รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพรชนก  จันทร์อัมพร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายพุฒิภัทร  เสถียรทิพย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายธวัชชัย  นรดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติชนม์  มานะจรรยาพงศ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายภควัตร  ทะวงษ์เงิน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายอมรวิชช์  แก้วแย้ม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายสัญจกร  สารีภาค โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายศุภกร  สุขสมบุญ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายธนสร  หวังจิตร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายบรรจงพณ  โสคะโน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายมงคล  เพ็ชรดำ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายภัคพล  ใจห้าว โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงรักษิฏา  กรีสุธรา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสุภัคพร  ศรีสมโภค โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงรุ่งระพีพรรณ  โพธิ์สุข โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงศิรประภา  หาเรือนพืชน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสุนันท์ษา  จันทร์เกตุ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนกนันท์  คงเจริญถิ่น โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพรชนก  ฉิมพาลี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจุฑามาศ  พูลผล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงบุณยวีร์  เชื้อนาค โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปัทมาพร  ชำนาญเวช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณิชกานต์  ปุยเงิน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจรัสพร  สุขทรัพย์ศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายตุลธร  นาคะนคร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐวัตร  ศิริผล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายอภิวัชร์  คชเกษตริน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายวงศกร  สายจันทร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายนธี  วรรณประเสริฐ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายพีรพัฒน์  ตรีเดช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายรัตนกุล  เชาว์ขุนทด โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายศุภณัฐ  พุ่มพึ่งศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายพงษ์พัฒน์  เลาะวิถี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายศรัณยภัทร  นิลกำแหง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายวีรากร  ข้าวขาวแขก โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายกนกพล  ฤทธิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอภิญญา  น้อยจ้อย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุขขีมนต์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงทักษพร  ไทยป้อม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญอิ่ม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงภูษณิศา  สีหราช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอรวรรณ  ธงวิลัย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวรณัน  หาสารศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนภัสดล  สุ่มติ๊บ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณิชาพัทธ์  นาคนุช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวรางคณา  ใจมา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายนิติศาสตร์  จูงตระกูลรัตน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายรัชตพงศ์  อรรถีโภค โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายตุลธร  คงสุขโข โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายธานันทร์  มีสินกิจ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายชวินธร  เทียบศรไชย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธนภัทร  เทพภูธร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายทัศนัย  พินิจประสริฐ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายธนกฤต  สถาผล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายวิรุฬห์  ลาภหลาย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายนนทกานต์  ชูแสง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายเมธัส  ไพพร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงจีรากร  สิทธิพฤกษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงอนัญพร  ยันพิมาย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงญาโณทัย  เนียมสำเภา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงดวงนภา  ตรีสุนทร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนภัสสร  รัมมนต์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนภสร  แสงศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงภัสสร  สุขลาภ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสุพัชชา  เนาวรัตน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปริวรัดดา  อินทร์ศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงญาณิศา  สาสิงห์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปาณิสรา  วัฒนคาม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพาทินธิดา  สุขใจ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงสิตานัญญ์  หันตรา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงปอขวัญ  มิสาโท โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงวิไลวรรณ  อินทรราช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงเกตุแก้ว  ดวงเดือน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายกิตติพงศ์  สมสอาด โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายพชร  นิละปะกะ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายดุลยวัต  ใจเสงี่ยม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงกรวรรณ  อ่วมพันธ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงสิริกัญญา  เจริญ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายณัฐฐิดล  รัชตเลิศวิริยะกุล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายณัฐกานต์  คำสอน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายธนกฤษ  จันทิตย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายกรเมศ  พงษ์สุด โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายวรพรต  อุดมสุข โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายชนัญญู  ธนูศร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงสุณัฎฐา  บวรไชยโรจน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกชกร  สุขประเสริฐ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงชลดา  ไกรสินธุ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพรบุณยา  โพธิ์เงิน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปัณฑิตา  รุ่งเรือง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพิมพิกาณ์  เดือนแจ่ม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุตรชา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงธัญญ์นรี  ธนัสนิธิศักดิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกันยาภัค  เข็มปัญญา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอภิญญา  บุญช่วย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงมานิตา  เกิดแก้ว โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  จันทรคณา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงณฐมน  สิระวัตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนิศารัตน์  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โพธิ์ทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายคิมหันต์  ศรีสมโภค โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายนัฐพล  นัยบุตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายชนันทร์ธร  ทรงเจริญ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายสรณ์สิริ  ใจยศ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนุชณา  คงยืน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงอริษา  สังฆะมัย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงชาลิสา  แสงจันทร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกฤษณา  พลอยมุข โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงอริศรา  ชูเรณู โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงวรฎา  ดีฤทธิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงเมธิดา  แก้วมรกต โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงณัฐวรินทร์  ทิพย์พงษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายจิรกิตต์  จำเนียรทรง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายณัฐดนัย  นวมอุ่น โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายดุลยวัต  สาทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายภัทรพล  ฟองมี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายยศวัฒน์  ฐานพีรสิทธิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายสุวรรณภูมิ  นาคทวีทรัพย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายอิทธิพล  ทัศนา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงบุญญาพร  พรมพิมพ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงปาริตา  มีวงค์สม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ทองมนต์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพิชญา  สมปอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  กันเปี่ยมแจ่ม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงผกาวรรณ  สุจริต โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงกชกรณ์  เกิดหิรัญ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงสุประวีณ์  จำเนียร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงศิรัญญา  อำไพ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายศุภณัฐ  เพ็งสาย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายพุฒิพงศ์  ลาภสอาดพร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายนิพิฐษ์ชลม์  กรรภิรมย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงอชิลตา  ลอยเกตุ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายชิโณรส  เรืองอ่อน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงณัฐธิดา  รักษาวงศ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายชยางกูร  จาดโต โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายณธกร  ชูวงษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายเจษฏาพร  คำสุข โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายปาราเมศ  แก้วสุดิน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณฐนน  สีระวัตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายวันชัย  สุขสมพืช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายจิรสิน  เนตรสันเทียะ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวีนัส  พัดสอน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงนันทนัช  โกกนท โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงภคพร  ศรีมหาโพธิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงวิมลวรรณ  มารุเกล้า โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพรพรหม  มาศสถิตย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนมิดา  วงษ์สวรรค์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชาลิสา  เพียรกล้า โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงภัคชญานัส  เจริญศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงภัทราพร  ไพรศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพรพรรณ  สุขสมพืช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพัณณิตา  จำนงค์ฤทธิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ยินดีตาม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนิรชา  จารุเสมา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายอดิศร  ประเสริฐกิจ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายนภวุฒิ  ผลลำใย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธนาธิป  สุขเพ็ชรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงบุญญิตา  เกิดโชติ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงญาณิกา  คันทรง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พลีบัตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงวรัทยา  ใยสำลี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงญารินดา  ยอดนิล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงศตพร  อินธาระ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงบัณฑิตา  ไวยธิรา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพิชญา  สุขโต โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงฐิตานันท์  สายหยุดธนสิริ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณิชกานต์  ตันสุวรรณ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายอินทนนท์  พูลมา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ตุ่นหนิ้ว โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงอริสา  พงษ์สนิทกุล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงญาดา  แก้วพูลศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวาสินี  เข็มมณี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์มณฑา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกฤติยา  จารี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธาวิน  ชาติเชื้อ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายกฤตภาส  โพธิ์เงิน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายสิรวิชญ์  คตด้วง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายศุภวิชญ์  พวงเพ็ชร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายศิรัตน์  สุขชูศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายกนกภัทร  คงแสงบุตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายกฤตภาส  ควรหัตถ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายนิติ  สุขญาณกิจ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายวุฒิพงษ์  วิหกรัตน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายจิรภัทร  นาคสีหมอก โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงรตน  อ่วมพันธ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพิชชานันท์  รัมมะภาพ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงเกจิ  อุบลวรรณ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสิริวิมล  พิณเสนาะ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลายนาค โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปาณิสรา  เกตุแก้ว โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอินทพร  แจ้งใจ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  ศิริณัฐทองโชติ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงโชติกา  อุดมสรณ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงคุณากร  แสงจันทร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงจิรภัทร  ธรรมดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงญาณิศา  ทะจิ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงศิริรักษ์  แสงทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชินวัฒน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพิมพ์อร  จันทรคณา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงลักษณาพร  ภัทรภากร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพรทิพย์  คงประโยชน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อักษร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  เล้าประเสริฐ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงบัณฑิตา  แหวนทองคำ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายจุฑิพงษ์  หมอเพชร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธนพล  โพธิ์เงิน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายจิรเมธ  ผดุงรัตน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายอดิเทพ  รักการแพทย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายอรรถวุฒิ  อินธาระ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายน่านนที  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธนวัฒน์  มะลิต้น โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เรืองพงษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธีรภัทร  ศรีชุม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงชนนิกานต์  วงศ์สิงห์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงลักษณพร  ทองอ่อน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  สรนิกร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงศิริกัญญา  บาลทิพย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงแพรววนิต  อำพันธ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  มีทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงญดาพร  คล้ายบรรจง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงจิดาภา  สุทธิธรรม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสุประวีณ์  แย้มบุบผา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงวนาธร  จุนเจริญวงศา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัฐนันท์  พิมพ์พันธุ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงฉัตรฑริกา  ผลากุล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงธนัญญา  สุผามาลา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนันทิชา  ใจกล้า โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มีทรัพย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงญาณิศา  เทวรักษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงวาสิตา  ล้ออร่าม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงธีราภรณ์  ด่านเทิดศักดิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุธีรา  นาเวช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายชยธร  ทรัพย์สุริต โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายภูชิต  ขันธศักดิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายกษิกฤษณ์  ยืนยิ่ง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายภานุภัทร  ไทยประยูร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายภิสิทธิ์  รอดประดิษฐ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายไพรัช  สูชาวนา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายแอล  สวนจันทร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายพชร  ปรางค์แก้ว โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธีรพงษ์  เสนาดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายพีรพัฒน์  พิศพักตร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายกญวรรธน์  วรรณปะโพธิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายชิติวงศ์  เพลียซ้าย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  เรียนชอบ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายนวนาท  มีสัตย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายกฤธภพ  ชินวัฒน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายอชิระ  นวลสนอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายวรพรต  เกตุงาม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวิภาวินี  สตาภิรมย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทะนะ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงรสสุคนธ์  มีธรรมยุติ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงชฎารัตน์  เสมสายัณห์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงนูรีน  ธารีสืบ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงซันเดีย  ศรีสมาน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงธนัญญา  อุทัยนูน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอรธิมา  สีพาฮาด โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงนลินี  ธรรมโสภณบวร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสุพิชชา  คุ้มภัย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวริศรา  ขัติยศ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงปิยพร  มะรุมดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอรุณี  ศรีม่วง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนวมล  บุญเจียก โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงชัญญนุช  ดำรงวุฒิ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงนลินี  สีนวล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกมลชนก  ไชยณรงค์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนริษรา  ช่างกุดเวียน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพรพรรณ  ถาวระ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายไกรวิชญ์  ใสสด โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายณัฐวุฒิ  คุณาบุตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายณัฐวุฒิ  วัตถา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธีรเดช  พุ่มพวง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายบูรธัส  พ่วงไพบูลย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายรัฐภูมิ  นิลเปี่ยม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จันดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงชนะมาศ  มีวงค์สม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณภัทร  รัมมะฉัตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณิชาปวีณ์  ชูวงศ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณิศรา  หลาวเพ็ชร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงธิดารัตน์  โนนนาแซง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนารีทิพย์  มะโนรักษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  เพ็ชรประภา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงน้ำฝน  สิงห์ปั้น โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปนัสยา  เภาพันธ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปราชญา  อรรถฉัตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปิยดา  นามสา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงปิยดา  สุขจิตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงภัทรธิดา  ธีระศิลป์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงมนัญชยา  ธารีจิตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงวรินยุพา  เงินมาก โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงวรรณวลี  สังข์แปลงกาย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงสิริมา  เทียนทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงสุภชัญญา  สุขนันท์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกนกอร  สมตัว โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริฉาย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  คุ้มมณี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงวาสนา  จิรพงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปวีณา  ดวงนิมิตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสาธิตา  ป้อมสะแก โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงนุรอัยนี  มณีวงศ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสิริยาพร  สาริยันต์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงรักษ์ศิตา  พฤกษ์ตระการ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงศิรพันธ์  โสพันธ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงวรางคณา  กำแพงทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงสุธาสินี  แจ่มจ้า โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงรุ้งรดา  ชนะกุลธนธร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  สีผม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนทิพย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงชมพูนุช  ปั้นช้าง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงอมลวรรณ  มานะจรรยาพงศ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุวรส โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายธนธรณ์  โฉมงาม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายชินวัฒตร  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายณัฐชนนท์  คำเกตุ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายภูตะวัน  ฟองแก้ว โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายยงยุทธ  ปานพรหม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายธนาธิป  ชมแย้ม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกนกพร  รัตนวงษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงสุปัณฑารีย์  ศรีสังวาลย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงเบญจพร  ลักษณะโยธิน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงสินิีทรา  ด้วงทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายภูมฤทธิ์  บัณฑิต โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายพัชรพล  กึ่งลิ้มตัน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายปรเมศวร์  ศิริแพทย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายวสวัตติ์  สวัสดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสุทธิดา  เทสินทโชติ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงรัตน์ดาวรรณ  หาโภคี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงภพพลอย  เสงี่ยมวงษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงชลิดา  จันทริก โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณัฐณิชา  เข็มทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงญาณิศา  คุ้มเงิน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายปีตีพล  ห้อยมาลา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงธนพร  ทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงธนรวี  ก๋งน้อย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  ชื่นเชิงชม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงพาทินธิดา  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วสระแสน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงวรพิชชา  ทัศนัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พิณพาทย์เพราะ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายธีรวีร์  เม่นทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงภัทราพร  แสงแก้วสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายณัฐภัทร  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายอนพัช  วัฒนวิกกิจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงปพิชญา  สมบัติทวี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงวริษฐา  สัญญานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงธรเธียร  หอมทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงแพรชมพู  อุ่นมี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงกันตา  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายภัครพงศ์  ลักษณะโยธิน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายสุวิจักขณ์  คงประโยชน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงสุภัสสรา  ขวัญต่อ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงภัทรวดี  พระโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงปิ่ณภิมุก  มมประโคน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงณัฏฐ์  แสงอาวุธ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายณภัทร  กังวาฬไกรไพศาล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายปุนภัทร  เวชทัพ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายณัฐวัฒน์  วชิรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงจิณณพัต  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายตฤณภัท  ขันธวิธี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายศุภณัฐ  กิตติวัฒนะกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายกฤตวัฒน์  กาญจนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายนิธาน  ไวทยะพิศาล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายพิพัฒน์  สัตยวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายธนทัติ  บังเกิดฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงกนกนาฏ  ปัญโญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงญาณ์สิรี  โพธิ์แพงพุ่ม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงนริศรา  ทรัพย์มูล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงพีรยาพร  บุญสม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงปุณยาภา  รังศรัณย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงกันติยา  เต็งวรกิจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงอภิรดา  กองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายวิชญะ  ฉันทารุนัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายกันยาพัฒน์  จันทร์พุ่ม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงภัคจิราภรณ์  ไพจิตจินดา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงณัฐวรา  เทียมมะโน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงชนิตาภา  ตรีลาภี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
376 เด็กหญิงชนินาถ  ผู้พัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายธีธัช  วงศ์วีระยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายธันวา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงซันนี  อิสเหาะ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงชัญญา  ศรีสวย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายปัณคุณ  แย้มพจนา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงธันยชนก  หวังวงศ์สิริ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายนวกร  ธารีจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายคณิศสิชญ์  คล้ายรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายอิศวีพร  วัชรจารุเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินาวัง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงนภัสรา  เทตินน้ำ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายสุรยุทธ  สนุกล้ำ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายชันภัทร  สาคเรศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายณัฐดนัย  สังข์ประไพ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายสุรพศ  ไกรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ชูศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงวรรณรัตน์  โสดาศรี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายปัญญ์รัตน์  ขนายงาม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายพงศกร  สุขร่าง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงณัฐรดา  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายรัชภูมิ  เย็นภูเขา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อุ่นสกุณี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงวาฏิกัณฑ์  การสมวาส โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายปวริศ  กล่ำพล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายพสิษฐ์  กังวาฬไกรไพศาล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายปิยะพงษ์  อัศวราชันย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายคณพศ  ผดุงศรี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงนพณัช  ไตรสัจจ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายสฤก  ไล้วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงภรภัทร  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงพิชญาภา  วิวัฒนเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงญาดาพัฒน์  คล้ายรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  ปินใจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงปุณณรัตน์  ขนายงาม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายรวี  ขันธครุธ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมากูล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงธนพร  กิจสาสน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายอริย์ธัช  พุทธิเดช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายธนกร  จันเหมือน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงนพวรรณ  พัฒนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายพศวัต  ไชยโอชะ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงสู่ขวัญ  สุนทรประสาทพร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายพนากร  ด่านธนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงนันทนัช  ราชศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงปติมา  จันทราภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายธนากร  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงปวีณ์นุช  มาลี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงณัชชา  สุขทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายวุฒิภัทร  อัศวสงคราม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงพรพรรณี  ฉายเนตร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงอรจิรา  ปรางทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายภูริช  เนาว์วัน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ลิ่มอรุณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายสรณ์สิริชัย  วันนุ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายณัฐชพล  พัฒนสูตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงนิรดา  เสมสายัณห์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงปุณณภา  เพ็ญนภาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายภูริช  คงแจ๋ว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายณัฐดนัย  นิลเจียรนัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายชาตโยดม  อู่วุฒิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายสุภสิทธิ์  ฤทธิ์ญาณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายภูริวัฒน์  สิงห์อยู่ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงพรกมล  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ต่อช่อฟ้า โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บัลลังสผล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีสมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายกันต์พจน์  โฉมวิไล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายชยกร  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายชาคริต  กล้าเกิด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายอิศรากร  จันทร์รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงเกล็ดดาว  คาน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงมิญชมาลย์  ปงรังษี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงวรินสินี  เพ็ญพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  ศรีดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายณภัทรกฤศตฤน  หอมวัฒนา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงนราวดี  สงวนผิวดารา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงหฤทัย  สุขธนี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายเบญจพล  ไวยวารี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายปุณยธร  พรรณการ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายสิรวิชญ์  กระแสร์คุปต์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายสรวิชญ์  ขันธวิธิ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายกนกนิธิ  สมสอาด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงกฤตภัค  จันทร์พรม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงภัทรวดี  วรรณธนัง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายพชร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายอินทัช  ขันธวิทย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงธันยพร  จันทรสูตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายนวัตพล  เถี่ยนมิตรภาพ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงนัยน์ปพร  เผือกคล้าย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายนีรธร  ผดุงสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงศิริรัตน์  พงษ์เทียน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงสุภัสสรา  นาควรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงนภสร  สวัสดิ์นาที โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงจิรภิญญา  มะลิต้น โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายก้องภพ  สาระสันต์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงสรัสวดี  ปกป้อง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพลอยพิมล  รู้แผน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงศิรภัสสร  สิริปริญญา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายปุณณวิช  ศิริอารยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายสุวพิชญ์  ศรีโชติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีโชติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายบุญวัตร  แก้วรัตนปัทมา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายพฤทธิ์  กลั่นใสสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงมนัสนัน  สีเมฆ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายพีรพัฒน์  สาสะกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงญาณิศา  นรานุต โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายสิรภพ  หมื่นท้าว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายสิรภพ  มีทะนาน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงญานิศา  วิเศษสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายพัฒน์ธนัฐเดช  สุขสังวร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงญาณิสา  ปิยะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายพชรพล  นิลกำเนิด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงพีรญาณ์  วันสุทันต์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายพงศ์พันธุ์  จินดาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงธนัญญา  จันทศร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงชญานิศ  ประดับเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงจิรธิดา  กระแสสัตย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายทักษ์ดนัย  รุจิญาติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงณัชชา  ชมภูวิเศษ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปานระพี  ท้วมเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงวรพิชชา  ดีอารมย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงบุณณดา  ธัญญวิกัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายพงศภุัค  ทรงสุภาพ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงศุภสุตา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปาณิสรา  ธงวิชัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายศิวนาถ  ปฐมชัยวาลย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงภัทชา  สุคุณณี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงรมัณยา  แสงศิริ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายสุรวิช  เขียวขจี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงชนัญญา  สัมมาพรต โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายณฐกร  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายภูมิรวีย์  สนชาญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายกิติภพ  ศรีแสวงทรัพยฺ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นาคปัต โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงอริสา  สำราญมล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสิริวิมล  สุทธิวงษ์รัชต์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงนัฎฐ์สิตา  จันสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงอัฐภิญญา  วิหารทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงกุลิสรา  วิริยะกานนท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพลอยชนก  ภูมี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายก้องภพ  ปัญจธารากุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายสุวพัชร  นาคกระสัน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  โสมติด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงไปรยาพร  อรุณเกษฒ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายณภัทร  แสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายจักรทิพย์  โชคปิตินันท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงณุฤดี  พันธุ์โชติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายณัฐนันท์  เฉลิมยศกิตติคูณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงเขมิกา  จิตสะทัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายกวิน  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายทัตเทพ  สังวร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายชิติพัทธ์  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายณัฐกิตติ์  ทองทึบ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายภูมิกร  สวัสดิ์นาที โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายณัฐณณ  กนกนาค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายภัทรภูมิ  หรรษวานิช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายธนกฤต  แคล่วคล่อง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายรัฐพล  ตรีสุทธิผล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงธนัชพร  ธนาวุธิไกร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงลักษณารีย์  ประมาน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงธนพร  ธนาวุธิไกร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงภัทรียา  อินทีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงภูริชญา  ภู่สอาด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงภครมณฑน์  ปกป้อง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงโศภิษฐา  หอมจีน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงปาณิสรา  ตั้งสกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงสุพรรณนิภา  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงภิรมน  ขยัน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงภูษนิศา  สมอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายบารมี  รักษ์ความสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายกันตพัฒน์  ปานกรด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายฮาริส  ฆ้องวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายปัณกรณ์  ปุรัตถิภาค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์ดาวไทย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงสุภิชญา  ห้อยมาลา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณัฐวิภา  ทองเนื้อดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงสาริศา  ศรีโชติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงชนันธร  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายปวริศ  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายณฐภัทร  หิรัญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ออมสิน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงอินทิรา  เกษมจิตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงอภิชญา  วรรณลิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงรัตนาภร  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงอภิชญา  เคร่งครัด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงวริศรา  อัศวดารา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สันต์เกษม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงเสาวลักณ์  ศุภภัทรไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงขวัญลักษณ์  แสนทนันชัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงศิริรดา  ประสงค์เงิน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงแพรวพราว  ธรรมนิยม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงวริศรา  จันทรวงศา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายธนนันท์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงบิลกีส  ฆ้องวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงอภิสรา  สำราญมล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายภัทรภณ  กืจจานุกิจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงญาโณบล  บุญวิเศษรณกร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงมนัสนันท์  วรรณวิมลสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายอภิวิชญ์  ทรัพย์เย็น โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายรัฐภูมิ  ตรีรส โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายกิตติกานต์  ปัณฑุราธิกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายนนท์ธน  สารี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายสุธาวี  วิลามาศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงนิฌา  กลั่นใสสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงธนัชญา  ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายกวิน  จันทร์พุ่ม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงชนิดาภา  มวยทองดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายพันธุกิติ์  สุทธิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงสุภาพร  หนูจ้อย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายจรัสพงษ์  สัจจารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายพงษ์พิชญ์  ศรีสังข์งาม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงพชรพรรณ  ตะเพียนทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายพุฒิพงษ์  ระดาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงพรปวีณ์  พิมพ์มีลาย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงชลิตา  เจริญเนตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงปุณยวีร์  แสงนพคุณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายปัณณวิชฬ์  พลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงศุภิสรา  ขาวกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงมุกดา  ชตะเสวี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงสุภาวดี  ทองนพ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายกัมลาศ  ชุมวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงนิศรีน  หมัดเส็ม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงพิมญาดา  น้อมกลาง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงสิริยากร  พิทักษ์กำพล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงนภสร  ศิลมั่น โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายรชต  ชิตาพนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงระพีพรรณ  ปัทมเมธิน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงโศภิษรดา  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงกวิสรา  ธะสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายพชร  ชิตาพนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงปวีร์รตา  กิจการค้า โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงหทัยภัทร  งามสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงชฎาภรณ์  หฤทัยทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายไชยภัทธ์  กิจจาภิวัฒน์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงนาริฐา  บำรุงสรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงรมิดา  ป้อมสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงวรนิษฐา  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายอชิตพล  ประทานวณิช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงสุพิชามนต์  สุธีภัทรลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายพีรวิชญ์  ปิติธรรม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงเกณิกา  เกิดมุด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายพรภวิทย์  ศรีภุทลักษณากร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงแพรมณี  สิงหบุราณุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงกัญญาภัค  เกิดวุฒิ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายจิรพงศ์  ลัทธภูมิบุญญา โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายนพวินท์  บุญอุทิศ โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงจินดาภา  มาลัยหอม โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายศุภโชติ  อารมย์สว่าง โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายธนากร  ศรีชัย โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงญาณิศา  แสงทอง โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงนภัสรา  ทองละมูล โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงอทิติทรา  แก้วนาง โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายวันชนะ  สุทธากร โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงนวพร  เฉลิมมุข โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงพาสุมา  สวยงาม โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายกิตติธัช  ตรียศ โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงวรรณรัช  มั่นคง โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายสุทธิพงษ์  สิงห์สกล โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายสุขสกุล  แก้วนาง โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กชายมงคล  ศรีเกิด โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายพีรันธร  อินทนิน โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงชนานันท์  ชนะค้า โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายภัทรดนัย  สุทธิรักษ์ โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงรุจิรางค์  โลหะสุวรรณ โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ธีรวโรดม โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงธนันธร  ทัพสัพ โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายนภัทรสกร  วงษ์เชื้อ โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงยลลดา  นาคะบุตร โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อุบลพืช โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายทรงวุฒิ  ภิญญมิตร์ โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายณัฐภูมิ  ปาอิน โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายธนภูมิ  วงษ์สิงโต โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงวราลักษณ์  ปัฐพี โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปอสุวรรณ์ โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายศุภกฤษณ์  สุภิมล โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงกาญจณา  ประทาน โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายณัฐพล  กำพร้า โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงพรรณณิชา  บุญหลักคำ โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงภชรใส  สายสาธร โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงสิริยากร  ห้องแซง โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงณัฐณิชา  มะวังนุธูร โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายปฏิภาณ  พลศักดิ์ โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงชนิกานต์  ทับทอง โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงปาลิตา  อบรมย์ โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายธนดล  ยิ้มตระกูล โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงมาริสสา  สุทธากร โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุคันธจันทร์ โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพรรษมน  งามแสง โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงกมลชนก  เพียรทวีผลรุ่ง โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายวัชรพล  กระจ่างศรี โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายสุรยุทธ  อ่วมประเสริฐ โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงศิธาสินี  สัพโส โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายปาราเมศ  รัตวัตร โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายธีวสุ  ต้นอุ่ย โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายอัศดา  จันทร์พุ่ม โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายวิศิษฎ์  สำรวญ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงพัชรีพร  เพิ่มพูล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายชยกร  ดำมณี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กหญิงชนากานต์  ขอพร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายกันตพงศ์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงชนกนันท์  ปัทมารัตน์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงคีริตา  จันทร์สุขเจริญจินดา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายภูวิชญ์  ประกอบจิตร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงสุพรรณรัตน์  พิมพ์ทอง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายนพวิชญ์  กำธรทักษิณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายวรัญญู  บูรณธนานุกิจ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายชวกร  รื่นผกา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงภัทรลดา  แสงสุริยะ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
688 เด็กชายธนกฤต  วโรดมสถาน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายปิยวัฒน์  คุ้มสุข โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงปราญชลี  พงษ์ไทย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงอายูมิ  ซายามา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
692 เด็กหญิงณภัทร  กระจายศรี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงโชติกา  นอบสำโรง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
694 เด็กชายวัชรวิศร์  สุขีลักษณ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีไพร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายนพลักษณ์  ศรีสังข์งาม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมศรี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายอิศราณุวัฒน์  สุทธิวงค์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทวงษ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงอริยา  ทวีกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายณรรฐชนน  คมคาย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายคุณานนต์  วีระวงษ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงพิชชาภา  เหล่ารอด โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แผ่นภูธร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายบรรณสรณ์  ฉอ้อนโฉม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
706 เด็กชายสิรดนัย  วีระพงษ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กชายภคนันท์  ลี้ภาภรณ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
708 เด็กหญิงปัณฑิตา  นาคปั้น โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายวิทิตาธร  ปิ่นนิกร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงมนรดา  กฤษณเกษกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงหทัยชนก  เนตรดวงตา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงมุทิตา  มณีนิล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงแสงดาว  เซ็นหลวง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  แขมพิมาย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงดุจมาดา  ทนันชัย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงพรรณวษา  อินใจ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจบุญ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายกฤตภาส  พูลศิลป์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงพิชญาภร  สมภาร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงชัญรชาภัช  จุลเพศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงพริมา  ฉิมสกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงเปมิกา  สรรพคุณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายภัทรกร  ศรีพิสุทธิ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายกรวิชญ์  อิ่มอ่อง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายชินภัทร  บัวเผื่อน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงสุภัสสรา  ภู่สงค์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายพิรัชย์  เจริญเผ่า โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายเดชาธร  การฤกษ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงชนกนันท์  ปานสมพงษ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงกวิสรา  สายแก้ว โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงพสิกา  บุญโถ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงปุณยนุช  จำรูญบุญ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายกษิดิ์เดช  เจริญกลิ่น โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงภัทรภร  ธนทรไกรกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงอชิรญา  ไชโย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขวัญชื้น โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงสุบงกช  วิเศษชัย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายกันตวิชญ์  จันทร์สวย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายณฐวัฒน์  ธนาชัยประสิทธิ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงภัทริณี  บุญส่ง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงณฌานันท์  วิจิตรสาร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายฤธัต  ภาคพิธเจริญ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายวงศ์วริศ  รักษาวงศ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายปวันพัสตร์  ลดโต โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายภวดล  อัศวาโกวิท โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
746 เด็กชายนัยยวัจน์  อัศวาโกวิท โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
747 เด็กชายชญาวัชร  อัศวาโกวิท โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
748 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ลิ่วลาภาวงค์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
749 เด็กหญิงโชติมา  พงษ์ธะนะ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงวิภาดา  ปิยะสิงห์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงธนภรณ์  สาระแพทย์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงชนิดาภา  บุญปกครอง โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงภัทรธิดา  สืบแสน โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงวนัสพร  จินนะ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
755 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  กลั่นน้ำทิพย์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  เลิศมหามงคล โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญรื่น โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายกิตติ  หล่อรัตนะวงษ์สกุล โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กหญิงอักษิพร  ศรีธรรมรักษ์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงกฤษณาพร  สุกสีกรี โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงวีระณัฐ  ใสญาติ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงสุภัสสรา  วงษ์สุบรรณ์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงณัชชา  ผูกพันธ์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายชยุต  เซ็นกลาง โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
765 เด็กหญิงกานต์ฐนิตย์  นัทธี โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายวีรภัทร  แก้วเจริญผล โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายณัฐวัฒน์  เธียรอุไทย โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงณิชารีย์  ทองคำ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มุทธากรณ์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงนภัสสร  บุญล้ำ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ตันสมรส โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงกัลยภรณ์  วณิชกุลพิทักษ์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงญาณภา  ขันโส โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงณัฐชยา  เอมสมุทร โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงอัยยา  ส่งศิลปวัฒน์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงกมลวรรณ  สุวัจนานนท์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงกมลวัน  สุพัฒนคุณ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงกวีรัตน์  ชัยชนะ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงอัญชิสา  แก้วทอง โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ห้วยตะคุ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงชุติมา  อัศวภูษิตกุล โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงฐิติชญา  กุหลาบเพ็ชร์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงณัฐวดี  มีสมทน โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงเบญญทิพย์  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายนนทกร  ส่างสาร โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายเดชาธร  นามไพร โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายชยุตพล  แสงจันทร์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สังข์ทอง โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงเปรมสินี  กนกสิงห์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงดาราวลี  มั่นหมาย โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงอชิรญา  แก้วทอง โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงลักษมิ์สุดา  ปัญญา โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายรัชภูมิ  ธรรมทัต โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงเบญจพร  เรืองเนตร โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงสุภวิตา  อุบลพืช โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงสุรศิริ  พ่วงรอด โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงอรวรรณ  ปิ่นโต โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงเขมจิรา  สระทองอินทร์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุ่งเรือง โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงเตชินี  ไทยซื่อ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายจีระยุทธ  นาจาน โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กหญิงสิรีธร  งามสมบัติ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กหญิงณัฐณิชา  วรนุช โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงธนพร  สมงามทรัพย์ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงเขมจิรา  ภาคาเนตร โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  กรุดวงษ์ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงพรนิภา  จิตร์หาญ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงพีรณัฐ  ชาตะสุภณ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงรุจิรา  กลิ่นทับ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงพิชญา  ไชยหาญ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงอัญชริกานต์  กลุ่มจันทร์ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงพนมพร  ขันธรรม โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงปรายฟ้า  ดิษถี โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายศิลา  คุ้มแก้ว โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กชายปัญญาธิคุณ  เพ็งนุ่ม โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายกฤชณัท  ตติบรรจงลาภ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
817 เด็กชายพงศ์พล  พงหันษา โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
818 เด็กหญิงญาณิศา  แซ่โอ้ว โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กชายณพัทธ์  เรืองระวีวัฒน์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงพัชรชา  อากาศวิภาต โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายอภิปัญญา  อภิปัญญาธนสุข โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กชายชัชวาล  ซื่อตรง โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายธนาธิป  ร่วมสมัคร โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กชายเขมนันท์  ขวัญวงศ์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงธนวรรณ  อารีย์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เสือประเสริฐ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงเปมิกา  สายจันทร์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายพีรวิชญ์  คงแสงภักดิ์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายภูธน  จันทร์ฉายแจ้งสิริ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงอรกัญญา  มีสมพืชน์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงพชรรัชต์  ภูมี โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายรชต  สงวนจังวงศ์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงชญาฏา  สุดสงวน โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้ววิลัย โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงชวิศา  สุวรรณวนิช โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายนัฐนนท์  คงเวหน โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงพิชญา  อากาศวิภาต โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  วัชรจารุเศรษฐ์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงลลิตภัทร  ณ อุบล โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อาจหาญ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงศิริรัตน์  ไตรอุโภค โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงเกวลิน  อัฐสิทธิ์โสภณ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงณัฐชญา  โห้สมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายกิตติพศ  พุ่มน้อย โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายอัครชา  เดชดำรง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงจารุภา  พาวิริทธิ์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงญาตา  วรรณวิจิตร โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงณิชารีย์  พาชอบ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงณัฐชยา  วีระสัย โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงพัณณิตา  ขันธโสภา โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายธีธัช  แซ่ล้อ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายภูริณัฐ  แจ่มมา โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงอร  ทองยิ่ง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 นายสิรวิชญ์  สร้อยทอง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายกันตภณ  กฤษณะการะเกตุ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายวิภู  วรรธนเศรณี โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายวิชญ์  ชาญเชิงภพ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงพรรษพร  อรรถชัย โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงพิชชาภา  กิ่งแก้วก้านทอง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงวิมลศิริ  ผาสุข โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายรัชชานนท์  ชัยศรี โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายชยพล  กิ่งแก้วก้านทอง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายปฏิพล  คุ้มแพทย์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายภัทรดนัย  ทองมี โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงนันทวรรณ  แสนสุข โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 2 (ไม่อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายถิรวัฒน์  ขันตี โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายฮิเดโยะ  ซิมิสึ โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายวรพล  อัศวสงคราม โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงสุพิชฌ์ญา  ศิริพัฒน์ โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงประณยา  มาลานิยม โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงนราวดี  แสงทอง โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงสิริกร  ตรีประชานาถ โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงรติกานต์  วิจิตรปัญญาเมธี โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงกนกภรณ์  สุนทราลักษณ์ โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายธนวัฒน์  พุกบุญมี โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงภานิชา  สนไชย โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงชนิดาภา  หอมขจร โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์  สำราญจิตร โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงปุญยวีร์  เเกล้วทนงค์ โรงเรียนปณิธานเด็กดี 1 ป.5 คณิตประถม
880 เด็กชายภูริวัฒน์  จุทะบาล โรงเรียนปณิธานเด็กดี 1 ป.5 วิทย์ประถม