รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนุรฟิรดาวส์  บอซู โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายฟูรกอณล์  ดารามิง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงซุลฮาดา  เลาะน๊ะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนูรดีนา  มะดีเยาะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนูรฮายาตี  บากา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  สาแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนุรนัสมี  บือราเห็ง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสุไฮลา  แมะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายซอฟีย์  หะยีบือราเฮง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายอาดินัน  เจะมะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายฮาดีฟร์  อันทานุวงศ์ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายมุอ์มิน  เบ็ญฮาวัน โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายริฎวาน  มะเซ็ง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฮุสนา  สาแล๊ะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอัฟนาน  วามุ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงรีน่า  ฆางิ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงอภิตา  โสะสาเหม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอัสมา  มูดอ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนิจัสมิน  นิเดร์หะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอัษมาวีร์  อันทานุวงศ์ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงนูรไอนี  ลาเตะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงนุรฮายาตี  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงนูรอารียา  เส้งหลี โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงนุรมีฎียาฟ  อับดุลเลาะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงอัซวาณี  เจะเฮาะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงอาดีลา  อาแว โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงนูรอัยมี  อาแว โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงนุรฮายาณี  ฮามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงนูเรน  กูวิง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงฮานีสา  ดาราโอะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงอาทิมา  สมสนิท โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงอัสมานี  ลาเตะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงนัสรีย๊ะ  มะเด็ง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงนูรุลซิกีน  หามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงรุซนานี  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนูรตัสนีม  เจะมูซอ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงอามานี  กาเซ็ง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงนิซัยหนับอัลกุบรอ  เปาะซา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงภัทมา  สามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนุรนัจมีย์  สือแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงนุสไวลา  มูซอ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงนัซมี  หะยีบาราเฮง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายชาริส  หะแว โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายราฟฟี่  เจะและ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายฮัสบุลลอฮ์  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงเราะห์ฮายา  บือราเฮง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงวันอีฟนารณ์  วาเดร์ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงนูรีซัน  มะลี โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงนุรลาตีฟะฮ์  มะแซ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงอัลฟาฏีฮะห์  เบ็ญฮาวัน โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงมิสบะห์  เจ๊ะมะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงรุสนาณี  โสะและ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายอาบีดีน  เจะยอ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายอาลิฟ  ดอฆอแย โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายรออูฟ  ยีแสม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายซูฮัยมี  เจ๊ะตาเหร์ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงยัสมีน  สือนิ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงโซฟีรา  มะแซ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนิฟาเดียร์  นิเดร์หะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายไฟซอล  ยามาสา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายอานัส  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายอารีฟีน  เจะแต โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายอาราวี  ยามา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายอาฟีฟี  เบ็ญมะหะหมัดสาเด็ด โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายซุลฮาน  มะนาฮา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายอากิล  บาฮะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงโซเฟีย  นุ่มอุ้ย โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายมูซักกิร  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  มะแซ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายอดิกันต์  แม โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายภาสกร  อ่อนพรหม โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงนาตาชา  เจะหนิ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายฟัยซอล  โต๊ะดำ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายรอมฏอน  เจะมามะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนูรุลสาพีกา  ขาเดร์ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายอิคลาส  เปาะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายซอฟฟูวาน  มามะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงดามีญา  อาลี โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงนูรอานีซาห์  ดอเฮง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายนาเบล  สาเม๊าะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายซัยนุนอารีดีน  แวเด็ง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงโซเฟีย  แวนาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายบูรฮานุดีน  ดอเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายอาลีฟ  เตาะสาตู โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกูซัยนา  ตวนมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงนาซูฮา  เจะหนิ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงซากีนะห์  มาหะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายอรรถพล  โชติมณี โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงมาดีนะห์  เจะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงซูมนาน  สะมะแอ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายรณชัช  เลื่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงมุสตานีร  เจ๊ะแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงซันดานี  เจ๊ะอาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงมาศิเราะห์  สาเร๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงไอลดา  เนืองชมพู โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายอิลฮาม  ยามา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงฟิตรี  เรืองเพชร โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงสุพิชชา  ขี่ทอง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายซาวาล  ยามา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  แวฮามะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงฟาเดียร์  ศรีจรูญ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงโรสอัยณีย์  อินทโช โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายนูรอัฟฟาน  อาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงฟิรดาว  เหมาะสนิ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงฮาซีนี  ลาเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงโซเฟียณี  เจะกาเดร์ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงซอฟียะห์  มะดีเยาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายมููฮำหมัด  มะแซ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงซาลินี  มะซะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงนินาดีราห์  โตะโกะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายนิเฟาซาน  ดอนิ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนูรีซา  ปิ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงอานีตา  สะมาแอ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงนุเจ๊ะคอลีเยาะห์  ซีนา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงตัสนีม  อาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนูรฮายาตี  กลาแต โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงวันฟิตรี  หะยีสาแม โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงฟิรดาวส์  หะยีแวนาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายซุลกอรนัย  มามะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายประสิทธิ์  กุลทวี โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงซูณีตาร์  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายมุรดี  กีโต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายมูฮำหมัดฟัยซอน  ปูเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนาดีรา  เจะหนิ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงมุนา  สะมะแอ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงนาร์กิส  อาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอาอีซะห์  ขุนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงนินัสรีน  ฮะซานี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงพิมดา  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายชนม์ปกรณ์  โอฬารศิริ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายอดิลัน  สาเล็ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายประยูรชนก  คณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายมูฮาหมัดเดียร์อุดีน  หวันประรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายมุนตาซิร  ดาโอะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายไฮดาร์  หะยีสะอิ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงนิสรีน  หลำสะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนาเดียร์  สีบู้ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงญาณิศา  ขจรมหาลาภ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงญาณิดา  สาและ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายอะห์หมัดอารีฟซับรี  ดือเระ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงอนิศา  วาเงาะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทองจรรยา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายปริชญ์  ภูยุทธานนท์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงมธุรดา  นาคทั่ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายเทอดธัช  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงชัญนภัค  กรัณฑกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายชิษณุพงษ์  ชาติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายศิริศักดิ์  ค้ำชู โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงบัลกิส  หะยีสะอิ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายดรัณย์  สัจจยานุกูล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงภร-รดา  จันทร์กลิ่น โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายอดิเทพ  โลหะประธาน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายชวิศ  รอดศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายรัฐนันท์  ชินดือเระ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงซัซนีย์  เฮาะมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายฟาอิซ  หวั่นเซ่ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายชารีฟ  หยงสตาร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายนรเศรษฐ์  เจษฎาวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายชามิลล์  ซูสารอ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงธัญทิชา  ไชยมนตรี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายฟาดีนันท์  เปาะเลาะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงโศภิษฐา  ขันติคุณ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายอรรถชัย  ไชยแพทย์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายสิปปาธร  สุวรรณโร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงณิืชากานต์  แซ่อุ่ย โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายภคพล  รตนัตยาธิคุณ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงธนาวดี  ศรีกัลยานิวาท โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนูรฮาเดียร์  อัลอิสฮักก์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายทิวทัศน์  ขจรทุกทิศ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธัญญกุล  จันทร์หงษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธนวัฒน์  อุดมเจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณฐพร  ศรีทองสุข โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายนัตซรี  หะมิงมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณดา  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทาวิสูตร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายอิทธพงศ์  ภู่เพชร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนัซมีมี่  สาเม๊าะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณิชากร  พิชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายชามิล  แกสมาน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงชฌาณา  อิสกันดาร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนินัสวารินทร์  เล๊าะนะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนูรเดียร์นา  อัลอิสฮักก์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงเกตุฟ้า  แก้วพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายชกรณ์เกียรติ  ปิตารังสีกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วอุทัย โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนัทธมน  อุเนกวิทยากิจ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงฌาน์ลลิล  จิโรจน์วณิชชากร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายนินัซมี  แวฮามะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายปพน  อึ้งรังษี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธัชไท  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงมธุริน  นาคทั่ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงฮัซนา  หีมสุหรี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงซีีรีน  ดือเระสาและ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงยุสรียา  ญาลาลุดดีน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงซีรีน  เอดรามันห์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงต่วนอินอาม  จันทรัตนา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกุลธารินท์  คงศรี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอิสรีย์  บินอุมา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายคณาสิฐ  บุญกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณภัทร  รัตนศิธร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายสิรภพ  เกตุเรน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายปกป้อง  ไชยกิจ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศิริภัสสร  เพียรแสวงบุญ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงอณิสตา  หลีเส็น โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายชาคร  ศิลาลาย โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายมูฮัมหมัดอาดีลซัฟวาน  ดือเระ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงมาตาร์  นววานิช โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายณัฐนนท์  ทองช่วย โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงบัลกีส  มหะมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงนันทนัช  พุทธจักร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงนภสร  พันธ์พฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงบัดเดรีย  มูดอ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงฐิตา  พิริยศาสน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนัจลาห์นาเดียร์  แวยะโกะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงนันทัชพร  จินตวีรสกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงเดียร์ญา  หวันประรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายกฤตก์วรสรน์  ภานุโชติมนตรีณ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายกษิดิส  ละกะเต็ม โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปวริชา  ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงฐานิกา  พรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายคุโณดม  แซ่ฉั่ว โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงซาฮาร์  กามะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงวรัทยา  เขื่อนขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายมูฮัมมัดฮาริส  เสียมไหม โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงฟิตรีญา  คาเว็ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายรวิกร  สุวรรณภาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงญาดา  มาเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายกัณรีซูวัน  หะยีสมาแอ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงเพ็ญภัทรา  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายดาเนียล  เจะและ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชลัญธร  สุวรรณเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายมานน  นุ่นประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายอาริฟ  สายวารี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายกิตติภพ  ณรังษี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสุพรรณากร  คำมณี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพรภูมิ  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอัฐชิษฐา  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอีฟรายา  หะยีมะสาและ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงซัรฟาซ์  ลือโมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงศรวณีย์  เกษทอง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายอำมฤต  ประเสริฐยิ่ง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายอมรเทพ  บัวแย้ม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายสุรนันท์  พุทธศรี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยอดภูบัน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงชฎาทิพย์  คงเมือง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายนิธิวัฒน์  ไกรช่วย โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายอลงกรณ์  ดำดี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายวีรพงศ์  รัตนคำ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายณัฐชัย  หมื่นจร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงยุสรีย์  กามะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายจิราภา  สุขสำราญ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายสุริยะ  ส่งประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายชัยวัฒน์  อินทร์งาน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายธนกร  มรรคคงคา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงสุดารัตน์  พิทักษ์กุล โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายพิทักษ์พล  ทองประศรี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงนิสไลดา  ฮูเซ็ฯ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายรัฐภูมิ  ทองหมุน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงปัณฑิตา  พุทธศรี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงศิริรัตน์  อยู่เจริญ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายวชวิทย์  ชูแว่น โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอรจิรา  ดวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายวีรยุทธ  ตรีทิพย์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายณัฐชนน  เฉลิมพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงอรัชพร  นครวงศ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายวุฒิชัย  จวบนก โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงภัทรธิดา  ขุนแดง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสุกัญญา  สายเอียด โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายอามันดา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงอัจฉรา  พรเทพ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายอดิศร  แก้วไทย โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายพิทยาพรม  พรมสุกขี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายณัฐพล  สังข์วิดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอภิชญา  ช่วยอุปการ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายเกียรติสุวรรณ  อุ่นวิมล โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอุรัสยา  พวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงลัดดา  วงศ์คำ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอรวรา  วิจารณรงค์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงทยิดา  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนูร์อาซีซะห์  กูบกระบี่ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปนันยา  วิริยะบุปผา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอุมาพร  ดาราโป โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงวาทินี  วานิ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสุภาสินี  ณ ตะกั่วป่า โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงฮาร์ยาตี  สีและ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายมูฮำหมัดกิฟลี  สุริยะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายอาทิตย์  ปุลาโส โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายฮัมดี  หีมเจริญ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงธัญพิมล  พุทธกาล โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงทิพานัน  เกสร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายจำนงค์ศักดิ์  กระจ่างวงศ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  ดอแก โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงยัสมีน  มามะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายมูฮำหมัดซุบฮี  สะลาแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงศุภวจี  ศรีเกตุ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพักต์ภิรมณ์  ลิ้มปี่ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงนาเดีย  เจ๊ะแว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ลิ่วแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงเดียนาร์  หะยีดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงอัสนา  สาเมาะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนูรมา  โต๊ะเจ๊ะแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงศรัณภัสร์  ภู่ทับทิมธนพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายจักรพันธ์  นาคสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงศศิวิมล  เกษทอง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณัฐพล  เงาศรี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายภูเบศ  ใสโศก โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายวชิรวิชญ์  กอพูนพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงรวีวรรณ  มโนรส โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงโสรญา  หวันโส๊ะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสุภาวดี  สุทธิพงษ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพรรณณิกา  สีดอกบวบ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายพงษกร  รักหมอ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายชัยธวัช  นครวงศ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธนกฤต  กิ่งรัตนะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงสรสิริ  อัมพวัน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงณัฐริกา  ขันทะวัต โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายอดิศร  นึกชอบ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายคฑาวุธ  พรมสุกขี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปุญชิดา  ไตรกิตติกร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงฐิติมา  ชาลีนพ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายณัฐนนท์  พลแสน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงฑิฆัมพร  พงศ์นวเลิศปัญญา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายวรเมศ  ปุรัศกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงฐิติวรดา  เทพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงสุชาสิริ  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายจตุพล  เพชรหัวบัว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายทัตธน  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงสิรภัทร  แซ่เฮง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงคณึงนิจ  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงฟาตันณ์  บารู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงอัสมา  ศิริบุญหลง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายนิอับดุลฟารีส  นิแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายเฟาริฟฮาน  กาซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงสุพิชญา  ใจสำราญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงหยาดนภา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงอาตีกะห์  แวสะแลแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายพงศกร  เกิดสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายวรดล  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงณัฐนันท์  ยอดสร้อย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงปรีชญา  ถาวรจิต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายนวมินทร์  สะยุคงทน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงนาเดีย  โต๊ะปังหลู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงวิลาสินี  พรหมหนู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายไครูล  ตูแวกาจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายกันตพัฒญ์  ชอบน้ำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายกิตติกวิน  งามศรีผ่องใส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงฮัฟเสาะ  มูซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายปรเมศวร์  ล่องจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายมูฮำหมัดนัสรันร์  ดอเลาะบองอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เกสมี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายสุพรรณกิจ  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายเซฟรอน  อามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงเมตราวดี  ชุมนุ้ย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายประกฤษฎิ์  ชุมไชโย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงมานาล  บาฮะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายสุรวัศ  รามศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายอิฟติซัม  หมาดเตี้ย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายนะอีม  อัลอิดรีสี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงเพชรดาว  ทองดวง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายฟุรกร  ลาเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายอาบูตัลฮา  กาเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงลิสดาวาตี  สะดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายธนาคิม  ศรีประไหม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายเมธี  กาเจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายวิชญากรณ์  แก้วยวน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายชารีฟ  เจะปอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงธันยชนก  อินชะนะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายวงศกร  ทองบุญชู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายสิรภพ  จ่ายวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงวรามน  พลวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายสิทธินนท์  สิริสภาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงสิริวิมล  กระแสสินธ์ุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายหัสดินทร์  วานิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงนิธารา  หะยีวามิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงนูรูลอาซีกีน  อาแวเล๊าะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายวาเฮด  หะยีแวสะแลแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายอิทธิเดช  ขุนเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายถิรณัฏฐ์  คงเกิด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายเกียรติศักดิ์  หระแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายอานัส  ดำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงสุพิชชา  งามศรีผ่องใส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายอำนาจ  รังสฤษฎ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายพีรวัส  รังสรรค์สฤษดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงอริศรา  อุดมเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายณัฐชพล  คงทน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายกนกพล  สนธิเมือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายมูฮัมหมัดฮานีฟ  กาซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายฐานพัฒน์  เทพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงปาณิสรา  แววทองคำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงเตชินี  พ่วงขำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายวรวุฒิ  ชูเกิด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงฮนีน  สุเรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายภูริน  วัฒนาพินิจสาคร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงณัฐชา  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงนิศรา  นิเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงสิริฉัตร  ชมพิบูล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงฮัยฟาอ์  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงยัสมีน  อีบุ๊ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงนูรนียา  สะรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายนภทีป์  พลลิพัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายปิยวิทย์  กิ้มพ้อ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงชญานันท์  บัวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงนันฐิมา  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงพัชรีพร  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงปาณิสรา  ชูเนื่อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงพันธิตรา  ทวีศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงสุจิรา  หิรัญวิญญู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงปนัดดา  มูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงวรรณิดา  แดงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงรัชฟีรีน  รัตนจินดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงณิชกุล  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายกฤษดา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงณดา  ดือเร๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงพิชญ์พิมพ์เงิน  เสาะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายมูฮัมหมัดฮากิม  มะจือแร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงฟาติณ  ปูติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงอนิสษา  ยูนุ๊ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายชิติพัทธ์  เวทมาหะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายธีร์ชากรณ์  ประกายเลิศลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงศุภัชฎา  หน่อทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงนาราภัทร  บุญเฟือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายอดุลย์  อุสมาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายอนัส  แวกาเดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงธนาภา  แวววันจิตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงนริศรา  มามุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงนัจญมี  แดมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงอัสนา  อาวัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงชนัญญา  หวานดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายปุญญวัฒน์  จันทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายสุวราชย์  เพ็ชรโต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงชลันดา  สมันเหมือน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงนูรฟาติน  เจ๊ะดือเระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายปุญชรัสมิ์  ถาวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายธนาดุล  เพชรหัวบัว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงเกษพิชชา  บุญศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงโกลัญญา  ประยูรชาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายชัยภัทร  ชูเกิด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วสุณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายยุทธภูมิ  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายพลธกร  มามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กชายวชิรวิชย์  เรนทร์สถาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายฟัยรุซ  สามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายอจลวิชญ์  เจียมรัตโนภาส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงศิรภัสสร  นาคประสงค์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายกฤติน  ฟักโสภา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายดาเนียล  หะยีเด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงอัซมี  หะยีวามิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายมานซูร  โจทย์สัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายศาสตราวุธ  รวมพล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายกัณฑ์อเนก  แก้วทับทิม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายธนภัทร  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  แซ่เฮง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กชายเกียรติภูมิ  คงทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายอภิศักดิ์  หนูสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงธัญพิชชา  เกตชู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงพรนภัส  ชามทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายปัณณธร  ดำรงสุสกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงณิขนันทน์  แซ่หง่าน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายกิตติธัช  จันทคาร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายเกษมพันธุ์  บุญทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายชนพัฒน์  จันทรจักษู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายติณห์ชิน  พิทักษ์แทน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายนาซวัน  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายฟาฏิร  เจ๊ะสอเหาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายภูริ  เชาว์พัฒน์พูนผล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายวรพล  สมภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายวโรดม  มุนีกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายสิงหราชย์  เลิศประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายสุกฤษฎิ์  รัตนมาลา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงชลพร  เสาร์ดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงณัชชา  จันทรารังษี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงเบญญากร  ศรีบุญนาค โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงปริยาภัทร  เครือแตง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงรัชฎากร  จะนะจินา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงนิตัสนีม  นิแฮ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงณัฏฐาพาสินี  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายอัฟฎ็อล  มา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กชายภวัต  ขันทองดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กชายต่วนอัฟฟันดี้  จะโน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงนิธิวดี  ประคองเกื้อ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงกมลชนก  แสนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายนิฮัมดาน  นาทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงสุไรดา  โต๊ะเตบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายฟาอิส  อาแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กชายวีรภัทร  กาเซ็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงฤดีพร  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงกชพรรณ  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายกิตติ  มณีประวัติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงฟาเดีย  บือราเฮง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงชฎาพร  มณีราช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงพัฒชนก  สะอียา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงอายาอิฟ  เจะสะตำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายดิยาฮ์ฮุดีน  ณ ปัตตานี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงธนพร  จิตภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงฐิติกัลยา  ลิ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายธนพนธ์  เก่าเงิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงนาบีละห์  มุซิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายนิชนันท์  สร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายณัฐวุฒิ  จาปรัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายธนกร  งามสกุลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชูไชยยัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายสิริโรจน์  พันทสิริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงซีรีน  กูสมาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
508 เด็กชายซูบัยดี  หลงจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงฤดี  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายปาฏิหารย์  ขุนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายซอรัฟ  ดือเระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงญัสมินทร์  บำเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงนาเดีย  อัลอิดรีสี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายวีรภัทร  รัตนญาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงวริศรา  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงธนพร  สันทองสังโยธิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงธนพรรณ  รัตนญาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงณิชกานต์  ราชแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงฟิรดาวส์  ลือแบซา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  เบญจเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงวิมลสิริ  รัตนนุ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงอมานี  แวโต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กชายปวีณ  วณิชพัฒนะเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายณัฐชนน  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงพัชราวดี  เม่าทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงกนกพรรณ  ประชุมชัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายธเนศพล  สำเภาทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายศุภโชค  ฉิมเกื้อ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยิ้มวัลย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงซีมีญ่า  มูฮัมหมัด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายปิยวัชร์  ไวยภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายอานนท์  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายวิธวิทย์  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายนัสรุล  แวดือรามัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายทศพล  บุญพรหม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายทนงศักดิ์  ทับมุด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายนวภูมิ  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงกุลภัสสร์  สีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณิชกมล  เจะอามิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  พุฒแย้ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงจีราวรรณ  สัตยกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงณัชชา  แดงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงณัฏธิดา  ซ้ายเอียด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายธีร์ธวัช  ตินตะชาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายฟิรมานน์  หะยีบากา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงนิศาวาส  กังพานิช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายบัสรี  เจาะเอาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงปภาภัทร  อาจณรงค์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายชนกันต์  อนุสสรางค์กูล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายกฤติน  เสริมไชยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพณณพร  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายณัฐสิทธิ์  อุดมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงบุญญิสา  แก้วทอน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายสิริณัฏฐ์  ปานเกษรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายวรัญญู  อ่อนทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงสุนันษา  หมาดลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงลภัสรดา  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายอิสกันดาร์  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงซาซาน่า  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงนัสรียา  โจทย์สัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงอรนลิน  เกษกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายศุภกิตติ์  ชูนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ศรีพุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงชัญญานุช  คงเส็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงศศิกานต์  มณีกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายศุภกร  เขียวเข้ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงชฎาพร  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงวรรณา  มานะสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายฟูรกอน  ทองใสสร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงวริศรา  จันทสโร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงนันธิญา  เรืองประทุม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงธิมาพร  บุญสีลาภ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงนิชนันทน์  เสมอภพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงเบญฐการณ์  ศรีโยธา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงสุพิชชา  นินกายพัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายกัลป์ปิติ  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายอัฟฎอล  บูละ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายพงศภัค  จีนเยี้ยน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายวิรดาน  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายชานนท์  อธิกธาดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายวันชามินทร์  ลอดิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายชุติเทพ  สะแลแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงปรายพิรญาณ์  ทองประดับ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงจัตตารีย์  ทรงไตรเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายฐิติธนภูมิ  อัฏฐ์ชนภัทร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงซาเฮร่า  สามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายปรมี  หลงหวัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงโซเฟีย  เจ๊ะมามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายมูฮัมหมัดซูโกร  สาเมาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงนินาเดีย  สะมาลา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงปุณยนุช  ทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงขวัญจิรา  หอมขจร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีแค โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายแวอัลวาริส  เส็นและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายสันต์  สมาแอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงนภัสวรรณ  นิษร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายนิฟารีส  เบ็ญเราะฮ์มัต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงฟาเดีย  กาเดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงธนัชชา  ภูบาลกระแสร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายอรรถกร  อรรถสงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงต่วนอัสรีนา  ลอจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายศุภณัฐ  พัฒนไธสง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  สิริวัสนคุปต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงนูรฟิรฎาวส์  เบ็ญราซัค โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายดานิช  อาแด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายกรวิชญ์  ฮะนิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายอิลฮัม  สะมะแอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายณัฐนนท์  คล้ายหนู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงนูร์เดียนา  เส็นหีม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงอัลวาณี  กาซอร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงญัฐวรา  ปานพลอย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงนัสรีนี  กาหม๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงฟาฎีลา  หะมิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงฤดีกมล  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงซุลฟาห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงมุมีนะห์  มะลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงซาฟิตตา  มูหะมะสาเล็ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายสิรภพ  สุทธิปัญญาปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงนาเดีย  อาแวและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายกณวรรธน์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายแวอุสมาน  ขาเดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงจันทปปภา  หนูชู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงณดา  สะอะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงณภัทร  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายสิรภพ  อีดหมาด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วละเอียด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงชญานิศ  เสาร์ทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงนูรซูเฟีย  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายสิรวิชญ์  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงอภิญญา  จรัสสาธรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงวรรณรดา  ไชยภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วงาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายธนชาติ  ทะนุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายเปรมศักดิ์  โกงกาง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายธนกร  เขียวเข้ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายธนวัฒน์  จันแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ช่วยชีพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงปานรวี  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สมมาตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายจุลจักร  กุลเกียรติดิลก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงกรรญดา  บุญศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงนริศรา  หมิเหร็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงเมธาวี  สมัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายอิทธิกร  สังข์ขวัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงภูษิตา  อุมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงภูษณิศา  อุมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายจิรวัฒน์  เอมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงกนิษฐา  สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงบายาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายธีร์ธวัช  ปิยประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงชัชฎา  ทองแก้งคงภัทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายพสิษฐ์  ทองบานเย็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายณพวิทย์  สิริวัสนคุปต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายณพวุฒิ  สิริวัสนคุปต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงอนันดา  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายอัฟฟาน  หง๊ะเจะแอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายทัตพล  ศิริสภาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงฟารตี  เจ๊ะอุเซ็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายอภิวัฒน์  ปี่แก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  ฆังมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายภูวิชญ์  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายนนทการ  โลหพันธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เหมวิเชียร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กชายฟาอิส  มามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงปุญญิศา  ยิ้วเหี้ยง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงเบญญาภา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงธัญชนก  คณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กิ้มเส้ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายภควัต  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายชิษณุพงศ์  ขุนชำนาญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงณิชนันทน์  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายกฤติธี  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายคณาพงษ์  สุวรรณราช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงปภาดา  อินภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงวันสิริ  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายนรินทร์ธัช  หิรันย์ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายตุลย์  ตุลยพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายกันตพงศ์  ส้มเกิด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงชามีมี ญัสมิน  บารู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงตักวา  มะนอ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงสราศินี  มายศรี โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงกัสมี  สาแล โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงปรียาภัทร  ริทธิโต โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงมัสซูรี  มะแซ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
688 เด็กหญิงอาทิตยา  เพ็ญสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
689 เด็กหญิงซาฮาร่า  ตาเห โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงนาซูฮา  อีรอแสม โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงซูมีรา  หีมหล๊ะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
692 เด็กหญิงมาซีเตาะ  อุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
693 เด็กชายธีรเดช  ประเมินชัย โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงธัญรัต  โต๊ะบ่าหมะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงอานิส  ยูโซะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงเมธาภรณ์  พุฒซ้อน โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงแวซามีมี  แวดอเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงซูไรดา  แวยี โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงนิซอลีฮะห์  ยามิง โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงมุรนีย์  ตาเย๊ะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงอลิษา  เจ๊ะมามะ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงรัญญา  รูปายี โรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงอับเซาะห์  บากา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงนุรฮายาตี  บือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงปิยมาศ  หวัง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงนัสรีน  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 คณิตประถม
707 เด็กหญิงนูรุลฮีซาณีย์  นิแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 คณิตประถม
708 เด็กหญิงกาซาร์  มะนอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 คณิตประถม
709 เด็กหญิงซูเฟียนี  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 คณิตประถม
710 เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟาวี  มะฉุ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายอัสฮาน  กาซอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 คณิตประถม
712 เด็กชายฟาอีฟ  อุสมันบาฮา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 คณิตประถม
713 เด็กหญิงลาตีฟะฮ์  หะยีตาเยะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงรอบีอะห์  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงจันทติมา  โตีะกาหลี โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 คณิตประถม
716 เด็กชายสุไลมาน  ยูนุ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายมูฮัมมัดซูเน็ก  เตาะสาตู โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายซูลกอรนัย  บาฮะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงอานีฟ  หนูคง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงตัควา  เจ๊ะสะนิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงอาซูรา  สุหลง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงฮายาตี  มะสาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงฟุฎลา  ซะนิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายแวซาฮารูดีน  แวดือราแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายต่วนอัฟฟาน  ต่วนปูเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงบุญสิตา  เพ่งพิโรจ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายอาฟฮาน  มะฉุ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงโซรายา  มะแซะมะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายนุฮ์  สุหลง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงฟาตีละห์  สาแม็ง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายอาหามัด  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายอับดุลฮากิม  เจะอูมาร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายฟิกรอน  มีซา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงนูรซัฟรีดา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟี  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายเดชา  มะนีหิยา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงนูรดาว  โว๊ะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงนูรมี  ปูตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงนูรูลฮัสมา  ปะนาฆอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงสุกัลยา  ใบระหมาน โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงโซเฟีย  แวนิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายแวฮาหมัดโซฟี  เจีะมะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายรอมฎอน  กามิส โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายมูฮำหมัดยากี  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงนิฟิรดาว  กามาร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงต่วนตัสมียะห์  มือฆะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายต่วนอิบรอเฮม  ต่วนปูเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายอานาวี  บือราเฮ็ง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงอามานี  สะแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายอับดุลเลาะ  มะมิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายอัสรีย์  เจ๊ะบือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงฮาบีบ๊ะห์  สะแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงฟาอีซะห์  เจ๊ะนุ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงอารีนา  ตาเละ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายอิรฟาน  วาเฮง โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
756 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  หะยีมามะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กชายมุกรอมีน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงณัซรีญาณ  เดร์แม โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
759 เด็กชายแวฮาซัน  ตือเงาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
760 เด็กหญิงฮาซียะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
761 เด็กชายอามีน  เอนกวานิช โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายอัฟฟาน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กชายอาฟานดี  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายมะรอนิง  อาแว โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงศีฮาม  แลบา โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงรุสมีนา  สาและ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงฟาตีเมาะห์  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายเฟาซู  อาแว โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงสีตีรอกีเยาะ  แวกือจิ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงยูสรอ  วามะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงอัสนัง  มะลี โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงนูรุลอิฟะห์  อาลีเยาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงอุซมี  ลีโตะมะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงนิกัลญา  นิสะนิ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงนัจวา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงสุไรยา  แวหะมะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงนูรีดา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงนูรฟาตีนีย์  มามะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงนูรฮูดา  วาเล๊าะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงฟุฎลา  สาและ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายมูหัมมัดดาฟี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายอนัส  เจ๊ะการเจร์ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงฮัซวานี  อะลี โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 คณิตประถม
784 เด็กชายไฟซอล  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  สาอะ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.4 คณิตประถม
786 เด็กหญิงอารีฟะฮ์  คาเดร์ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 คณิตประถม
787 เด็กชายอัฟฮัม  ดิง โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงซัลซาบีลา  บุญมาก โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายตูแวฟิร์ดาวส์  ตูแวมูดอ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงณัสริน  สาอะ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงนูรมี  ลือโมะ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงนูรอินตัน  อาลี โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 นางสาวนูอัยนี่  มะดงแซ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงโซเฟีย  หะแว โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายมูฮัมหมัดอัซรี  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายอับดุลเล๊าะ  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงนาฟีซะห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กชายอาดีลัน  เซ็ง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงอีรฟะห์  หะมะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงอามีรู  โตะแย โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายฮาฟิซ  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กหญิงซัลวา  ยอนิ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายอามีน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กชายอีรฟาน  อีแต โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงซารีฮา  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงฮุสนา  หะยียูโซะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงยูซรอ  เจะมะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงอัซมานี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงสุไฮนี  มะดูและ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงลีนา  มุสลีมีน โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงฟิรเดาซ์  มูยา โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงซาฟีรา  สาวิตรกุล โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงนาซินีน  จ่าวัง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
814 เด็กหญิงไซนับ  ยาโม โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาฮมีย์  มะสะนิง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงนูรูลเกาซัร  สาอะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
817 เด็กหญิงนูรอามานี  กูโน โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
818 เด็กหญิงซอฟียะห์  อุลเลาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงนูรฟาดีละห์  นาฮะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงรุสมี  สนิ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงฮัซวานี  บินดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงนูรมี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงกัลมี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กชายฮานาฟี  แวและ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายฮามดัน  ยาโม โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงฮาวาตีฟ  เจ๊ะฮะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
827 เด็กชายมีรซัล  สุลง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กชายมูฮัมหมัดรุสกี  บินยะปา โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายอามีน  มะเด็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายต่วนฮากีม  สมุทรางกูล โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายฟัยซอล  แดเบาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กชายตูแวอิรฟัร  ยือฆิง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงนายีเราะห์  จันทอง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 คณิตประถม
834 เด็กหญิงนูรฟาซานา  เจ๊ะกา โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 คณิตประถม
835 เด็กหญิงซูรายา  มะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 คณิตประถม
836 นางสาวนิดา  แวจิ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงซุเรียนา  ฮะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงฮานูรี  เหยง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 นางสาวแวนัสรีน  แวสมาแฮ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 นางสาวนูรฮายาตี  เจะมุ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 นางสาวสามีเราะ  ยาโม โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงนูรมี  ตานอ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 นางสาวอาอีเซาะห์  มะเด็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายอันวา  สาเมาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงรูเฟีย  มามุ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงยามีละห์  ตาปู โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงฟาตีมา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงนีตา  มะเด็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายซาฟาร์  มะเด็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงปาตีเม๊าะ  อะแหว โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงนูรี  ฮะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงแวอารีซา  เย็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงฟาตีนี  สนิ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงฟาฎีลา  แวกะจิ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงวันอัยมี่  แวมามะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงนูรียะห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงซูนัยยา  มามะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงนายีฮะห์  จันทอง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  เซ็งจูมิง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงมัสรีนา  โต๊ะกาลี โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงสากีนะห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงซารูนี  มามะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงนูรีฮัน  แยนา โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงยัสมี  มัยเซ่ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงอิตีหาดะห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงซากียะห์  อุลเลาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงอาอีซะห์  เจะแต โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงซารีฟะฮ์มุรณีย์  สาเหตุมูดอ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงอารีณี  เจะอูเซ็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงมัรวาตี  อาแว โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายไดลามิ  สาเมาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงนูรซามานี  บูเกะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงอัลฟาตีฮะห์  ฮามะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายมูฮำหมัดซัฟวาน  มะรอแมโน โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงอาเดะอาวานี  กาเจ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงซูรัยดา  ตือเง๊าะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงนูรฟาตีมี  มะยีดิง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กชายอาดือนัน  ตีงี โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงอารีนี  มะลี โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงฮานีซา  เจะฮะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงฮัฟเซาะห์  ประเสริฐศรี โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงซูไรยา  เด็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงยัสมี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงนูรูลซอลีฮะห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กชายบัดรุลฮีซัม  มะแอ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงนูรมี  สือนิ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กชายฟุรกอน  อาลี โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงกูฟาห์มี  ยือฆิง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงนูรูฮุสมานี  หะรงค์ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงอารีตา  เวาะซอ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กชายมูฮัมหมัดอิซรอฟ  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายนิอามีน  บรรจงรักษ์ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
893 เด็กหญิงบาซีเราะห์  แซมาลี โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
894 เด็กหญิงฟาอีซ๊ะ  ยูนุ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
895 เด็กหญิงดุรรียะห์  นิเตะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
896 เด็กหญิงต่วนนูรมี  ลือบา โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.5 คณิตประถม
897 เด็กชายมูฮำหมัด  อาแว โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.5 คณิตประถม
898 เด็กชายมูฮัมหมัดซัยฟู  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.5 คณิตประถม
899 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  ดาโอะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.5 คณิตประถม
900 เด็กหญิงอาลีน่า  นิเตะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.4 คณิตประถม
901 เด็กหญิงอันนิส  เจ๊ะเส็ง โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.4 คณิตประถม
902 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สาเหาะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.4 คณิตประถม
903 เด็กชายมูฮัมหมัดซารีฟ  อาแว โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กชายอับดุลรอฟัต  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงฟิรดาวส์  รามะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงรุสฟานี  โต๊ะเบะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงจัสมีน  ดอแว โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงวานีต้า  สุ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงนิซาฮีเราะห์  รอนิ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงซูฟียา  สุวัฒกุล โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงซูไฮลา  เจะเตะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงแวมูรณี  แวเตะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
913 เด็กชายมูฮำหมัดอารีฟีน  เจะและ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
914 เด็กหญิงซัซวานี  อาลี โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.5 คณิตประถม
915 เด็กหญิงตอยีบะห์  เจะแต โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.5 คณิตประถม
916 เด็กหญิงนูรรีฮัน  สาและ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.4 คณิตประถม
917 เด็กหญิงสามียะห์  ลาเตะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.4 คณิตประถม
918 เด็กหญิงฟารีซาน  ลือโมะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.4 คณิตประถม
919 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  มะแซ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงนัสริน  จูเมาะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงนูรฟาติน  เจ๊ะอาลี โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงอิบติซาม  เจะหะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายซอฟวาน  ดอแมง โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงโซราณี  มะลี โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายริฎวัน  มะหะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงฮานาดี  ขาเร็ง โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงซูวัยบะห์  มาหะมะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงนูรีดา  เจะบู โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
929 เด็กหญิงแวนุรยารินดา  ซาวี โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
930 เด็กหญิงนิฟารีซาน  นิเดร์หะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
931 เด็กหญิงนุรปุตรี  กมาลอ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
932 เด็กหญิงบัลกีส  เจะมะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
933 เด็กหญิงซำซียะห์  เจะหะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
934 เด็กชายมะรูดิง  มามะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
935 เด็กชายอัฟฟานร์  สาแลบิง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
936 เด็กชายมูฮำหมัดซูเฟียน  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
937 เด็กหญิงนูรียา  สาเมาะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
938 เด็กหญิงนูรูอัลฟาร์  เจะหะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
939 เด็กชายอุสมาน  มะหมีน โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
940 เด็กชายอานัส  การี โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงซอฟาร์  ยีเด็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
942 เด็กหญิงนิซัลวานี  กาเดร์ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
943 เด็กหญิงค็อยรุลนีสา  แวปิ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงอัสมาร์  หามะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
945 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาดิล  นิแว โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
946 เด็กชายอะฟันดี  เจะหะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
947 เด็กชายมูฮำมัดมุสตากีม  เงาะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
948 เด็กชายมูฮัมมัดนบีล  ยีดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
949 เด็กชายอัฟฟาน  โวะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
950 เด็กหญิงต่วนฮัซนาอ์  นิกะจิ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
951 เด็กหญิงเจ๊ะนัสรี  เซ็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
952 เด็กหญิงลุบนา  ตาเฮร์ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
953 เด็กหญิงมุมีนะฮ์  เจะโซะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
954 เด็กชายรุสดี  ตาเหร์ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
955 เด็กชายมูฮัมหมัดอัลอัซวัน  อาแซ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
956 เด็กหญิงเจ๊ะนัสเราะห์  เซ็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
957 เด็กหญิงอาดียา  กอฮิง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
958 เด็กหญิงซอลีฮะห์  มะรอแม โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
959 เด็กหญิงรอฮานิง  สาและ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
960 เด็กหญิงอริสรา  บือซา โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
961 เด็กชายมูหมัดสูฟียาน  สุหลง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายเจ๊ะยูนุส  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายอิสมาแอล  อาแวกะจิ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายนิอับดุลเราะห์มาน  บากา โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายอานีส  โต๊ะหลง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงมุศดะห์ลีฟะห์  บาโด โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายอิลฮัม  วาเงาะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงนูรฮัยฟา  เจะบาการ์ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายนินาวาวี  เจะดือเระ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายมุสลิม  เจะและ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงอัสมาอ์  สะแลแม โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายมุสลิม  เซ็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายอีลฮัม  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงอามีเนาะ  ดือราแม โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงมุสลิม  ยูโสะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายอิบรอเฮง  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายซิครุลฮากีม  เจะแว โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายเคาซัรด์  เจะมะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงอัฟนาน  อาลี โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงฟาตีฮะ  ยีจิ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงต่วนรุซดา  ต่วนบือราเห็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงนููรรุสดา  มามะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กชายฮาฟีกีน  เจ๊ะเละ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงนูรอาลียา  แวมามะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงจีนา  มานีวัน โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 1 ป.4 คณิตประถม
986 เด็กหญิงอานีซะห์  แวหามะ โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 1 ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงนิคอลีเย๊าะห์  หะยีกาเดร์ โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 1 ป.6 คณิตประถม
988 เด็กหญิงสุพาวิณี  หะยีเจ๊ะแว โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงฟาติน  หะยีมะแซ โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงซูฮัยณี  อาแว โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงฟูรกอนนี  ยะโกะ โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงอาดีละห์  แวหามะ โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงรุสลีนา  ดะละ โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงบัรซะห์  นิมะ โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงนาเดีย  หะยีบือราเฮง โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงรอฎียะห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงซาลีฮะห์  มีนา โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 คณิตประถม
998 เด็กหญิงนุรฟันนี  ตาเละ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 คณิตประถม
999 เด็กชายลุกมัน  แลมีซอ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงสุกัญญา  สาแม โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงนูรไฮลา  มะมิง โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงนัซมี  มอลอ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงนูรฟารีฮัน  เซ็งมิง โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กชายมูฮัมหมัดอิมรอน  เหมาะกิจ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กชายอัมรู  สามะ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงตอฮีเราะห์  สะตือบา โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายฤทธินันท์  เหมาะกิจ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงฮาบีบะห์  แม็ง โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงอามีนะห์  เจะโวะ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงสุรัยยา  เจะโวะ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงไซนับ  แวหามะ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายวันอิบนูอัฟฟาน  อาแว โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  มะแซ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงซูนีตา  มาหะมะ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงฟิรดาวส์  ปุลาเล็ง โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  กุตงกือเด็ง โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงนูรซีลาร์  สุหลง โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายมูฮัมหมัด  บูรน้อม โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงนูรไอนี  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงนูรีซ๊ะ  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงฟิตตรี  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงมานีเราะห์  แวนุเซ็ง โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงอาตีเกาะ  สออิสระ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงสุไฮบะห์  แมเราะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 คณิตประถม
1025 เด็กชายฮามีฟัม  สออิสระ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กชายฮามีรู  สออิสระ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กชายอับดุลการิม  บากา โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กชายอับดุลอาซิ  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กชายฮากิม  รอแนง โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กชายนัซรูว์  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายฟูรกอม  กูทา โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายมุสลิม  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงมารีเยาะ  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงรายาวดี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงอารีนี  ซารีตาเมาะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงซารีณา  หัดขะเจ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงซอลีฮะห์  หะยีอุเซ็ง โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงนาติมา  หนิปะสิกิ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงนารีหมะห์  ยีมามุ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายมัสรอ  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายอดือนันต์  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงฮาบีบะห์  บูรน้อม โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงเร๊าะม๊ะ  หมุดแหล๊ะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายซีนาดีน  สะแมดัม โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟีลัน  หะมะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงนูรูอัสวานี  ยุทธพันธ์ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงนูรวารีดา  แซมา โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงอาฟิฟฟ๊ะห์  สะแม โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงซาริณี  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กชายอิบรอม  ดือราแม โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ป.4 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงนูรี  สาแม โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงนัสริน  อารี โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงนิดะห์  แปเฮาะอีเล โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงคาริสมา  เจ๊ะโซะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงนูรัซัน  มามะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ป.5 คณิตประถม
1056 เด็กชายอัมรี  แวสากอ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงนูรมี  นายี โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงฟาตีหะห์  มะสาและ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงนูรมี  เจะอามะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงซีตีอายาห์  มามะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงฮาฟาวาตี  แวเจะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงนิซูรียานี  นิมะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงฟิรดาว  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงฟาติน  มะสะนิง โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงนูรไอนี  สาและ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงนุรฟิรดาวร์  สือแม โรงเรียนบ้านปะแดลางา 1 ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กชายมูฮำหมัดรอสดี  ขาเร็ง โรงเรียนบ้านปะแดลางา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายรูสลัน  หะยีดอเลาะ โรงเรียนบ้านปะแดลางา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงวาณีตา  สือบา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กชายมูนีร  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กชายนิกกี้  เจ๊ะดาโอะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กชายอัฟฮัม  สราง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงอัสนี  แวจือแร โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงนาเดีย  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงอัสรีนา  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงรุสนานิง  วาเม๊าะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงปนัดดา  เอี่ยมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงปาตีเมาะ  จากือรอโต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กชายอิลฟาน  กาเซ็ม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กชายฎานิยาล  โต๊ะหล้า โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงนิไซนูน  แยนาหับ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงนูรมีเรีย  อาแวบือซา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงนูรนัจมีย์  แวกือจิ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กชายมูฮำหมัด  กูโน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงยุสรีนา  มะเส็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงอามีเนาะ  กะลูแป โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงนิฮานีตา  เจ๊ะดือเร๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงนูรอารอฟะห์  เง๊าะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงนัซมีย์  อาแว โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงวานีตา  สือบา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงมูบัยยีนะห์  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงฟาตีมา  เลาะเมาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงฟาติณ  อีซอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงนิสุไฮดา  กาเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงปัทมา  ซะอิ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงวรรณรุสมี  ตอกอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงวรรณฟิรดาวร์  แวสะมาแอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงชารีนี  อาบูเด โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1099 เด็กชายซุลกิฟลี  เจ๊ะปิ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กชายอารีฟีน  มาคำ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงนูรุลฟาซีลา  เปาะแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงนาดียะห์  เจ๊ะซู โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กชายอิลยัส  เจะปูเตะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงนิรุสมี  แวสมาแอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กชายอัสมี  แวเย็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1106 เด็กชายอิลฮัม  ยะโงะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงนิฟาอีซะห์  คาเร็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงฮากีมะห์  สาเร๊าะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กชายอัฟฟาน  บือราเฮง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงนูรอีมาน  อาแวบือซา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงนูรดีนา  สลำเหม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงนูรอีม  ยามา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1113 เด็กชายฮุมาม  มามะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กชายอับดุลหะกิม  มาคำ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงนูรฟาติน  สาแล๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงนินูรฟิตรี  แวสาและ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงโรสวาริน  สะแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงต่วนรอฮีมะห์  ยามา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงแวซาฮีดา  มามุ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงวรรณโซเฟีย  แวอาแซ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายอาฟานดี  มูหะหมัด โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงฟาฟียะห์  บากา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายอมีน  เจะดือราแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายนาวาวี  สลำเหม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงไซนับ  อีซอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงนูรฮายาตี  สะมะแอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายมะสุกรี  มีเด็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายนิมูฮำหมัด  ระเด่นอาหมัด โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายอุสมาน  กาซอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายอิสมาแอล  โตะปูโระ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงนูรฮายาตี  ศรีตุลาการ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงฮัซวานี  มะเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงแวนูรอัยนี  กะลูแป โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายไรยาน  อูเมาะมะลี โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  เต๊ะหวัง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงนูรีซัน  แยนาหับ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายฟิรฮาน  สาแล๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงซูมัยยะห์  เหล่หวัน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงนูฮาฟีซะห์  เลี่ยมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายอานัส  แวเด็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายอารีฟีน  เฮ็งปิยา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายอัลดัยลามีย์  แวอีซอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายอดินันท์  มะหิเละ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงแวซาฟีนะห์  กะลูแป โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายอารีฟีน  กาเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายมูฮำหมัดอิกรอม  สราง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงซูนีตา  มามะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายมูฮำหมัดรีซูวัน  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายอัซรอน  แวนาแว โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายอาฟันดี้  อาแว โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายฮัสมีย์  อาเกะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงนิฟาซีรา  อับดุลกอเดร์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายฮารีส  อาแว โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายไฟซอล  ยูโซะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงโซเฟีย  เหมหมัด โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงอัสมาห์  แวสะแลแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงตัสณี  มูหนะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงเจะฟาตีมา  แวอุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงฮานีฟะห์  เด็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงนูซีลา  แวสแลแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงฟาร์ซรี  สะแลแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงมารียัม  นิซาและ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงนัสรินทร์  แวหะยี โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายโซฟัน  สือนิ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงอานีตา  นาอีแต โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงอาชีเราะห์  บาตูแน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1167 เด็กชายอับดุลวาริษ  เจะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1168 เด็กชายอัซฟัร  อับรู โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงนัซนีน  เฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงนิสวาน  อัลญามีน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงฟาตีมะห์  มูซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงนูรูลเคร์ก  มะเร๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงนูรูลเกาซัร  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงมุคลิศาห์  หลังปูเต๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงกูอารีซา  เสะอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1176 เด็กชายมัรวาน  ปะดาอามีน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1177 เด็กชายอัซฟัร  อาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กชายมูฮัมหมัด  มะเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1179 เด็กชายราฟิด  อับดนเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กชายคอยรุซซามาน  เจะเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงฟาติน  มะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงซีรีน  มะลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงโซฟีย๊ะห์  มีนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กชายอะลิฟ  ยูโซะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1185 เด็กชายอนัส  แวยะโก๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1186 เด็กชายมิฟฎอล  สาและอารง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงนารีมาน  เจะแต โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1188 เด็กชายอัฮหมัดชามิล  ปาโฮะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงนูรุลวาศีฟะฮ์  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงซัรฟาอ์  แวดอเล๊าะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงอานีส  ภูยุทธานนท์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1192 เด็กชายอัลฟารุด  แยนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงอัญธิกา  แตงอ่อน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงเกาว์ซัส  ทองคำ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1195 เด็กชายอันวา  มากทอง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1196 เด็กชายฟิรมาณ  ยูโซะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงมุรณี  ลอเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงวันนัสนีน  สะนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1199 เด็กชายชาร์บิล  บินอะฮ์มัด โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงคอยรุลอะนาม  ยามา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงกูนาดียา  เสะอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงมนัชญา  สารี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงอาฟา  กาแบ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงตัสนีม  อาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงแวอาอีชะห์  โตะอาดัม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงบีสมีล  หาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงอัสรีนา  นิสนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงนูรอาฟีฟะฮ์  กูนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงนูรอาคีลาห์  บาเน็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงนูรียะห์  มามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงโซเฟีย  อาบู โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กชายดาเนียอามีน  พรหมจันทร์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กชายอัมรีย์  เจะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1214 เด็กชายอิรฟาน  ยะโก๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กชายอับดุลฮาดี้  การีนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  มูหนะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงนูรโซเฟีย  ดือราขาเดร์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงฟาดีละห์  เจะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงนัฟฟอา  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงนิโซเฟีย  เจะปอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงนุสรีวาตี  คะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงอนิสรา  กะลูแป โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงฟิรดาวส์  แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงอาวาติฟ  เจะหะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงนัจวา  แมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงอาวฟา  สะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงอะฮ์ลามีย์  โตะแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงสุนิษา  ตอรอโป โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงรุสนา  หะยีแยนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงนูรูลซาฮีราห์  มะโระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1231 เด็กชายมูฮำหมัดริฎวาน  สูหลง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงนาซีฮะห์  หะยีดือเระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงซาฟีร่า  หีมหม๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงฮุสนา  มาหมัด โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงชนาทิพย์  หัวแท้ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงคอดีจะห์  แวซู โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงนิสรีน  โนะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงฟาเดียร์  สาเล็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงนัจลาอ์  เจ๊ะและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1240 เด็กชายมัรวาน  สาเหาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1241 เด็กชายอัซฟัร  เจะอาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงมัยมูน  หะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงฟิรดาวซ์  ดุลมาตร โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงนูรอีมาน  ดาแลเบาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงวันซุลฟาร์  เจะอุบง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1246 เด็กชายอัฮมัดเซาฟี  บากา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กชายฟารุด  เจริญยืน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงรอยมี่  บูละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงฮันนาน  เจ๊ะซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงตาฮานี  สาเล็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงอนัสรี  ยีเร็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงนูรเดียร์นา  กาซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงนูรซุวารี  มะแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงอารีนา  สมัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงนิสริน  ดือราแมหะยี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงนัจญมี  ฮะซา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะมอดอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงนุรฟาเดีย  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1259 เด็กชายวันรอมฎอน  แวหะยี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงสีตีอามิรอ  มามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงอัฟนาน  มะเกะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1262 เด็กชายอามีน  เจ๊ะซามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1263 เด็กหญิงชารีญา  มะซัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงเจ๊ะฮานีซะห์  หะยีมะแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงนาเฟีย  เจะแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงฟิรดาวน์  หะยีดามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงอามาลีนา  บูรอดียา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงอามีเดีย  มะมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงโสรยา  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงวันอัยเสาะห์  ลือแมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงอารีนี  เจะดาราแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงอนีฟา  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงนิฟาติน  อูมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงจัลวาตีย์  กอเนาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1275 เด็กหญิงฮารีนา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงแวมูนาวาเราะฮ์  แวมูซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงนิยัสมีน  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1278 เด็กชายอัครอม  สาเล็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1279 เด็กชายอัสมี  เจ๊ะสมาน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายมูฮัมหมัดอิฟฮาม  สะมาแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงอิสมี่  เบ็ญแวดาโอ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงณัฐธิดา  กุลอุบล โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงรอเนีย  อาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายฟัรฮาน  มะมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงฟัฏนี  สาหะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายนิฟิรเดาส์  มะเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายซุลฮัดซัน  ตีเยาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงขวัญณัฐดา  แข่งขันดี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงอารีนา  อัมบัส โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายมูฮำมัดบิสตามี  ติงอุเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายอับดุรรอฮ์มาน  นิสนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  มะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงฟิรดาวน์  สาเมาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงนิฟาตีนีย์  แวสามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงนูรฟาดินันท์  พรหมจันทร์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายรุสอามีน  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายบินยามีน  มะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงดายานา  หะยีสะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายแวฟุรกอน  แวดือเระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายมูฮัมหมัดฟัยซอล  ฮามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายอีรฟาน  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายอารีฟีน  แวดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายอาฮามัดคามารูน  เพ็ชร์ฆาต โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายอัลฟุรกอน  สกุลดีเยาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายมุสลีมีน  สะมะแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงนูรฟาติน  แปเฮาะอีเล โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายอิซซุดดีน  เจะยอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายอาราฟัล  เจะหะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงซูเรียนี  โต๊ะเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงนัจญมีน  เกื้อหมาด โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาริช  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายมูฮัมหมัดอัซรอนย์  มะเกะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายอารปา  มูหะมัส โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงนูรุลฟารานี  สะมะแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายวันอัซรอน  อิลวานุดดีน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายอัฟฟานดี  หีมหม๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายคอยรุดดีน  ประเสริฐดำ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายวันหัมบาลี  เปาะเยะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายนิฮาฟิส  นิสะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายอิมรอน  หะยีดือเระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายอารีฟีน  เจะดาราแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงฟาฎีลา  โตะนาฮุง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงต่วนอัสรีนา  กูจิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายอามีน  ผิวดี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงกูอัยมี  กูโนะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงวันอัสมัก  มานะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงนูรอัยนี  เฮ็งปิยา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายสุไลมาน  มะตัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายอิบรอฮีม  เจะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายฟาฏิร  วัลนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายนูรดานิช  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายซูไฮมี  บาโงสะตา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายชารีฟ  วาเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายอิกรอม  มะแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กชายอัฟฟาน  แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงฮานาน  กีไร โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงเซาดะห์  อาเยาะแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงอามีนี  สารี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงสาราฮ  ปอปีเยาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายวาริช  ชูอ่อน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 นายมูฮำหมัดนูรดิน  ยาแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายอันวา  ละเต็บซัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายกัสลัม  มามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงไดย์อาน  หมาดบากา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายบูรฮานุดีน  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงอัสนีย์  เจะอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายมูหัมหมัดกัสฟี  กือลาแต โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายฮาฟีฟ  เจะและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงฟาติน  สนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงอาตีกะห์  หะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายมูฮามัดวาเอล  หะยีสะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายฮัสบุลลอฮ์  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 นางสาวมาริษา  หมิเหร็ม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 นางสาวฟัฎดูวา  ลาเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายนัสรี่ย์  เบ็ญแวดาโอ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงดัยยาน  หมาดบากา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 นายยาซีร  เจ๊ะเละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงณัฐิยา  กุลอุบล โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงนาเดีย  เจะมู โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 นายอามีรุลลอฮ์  มอซู โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงฟารีดา  แวกาเดร์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 นางสาวนริศรา  กิติชัย โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 นายอิรฟาน  สาหะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายฮานาฟี  ยามิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 นางสาวมาลิสา  ลาเต๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายวันอามีร  แวสอเฮาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 นายวัรดีย์  เจ๊ะแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงนูรีดา  อาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 นางสาวซาซา  มูสอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายมูฮัมหมัดนูรฎีน  คะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายฮูไซฟีย์  มูซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงนิอามาลีนา  บัวหลวง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายชารีฟ  สาเมาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 นายมูฮัมหมัดนาอีม  เฮ็งปิยา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายซารีฟ  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงฮูสนา  มะมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 นายดาวูด  มูหะมัส โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กชายอัยมาน  แวดาโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงรอยฮาน  ดาโอ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายอิกรอม  หะยีเด โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายอัชรอฟ  วงศ์ปราณี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงชุวารี  กามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายคาลีฟาร์  บัวหลวง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงฟิรดาว  โต๊ะมีนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงนินาวียา  นิฮะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงวันเดียร์นา  เลาะยีเยาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงณัชมีย์  บิณยูซูฟ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงเอาว์ฟา  อาดำ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงอัฟวาร์  มะเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงนิอาวาติฟ  แวอุเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงวรรดานิสฟิตรี  เจะอุบง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงอามีเนาะ  อุเซน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงฟิตรี  แวอารง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงอัซวานีย์  มหะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงฮันนาน  บือราเฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงซามีมี  อาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงนิสริน  ยีมะแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายศุกรันท์  สนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงนิญาดา  มะโระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงอัซรินทร์  ดุลยกุล โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายอารีฟีน  สะเล่ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงมุมตัซ  สาเหาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงนาซีเราะห์  มีเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงซาร่าห์  อับดุลสอมัด โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงโสรยา  มะยีแต โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงซัลวา  ดือราแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงนูรูฮาซานะห์  หะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายอาริฟ  นิฮะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายมูฮำหมัดอัฎฮา  แวโน๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายวันฟารีซ  มะหะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายฮูส์เซ็น  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงฟาตีมะห์  นิอิสมัย โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงโซฟีญา  แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงแวอามานี่  สุเด็น โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงราฟีดา  อับดนเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงอัฟฟาฟ  สะมะแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงฮุสนา  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายเฟาว๊าซ  หะยีแวฮามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงต่วนอิมตินาน  คาเว็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงฟาเดีย  สาเระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงวันอันนีซาอ์  แวดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงอะนาตี  สาเล็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงจัสมิน  วาเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงซาฟารา  บินหลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงนูรอัฟนาน  มะลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงฟาติน  ลาเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงนูรฟาดีรา  ปัตยะบุตร โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงฮาฟาวาตี  กาซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงฟิรดาวส์  สุติรันดร์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงลภัสรดา  แลดูขำ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงอิลฮาม  แนราฮิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงนูรอิลฮาม  หะยีมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงอัมนีย์  มะลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  บาราเฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงฮูดา  เศรษฐรักษา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงซูรายา  ลาเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงนัซมีย์  กาแลซา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงนัสนีน  เจะอาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงบุสริน  บือราเฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงซิลมีย์  ญาณาธิปกุล โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงฮานาน  มามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายอับดุลวาริส  สาเมาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายอารัช  อับรู โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายวาศิล  กามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงนุศรา  บือซา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายอัฟฟาน  ตาเละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงนีสรินทร์  แวเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงต่วนซารีปะห์นูรูลฮูดา  อดุลรัส โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงสีตีฟาฐีมา  ยีตาเฮ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงอาฟีซ๊ะ  เพ็ชรฆาต โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายนิอานัส  จาเราะมาหาแดง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายยะฮยา  ดาโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงสาบีล่า  ปาทาน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงตัสนีม  แวยูโซ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายกูฮัสซัน  กูจิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงอัยมี่  สออิสระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายติรมีซีย์  เดชอรัญ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงสุปรีดา  อาบู โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงเดียนา  ราแดง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายอิรฟาน  มามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงนิฟิรดาว  อูมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม