รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงบุญยาพร  ร่วมรักบุญ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฐชยา  กองนิมิตร์ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงธัญชนก  โชคสุวาทิน โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจันทวรรณ  ดำคุ้ม โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอินทิรา  ภักเพียงจันทร์ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงเนตรนภา  ทินสมุทร โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงรัชนีกร  เนตรสุนทร โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงวริศรา  นิธิพรเดชะ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายจิรภัทร  จันทนา โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกิตติภูมิ  หอมกระแจะ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ผ่องบุรุษ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงเสาวภาคย์  สุภารส โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงอรวรรยา  ธเนศพลธาดา โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงรัมภ์รดา  ศรีบุบผา โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงวริศา  ฤกษ์อินทรีย์ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนิชาดา  จัดแจง โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงศิริณัฐ  ทรงสุภาพ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายณฐกร  พรมฤทธิ์ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณชาวดี  ชีวางกูล โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชลธิชา  ขวัญเมือง โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงวรัทยา  เกิดพรธรรม โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ประสันทรวงษ์ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชนัญธิดา  เกตุโชติ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงดลชนก  เนตรสว่าง โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสุชานรี  ธนะโชติ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายจิราพัชร  กลีบยี่โถ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผลงาม โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงปทิตตา  จริตกล้า โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงศิริตานันท์  เกิดแก้ว โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงจิตรลดา  ยมนาค โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงณัฐชยา  ขุนทอง โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงนุชจรี  สำเภาทอง โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงฐิติชญา  ถิระโคตร โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายภัทรพล  กุลภา โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงชนิตกานต์  ลิมป์วรอมร โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  ถึงสุข โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงภูษิตา  กิจสมุทร์ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงกัญญ์วรา  พบร่มโพธิ์ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงปราณปรียา  วณิชวรพงศ์ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงชญาน์นันท์  เวียงวัง โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงฉัตรลดา  ยมนาค โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงดาราวิทย์  ลีปา โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายธีรพล  จตุรพรภัทรพงศ์ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กชายทินภัทร  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกนกลักษณ์  จำนงค์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงฑิฆัมพร  พงษ์สุข โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงสุชาสินี  พงษ์ศิลป์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิชชาภา  ทรงทวรัฐ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพรรณวษา  ผดุงเวียง โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงทิพยาภา  ตั้งตระกูลเจริญ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงโชติกา  อินปุย โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงศรุตา  มุสิกะชัย โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพิชชาพร  ทรงธวรัฐ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสุรัสวดี  บัวสิทธิ์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสุวิชญา  รัตนมหันต์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงวราภรณ์  ทองผิว โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพิมลรัตน์  โป่วตระกูล โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายวิรุฬกานต์  วงษ์ขัน โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายพิโมกข์  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายอดิศร  นาถันชิด โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงอัชฌาพร  คำหลอด โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายกันตภณ  นทีมณฑล โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนวรัตน์  เตชะสุวรรณ์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายธนชนน  ยอกยิ่ง โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปุญญิสา  พาหลง โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายธีรภัทร  พานจันทร์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงกชนุช  พงษ์ถ้อย โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงกัญฒิมา  ไกรวฒิสม โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงนฤพร  ใจโปร่ง โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงธัญสิริ  รอบรู้ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงสิริรัตน์  แสนแก้ว โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงสุชานันท์  ชุมแดง โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงปรัชญาภาณ์  ลือคำหาญ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หมื่นเงิน โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกัญญณัฐ  จี๋แก้ว โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงสุมิตรา  สัมมาขันธิ์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงจิรามุรี  แก้วนรา โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอาทิตยา  อุปทะ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงชนกพร  สมสกุล โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายสมบูรณ์  ลักษณเพ็ญ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงแก้ว โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีละโคตร โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชั้นปั้นแตง โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงรวิวรรณ  บานแย้ม โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอาทิตยา  พานิช โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงฐิตาพร  ดียิ่ง โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกฤติญา  เมืองขุนรอง โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายณภัทร  งามใจ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายพีรณัฐ  จันเต็ม โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปวันรัตน์  เพชรทอง โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงอรชลีย์  เหลืองสุวัฒน์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงณัฏฐวี  ปรีชา โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายจิรณัฏฐ์  รัตนโชติภิญญา โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพัชราภา  รัตนติสร้อย โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายนพรรณศกรณ์  เจริญผล โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงอรนิชา  ยวนเพ็ง โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงญาตา  ใยผุย โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงสมิตา  ทรงปาญาติ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายวรภาส  โอภาสพินิจ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงธันยมัย  ศรีวิริยะนนท์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงเป็นสุข  โพธิ์ศรี โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงปุญญิศา  ชื่นชม โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงสุชาดา  สัมมาทิตย์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญเรือง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายภูริช  ตาตุ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายพัชรวัฒน์  สมบัติเจริญ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงนัฐิภา  สุทธิประภา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงกมลชนก  เสาวคนธ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายภูเบศวร์  สรรสัจจะนนท์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายศิวกร  จ่ายพอควร โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายปรวิชญ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายก้องภพ  สมกาวิ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายอริญชัย  สิทธิชัย โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงเกวลิน  แบนจาด โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพิยดา  พละกุล โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงวรันธร  โสภา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายรัฐภูมิ  ชัยพิบูลย์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงธิยดา  มุ่งเขื่ิองกลาง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายณัฐพงค์  พลบำรุง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงกันตา  เวศม์บริสุทธิ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายณชรัณต์  จิตตรีธาตุ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงกันต์สุดา  ศรศิริ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงรวีนิภาธร  สมใจ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทะแจ่ม โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสุกฤตา  เกียรศิริกมล โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายภูมิภัทร  ปิ่นโตนด โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีประดิษฐ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอิสราภรณ์  เชิดชูสีมา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายภาคภูมิ  อ่อนสำลี โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณัฐพล  ควรแย้ม โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงวรัชญา  เสือโฮก โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายโกญจนาจ  กลั่นเขตกิจ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสิรภัทร  สังฆคุณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพิชชานาฎ  บำรุงไทย โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพิพัฒน์  จันตน โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายพลช  เจริญวนิชชากร โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำไล้ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีจันทร์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายกิตติพศ  ภัทรโกศล โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายราชวัฒน์  อนันตะ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงเบญญาภา  ปัญทวาย โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายอภิธาร  โตประเสริฐ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายรัชลชานนท์  กุลสวัสดิ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชลิตา  ดันงา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปิยธิดา  อ่อนสำลี โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวิรัลพัชร  สุขมังสา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพิมพ์นารา  บำรุงวัฒน์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงญาดา  ชัยเศรษฐ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงวรรณกานต์  แจ่มศรี โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายพัชรพล  โกมล โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงอณัฐตา  จาดประทุม โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงรมัณยา  เชิดชูพันธ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายปัญญาวุธ  พัดสงฆ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายอัมรินทร์  รุจินาม โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงเขมจิรา  พิชัย โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงบุญญาธิพร  อยู่ดี โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนภิสา  อุ่นเรีอน โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงศรัณย์พร  พันธุ์แขก โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  พันธุ์แขก โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายปวริศ  คงสุวรรณ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกิตตินันท์  ทำเลดี โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงดวงกมล  แรงดี โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนาคิม  เรือนมา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนพัฒน์  ยี่เพติ๊บ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายณัฐพล  อยู่สำราญ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณิฌานันท์  สิงห์ประยูร โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนีณาชา  สกุลสุริยะ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธิดารัตน์  ฝ่ายเทศ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายนนท์กฤช  นามเสนา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงเบญญาภา  ทิพยศักด์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงคุ้มขวัญ  เดชไพบูลย์มงคล โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายชยพล  มีสวัสดิ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสุวพิชญาย์นี  บุตรสามบ่อ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายปฏิพัทธ์  เจริญจวง โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายปฏิภาณ  สันทวี โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงนฤภร  ฤกษ์นาวี โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงปาลิตา  สกุณี โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  มงคลเกราะ โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายอดิศร  สาระขันธ์ โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงดลพร  เนตรสว่าง โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายกันตพิชญ์  แต่งทรง โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพรธิตา  จินดาแดง โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายสรยุทธ์  โตมาซา โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายสิริกร  ชำเรืองเนตร โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงอนัญญา  สุภายุทธ โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัทพันธกานต์  สุขรื่นบุลภรณ์ โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงภัทราภรณ์  พะวังคาม โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงสุรีรัช  ถาวร โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณิชาภา  พันธุ์เพ็ง โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอชิตา  แก่นสูงเนิน โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปรัชญาพร  ภูมิมณี โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายฉัตรมงคล  จันทร์สุข โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงขริษฐา  ทั่วจบ โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงศศิวิมล  อรุณรุ่ง โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพัชรพร  ศุภผล โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงประภาสิริ  สงฆ์รักษา โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกอบัวทิพย์  โอภาสสุวรรณ โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงมัญชุพร  กองสุผล โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงวิภาวี  กิจนพศรี โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงวิรัญยา  เกิดโภคี โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงชนิดาภา  บุญณะ โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายวันชัย  อะมีทุย โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.5 วิทย์ประถม