รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายวีรวัสส์  ชัยพันธ์ุ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายตรัยกวี  นรินทร์รัตน์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายธาดาพล  นาคามดี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปุญญาพร  สระสม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายทิวัตถ์  ต่ายหัวดง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายวรวิทย์  วัฒนกุลชัย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายญาณภัทร  ทองทวี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงศานตกมล  โตศรี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอินทุอร  มณีสุโข โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเพียงฟ้า  โพธิ์ศรี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสุวภัทร  ฉิมวิหค โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เครือมิ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงประภานิช  วัฒนกุลชัย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุขสว่าง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วรนารถ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงโยษิตา  น้อยฤทธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายอัครินทร์  บุระดา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายธนาดล  โตเขียว โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายกิตติศักดิ์  โม้พวง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายศิรพงศ์  วราวุฒิเกียรติ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฏฐกรณ์  หมวกเมือง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปัทมพร  มีแสง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์ชูกลิ่น โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกรกนก  อุดมสุข โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนุตประวีณ์  จำปานา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงญาณิศา  แซ่วี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพิชญากานต์  เผือกวิสุทธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงไอลดา  เดือนเพ็ญ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพรรทิตตา  อ้วนวิจิตร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงบุณยเณจฉ์  บัณฑิตย์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงภาวิตรา  วุฒิสูง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพัชรพร  บวบมี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนันทิพร  ดอกมะสังข์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงโยษิตา  แก้วกองทรัพย์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกาญจนา  ฤทธิ์น่วม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนภัสสร  ชะลอน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฉิมคง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงบุญญาดา  หงษ์ทอง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายกฤตพจน์  แก้วดวงเล็ก โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฐกรณ์  เปี่ยมเนินกุ่ม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายพีรนนท์  แสนเสนาะ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายเกรียงไกร  บัวอ่อน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายอชิระ  มั่นมาตร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายภัทรชนนน์  มาอยู่ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายสุรวัฒน์  อัศวคีรีรุ่ง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชุลีกร  จิวสืบพงษ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ศุภโรจน์จิรกุล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายภาณุพร  คำลือ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายณัฐวุฒิ  อริยะวงศ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายอัสชิ  บุญญฤทธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายธนวินท์  มานะคง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายพีรวัส  อินตาถึง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงโสภาวรรณ  แดงวัง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงศศิธร  มีแสง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงบุญฑรีย์  สังข์แสง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายปัณณธร  อ่ำทอง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายศรันย์ดนัย  นรชาญ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ประสงค์วีรวุฒิ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณัฐชยา  ชัยปราการ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อุ่นเจริญ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขันแก้ว โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณัฐนิช  จรเข็ม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกรวรรณ  สายทน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงวรรษชล  อินทา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายชีวาพัฒน์  หัสถาธนะสิริ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายธนบดินทร์  สายทิพย์จันทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายธีรพล  ระโส โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายไชยนันท์  รัตนมณี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายกฤษฎิ์  วงษ์กียู้ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายกฤตภาส  ด้วงสงกา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายภูฟ้า  มิ่งดู โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายรุ่งวิกรัย  เพ่ิมพิพัฒน์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายิชิษณุพงศ์  ศรีจุฬางกูล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทรวงค์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธันพร  วงษ์นุช โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปรวิศา  เฉยบัว โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายธนภัทร  อิงชาติเจริญพร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายธีรศักดิ์  สุ่มสมบูรณ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงวัลภา  วรรณโชติ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  หาญขำพงษ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายพฤติพงศ์  บุญช่วยชู โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายภูมิ  กิ่งแก้ววัฒน์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายธนกฤต  เพียงต่อ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงดวงกมล  โตสมบัติ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงฐิติชญา  รอดกสิกรรม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธณัชชา  วันจันทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพิชญาภา  ต่ายหัวดง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงอริสา  สุขแก้ว โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงภาวินี  ทองพรม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายธีรเมธ  เอี่ยมเนตร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงอิศราภรณ์  ตั้งคำ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายวรชัย  ตาลเยี่ยน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายจิรโชติ  อินทุยศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงธนัชพร  โสมาลา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเพ็ง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงรพีพร  สนองคุณ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายชนสรณ์  สุขสำราญ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายฐิติวัฒน์  มาฉิม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายปัญญาสิริ  จันเพ็ชร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายชัยอนันต์  ช้างเจริญ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายพิษณุ  ยิ้มคง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายกิตติศักดิ์  ดอนชาไพร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายศิวภูมิ  วรไตรจริยา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายคุณานนต์  เชาวโนทัย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายธนโชติ  เพาะผล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธนะวงศ์ธนาสกุล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณัฐธิชาภรณ์  สิทธิ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  คชนิล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงวริศรา  มาตพร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงจิดาภา  อินทร์ด้วงเกิด โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกนกพรรณ  มณีคันโท โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิง่จันทร์สุดา  บริยัง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงนันทัชพร  สิงห์โต โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงวรรณวษา  จูน้อย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หมวกเมือง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงภารดี  นุชโพธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงอนัญชญา  ผลละออ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายณัฐชนน  สุกากิจ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายชลกันต์  โคตจักร์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวรัทยา  ทองอิ่ม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงอนัญญา  นวลปลอด โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิลา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทิทอง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงอัยมาลา  แก้วสีนาค โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงภาณิชา  ลัคนากาล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณพราม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงวิชญาพร  ปาลาศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายณฐกร  สาคะรัง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายณรงค์กร  รั้งท้วม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายรัชพล  ยศหงษ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงชลกร  แต้มประสิทธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงวรรณวนิช  แสนทอง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงชยาภรณ์  พรมมา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงชัญญานุช  ธนูศร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงมานิตา  สุดหอม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ภู่คง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายอภิเดช  ครองเมือง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงณัฐชญา  พุ่มด้วง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงุปุณิกา  เงินจันทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงรินรดา  อุ่นใจ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เจริญพร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงณฏฐวรรณ  พูลทรัพย์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายกัณณสุข  เฉลิมวิสุตม์กุล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายธีรวัฒน์  ผลประเสริฐ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายคมน์  อะทะไชย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงธิดาภรณ์  ไกรวิลาศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงธันยาพร  เทศปาน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพจณีย์  มาไชยนาม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงกฤติกา  จำปีทอง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ภูษี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปภาวรินท์  ทับทิมทอง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายรัชชานนท์  โตจุ้ย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายชญานนท์  พังยะ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงสุพิชญากรณ์  อิ่มเกษ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงกัลยกร  รุจินาม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงณิชารีย์  ใสสอาด โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงปิ่นรัตน์  สุขชาวนา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงเขมรุจิ  วงษ์กียู้ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสุนิสา  เรืองโชติ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงจันทร์สวย  ชีพสุมนต์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงวรรณกานต์  ยอดสุวรรณ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงศตพร  ผลอินทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงชญาณี  แย้มมา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกัลยกร  นิรันดร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายสุทธิพงศ์  คงกรุด โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฐกานต์  พิชเคึยน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธนัชพร  รังสิโยภาส โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงประกายทิพย์  เฮงดี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงอนุสรา  ฉิมดี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงศุภิสรา  อ้นชาวนา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงสุข โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนวรัตน์  หงส์ทอง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธัญญชล  ปุญญฤทธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกนกวรรณ  เครือกิจ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายภูริทัต  ภูมิว้ฒนรุ่งโรจน์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธนภัทร  ภู่อ่ำ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพิศุทธิ์  เทพละออ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายฐปนกุล  สืบจิตต์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายวงศ์วชิร  แก้วกะโผะ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายพุฒินาท  เฟื่องปรางค์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธีร์วารา  วรเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายกฤชรัตน์  กลั่นคำ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปันทิพย์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ช้างเผือก โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จรัลโภค โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงตรงกรมล  รอดทรัพย์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงศุทธาอร  ตรงต่อกิจ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฏฐพร  ปาลาศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงชญากาญจน์  แก้วมณี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอัญชิสา  นิ่มนงค์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพชรกวินทร์  ไกรสิน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายณัฐนนท์  สุขทัศน์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายฐานพัฒน์  โชคไพศาล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายชาญวิทย์  มัณยานนท์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายชาญณรงค์  มัณยานนท์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธันย์ชนก  ฉิมนาค โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงประภาสิริ  น้อยเคลือบ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอิงอร  สอนใย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แพงภักดิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงลลิดา  สอนท่าโก โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธนันญา  แพงประเสริฐ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนริศรา  ประสาท โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงครองขวัญ  มุณี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงรัตตา  เพ็ชรภูมิ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงธนัชชา  เผือกอ่อน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปิยรัตน์  เปรมวัง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  สิริโชติธนา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปิยะโชติ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายภูมินันท์  คำพุฒิ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายปรัตถกร  ไกรราช โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายสิรภัทร  ทองทา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายวรกานต์  บัวอิ่มพันธ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิยดา  เกิดพูล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงรินรดา  สุวภาพ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายชยากร  เนียมหอม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงรัญธิดา  คล้ายนาค โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพัทรดา  เปลี่ยนประไพ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงรัชตารี  สร้อยทอง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปิ่นนภัส  สัมปุรณะพันธ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายภัทรพล  รัตนเสถียร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอนันตญา  สมบูรณ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงศิยาพร  กันพัน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสุธิดา  เรืองโชติ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกุลณภัทร  ขันนาค โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงผ่องมณี  บุบผาชื่น โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญจันทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงชนรดี  ม่วงสุข โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปิยมาศ  อินทสิทธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงวิลาสินี  อินประเสริฐ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสุธญาดา  พลขันธ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีอินทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณิชาภัทร  เพชรบัวศักดิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วทิพย์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกฤติยา  จำปีทอง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายสหพร  คงแก้ว โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายจักรพรรดิ์  ศรีสัจจา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายชินาธิป  ขืมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายณ่าณเจ้า  เปรมประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายภุชรักข์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โตกราน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายพลวิชญ์  วอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายธฤษณุ  คุปตะนาวิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายทักษพล  มุณีสว่าง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายณิธิศ  วาดสันทัด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงจิรัชญา  มะปะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงจารุจิรัสย์  โยมะบุตร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงพิชชาพร  ภุมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงภูริชกร  โตงามรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงกมลชนก  นิรมล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายเมธา  ธรรมยศวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงพรนภัส  ชลายะนนท์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายวรณชัย  รักษาล้ำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายชนัต  เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงชญานันท์  วงศ์จันทรมณี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงธนัชชา  จำปางาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกชพร  สันติวีระการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงกชพร  บุญภิละ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายกันตธีร์  ม่วงทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายติณณ์  พุ่มสอาด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายธนกร  อ่องจริต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายแทนไท  สมฤทัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงมนปิญา  อริยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงธันย์ชนก  สีโอ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงชิรญาดา  จานตาดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงมนัสวี  แก้วแจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงปพิชญา  ด่านสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ยะป๊อก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายต่อศักดิ์  โพธิ์คง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายปฐวี  ตาสี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุดแสง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงริลลดา  แย้มยิ้ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงอสมาภรณ์  เพ็ชรดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงลักษิกา  วิจิตรพงษา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงนภษร  ไชยะโสดา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงวรภัทร  ภูมิโพธิ์ตาก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงชาลิสา  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายอติวิชญ์  ยอดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายปาณัสม์  พงษ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงกุลธิดา  บุญนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงพิชญา  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงจิรัชญา  น้อยด้วง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงณัฐรัญชน์  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงณัฐนรี  ดีดน้อย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายธีรภัทร  หนุนนาค โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายฉัตรมงคล  น่วมเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุทารัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงรมิดา  ลิ้มไขแสง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงชนัดดา  ฟักเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายพิชญะ  ปานสุขสาร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงภัคจิรา  ท่าโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงพิชชานันท์  ร่วมรักพัฒนา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงพุทธรักษา  ขุนอาสา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงเทพคุณ  รักผกาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายนันทพงศ์  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผุดเหล็ก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายปองคุณ  ร่วมรักพัฒนา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายสหภูมิ  ระโส โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โคกปรางค์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงภัณฑิรา  สีแตง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงสพิชญา  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงสุธินีย์  วารีประกอบกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงธนภรณ์  พูนบ้านแขก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงธนพร  ธรรมยศวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายพันธกิจ  วัดศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงธีร์จุฑา  กุลจักร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงไปรยา  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายธนภัทร  ปัญจนา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงณภัทร  วรรณภิระ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงธีรตา  หอมชื่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงรัตติยากรณ์  จินโน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงอภิชา  พงษ์เศวต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายธนาเพชร  บัวคำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงวรมลวรรณ  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายชัยวัฒน์  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายวีรภัทร  ฉิมอยู่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงนภสวรรณ  สุชาติธรรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงณัฐรดา  สุขเกิด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายธมนวรรณ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงบุญสิตา  ตันรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงปุณยภรณ์  โสมพัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายกิตติพิชญ์  อัครฐานุกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงกรณ์จิรัตน์  ด่านพัฒนาดิลก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงนภสร  แท่นทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงปารัชญา  หมู่ธิมา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงศรุตยา  สันทบ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงสุประวีณ์  เถื่อนโต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายนิธิพัฒน์  ธีระเพ็ญแสง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงทรรศนันทน์  ภู่ภักดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงสุวนิชชา  ดำเรือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายชยกูล  ฉันทวรางค์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงกวิสรา  พีรภูติ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายทัศนนันท์  นาคบุรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงชมพูนุท  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายสันติภาพ  ชีพธำรง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายธีรเมธ  เปี่ยมไหวพริบ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายภูเบศ  เหมือนมี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงณัฐ์วิศิณี  สุวรรณจินดา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายสิริเกษม  พนมชัยชยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายรติวัฒ์  พิพัฒน์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายกิตติชัยวัฒน์  ภมรกูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เถระรัชชานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงกชกร  วิกุลชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายณภัทร์ดนัย  จันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายทาวัต  เอมะพลานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายทินภัทร  ทัศนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายศุภกรณ์  แม่งมา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงจิดาภา  สมะวรรธนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงปุณยนุช  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงภิคีติ  นฤขัตรพิชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงมัชฌิมา  มากจุ้ย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพิชญา  ปัญญาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงชนิกานต์  ชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงณฤดี  ลิ้มคงงาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงภรณภัส  เสนาบุญญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปีติภักดิ์  ปฏิยุทธพิริยการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายอภิสิทธิ์  ลี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงนิรัชพร  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายณัฎฐ์ชนล  ศรีสรรพกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงวิมุตา  บางโม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสุภาวดี  คุ้มมณี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณภาภัช  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงอริสา  เหล็กเพชร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงลักษณ์นารา  เกตุกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายทรงสิทธิ์  พันเรือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงธีรตา  ปรุงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพิชชา  มีอินทร์ถา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายปัญญาดี  โสภา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชื่นเมือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงศศิประภา  เนตรจินดา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายศุภณัฐ  สุวรรณวัจน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายพชร  กลางจิต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายรวินทร์  เมฆพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงทิฆัมพร  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงนภัสนันท์  แสงศรีเรือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงประภาพรรณ  รอดสิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกัญญารัตน์  รอดฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงสุพรรณษา  ประทุมโฉม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายธนภัทร  สร้อยสน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายจินดาพัฒน์  เนียมหอม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงศุจีภรณ์  ตันรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงอัญชลี  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงกัญญากานต์  พ่วงกองนะกานต์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงนุชวรา  คงภู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วรปาณิ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดิษผึ้ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายณัฐปคัลภ์  เมฆดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพมลพร  มั่นสอน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงณัฐมน  อู่ทองมาก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงจิรัชญา  พันธุรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอัญชิสา  ใยบัว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงเบญชญา  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายกิตติธัญ  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงเบญญาภา  หมื่นตุ้ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โลเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงจิดาภา  พุทบัวทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุขพร้อม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงต้นรัก  นาคมี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนันท์นภัส  มีคง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายศิโรรัตน์  สนั่นนาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงญาตาวี  เอิบสภาพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายธนกฤติ  ศิริคำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงแก้วญาดา  ขลุ่ยนาค โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงโภคิยา  มีอุสาห์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงจิตตาภัทร์  กาบแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงจิตกัญภา  บุญยนต์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอภิรดี  อ่อนทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายณัฐนันท์  คำสว่าง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงธิติมา  รักษางาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงปรนิม  ควรใจช้า โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายจักรกฤษณ์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธีณัฏฐ์  เรือนคำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายปิยะณัฐ  ยศสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงณัฐชนก  ศรีธนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีธนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงอรญา  ปิ่นเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพลอยประดับ  ปิ่นทองคำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงนภัสนันท์  พานทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายศุภกร  นวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายณัฏฐพัชร  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพิชญา  ยศถา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนันท์พนิตา   อุ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพาขวัญ  หมีเทศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงชนาภา  มณีสุโข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองพูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงขวัญข้าว  กลิ่นกรุด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายจิตติพัฒน์  พงษ์จินดา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายกัณฐ์วิรัญล์  พุ่มสลุด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปิญชาน์กัญ  เขื่อนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายพชรพล  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายพลภัทร  คุ้มตะสิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงปานอนงค์  รวยอบกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงวาสิตา  สมะวรรธนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงปาลิดา  สายเสน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงเวธกา  สมะวรรธนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายปพนธีร์  เรืองหน่าย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทาริยะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปาริชาติ  บุญดา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงนันท์นภัส  จำปางาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายนาราวุฒิ  เขียวบ้านยาง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงภัททิยา  พจน์จิรานุกูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงโสภิตนภา  สันตะวัน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงธนัชพร  ยิ้มทองสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงญาตา  อิ่มเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงลภัสรดา  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายพสธร  กิติคุณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงพิชชาภา  สิงหะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวรวลัญช์  จรูญโภค โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกุลจิรา  บัวเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงอรวรรยา  โพธิ์สันเทียะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงณัฐชญา  พวกน้อย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอริญชยา  เรืองไพศาล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงธัญชะนก  เหลืองทองนารา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายธนฤทธิ์  ดวงปัญญาสว่าง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงเมทิกา  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายศุภฤกษ์  บุญเย็น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณิชา  คำเรือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงธนภรณ์  เปลื้องแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายนนทพันธ์  บุญแท้ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงนิษกา  เบ้านาค โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงธนัชชา  ภูฆัง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทพพา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงพรนภัส  โตแทนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วศรีทัศน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายนวพล  แย้มวงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงชนิสรา  รัถยาภาณุมาศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงสหัสธิญา  เดชะศิลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงสิรินยา  อุทาหรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงเบญญาภา  อินเขาย้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงคณิตา  นาสิงคาร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายรัชชานนท์  สมอุ่มจารย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงภาพิมล  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงพิชชานุช  กล่ำคูณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายสิทธา  แงะสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงอาทิตยา  อภิรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงธันย์ชนก  คำรังษี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมรักษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายพิภพ  ศรีบัว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงศศิธร  ปั้นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายพีรกานต์  ธรรมรักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงแพรวา  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายฐากูร  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายสิรภพ  วีรกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงพรปวีณ์  เอกอมร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงสโรชา  นันทะชมภู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วุธทา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายเจษฎากร  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงรสิตา  บัวกลม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงธนัชพร  กุหลาบ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กชายปภังกร  มีเวชสม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายศุภณัฐ  พุทธรักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายปุณพัฒน์  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงณภัทร  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงวิภาพร  ปริกเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงปริยากร  วาทะธีระกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงธัญรดา  น้ำเงินสกุลมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงปูติลดา  ทรัพย์รอด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงสิริฉาย  ข่มอาวุธ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายรุจิภาส  โอภาสพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายภัทท์ชนน  โจวตระกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงปวีณ์กร  บุตรเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กหญิงชญาดา  วิโรจวานิช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายปราชญ์  หาญพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายอภิเศรษฐ์  จุลกลับ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายภูผา  นุ่มนิ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กชายนิตินันท์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงภาวิดา  แท่งเงิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กชายกอบ  ขจิตวิชยานุกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายภพกวี  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงพัชรพร  หิสวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงวิศรุตา  เสวิเศษ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงสุจิณณา  มากหลาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงรัฐธิกานต์  อ่อนสะเดา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงฉัตรลดา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงอภิชญา  ไกรสีกาจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงอรนภา  ไกรนอก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุรุษานนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายวีระพัฒน์  คงวังทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กชายพอเพียง  นิตยะประภา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายจิตติพัฒน์  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายวชิรวิทย์  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายเทียนทอง  วัฒนสุข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงสุรภา  เงินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงสุภาวีณ์  พันทวี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงวรรณพร  ป้อมกระสันต์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงนฤตปรียา  นิลชาวนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงณัฐกานต์  สัมมามิตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายสุวินัย  มามี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงกัญญาภัทร  พงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายพันกร  ทองดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายศศิกร  อ่อนบึงพร้าว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายกฤตภาส  มั่งมีอยู่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายปกรณ์  ธรรมวิจิตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงกัญญพัฒน  แสงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายธนกฤต  ขำกรัด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายธนิตศักดิ์  วรเลิศชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายจักราวุธ  เป็งแห โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายชานน  ไพสิฐสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงณธิดา  นันตาหนู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงกฤติญา  ขำหรุ่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงภรภัทร  สืบสายอ่อน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงณัชชนม์  สุ่มนาค โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายณัฐวุฒิ  มุกสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขกมลธรรม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายเบนยามิน  มารศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงปุณยนุช  ปาละมะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงพิชญาภัค  ทิวาพรภานุกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงนวพร  นาคเจือทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงศิราภรณ์  ดวงปัญญาสว่าง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงภัทรกันย์  สุกปลั่ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงพรลินี  ศรีคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงวริษฎา  โพธิทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายดนุสรณ์  อิ้มทับ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงอรธารพิณ  พุทธสอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันสอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงธนัญชนก  สมาอาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงวิริฒิพา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายรัชภาคย์  ปรีชาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายระพีพัชร  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายสรวิชญ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายพันธวัช  เรืองรองกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายธนภัทร  รักฉาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายเสรีพิสุทธิ์  สิงวี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กชายรัชชานนท์  พัฒกุลดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายพิธิวัฒน์  มั่นเดชวิทย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงกันต์กมล  บุญตุ้ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงจิณณภัชน์  บุญธัญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงธนัชชา  กันมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงสุพิชญา  สีขาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงอรุษา  นาใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สถาปัตย์สิริ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กหญิงธนันณัฏฐ  ประกอบไวทยกิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงนฤชล  ถมอรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงพรภิรมย์  วงษ์กัณหา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงสุธันยากร  ไกรพัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงณภัชชา  วิชญาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงกฤษราพรรณ  รักศักดิ์สยาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงศศิ  สายสอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายรพีภัทร  ต่ายฝอย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายธีติกร  พรหมช่วย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายไอยสูรย์  ธูปเรือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายวรเมธ  ไกรทิยพ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายสหรัฐ  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กชายศักย์ศรณ์  นุชท่าโพ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายคณิน  ห้าวแสน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ประสานสมบัติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงวิชญาพร  วังชาวนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงนวมน  จันทร์เครื่อง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงสุชานุช  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายณัฐพล  รักแจ้ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายอเนชา  รุทระกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงญาดา  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงธัญสินี  มะนาวหวาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงสุตาภัทร  จีนหลักร้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์สาริกิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กชายพีรพล  ละมูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงอนงค์นาฏ  อินทศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายกษิภณ  ฐิติปณชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  วงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงพันธนันท์  อ่อนพรม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เรืองฉาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงไอยเรศ  ทองดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงสุเจตตา  ขันทิพย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายนฤดม  ทัพผดุง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงพิชชาภา  ลิ้มรุ่งยืนยง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงณัณฐิชา  มุกสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงภัทรมน  นุ่มมีชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงลีลาวดี  รัตตะโคตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายภาณุวิชญ์  ก๋าแก่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายอนุกูล  ประเทศา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายสิรภัท  สอนตูม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายธนภัทร  ตลุ่มเครือ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายเศรษฐพงศ์  พรพรหมพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงทัศน์วรรณ์  ใหม่จันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายมุขพล  วิชาโคตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงกรรณิการ์  มาดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายรัชชานนท์  มาด้วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายพัฒฬ์ฆบูรณ์  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายธีรเดช  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายภูรี  พงษ์มาลา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงสิริกัลพรรษร  สุรฤทธิ์โยธิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงภรภรณ์  ฟักศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กหญิงกุลฬาลักษณ์  ขำพร้อม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงภัทรธิดา  มโนนัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงโชติกา  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงภูริชญา  ปันทะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงวิชญาพร  จงทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงกุลนัดดา  ชูตระกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
638 เด็กหญิงอริสรา  ปางยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
639 เด็กหญิงณัชชา  ทิพนัต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
640 เด็กชายภัทรดนัย  แชนลีย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงกัญญาพัฒน์  ค้ำจุน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
642 เด็กหญิงพัชรดา  สุภาเฮียง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงฉัตรตวัน  มากศรทรง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงกันยาวีร์  พูลหน่าย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ปลัด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กชายยศวรรธน์  น้ำฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงธนพร  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงธันยาวีร์  ทองม่วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงทิฆัมพร  โพธิ์หมึก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงกมลพร  วงศา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายดนัยฤทธิ์  สุขเขียว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายศศิศ  ศรีใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงปิยากร  กลั่นหวาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
654 เด็กชายนนทพัทธ์  ภัทรจามร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เงินแจ้ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ศรีคำภา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายอิศฆ์เดช  จูแพ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงกนกทิพ  แก้วยม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กชายพลวัต  บ่อสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงภิชญาภัทร  เทพมาศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายรัชชานนท์  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กชายวีรภัทร  ปัญญามัง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงทิพมาศ  จุ้ยมีนวล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายรัชพล  ขันทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายภูมินทร์  ริพล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงจรรยาลักษณ์  ปานสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงเพชรพฤศา  เหมพิจิตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  บุญชู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงกมลฉัตร  เพชรชื่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายธนกฤต  เกิดแพร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงพจศณนท  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายศรัณยพงศ์  แย้มขยาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กชายฐาปกร  เชื้อคำลือ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงรัญชนา  เทียมนุช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
675 เด็กชายธนบดี  เสลาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงเขมจิรา  สุวรรณทะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายรฐนนท์  สนประเทศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายธนเดช  ก่อพงศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายกิตติมนัส  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงนาค โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ไพสิฐสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงญาณิศา  หุ่นฉัตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงนภัสสร  อินแตง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงพัชรวลัย  อุลปาทร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายอดิเทพ  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงณนันทพร  มีประวัติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงปวันรัตน์  เตียวตระกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงกาญจณ์กิ่งแก้ว  ธนเกียรติปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายศิริภพ  พลคะชินทรานนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายปภิณวิช  หงษ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงทัศนาวลัย  อ่อนด้วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  นวลอ่อน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงสิริวัฒนา  โกศัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายกษิดิส  พิริยะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายธนกฤต  ราวิล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายประภวิษณุ์  ธัญญธาดา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายณชพล  สุดแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงธีรดา  น้ำเงินสกุลมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายปณิธิ  เครือยา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายพีชยะภูมิ  ฟักเอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายปิยวัฒน์  ฟักเงิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายเฉลิมราชย์  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงวนารดี  รอดนุช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงพันนิตา  เพชรทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายเมธัส  กันมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงสุภัสสร  กันแตง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายกีรติภาคิน  แสนยศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายจิราพัทธ์  พันธ์แซง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายจิรภัทร  บุญเที่ยง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงณัชชา  อู่นาท โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายภูริภัทร  มั่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายวิรุฬห์วิชญ์  หมวกเพชร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายประสิทธิ์ศักดิ์  ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงสุพัฒสรณ์  ปานมุง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายภคนันท์  ชัยโรจนวาณิช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายไกรวุฒิ  ผาทา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงศุภรดา  ดอนไพรธรรม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงจิราพร  คเณสุข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงกัลยาณี  เสือแพร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายศรัณพร  บินธัญญะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงณิชาภัทร  ตลับนาค โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงกมลพรรณ  โพธิอยู่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายนิโคลัส  โด๊ก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายศดิศ  หมอยา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงสิริกร  สุขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงแก้มทอง  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรือทมิล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงธิชาภรณ์  กรองใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงศิริประภา  กัญญาธิ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงณภัทร  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายธนากร  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงพิชญาภา  ทิวาพรภานุกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงณชญาดา  โชตินันท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงนรีรัตน์  ทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงณิชาภา  เกตุน้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงภัสสร  เหล็กสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงณภัสสร  อ่ำพูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายนภสินธุ์  บางสาลี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายพุฒิสรรค์  ทัศนสนวิจารย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงมณธาทิพย์  ดอนงาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายฐิติพงศ์  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงพริมา  ใจวงค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงอนรรฆวี  มีสอาด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงณัฐนรี  มีแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงจิรฐา  ยานาบัว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงสุพิชชา  โตสิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงภัทรวรรณ  พุ่มเกตุ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงพุทธพร  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงภักดิพร  พรภักดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงพรรรราย  ตันหงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายสิราวิชย์  เอี่ยมสกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงอนัญญา  เกิดฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงกุลศิริ  เผือกแดง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงอุปมาพร  พุ่มไม้ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงบัณฑิตา  วัยวันดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงปัณฑิตา  ภูมิผล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงทยานันท์  เทียนอำไพ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงสุดที่รัก  สวัสดิ์นะที โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงดลณภา  คล้ายสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  รอดวินิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายณัฐพล  เขียวใจดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายกัญจน์  เนตรเมืองมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายปฏิญญา  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายชลณนาท  ชุลบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงอภิสรา  ปานเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงจิรภิญญา  มั่นคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงชนาธิป  พูลเกษร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงภัทรศยา  เมฆอ่ำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงปรียาภัทร  แป้นน้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงวิภาวี  งามเถื่อน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงปฐมาวดี  สอนเพ็ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงจิรัชยา  ณัฐรมย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงชนิกานต์  แดงสีดา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงอังษวรรณ  ม้าเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงสิรภัทร  พิทักษ์รัตนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายภัทรชนน  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงมีนา  เหมือนมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายอนพรรษ  เหลืองตระกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงหทัยชนก  จิตไทย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงรัฐญาภรณ์  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กาวิละ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงอรณิชา  ลองคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงอรพิชาฌ์  ปราบริปูตลุง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กชายศุภวิชญ์นัช  ต๊กควรเฮง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงชลธิดาพร  ประเสริฐการกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  นาคแย้ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายสุวิจักขณ์  สิงห์คง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายตนุพัต  ขุนด่าน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงปุณณภา  สิงห์นนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงธนพร  เอี่ยมวชิรากุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงพัชราภา  มิตรเอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายวีรภัทร  งามเจริญจิต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สัจจะดิระภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายพิริยะ  เชิดชู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายดำรงศักดิ์  มายัง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายชลกร  เครือญาติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงพิชชาพร  ทองดอนหัน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงปิยนันท์  เพ็งเทศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายณัฐภัทร  ครุฑถ้วย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายกรวิทย์  โชติบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายธีรกานต์  ทิมกล่ำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงภัทรวดี  ปิ่นเงิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงชนิสรา  ราชรองเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายพุทธินันท์  สุรวัฒน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงเจนจิรา  เมฆประดับ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายอชิรวิทย์  อินทุยศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายวันเฉลิม  เซี่ยะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงธนพร  เดชสะท้าน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงชวิศา  สุดแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงจรสจันทร์  รักฉาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงวรัญญา  มั่นนุช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายปัณณวัชร์  ผงผาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงนัทธมน  สาระม่วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงสุกัญญา  จำรัสพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงนันทพร  บุญสม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงปรีญภรณ์  บางยิ้ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กชายธัชกร  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงพัทธดา  พิเดช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงนริศรา  กลมพุก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วกล่ำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงกวิสรา  นาคะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงจิรภิญญา  แขวกระทุ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงฐิติชญา  เหล่าหอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงบวรลักษณ์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงปิยะธิดา  คำด่านซ้าย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงบัณฑิตา  จำนงค์วัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงนิพาดา  เหมือนเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงชุติมน  อ้นสอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงนฤภร  ยางสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงณัฐกัญญ์ญา  เดชเดชา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงชนัญชิดา  กระถิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายฉัตรมงคล  คล้ายคลึง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายสิรภพ  เดือนขึ้น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงณัฐชาดา  นนทะภา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีสุขแคล้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงวารี  ช้างพินิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงณัฐรินทร์  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงจิราภรณ์  บัววังโปร่ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงเบญจพร  ทรงกลิ่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงรุ่งนภา  ทับสร้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายพีรศักดิ์  อินเลื่อมใส โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงจันทมณี  พูนุช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองกรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงปุญณิศา  รักษาคม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงธัญญาพร  พ่วงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงชนิดาภา  แสงฤทธิ์มั่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายเตมียาเวส  ปราบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงกัญญณัฐ  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รักษาคม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงอภิษฐา  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กชายชนิสร  คุชนุช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงนันทภัค  ป้องแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กชายสุขปรีดี  บริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายพิพัฒน์  ไวเชียงค้า โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงจิวาภรณ์  อิ้มทับ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงพิชญธิดา  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายยศธร  ราชขวัญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายชยุตพงศ์  ยอดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงพิชญ์นรี  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงสุภาวิตา  ทาวรมย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงอภิชญา  ประสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ไม้ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายณัฐชัย  ปราศัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายเศรษฐพงศ์  แงวกุดเรือ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายกรกวี  บัวพรหม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงธัญชนก  บุญคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายณัฐนนท์  อินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงวิรุฬห์ญา  คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายณัฐชนนท์  ด้วงอ่อน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงณัฎฐาวีย์  สีนวลอิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายณัฐพงศ์  ช่างพินิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงธนัชชา  ทองเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงปุณยนุช  ยศทิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายจักรภัทร  เฟื่องปรางค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงชุติมา  เครือษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายกัมปนาท  คงคอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงพิชชาภา  จันทร์ใจดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงนิกษ์นิภา  อยู่รอด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงณิชรัตน์  นาราศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงเบญจวรรณ  มัชฌิมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงสิริวิมล  ควรดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายธีร์ธวัช  ลอดทอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงปิยกานต์  ศรีอุดม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงเพ็ญณภา  บำเรอ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายธนวัฒน์  สีมูลละ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงฐิติภรณ์  ร้อยพวง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายระพีพัฒน์  แทนกระโทก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายทีป์รัฎฐ์  ชมภูพาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงรัตนศิริ  วรรณโชดก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายภูริภัทร  แสนบุญเลิง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายศุภกร  ชุมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายณัฐภูมิ  แจ่มชาวนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงณัชชา  ปลายกระโทก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงจิราพัชร  ยังเจริญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงตุลยา  อินทร์สะอาด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  เชื้อคนมั่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงอชิรญา  เอี่ยมฉิม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงญาณิศา  เกิดพุดซา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายธนภูมิ  ตระกลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงอภิสรา  เพ็ญโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายยุทธศาสตร์  ชัยเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายพลภัทร  ห่ามกระโทก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงหฤทัย  เสาร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายทริสเตน จอร์จ  เอเวอรี่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สระทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายสวฤทธิ์  แตงกำเนิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายนัฐภูมิ  ทรายทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายตุลา  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงอชิรญาณ์  วงษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงปุณยนุช  ภูธร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงชนม์ชนก  โสภณพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงฐานิดา  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริโชติไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กชายก้องเกียรติ  บุญบุผา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงนพวรรณ  นิ่มอนงค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายธนภัทร  ดีพุ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายณัฐกุล  ซุนพุ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงสุภัสสร  ปู่เกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กชายธัชพล  อ่อนโยน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายอธิชาติ  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงณัฏฐพร  เสมาทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงปภาวิชญ์  เขียวปั้น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายภทรกฤตย์  แดงดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายสิรวิชญ์  อำภามณี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายภูดิศ  บางแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายปกรธรรม  มีบุญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงกิตติมา  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงจอมขวัญ  สมสุด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงนารถปนัษ  วงษ์อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงนุสรา  จูเมฆา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงอุมากร  ชางฉิ่ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงณัทวดี  ม่วงศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงอนันตญา  ไหวเคลื่อน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงพรหมพร  สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายนานาปาณัสม์  จันทร์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายธนกร  ใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายศิรโชฏ  ฐิตะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายวรเมจฆ์  ทิมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายเถลิงศักดิ์  ฉิมสุด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงอนัญญา  พุฒสุวรรณกล้า โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายสินรักษา  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จงจิรวงศา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงนภัสสรณ์  อ่องเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงกิรณา  ฟักเจริญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายวริศ  เวชกรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงยุคลธร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงชาคริยา  วชิระอังกูร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์คง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายสุทิวัส  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายชยพล  บูรณะชนอาภา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายนิธิศ  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงปาลิดา  มีเวชสม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายอัครชัย  นาคอาจหาญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงญาณาภรณ์  เรืองวงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงพิชญาภา  สีสังข์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงไปรยา  วาทะธีระกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายสิรดนัย  สุรีรัตนันท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงรักษ์อักษร  สำเร็จงาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายชิษณุพงศ์  แตงร่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายณัฐภัทร  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายพุฒิพงศ์  โตพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงจตุรพิธ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายภาณุพงษ์  สภานนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายก้องภพ  เลียมพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายชนตน  นิรัติสัยไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงณิชากร  เรืองเที่ยง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงวิริยา  วิริยะวงศากุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงสาริศา  สุรินทรางกูร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงภวิษย์พร  อินทรา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงกีรติญาดา  แสนยศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายรัฐภูมิ  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงอติกานต์  เขียวดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงวรรัต  ศิริมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายเจษฎา  พุ่มมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงจิรานันต์  วรรณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงวิราคา  คชนิล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายพิสิษฐ์  วงค์วัฒนาอังกูร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กชายชลธี  สมเผือก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายธนเนตร์  ขาวพรต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงผกากาญจน์  เนียมสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีเอี่ยมตระกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทะปัญญา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายชนะโชติ  โตสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงปุณณาศา  นาคบุรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงตรีรัตน์  ร่มโพธิ์ธารทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงชลิตศา  ศรีกอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงดากานดา  ใจนางงาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงธนพร  คำรังษี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายปัณณวิชญ์  ผงผาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายจิตรทิวัส  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายทศทิศ  ถิ่นทับ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงนลพรรณ  ราชอ่อง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายนัฐภพ  คีรีเวช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายปรมินทร์  สิทธุฉัตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงชนกนันท์  หุ่นฉัตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายธภัทร  ตันติกิจชาญชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายณธีพัฒน์  ตันติจาตุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายโอภาส  เอกอนันตไชย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายสรศักดิ์  คงเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายภัทรพล  สวนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงกมนทรรศน์  เหลืองตระกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ทรัพย์สุข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงเกศกานต์ดา  เมฆอับ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงภัทรวดี  ตรีอินทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายณัฐนันท์  เสือมั่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กชายยศกร  โท้ทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กชายนราเศรษฐ์  ลิ้มอานันต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงพรไพลิน  ไรวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กชายพลนัท  มีโภคสม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กชายธนดล  มั่นมาตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงญาณิน  สุขสุวรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กชายธนทัต  นันทศักดิ์พรชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กชายณวัฒน์  วิวัฒน์ยุวะถาวร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กชายธนัท  สุวราพัฒนาภรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กชายรัชพล  อจละนันท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กาญจนวีระ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กชายรชต  ลิมปะพันธุ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงณิชา  ศุกลรัตน์มณีกร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กชายธนวินท์  วงศ์ครุฑ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กชายณภัทร  สายทิพย์จันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงสุพิชชา  ภู่ทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงพิมพัชรา  จันทร์เกิดผล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กชายภูวดล  โลหะกฤษณะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  เอี่ยมสอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงณัชชา  มวลชู โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงกัลย์สุดา  อั๊วใจดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คุ้มญาติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงลักษิกา  กลางหน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1038 เด็กชายกรณ์  นาคหมู โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1039 เด็กชายสุวิจักขณ์  เดชากฤชกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงพลอยสวยส์  ทองศรีพงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงณฏฐกันย์  ก้อนพรหม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงสาริศา  สิงหเดช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงชนินาถ  อ่อนสุระทุม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงชุติกานต์  อ่วมมีเพียร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงณัฐนพิน  ปั้นปัญญา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1046 เด็กชายศุภณัฐ  กล้าจริง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1047 เด็กชายอชิตพล  ทับทิมแท้ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1048 เด็กชายสิปปกร  เสืออ่ำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1049 เด็กชายพจน์  จำปีพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงธัญพิชยา  นันทศักดิ์พรชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงบุญนิสา  สีมาวุธ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1052 เด็กชายชยวร  ภูวเนศวร์บดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงสุรดา  ฟักทองอ่อน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงกัลยารัตน์  มั่งขันหมาก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1055 เด็กชายชลสิทธิ์  อิ่มอยู่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงณัฐรดา  วชิรปรัชญากุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1057 เด็กชายบุรเศรษฐ์  ธนาบูรณศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงณภัทร  ยิ้มตระกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงจิรชยา  เครือกนก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงพัชราภา  พรมมาตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1061 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ภัทรรังษี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กชายภาณุพงศ์  ศิวสัตตพร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงกรวรรณ  หงษ์ทองมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงบุญญาวาส  ฤทธิรอด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงชัญญาภรณ์  โมกขรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงกฤตชญา  ตรีอินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กชายพีรวิชญ์  ทรงไพรเดช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กชายณัฏฐวริศ  เรืองวงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงภัชรีย์  เพ็ชรไพศาลกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงวรรณิดา  พรมส้มซ่า โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงสุตาภัทร  ลำคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กชายอดิศร  หวาเกตุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กชายภัทรวี  สารีภาค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงไปรยา  สันติอาคม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กชายวรโชติ  ทีสุบิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กชายปาราเมศ  แก้วเกษ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงธัญญรัศม์  อภิบาลไกรศร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญช่วย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กชายแทนคุณ  แก้วจันทร์ฉาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1081 เด็กชายพัฒน์วิทย์  ตรงสกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงภัทรียา  สิทธิบุญมา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  บุญบำรุง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1084 เด็กชายศรกฤช  นาเอก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงณัชชา  มาดิษฐ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1086 เด็กชายเหนือเมฆ  เดื่อดิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงกฤษสิริ  สุขใส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กชายธฤตวัน  จันทร์เจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงปาณิสรา  เมโรนิต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กชายธีรพล  เปล่งขำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กชายสิรวิชญ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดีมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1093 เด็กชายปภังกร  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1094 เด็กชายประพาฬพงศ์  บุตรทิพย์สกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1095 เด็กชายวัชรพนธ์  พุ่มทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงภาพิมล  ตุ่นหรัด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1097 เด็กชายเฉลิมฤทธิ์  พุกทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองนุ้ย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1099 เด็กชายนภัสดล  ฤทธิ์สกุลวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงแทนขวัญ  รัตนกมลวรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1102 เด็กชายจิณนวัชร์  กุลคง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไชยสิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงเขมรุจี  ยิ้มแสง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงเกสรีญา  เกตุอินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงนิตา  จันทร์ไพบูลย์กิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1107 เด็กชายธนกฤต  ถิ่นพังงา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1108 เด็กชายปฏิพล  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1109 เด็กชายวัชรากร  เนียมเปรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงกชกร  วัฒนกุลชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงกัญญ์ไปรยา  จงภัทรทรัพย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงชิดชนก  ทรงทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงชนัญธิชา  ปัญญาสงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กชายชญานิน  จอยวงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงบัวบูชา  สอนสุภาพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงพรชนก  ซืื่อตรง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงเมธาพร  วิเศษสุมน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1118 เด็กชายกิตติคมน์  เตชะมณีสถิตย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1119 เด็กชายภวิศวร์  วณิชชากร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1120 เด็กชายชนกันต์  วงษ์นิ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงอรจรีย์  ธีระภูธร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงสุพิชชา  ฉันทวรางค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1123 เด็กชายสุกฤษฎิ์  จันทร์บรรจง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1124 เด็กชายจิตธนา  พูลอ้น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1125 เด็กชายธีร์ธวัช  มากระดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1126 เด็กชายจิตติพัฒน์  บุญเอี่ยม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1127 เด็กชายจิณณธรรม  เย็นใจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กชายพชร  ทองเพชร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงณัฐนันท์  ภู่พันสาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงวรรณษา  บุญดา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1131 เด็กชายจิรภัทร  ซึงรุ่งโชติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงธิติรัตน์  แก้วชูเชิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1133 เด็กชายภูฟ้า  ไกรยาวุฒิ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1134 เด็กชายกรวิชญ์  โพธิ์สอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จัดกสิการชูพร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงธนพร  ปิ่นเกตุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงพิจิตรา  แจ่มเมือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1138 เด็กชายวิศรุต  มาตรักชาติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1139 เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์งาม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1140 เด็กชายรมิดา  บ่อสวัสดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1141 เด็กชายธนัชทัพพ์  ทองใบ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1142 เด็กชายธนัช  สุขสันต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงฉันชนก  คงกระจ่าง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1144 เด็กชายพิชญ์พงศ์  สงขลา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงปัญจรัสมิ์  ฐิตะพันธ์ุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1146 เด็กชายพีรวิชญ์  โพธิ์งาม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงพิชญาภา  สมยาโรน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงพรปวีณ์  พุทธะอรุณพัฒน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1149 เด็กชายวชิราวุธ  ปิ่นสกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กชายรชฏ  แป้นวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1151 เด็กชายศรวัสย์  ศรีสาคร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงฟาติน  โมลา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงธนัชพร  สุวราพัฒนาภรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กชายตนุภัทร  โซ่จินดามณี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กชายจารุพัฒน์  ผ่าทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กชายปภังกร  ศรีสว่าง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงมุกมาดา  ยั่งยืน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงสันธิลา  บุญนะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงพิชามญช์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กชายณวัตร  ศิริสมษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงสรัลพร  อินดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1162 เด็กชายวรณัฎฐ์  เต็งคิว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงศศิร์อร  วณิชยกุลพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1164 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  บุญศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กชายกรวิชญ์  วัฒนกุลชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กชายอาณกร  ช้างพินิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงอนัญญา  สุชาติธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กชายมนเมธี  หวาเกตุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงพิชญาสินี  อัครสุภาเศรษฐ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กชายจิรายุ  โพธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กชายพล  คิดเกื้อการุญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงกัญญภัทร  คร้ามศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงจณิสตา  ทองแบบ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงรุจิราภรณ์  ธนวรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กชายธิษณัช  ปิยเธียรสวัสดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เอี่ยมฉิม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงณิฌา  ภักดิ์ประไพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงปุญญิศา  จันทะคุณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กชายธนภัทร  ฉันทวรางค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงปาลิตา  คนใหญ่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กชายวริทธิ์ธร  ทรงกลด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กชายจิรณนท์  เหลืองวิโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กชายฉัตริน  มาแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กชายณัฐชา  นาคะเมทินีนนท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงเปมิกา  เจริญผล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงแพรพิไล  ปัญญาทิพย์สกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงขวัญนรี  งามวิลาศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กชายอารดา  จรัญรัตนศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กชายภีมพศ  สกุลเมฆา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กชายภูริณัฐ  สุขนรินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงบุญญาพร  คำเหลือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กชายกิตติธนา  กองกาญจนาทิพย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1193 เด็กชายกิตติธเนศ  กองกาญจนาทิพย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กชายธนภัทร  ดิฐษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงจณิสตา  อมรวิภาดา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงศุภานัน  ตันติจารุกร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงปวริศา  จิวะวิทูรกิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงศุภาพิมพ์  ตันติจารุกร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กชายกฤตเมธา  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงชญาณิศา  เปียมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงณัชชาพร  คายทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงรัตนาภร  ถาวร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1203 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีโปฎก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1204 เด็กชายธีรภัทร์  เชษฐ์สุภา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงกันติชา  พฤกษชาติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอกโภค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1207 เด็กชายปภังกร  อยู่นาค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงกษมา  ประทุมมาศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงปาจารีย์  สุขเปรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงนวพร  อุทธโยธา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กชายวรณัฐฒา  สาธุการ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กชายชวิลพงศ์  กิจชิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1213 เด็กชายเตชินท์  ตั้งเกียรติไพบูลย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1214 เด็กชายสุวีระ  กะหมาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1215 เด็กชายวรอิสสริษฐ์  ศรีอาวุธ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1216 เด็กชายปภาวิชญ์  ขำเขียว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1217 เด็กชายกมลภพ  อักษรเมฒากุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  ศิริโชติสกุลชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กชายจารุเดช  ตรงเท่ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กชายพสิษฐ์  แบ่งเพ็ชร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงพชรพร  พรมมาตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1222 เด็กชายปกป้อง  ปราบศรีภูมิ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงสิรภัทร  ทัศน์สมบัติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กชายพันธวัสส์  ขันกสิกรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงปลายฟ้า  ภิรมย์เกษมสันต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กชายภูมิรพี  เรือนคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กชายธนะวรรธน์  ชูกลิ่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กชายพชร  ธิจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กชายสุทธิกานต์  ภู่ทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงจิดาภา  อุดมดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กชายธนกฤต  เงินเชื้อ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงพัฐสุดา  อ่อนด้วง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงเทียนธนัฐ  ชื่นเอี่ยมเดชา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กชายณัฐชนนท์  จำปาทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงอพัชชา  วิริรัชน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กชายอนรรฆวี  ชูจินดา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงวรรณพร  พงษ์พาณิชย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1238 เด็กชายปฏิเวธ  วงษ์ปราชญา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กชายภูริณัฐ  รัตนพิทักษ์กุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1240 เด็กชายนราธิป  ศรีแย้มวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1241 เด็กชายภูคา  ทองอู๋ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1242 เด็กชายณฐวีร์  น้อยโต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อัจยุตโภคิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1244 เด็กชายพีรพัฒน์  ทองเชื้อ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงญาณิชกานต์  สถาปัตย์สิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เม่นเกิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กชายมั่นชิต  เมธากูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงวีระวรรณ  อินเติมมา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงริณณพัชร  ขันทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กชายณภดล  วัดตูม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงบุณสิตา  ฟองจางวาง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงจิรนันท์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1253 เด็กชายชุติวัต  หนูคุ้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงณัฐวดี  ดีตาล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วยม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงอรชพร  มีสุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1257 เด็กชายสุธนัย  รักษ์จิตรานุสรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1258 เด็กชายชัชพล  จิราภานุกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงบุญญาดา  ฤทธิรอด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1260 เด็กชายชยพล  อรุณการ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1261 เด็กชายตั้งปณิธาน  บัวนุ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงนลัทพร  กำหนดศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์อนันต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงกชภรณ์  ประสิทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงรวีรัตน์  ภาริดีพิสิษฐ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงโชติกา  กาวิระพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงอชิรญา  ชูหลำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงธนพร  บุญจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงวรัญญา  ยุพา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงกัลยกร  รัตนเนนย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีสุดสะอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายปคุณ  ชัยรัตนศักดา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายพงศกร  ลิ่มผาติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิริมาก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายปัณณวิชญ์  เรืองรัมย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงนวพร  เพชรนิตย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายธรรมธร  รักธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงณัฏฐวี  นาคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงวรัตตรา  ทวิทิชากร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงปุณณดา  บูรณจารุกร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงพิชชาพร  ประถมบุตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงณิชาภัทร  โฆษิตคณิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายปัณณธร  กิติศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงสินาวรรณ์  วรกุลวรรธนะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงวรัญญา  อุดทา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงนุชวรา  คูวิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงขวัญข้าว  แข็งขยัน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงวราห์รัตน์  สำรวล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายธนพบ  โพล้งมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงมนัสวี  ศรีแผ้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงฟ้าใส  วรศรีหิรัญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายพิชญะ  วณิชชากร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายฐกฤต  ลิมปะพันธุ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงศุภริสา  สอนสังข์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายอนุภัทร  สุชาติธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายถิร  ศรีจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายปภังกร  วิจิตรพงษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงกนกมุก  ภูตีนผา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงพิรานันท์  สิทธิผลธนาสิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงวรัชยา  วงษ์จาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงจิดาภา  บำรุงศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายรชต  อมรนารา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงกวินธร  กิจธีระวุฒิวงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงพลอยแหวน  มาสังข์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญสูง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายญาณวุฒิ  ยศปัญญา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงฐิติวรดา  ทัดศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายญาณาพันธุ์  บุษบารติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงปาณิสรา  จั่นเจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายธีร์กวิน  พันธ์วงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายณัฐพัชร์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงญาดา  อิศวภา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงศุภศรา  เชี่ยวชาญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงพิชญาภา  หอมสะอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงนรญา  คุ้มราษี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายณัชชนม์  เสาวกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เมืองอินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงชนิกานต์  แช่มมุ่ย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วงศ์ครุฑ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุปินะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงพิริสา  ดิษฐ์จันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายศราวุธ  เชื้อสุจริตไพบูลย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายประสบโชค  ทวนทัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายชิณณวรรธณ์  กาญจนินทุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงอภิชญา  เกิดโภคา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงกวินทิพย์  สุวรรณวงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายญาณภัทร  จันทร์เจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายไกรวิชญ์  เทพภูตา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงจิรัชยา  สร้อยระย้าแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายสหรัถ  เกษวิริยการ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายชวิศ  มีโชค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายภูริ  บำรุงพงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงวีรสุดา  เอี่ยมละออ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วรรณลภ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ใจดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายกฤษฎา  ดรุณคุปต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายสุประวีณ์  ปานแย้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทวีถิ่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายบุณยวัทน์  จันทร์คุ้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว  แก้วมณี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงกัลยกร  อินทร์ตา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายกันตพงศ์  บทกระโทก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายปราการ  ชูรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงสิรพัชร  ศักดิ์กรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายโสภณวิชญ์  อาจคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายสรชา  งามสงวน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายณัฐพล  กลิ่นเกตุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายอชิณวัตร  คุ่ยชาวนา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงกชพร  ทองแย้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายวชิรวิทย์  เทียวพานิช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงธีราพร  ปัญญาแวว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายพิภูนิธิศ  เทพพิทักษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงกัลยทรรศน์  สีขำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายกฤติน  พึ่งไชย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ธิเขียว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายภูผา  มุทาพร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงครองขวัญ  อรหันต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงกัลยา  พัฒนคิมหันต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คุ้มสุพรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงพรพรหมพรรณ  มีพยุง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงรชมล  ด่านศรีชาญชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายคุณานนท์  ครุฑรัมย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยาทา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงสิริกานต์  สามิตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงญาณิศา  บุญประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายรดิศ  พิพัฒสัตยานุวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายปิติกร  จึงสำเร็จการ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายกิตติกวิน  สุทธิแสน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ไกรพัฒนพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เดชวิวัฒน์ธนกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงนิสรีน  เก่งพานิช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายกันตภณ  ผ่องศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายศักย์ศรณ์  แย้มธูป โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงกฤตพร  วงค์สะทำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงศิริกาญจน์  หวังตระกูลดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงกมลชนก  เหมือนทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงพรจิรา  ยอดเกตุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายชิษณุพงศ์  สิงห์กลิ่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายพงศธร  จันทรา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายธีรภัทร  รัตนจินดา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายณปรพนธ์  บำรุงเขต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงอรุณชนก  อรุณศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายเตชินท์  มั่นจีระ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงธิราพร  ยอดยิ่ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงปาลิกา  สีสุกใส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงอภิสมา  จันทร์เทศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายพิชาญ์พล  เอียดสังข์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงวนัชพร  เกิดไชย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงปุญญิสา  สืบสายอ่อน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงสิริวรรณกานต์  สุวรรณทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงวรรณอนงค์  จันทร์หอม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายชวนากร  สมพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายธีรทัศน์  ทิมไทย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงสิริฑาภรณ์  ม่วงเพชร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายหัสกร  ทองคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงพิมพ์ณิดา  ยศวชิระโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงพาขวัญ  จันทร์ประทีป โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายสิรภพพ์  เจียมศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายธีรภัทร  สังข์เที้ยม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงอนัญญา  ช้างพินิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่างบุญตา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายพงศ์ภรณ์  แสงศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายฤทธิณรงค์  กุลทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายเป็นหนึ่ง  สงวนสิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายภูมิรพี  สุดแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายวรภพ  รักษ์ขจีกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายธนวินท์  แดงทองดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงกวิสรา  สุขชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายพริษฐ์  ประทีปเมฆินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายพลัฏฐ์  มีโภคสม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงพริมา  แพรขาว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายปัณณวัฒน์  ปงกันคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายชินภัทร  ดังดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายศุภฤกษ์  ครุธวิเศษ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงฐิญาดา  มณีศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงณัฐธิดา  กล่อมกล่ำนุ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายคชภัค  บุญวิธวาเจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายธรรมสรณ์  ไทยนิรันประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงวิมลนาฏ  เดชณรงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงโยษิตา  แตงแสงจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ถิ่นจอม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงพชิรา  จิตต์ธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายพีรภูมิ  อินทร์หน่อ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงรมิดา  แสงไสย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงณฐมน  พันธ์ธัญกิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงรตนกมล  สุขเกษ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แก้วลบ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายรัชพล  หอมสะอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายชวนภ  ศรีระพงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายปีมงคล  บุญกำเหนิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงปณิตา  อินทอำภา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายวิชัยดิษฐ์  เอี่ยมโหมด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายศุภวิชญ์  ปานทับทิม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายวงศกร  มาโพธิ์ชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายวริศ  รัตนแย้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงธนัญญา  เลิศนิบุนะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงสมัชญา  ลำคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงภาสินี  สกุลเมฆา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายรามิล  แซ่ลิ้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายภาคิน  คงคา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายวสุรัตน์  ตรัยศิลานันท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จั่นผ่อง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายชวนากรณ์  จอนพงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายณภัทร  อินทร์ขาว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายณฐฏ  ผดุงนึก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงบัณฑิตา  สอนราช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายภูมิรพี  จักรกรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงณัฏชนน  กมขุนทด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงเกวลิน  เกียรติพานิชกิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายธนาพล  จันทร์คีรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายไพบูลย์  ประภากมล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  คำพุฒ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงภัคนล  ไฉยากุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงธนานันต์  นุกอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงรัญชนา  เพ็งยิ้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงวรัชยา  ดอนอยู่ไพร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายเจษฎา  ปรีชาวนา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายภูริวโรตม์  บุญญา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงรัชภาภรณ์  คงลำใย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พร้อมโตนด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายประภากร  หล่ออินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงปัณยวีร์  ภู่จั่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงธนพร  สุกากิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายนัชชนนท์  ใจดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายรัชชานนท์  ทองสอน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายปภังกร  ทองมา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงศิริภัทร  ชมภูศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงสรัญญา  ชูเชิดรัตนา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงณัฐชยา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงจรินธนิน  ปราบพลา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงนิธิรัตน์  สัสดีแพง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายภาคภูมิ  เจียงภู่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายณัฐวริทธิ์  ศรีประสม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายณัฐพล  โปร่งเจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายเมธพนธ์  ด้วงแดง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายศุภกฤต  วงค์มา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  เพชรอ่อน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายภาคิน  นาคะพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กชายปุณยวีร์  ขำรัก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงศิรภัสสร  โฉมทรัพย์เย็น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงกชนันท์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงเพ็ญนภาพร  อินทจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงชญานินท์  แตงตรง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงศิริวรรณ  นภาศิริปกรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายกฤตเมธ  เมืองแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงสุภัชญา  หอมละออ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายกิตติพศ  สุดจิตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงกานต์สิริ  กลิ่นบุญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายศศิศักดิ์  คำตุวงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายศักดิ์พล  พันมา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงณัฐกมล  จูอ๊อต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายถิรวัฒน์  โทนกล้า โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงเปี่ยมศิริ  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงศิริกัลยา  เลิศธรรมชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นรสิงห์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงณัฏฐธิญา  แสนผ่องจับ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1499 เด็กชายตรัยภัทร  ลีลาจิรกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงนิภาพรรณ  อยู่พรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงฐิติมา  สดุดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงวันวิสา  อยู่เย็น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงดุสิตา  มีไชโย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงธนภรณ์  พันธุ์เอี่ยม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงภัทรมน  แก้วเหม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงเจวริณ  นิเวสวิวัฒน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงกุลฑีรา  พลธสูร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงกุลสิรา  แสงปาน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายสัพพัญญู  เมฆสวัสดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงพีรชยา  ยิ้มอยู่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายพลางกูร  สังข์นวล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายพีรวิชญ์  มีอุดร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงปพิชญา  สุรางแสงมีบุญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงนาราภัทร  แสงสุวรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงธันยพร  คงเกษม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กชายโอบุท  ธนะพัฒน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงณัฐชา  คำชม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ชะรุมรัมย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชะรุมรัมย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เขียวนุ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงกมลชนก  ทองน้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฤทธิ์หิรัญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงสภิญญา  ถนอมทรัพย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายสุวรรณภูมิ  มาฆะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงญาริณดา  แสงแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงคชาภรณ์  บุญเม่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงโยษิตา  คชพงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงศุภารวรรณ  มหาชู โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายธนภัฒน์  ปกป้อง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายจิรภัทร  ทวนทัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงสุชาวลัญช์  โสภา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงชติกาญจน์  หมอรักษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ใจตรงดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายวัชรพัฒน์  ศักดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงธนพร  จ่ายรัมย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายโพธิภัทร  โพธิ์ระยับ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงสุวภัทร  พ่วงแผน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายศุภกร  ถิ่นพังงา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายธนาคาร  มงคล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายศรัณย์  ภูทรัพย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงเนตรทราย  ครุฑสี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงสิกานต์  ผิวขำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงพิชชาพร  ฝึกหัด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงอนัญญา  พุทธา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายปิยังกูร  จรรยารักษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายธนยศ  เชี่ยวชาญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายชยานันท์  พรหมนิพนธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงปวันรัตน์  สีหะนาม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายธนพัฒน์  สวนแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เพชรรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงวราภรณ์  บำรุงพงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงปราริสา  กล้าพนัส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงวันดารินทร์  อินทรเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายชินพันธ์  อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายภควัท  เรขะรุจิ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายวิชชากร  สิริวัฒน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงเปรมฤดี  คล้ายสี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายปิยณัฐ  แก้วเกษ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายพัชรพล  ตั้งหลักมั่นคง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายรชต  ศักรนันท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายกันต์ณุพงศ์  คงเมือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายชิษนุกร  ศิลา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงสุภัสสรา  แสงแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายฑีฆา  แจ้งมุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงเชาว์ปวีณ  กังวาล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายธนพิพัฒน์  รักษามั่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายรชตะ  สุธงษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายภูริภัค  คงคะชาติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงสุชานรี  สิงห์สุทธิจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายอาชว์  ตันติกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายจักรวาฬ  หงษ์ห้า โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายรัตนภูมิ  แสงรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายธฤต  นามวงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายโกเมต  คำขันตี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กชายธนาคิม  อุ้นเพ็ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงฐิตารีย์  พัฒนาพานิชกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายฉัตรพงศ์  โกมัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงสุชานันท์  ถือคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายอภิวิชญ์  ตัมกลั่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงดาวเรือง  สุ่มคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายธนกาญจน์  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายสุวิจักขณ์  ไพโรจวุฒิพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายพนภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิช โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1584 เด็กชายธนวัฒน์  ทองพลับ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1585 เด็กชายกันตินันท์  บุญนวล โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1586 เด็กชายสุรพัศ  เขื่อนแก้ว โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1587 เด็กหญิงญาดาพัฒน์  พัฒนทวีสินสกุล โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงฐานะมาศ  ศรีไชยเจริญวงศ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1589 เด็กชายอชิตะ  สติใหม่ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1590 เด็กชายศิรัสพล  ตาวงค์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1591 เด็กชายเจษฎากร  เปรมโพธิ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1592 เด็กชายธนกฤต  มาศรี โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1593 เด็กหญิงธาริณี  หวังตระกูลดี โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1594 เด็กหญิงพัฒน์นรี  นาคยิ้ม โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงปรีรชญา  ฉายประสาท โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1596 เด็กหญิงภูริชญา  เจริญสันติ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1597 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองทัศน์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1598 เด็กชายอภิชา  ขุนมธุรสปฐม โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1599 เด็กชายสรชาติ  สิงหเดช โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1600 เด็กชายสุรพัศ  ก่อวุฒิพงศ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายกฤตภาส  ศักดิ์พงศธร โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีจูม โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงนันท์ธนาภา  ดีแจ้ง โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงพรชนก  สามารถ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงพลอยนับพัน  อินไชยเทพ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงธีริศรา  แสงรัตน์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงศิรภา  วชิราศรีศิริกุล โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงแพรวา  ห้องมา โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มากร โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงรุจิดาภา  ศุกลรัตน์มณีกร โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายอัครวินท์  ภู่เรือง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1612 เด็กชายอติวิชญ์  พนมพริ้ง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1613 เด็กชายศุภกร  ภักดีวรการชนะ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1614 เด็กชายธนกร  ขุนคงเสถียร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1615 เด็กชายพฤฒิพงศ์  วันยาสิงห์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1616 เด็กชายสุดเขตต์  กล่ำทวี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1617 เด็กชายอดิทีปย์  แซ่วี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1618 เด็กชายวรพงษ์  ไชยเวช โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1619 เด็กหญิงโยษิตา  นพมาก โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1620 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรสุวรรณศรี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1621 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อินกลั่น โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงมลฑกานต์  คงเกษม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1623 เด็กหญิงศศิวรรณ  เนรมัติ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1624 เด็กหญิงนาราสิริ  เที่ยมธรรม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1625 เด็กชายคมกฤช  จิตรากูล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1626 เด็กชายกิตติเดช  มั่นชาวนา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1627 เด็กชายวัชระศักดิ์  มั่นคง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1628 เด็กชายกฤษาลักษณ์  จำปาทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1629 เด็กชายฐิติพันธ์  ดีพร้อม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1630 เด็กชายวัชรภพ  มัตยะสุวรรณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1631 เด็กชายกันตภณ  บุญดีวงค์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1632 เด็กหญิงพริณพร  พิพัฒน์ศาสตร์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1633 เด็กหญิงณิชารีย์  คำพา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1634 เด็กหญิงภัทรวดี  สำรี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1635 เด็กหญิงภูพลอย  พึ่งเขียว โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1636 เด็กหญิงบุษกร  หมวกอินทร์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1637 เด็กชายณัฐภัทร  เอื้อพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1638 เด็กชายศิรศักดิ์  กานสำโรง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1639 เด็กหญิงชนิกานต์  หลิมศิริวงษ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1640 เด็กหญิงธนัญชนก  วรรณฤกษ์งาม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1641 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แรมเมือง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1642 เด็กชายญาณเทพ  นิ่มปากน้ำ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1643 เด็กชายจักรกฤษ  ไพรรี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1644 เด็กชายชวพล  อัมรินทร์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1645 เด็กชายหาญณรงค์  มีอุดร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1646 เด็กหญิงอภิชญา  แสงแก้ว โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1647 เด็กชายจุฑาภัทร์  สอนอ่อน โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1648 เด็กหญิงอาทิตยา  ราบรื่น โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1649 เด็กชายณัฏฐรชัย  วันพุทธ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1650 เด็กหญิงภรภัทร  เลิศสัมพันธ์สุข โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1651 เด็กหญิงทิพฏิญากร  มีไชยโย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1652 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รอดสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1653 เด็กชายพีรวัส  ทองชู โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1654 เด็กชายรพีภัทร  ขันตยาภรณ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1655 เด็กชายกฤตภาส  พงษ์นาค โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1656 เด็กชายธนัชพิสิษฐ์  ศรีขวานทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1657 เด็กหญิงชญานิศ  เจียมทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1658 เด็กหญิงกชวรรณ  เกตุทิพย์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1659 เด็กหญิงปริยากร  คุ้มจุ้ย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1660 เด็กหญิงธนัญญา  นันทพฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1661 เด็กหญิงสาริสา  เกตุดี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1662 เด็กหญิงพรธิภา  ประทุมชมภู โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1663 เด็กหญิงรัญชิดา  มานา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1664 เด็กหญิงมิลลิยา  บุญเรือง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1665 เด็กหญิงจุฑามณี  รัตนารถ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงอัณณ์ชญาน์  กลั่นเกตุ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงดากานดา  จันทวงศ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1668 เด็กหญิงศุภิสรา  พสิษฐ์สิริ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1669 เด็กชายศิริ  ทรัพย์ปฐวีกุล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กชายภานุวัฒน์  ก๋าแก่น โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กชายพงศภรณ์  ผงทองคำ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1672 นางสาวกฤติญา  ชูศรีโฉม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงพัชรพร  พ่วงบุใหญ่ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กหญิงโซฟี  สิริยากรณ์ เทรา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กชายกมลพรรษ  คล้ายสุวรรณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1676 เด็กชายนรวิชญ์  ฑิฒฝั้น โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายศรัณยพงศ์  ลิ้มตระกูล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1678 เด็กชายปัณณวัฒน์  เมืองแสง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1679 เด็กชายชานล  เตชะกิติกรกุล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงเกวลี  เอี่ยมเมือง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงธัญพิมล  บริบูรณ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงภัคธีมา  จันทร์ชาวนา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงลลนา  โสมีชัย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงกวิสรา  สุขโยธินธรรม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงรินรดา  อุดมรักพันธ์พง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงสุวิชญา  บัวเกตุ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญคง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงจุฬะปภา  คงสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงนภสร  ผลเกิด โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1690 เด็กชายจอมพล  หมอรักษา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายวชิร  มามี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายเหมกร  ผิวอ่อน โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายนรวิชญ์  รักผกาวงศ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายเฉลิมพล  ปัญญา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กชายธีรภัทร  ต่ายชาวนา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1696 เด็กชายพิสิษฐ์พล  อู่นาท โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายพีรวัส  ภูมิมา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1698 เด็กชายรุ่งภพ  สร้อยทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1699 เด็กชายณัฐพล  ทศเชย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กชายภูวกฤษณ  กุณฑล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กชายนพรัตน์  คงแสง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์หอม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กชายวชิรวิชญ์  จิตรพินิจ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายธีรภัทร์  กลิ่นไม้ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงปัญญาพร  เอี่ยมกาย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงวรรณรดา  มหามนตรี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงนพรดา  เหลือแย้ม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงเขมประภัสสร  ท้าววิราษ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงณิชาภัทร  ริษบิน โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์แดง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงพรวจนา  ทับทิม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญสืบ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงกัลยารัตน์  คำภักดี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงภัฐชนก  เขียวโต โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงปานชีวา  ดิสเกตุ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงปภาวรินท์  รุ่งรังษี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงธันยชนก  นาคเจือทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงจันทกานต์  หนูหา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงปภาวี  สังข์ทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงประภาพร  ฝูงพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เงินฉลาด โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปุกทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดะนุดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงรวินท์นิภา  บุญทศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงฐิตาพร  เดชาเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงปรียากรณ์  เผือกเนียม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงพิชญธิดา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รอดพ่าย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงซากุระ  ชิบาฮาร่า โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กชายชินาธิป  สุวัฒนะโสภณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงฮันน่า เมรี  โอเวน โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงธิษณามดี  วรรณฤกษ์งาม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงนภสร  กมลเวชช์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1734 เด็กชายกฤตวิทย์  เงินมาก โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1735 เด็กชายพงศ์พิชญา  ทองจันทร์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1736 เด็กชายภาสกร  เขียวขำ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เอี่ยมอาจ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1738 เด็กชายอชิรวัชร์  เดชเดชา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1739 เด็กชายชยางกูร  ประกอบกิจ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายอชิตพล  เจียบกระโทก โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายอภิสิทธิ์  บัวคำ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายวชิรวิทย์  คงปราโมทย์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์อ่อน โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงวรนิษฐา  ขาวสุวรรณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1745 เด็กชายปริยวิศว์  อนุรักษ์ศักดิ์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
1746 เด็กชายธนภัทร  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
1747 เด็กชายพนรัตน์  มงคลไตรภพ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
1748 เด็กชายกันตินันท์  แพงแก้ว โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
1749 เด็กชายป้อมบุญ  ป้อมบุญมี โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
1750 เด็กหญิงวินิธา  แก้วทอง โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
1751 เด็กชายทีปกร  โกษาจันทร์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
1752 เด็กหญิงปุณยนุช  อัษญคุณ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
1753 เด็กหญิงเนธิรินทร์  พรรณเชษฐ์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
1754 เด็กชายชุติพงศ์  พงศ์วรางกุล โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
1755 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทร์ศัพท์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
1756 เด็กชายอัครเรศ  เลิศขจรสิน โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
1757 เด็กชายศาศวัต  ไพรอุดม โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
1758 เด็กชายชินาธิป  พรรณเชษฐ์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
1759 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
1760 เด็กชายปรมารถ  มากลิ่น โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
1761 เด็กชายกานต์ธี  ศรีดาเดชา โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
1762 เด็กชายธนกฤต  จันทะลา โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
1763 เด็กชายภัทร  เสาร์เรือน โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
1764 เด็กชายปุณณภพ  ชมพู โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
1765 เด็กหญิงปวริศา  เจียรพิพัฒน์กุล โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงนันทวรรณ  โสภโณดร โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กชายอมร  ปัญญาสันติสุข โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กชายณัฐวิชช์  พิพรรธน์ดิษกุล โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงชนพรรณ  พนาอุดมสิน โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กชายศิดล  นิธิปัญญา โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงปณิดา  สุทธสิริ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กชายปัณณธร  ตันประเสริฐ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กชายนพโรจน์  ประเสริฐธนโภคิน โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กชายธีร์ปกรณ์  จิราวัฒนอนันต์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กชายปารมี  มากลิ่น โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงเอื้ออาทร  ยิ่งจรัสแสง โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1777 เด็กชายชิษณุพงศ์  อิ่มทรัพย์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1778 เด็กชายณนฐกร  ทั่งทอง โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1779 เด็กชายภณ  โกษาจันทร์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงแพรพัดชา  เมฆเมฆา โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1781 เด็กชายต้นสกุน  ขันธิกุล โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงพัณฐ์ชิตา  สืบสุรีย์กุล โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงอันนา  ศรีวันทนียกุล โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงฐิตาภา  บุญธรรมมา โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงศศิณัญญา  ทรงสัตย์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1786 เด็กชายธนัช  นรากรณ์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงพิธุนันท์  กองแก้ว โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงชนาภัทร  เรือนก้อน โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงกุลธิดา  อิ่มทรัพย์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1790 เด็กชายนรพนธ์  ศิวเวทพิกุล โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงวิจิตราภรณ์  วิมุกตานนท์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1792 เด็กชายทีปกร  ประสมทอง โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงไวโอลีน  เสือเล็ก โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1794 เด็กหญิงพรไพลิน  จันทร์โชติ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1795 เด็กหญิงกฤตพร  รุจาคม โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1796 เด็กหญิงไอริณ  บัวอ่อน โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1797 เด็กหญิงแพรวา  เปล่งผิว โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1798 เด็กชายกรวิชญ์  สุขศิริ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1799 เด็กหญิงพศิกา  เกตุเทศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1800 เด็กชายอิงคยุทธ  การถาง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1801 เด็กหญิงศิริประภา  ชูแสง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1802 เด็กหญิงธมนวรรณ  หลงนาม โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1803 เด็กหญิงลลิตา  แช่มช้อย โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1804 เด็กหญิงสลิลทิพย์  บำรุงเพ็ชร โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1805 เด็กหญิงกังสดาล  แสงเพชรอ่อน โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1806 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  มั่นประสิทธิ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1807 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  คำปาน โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1808 เด็กชายศุภกร  กลิ่นทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1809 เด็กชายชาคริต  ทวีไชย โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1810 เด็กชายศิรชัช  จันทเขต โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1811 เด็กหญิงพรชนก  ศรีโอสถ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1812 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ฉิมปรางค์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1813 เด็กชายพีรพล  อิ่มอรชร โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1814 เด็กชายธนกร  นันทยา โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1815 เด็กชายกันตพัฒน์  จอกเกตุ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1816 เด็กหญิงอนันทิตา  จันสน โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1817 เด็กหญิงชญาณิน  ช้างพินิจ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1818 เด็กชายเอกอนันต์  ตรุษศาสตร์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1819 เด็กหญิงนิชาภัทร  บุญพรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1820 เด็กหญิงแพรวา  ขาลสมดี โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1821 เด็กหญิงนันฑิกานต์  ยามา โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1822 เด็กชายนนทกร  สิทธิ์ขุนทด โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1823 เด็กชายธีรภัทร  ปิ่นทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1824 เด็กชายอรรถวุฒิ  เงินลาด โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1825 เด็กชายยศกร  บุญคง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1826 เด็กชายณัฐชนน  กมลรัตน์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1827 เด็กชายอธิพันธ์  แต้มทองทา โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1828 เด็กหญิงจริญญา  อินเกิด โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1829 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สีบุญเรือง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1830 เด็กชายศุภณัฐ  ส่งเมา โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1831 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โทนธนู โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1832 เด็กชายศิวณัฎฐ์  ใจขัน โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1833 เด็กชายปิติภูมิ  การะเกษ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1834 เด็กหญิงดลพร  ศรีวงษา โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พิมพิลา โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงธารณ์กมล  เมฆแจ้ง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงวิลาสินี  เพ็งละมูล โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1838 เด็กชายคณาธีป  อุณรุทธิ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงเนตรนภา  เจตนจิตร์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงณีรนุช  สิงโตทรัพย์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1841 เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนสนิท โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1842 เด็กหญิงจักรีพร  คำเป๊ก โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1843 เด็กหญิงชนัญญา  เสาร์แดน โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงยี่หวา  เนียมน้ำเพ็ชร โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงเข็มมิกา  ตั้งปรัชญานุรักษ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1846 เด็กชายชญานนท์  รักษาพันธ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1847 เด็กหญิงเขมภัสสร์  ศิริรัตนปัญญากร โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1848 เด็กหญิงศิรินทิพย์  คล้ายสุวรรณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1849 เด็กชายศิวกร  เพ็งเทพ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1850 เด็กหญิงเอื้อมพร  วัฒนารุ่งเรืองดี โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1851 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  หัตถาจารย์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1852 เด็กหญิงภัทรธิดา  เทียนป้อม โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1853 เด็กหญิงญาณิศา  การสมพิศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงเดือนสิบ  นาคหาดกระบือ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1855 เด็กหญิงชลิดาภรณ์  พวงทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1856 เด็กหญิงกนกพร  จิมหันต์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1857 เด็กหญิงรัชนีกร  มะรังษี โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1858 เด็กหญิงปพิชญา  กงมล โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงพีรกานต์  สิริบุญญาชัย โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงสว่าง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงกฤษญาภรณ์  ร่องครบุรี โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงณิชกานต์  เอี่ยมนาค โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงสุพิชชา  โคกปรางค์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงธราธิป  เสือรอด โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1865 เด็กชายภูมิรพี  วันเพ็ง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงปาณิสรา  บุษบารติ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กชายรวิภาส  ภาณุเจต โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงวรดา  จิตวัฒนากร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1869 นายศรัณวิชญ์  จันทรมิล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กหญิงฌัลลกัณฐ์  สุภลาภ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กชายศิรวิชญ์  ปิยพฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กชายศิรวุฒิ  ปิยพฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กชายชญานิน  ปฏิภาภรณ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กชายรวิชญ์  เล็กอุทัย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กชายธีร์ธวัช  บุษบารติ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กชายคุณพัฒน์  วุฒิกุลประพันธ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1877 นายธีรภัทร  รมณีย์พิกุล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กชายธัญวรรษ  สิทธิ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กชายฐณะวัฒน์  นาคมอญ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กชายอมเรศ  ชัยรุ่งปัญญา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กชายก้องภพ  ปกรโณดม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กชายวศวัชร์  สายบัวต่อ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กหญิงพชรกร  เสนาชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1884 เด็กหญิงพิชาภพ  คำดวงศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1885 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1886 เด็กหญิงสุชัญญา  นันทะสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1887 เด็กหญิงสุภัคทรภรณ์  คนเที่ยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1888 เด็กชายกฤชนนท์  ห่านสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1889 เด็กชายกันตพงศ์  ศรีอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1890 เด็กชายธีรภัทร  ศรีมาลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1891 เด็กชายปภังกร  สุขแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1892 เด็กหญิงทยา  แซ่กัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1893 เด็กชายกณิศพิพัธน์  ขวัญเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1894 เด็กชายพิชาพงศ์  ติดเทียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1895 เด็กชายอภิมงคล  ธงสิบเจ็ด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1896 เด็กชายกฤติน  บูรณโชคไพศาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1897 เด็กหญิงธมนวรรณ  กระบาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1898 เด็กหญิงธนาภา  อมระดิษฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1899 เด็กหญิงธฤตวัน  พงษ์นรินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1900 เด็กหญิงธีรกานต์  ศรีนวล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1901 เด็กหญิงนันท์นลิน  พรหมศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1902 เด็กหญิงภัทรธิดา  เอี่ยมยัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1903 เด็กหญิงภาพิมล  วงศ์กังแห โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1904 เด็กชายตันติกร  ภูมิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1905 เด็กชายธนกฤต  ศรีโสภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1906 เด็กชายภัทรธนวีร์  ฤทธิวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1907 เด็กชายวริศ  บูรณโชคไพศาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1908 เด็กชายวีรวิชญ์  ศิริลักษณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1909 เด็กชายศุภฤกษ์  โตสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1910 เด็กชายสิสิร  กิจสนาโยธิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1911 เด็กชายอนันดา  พลอาสา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1912 เด็กหญิงจิรพัชร  เมธาภัทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1913 เด็กหญิงรัตนมน  เด็ดแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1914 เด็กหญิงศวิตา  ใจดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1915 เด็กชายกฤติธี  ยิ่งยศเรืองรอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1916 เด็กชายกฤษฏ์  นุชเทียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1917 เด็กชายกันตภณ  สุระดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1918 เด็กชายฉัตรบดินทร์  สังโยคะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1919 เด็กชายชิษณุชา  ฝรั่งทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1920 เด็กชายณภัทร  แพงวังทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1921 เด็กชายติณณภพ  วงศ์ชัยพานิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1922 เด็กชายธริต  คำสายพรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1923 เด็กชายปริญ  ตรียัมปราย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1924 เด็กชายปิยะนพ  ปานเกิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1925 เด็กชายภัทรานนท์  สอนศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1926 เด็กหญิงกฤตพร  ชามพูนท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1927 เด็กหญิงชลาวลัย  เครือวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1928 เด็กหญิงธีรกานต์  แดงแสงสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1929 เด็กหญิงภัทรนันท์  ชาวงค์ศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1930 เด็กหญิงวรวลัญช์  ระโส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1931 เด็กชายกฤตนัย  ปิ่นสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1932 เด็กชายชยพล  ชุนพงษ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1933 เด็กชายพงษ์พิทักษ์  พระนาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1934 เด็กชายรมยกร  ประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1935 เด็กหญิงปวริศา  สิงห์พรหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1936 เด็กชายภูมิพัฒน์  แสรสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1937 เด็กชายภูมิรพี  เทียนทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1938 เด็กหญิงชีวาพร  อ้นชาวนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1939 เด็กหญิงญาณภัทร  วิชาพูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1940 เด็กหญิงฉัทชนัน  โหระเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1941 เด็กชายกฤษฎา  ลิ้มศรีประพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1942 เด็กหญิงญาณิศา  ลิ้มศรีประพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1943 เด็กหญิงณญาดา  เหลืองทองนารา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1944 เด็กหญิงธรัสพร  เตียมคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1945 เด็กหญิงธัญชนก  มณีท่าโพธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1946 เด็กหญิงบุญญาวรรณ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1947 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1948 เด็กหญิงพัชริญา  บูรณะชนอาภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1949 เด็กหญิงภรัณยู  พูลนิ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1950 เด็กหญิงภูษณิศา  บุญเปี่ยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1951 เด็กหญิงลลนา  จันน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1952 เด็กหญิงสุพิชญา  คำแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1953 เด็กหญิงอรุโณชา  จีนท่าจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1954 เด็กชายกันทรากร  มิตสานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1955 เด็กชายจิรัฏฐ์  อินชำนาญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1956 เด็กชายโชกุน  นวพงศ์กีรติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1957 เด็กชายธนวัฒน์  โตมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1958 เด็กชายธนวิชญ์  กันภัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1959 เด็กชายธรรมนาถ  อาสนาชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1960 เด็กชายธีรดนย์  เทียนดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1961 เด็กชายนทีกานต์  เลิกสายเพ็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1962 เด็กชายปิยะบุตร  สุวรรณสา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1963 เด็กชายภัคพล  โท้เพชร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1964 เด็กชายวิศวชิต  โชติยานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงณัฐคณินทร์  เรืองประยูร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงนับทอง  ทศกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตั้งนพรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1968 เด็กหญิงปภาวี  เชื้อปรางค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1969 เด็กหญิงปรัชญวรรณ  ทองบู่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1970 เด็กหญิงพิรญาณ์  ศิริวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงภีมพรดา  บุญดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงวันวิสา  ขุนสุริยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงวิรากานต์  สุทธิกาญจน์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1974 เด็กหญิงสราสินี  จระมาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1975 เด็กหญิงอภิชญา  หมีเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1976 เด็กหญิงอลิสา  คชพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1977 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ตรีอินทร์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1978 เด็กชายกิตติศักดิ์  สร้อยจอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1979 เด็กชายชิติพันธ์  แพโต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1980 เด็กชายธนภัทร  เสือเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1981 เด็กชายธัชธร  ตั้งนพรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1982 เด็กชายปรีเชษฐ์  สุภาพจิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1983 เด็กชายปวิช  เหนียมพ่วง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1984 เด็กชายพงษ์พัฒน์  พุฒิกานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1985 เด็กชายพลเชฏฐ์  วัชรธนากรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1986 เด็กชายภาณุพงศ์  คำสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1987 เด็กชายภูริมงคล  ธงสิบเจ็ด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1988 เด็กชายรัฐฤทธิ์  ม่วงยิ้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1989 เด็กชายเหนือฟ้า  ยิ่งจรัสแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1990 เด็กชายชานนท์  นาคอริยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1991 เด็กชายปัณณ์  ศรีเมืองวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1992 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีทองคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1993 เด็กชายปรีดี  พาหิระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1994 เด็กหญิงกชพร  จันทมาระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิมโต้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1996 เด็กหญิงเขมจิรา  ทัฬหกิตติวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงฉัตรชฎา  ศรลัมภ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงชนัญชิดา  เหมตะศิลป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงซาโยรี  บุญตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงณัชชารี  อนันต์ชลินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2001 เด็กหญิงณัฐชญา  ภูมิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2002 เด็กหญิงธวัลภรณ์  บุญเริง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2003 เด็กหญิงบุญญ์ศิกานต์  ตั้งศรีวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2004 เด็กหญิงพิชญาภา  พงศกรทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2005 เด็กหญิงพุทธสุดา  สายแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2006 เด็กหญิงรสิตา  วชิราศรีศิริกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2007 เด็กหญิงวรวลัญช์  อินทชัยศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2008 เด็กหญิงสิริยากร  ม่วงป่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2009 เด็กหญิงแองเจอลีนา  ดีวาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2010 เด็กชายจิรวรรธ  ธนเกียรติสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2011 เด็กชายฐนปกรณ์  อยู่ยัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2012 เด็กชายธนกฤต  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2013 เด็กชายธนภัทร  ทองรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2014 เด็กชายธนภูมิ  ทองรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2015 เด็กชายธนวินท์  ดวงอุปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2016 เด็กชายปภาวิน  แก้วเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2017 เด็กชายศุภกร  ทัฬหกิตติวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2018 เด็กหญิงขวัญจิรา  รุ่งรังษี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2019 เด็กหญิงเขมจิรา  มีชู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2020 เด็กหญิงญดาพร  แรงขิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2021 เด็กหญิงธัญน์จิรา  โตป่าเตย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2022 เด็กหญิงธันวดา  จันดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2023 เด็กหญิงปัญกรญ์  พงศ์วิไลรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2024 เด็กหญิงไปศลี  จินตนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2025 เด็กหญิงพลอยจินดา  บุญยิ้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2026 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ฉิมเล็ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2027 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นันทะสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2028 เด็กหญิงสุพนิดา  นุ่มพรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2029 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2030 เด็กชายณัฐพัฒน์  ประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2031 เด็กชายถิรวัฒน์  นาคมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2032 เด็กชายทวีทรัพย์  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2033 เด็กชายธนณัฎฐ์  บัณฑิตเมธาพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2034 เด็กชายปภังกร  สหัสเตโช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2035 เด็กชายปลายบุตร  ลาภบุญเรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2036 เด็กชายพงษ์รชต  ล้ำตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2037 เด็กชายพลวรรธน์  แดงแสงทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2038 เด็กชายพีรภัทร  พรหมธน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2039 เด็กชายภัทรพล  โท้เพชร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2040 เด็กชายรัชชานนท์  วีระเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2041 เด็กชายสุธินันท์  นาคอ้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2042 เด็กหญิงชญาดา  พุทธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2043 เด็กหญิงญาดา  มาน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2044 เด็กหญิงณภัทร  นกคล้าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2045 เด็กหญิงปภัสสร  หิรัญอุดลวิทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2046 เด็กหญิงปวริศา  ปานชาวนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2047 เด็กหญิงพชรพร  อารีสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2048 เด็กหญิงพีรยา  โพธิ์ทิพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2049 เด็กหญิงภริตภัสพร  พิพัฒน์ทิตธนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2050 เด็กหญิงมนัสนันท์  เอี่ยมอิ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2051 เด็กหญิงรวิสรา  ฉัตรธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2052 เด็กหญิงวิลาสินี  มหิพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2053 เด็กหญิงอักขรภรณ์  เอกวิลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2054 เด็กชายกรธวัช  กลั่นดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2055 เด็กชายกิตติพิชญ์  เมฆอรุณกมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2056 เด็กชายกิตติภูมิ  จารุชวลิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2057 เด็กชายจิรัฎฐ์  เดชพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2058 เด็กชายชยธร  ชุนพงษ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2059 เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  สุโภภาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2060 เด็กชายธนวิชญ์  อมรวิริยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2061 เด็กชายนวพรรษ  ไผ่งาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2062 เด็กชายรัฐพล  ตรียะวรางพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2063 เด็กชายวิวิธชัย  ธรรมาธิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2064 เด็กหญิงกฤษพัชร  ทองไสย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2065 เด็กหญิงกัลยากร  สุขนาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2066 เด็กหญิงจารุพิชญา  เกิดผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2067 เด็กหญิงจุฑามาศ  วงษ์ปาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2068 เด็กหญิงชัญญาภัค  พุ่มเกตุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2069 เด็กหญิงฌานิศา  ภู่ตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2070 เด็กหญิงฐิติชญาน์  อุตสม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงธนภรณ์  รอดเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงธัญภัค  ขลัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2073 เด็กหญิงธิวาภรณ์  อุทธิยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2074 เด็กหญิงนวพรรณ์  กิจโชติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงปิยาพัชร  ดำสะดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2076 เด็กหญิงพัชริสา  เกตุจ้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2077 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  เตชาวัฒนภัทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงภัทรวดี  ฉิมเล็ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงภูชิดา  ทองเป็นทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2080 เด็กหญิงสิริยากร  สาพิมราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2081 เด็กหญิงสุภาวิตา  หร่ายวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2082 เด็กชายชนาธิป  อิ่มวิทยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2083 เด็กชายญาณชนะ  ชมภูศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2084 เด็กชายณัฏฐ์  นวมเฟื่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2085 เด็กชายแทนคุณ  อิทธิพัทธ์ดิษย์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2086 เด็กชายธนภัทร  ศรีกูลกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2087 เด็กชายธวัชชัย  นนท์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2088 เด็กชายนวภพ  วัฒนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2089 เด็กชายประนพ  ภิราญคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2090 เด็กชายปารเมศ  เพชรดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2091 เด็กชายปุณณ์พัฒน์  พิษณุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2092 เด็กชายภคิน  เรืองขำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2093 เด็กชายภัทราวุฒิ  นพดล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2094 เด็กชายภูรี  คัมภีรพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2095 เด็กชายเมธวัฒน์  จันทรนิยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2096 เด็กชายเมธวิญญ์  ศรีโพธิ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2097 เด็กชายวชิรวิทย์  หร่ายวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2098 เด็กชายวราเมธ  ใจหวาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2099 เด็กชายวีรภัทร  ทรงรุ่งเรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2100 เด็กชายวาคิณ  รักประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
2101 เด็กชายชนม์ชนก  ประทุมมาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
2102 เด็กชายอภิวิชญ์  บุณยปรีดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม