รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวิรินยา  เบ็นสะเล็ม โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงรุซนี  สาร๊ะ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายฟาฮามี  กูบู โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนุรจีฮาน  ราแดง โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนาอีมะห์  แวดือราแม โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงซอรีฮะห์  จารง โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  กาซา โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายฟิตรี  จารง โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายไซด์ฟูล  ไซด์อาแม โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายซอฟวัน  กาซา โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายฮูซาม  หะยีอาบู โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงบิลกิส  จารง โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงฮาวาตี  สาเมาะ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงฮัสลีนา  จารง โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงอัฟนาน  สาและ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงซาฟีรา  จารง โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงนูฮายาตี  ฆอดัม โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงนูรุลซัลวานีย์  ฮะยีบากา โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  สะนอยายา โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงฮูดัยบะห์  เกะรา โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงอัสมะ  สาแม โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนุรอารีญา  เปาะโกะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนุรดียานา  มาปะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนาซีรา  บูเก๊ะโตะขุน โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงดีนา  วาเยะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงรุสนา  ปูเต๊ะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงอัซลีณา  เตะการี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายอีฟฟาน  ประดับศรี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงนูรอัฟนัน  มะแซ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนุรมา  อาบูบากา โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายมูฮัมหมัดซุบฮี  บาราเฮง โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงตอฮีเราะห์  ลือแมะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงอาอีเสาะ  เจะนิ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายอิลฮัม  ยีหวัน โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงซูรานีย์  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงคอรีเยาะ  บูงอ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวศิราณี  เขื่อนคำป้อ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวซารีนา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวนูรีฮัน  นิละ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวนูรฟาซีลาห์  ดือราแม็ง โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวสุรียาณี  บาราเฮง โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวซีลา  ยาปา โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวซูไรดา  มีมะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวอารีนา  อาแย โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวนาสีฮา  อาแด โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวฟิรดาวส์  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงนูรสูฮาดา  อาแด โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงนูรฟิตรี  แฮซอ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงซอบารียะห์  สือแม็ง โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงนูรราฟัรนี  แกะซิ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนูรฮายาตี  เจะโซะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงนารียาณี  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายอันวาร์  สิเดะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายอัสรี  แวกะจิ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนูรอัยนี  มามุ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายอีรฟาน  ดอเลา๊ะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงแวมูนีเราะห์  เจะเฮาะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายกูมารูดี  กูจิ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงซูฮานี  สาและ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงฟิตรียะห์  ยีราตี โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงซูรียานี  กือจิ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงมูฮัมหมัดอารีฟีน  มามะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงฮาบีบะห์  ดาโอง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายอาลียาส  การีดอง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงซูวัยบะห์  ตาเยะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนูรูนาตาซาห์  ดอเลา๊ะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงนากีบะห์  มะลาเฮง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนูรีฮัน  เวาะะแม โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายอัมรี  กูโน โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายริฎวันร์  บราเฮง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายลุตฟี  ตาเยะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนูรียะห์  สุหลงเส็น โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงสุอาดา  สะราเซะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายกาดาฟี  มะโระ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงรอฮานี  ดาโอง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายสาราฟี  เจะโด โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายนิฮากิม  กาหลง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายอาริฟ  โตะโอะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายซัรฟาน  มาหะมะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงฮุสนีย์  เจะซอ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงฟัตนียะห์  มาเลาะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงแวมาดีฮะห์  เจะเฮาะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนูรี  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายอัลอิสกันดาร์  บือแน โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายอาริฟ  การีดอง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายมะซอรี  สะมาแอ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายอันวา  กระโด โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงมิสดา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอะศิละฮ์  โน๊ะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงรุสนาเดียร์  หวันโส้ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนูรดียานา  โต๊ะแวหลง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงซาวารียะห์  ยาโกะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายนูรฮาฟีซา  โต๊ะแวหลง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงนูรฟาตีน  ดาราแม โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายรอซาลี  ปูตะ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนารีมะห์  อีซอ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงฮาวาตี  มาหิเละ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  การ์เจ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายอัสมี  มูซอ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงอารีนา  ลือบาน๊ะ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงซูรีฟา  เจะนิ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนูรีฮัน  หะนั่ง โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงซูลฮัยณี  บาราเฮง โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายชัชรินทร์  เจ๊ะอูบง โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงนูรฮูดา  อาดำ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายโนรอิลมาน  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายฟันดี  กาซอ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายไพซอล  ยูโซะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายอาหามัด  มะสารี โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอัสมะห์  ปะดอ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงซอลีหะฮ์  หะยียูโซะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายฟาอีซ  เด็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายฮาฟิซ  โต๊ะดานิง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงนุร์ฮูดา  มะหะมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายรอมฎอน  เจริญสุข โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงฟาติน  มิงมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงนุรมี  กอและ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงซารีนี  กาซอ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงฟาตีเมาะ  อาแว โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงเฟาซียะ  เจะโด โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงไซดะห์  มิง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงซูไรดา  มะแซ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอามานี  วามิง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงฟาสรา  มามุ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนูรอายซาฟีเกาะฮ์  บินซุฟเฟียน โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงนูรียานี  ดาโอะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงฟารีดา  วานิ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงนูรญันนะห์  ดีแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายฟิรฮาน  ปะดอ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณัฐพล  เพชรยอด โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายภานุวัฒน์  เซ่งเข็ม โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายสราวุธ  บุญยศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายนราวิชญ์  เติมสิน โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงมิสรี  มะเด็ง โรงเรียนซอลีฮียะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายนดีม  เล๊ะนุ๊ โรงเรียนซอลีฮียะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงรูฮานี  หะยีอาแว โรงเรียนซอลีฮียะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายมะซอฟี  ยีเร็ง โรงเรียนซอลีฮียะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงฟาตีมะห์  จากือวาโต๊ะ โรงเรียนซอลีฮียะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงอาซีซะห์  สะนิ โรงเรียนซอลีฮียะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายมูฮัมหมัดลุตฟี  หะยีมะสัน โรงเรียนซอลีฮียะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงอามีเนาะ  เจะและ โรงเรียนซอลีฮียะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงนัจญ์วา  สาและ โรงเรียนซอลีฮียะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายมูฮัมหมัดรอมฎอน  กาหลง โรงเรียนซอลีฮียะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม