รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชวีวัฒน์  วงค์ญาติ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงภานุมาศ  ชมเชย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอุษามณี  เชื้อเชิญ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายอภิธาร  มั่งมี โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงภารินิน  ดวงดาว โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณิชาภัทร  จิตผ่อง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชมเชย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณีรนุช  ถ้วยแก้ว โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายธนกร  บำรุง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายสราทร  นุ่มนวล โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกฤษเรศ  ปรินรัมย์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายศิริวัฒน์  ดังดี โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายจิตรภณ  จิตรภณ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงรมิตา  ยาดอร์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวิภาวิณ  จิตผ่อง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฐริกา  ณ ลำพูน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชยุดา  เจริญรุ่งเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชิดชม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณิชากานต์  กระหวาย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายสรรพวัต  กลั่นสกุล โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายกิตติศักดิ์  งอกไม้ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายพลพล  สมภาค โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงดาราภัทร  ชุ่มเย็น โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายภานรินทร์  ดวงเทียน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายนิธิ  ตาบัว โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายกิตติภัฎ  ถุงจินดา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายนัทพงศ์  ชุ่มเย็น โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายภควุฒิ  งาต้น โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงศิยารัตน์  ธนะวงค์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงปัณฑิตา  กำไร โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โด่งดัง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงศิรินรัตน์  สีสุข โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงปาริดา  ครองราษฎร์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงสุพรรษา  ขามพวง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงอรุณรัตน์  กองหิน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงธีรดา  นวลวงค์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายอัครฐาน  ดวงจันทร์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงอรุณรุ่ง  กองหิน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายถิรภัทร  ทองอิ่น โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายชัยชนะ  แหวนวงษ์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายสานิต  ละม่อม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายดนัยนันท์  ดวงทัย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายธนกฤต  ดาวแดน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายธนวัฒน์  นวลวงค์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายจุฑาวัฒน์  มีชัย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายสรศักดิ์  อินทะวงค์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธันยพงศ์  รอบโลก โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายณัฐพล  เหรียญทอง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายชนินทร  ชอบธรรม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงจิระดา  ชมเชย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณัฐริกา  คำหมื่น โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงพิยดา  ภูเขา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงปาริฉัตร  ลามคำ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงสุดารัตน์  ดอยลอม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงพรชิตา  อินสอนศาสตร์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงอัจฉรา  จันทร์รอน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายณัฐวุฒิ  พะนิรัมย์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายเอกราช  เจนชัด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงจุฑามาศ  เที่ยงดี โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงเพชรลดา  ขุนชุ่ม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงชลธิชา  เชื้อเชิญ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงอังค์วรา  ทนทาน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงศุภิสรา  ภูเขา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายภานุวัฒน์  ดังดี โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายกฤษฎา  ชอบธรรม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายจิรายุทธ  สุดประเสริฐ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงวราภรณ์  เติมประทีป โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงบัณฑิตา  ก้อนคำ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ดวงเทียน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายนพรัตน์  คงยืน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายศุภากร  คำทา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายชัยณรงค์  ภัคศุภร โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายณัฐพงษ์  กาใจ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายซีวา  ยาดอร์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงธิดาเขต  พริ้งเพลิด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายอนุภัทร  เพิ่มพูล โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายกิติกร  อ่อนสีดา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายณํฐปคัลภ์  พุ่มนาค โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงรักษณาลี  เหรียญทอง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายอาทิตย์  ชมเชย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสุภาวิดา  งามเขียว โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสุภารัตน์  ชะม้าย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสุประวีณ์  ดวงเทียน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปานกมล  หาญยศ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงชัญญานุช  ขุนทอง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงศิริพร  มีของ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปาลิตา  แย้มกลัด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงมาลิสา  หาคีรี โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงหทัยชนก  คงยืน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายนฤเบศ  สุกสด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงวิชญาพร  สีงาม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายศตายุ  สุกสด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงศ์สงคราม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณภัทร  เวียงเจ็ด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายวรปรัชญ์  เทพิกัน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายกษิดิศ  ดอกผึ้ง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายวชิรพล  ไพชยนต์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายกิตติพงศ์  กระจ่าง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายนำทัพ  เรืองสิริ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงศศิวิมล  กำปนาด โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงสุวิชญา  ฝักฝ่าย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายภูริณัฐ  จารุเดชา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กันทะเสน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงมุธิตา  ชมชื่น โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงจีราพร  กองโกย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีฝั้น โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพัชรินทร์ภรณ์  ถิ่นสุข โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงหทัยชนก  พอใจ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คงพรม โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวรนิษฐา  สำเภา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสรกมล  วังวนสินธ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  สำราญ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสุนัฎฐา  สีล้ง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธนดล  พรรณนา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายภูริวัจน์  เมฆิน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงวรัญญา  สายพาน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศฤงคาร โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวิลาสินี  วงศ์แสนสี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงแพรไพลิน  สินศิริ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชรินรัตน์  เลิศศิลากุล โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐธิดา  ตันบุตร โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชนิภรณ์  พันธ์แก้ว โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงปัญญาดา  เป็นระยะ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายพสธร  เทพปิตุพงศ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายกฤษฎา  จันทรากานต์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายแทนคุณ  ขวัญหวาน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายปฏิภาณ  สีเสวก โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายกิตติภูมิ  พอเหมาะ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธนภัทร  รุจิระพงศ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายธนาวิชญ์  กาอ่วน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกรวิชญ์  อากาศเมฆ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายนนทพันธ์  สู่สุขธนานนท์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวิลาวัลย์  อินทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรมเสน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงรมิตา  สัมมานุช โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงวัทนวิภา  ประมูลสิน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ขอนเคียน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงมุทิตา  ขีดดี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงฉวีวรรณ  กรักกระโทก โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพีรญา  อินต๊ะเสน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปานชนก  ใจกระจ่าง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกานต์รวี  วีระศรี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงวรินทรา  ชอบช้ำ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงบุณยานุช  นิลจันทร์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงอิสรีย์  วงค์ตระกูลยนต์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพรพิมล  สีใจ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนิชานันท์  เมฆิน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปาณิศา  กะแก้ว โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสุภชา  อุบลกิจ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงชนัญธิดา  กาศสกุล โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บำรุงศิลป์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอัญมณี  สุทธิพันธ์พงศ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงธัญกมล  สุขพานิช โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชุติมา  ขุนศรี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกฤติยา  หอมญาติ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงรินลณี  ไชยทรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงปานเลขา  แสงแก่ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อินทร์ต๊ะคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์แสง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปินไชย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายอภิสิทธิ์  จิตประเสริฐ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกรรณิการ์  วงค์มูล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงเบญจรัตน์  รักพงษ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงธิดารัตน์  กาละวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายณัฐนันท์  ปินไข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทะจู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงรัตชนก  ปัญญาดี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงรดา  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงรามนรี  โคตรโยธี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงอศิรา  จิตกิตติรัตนา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายจิรภาส  เครืออินทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายเกรียงไกร  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายขจรศักดิ์  นพแดง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายอติรุจ  ยะฟู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายสิทธิราช  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายสรยุทธ  นราพงค์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายจรนินทร์  สุภาแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงธนกร  สิงห์ชัย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายขจร  เฉิน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายพรหมมินทร์  เอี่ยมปาน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายชิษณุพงศ์  เดชาวิภพกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายวิศรุต  ไทยทวี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายวีระภัทร  เป็งโม๊ะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายเกียรติภูมิ  โกษาแสง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายธนกร  ไชยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงอารยา  อินทร์ศร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงจีรนันท์  แสงไวย์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงณัฐติญา  ปินตา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงปานชีวา  น้อยมะโน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บัวใหญ่รักษา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงภิญญดา  ใจนนทถีย์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยบัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงณิชนันท์  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงอธิชา  ยินดี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงนาราภัทร  สุทะเอ้ย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงญานิศา  ช่างเหล็ก โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงเมธิยา  พินทรากุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงศุภชญา  จันดวง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงบรรณสรณ์  วันบุรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงภูริชญา  จาคำมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนชมภู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงกุลจิรา  นามบุรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายนิธิกร  ส่างคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายภูมิรพี  บุญคง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายณัฐดนัย  มาลาฉวีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายพัทธดนัย  โค้คำหล้า โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายปุณณสิน  เหมือนศรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงขวัญฤดี  สุวรรณา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ใยญาติ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงธันยพร  ชมสวน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงอนุธิดา  อินทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายนพพร  คำกุ๊ก โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไชยสลี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายนครินทร์  มะโนสอน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงวัชราภรณ์  อาริยะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายสุริยะ  วงศารัตนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายณัฐนันท์  ตาเอ้ย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงจิณหฺนิภา  ธนาธิกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายธนกฤต  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงอชิรญา  หมีเงิน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงหนึ่งอรุณ  ทองติ๊บ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายภูวดล  บุตรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงประกายดาว  แก้วปิก โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปทิตตา  สุขสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปิญาพัชร  สิงหล้า โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายภูมิพิทักษ์  พลายด้วง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกฤศิวรรณ์  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงศิรประภา  สุภาแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพีรดา  ศิลปชัย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณิชชา  โชติเดโชชัย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณฐิตา  มาตรงามเมือง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายไกรวิชญ์  เปียงเปี้ย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายพุฒิพงศ์  พุ่มกุมาร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายรุ่งโรจน์  ฮงคะนาค โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายศุภกิจ  ขันต่อ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธนวัฒน์  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายคณิศร  ปัญญาศิริลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สุวรรณวางกูร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงเพชราภรณ์  พิทักษ์นัยกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายรัชชานนท์  มะโนเกี๊่ยง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฐรัตน์  สืบมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายเมธัส  สุขคำภา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธนวัฒน์  เนตรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายพัฒนากร  จันทร์ใส โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพงศกร  ขันมณี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายสุริยนต์  พลอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายเกียรติภูมิ  ถาวร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธนภัทร  อนาเขต โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายสิริยุกต์  หมุดเต็ม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายอภิรักษ์  ยอดคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วปิก โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงยลรดี  จาอาบาล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณัฐธิตา  จันทร์สา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงวรัญภรณ์  วรรณภัย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสุธาทิพย์  จาคำมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงอัญชิษฐา  บางโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงจันทรรัตน์  ทรัพย์ไตรภพ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงภัทรธิดา  เหลืองสุวรรกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกนกวรรณ  กาลสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงธีราพร  คำสีทา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงศิริภัสสร  อะรินแปง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เหมืองห้า โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงวาริณี  เคร้าพิมาย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสุทธิดา  วังทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายทนงเกียรติ  นามมีชัย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงธันยพร  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกนกนภา  ฝั้นแบน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายสุชิน  ขอนเมฆ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายอัครินทร์  ธิติมูล โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายพัชรพล  สุริยาโส โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพิมพิกา  สีสด โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงปาริตา  ถาเป็ง โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงนิศาชล  สุริยาโส โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงศิริวรรณ  ใจบุญ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงนันทวัน  ขุนจันทร์ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงปิยะกานต์  แสนหลวงอินทร์ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  สุรินทร์ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงพัชรินทร์  โนคำ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงกัลยกร  ป้อสี โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงสุภาวดี  ตาใจคำ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงบุปผา  ใสทา โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงพัณณิตา  วงษ์แพทย์ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายรัชชานนท์  กันทะวะ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 นายธนพล  สุรินทร์ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นายธีรเทพ  เวียงทอง โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นายอุดมศักดิ์  สุขแก้ว โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 นางสาวณิชกานต์  ผึ้งเปี้ย โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวมาริสา  ถาเป็ง โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงพรนัชชา  ถาสืบ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวศิรินทรา  ผาสุข โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 นางสาวฐิตินันท์  ผึ้งเปี้ย โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงไอรดา  ใจบุญ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วมา โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงณิชาดา  รักเดช โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงวรินทร์นิภา  บุปผาพ่วง โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายวรวิทย์  พงษ์ปัญญาเนตร โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายทวีคูณ  ถาเป็ง โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงอภิญญา  ขุนจันทร์ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงธารีรัตน์  ทวีพันธ์ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงปรียาภัทร  คำเกิด โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงปวีณอร  สีตา โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงนาฏศินีย์  สีสด โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงพรรณพร  ยิ้มประยูร โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงอริศรา  ต๊ะเเก้ว โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงวรัทยา  ริดเต็ม โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงปิยธิดา  ซุนสัก โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  อัสถิ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงชนิเนตร  สุขเเก้ว โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายนิพนธ์  มาเรือน โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายพันธกานต์  สุริยะสุข โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายอัณชะริยะ  ใสทา โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายนิธินัย  ยะคำ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายธีรภัทร์  พูลพุทธา โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายพีรดนย์  ขุนชุ่ม โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายพงศกร  สืบแสน โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายเกียรติชัย  เทพคำ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายปริญญา  ถาเป็ง โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายยศกร  แก้วมั่น โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงสุมณฑา  ไทยใหม่ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงวรัญญา  วาจาหวาน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงสุภรัตน์  แก้วมา โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงพิจิตรตรา  กันทะวะ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงสุวัจนี  อุตก๋า โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายสราวุฒิ  คำใส โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงจิตตราภรณ์  จันเต็ม โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงนวภรณ์  พรมดวงศรี โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายธีรกานต์  ดวงคำ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงกชกร  คำใส โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เดือนอุ่ม โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายธนโชติ  คำใส โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายอัคคเดช  ต๊ะเอ้ย โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ใจบุตร โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายภานุกร  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงทิฐิรัตต์  ติ๊บอุด โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงธิวาภรณ์  ทองจุล โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายธีรภัทร  โค้ปัน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงอทิตยา  บัวบก โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงวริศรา  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงปิยนุช  เหล็กแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงมนัสนันท์  หมู่แก้ว โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงปาริตา  กันทะเขียว โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงอิกษณา  ติ๊บอุด โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงสุธารัตน์  อิงคะวาระ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงสาธินี  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงรุ่งทิวาพรรณ  วงค์เรือน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวชยาภรณ์  วรรณทะนะ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวศิราพร  พิมเสน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นางสาวบุญนา  จันทร์ทบ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นางสาวเขมจิรา  วงค์เรือน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 นางสาวพัณณิตา  ต๊ะนำ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 นางสาวเรวดี  ใจบุตร โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นางสาวสุพัตรา  สารหน่อแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นายธวัชชัย  คำพนม โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นางสาวดารุณี  ปนเปี้ย โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวบุษยา  ทองหนู โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงทอแสง  จินวงศ์ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงทิพสราวัลย์  จินวงศ์ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายสมโชค  ขำหรุ่น โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายนที  วงค์เรือน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายนวพล  จากน่าน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายธนาทิวัฒน์  กวางปะละ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายนพณัฐ  งามหลาย โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายอธิภัทร  ตันติพิสิฐกุล โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายกวี  กันทะเขียว โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายฤทธิกรณ์  มิ่งมา โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายดนุพงษ์  ตาตอน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายอภิสิทธิ์  เซน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายนฤดล  จังอินทร์ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพรภิตา  สอนแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายพัชรพล  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายกิตติพัฒน์  บุญประเสริฐ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายญาณวุฒิ  กันทา โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายอชิรวิชญ์  ดอนแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทธสังข์ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพุฒิพงษ์  วิมลศักดิ์ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงเขมจิรา  ดอนบุญมา โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงศิริอักษร  เทอดไทย โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงณัฐริกา  ไชยนวรัตน์ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายสุพศิน  ขุนชุ่ม โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงเขมิสรา  สอนแก้ว โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายเหนือดวง  จิตมะโน โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงฉันท์ชนิต  สัวกิตติกุล โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เสียงสูง โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงธนภรณ์  อินตาปุม โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายธีระทัศน์  วันอ้วน โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพัชอร  กองมงคล โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงปณพร  วงค์ทา โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายปัณณวัฒน์  กาศเจริญ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุภาแก้ว โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายธนกร  ช่างเหล็ก โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายณัฐวุฒิิ  แก้วดำ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายธนบัตร  คำมูล โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายกฤษดา  ดอนแนไพร โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายอนาวิน  เรืองเดช โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายรังสิโรจน์  อินต๊ะคำ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธนภคอร  แก้วไก่ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงวรกานต์  กาเป็ง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงวริยา  ปลาเงิน โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายพีรพัฒน์  ขิติคำ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงนฤภร  ช่วยเกื้อกุล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายจิราเจตน์  คำเสาร์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายศุภกร  ข่ายแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายพุฒิสรรค์  ต๊ะเอ้ย โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายวุฒิภัทร  นวมนิ่ม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายรัฐภูมิ  ไชยสว่าง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายจตุรภัทร  มะนุ่น โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงกิตติยา  ถาแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงกันติชา  ฟูวงค์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายพาทิศ  สุพรรณ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายศิวกร  เอี่ยมพักตร์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงทิฆัมพร  ธงชัยภูมิ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายรพีภัทร  สีเทา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงอมลญาภรณ์  เทศะ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงจินตกาญจน์  ไชยแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายจีระศักดิ์  ดวงประทีป โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายรัฐศาสตร์  ใจป้อ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายกรกช  เปียงอ้น โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายจิรณัฎฐ์  จิตรประเสริฐ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธนบูรณ์  เครือแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณัฐธิดา  ป้อมูล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงจิราพร  ชื่นสมบัติ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายกิตติพิชญ์  วีจันทร์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงสุวิภา  นุคำ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงสิรภัทร  โค้คำหล้า โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุขวงค์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงจิดาภา  ห้าวหาญ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายพัรพัฒน์  นิสี โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายกิตติเดช  แผ้วเกษม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงกนกวรรณ  ธินวล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายธีรภัทร  หล้าวงศ์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณัชกุล  ต่อตัน โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงศิรประภา  อาริยะ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพัชราภร  จันตาแปง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงมนภรณ์  ฝั้นมงคล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงสุทธิกมล  ตรีเดช โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ถาแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายศุภณัฐ  ปัญญาสา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงวรัญญา  ไกรพรม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงบุญญาพร  สระทองไลย์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายเกริกชัย  แตงโสภา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายนครินทร์  จากสมัย โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กาสา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงศิรัลพัชร  อุตตะมะ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสุฐิวา  สุดใจ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายอิทธิกร  คำมี โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงเมธาพร  กันทะเขียว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงนันฑิกานต์  ทะวงศ์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงสุทิตย์ตรา  เจริญศิริ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายกฤษณะ  วงค์สม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงศุภัชญา  ศรีคำขลิบ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายศักดิธัช  เทียนศิริ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายอิทธิพล  เมืองฤทธิ์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายนฤบดินทร์  สารแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อินปวก โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายอภิชาติ  สุสินทร์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายเอกรินทร์  มีใจ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายพลอาธิป  ไกรพรม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายสรวิศ  ผัดหล้า โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงตรีชฎา  แปงศิลป์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงสกาวรัตน์  พวงสิงห์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงณชนก  อินประดิษฐ์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงกชกร  ทิพย์ศรีบุตร โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายชนะชัย  ศรีคำขลิบ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปพิชญา  ชัยยา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายเกียรติกุล  จันทร์ใส โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงจารุพิชญา  ใจอุดม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพลอยชมพู  เมฆกิจ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงรัตนา  กันทวัง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพิชญาภา  สีตา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงอภิชญา  บัวชม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ต่ออิ่น โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอธินาฏ  มูลธิยา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกริยากร  ประสงค์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงอาทิตยา  บุญสนอง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกฤษณา  ชื่นสมบัติ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงอัญมณี  บุตรเสน โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายธาดา  อินจินดา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายจักรพงศ์  ใจฟอง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพิมนภัส  เมฆศิิลป์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงปาลิตา  วอทอง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงพีชญาดา  รุจิระพงศ์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายภูมิสิริ  ดอกผึ่้ง โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายปุณณวิชญ์  สวนดอก โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายสรณ์สิริ  โปธาตุ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายชัชฤทธิ์  ปุญญมัย โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายสรวิชญ์  รัตนชีวพงศ์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายชนภัทร  กาศสนุก โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายภคพล  เหล่างาม โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายณัฐพัชร  แก้วกัน โรงเรียนเทพนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายปารเมศ  สุขสกล โรงเรียนเทพนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายพรพิพัฒน์  สุดานิตย์ โรงเรียนเทพนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เดชธรรม โรงเรียนเทพนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายเอลีชาย์  ประเสริฐสุข โรงเรียนเทพนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงธนสุพร  เหล่างาม โรงเรียนเทพนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุรวงค์ โรงเรียนเทพนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายอัครวินท์  จุ้ยสุขะ โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายกษิดิศ  สิงห์เขียว โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายธิติกรณ์  บุญญารัตนานุสรณ์ โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 นางสาวปัณณพร  เลิศรังสรรค์ โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงปานชนก  คำป้อ โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงกรภัทร์  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงอาคิรา  สุขการเพียร โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงณพวรรณ  พัฒน์ธน์วัฒน์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กอบกำ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายปรเมศร์  เหล่ากาวี โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายศรัณย์  สุขทรัพย์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงจิรชยา  จิรากูล โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายอัศม์เดช  ศรีการะเกตุ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายอชิระวุฒิ  สุรจิต โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงณัฐณิชา  วัตถุเจริญ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพิชญา  เหล่ากาวี โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายกิจเพชร  เมกจิตร โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายกฤษณะ  วจีประศรี โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงชญาณิศา  วงชัย โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายพิชชากร  จักรรุ่งเรือง โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายศุภกร  วดีอินทวงศ์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพิชาญาณ์  จัณรุณ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายวีรภัทร  มิ่งขวัญ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงศกลวรรณ  สิทธิชัย โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายเขมณัฐ  เดชธรรรม โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายกิตติพงศ์  จำปาหอม โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงข้าวฟาง  ไล้ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงเทียน โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายณัฐพล  สนกระโทก โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
529 นายณัฐวุฒิ  วันดี โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นางสาวชญานิศ  ประเทศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวทิชากร  ชมเปราะ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวธิดารัตน์  สวนดอก โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นางสาวศุภนิดา  รัตนโชคภูเขียว โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงชัญญานุช  ประเทศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงพีชาณิการ์  ต๊ะสอน โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงสโรชา  ชายป่า โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงอิสราภรณ์  เกียกกาย โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีบ้าน โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงชิดชนก  จันทะวงค์ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายชยางกูร  ตาคำสา โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายดนัย  พลายสังข์ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายภูวดล  สุกสด โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายเจษฎา  บุญเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงสิริขวัญ  ประมาณ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงนิศารัตน์  วงค์กองแก้ว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงดลยา  อุทุมภา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงณัฐธิชา  เทียนทอง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงอรัญญา  สวิง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงอภิสรา  กาศสมบูรณ์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงชมพูเนกซ์  ติ๊บคำเฟย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงกชกร  สามารถ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงศ์กันตา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงณลิลาภรณ์  สุทธการ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายปรีดาพอล  เทือกเพีย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงธีรกานต์  ก๋วยข้าว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงสุชานันท์  เฑียรทอง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงกัณฐิกา  วงปัญญา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงสุภารัตน์  สุทะตั้ง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงภูริชญา  ตะมาแก้ว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยวรรณจินดา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงจารุวรรณ  อู่เงิน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงลานนา  สุขสำราญ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายอภินันท์  แก้ววงศา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงไอริณ  จันทร์สุข โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงจิราภา  ใจดุ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงสิราวรรณ  คำยวง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงธัญชนก  น้อยม่วง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงทิพวรรณ  เนียมนิล โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายฉัตรณรงค์  อดุลสุตกิตติ์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายชิษณุพงศ์  โพธิตาปนะ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายธนกฤต  สุภาพ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงจิรวรรณ  วงศ์แสนสี โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงณัชชยา  มั่นเหมาะ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพราวพุทธ  อ่องละออ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สีสวัสดิ์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขมะโน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงกรรณิการ์  สระบัว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงณัฏธิชา  เรือนมูล โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงธัญชนก  เด่นดวงดี โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงอาทิตยา  การินทร์ตา โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงจุฑามาศ  พลจร โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงขวัญพิชชา  สระทองอยู่ โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายก้องเกียรติ  กาบเกี้ยว โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายสุทธิพงศ์  แสนเพชร โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คงเพ็ง โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายนัธพงศ์  ใจปรีชานุกูล โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายภานุวัฒน์  กาวิน โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 นายชาตรี  พองาม โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายอิทธิพัทธิ์  การเวก โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงแพรพลอย  ขันนิยม โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้วหนองแสง โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงจุฑามาศ  เด็ดขาด โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงจามารี  กระเสาร์ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงปณิตตรา  กาบจันทร์ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงเมษา  แก้วฟู โรงเรียนบ้านสลก 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงชลนิภา  งามผัด โรงเรียนบ้านสลก 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายนิธิกร  พึ่งประโคน โรงเรียนบ้านสลก 1 ป.5 คณิตประถม
598 นายอรุชา  ค่ำจุน โรงเรียนบ้านสลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นางสาวรุ้งดาว  ปุ๊ดหม่น โรงเรียนบ้านสลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายโยเชฟ  ยกคำชู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายธนยศ  วงค์แดง โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชั่งสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ตาเปี้ย โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 1 ป.6 วิทย์ประถม