหมนแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายธรรมรัตน์  ต้นเตย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายธัชทร  ิพิทยาณิชกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายชยพล  อรรถสุทธิสิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุนธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงณัชชนา  อ๋องสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงศศิวิมล  เด็นมาลัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงธัญรดา  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงสิริกร  แสงวิจิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงนภัสวรรณ  หนูช่วย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายภัคพนธ์  หามะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงกมลณัชย์  สีสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไทยนาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  สิงหสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายชิติพัฒน์  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงณัฐชา  ภริงคาร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พุฒิสันติกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายวรภพ  จิรศานต์ชัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงณัฐวรา  ยวงใย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงรัชนีภรณ์  ชูจิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงทิพกมน  ขุ้ยย่อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงอตินุช  เพ็ชร์มุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ถิ่นถลาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงชนเนษฎ์  บุญฮก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงนทีกานต์  โยพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงปราญชลี  บุญยเกียรติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงเปรมยุดา  ธรรมดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชาญโลหะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายอัชรอฟ  เอกประเมินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายภัทรพล  บุญวรรโณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายศุภกิตติ์  มลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายชวิศ  สิทธิกรกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายภวัต  ลิลาพันธิสิทธิ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายปุญยวีร์  กิติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายธนากร  หล่อโลหการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายเดชชาตรี  ศรีมั่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายศิริชาติ  ถือแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายณภัทกรษ์  ณรงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายภัทรกร  สิงห์ฆาฬะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายพิชญพงศ์  มีอรุณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงสรวิชญ์  ไชโย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายปัณณธร  ตรีอัญชุลีธาร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายกฤตชพล  จินดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงรัญชกร  สรรเสริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงสโรชินี  จันทร์มุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงมุกอันดา  ดำเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายปัณณธร  สง่าพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงนัชชา  เมรุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงรัมภ์รดา  รอดเนียม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายขวัญเกล้า  หนักแน่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงธริษญา  อารีย์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายอภิชาภัทร  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงอนัญญา  อรรถสุทธิสิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายรภัทกร  โกยกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายกฤษฎา  อาญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายคณนาถ  ขมิ้นทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายณัฐชนน  ตันติสัมมารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายพิริยากร  นวลมัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายชโยดม  ศิริพนมกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายวรพล  ปุพเพตะนันท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงชนิสรา  ลิ่มดุลย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายปิญชาน์  แสงประดับ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายสัณหณัฐ  ดีบุกกรรม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขี้ยววงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายคณิน  เพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงปานวาด  จันทร์แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายฐปนวัฒน์  เตชกุลพงศ์กร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายภูวริทธิ์  คงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายนราวิชญ์  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายทีฆทัศน์  เทือกสุบรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายนฤเบศ  ปัญญศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายรฐนนท์  ค้ำชูชาติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายณัฐวิทย์  เพชรน้อย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายกฤต  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงณัฐวิภา  อะหวัง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงปพิชญา  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงกัลญาณี  แจ้งจุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายนฤสรณ์  ปราบพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงณิชากานต์  มวลสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงนิชาภา  เกิดทิพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงสุธาสินี  ล่องจ้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายคมกฤษฑ์  บุญปีติชาติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงฉันท์รัฐ  มากคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงณธิตา  วิทวัสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  อินทการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายสิรวิชญ์  สมุทบาล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงณัฐพิชชา  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงภัสสร์ศศิร์  แน่นดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงกรกฎ  อินทโร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงศิริลักษณ์  มิตรอารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  งามสะอาด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงเขมจิรา  พันธุ์คง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงวรรณวดี  ถิ่นเขาต่อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงภัทรวดี  ศุภวิริยากร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายณภัทร  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายคณากร  หนูบุญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายปวริศ  สุทธินนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงสิริยากร  อิทธิกุลพานิช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยนันทน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงวิชชญาพร  มูลป่า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงสภัสพรหม  มากวิสิฐธนธร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงพัฒนวดี  ใจปินตา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายธนพนธ์  วาหะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงชฎาพร  ทองอ่วมใหญ่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงวศินี  แก้วประดับ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงวรินทร  จินาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงวิภาพร  จินาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงอภิสรา  บุญยกบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงพชรกมล  ปุญญากรวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขอพุทธานุภาพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงจิตรลดา  ขุนเดื่อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงกิติกานต์  งานวงศ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงนิธิพร  พหลทัพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงจิดาภา  รัตนศิริเนตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงลักษิกา  สมศิริ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายชิษณุพงศ์  ช่างสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงกนกปัญญ์  สาระณะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงยศวดี  ทองขำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายกิตติภูมิ  แทบทับ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายกิตติพัทธ์  วัฒนาเลิศรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายปุณณภพ  ยมมาศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายอมรวัฒน์  ประทุม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายอุชุกร  บัวสวัสดิื โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงจิรัชญา  สุรียพรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายอริธัชย์  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายสรวิชญ์  อินพยม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายกิตติภพ  จิรศานต์ชัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายชยพล  ศรีดามา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายกิตติคุณ  ก๊กศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายแดนไท  พรหมจินดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายภวิษย์  บุญเวช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายภูริต  อัศวธีระ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายภูวเดช  ตันติสิทธิพร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายชนกันต์  ชโลธร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายศรัณยพงศ์  ดำทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายปกรณ์  เชาวลิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายชลากร  คงวงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายภัทรพล  รัตนกาย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายกฤษณรัตน์  คลี่บำรุง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายกฤตเมธ  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายสุวิจักขณ์  ว่องเจริญวัฒนา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายธีภพ  สกุลแพทย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงมณชนก  จตุรภัทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงธนัชชา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงสัตตบุษย์  ชูเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ตรีเภรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายณัฐชาติ  สิทธิผล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายปัญญพัฒน์  เปรียบปาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายนภัทร  ประชารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายศุภกร  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงเนติพร  สุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายวรกิตติ์  กำเกียรติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายณัฐภัทร  ตั้งจิตต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายชัยธัช  ผลิโกมล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายวิชยุตม์  บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายปภังกร  พรผล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายปองภพ  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายณธกร  อ่อนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายศักดิ์พล  บุญถวิล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายคณิศร  จงคิด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายเมธี  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายทิฆัมกร  ทองปาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงเมธาวดี  เอียดอ้น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอริสา  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงบุษกล  จารุสารสุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงเกิดฟ้า  ชิดเชี่ยว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงธัญวรัตม์  อินทรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปิญชาน์  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงเปมิกา  สือสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงอภิญญา  ตันมณีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายธชาวิช  เมืองนิล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธนวัต  เอกบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงพรนภัส  สุทิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีปรางค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายเดชพนต์  จิมา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายเทพศักดิ์  อุดม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายศุภวุฒิ  ขอกิตติไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายชวิศ  เรืองคงที่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายศัพทนา  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายสตวัฒน์  เพชรงาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงนลินนิภา  ก้านกนก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงสุกฤตา  อาวัชนาการกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงอาทิตญา  ไชยมล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงธัญณิชา  ศรีชลธาร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอัยยา  พิพัฒน์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปาณิสรา  รอดสิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงจัสมิน  มุกดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณัฐภัสสร  โลหะพงษ์ถาวร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาญจน์ชลไชย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงชญากร  หาญศึก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีนวลชาติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงฐิติมา  ตัณฑศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงโศภิษฐา  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชนัญชิดา  ฟ้ารุ่งสาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงรสินทรา  สารธิยากุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณัฐนันท์  มุกดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณัชชา  พิชกรรม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายวชิรวิทย์  เพชรอย่างดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงสุธาสินี  วิชาชาญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงวรกมล  แก้วแก่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงตรีรัตน์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายฐปนรรฆ์  ศิวะคุณากร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายองอาจ  ไล่สุด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธีรพัฒน์  แก้วแสงอ่อน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายณัชพล  ครชาตรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายรัชพล  วรธงไชย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพลอยชมพู  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงวิลาสินี  ภริงคาร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงสิริน  ประสารการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปริยาภัทร  นนทรีย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงนานา  จิตรพัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงเบญญาภา  ดีประเสริฐทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพัชราภา  พงษ์มณี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงวรชนก  สนิทปู่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงศลิษา  เพชรงาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายพชร  โชคเกื้อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายอมรเทพ  คงชู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายภัทรินทร์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายพีรภาส  เอี่ยมดุษฎีบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงวิลาสินี  คลังทิพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงจนิสตา  สาลิกา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงนันท์พนิตา  อินทร์ภูวา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายพชรณุพงศ์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายชินภัทร  ตันสุธากุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงปธิตา  ศิรธนาพรกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เอื้อจิตตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงอันติกา  พงศ์พรหม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงวรรณศิริ  ตันรัตนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายณัฐชนนท์  เพิงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายสิรวิชญ์  สมเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายสิรวิชญ์  ทองสร้าง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายพนัชกร  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายพันธุ์ธัช  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายอาณัติ  พุ่มกอ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายบวรวิชญ์  วิจิตรจินดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายกันต์ธีภพ  เคี่ยมการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงกาญจน์สุดา  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายอธิราช  วัลยะเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอันดา  ข้อโนนแดง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายรัชพล  บุญประสานกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกรองกนก  บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายณพัฒน์  ฉินสถาพร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงสุพิชชา  พรหมชัยศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอนัญญา  เขียวคราม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสุพรรษา  ทองลิ่ม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายสิทธิพงศ์  พิพิธภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงกัญชลิกา  ทองเสน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายชินาธิป  พงษ์เดชา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงจิรัชญา  ครุธทรง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงอริสรา  สาคร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงโซไรดา  นันท์คณานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายวิชญ์ภาส  แก้วเสน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายนิติภูมิ  ข้อโนนแดง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายภาสวุฒิ  ไม้แก่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายณฐกร  ชัยจิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายณัฏฐ์ฐากรณ์  ขันเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงชุติมน  ชิณการณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพชรพรรณ  ชุมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณิชนันทน์  แสงคำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  อุดมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงอนันตญา  ลิมป์สุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายกฤติพงศ์  ทรงยศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายกฤติน  ยินห้อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายอธิสรรค์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายนภสินธุ์  หะรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายอภิชา  รัชตทวีโภคิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงเอื้อ  ฉัตรกุล ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายกันตภณ  กีรติวิทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงชัญญาพิชญ์  สุดสม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงปัทมพร  เปรื่องการงาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ตังตกาญจนา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสายน้ำ  แซ่ตัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงโชติรส  ไพรพยอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงฟารีดา  สังวระ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองพั้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายอภิวิชญ์  เลิศกมลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงธารวิมล  เพิ่มวิทย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงประสิตา  เตชะวรรณโต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงอาห์เดีย  หะยีเจะมะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพัชรี  อุดมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายณัฐชนน  ไพศาลศักดิ์ทวี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายณัฐดนัย  ตังตกาญจนา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายเขมรัฐ  แสนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายกฤตเมธ  แป้นนวล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงณิชารีย์  สุทินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงอนุธิดา  ชุมดาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงชอง คิว แฮ  รอดสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงฐานิดา  สินธ์ทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงจิตตานันท์  ทิพย์ศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงวิรัญชนา  ฤทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงพาขวัญ  พูลพุฒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงพชรพร  โกยแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายกฤตภาส  พรหมอักษร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงวรัชยา  พูนทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงธิภัชธรา  เถี้ยมดำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงเจียระไน  เฉลิมทรง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงชิดชนก  ตันติวิท โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โตนด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงชัณญานุช  จิระโร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพรรณภัทร  วิริยะพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายนัธทวัฒน์  บุญตันตราภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  นิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงมนัสนันท์  ณัฐปัณฑร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงณฤดี  ตุลยนิษก์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายฐปนวัฒน์  ชาลี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายปราณนต์  กิติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงธัญญารักษ์  สุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงนัฐธิดา  คำคง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงไปรยา  ชอบดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงปัญญรัช  ชอบดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพนัชกร  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงณัฐกมล  ถิรตันตยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธีรภัทร์  มุสิกะบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายรังสฤษฎ์  พลสมัคร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายนัทธพงศ์  ลำมะนิตย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงวรัมพร  รอดเนียม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายภูดิส  แพใหญ่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายภิรภัทร  สิทธิบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงญาราภรณ์  อินทร์กลับ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงปพิชญา  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงภูษิดา  เสียงซ่วน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายชวัลวิทย์  เชาว์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายธนสิริ  เปรียบปาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายกฤฎิ์  เนาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายชอเช คอนเนอร์  ควอตี้ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายพุฒิพงศ์  พรหมณะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายพัทธ์  เดชเจริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายวงศ์รพี  เกิดสิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายกันตินันท์  ประโยชน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายใต้หล้า  ทองชะนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายกฤติพงศ์  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพีรดลย์  เกาะยอ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงทรรณรต  มณีสม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพรนัชชา  ลีลากิจรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงศิรญาณ์  ภู่วรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงภิรัญญา  อยู่สำราญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงนิรัมภา  เกริกฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงอุบลกาญจน์  ราษฎร์ธนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงกานตี  เถาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงชญาภา  สุริยมณฑล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงปุญญิศา  แซ่อึั้ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองแวว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพิริยกร  ติดำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงปริยากร  มาทูกามาเก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงธมลวรรณ  คงเมฆี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงอังค์ริสา  ขรรค์วิไลกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงจิรภิญญา  จินาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายชิติพัทธ์  สุวรรณจิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายธีธัช  เพชรอาวุธ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงอชิรญา  จารุพงศานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายรัชชานนท์  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายศิวะ  แก้วยะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายตั้งหลัก  วอสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายปัณณธร  สายเนตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธัญเทพ  เพ็งสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงชาคริญา  บุตรน้อย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงวรัญญา  สาธุภาค โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายณัทธ์ชนนท์  อังศุวิโรจน์กุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายธนธรณ์  เกษมพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กชายปัญยวีร์  โกยสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายศตวรรษ  เพชรพริ้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงชลกร  สืบกระพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทรจริยะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงทรรศวรรณ  คงนวลใย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงศถุพรนิชญ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงภัทรวดี  ยุเหล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงสุลลิตา  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงอาทิตญา  คงนคร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงพัทธนันท์  มาลโย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงจันทร์จ้าวขา  พึ่งบุบผา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายณัฐนันท์  กลั่นสมจิตต์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงอนามฤณ  ลิ่มบัณฑิต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ด้วงมาก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กชายเตชินท์  บุญล้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กชายอธิป  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กชายกฤตภัค  สุกใส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายสิทธการย์  ทองเปลว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายณฐกร  สิมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กหญิงนันธ์หทัย  เทพมณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงกวิสรา  หลีสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงนัทริกา  เอี่ยมอ้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กชายกันติทัต  แซ่หลิม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายภควัต  อุดมลาภ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายวงศ์วริศ  ศิลปพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายวิถีชล  รัตนศุภกร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายศิรวิทย์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงชลิตา  หนูปลอด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงณิชา  ผสมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงภารดี  ซุ่นสั้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงมานา  เอียงน้อย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงวริศรา  ชาญวัฒนศิริกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงสุพิชญา  ปรีชา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงอมลรดา  บัวพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายสุทธิพงศ์  วิริยธรรมโสภณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายตฤณ  แบบเนียร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายนพเกล้า  สนองบุญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงอินทรานีย์  ศรีหะรัญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงเขมากร  ชุมจีน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงศศิกานต์  สมานจิต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงสิรภัทร  ผิวเหลือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงนภัทร  เอี่ยมสอาด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงศุภรัตน์  สุวรรณคช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายธนดล  เจริญผล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายศิวกร  ทิพย์ธัญญา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายพัสกร  ขันบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายไกรวุฒิ  สาคร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายณัฐพงศ์  คำเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กชายธนวัฒน์  ทองชอ้อน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายณัฐกิตติ์  พริ้มพราย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
615 เด็กชายวรินทร  ภูริศักดิ์ไพศาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กชายวชิรวิทย์  อนุสุนชนัง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงณกัญญา  อัจฉรานุพงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงกนิษฐา  เจริญการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงจิณห์วรา  ชลธาร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงอลิชา  คหาปนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายตะวัน  เพชรภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงบรรณสรณ์  ดาบเขียว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงวนัทปรียา  สิงห์ถม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายสุกนต์ธี  เอียดชูทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายทศภณ  สกุลณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายศรุติ  ปะจันทบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายกษณ  บุญญกาศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายกษิดิ์เดช  ขอกิตติไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงกนิษฐา  หนูปาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงธัญรัตน์  เพชรดำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงสโรชิน  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายพัทธดนย์  งานแข็ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายธนาธิป  ร่วมทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายพงศภัค  ดิษฐ์อำไพ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายณัฐพล  ตั่งสุขเกษม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายชยุต  ทับเที่ยง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายภูผา  ผลเศรษฐี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายศุภชัย  นาคนนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงกนกพร  อาจชำนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญผล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงจิรัชยา  รอดอุ่น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงณัฐชยา  ดาวตาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงนฤภร  อินทร์ฟ้าแสง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายกฤติน  ชินกาญจนโรจน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายชารีฟ  หมัดอาดัม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงคณัสนันท์  อัครภาณิชย์กร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงจินต์ธามนต์  พิภูพัชญ์ชา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงณิชกานต์  ลีลากิจรุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงภัทรานิ  แก้วเสน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เนาว์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงชัณธิญา  ใจเจริญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายกนธี  เนติวงศานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายคานาอัน  ขาวเข้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายธนากร  โสภี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายวิกรานต์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายอรุโณทัย  ห้าวหาญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายปฏิภาณ  ฝอยทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายวรวีร์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายธนพัฒน์  บุญเอิบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายภูธนะ  พรัดชู โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายกิตตินันท์  ปิ่นชัยศิริ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายชญานนท์  แว่นนาค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายฟาซี  วาหะรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายขัตติย  เทียนมนัส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายณภัทร  ชาญประพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายธนพจน์  นิยมค้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายสุปวีณ์  เหล่าภัสสรวิจิตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายอโณทัย  ยาดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงพรรณนิษา  ช่วยบำรุง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงธนพร  ตันกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงพรชิตา  ซุ้นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงพิมพ์ศศิภา  สิริเพราะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงธัญญารินทร์  พันธ์ไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงจิตตินันท์  สัมพันธมิตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงพิชชาธร  สิทธิโชค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงแพรวา  บุตรน้ำเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงบุญสิตา  จั่นเพชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงฐานิตณัฏฐา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงธีรกานต์  ศรีเพชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงนัสรียา  รักโอ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงลินลาณี  เรืองรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่โฮ่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายรัชชานนท์  ชีพเหล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายดนัทธ์  อินทรสระ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายปฐากรณ์  นาทวีวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายประวีร์  ธนากรสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายภูวิช  ปาณะศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงหทัยรัตน์  กิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันอภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงปริญญา  หลักมั่น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายกฤตพล  มาดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายณัฐพล  ตั๋นสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายธนพล  บูรพา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายพลกฤต  วงษ์ธรรม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายอิทธิกร  เชิงชาญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายอธิวัฒน์  ดุมลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายพัชรพล  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายชิตตะวัน  พลอยขาว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงจิรฐา  ละมัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงเจนจิรา  สาระบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงอรปรียา  รุ่งเทิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงชนากานต์  ศักดิ์แสง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงทินธินาถ  พืชการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุวรรณธาดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงศศิวรรณ  ทวีสมาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชูวงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงปิยดา  สมานมิตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไกรนรา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงวลัยทิพย์  อำมาตย์เอก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงอารยา  น้อยเกิด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายธนทัต  เจริญวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายศรวัณ  นิตยบงกช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายณัฐนนท์  บุญเนื่อง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายพันเลิศ  ปิยดิลก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายจีฮาน  ทองจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายปฐมพงษ์  แป้นแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายกิตตินันธ์  เนื่องนรา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายธนวัฒน์  ลิ่มวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายธุรวิช  เทพรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายอาชาคินทร์  สาคร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายอัษฎายุธ  ช่วยสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายทีปกร  ค้อเจริญกิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายธรรศ  ธรรมพีรกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายณัฐภัทร  เลียบทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายธีรภัทร  จินดาพล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายปฏิพัทร์  ศรีเทพ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายพงศ์พันธุ์  ชูเวทย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายกฤตพล  โชติช่วง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายชนกันต์  งานกรณาธิการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายธนพล  แซ่ชิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายธรรมณรงค์  เอี้ยนส้าน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายพงศกร  แก้วมะณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายสิทธิพร  รอดขวัญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายอนวัช  กล้าศึก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงสิรภัทร  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงสุทัตตา  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชมบุญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงชุติมา  เตโช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงกมลวรรณ  แดงกล้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงสุนิชชา  ฤทธิทาธร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงศิรประภา  บรรพตธรรม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงอังศุธร  ทำบุญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงอรพรรณ  คำอ่อน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงเกศรา  ไชยรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีอักษร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงจิรัตติญา  เกิดแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงเพชรลดา  สมบัติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงภคินี  อุดมภาพ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายกันตพงศ์  บุตรมีชัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กชายกิตติทัต  สหัสรังษี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายเจสซี่ เจมส์  ซีมัวร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กชายณัฐวุฒิ  โสฬส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กชายธนกฤต  อัครกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายปณิธิ  แก่นหิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายพงศกร  รัตนพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กชายรวิสุต  วรรณวร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายสิทธิภาคย์  มัดถารักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายอนันตวัตน์  แสวงวิทย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์อุ่น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงชญานิน  ไกรนรา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงธัญสินี  รอดภัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงธันยพร  ระวิวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงนภสร  แดงงาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงปุณยรัตน์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงพรชนิตว์  ยีมูดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงพัชรพร  เพชรา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เครือแพทย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงภาสินี  สงวนไถ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงภูษณิศา  ศุภวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงรชตวัน  ละมัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงศศินภา  แซ่เล้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงสิริวิมล  เพ็ชรสุขุม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เสาร์ชัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทองเจริญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงอธิติยา  วารี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงอรุณรัตน์  สันติสุขธีรกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กชายภูธเนศ  รัตนวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงกันตา  สำราญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงปุณณภัคร์  ชงโค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงเขมจิรา  ปัญญาชนะกิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงกชมน  เต้าทิพย์ภูมิรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงเกศวลี  ภูมิภูถาวร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้วพูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงเพชรชนก  ฤทธิเดช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงปกฉัตร  ปานช่วย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงปนัสยา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงปภาดา  ลิ่มลือชา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงวิลาศินี  นามสมบัติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายสหรัฐ  หนูเพ็ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงนภาทิพย์  ก่ำสนาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงณิชา  จิตต์สุนทรทิพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงพรธีรา  แซ่ตั้ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองจันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงฟ้าหวาน  เกื้อกูลกิจการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงเกตนิกา  ขวัญชุม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงธัญพิชชา  จินะเสนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงวิรัลพัชร  จันทร์ดำเนินพงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายภัทรชนน  พงษ์วัฒนาพร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กชายอินทัช  ขันทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายธน  สุวรรณศิริบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงปริณดา  แก้วทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงกฤตยา  ศรีมุณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กชายพิพัฒน์  คำเกียรติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กชายรัชชานนท์  ทองชนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กชายชยพล  ทรายทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กชายชานน  บุญเปกข์ตระกูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กชายณภัทร  กาญจนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายณัฐพล  รัตโนชัยกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กชายธัชชัย  ศรีสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายเป็นปลื้ม  ดอนกำเหนิด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายวีรภัทร  ใจงาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เนาวาท โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กชายติณณ์  บุญรัศมี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กชายธนวัฒน์  อินทรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กชายผลิตโชค  ทดแทน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กชายสรุจ  ทองสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กชายสิงหา  ยกเลี่ยน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายณฐิวุฒิ  ปิเลี่ยน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กชายปรินทร  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายฉัตรมงคล  วัฒกียานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กชายศรัณยพงศ์  รอดเมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กชายกฤษฎ์  เรือนนาค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กชายวรพล  เกิดดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายวิชชาสะกร  กมลสาคร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กชายวีรภัทร  แซ่เง้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วบำรุง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงธนพร  พุมมา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงจิดาภา  พันธุศิโรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงนงนภัส  สุตระ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงเพียงดาว  กลีบจำปี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงมนัสนันท์  ลิ้มวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงศตพร  ดิษฐ์อำไพ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงสิริยากร  มัจฉา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงอรยา  เรืองผล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงสุธาทิพย์  มุกทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงไอริสา  ชำนาญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงชัยรัมภา  กูลแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงเปมิศา  นะนุ้ย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงธมกร  ดนตรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงณัฐริกา  การะเกตุ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงบงกชกร  ปะจันทบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  เส้งรอด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงพัณณิตา  คงช่วย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงรัชกร  ทวีสมาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงลภัสรดา  สุขหิ้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงศิรดา  ณ นคร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงดาราวดี  ทองชอ้อน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กชายกฤตภาส  อินทานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายกัญจน์ภณ  โสภณเดช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายกิตติเชษฐ์  ภากรพิพัฒน์สกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายจิรัฏฐ์  เตราชูสงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายปัณณธร  เศรษฐคำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายศุภวิชญ์  รัตนคหะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงญาณิศา  บรรเทิงจิต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงณัฐกมล  สมสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงตุศิตา  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มีสิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงธัญวรรณ  จันทร์มา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงนวรัตน์  สุรเสนีย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงนัฐชนันท์  จันทร์ชาตรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงนิษฐ์ณัฏฐา  หัตถกิจการกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงปพิชญา  ไพรญาฮก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงปาลิตา  ชลหัศถ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงเปรมิกา  ถึงสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงพรรษชล  บุรพชนก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงรุ่งฤดี  กตะศิลา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีวารินทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงศศิปรียา  สิงห์สุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงศุภิสรา  อภิรักษ์เวศน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กชายวัชรวิศว์  เสริมแสง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายกตัญญู  ศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายคณนาถ  เมธา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายบริวัฒน์  สุใจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กชายณัชพล  ทองลิ่ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กชายคุณอินทร์  บุญสิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงกนกวรรณ  ม่วงพุ่ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงจันทิรา  จิตรชุ่ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงนวดี  รอกเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงพิชชา  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงสมพร  จำนาญศิลป์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงพนิตนันท์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงศุริสา  อุดมภาพ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงณิชกานต์  ทองย้อย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายนันทเดช  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายปิยวัช  คงยศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายปองพล  พัฒนพรพิริยะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ส่งบำเพ็ญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงศตพร  โสติสงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงอัศวารินทร์  ปลูกไม้ดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายวิติชา  กุลมาตย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายเกียชานนท์  ร่วมพล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กชายนนทพัทย์  ศิริศฤงฆาร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายวีรภัทร  สิทธิพงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กชายอิทธิพงศ์  พงศ์ธนาพาณิช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายชิษณุชา  ศศานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายธนากร  แซ่อ่อ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายภวพล  เจริญกิจดำรงกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายกังสชิต  ตันทวีวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายธนโชค  หร่องบุตรศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายวชิราวิทย์  พิบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายกิตติธัช  อุดมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายธนวัฒน์  ช่วยชาติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายธีรภัทธ์  ศรีบัวลอย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายภูริภัทร  คงทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงสุภัสสร  พูนแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงจิรัชยา  บุตรเหม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงจุฑาพัชร  สมาธิ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงเขมจิรา  ชุมจีน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงปทิตญา  ตามสายลม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงภัคธีมา  ฝอยทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงภัทราวดี  คงโนนนอก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงศศิภา  แซ่หลิม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงนันทิชา  กล้าจิต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงพิมพ์ประกาย  เอี๋ยวสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงสุวนันท์  เชื้อเกตุ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงอัครญาดา  ช่วยรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงสุชาวดี  พิชัยมงคล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงมะดีนะห์  ท่อนทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงสิริกัญญา  ธรรมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงธันยพร  ช่วยทองหอม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงอวัสดา  อมรวัตพงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงจานีล  ชมิทซ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงวิภาวดี  แซ่เซียว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงรัตนากร  แซ่เซียว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายวัธนวิชญ์  สูตรเลข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายรพีพัฒน์  กฤษดาวารินทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายจิรทึปต์  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายธนพล  เพียรกิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายปฏิญญา  เขมานุวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายลิปิกร  ศรีไสยเพชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายวสุพล  สุวรรณน้อย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายเอกภพ  บุญนำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายณัฐพล  ลิ่มดุลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายภัทรวิช  ดีบุกสุขลาภ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายอชิระ  มีทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายอดิเทพ  รุ่งโรจน์ชัชวาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายอรรถพล  บุญเพชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กชายณัฐพล  พลายด้วง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กชายอดิศักดิ์  สิวาการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กชายอนพัช  อารีหมาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายพิชญุตม์  ลีธนศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กชายทาวัต  เขียวชอุ่ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายภาณพงศ์  ศรีสมุทร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายณัฐพงศ์  ศีรีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายพีรภัทร  มอบพิจิต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กชายกฤษณะ  นกลอย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กชายธนวิน  นาวี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กชายติณณ์ชนัย  อารยาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กชายบริพัตร  ศรีพุทธา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กชายชนกันต์  ไกรสุธา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กชายคุณัชญ์ภูมิ  เหมือนแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กชายรุ่งรดิศ  ทองมี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงกนกวรรณ  นิติธรรมมานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงกัญธรส  แอสบิลลี่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงกัญญ์วรา  หลีสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงญาณัฐฉรา  อุดมเพ็ญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงณัชชา  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงสุภัคศิริ  มหันตมรรค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงทัศนียา  หลิ่มมณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงปทิตตา  ฉิมมณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงกวินนาฎ  บุญญกาศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงวรฤทัย  เทพทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เลยวานิชย์เจรฺญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงพรปวีณ์  ตันยาวุฒิ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงพัสวี  ศิริพร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงนะดา  มะวิง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทำเผือก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงพิชาภัทร  ถนอมวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงดารารัตน์  รัตนานุกูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงภัทริณี  ธีรวัฒนสาร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงอภิชญาน์  สืบสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงธันวาภรณ์  ชูเหล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงพัชชา  แสนใจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงอมิตตา  วิณิชยกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงญาติกาญจน์  วิจักขณ์รัตนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายสรศักดิ์  จี้อาทิตย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายจิรศักดิ์  ด่านขุนทด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายภูมิรพี  คะหะปะนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงเขมิกา  แผ่สกุลไพศาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงอันนา  แก้วบำรุง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงณัฐมน  พรหมมาศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ตันกลาง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงชนิตรา  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงรัชนียา  ชัยชุติมานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงภาราดี  สุขวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายชยิสรา  คำคงสัตย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงกรรวี  ทองแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงปัทมพร  บุญฮอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงวสุนธรา  ยศขุน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงกลิ่นตะวัน  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงจิราพัชร  โสมสง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายธีรพล  ครองยุติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายชินกฤต  หลีตระกูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงวรางค์ฉัตร  พีรดนย์โกเศส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายทรงพล  ผกาวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายธาปกร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายชัยวัฒน์  พลชนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายปิยะวิทย์  ลิ้นทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายศุภสิณ  จรัสอัครมนตรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายธีร์ธวัช  รักสงบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายพัชรพล  ตรีศิลา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายอธิศ  คำพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายรุสลัน  บูรพาภักดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงพัชณีวรรณ  พรหมภิบาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงชุติมณฑน์  จัดสร้าง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงรุจาภา  รัฐปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงบุณยวีร์  สิงขรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงลักษิกา  กองดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงจันทร์ทิมา  แก้วแดง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงศิริฉัตร  วราบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงนิศมา  รักหาบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงศิริรัตน์  นุชลี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงชนัดดา  เจริญรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงเปรมฤทัย  ทองประคำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงจิรภัทร์  เกลี่ยสร้อย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายกันตพัฒน์  มีอรุณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายทิภัทรฐา  สุวรรณรัฐภูมิ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายปรเมษฐ์  คงทน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายปรัตถกร  ดีทองอ่อน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายสิรภพ  จันทร์สืบแถว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  วงศ์จักรพรรดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายพชรพล  ปิยดิลก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายพัชกร  ชุ่มใจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายพิชญุตม์  หาญประสานกิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายภูมน  รักสิฐ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายศุภกร  ยอดโรจน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงปวริศา  ผกามาศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายศุภชัย  แซ่ฮั่ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงกนกรัตน์  ขาวดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงกันติชา  ศักดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงเกวลิน  โชครุ่งเรืองรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงทรรศนันทน์  มิตรมลิวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทวีสมาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงมนัญชยา  สิงหสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงศยมล  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงสุธาฤทัย  กราหงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงสุธาวี  ทองศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงสุธิดา  คงทองจีน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงรวินันท์  โกบแม็ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หาบหา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายกฤษณวัฒน์  มุขพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงอภิญญา  ชลเจริญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายนิธิศ  คงทน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายณัฐชนนท์  สง่าพล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายกิตติ  คงด้วง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายณปราชญ์  หอมจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายณัฐศิลป์  โชติประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายอิศรเมษษ์  รอบรู้ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายสิวารักษ์  เศษนาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงสายแก้ว  วงษ์หาจักร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงเสาวณิต  คุณศิลป์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายฆณพงษ์  มณีศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงสุภาวดี  นาคอุดม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงจารวีย์  ชื่นบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงชลธินี  ด้วนมี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายปุญญพัฒณ์  แพ่งเมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงชัญญาภรณ์  เสมอผล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงภัทรีญา  เพชรชนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงฉัตรตะวัน  เกษมสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายธีรสิทธิ์  ชูวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายวรวิช  เทียรพิสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายนันทพัทธ์  สง่าพงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายณกฤช  จุลภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายพงศกร  พรหมภักตร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายเทพพิทักษ์  รักษาชัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายศรัณย์  เกียรติเรืองวิทย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายชาญณรงค์  ปิเลี่ยน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายณัฐพล  หนูอ่อน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายพลพฤทธิ์  ก่อผล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายณัฏฐนันท์  เพ็งพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ธรรมวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงณัชชาณัฎฐ์  กองมงคล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงพันดาว  บุญญฐี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงภวิกา  รอดแถม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงไอริณ  วรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงอัทธนีย์  ครอบครองวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงธัญภัทร  กุลอุบล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงภัทรลภา  ฉั่วกะบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงสุวชาดา  ขาวทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงหยกฟ้า  วัยวุฒิ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงธนพร  กุลพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงธนัญญา  แซ่หลี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงศรุตาพร  เชื้อพุฒ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงภิญญดา  ปะจันทบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงลลิภัทร  สุรภักดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงเมธาวี  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  ชัยวิรัชติกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คำเกียรติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงสิรินดา  ราชวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงสุรัชนา  ศรีช่วย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงชาลิสา  สะอาด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายภูเบศ  เสน่ห์ภักดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายชยพัทธิ์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงลักษิกา  ช่ายเบอะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1099 เด็กชายวัชรพงษ์  สัจจารักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1100 เด็กชายพุฒิพงศ์  ตันชูพาณิชย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงพรธิตา  ทวีสมาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงกวิสรา  วังคำแหง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1103 เด็กชายอภิเชษฐ์  อารีราษฎร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1104 เด็กชายรชต  ฮวดศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงหยาดทิพย์  แสงเพ็งเคน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1106 เด็กชายภีมวัฒน์  ทองมาก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1107 เด็กชายสหรัส  จุ้ยเฒ่า โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1108 เด็กชายปฏิพัทธ์  มโหฬาร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กชายนพปฎล  ศรีรักษา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1110 เด็กชายเกริกชัยฤทธิ์  คงสมเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1111 เด็กชายศุภโชค  หวังธรรมาชีพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1112 เด็กชายศุภกร  อินทโชติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กชายฉลองราช  ภริงคาร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กชายกฤตภาส  ชูประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กชายกฤตเมธ  ชูประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1116 เด็กชายเตวิช  เตชะวิศวกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงซัลมา  ยุคุณธร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงพลอยชมพู  มูสิกธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงภัคจิรา  เหมาะมาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงมุศิตา  โรวาดิสัยดิเรกกูร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงศศิพิมพ์  แซ่เอี๋ยว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงพรชนก  หนาวเยี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงปณิสร  วรนวกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงกนกกร  สามารถ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงวรณัน  ตันนิมิตรกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1126 เด็กชายนภัทร  วาสวิสัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1127 เด็กชายกรณ์  สามัคคี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขุนดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1129 เด็กชายวัชรสินธุ์  เทพสุนทร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กชายอธิศ  อุดมศุภมงคล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ลิ่มสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กชายภานุพงศ์  เผ่าชู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ศรีภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงศดานันท์  นาคพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงสุภัสสร  ชูคง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงนิรัชพร  ลิ้มกิตติรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดิฐมหาผล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1138 เด็กชายศุภวิชญ์  ณ ถลาง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงกาญจนธัช  พลประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงพรผลิตา  มีอรุณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงปัณณพร  อรภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงณิชา  กุลพ่อ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงปรินทรา  ตันติปาลีพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กชายนที  วสุธาพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงศุภิสรา  สัตย์ปิยะธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงอรัชพร  มณีศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงธนพร  บุญสพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงจิตตานันท์  เมธาวัฒนพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1149 เด็กชายมนทกานติ  ตันตินิธิวรกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงปทุมณิช  ชินภัทรสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แม้นธนาวงศ์สิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงนรินทร์พร  หมู่มาก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1153 เด็กชายชินกฤต  จินดา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1154 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ตันติวิวัฒนวงศา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1155 เด็กชายรัฐภูมิ  สิงห์ท้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1156 เด็กชายจักร์ภรมน์  สีคุ่ย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1157 เด็กชายชัยชนะ  จันทร์เลาะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กชายวุฒินันท์  ใบอดุลย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงแพม  อนุสรณ์ศาสน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  บุญมา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กชายศุภกร  เกิดทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงจิราวรรณ  วงค์ชู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กชายนพเดช  แรงกล้า โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กชายปรัชญา  ชัยบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กชายจิรันธนิน  สงวนสินธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีอ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กชายพงศธร  แคล้วพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงภัทรธิดา  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงภัทรวดี  แต่งวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ถิรวิริยาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงจิราวรรณ  มุสิกลัด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงกนกวรรณ  โสมณวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กชายอารัต  ยะโกะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กชายธนพล  ธีระอัมพรพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หลงขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กชายศุภกร  สุขเลี่ยน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงชาลิสา  ดังอุโฆษ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กชายตฤณ  สุระทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1179 เด็กชายนาวารักษ์  ชโลชร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กชายดลธร  มาลาทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กชายศุภกร  เลิศอิทธิกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กชายธนโชติ  แท่นหิรัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงอนัญญา  รักสำราญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กชายไตรภพ  วิเชียรสาร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กชายสิริณัฏฐ  มงคล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1186 เด็กชายศุภกิตติ์  เลขะกุลวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงสุนิชา  ตะปิเก็ต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1188 เด็กชายไตรวิชญ์  คุณระพีพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1189 เด็กชายสิทธิ์เดช  หมื่นเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงวิภาวดี  มิ่งทองคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงปวรา  คงเทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงภารดี  แซ่ฉั่ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กชายนครินทร์  บุญแจ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กชายวรโชติ  พุทธจริยะวัตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายขุมทรัพย์  อุดมกิจวิบูลย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายชยานนท์  อินทะประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายธีธัช  บรรจงการ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงวิภาวดี  มุสิก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงศุภกานต์  แสนศักดิ์หาญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงนภาพร  จันทร์เลาะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทองอุราฬ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สังสิทธิเสถียร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายณัฐภูมิ  อ่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงอริสา  หลิมรักษาสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงธันย์นิชา  อินชวนจิ๋ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายชานน  อุดมศุภมงคล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองแสน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายธนภัทร  หวามา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงณิชาภัทร  หลักบ้าน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายไผทเทพ  โมราวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ขอสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายรัชชานนท์  ธีระตระกูลชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงธมลวรรณ  สงวนสินธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายพบพฤทธ์  นาวี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงปวริศา  โรจนกวินพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงณัฐฐาพร  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงปณาลี  สุดเดือน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายพีระณัฐ  คมกล้า โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายพัสกร  เจยาคม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงกรวรรณ  ฮวดศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงคันธารัตน์  หนูเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงลักษมีกานต์  โมราวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายธนภัทร  ชัชเวช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงกัญญ์พิดา  มิตรชิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์นวล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงพัชรพร  บุญญาภินิหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงปิ่นญาดา  สงวนพงศานุกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รักสำราญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงเกวลิน  มุขดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายกฤติน  แสงไกร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายอิทธิพล  ทองเกิด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงมนัสพร  จีนเดิม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงธารญา  พิภพวัฒนา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายอาณากร  จอมเชื้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายกฤป  อภิชนวัฒนา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายปุณภพ  ทิพย์ปรัเสริฐสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายธีรยุทธ  ศิริมาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงชัญญานุช  นบนอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ลีลาศิลปศาสน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายปุณยวีร์  กรีมละ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงลักษมณ  บูตะเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายพิสิฐพงศ์  พูนแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงปุญญิศา  ชื่นโชคนำชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทรงคุณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงกีรณา  ช่วยบำรุง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงฉัตรชณา  ปิ่นมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงภูษณิศา  พรหมจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชิดเชี่ยว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงภัทรศยา  รัตนสังข์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงณัฐชยา  โภคาเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายบุริศร์  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงนรมน  ถี่ถ้วน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงวรรณชนก  อมิตรสูญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายชินกรณ์  อุดม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงนภัสสร  วังซ้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ประกันทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงชัญญา  ไสรินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงพัฒน์นรี  โกยวิวัฒน์ตระกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายธุวานนท์  หลักบ้าน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายศุทธนันท์  อินทร์แช่มช้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงปิยาพัชร  เลิศอิทธิกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายสุรศักดิ์  แซ่เต่อ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงจินตภา  เฟื่องโกศล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายโศภณ  ปานสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงชลิตา  แสนเดชมงคล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงศุภาภรณ์  ทรงคุณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงอิงกมล  มีแต้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงลภัสรดา  หลิมพัฒนสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายอมรฤทธิ์  สังข์ละโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงณัฐธิดา  โลกานิตย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วรพงศ์วัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายธนัท  กันทะวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงบุณยาพร  ณ บางช้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงสิริรัตน์  ทาละไล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงฌณิกานต์  แป้นด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายศุุภณัฏฐ์  ทองแท้ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงฐิติภรณ์  วงษ์ศักดิ์ศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ฐานทนดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงวราภรณ์  คุณะเวช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงมันทนา  สิงหาภาณุพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงจุฑามาศ  จารุพงศานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงวิรัญยา  ปลูกไม้ดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายธีรเมธ  แซ่ตี่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายวโรปกรณ์  อ่อนสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายวงศธร  เถาว์พงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายนนรวี  กุมะลา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงศุภิชญา  ยอดเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงพิตตินันท์  พันธุ์โสภณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงอัญชลีกร  ปูลาด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงนิชาภา  นวลจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายฐิรพล  จูมครอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายวชิรวิทย์  เพชรสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ยาวิลาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงกัญญารัตน์  หวังดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายสุกฤต  หมัดอาดัม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงสิริยาธร  ทวีทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงประภาศิริ  มโหฬาร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงไปรยา  กงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายจักริน  แซ่เต่อ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายชนกชนม์  เหล่าวิเศษกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงชนนิกานต์  โบราณบุบผา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายวัชรกานต์  จันทรวิบูลกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายธนโชติ  เรื่องแจ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายปัณณวัฒน์  เฉลิมขวัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายอกฤษณ์  รอดคืน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายธีระทัศน์  นครินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายธัชพงศ์  เหลืองอ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายปรียาภรณ์  สอนแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศิริสัณฐิติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงปรีชญา  ทองดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงบรรณสรณ์  เหล่าภัสสรวิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายศิวกร  ว่องไว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุนทรา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงพิชญานันท์  ไวปัญญา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงหงษ์รัตน์  บุญโยดม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์ตรา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงธนัญญา  ปะจันทบตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงจิตติมนต์  สูงเกียรติกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงสุวิชญา  วงศ์พรหม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายธนดล  ดวงรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงนันท์นภัส  พูลทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1324 เด็กชายอภิมงคล  ชัยสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1325 เด็กหญิงกัณฐมณี  รอดงาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1326 เด็กชายธนภัทร  บุตรโสภา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  ธิดา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงวลิสรา  วิชชาธร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1329 เด็กหญิงธนัตถ์ฐา  เครือบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงวนิชา  ทิมเทศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1331 เด็กหญิงมุกอันดา  องค์สถิรกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1332 เด็กหญิงณัฐชยา  จุลสำอางค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1333 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  เพลินจิตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1334 เด็กหญิงนันทิชา  ไกรสร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงวนิสรา  สงคง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กชายภูริ  จันทโรภาสกร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงธิติมา  หนานิรันดร์กุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงไพริน  ดาวงศ์ศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1339 เด็กหญิงสิริธนพร  สุขแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1340 เด็กชายฑีฆายุ  สิงดำ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีเจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1342 เด็กชายพลภัทร  จันทรสุต โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1343 เด็กหญิงวรางคณา  วัชรีบริรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1344 เด็กหญิงปริชญา  แซ่ขู้ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1345 เด็กหญิงธนภรณ์  เดโชชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1346 เด็กหญิงนริศรา  เล็กกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1347 เด็กชายรฐนนท์  มกรมณี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1348 เด็กหญิงวิภาวดี  เอียดตรง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1349 เด็กชายกฤษฎ์  สันติพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1350 เด็กชายกานต์พิชชา  สุทธิประภา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1351 เด็กชายชนาธิป  ชูช่วย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1352 เด็กชายสรวิศ  ทองมั่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1353 เด็กหญิงธนัชญา  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1354 เด็กหญิงอาภากร  เลขาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1355 เด็กชายเฉลิมวงศ์  จันทสุวรรณโณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1356 เด็กชายฉัตรดนัย  สีลัย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1357 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองสกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1358 เด็กชายนภนต์  กอบโกย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1359 เด็กหญิงพรรทิพภา  หมุนวัง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1360 เด็กชายภานุวัฒน์  คงศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1361 เด็กชายปภงกร  นาคพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1362 เด็กชายปภาวิน  นาคพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1363 เด็กชายนภทีป์  ปราบชม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1364 เด็กชายภูวิศ  พนมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1365 เด็กชายเป็นไท  ฤทธิสมาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1366 เด็กชายภัทรดนัย  บุญยัง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1367 เด็กชายศรัณย์  ปรือปรัก โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1368 เด็กชายธนโชติ  นิลทัศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงณฤบล  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เหลืองอร่าม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงพัชรพร  พยุงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1372 เด็กหญิงพนิตนันท์  เรืองจินดา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1373 เด็กหญิงวาสนา  แซ่อึ๋ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงณกัญญา  คุ้มบ้าน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1375 เด็กหญิงอิชย์ชญา  รุ่งสกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงศุภกานต์  รัตนแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1377 เด็กหญิงฝันสิริ  ขอสกุลไพศาล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1378 เด็กหญิงสุกัญญา  ทุ่มชู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงปิ่นอักษร  ตันมณีประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงวิมลนันท์  จุฒิการ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1381 เด็กหญิงวิสากร  บุญมิ่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงณัฐฉรีต  ฟ้ากระจ่าง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1383 เด็กชายณัฐฐศิวัตม์  วรจิตตกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1384 เด็กชายฐิรญา  เพลาโสภา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงพิมพ์พิลาศ  วินฉ้วน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1386 เด็กชายธีรภัทร  แซ่อ๋อง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1387 เด็กชายทักษ์ดนัย  ภูดอนตอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1388 เด็กชายปวริศ  โกกนุทาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงตวงพร  เรืองรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1390 เด็กชายนวชาต  อุดมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1391 เด็กชายอภิรักษ์  ทดแทน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1392 เด็กชายพงศพัฒน์  สืบกระพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงขวัญข้าว  วิทยา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1394 เด็กชายณัฐภัทร  ชุ่มเชื้อ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1395 เด็กหญิงกานต์ธิดา  วีระสิงห์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1396 เด็กชายภัทรภพ  เลี่ยมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กหญิงนิสิตา  หัยภาค โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงวรรณภร  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงจันทรรัตน์  เกิดสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงอาทิตญา  ถนอมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงสุภัชชา  อังสิทธากุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1402 เด็กชายติณณภพ  ภูววิมล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงปริณยาฎา  ชูวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงสิรินภา  ตัณฑ์อินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงสุวิมลรัตน์  พรหมทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายธีระเทพ  แจ่มครุฑ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงดุจดาว  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงกุลปาลี  ปะจันทบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงวรัญญา  สถิตย์ธรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายโกสินทร์  ดาโอภา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายภูริทัต  แก้วลายพรหม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงเนตรทราย  ไกรมณี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงนฤยชา  ยิ้มสถาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงวริศรา  สถิตย์ธรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายสิรภพ  ตันสงวน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกตุหิรัญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงวัลภา  วงศ์บุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายจักรกฤต  เจริญเมือง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงภัคจิรา  หินน้อย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงนจี  ฮาเส็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงสิริยากร  บุญเดช โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายกฤตนัย  ภิรมย์ฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายชินพัฒน์  ต่อฑีฆะ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายภูมิภัทร  ทองดี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงเกศริน  หอมพรมมา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายธนัช  ศิริศรีวิโรจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายศรัณยภัทร  บุณเกื้อ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงสิริลักษณ์  เชาว์มานพ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงชนิกา  วงศ์ฟู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงพลอยชมพู  ใจอ่อน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ทับยัง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงธัญญ่า  พนมธีราเกียรติ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายณัฐวุฒิ  ว่องสิริโชค โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายอนรรฆ  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงจุฑาทาศ  แซ่อ๋วง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงธัญสุดา  เสนจันทร์ฒิไชย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงญาณทิพย์  ชายอีด โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงภิญญา  ออพัฒนกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงจุฑามณี  มิตรใจดี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายณฐกร  พรหมทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงแสงดาว  หนูหวาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายธีรพล  แซ่น่ำ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงศลิษา  ทองสมบัติ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงชนาภา  ไกลเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงนันทิชา  พูลทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  บุญสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายธีรวัต  แซ่น่ำ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงธมนวรรณ  เรืองยะกสบ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงชนาการต์  ไกรเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงวิกันดา  เสมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายกฤษณพนธ์  แฉ่ฉาย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายณัฐวัชต์  มหันตพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายฌัชพล  ตันมณีประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงสิตานัน  ละออวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงสุรีพร  เดชอรัญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงพลอยลดา  คงแดง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  นิเทศนพกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายณัฐนนท์  ฉิมพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายธนภูมิ  เณรทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายธีรพล  จันทร์สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงธัญชนก  ทับบยัง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงนัดดา  แซ่ซุน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงศศินา  โชติปรายนกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายศุภณัฐ  เจี่ยสกุล โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1467 เด็กชายฐิติ  ศรีประจง โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1468 เด็กชายภรันยู  เชาว์สิทธิชัย โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงปภาวลิน  วายุพา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงกชพร  พลสมัคร โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
1471 เด็กชายกานต์  ตันติพิริยาภรณ์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
1472 เด็กชายอภิธาร  เจี่ยสกุล โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงวิษณุมายา  คาพปารัต โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงอริสา  ใสยจิตร์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1475 เด็กชายปิยวัฒน์  เสาวลักษณาการ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงปพิชญา  วายุพา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงปริม  ปรานวีระไพบูลย์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายณัฐวรรธน์  เยาว์ธานี โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงวรวรรณ  รักเหย้า โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายธีรกานต์  อยู่เย็น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงเกณิกา  จันทนพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1482 เด็กชายเอกประพล  วรรณวิโรจน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1483 เด็กหญิงวริศรานน์  ตัณธนวรชัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1484 เด็กชายธนาเสฎฐ์  เลิศวรรัตนกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1485 เด็กชายปภังกร  อารีราษฎร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1486 เด็กชายวรกฤศ  พลอยศรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงนายอน  ลี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1488 เด็กชายณภัทร  ชูทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1489 เด็กชายกฤติโชค  ขันทีท้าว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1490 เด็กชายณัฏฐพล  จันทกูล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1491 เด็กชายโยดา  ทองถาวร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงสุกฤตา  โอวาสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงกฤชกร  ตันโชติกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1494 เด็กชายพีรภัทร  ภูริภัทรพันธุ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1495 เด็กชายวรัญญู  ประสบมิตร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1496 เด็กชายรัตถวิชญ์ เฮนริค  ฮอฟเกร็น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงษณภร  ทรัพย์มณี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1498 เด็กชายยศพัทธ์  เอกวานิช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงภควรรณ  ศิกษมัต โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1500 เด็กชายชลธี  สิทธิโชคตระกูล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1501 เด็กชายวีระวัฒน์  วิมุตติสุข โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1502 เด็กชายอัฑฒกร  ทองเอียด โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงอันโทเนีย กานต์รวี  วิสมายเยอร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงเพชรมณีมาศ  สุขสันติ์เสรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1505 เด็กชายญาณวรรธน์  โสพรรณรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1506 เด็กชายอันซ้อร  สำเภารัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงนัชชา  เทพละออง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงรดาณัฐ  สืบสิน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงภัสธนมนท์  สมใจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1510 เด็กชายวัชรพัฒน์  ตันติพัฒนเสรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1511 เด็กชายเศกศรัญย์  ตุรงคราวี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1512 เด็กชายชาคร  สุภาษี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1513 เด็กชายธัญวัฒน์  จันทรังสี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1514 เด็กชายธนภัทร  ไชยวงส์สาย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1515 เด็กชายขจรเกียรติ  ขำสุข โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1516 เด็กชายพีรวัส  เมฆใหญ่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1517 เด็กชายพีรวิชญ์  เมฆใหญ่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1518 เด็กชายพีรพันธ์  ภูริภัทรพันธุ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงเกล  ไวกิตติพงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1520 เด็กหญิงนันทินี  ซี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1521 เด็กหญิงธนัญชา  สวัสดีอุดม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1522 เด็กหญิงพรทิพย์  ประดับคำ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงอันณ์รัศมิ์ชา  หม่าเซ็น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1524 เด็กชายกิตติธัช  ซี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงฟิรดาว  รักมิตร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1526 เด็กหญิงนภัสราพร  เงินหนู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1527 เด็กชายภคิน  จงคุ้มวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กชายปวริศ  เรืองศรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1529 เด็กชายธัชริทธิ์  ทองอุทัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1530 เด็กชายเศรษฐ์ฐคุณ  อมรรัตนศิริ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงยายิกา  ตินเนอร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1532 เด็กชายคงสมิทธ์  ดำหนู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงวรวลัญช์  ประสบมิตร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายอัศม์เดช  ลิมป์สุทธิพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1535 นายสถาพร  จินาพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กชายธนพัฒน์  รีชีวะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กชายชญานนท์  รักษ์ธรรมกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงศศิภัสสร  เอกวานิช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กชายศรัณย์  แซ่ลี้ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กชายณัฎฐ์ชดล  สิชฌ์ชลภักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กชายดานิช  สำเภารัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กชายทฤฒมน  อึ้งรังษี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงบุญญภา  ศรีไพโรจน์กุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงวริศรา  กุลพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กชายภัทรววรธน์  แซ่โล่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงนารา  เทพละออง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงสวิตตา  ศรีกฤษฎา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กชายธนพัฒน์  แซ่อึ๋ง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงณศุภางค์  หงษ์วิเศษ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แต่บุญญานุภาพ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  แอน ที ฮาร์ท โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1552 นายสรวิศ  อองเดรโอเล็ตตี้ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงพิชญานิน  ไทยกลาง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กชายปัณณธร  อันชูฤทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1555 นายวีริศ  มนต์มหาชาติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 นางสาวกฤษณา  โลดทนงค์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงอรุณวรรณ  อาลี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายกัลยกฤต  การะเกตุ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กชายอวิรุทธ์  มะหะหมัด โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กชายอากร  อรรถสุทธิสิน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงภิระดา  ภัทระกิจเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงนภสรณ์  พรหมณะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงปิลันธน์  หมอแอ๋ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กชายพันธุ์ธัช  ไตรรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงณัฐพร  จุลลางกูร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงณิชชา  แซ่หย่าง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กชายธนวัต  เตชาธรรมนันท์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กชายจักรพรรดิ  กิ่งทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงณิชา  เหมรา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงธนยา  แซ่ว่าง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กชายเอื้ออังกูร  ทองมาก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กชายปณต  มีสุวรรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กชายกิตติธัช  แซ่อ๋อง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงชาลิกา  เปาเรล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงบุปผา  มิ่งพิจารณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงวัญกัลมานี  อับดุลลาเต๊ะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กชายประกายเพ็ชร  ซู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กชายเจรมี  พัว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงมทิรา  ชีวินเรืองเสถียร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กชายจิรานนท์  บุญสพ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงนิวเยียร์  ลิพอนเขตต์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กชายติณณภพ  คุณลักษณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1583 นายจิรภัทร  วิเชียรบรรณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1584 นายธนกฤต  อินทรางกูร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1585 นายเมธาสิทธิ์  ตันติพลับทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กชายทัตตพันธุ์  สระบัว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กชายพลษวรรธน์  มัชฌิมวงค์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กชายพชร  เกตุแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายวัชรากร  เขาบาท โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กชายรณกร  ประสมกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กชายอเล็คซันเดอร์  ทีโมที อาล์มม้น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงธนภรณ์  อินทรางกูร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงณิชาภา  ตั้งมั่นก่อกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงกาญจนาพร  ล่องสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงกุลจิรา  ธนินธัญกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงดรุณี  มาตรา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงปิยธิดา  บุญธรรม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กชายภูวริศ  กุลพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กชายธนบดี  แผ้วพันธ์ชู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงธีราภรณ์  พุ่มพวง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กชายวริศ  ผดุงกิจเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงจงกลพรรณ  เปาเรล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงณัฐนิชา  กาลจักร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงอันนา  วงศ์วัฒนกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงฮานะ  นา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงนัซนีน  สำเภารัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงญาตาวี  เนตรสุวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กชายอัครวัฒน์  สุจริตกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กชายศศธร  เหลืองประดิษฐ์กุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กชายชัยยันต์  กาแลร์น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงกัญภัสสร์  พิศาลย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงเกวลิน  โสภณธนะสิริ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงณัฏฐภัทร  จันทกูล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงเรณุกา  หิโตปกรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงทักษพร  จะอือ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กชายปฏิพล  พรมเอี่ยม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กชายอภิรักษ์  สำเภารัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กชายธนวัฒน์  ดาวเรือง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงศศกรณ์  มโนการ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงสุชาตา  ช่วงศรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงปวิตรี  ชูราช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กชายพีรวิชญ์  บุ่ยทวีทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงปลายฟ้า  สารรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงธมลวรรณ  เกตุสุขำ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กชายชุติพนธ์  ชุติพานิชย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กชายธนธร  ตันติพิริยะกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงจิตรวรรณ  สมภูมิ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1628 นายกันตพงศ์  รักแต่งาม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กชายเปรม  ปรานนรเศรษฐ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กชายภูมิพัฒน์  จิรภัทรภูมิ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1631 นางสาวกรวรัญ  ติรนันท์มงคล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กชายเฟเดริโก  วายาโน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายณพวุฒิ  คำแก่น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายรุจชานน  ศรอินทร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายชยากร  นำมณีวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงณภัทร  อึ่งทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1637 เด็กชายพงศ์ดนัย  วงศ์วัฒนกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงยูนะ  โคะยะมะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1639 เด็กชายอัยยพัศ  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายอันดามัน  หลีสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงภิณญาดา  เลียบทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายวราภิเชษฐ์  จันทร์ชูวณิชกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งมั่นก่อกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1644 เด็กชายณชพล  เลิศสินขจร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1645 เด็กชายภูริช  คล้ายสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1646 เด็กชายเปรมปุณย์  เอกวานิช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1647 เด็กชายต่อตระกูล  พรหมอยู่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1648 เด็กชายภูเมศ  ผดุงกิจเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1649 เด็กชายบุณยกร  โกยสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงมีขวัญ  กุลรัตนโชติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายชยรพ  ตัณฑวรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กชายพชร  สุขเลี่ยน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1653 เด็กชายธนกร  สงวนนาม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กชายปรินทร์วริศร์  ปังประเสริฐกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงนาตาชา  ลาวรรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงอาภัสรา  สุทธิกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงณฐนันท์  ตัณฑวณิช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงอริสรา  มีทูดี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงปรียาวรรณ  เงินหนู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงผไทพร  วงศ์ทวีพิทยากุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงภิญญดา  เขียวคราม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  จันทกูล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1663 เด็กชายภูริ  อ่อนช้อยสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1664 เด็กชายสุเมธี  ศรีรัตนสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กชายมาซซิโม  เซมินาโตเร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กชายกวิน เดวิด ฟอน  ฮิลเดอแบรนด์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงซิง ซิง  ทวิอภิรดีสืบกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภักดี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1669 เด็กชายสมบูรณ์แบบ  ทองตัน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงวาเลรี่ วิคตอเรีย  เฟอร์เท่นฮอฟท์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงณญาดา  มั่นวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1672 เด็กชายธนกร  แซ่ลี้ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงจิดาภา  มะลิวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงธมนวรรณ  จิตรา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายโพธิ์เดิม  คีรีรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงกิ่งกานต์  ตันตราภิวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงศรินทร์นิตย์  อัมรินทร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1678 เด็กชายดุษฎีพัชร์  ฟองศรีสิน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงธนพร  วงศ์ทวีพิทยากุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1680 เด็กชายณภัษฎร์ชวีร์  ปลั่งศิริ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงปัทมภรณ์  แซ่เอี๋ยว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1682 เด็กชายนรากร  พิชญากร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1683 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ทองศาสตรา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1684 เด็กหญิงอาทิตยา  ฮกซุ้น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1685 เด็กหญิงกชพรรณ  ศรีน้อย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1686 เด็กหญิงจิรัชยา  แสนเหลี่ยว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1687 เด็กหญิงณัฐฐิญา  พลรัฐธนาสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1688 เด็กชายรพีภัทร  จรรยา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1689 เด็กชายกีรติ  สอนมี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1690 เด็กชายกันต์ศักดิ์  ตัณฑศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1691 เด็กชายพชร  รัตนพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1692 เด็กชายพนธกร  วงษ์กำแหง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1693 เด็กชายอานงค์  ปราจูลี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1694 เด็กชายภูมิรพี  ชาญเขตการ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1695 เด็กชายพชร  เพชรเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1696 เด็กหญิงพันธิตรา  ใจเหล็ก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1697 เด็กหญิงอาภัสรา  ดวงไทย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1698 เด็กหญิงชนัญชิตา  ไทรงาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1699 เด็กหญิงกุลปริยา  ยุธิษยานุวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1700 เด็กหญิงภัทรศยา  หิรัญพฤกษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1701 เด็กหญิงบุณยวีร์  กิ่งมาลา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1702 เด็กหญิงศจีรัตน์  แซ่มัก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1703 เด็กหญิงสิรีธร  พานิชผล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1704 เด็กหญิงภิญญ์พลอย  มาตย์วังแสง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1705 เด็กชายชยุต  อินชำนาญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1706 เด็กชายอภิฌานันท์  รุ่งเมือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1707 เด็กชายวชิรวิทย์  สิงหการ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1708 เด็กชายธนภัทร  ใสเพี้ย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1709 เด็กหญิงฑิติยา  จิรจารุกิตต์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1710 เด็กหญิงนภศร  เอกอนันต์กิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1711 เด็กชายธนัญชัย  รักชาติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1712 เด็กชายรุ่งเรืองชัย  แซ่จาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1713 เด็กชายวีรพงษ์  วัฒนจรรสกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1714 เด็กชายคฑาวุฒิ  ทวีสมาน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1715 เด็กชายปรินทร  เกตตะพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1716 เด็กหญิงบุณฑริกา  สงพัฒน์แก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1717 เด็กชายณัฐนันท์  ฉัตรสุวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1718 เด็กชายกรวิชญ์  การะคุณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1719 เด็กชายธรรมนูญ  กรดมณี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1720 เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีใจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1721 เด็กหญิงศุภัชญา  แก้วมาก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1722 เด็กหญิงภณิภร  พลรัฐธนาสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1723 เด็กหญิงจุฑามณี  สมนาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1724 เด็กชายอู  ขาวกิจไพศาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1725 เด็กหญิงกาญจนา  ปัญนารี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1726 เด็กหญิงวรัทยา  เบ็ญอ้าหมาด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1727 เด็กหญิงชัญญานุช  นวลละออง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1728 เด็กหญิงพนัชกร  พูนพิพัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1729 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  พรมต๋า โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1730 เด็กหญิงชมพูนุท  สมหวัง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1731 เด็กชายยศภัทร  แซ่ตัน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1732 เด็กชายขจรยศ  ศรีประสม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1733 เด็กชายศุภกร  จิรจารุกิตต์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1734 เด็กชายสรวิชญ์  แก้วนาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1735 เด็กหญิงจิรศิริ  สุวิทย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1736 เด็กหญิงอริสรา  นึกชอบ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1737 เด็กชายรุสกี  วัฒนเวช โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1738 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  บัวขนาบ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1739 เด็กหญิงกนกรดา  อินต๊ะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1740 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาวไพบูลย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1741 เด็กชายริสกี  วัฒนเวช โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1742 เด็กหญิงอรวรา  คีรีรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1743 เด็กชายฐิติศักดิ์  แซ่พ่าน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1744 เด็กชายจิรเมธ  แซ่โง๊ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1745 เด็กชายธนกฤต  ตรึกตรองกิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1746 เด็กหญิงพัทธิดา  ทองรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1747 เด็กหญิงพรชิตา  อุทัชกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1748 เด็กหญิงธนัชญา  ภูมิคง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1749 เด็กหญิงธิญาดา  ลิ่มสกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1750 เด็กหญิงศศินิภา  ใจเสงี่ยม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1751 เด็กชายอินทเศรษฐ์  อุปทินเกตุ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1752 เด็กหญิงนงนภัส  แก้วปาคำ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1753 เด็กชายทินกฤต  อู่บูรณกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1754 เด็กหญิงบงกชมาศ  ตันกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1755 เด็กหญิงอนุธิดา  ต่ายทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1756 เด็กชายจุนโญ  อิชิซากะ อันตรเสน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1757 เด็กชายราม  ดอกไม้ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1758 เด็กชายนันทวัฒน์  ว่องทะเล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1759 เด็กชายชนาธิป  ศรีนาค โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1760 เด็กชายสุเทพ  เชตรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1761 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทับทิมสว่าง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1762 เด็กชายจิรทีปต์  ลักขณา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1763 เด็กชายพุทธวัตร  อันทะผาลา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1764 เด็กชายรชต  บุญมีมีชัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1765 เด็กหญิงอภิศา  เมฆเจริญวิวัฒนา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1766 เด็กหญิงพินท์แพร  มาตย์วังแสง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1767 เด็กหญิงชนิกานต์  แรงกล้า โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1768 เด็กชายรัตนกร  ไอยรา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1769 เด็กชายปีเตอร์  ลินควิสท์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1770 เด็กชายดานิช  รักมิตร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1771 เด็กชายภูริณัฐ  ฐาปนะกิตติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1772 เด็กชายอานนท์  กลิ่นพายัพ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1773 เด็กหญิงอุมากร  ทวีวงศ์ทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1774 เด็กชายสมชาย  ทาปา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1775 เด็กชายภูดิส  เสียงหย่อง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1776 เด็กชายกฤติน  ประกอบกิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1777 เด็กชายกานต์  ตันสกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1778 เด็กชายณัฐพัชร  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1779 เด็กหญิงนันทัชพร  คลองดี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1780 เด็กชายชลนาธาร  หอตระกูล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1781 เด็กหญิงรสิตา  โง้วศิริ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1782 เด็กหญิงชาลิสา  เจนเจริญวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1783 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ง้อสุรเชษฐ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1784 เด็กชายจรัสพล  สมนาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1785 เด็กชายวรเมธ  รุ่งเรือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1786 เด็กชายอธิชาติ  อังกุราภินันท์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1787 เด็กชายนราดร  กอแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1788 เด็กชายพศวีร์  เกรวัล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1789 เด็กชายเตชินท์  ดำรงกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1790 เด็กชายวิศห์รุตต์  เพชรเชนทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1791 เด็กชายอันดามัน  ทิศา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1792 เด็กหญิงชณิตา  แก้วคง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1793 เด็กหญิงณิชา  พิพัฒน์เจษฎากุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1794 เด็กหญิงปภาดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1795 เด็กหญิงธรรมพร  แซ่อึ่ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1796 เด็กหญิงชาคริยา  ไทรงาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1797 เด็กหญิงณัฐนิชา  พฤกษะศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1798 เด็กหญิงณภัทรา  พิสิฐพิทย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1799 เด็กหญิงพิมพ์อันดา  โสดารักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1800 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สมเวที โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1801 เด็กหญิงพรกมล  เจริญรัตนพรชัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1802 เด็กหญิงโศจิรัตน์  แซ่ส้อ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1803 เด็กชายสิรวิชญ์  ดีนิล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงอันดามัน  รักษาแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงชุติภา  ประทุม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1806 เด็กหญิงเบญญาภา  ขำคม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1807 เด็กชายธนศร  สิริวชิรภักดี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1808 เด็กชายกฤติพัฒษ์  แซ่ติ่ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1809 เด็กชายสนธิเดช  ปิ่นชัยศิริ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1810 เด็กชายสุรณัฐ  เปตามานัง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1811 เด็กชายธนิทธิ  เรืองด้วง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงสาลินี  คานาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงพิญญาภัคฑ์  ห้วยเรไร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงอัสมิตา  กุราเกน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1815 เด็กชายธฤษณุ  กิตติภาดากุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1816 เด็กชายรัฐภูมิ  จันทมโณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงธีร์ธิตา  ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กชายณัฐชนนท์  มณีวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1819 เด็กชายอรรณนาวิน  บิลอับดุลล่าห์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1820 เด็กชายชณินทร  ไชยพงค์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1821 เด็กชายโภคิน  พันธุ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงวิรัญญา  เกียรติชวนะเสวี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงภูริสา  เลื่องลือ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1824 เด็กหญิงอภิสรา  โต๊ะคต โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงศุภสุตา  สังข์หยู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงวัชพร  เอกา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงพนิดา  ไพบุญเสริม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1828 เด็กหญิงจี มิน  หวาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงณิชมน  พึ่งแรง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1830 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ประทุมทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงอพิชญา  เร็วเรียบ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงมนภัทธ์  เกียมมาริโน่ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงนภัสศรัณย์  งานประเสริฐกิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงกัญจน์อมล  สุทธิสุขศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1835 เด็กชายธราธิป  สุวิต โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1836 เด็กชายพีรวิชญ์  มากแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1837 เด็กชายสุทธิพงษ์  พิสแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1838 เด็กชายปิติ  ผั้วผดุง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงโซมี  ลี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงสุทธิกานต์  อนันตริยกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1841 เด็กชายพีรณัฐ  ภาณุมาศรังษี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1842 เด็กหญิงกวินทิพย์  สุขปลอด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1843 เด็กหญิงณปภัช  เปรมปรีชากุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงชญาณ์  บุญเกิด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงแคเธอรีน  บอร์ธวิค โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1846 เด็กชายอติชาติ  แซ่หลอ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1847 เด็กหญิงซานัมม์  ราห์มาน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1848 เด็กหญิงชิริญจ์  โพธิ์ถาวร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1849 เด็กหญิงอังศุชญาณ์  ศิริพงศ์ภัค โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1850 เด็กหญิงอสมา  นุ่นชูผล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1851 เด็กหญิงกานต์สินี  เสียงหย่อง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1852 เด็กหญิงสุดธิดา  จันทร์เพ็ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1853 เด็กหญิงภัคจิรา  เจริญผล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงเปมิกา  รักการงาน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1855 เด็กหญิงทิพธิดา  ศิริโยธา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1856 เด็กหญิงพฤกษา  อุปนันท์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1857 เด็กหญิงอาภาศิริ  รัตนาวรุณวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1858 เด็กหญิงศิริวรรณ  โชคไพบูลย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงพรไพลิน  เท่งฮะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงปัณฑิตา  เหมกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงสิริรินทิพย์  จรรยา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1862 เด็กชายกิตติธัช  ปะหนัน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงศศิธร  มูสิกะเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงสิรภัทร  ดีเอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1865 เด็กหญิงภัคนันท์  ชูขวัญนวล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1866 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีเทพ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1867 เด็กชายนัถวุฒิ์  แซ่ตัน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1868 เด็กชายชัชพิมุข  เนียมคง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงปัญจมา  สมยาทวี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1870 เด็กชายศักรนันทร์  โอสถ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงกานต์ทิตา  อิทธิเดชาขจร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1872 เด็กชายพุฒิพงศ์  บรรดาลทรง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1873 เด็กหญิงปารณีย์  คล่องดี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1874 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ลิ่มย้วน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1875 เด็กชายพฤกษฉัตร  พฤกษศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1876 เด็กชายสุรศักดิ์  นาวีว่อง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1877 เด็กชายณัฐวุฒิ  เฉิดฉาย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1878 เด็กชายศุภกิตติ์  กลิ่นแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงภัทรวิภา  สงยาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูหมวกโชติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1881 เด็กชายพงษ์พิธาม  เดชปวีณวัชร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายภูมน  แซ่แซ่ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1883 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  โรเบอร์สัน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1884 เด็กชายธวัตชัย  แก้วบำรุง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1885 เด็กชายธนัท  นิธิบุญปกรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1886 เด็กชายกิติศักดิ์  ธรรมดี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงทัณฑิกา  สุวรรณโชติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1888 เด็กชายปรมัตถ์  ชลสุวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1889 เด็กชายธนภัทร  จิตรา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1890 เด็กชายสรณัฐ  ตัณฑกิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงธีราพร  โชติชัยศรีสุริยะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1892 เด็กชายดนุช  วุฒิสุทธิเมธาวี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1893 เด็กชายณัฐวุฒิ  หลงเดียว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กหญิงนนชลิดา  ปัตญานุสรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงนันทภัค  อารัญภาณุ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงณัฐจรรยา  สุขสุวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1897 เด็กชายกัมปนาท  ขาวกิจไพศาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงเรืองลฎา  กิ่งแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1899 เด็กชายณัฐวัศศ์  เพชรเชนทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1900 เด็กชายธนกฤต  โกยธรานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1901 เด็กหญิงธัญชนก  ช่วงศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1902 เด็กชายพีรณัฐ  ปัจฉิมา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1903 เด็กชายณฐศร  บุญเกิด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1904 เด็กชายอชิตะ  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1905 เด็กหญิงเปมิกา  สุนทรทิพย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1906 เด็กหญิงปริฉัตร  มานะพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1907 เด็กชายพีรชาติ  ตาแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1908 เด็กหญิงเกเรนทร์  อรทัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1909 เด็กหญิงอาภาพัชร์ฏา  ไกรสุวรรณสาร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1910 เด็กชายอนันต์ยศ  กาบอ้อย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1911 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1912 เด็กชายธารพล  พงษ์นริศร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงธัญพิชชา  สิทธิเดชากุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1914 เด็กชายกฤษณา  ปัญนารี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1915 เด็กหญิงพิมวิจิตร  ตระหง่าน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1916 เด็กชายฮูโก  ฮัมดาวี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1917 เด็กหญิงจิตรทิพย์  สมภูมิ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1918 เด็กชายพิสิษฐ์  ไกรทัศน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1919 เด็กหญิงกวิตา  ป้องคำ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1920 เด็กหญิงนารีรัตน์  กล้าวิทย์การ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1921 เด็กหญิงปริชญา  จบสองชั้น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1922 เด็กหญิงณัฏฐาปนา  อินเสนี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1923 เด็กชายอเล็กซานโดร์  เซอ๊อตโต โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1924 เด็กชายคุณากร  เอียบทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1925 เด็กชายศิวกร  เกษางาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1926 เด็กชายภานุพงศ์  เถื่อนถิ่น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1927 เด็กชายปฐมพงศ์  เถื่อนถิ่น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1928 เด็กชายลูกัส  รีเกอร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1929 เด็กชายฉัตริน  สกุลเทพ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1930 เด็กชายกิตติภพ  ศักดิ์หริรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1931 เด็กชายชัยโชติ  ห้วยทรายทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงวิศรุตา  รัตนโชติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1933 เด็กหญิงณัชชา  รุ่งเรือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1934 เด็กหญิงอารียา  โพธิ์ไพโรจน์ชัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1935 เด็กหญิงณัฐรดา  เพชรอักษร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1936 เด็กหญิงชญาดา  แซ่โก๊ย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1937 เด็กหญิงกฤติมา  พัฒกอ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1938 เด็กหญิงณิชนันทน์  รุ่งสันเทียะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1939 เด็กชายวัชชิรพล  จริตงาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1940 เด็กชายชนาธิป  รักชีพ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1941 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เชื้อมั่ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1942 เด็กหญิงรภิญาอร  สีมานอก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1943 เด็กหญิงกชพร  ตันวิวัฒน์จินดา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1944 เด็กชายฤชธร  ธงสะอาด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1945 เด็กชายกิตติกวิน  ฉลองกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1946 เด็กชายวราเทพ  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1947 เด็กชายปัณณทัต  เวียรชัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1948 เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวเพชร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1949 เด็กหญิงทักษอร  ชีวินเรืองเสถียร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1950 เด็กหญิงณัฐณภาส์  แย้มอรุณพัฒนา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1951 เด็กหญิงสิรามล  มีเสน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1952 เด็กหญิงณิศศา  แซ่หยาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1953 เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็งปาน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1954 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ขอสกุลไพศาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1955 เด็กหญิงธัญชนก  อัคนิทัต โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1956 เด็กหญิงญาดา  อภิปัญญาโสภณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1957 เด็กหญิงเมลานี  พัฒนสิน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1958 เด็กชายจิรสิน  มากบุญ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
1959 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ดวงเกิด โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.4 คณิตประถม
1960 เด็กหญิงอัจจิมา  มหาอุดน์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.4 คณิตประถม
1961 เด็กหญิงเอเซีย  สาแหละ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.4 คณิตประถม
1962 เด็กชายนราวิชญ์  เก้าแสง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1963 เด็กชายกฤษดา  พฤกษ์อมรกุล โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1964 เด็กชายอิทธิกาจน์  ภู่เจริญ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1965 เด็กหญิงกณิศ  ตันประดิษฐ์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1966 เด็กชายต้นข้าว  ไชยบุรี โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1967 เด็กหญิงสิมิลันนา  พาล์เมียรี่ชไวเกิร์ต โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1968 เด็กชายพัชรพล  ศาโศรก โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1969 เด็กหญิงวิศัลยา  นาคะกิจวิบูลย์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1970 เด็กหญิงนภัสสรรค์  อานันตพงศ์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1971 เด็กหญิงศุฑาศิณี  ณัณฑราษฎวงกต โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1972 เด็กหญิงพัชรี  แซ่ซ้ง โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1973 เด็กหญิงวริษฐา  ช่วยรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กหญิงสุวภัทร  ปล้องใหม่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีไพบูลย์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กหญิงปวีณชญาณ์  เนตรนิธิพงษ์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กชายนวพรรษ  เอี๋ยวสกุล โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กชายญาณวรุต  ศรีวิชา โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กชายวทัญญู  ทองราช โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1980 นางสาวชุติมา  แซ่หลู่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1981 นางสาวกัลยกร  วารีศรี โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กหญิงทิพย์ญาดา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1983 นางสาวปารดา  ศรีมุกข์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1984 นางสาวชญานิศ  ชนะการ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กชายก้องพล  ยะมะลี โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดาษฎาจันทร์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1987 เด็กชายศุภกิตต์  พัฒกอ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงศดานันท์  พัฒกอ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1989 เด็กหญิงเบญจมาศ  พงษ์นริศร โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เอกวานิช โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1991 เด็กหญิงชญาดา  อติวรรธนะ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1992 เด็กชายกวินทร์วิชญ์  พรหมมาศ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1993 เด็กชายฐานพัฒน์  รักษ์สุทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1994 เด็กหญิงอภิสรา  ภากร โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1995 เด็กชายศุภกร  จินดาพล โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1996 เด็กชายกลย์ภัทร  ราษฎร์อารี โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงนภัสสร  ทวีสมาน โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แซ่โอ้ว โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงอีวา  พรราชภักดี โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
2000 เด็กหญิงฐาปนี  นาคพงษ์ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
2001 เด็กชายฤทธ์วัชร  เคแสง โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
2002 เด็กหญิงอนัญญา  ทรงยศ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
2003 เด็กชายวรรธิษณุ  พันธุ์พิทย์แพทย์ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
2004 เด็กหญิงฐิติมา  นาคพงษ์ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
2005 เด็กชายสุคน  ง้อสุรเชษฐ์ โรงเรียนวิทยาสาธิต 1 ป.6 คณิตประถม
2006 เด็กชายธีรภัทร์  มะลิวัลย์ โรงเรียนวิทยาสาธิต 1 ป.6 คณิตประถม
2007 เด็กหญิงณธิดา  ตัณมุขยกุล โรงเรียนวิทยาสาธิต 1 ป.6 คณิตประถม
2008 เด็กหญิงณฤดี  ตัณมุขยกุล โรงเรียนวิทยาสาธิต 1 ป.6 คณิตประถม
2009 เด็กชายชานน  ฟองศรีสิน โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
2010 นางสาวพิธุมน  ยะนิล โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กหญิงลิเดีย  อเซโนวา โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กหญิงจิราภัค  ตัณฑวานิช โรงเรียนขจรเกียรติถลาง 1 ป.4 คณิตประถม
2013 เด็กชายชวัลวิทย์  เพชรรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง 1 ป.4 คณิตประถม
2014 เด็กชายชัชนันท์  จำสอง โรงเรียนขจรเกียรติถลาง 1 ป.4 คณิตประถม
2015 เด็กหญิงสโรชา  คมสัน โรงเรียนขจรเกียรติถลาง 1 ป.4 คณิตประถม
2016 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ชูมณี โรงเรียนขจรเกียรติถลาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2017 เด็กหญิงสายน้ำ  ทองประเสริฐ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2018 เด็กหญิงอัณศยา  พลล้อม โรงเรียนขจรเกียรติถลาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2019 เด็กหญิงภัณฑิรา  ปัญญาไวย โรงเรียนขจรเกียรติถลาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2020 เด็กชายวรภพ  ทรัพย์สุนทรกุล โรงเรียนขจรเกียรติถลาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2021 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บำรุงรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2022 เด็กหญิงเกศกัญญา  เกตุอำไพ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2023 เด็กหญิงชาลิสา  มั่นเมือง โรงเรียนขจรเกียรติถลาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
2024 เด็กหญิงปริม  ศานติสมบัติเกษม โรงเรียนขจรเกียรติถลาง 1 ป.4 วิทย์ประถม