รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเกศกมล  ศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายภูริณัฐ  ท้วมเทศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงปิยเพชร  ขำแป้น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปุณิกา  ตะวันส่องแสง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายศิรณัฐ  สันตติทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายวชิรวิชญ์  ขำเขียว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจินต์จุฑา  หาลาภ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงศุภัชญา  วงศ์แสงทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกรยา  นัยธนิช โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพีรยา  ปานศรี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณัชชา  สอนริต โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกรวิชญ์  ดึโต โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายณัฐภัทร  จังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงศุภกานต์  น้อยนา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสาริศา  จำนงค์จีนารักส์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสิลินทิพย์  จันสอน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐภูมิ  ช่างด้วง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายพัชรพฤกษ์  คมวิชาชาญ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจิตรลดา  ปูรณัน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนวพรรณ  กองคำ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกมลวรรณ  จ้อยสุดใจ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงขนิษฐา  ผลอุบล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายศิวกร  ประกอบสุข โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายสริวิชญ์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงภิณชะรัชย์  ชุมมั่น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายศุภฤกษ์  แป้นถนอม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายญาทวุฒิ  เก่าบ้านใหม่ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชาริสรา  มั่นกำเนิด โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายธวัลรัตน์  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายธัชกฤช  เขียวอุบล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีทุมพร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายพิพัฒน์  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายภารุกฤษฎิ์  สายราม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอรปุลิน  พวกแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายภาณุพงศ์  สมสุข โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธนคล  นาควิจิตร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายชัยภัทร  กลั่นหวาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายธนวัฒน์  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฐนันท์  เรือนทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายศิรวิชญ์  สันตติทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายพรภวิษย์  เอี่ยมเเก้ว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญทัน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงภัทรภร  เกตุโกวิทย์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายปิยังกูร  พิสูจน์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  จันทร์อำ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงณัชชา  ธรรมรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลระหัด โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายพงศธร  ธำรงปฏิภาณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงคณิตา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงอรณิชา  มหาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายนาถวัฒน์  พุ่มประดับ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายณัฐนันท์  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงธนัชชา  ทองประสาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงเมธาวี  คงทน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงปริณดา  วัยวราวุธ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงญาณพัฒน์  ศักดี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงอันนา  พงศ์อายุกูล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนัฐวรรณ  มีสมพร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายชวนากร  ช่วยอุระชน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายภูมิรพี  จิอู๋ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงฐิติญา  ยุทธนาระวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงนนทภัชร์  สงวนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงพรรรณพนัช  คมวิชาชาญ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงภทรกมล  เรืองจิตชัชวาลย์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงฟ้าใส  สาลีฟอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงรุจิราภา  จั่นประดับ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกัญญาพัตร์  คลังเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงวณิชญา  ทีลี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปภาดา  ปัณราช โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงจิรัชญา  จุฑาเทพ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงสุตาภัทร  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงวรวรรณ  ชามะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณิชา  วิลัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายฐิติวิชญ์  ขุนนาถ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงญาณิศา  ยุทธนาระวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายสิริพงศ์  วิรัชเจริญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงภริดา  คงแป้น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฐธิดา  เนียมฤทร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงศศิภา  กล่อมดี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงเพียงพิศ  โลทิม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนิชนันท์  พูลสิน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายอัครชัย  พิศอ่อน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงโชติกา  ขวัญเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปพิชญา  คงแป้น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายคชรัตน์  กมเลศรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงวรรณนภา  ทองยอดอิทร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกมลชนก  ตรีปราการ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงจิณัฐตา  พรหมทัต โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอาทิตยา  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกชพรรณ  ม่วงพรม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายสรวิศ  อ่อนเพชร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วปรีชา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงเกตน์สิรี  มณีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงนาฏภูรี  แสงไชย โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงญาณภัทร  บุญเข็ม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณัฐกานต์  เฮ็งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกฤตพร  เอี่ยมละออ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงศศิวิมล  อินทร์กรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพิชชาพร  ไม้หอม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายณภัทร  คำรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปุณยนุช  เมืองจันทรื โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกนกพร  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงจิดาภา  ศักดี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงวัญญา  เมืองฤทธิื โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงธัมชนก  ธนัชลาภา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายนนทพัท  ม่วงเกตุ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงรัตนาวลี  สิงห์ศาลา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงธาวินันต์  บุญผึ้ง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกรภัทร์  พุ่มนิล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงภัทราพร  อิ่มอ่อง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงฐิตา  สังขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงวยุภา  เขียวเทียน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายชยภัทร  วงศ์กันหา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปฐมาพร  ชุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายปฐวี  รอดอ่วม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกนกภัทร  ปุยซา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  นันตา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงญานิดา  อาจสัตรู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวริษา  มณีธรรม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สาเห็ม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจีราพัชร  อยู่วัง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกชกร  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายกอบุญ  บุญญาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพรพิมล  เงินเส็ง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพัชรินทร์  เผ่าโมด โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงศศิพิมพ์  นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายณภัทร  โพธิ์เรือง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงศิรประภา  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกัลยากร  กรรขำ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนพสรณ์  เดชจบ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงแพรวา  มากโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกันยพัชร์  ธนิกเปรมอนันต์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกานต์ราวี  บัวโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนภัสกร  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพีรดา  ลาภะชัยวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกัณฑารีย์  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โชคพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงธนัชพร  ไตรโยธี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายวีรวัช  สาระ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงสวรรญา  นีระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายกฤตนัย  สุขเอม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงสิริรัตน์  สอนสุภาพ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงนวินดา  จุ้ยแจ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงสุพิชชา  กวางแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายวรภัทร  สุขรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายกนกพล  ชมจา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงลักษมีกานต์  ยศมา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงญาณิศา  บุญโชติ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงชนัญชิดา  สมประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายรักชาติ  ไชยสุริยงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงนพวรรณ  แก้วเชื่อม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงธนภรณ์  ช่างวิไล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายวรเลิศ  ฤกษนันทน์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายธนกร  เทียนมี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เพชรสิน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงฌาณิษาห์  แจ่มจำรัส โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงขนิษฐา  สังข์ทับ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงรัตติกาล  ทรัพย์มา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงจิราพร  อาจสว่าง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายธีรภัสกร  จันทร์แจ้ง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายกฤติกร  จันทร์กอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงณัฐพร  พิศอ่อน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงปณิตา  สนสกุล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงณัฐธิดา  สินกำแพง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายฟ้าใส  สีแดง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายอรรธพล  บุญโต โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายฐปณกร  กลั่นนุช โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายพีรกานต์  ช้างทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงชนนิกานต์  มานิต โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงฐิติกานต์  กล้าหาญ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงวริศรา  รอดเรือง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงสุนิสา  อาจศรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงกนกกร  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงไปรยา  เชื้ออินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงแพรวไพลิน  โพธิปัญญา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงพันธิตรา  ขำเกิด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสกุลธิดา  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงอังคณา  คำมี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงรักเกล้า  สุขเอม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงชญาพรรณ  เอี่ยวซิ้ว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงนัยนา  สุดวิลัย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงปิยวรรณ  ปัญญามี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิชาพร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงพาฬ์ขวัญ  ภู่สวรรค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายภีมพล  ชัยโย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายปณุสรณ์  พูนเพิ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายศรายุทธ  โคกศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  พันธุรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายพัชรพล  กวางแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายณฐพล  สายสุจริต โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายเจษฎาพร  สายดี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายธีรภัทร  เถื่อนวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายวัชรพล  จั่นแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงพลอยพรรณ  โยทองยศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายคณิศร  บุญมี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายภีรภัทร  ไข่รัศมี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์เชื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงอารีรัตน์  ทวยพวก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภู่สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงกชกร  พึ่งเสือ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงณัฐพร  มั่นรักคง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงมัญชรัตน์  คงเนียม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงอุษยาภรณ์  หอมแดง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงวรรณนิศา  สุริวงษ์เอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายกรกฎ  ปลัดสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายธนพัฒน์  รอดเรือง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายณัฐนัย  วงพระจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.4 คณิตประถม
209 นายพิทักษ์  อ่ำสุข โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายวิชัยยุทธ  บุญเขตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปั้นไล้ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงสุคนธรา  สุขประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงอัญณุภา  วังผา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงลลิตา  จันทร์ขำ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงสุวิมล  หมื่นยงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นายณรงค์ศักดิ์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงศิริพร  รอดรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวมณฑิรา  สุขประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวณัฏฐธิดา  โพธิ์ทัย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงฉัตรกมล  สกนธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายกิตติพัฒน์  ทองเสงี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อุตบัววงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพิชญธิดา  เนียมปูน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงศรุตา  โตเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายรณชัย  มาตย์เฮือง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายจักรินทร์  มัคมัน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงดมิสา  เหลี่ยมแฉ่ง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงนฤมล  ฤาศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกมลพรรณ  พิมพ์เสนา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายเจษฎา  ทองประจักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายนิติภูมิ  คำเส็ง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภีมภูวัตติ์  ม้าทองเดชารัชต์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงศศิพงษ์  กรุณา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงนภัสสร  ชามะรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปิยชนก  อนันตโสภณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสุชาวดี  คงด่าน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปาริชาต  กล่ำทัพ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสุภาวดี  พัดด้วง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดคำ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขเอม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกัญจณพร  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชุติมณฑน์  บวบนา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพรศิริ  จารุวาที โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวชิรินทรา  ปักษา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสุภัทรา  ทรัพย์บูรณศรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พวงสุข โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงจิตสุภา  ไทยวิจิตร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพันทิพย์  โตพร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงอลิสา  แจ่มศรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพิมพ์สุดา  กัณฑ์จู โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูน้ำเย็น โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพัชชา  สีจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ทรัพย์เปี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกัณญิกา  ทองไหลมา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพัทธนันท์  แก้วนำมา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพัชรินทร์  หอมสุ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฏฐนิช  บุญชู โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายสรวิชญ์  ภู่ประไพ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายสรสิช  ภู่ประไพ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพีรพัฒน์  สาจุ้ย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายกุลเกียรติ  เถื่อนดี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายรัฐศาสตร์  ฤกษนันทน์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงเบญจมาศ  สอนจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกนกวรรณ  อยู่แก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงชลดา  ปานทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอริสา  ยะเกตุ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายอภิวัฒน์  บุญมา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายศุภกิตติ์  ทองแจ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายจินุวัฒน์  เกตุชั่ง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฮวบสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.4 วิทย์ประถม