รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนพรัตน์  จันอินทร์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายอัศวิน  โชตยะกุล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายสิทธิชัย  เปี่ยมงาม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวรณัฏฐ์  ศรีวิเชียร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนฤภร  คำศรี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายพีรพัฒน์  ผึ่งผาย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายธนวรรธน์  กุตนันท์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายพงษ์ศิริ  แก้วทอง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายนพวัชร  ศรีวัง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธนภูมิ  อ่ำพิมพ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกิตติศักดิ์  ชื่นทิม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงภูริดา  คงมีคอน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสงศิริ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงอรุณ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณิชากร  เอมพรม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสุภาวดี  ศศิวิมลกาล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายนิธิศ  รัศมี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐวัตร  ทองดี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจิลาวรรณ  ชูกร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายปองพล  ยี่ตั้ง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายคณวัฒน์  พรมพิทักษ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงลักษิกา  ทองสุข โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปวริศา  จูทิม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธูปหอม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกชนิภา  พันแน่น โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงจิรภิญญา  คะระนันท์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายธนกร  สุวรรณนาค โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายปวีร์ภัทร  งามอ่อน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพิมพิกา  สีขาว โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงศุภสุตา  ตาสี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายปวริศร์  ดอนดีไพร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายจักรพล  ใจยืน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายศิวกร  รอดหิรัญ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายนัทวัฒน์  รุ่งเรือง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โปรยรุ่งทอง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายรัฐนันท์  หล้าธิ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฐชนนท์  เอมพรม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายณัฐพัชร์  เล็กเพ็ชร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายภูริพันธุ์  เถาปัญญา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายธกานต์  ทองโคตร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายจารุวิทย์  ธูปหอม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงมิ่งมาตา  อุกฤษณ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายชินภัทร  บุญธูป โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กชายฉัตรมงคล  เฮวชัยภูมิ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงวริษฐา  พ่วงท่าโก โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายจักรพัฒน์  ด่านรุ่งโรจน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายจิรายุ  กุตนันท์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายสุทธิภัทร  ฤกษนันท์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายฐกลวรรธน์  จ้อยจันทร์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายธนัท  เทียนสมจิตร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายธันย์ณรงค์  นวธนานันทน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายชัยวัฒน์  อ้นจันทร์แดง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายวุฒิภัทร  คำมา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายณภัทร  ไชยนิมิตร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายอัครวัฒน์  วงศ์ฐเศรษฐ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงศณิศา  ม่วงดิษฐ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงณัฐนันท์  อรุณทัต โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนนท์ระพี  หอมเจริญ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เถาวัลย์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกรองกาญจน์  เกรียงไกร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงอิษฎา  ครุฑศรี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปวริศา  แก้วนนท์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงนภัสวรรณ  มิคะนุช โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่อนสิงห์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงอโนมา  สงวนทรัพย์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงวรรณกานต์  คำสุวรรณ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงศุภิสรา  เล็กเพ็ชร์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธมลวรรณ  กุลเรือง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงสิริญปกรณ์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญเพ็ง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงรักษมล  ธูปเงิน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกชกร  กุญชร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายรัฐภูมิ  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงนุชจรี  อินทร์ใย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สิงห์เถื่อน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายพรสิทธิพรรณ  มีมาก โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอภิญญา  ธรรมชาติ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงวโรชา  เพชรไทย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงชนาภา  กล่อมเขียน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายนรวัฒน์  โทมถา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณัฐพร  เอี่ยมเลิศ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกมลรดา  แสนเมือง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชิสา  บุญมา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงไอศิมา  ชะนะโชติ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงชนิสรา  กันทอง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงรัตน์ศิรินทร์  พานิชพันธุ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกมลรส  ศิลปวรณ์วิวัฒน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายรชต  มังกรประดิษฐ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายณภัทร  ธารทอง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายอภิรัฐ  สุมังเกษตร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงปาลิดา  ฟักเงิน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงผกามาศ  เขียวศรี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชลธีชา  ม่วงไม้ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสิดาพร  โคกทอง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงจารุวรรณ  เนาวรัตน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายวุฒิภัทร  วรสีหะ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงปรางณ์ปรียา  ประทุมขัน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงธนาภา  พิมพิสาร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายอภินัทธ์  เปลี่ยนกริม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสิริกัญญา  คุ้มน่น โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงกันยากร  ทองมี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงปาณิสรา  ภัทรากร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงฉัตรชนก  ผาริโน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงขวัญชนก  สมถวิล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสิรยา  เมฆโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงกุลธิดา  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงปาฏลี  แพพ่วง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายภูริช  ภัทรประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงณัฎฐนรี  แต้มครู โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ภัทรประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สิงห์คาร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงธีมาพร  ไทยตรง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงวิชุดา  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงกิติญา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณิชิกาญจน์  เดียวสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงจิรภรณ์  คงมี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงวรปรียา  คลังเพชร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพชรศร  พรหมสูตร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายพุทธพล  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายพัชรพงศ์  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายศุภกร  อินทสระ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โมรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายพิสิษฐ์  วัฒนาบัวยิ้ม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงวัชรมน  คมวัชรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายนันทภพ  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายพิพัฒน์  ธารทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายศราวุฒิ  งามสม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายพงศกร  เนตรถาวร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปลายฟ้า  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายชนภัทร  เมืองเหลือ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายปวริศร์  มาลาแก้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงรังสิมา  ฤทธิชัย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงณิชกมล  เร่งพลั้ง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงนันธญาภรณ์  พลูทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงออรอร์ รุ่งอรุณ มาเรียโจเซฟามี  แจนตี้ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายกฤษกร  พุ่มคำ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงบุญญาภา  บรรเจิดศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนันทิชา  ยอดมณี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงวรรณกร  ทัศนะพรพิศาล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงกรกช  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงชนมน  สายสุขุม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายทนภัทร  คำเกิด โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงนัสนิชา  อิ่มรอด โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงสุนิสา  กุลสะ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายกฤษฏิ์พัฒน์  บุตรโยธี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายภูริพันธ์  พันธนะพิริยกร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายวราทัต  ล๊อกตระกูล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงศตชณกมล  สรรคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายชินภัทร  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายกิตติพิชญ์  เรืองมาลัย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายปวรปรัชญ์  สุ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายนิพล  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงชัฎติยาภรณ์  เฟื่องห้อย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายสืบสกุล  เจือประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงดาริกาพร  รอยคราม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงบุษกร  ไทยหล่อ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงเมธาพร  สุดสงวน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงชญาดาภรณ์  ปันแก้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงพีระญาณ์  ทองปลิว โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายศุภฤกษ์  อินทสระ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายชินภัทร  อุระอิต โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงวนิดา  พุ่มผูก โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายณัฐดนัย  เฟื่องห้อย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายธนกร  อานันท์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณัฐลดา  มูลชาติ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายณัฐชัย  ตระกูลพิชิต โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายปุณยวิชญ์  ปั้นเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายศิวกร  อิ่มอยู่ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายดินไท  โตวิเศษ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายวีรภัทร  อินทรักษา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายณัฐวัศ  ทองก๊วย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายกฤตเมธ  ศรีพึ่งจั่น โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายเกียรติภูมิ  ชินปุษยานนท์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายวีรกร  เอี่ยมอุไร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายณัฐนนท์  วีระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายอชิระ  มั่นสัตย์รักสกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายชิติพัทธ์  อุไรวรรณ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายจิรายุ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายชินพัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายสิรวิชญ์  สวนเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงกุลนิติ  นาคตะคุ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงธนัญชนก  สายสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงศิริวรรณ  เพ็ชรภูมิ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงธนภรณ์  ปัทมะเสวี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงภควดี  คุ้มตะสิน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงอินทิพร  จินตวง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงฐิตาพร  ฉ่ำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายสุภวัฐณ์  คำน้ำปาด โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงสิริภา  ไชยา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เทียบรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงภวรัญชน์  นาควิจิตร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงอนินทิตา  เอี่ยมต่อม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงจุฑามาศ  สละชุ่ม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงลภัสนันท์  แอบเสลา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงกนกนิภา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายชยากร  นันทนพิบูล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายชยางกูร  อินทร์รุ่ง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายนาฑา  ตั้งใจ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงกัณวรา  มะโนเรือง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายคิมหัณต์  โสบรรเทา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายมานพ  พรหมมี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงศศิชา  ระบุตรดา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายปฐมรัตน์  ฟักตั้ง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายนันทชาติ  เปรมชาวนา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงอินทิรา  คำเตือนใจ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บ่อพืชน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงจันทรณัฏฐ์  สอนศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงอารยา  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงศศิกานต์  สิทธิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงวีธรา  ตั้งใจ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายสิปปกร  จันทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายพีรพล  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำเขียน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงิบุรีภรณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงสุภัชชา  มาลีกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นายอนพัทย์  นันทนพิบูล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นายนาราภัทร  ประดิษฐ์เขียน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงชมพูนุท  ถิ่นเครือจีน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงกิตติมา  ตาลวังโปร่ง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวกวินทิพย์  พูลคล้าย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงสุรัสสา  บุญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงชญาภรณ์  รัตน์เถลิงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวหัทยา  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวจุฑาธิป  คูทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายพิชยดลย์  เทวาอนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายประวิตร์  โมริตะ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงศศิชา  เกิดโอภาส โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงบัณฑิตา  เมืองนา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงธนพร  ยาทา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พันธุ์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงศุภรัตน์  ทองปรุง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงกนกพร  แพรสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายตันติกร  พุฒแย้ม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงญาดา  มันตะสูตร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงวัชรี  แสงอัมพรรุ่ง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงปลายฟ้า  ชายเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายสิรวิศ  เพ็ชรมา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายคุณากร  ทัพเอม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายกฤษฏิ์ธนโชติ  ผจญ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงธนัชพร  เล็กกูล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายขวัญราช  รุ่งอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงภูริชญา  ทัพวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายนันทพล  บุญอ้น โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายนราวิชญ์  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายกันต์กวี  ศรีทัศน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายพัทธนันท์  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายชิติพัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายสุขุมรัฏฐ์  อุดมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายคณาเสข  ปรารถนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปานรอด โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงอนัญญา  เส็งขำ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงจิราพร  ชาวทำนา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกฤติมา  กุลเจริญ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอภัสรา  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายธนโชติ  ทองทวีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพีรยา  ดิวรางกูร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงปพิชญา  ไชยพรพัฒนา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพัชรพร  บุญญา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนัชชา  สุรินสม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายชวกร  สีราย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  แก่นทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธันยชนก  ชุมถนอม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนุสรียา  พ่อธานี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายรติบดี  ปัญโญแก้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กาญจนอุดม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสุพรรณา  เพชร์แดง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงชุติมณฑน์  จันทร์ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายกษิดิ์เดช  ยังสุข โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชลดา  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงชรินรัตน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณัฐมน  พงษ์ศักดิ์กมล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงวิจิตรา  ธนูศร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสุภารัตน์  โพธิ์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงชนัฎา  มะโพงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณปภา  ยอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงวราพร  พริ้งลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนิภาพันธ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงจุฑารัตน์  วิจิตรพล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพัชราภา  ชาวพิจิตร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายชญานนท์  มิชิฉัยยะ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงสุปรีดา  พลชำนาญ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายภูดิศ  ไสยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  หอมมาก โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คลังเพชร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงฐิติชญาน์  ศิริเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายนัทธพงษ์  นาป้อม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายณฐนนท์  นาคะประเสรฺิฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีอนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธนวัฒน์  บุญโห้ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชญานิศ  ดำมินเศษ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงวสุกาญจน์  แล้วด้วง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอัญมณี  ผะอบเหล็ก โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายหิรัญณภาคย์  รุทธศิริ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอมรรัตน์  สว่างผล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงณปภา  สุรภักดี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายศิริพัชร  แก้วเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายกฤษฎา  พรหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงจิตรวรรณ  วงค์คำหล้า โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนันท์นภัส  โสดาธรรม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายภาสกร  พวกน้อย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพิชชาอร  ทองสาคู โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธีรดนย์  เกตุพิจิตร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปรียาภัทร  สาระสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เยาวสัย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงรัญชิดา  สีหราช โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สาระสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายสรธร  ยศเจริญ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงจิตติมา  ปะสุตะ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายจิรัทะนิน  พิสิฐภิญโญกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายศวัช  ชาติกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงปพิชชญา  แพรแก้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกีรติญา  วนะชีวิน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงเอื้อการย์  จวนอาจ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอาทิตยา  บุญนุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายกิตติรันต์  ดอนจันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงอัญพัชญ์  กิติพงษ์พรสิน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงฐิตารีย์  พุ่มคนสิน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  รอดกำเนิด โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายวิษณุสรรค์  ปันทวาย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงนภัสสร  ชูประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาภา  อินทะศร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพลอยชนก  วสันติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายฉัตริน  สายสุขุม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงชฏาพร  หุมอาจ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงประภาพัชร  เถาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงนริสา  มณีนาถ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายสุธีระวัฒน์  สุขพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตงเท่ง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงภัทรปภา  สินเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายนิติภูมิ  นาคตะคุ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงธีรดา  เกิดชื่น โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายรัตน์ฐกร  สุขสาร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงศุภากร  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกรชนก  คุ้มรักษา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงณภัทร  ภาวรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีอ่อนทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายธนกรณ์  แก้วจอน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงรัตน์รพี  ลีฬหะวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายธัชนนท์  กล่อมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายคุณานนท์  โตน้อย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายวรพล  แจ่มมี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แดงชาวนา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงธัญพิชชา  โพพริก โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภัทรประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงชนาภัทร  รวยสันเที๊ยะ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงปราณรพี  เขียวเขิน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงเพ็ญวดี  มะลิดิน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงชีวาพร  หรั่งทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณัฐนันท์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงธีรนุช  ตงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงรัตนากร  พงษ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงนภัสวรรณ  มีแดนไผ่ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงอนุตรา  อินทะชิต โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงเบญญาภา  ธนสัตยา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงธมลวรรณ  จาดเมือง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพอเพียง  ภูมูล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพัชร์ณิษา  สายบัว โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปัณณพร  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงชนากานต์  พุทละ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงชญานันท์  นาคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงศุภรัตนา  ขวัญนาค โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงนกมล  ฤทธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพรรณพัชร  ปทุมสูติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายศุกลวัฒน์  วิเศษชาติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายปัญญวุธ  เมืองทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายพีรภัทร์  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงมณีรัตน์  ดีมั่น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปานเอม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงพรสวรรค์  มณีรอด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงดลพร  พลิ้งลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงณัฐชยา  สุขภาศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงสุภารัตน์  นงนุช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทรัพย์มา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงณัฐชานันท์  พรมเทศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงเจนจิรา  มากะนัด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงกรองทอง  กันฟัก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงธนิดา  ดำมินเสก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงธนพร  อัศวโกวิทไวโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายชัยนันท์  กริ่งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงวลัญช์รัตน์  บุญเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ขำฉา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายพีรภัทร  พักดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายวศิน  นุ่มกรุด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายณัฐศักดิ์  สาริกา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงอารียา  ก๊กมาศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงนารีรัตน์  ทิมหงิม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิลึก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายสุประดิษฐ์  มูลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายบุญยกร  พันธนะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กชายทีคะฑัต  แก้ววิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงอัญชิสา  ท้วมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงอาซียา  สุขกุดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงบัณฑิตา  หงองาม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงตวงพร  ยกเชื้อ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงกัญญณัช  สุวัฒนา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงวราภรณ์  ใจจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงกุลจิรา  วงศ์จะมาศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ธรรมะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงเยาวเรศ  ห้วยคำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงกัณฑ์ญพัฒน์  ยอมสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงจิดาภา  สุภากุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงเมณัฐการ์  สุขหนุน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงนงณภัส  ตาหงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงวรัทยา  หนุนเมือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงขวัญจิรา  ช้างแจ้ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายปัณณธร  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายนันทภพ  ริตนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายวรเศรษฐ์  รัตนพุกวรพงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายธนพัฒน์  น้ำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายอริยธัช  บุญตอบ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายธีรภัทร์  สุทน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายสิรวิชญ์  จูมาศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายสุทธีกานต์  ทองห่วง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายดนุพงษ์  สุขหนุน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายภูศณะ  มานัสนนท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงเกศวิไล  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงธนภรณ์  เอมใจ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายจักรภูมิ  สร้อยวิชา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายกฤติน  เชิดฉาย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายศุภณัฐ  ดีโต โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงนุชฎา  บุญสาร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงเจรนันท์  แพรเปีย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  อำพันพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงณัฐนิชา  หย่ำวิลัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ริตนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงปุณยาพร  พลายกุมพล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงกันยารัตน์  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงณัชชา  คำงาม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงปัณฑิตา  มามั่น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงวรินทรา  สุขสมัคร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงมกรา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายกนก  วรรณจันทึก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายนราวิชญ์  ชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายยศสิริ  ศิริมังคโล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายภัทรภัทร  บุษบา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายธนโชติ  เฉลิมสถาน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีโสภณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงปุณธิดา  เจนสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยังเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงวิภาพร  ปัญควนิช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงอภิชญา  ทองดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงโสภิดารัตน์  ปานแสง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายชินวัฒน์  นะราชา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายศุภสิน  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายปัณณวรรธ  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายชิษณุพงศ์  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายยิ่งคุณ  เนตรช่วงโชติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายธัชทร  ภัทรศิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายพชรพล  อ่วมมั่น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายภัสร์กฤษฎ์  จิ๋วพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายทัตพงษ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายรัฐกิตติ์  รัฐศักดิ์นิชากุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงอภิชญา  ฤทธิเดช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงพัณณิตา  ปั้นเพชร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายอาณัฐวิชญ์  แก้วมงคล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายคเชนทร์  องค์ชัยวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายสรวิศ  สุทน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงกมรวรรณ  สมคำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงบวรรัตน์  ทิพยเนตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงอรุโณทัย  ไทยสง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงณัฐพร  ประยงค์หอม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงปาลิตา  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงฐิดาพร  กลัดเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายชนาธิป  พิมพ์บุญยัง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายจีรายุศ  คุณสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายณัฐดนัย  สตานิคม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายฐณัชญ์พร  นวมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงภัทรสุดา  งามไตรไร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงพิชญาภา  ทัศพร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงวริศรา  สระศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงจิรภัทร  จันทร์บัว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายกฤตภาส  ศิริศรีวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายกรวิชญ์  แก่นสี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงพัณณิตา  ผะอบเหล็ก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงณัฐรดา  มัชฌิมา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายนิธิศโชติ  เต่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงกานดามณี  ทองพงษ์เนียม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กชายชนสิทธิ์  จิรธนไพศาลสกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงธัญภวณัฏฐ์  ทองเนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงณกุลกานต์  ม้วนทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  เนียมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายธนกร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายรัฐชานนท์  บุญผ่อง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงดารา  สุนทรวิภาต โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงชยวรรณ  มีทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายพชรพล  เอื้อเฟื้อพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  อินทระ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงสุภนิฌา  สมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงทรรศชนก  สุขโอสถ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงญาณิศา  เม่นสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงธัญธิตา  นิภานันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญกล้า โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายเปรมสกุล  อินทะโชติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงศิรภัสสร  แก้วอัคฮาด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงอโรชา  อมรางกูร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงศรัณย์พร  เกิดมงคล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงกันติชา  ไชยพิเดช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงนัชณชล  มาสระ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายตวัฒน์วงศ์  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายธัชพล  สงวนสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายศิวัช  แย้มนัดดา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงฐิติวรดา  จิตรเกษม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายพศิน  เกตุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงอรพิมพ์  อินธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายวีรภัทร  ภูมิชาติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงกลรัตน์  นุชบ้านป่า โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพีชกัณดาร์  กวินอนุรักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงอภิญญา  ไทยดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงบุษรินทร์  จันทร์ละมูล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงธันยา  เกิดดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงวฤนดา  โภคัยจตุรภัทร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงพรทิภา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงจุไรรัตน์  ขุนด่าน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงมัญฑิตา  ขวัญคง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงสุภัสร  นุชบ้านป่า โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงวริศรา  ดอกเทียน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงธัญญธร  มากทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายญาณพัฒน์  ครุฑจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายชาญวิทย์  สนเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธเนศ  ชมญาติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายสิรวิชญ์  เอี่ยมวิจิตต์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายนภันต์  สว่างเมฆ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงนิชนันท์  เอี่ยมราคิน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงศุภวรรณ  อิ่มใจกล้า โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงญาณิศา  ผลปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีผึ้ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงอัญชิสา  ทองเต่าหมก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงมานิตา  พึ่งมิ่ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกมลชนก  ยินดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงจีรณา  กวยมั่ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกตุเขียว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงปภาดา  นงนุช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพสุ  เดือนเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงภูริชญา  อยู่สินไชย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณชนก  สังข์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพรรณวรัศม์  รัตนะบรรจงการ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปานแย้ม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงธัญชนก  ม่วงหมี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณัฐกมล  นันท์ตา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงสุวิมล  คุ่ยสว่าง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงสุพัชชา  พุทธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงสุภาวิตา  สุขดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพัชรวดี  สุดจริตธรรมจริยางกูร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายณัฐภัทร  กล้ารบ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายณัฐพล  โรเด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายกิตติพัฒน์  วิลัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายณัฐวัตร  ทัดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายสิรภพ  ภูเตาะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายธนโชติ  สิทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายสุกนก  รัตนวิชัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายวายุ  มันตะสูตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายณภัทร  อินทะกะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงสุวิมล  เพ็ญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงญาณิศา  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงณิชชรีย์  โชควรเลิศธนนท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงอมรพรรณ  เหลียวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงแพรวา  จันทรเทศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงสุวิชญา  สอนราช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงฌาติมา  มัชฌิมา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงอภัสรดา  เกตุอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงธนัสถา  ไกรสอน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำค้อม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณนาค โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงณัชชา  พรมจาค โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงพิชญธิดา  กลัดแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงธรรมสรณ์  ทับทิมแดง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงศิริพรรษา  เชยชูศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงณิตินัดดา  ใจสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงสุทธดา  แสงดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายอธิยุต  ทัดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายณฐกร  สุขเล็ก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายวีรกุล  วสันติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายชยานนท์  ศรีมณฑา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายสิรวิชญ์  ศักดิ์เพ็ญศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายชยพล  หัสแดง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายชยพล  โคกทัพ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงปรัชญา  ถาวร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศิริไกรวัฒนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงศีรนา  ศรีโสภณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงกันยาพร  พาที โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงพัทธานันท์  เกียรติพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงฐิตารีย์  พลัง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงสุภจิรา  แสงกร่ำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงแพรอัมต์พร  ผิวเพชรดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพลอยรัมภ์ภา  ผิวเพชรดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงอนัญญา  บุสดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงฐิติชญา  ยอดเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงเพชรภัสรา  ด่านพิไลพร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงจีรวรรณ  ถินเรือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอารยา  ไทยดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงพิชชาภา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายนครินทร์  ภู่เมือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายศุทธวีร์  ทัดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายชนกร  ศรีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายอธิป  คุณสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายนพณัฐ  เดือนหงาย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายนันทศักดิ์  สุขเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายภูมิสิน  สวนเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายพุทธรักษ์  โสดถานา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายชลันทร  ภาษิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายชยพล  ขนานใต้ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายธัชภัฎ  กีตา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายอธิชนัน  สวัสดิ์เมือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายนนธวัฒน์  เนียมพูลทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงชัญญานิษฐ์  สว่างเพียร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงวิวิชวรรณ์  ทองเนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงปานพร  กรวยศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงปานวาด  กรวยศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงสุภาวิดา  ถาวรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงสุชาดา  นาควิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงปวีณา  การสำเนียง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงธารทิพย์  เคลือบทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงอทิตยา  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงปนัดดา  มรรคผล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายศุภัช  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายชุติพนธ์  มีใจดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายณัฎฐศรัณย์  สุวรรณคีรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายเขมชาติ  ยอดวิญญูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายณัฐชวิศ  ดุสิตสุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายฐปนรรฆ์  อุดแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายอัสนี  จันเทวี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายศิริวิชญ์  สีแตง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงเบญญาภรณ์  โชหนู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงเปรมปารณีย์  ประสงค์ผล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงชนัญพร  ปัญญาธิติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงปทิตตา  แดนสีแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงจิรประภา  สุยะพอ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงเมษิยา  กลั่นแสง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงเอกสุรีย์  เงินมาขจรชัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงคัมภีรฎา  ดอกชูรุ่ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงศุภจิรา  จุลกะระวิ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงณัฐนรี  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงอริสรา  วรรณไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายอนุสรณ์  ทองสมนึก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายสิทธิชัย  ฟักแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงบัณฑิตา  โชติพ่วง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงปนัดดา  กุชะนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงสุภาวดี  เกตุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงชมภูนุช  เนียมสกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงพรปวีณ์  จำปาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายกิตติทัต  ราชาพล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงญาณัจฉรา  นางาม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงนพจิรา  จิตพล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงสุภรดา  ยังเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงกุลนาถ  จันทนาภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงชญานิศ  สุขเรือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงพิชญาภา  เปลี่ยนเนียม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายกิตติพันธ์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงฉัตรชนก  มาลัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงพัณณิตา  บุดดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงพิชชาอร  เขตเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงธนภรณ์  วิลัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงกันย์ทิกาณต์  ประทุมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายภานุชา  อ้นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายธนกร  เพ็ชรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงแพรทิพย์  ฉิมพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงปิยะฉัตร  สระทองขำ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายบวรกวินท์  นกน้อย โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายดนัยณัฐ  กลิ่นแย้ม โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายศิริพจน์  พิลึกเรืองเดช โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงนันทิวา  ตุ่นสาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายอภิรวัฒน์  ภูตาเพิด โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงศิริพร  ออมสิน โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงกนกพันธ์  สมัครการ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงวศิกา  กองมี โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายกรอบทอง  สระทองพูล โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงชฎา  จาดฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
677 เด็กหญิงสิรามล  สังขพงษ์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายทศวรรษ  เกิดมงคล โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
679 เด็กชายนันทภพ  เทียมมล โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กชายเกียรตินิยม  แก้วโมง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
681 เด็กชายกันตธร  สุขหนุน โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
682 เด็กชายดาวรุ่ง  หุ่นลาย โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
683 เด็กชายชิติพัทธ์  ฉัตรไพศาลพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
684 เด็กชายภัทรกร  มัชฌิมา โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
685 เด็กชายกฤษกร  เพ็ชรพิจิตร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญประวัติ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายวิศรุจน์  ชูจิตร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายเธียรธัญญ  เธียรชัยพงษ์ โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
689 เด็กชายภูวภัทร  พลพวก โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม