รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายจิรครินทร์  บุญมั่น โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายอนันตชัย  ทิพละ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายฐนกร  เป็งมา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐพงษ์  บุญหลัง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปริฉัตร  เพ็ชรบุรี โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปิยะธิดา  สุขจิตร โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายฌานิวัฒน์  แซ่ลี โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายรังสิมัน  พรหมเสน โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายดุลยวัต  วงศ์ขัติยะ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายอาทิตย์  ศรีเรืองเมตตา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายวทัญญู  แสงปาก โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายนภาพล  งามบุญวงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายภู  ขจรฤกษ์จารี โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายธีรพงษ์  เครือยะ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายพีรพันธ์  บัวเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายธัญณพงษ์  เชี่ยงเห็น โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายถิรวิทย์  ถูกใจ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายธนดล  ภัทราศิรากุล โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงพรนิภา  วงค์ปัญญา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงปนัดดา  เจิมทอง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงรัมภ์รดา  ไชยมงคล โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงวนัสนันท์  วันชูพริ้ง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงพรสวรรค์  สุวรรณสุจริต โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงชญานิน  ไชยบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงชนาเนตร  หาญจริง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงชีวารัตน์  บัวนาค โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงเอื้อการย์  ปิงเมือง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกาญจนา  คำปันติ๊บ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงกรรณิกา  มิตรศิลา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงอารยา  สำราญเนตร โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงกิติยา  ฝึกฝน โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงวาสนา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงจุฑามาศ  ใจยอด โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงอรัชญา  ศรีวิชัย โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายปุณณภพ  สมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายณัฐดนัย  จอมภา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญหลัง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงภัทรวดี  ใฝ่จิตร โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงธีรดา  อุปปิง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงจิรารัตน์  เรือนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงสิริยุพิน  อินตา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงอริสรา  เครือวัลย์ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงวาสินี  กิจพนาพร โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงอทิตยารัตน์  ใจยา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงธัญมนต์  บัวผัด โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงเขมสิริ  จันเภา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 นายกิจติพัทธ์  ชมพู โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงหทัยทิพย์  อินทิรา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงกนกวรรณ  เสนามาตร โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ทิพย์ขันท์ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาววัลย์วิสา  สุขสมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวศศิกาญจน์  ศรีทอง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวปิยะธิดา  ฐานพาณิช โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงพิมพกานต์  ใฝ่ใจ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวณัฏฐณิชา  วงศ์คำ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวทักษพร  หาญรับ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงสุทธิดา  ยะนา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายตรุษจีน  ขวัญเรืองรอง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายพิชญุตม์  ศักดิ์สูง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายมงคลชัย  ไชยบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงนุชนาถ  ขจรคำ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงวันวิสา  ใฝ่ฟ้า โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปามาละ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายสิทธิชัย  ปินใจรักษา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายชิษณุชา  เสมอใจ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงนิรดา  ขจรไชยา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงวริศรา  สุคะตะ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงณี  บุญทอง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงจันทรา  แซ่ฉี โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงนภสร  เชื้อถิ่นภู โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงเบญญาภา  ทาลับ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงสุพิศรา  พูลเกสร โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงเจนจิรา  ต้าวฮอง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายอวิรุทธ์  ขันทอง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงปานฤทัย  คำลือ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายกฤตภาส  เชื้ออินต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายนราวิทย์  ศรีสัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ฐานิจสรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายธนวัฒน์  เครือน้อย โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายพชรพล  มะอุเต็น โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงอาริตา  ใจจุมปา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงวริศรา  วรรณภิระ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชาย ภูรี  ขจรฤกษ์จารี โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงวรินธร  เครืออิน โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงพิชญ์ภณิตา  ศิริปิยะภิญญากุล โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายเดชาธร  พิรารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายอิสระชน  อุดมการณ์ชีวิต โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายพิบูลย์ภาค  สมทรง โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายพจกร  วงศ์จุมปู โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายธํญวิทย์  ชุ่มวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงจิรัชญา  พ่วงขำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณิชาภัทร  ใจนันตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพิชชาพร  กาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปภาวรินท์  พุทธสอน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายวชิรวิทย์  วิสุทธินันท์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายธนพงษ์  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายกิตติพัศ  ติ๊บหน่อ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายปภาวิน  คำดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายพอพล  เผือกงาม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงวริศรา  ติ๊บเต็ม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายกนกพล  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงธมลวรรณ  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงชิโนรจ  ฟูแสง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงปรัชญาน์  พรหมธาดา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายภาคย์โภคิน  แสนธิการ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพีชคณิต  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงธนัชพร  ยะเกียง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงชญานิษฐ์  พินิจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันทา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงดรุณรัตน์  นันตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายปรมัตถื  มั่งมีสิทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงจุฑาทิพ  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงจุฑามาศ  อุตจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงเขมัสศิริ  การเร็ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพิชญากานต์  นันต๊ะคุม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปัญโญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสุภานน  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงอภิษฏา  เหล็กกล้า โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงบัณฑิตา  เหมืองทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงกลมเกลียว  คำนวล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายไพรัตน์  สุยะเพี้ยง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำเฮือน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายเดชาธร  พินิช โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายวริทธินันท์  โอฬารบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายกิตตินันท์  ฉลอม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายรัฐภาส  ทิพยรุ่งเรืองกาล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายรณัฐชัย  หน่อคำบุตร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายณทชัย  สนิทวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายธีรกานต์  ศิริตาลตระกูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายธัญชนก  นักไร่ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายธนธรณ์  อุตตะมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายบุญทวี  นุแปงถา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงอชิรญา  ใจสะอาด โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงแคร์ลี่ อุดคำ  ลิม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงจิรัชยา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายสุเมธี  เจนใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงวรีสรา  ธรรมปัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายปภังภ์กร  วัฒนทันติ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงรัชนก  ต๊ะใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายชัยภัทร  ชาวเหนือ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงธนภรณ์  กันทะเขียว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงกชพร  มะโนวัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายกตตน์  แจ้งสว่าง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงชนกนันท์  สิทธินนท์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ยอดคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงณัฐริกา  ปัญญาดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงธัญญากานต์  ลี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงณภัทร  จิตเจริญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายธนกฤต  ชูวรรธนะปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงอชิรญา  จำปา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงโยษิตา  ยารังษี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญตัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงศิริประกาย  นันตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงนภษร  มิโซบุจิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงพีรดา  แก้วสืบ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายกฤษฎา  วรรณคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีชัยนาท โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงฐิติภา  พึ่งอยู่ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงวรัมพร  คูวิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายพิธา  สระสม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายรพีภัทร  ปัญญาไว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายสิริชัย  ยารังษี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายกรองยุทธ์  คำภีระ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายณัฐพล  มาไกล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายชนนน  ไชยยศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายกษิดิศ  คล่องแคล่ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายธนดล  ปิงอุด โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงรัญชิดาภรณ์  มีซอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายทักษ์ดนัย  แก้วกันทะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงดวงหทัย  ยอดพล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายภัทรพล  โพธิ์สฤษดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายวิสิษฎ์  ห่านตระกูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายสรพรรธน์  พ่วงภิญโญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงรุ้งรกา  สุภาวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายศิรัสพล  ไชยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงหทัยชนก  กิตติวงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงอรยา  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายธนเดช  ฟูแสงจงรัตน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายธัญสิริวุฒิ  ทศรฐ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายธัชชัย  ทรัพย์มณีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงภูริชญา  บุญทา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงมนต์ชิตา  วัฒนเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงสรัลชนา  ตั้งกระจ่างจิตร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายชัยพิพัฒ  มอญแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงจีระนันท์  พงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงมุทิตา  พันธ์ุพืช โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายรัฐศาสตร์  คำบุญยืน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงณกมล  ศรีคำตัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สมบุญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายวชิรวิทย์  ธุระสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงวริศรา  อินทะยศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงเนติกานต์  เจริญแสงภัคดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงวริษฐา  สิงห์กา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงปาณิศา  ศรีสุวรรณเกศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  บุญเรือน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายพรภวิษย์  ก่ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงจิณณพัต  เงินชุ่ม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายพัฒนพงศ์  เตจา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายปพนภัทร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายพีรณัฐ  กันทะไชย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายธนวินท์  ชูหา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายนิธินาคินทร์  ใจมิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงจิรชยา  ผัดมาลา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงสุรภัทร  ฟักแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงณัชฌิตา  ธรรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายรัฐชาย  มีสุข โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงเวธกา  ประวัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงศิรินทิพย์  อินพยม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายวิชยิน  กันทายวง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงธมนวรรณ  โยธา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายพฤฒินันท์  ขัตติยะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายปรมินทร์  ลือชา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงปทิตตา  แก้วมี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายอภินันท์  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายอัครภูมิ  เสรเมรากุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญดัด โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงปรัชญา  สิมทราช โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายชวัลวิทย์  สิริลัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงพรนัชชา  สีราช โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงพรนิรุชา  คันชภูมิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงสิริกัญญา  แก้วมูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายธรรมปพน  อิ่มจำลอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงชุติญา  เลิศเตชะสกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงจิดาภา  กันตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงณิฐชารัศม์  วงศ์ชมภู โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงประภาศรี  อังษานาม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงอรฑา  นักการิย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงพีรดา  เหลี่ยมศิริเจริญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายสุวิจักขณ์  ปินตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายภาวัช  ลีลางาม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายภาสกฤต  คงสงวนสุข โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายทินภัทร  แปงสุข โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายปาณัสม์  สุยะต๊ะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายชนกันต์  คำวิหาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายธรรมปภัทร  คำยศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายบุญชรัส  รัศมี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายรชต  กุลพัฒน์เศรษฐ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายนราวิชญ์  บารมี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายพัชธดนย์  หอพิชญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงธัญธร  ปาเอื้อม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงพาขวัญ  วงศ์หาญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงพิชชาภา  ตันกูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงพรรวินท์  ถิรภัทรไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงพิชญาภักดิ์  คำเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงฐิตาภา  ยอดม่ิ่ง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงภาสินี  ขาวงาม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงบุญฐิตา  พรรณกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงชัญญานุช  กาตาสาย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงอัญญาภัส  เพ็ชรดวงดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงศศิพิมล  เพลัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงมัทรินทร์  วิรัตน์เกษม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงชนิดาภา  วงศ์วรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงจามิกร  จิตตางกูร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายธีร์ธวัช  ธนาพรพูนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงวิชญาดา  เดินแปง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายอภิสิทธิ์  เยี่ยมราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงษิญาภา  จังขันธ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงกันติชา  คงพิบูลย์กิจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงบุญญาวดี  เมืองซื่อ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายเตชินท์  เจริญสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายภูภัชร  ตรีนุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายภู  ชัยดรุณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงนำ้เพชร  ศุภกิจโกศล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงณฐกมล  คุณาพรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ตันสุริสาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงญาณิศา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายจักรภัทร  ณุวงศ์ศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายปลายฟ้า  สูงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงศุภิดา  ปาวิชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  วิโยค โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงอนันตญา  สิทธิมงคล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงวรฤทัย  ฐานิสรากูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงกฤตชญา  มูราลิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงถลัชนันท์  อุดทา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เผ่าเครื่อง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงสิริกร  ใสสม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายปวริศ  มหาวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายปภังกร  สายสืบ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงฐิตาพร  เขิมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายกฤตภาส  ยานะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงธัญทิพย์  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายพลช  จำรัส โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงญาราภรณ์  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงศิริพร  วงค์จุมปู โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงมุกตาภา  วงค์จันทร์มา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงโชษิตา  ละลอกแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พันธ์พัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงต้นข้าว  กันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงจิฑาทิพย์  พันธ์พัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพัทธนันท์  อุดแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธนโชติ  ชมภูวิเศษ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปิยาพัชร  พฤกษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงชัญญานุช  ชื่นนุติมงคล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธนัญชนก  ธนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสุนิษา  งามตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงชนัญชิตา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายณัฐดนัย  สมวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วดำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงจิรัชญา  คำภีระ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปวิชญา  นามไธสงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอัญชลี  สุขมี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนันท์นภัส  สายทน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงนพมาศ  สมเสร็จ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายรภัสสา  เผ่ามา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายภูเพชร  สีหสกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายฯีฏฐกิตติ์  วังก๋าใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายนลนถัส  สุยะเพี้ยง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายณราวุฒิ  โยธา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายภูดิศ  สุภาใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายรุ่งศิลป์  จงอาสา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายกฤติพงศ์  ตีระสี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายวัชรินทร์  ยอดเมือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงมนัสวี  บุตรวาปี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงปภาดา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายณัฐพล  ปวนมูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณัชชา  ยศศรีใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงชลริชา  ยาพิน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายศักดากร  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธนภูมิ  กันทะไชย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงฐิดาภา  สมนึก โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายบุณยธร  รัศมี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสิริกร  กรรณา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายกิตติธัช  ยุชมภู โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงภัทรภร  เอื้อหย่ิ่งศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายภูว์รินทร์  พงศ์ทัศนเหม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หอมหวาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงอริสรา  บารมี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปุณยภา  ไชยรินคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอัญชิสา  ใจจุมปู โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปราณิสา  นาแพร่ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายศุภวิชญ์  ถูกจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงอรชพร  คนงาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงณฐมน  คำมาเร็ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพณณกร  ผลดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายเมธวี  ยะรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงปทิตตา  สายสืบ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายญาณาธร  ยอดมิ่ง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายเมธาวี  ยะรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจพรม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณัฐริชา  จอมดวง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณธิดา  วงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธนาคาร  เชิงเร็ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงอรวี  ขันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายไผทเทพ  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายโอฬารลักษณ์  ใจมิภัคดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพิชญาภา  เภตรา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายณัฐกร  มาฟู โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงธัญญารัตน์  วังมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีสวัสดิกูร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายสรศิลป์  ศิลลัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงศศิวิมล  รุจิวรกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายสรยุทธ  บุญเบญจยาพร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายณัฐพล  เขม้นเขตการ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายภูบดินทร์  อินตะสาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงนันทิชา  ไชยา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพชรภา  พรมจักร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสุรัมภา  ดอกมาลา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพิชญา  เพียรจริง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนพภัสสร  วางฐาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงชณารัศมิ์  จำรัส โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงณิชารุตน์  เมธา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงฑิตฐิตา  กันทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกัญญาณัฏ  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายวรนิพิฐ  เตชะวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายบริพัตร  อุปาระ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายวีรภัทร  สิงห์ชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงสลิลิทิพย์  เทพมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงศุชัญนิษา  พรมเมือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสุทธิธีร์  แก้วปุก โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายพงศกร  สร้อยนาค โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายทรงพล  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปักไหม  นนทรีย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงธฤษวรรณ  คำเผ่า โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายศุภวิชญ์  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงอรัญญา  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายณัฐนนท์  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงวนัชพร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงชมพูนุท  แก้วน้อย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงเปมิกา  วงศ์มา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงนริศรา  วัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงธัญสินี  พวงศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพรนภัส  รำไพ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชีพนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายภูธฤทธิ์  บุญแรง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพรรษกร  ประเวทจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงบุณยาพร  เก่งการ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงมณฑาธาร  ธิเป็ง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายณัฐนนท์  เตชวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพัทธนันท์  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายเอกราช  ศรีทน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงวริศรา  แก้วหมื่น โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงวริศรา  ยอดอ้อย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กสิปิยกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณัฐกานต์  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธีร์กวิน  ชัยธรรม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงรินลดา  อินต๊ะวิชา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายชิษณุพัฒน์  อมรปิยะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายชุติพนธ์  แสนจุมปู โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายนพรัตน์  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปริยฉัตร  วุฒนะเดชกร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงภัคชญาพัฒน์  พัฒน์นิธิกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปล้องจันทา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงเหมมิการ์  ตั๋นเกี๋ยง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงลักษณาพร  สันตินิมิตกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายศุภวรรษ  อุดมสารี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายเขมรัตน์  ภูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงชนากานต์  มูลปัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายณชพล  วาเพชร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายณภันดร  ชัยศร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงภาวินี  ธีรนุธนากูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันดาแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายปุณยวีร์  คำหล่อ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายรามนต์ภัทร  แผ่จิต โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงอนุธิดา  วงศ์เรือน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพัทธนันท์  ใฝ่ฝัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงสุธาศิณี  ธารสุขปรีดา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงสุภาวิดา  รักษาดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงหฤทชญา  เลี้ยงเชื้อ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายภาสกร  เทพสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงกชพรรณ  อิทธิมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายอรรถนนท์  แก้วเจริญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงภัชริยา  ธีระพันธุ์พิเชฏฐ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงวิราวรรณ  ราชเนตร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจสม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายเตชัส  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายณัฐชนน  ตั๋นเฟย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายณัฐพัฒน์  ตั๋นเฟย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงปัญญดา  ปรีชา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพิมพิศา  สุขพร้อมสรรพ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงมัณฑนา  ชวนคิด โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายพรรเดช  พูนพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงชลธาร  สุพรรณศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณภัทร  ใจยเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายวัตสัต จูเนียร์  โอมานี่ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายชัยพัทธ์  วิจักขณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายญาณวุฒิ  พรหมเผ่า โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงจิรา  ศิริชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงเขมจิรา  ราชสาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอารียาณัฐ  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงนันทภัค  ใจยเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงเปมิกา  มะโนวัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายเดชาธร  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายณัฐพล  คำดี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายธนภัทร  อิ่นคำ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  สุภา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงกัญญาภัทร  พินิจสุวรรณ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายภูวกฤต  เจริญกุล โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายชนพัฒน์  บำรุงสุข โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วัชรปาณ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงวิชญาพร  ถูกจิตต์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงณัฐนันทน์  คำดี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายศิระณัฐ  ดิลกระวีพงศ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายธงไทย  จำรัส โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายชนชล  จำรัส โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายกีรติกร  สีสุกใส โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายภูมิพงศ์  รัศมี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายวรเมธ  พรมมินทร์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงณปภา  ปิงอุด โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงนภสร  สีสุกใส โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ผลวัฒนะ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงมัททวา  เลาหกรรณวนิช โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงสุพัตรา  วิสูตรสุวรรณ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงชนัญชิดา  วงค์สม โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงสิริกร  กันธิวงค์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงอภิรตา  ธนู โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายอิทธิพล  บุญธง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายศุภฤกษ์  การดี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงสุชานันท์  เครือสาร โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายนิธิพัฒน์  ใฝ่จิต โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายชีระวิทย์  เถื่อนบุญ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงธนภรณ์  นิเทศก์บัณฑิต โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงแพรวา  เอื้อหยิ่งศักดิ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายเดโชชิต  ปวงคำปัน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงณัฐวดี  อินใจ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงณัฐรดา  ภูผานิล โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายภัคพล  คำมาเครือ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงกรกนก  สุตินกาศ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงพรพรรณ  จันทราศรี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม