รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชลสิทธิ์  ชาวเมือง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายนนทกร  พรหมเหลือง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายอรรถชัย  วงษ์ครุฑ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญพรมอ่อน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐณืชา  อินนอก โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายประภวิษณ์  ภูนุช โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายธนวิทย์  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายภูมิรพี  ศรีพัฒนพร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายศุภวิชณ์  ขอมดำดิน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายชยธร  วิภาคะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนันท์นภัส  นุชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปิ่นชนก  กองศักดา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสุภัสสร  โชติถิรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธณัสนันท์  ทองทาย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายวทัญญู  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายวุฒิภัทร  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายรพีพัฒน์  การเนื่อง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายวัชระ  วงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายชโนดม  พิมพ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายพิตรพิบูล  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายธนาธิป  บุญอาจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายทินภัทร  วงค์กำภู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงฐิติมา  พันสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวิชญา  ทรงศรีสง่า โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงไอริสา  ศุภไทย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ภาคะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงศุภสรา  ยศคำลือ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพนิตา  เตี้ยเนตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปิยธิดา  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงเบญญาภา  โตสงค์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงมณีรัตน์  แกนเปะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงจิรัชญา  ชมพิกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงอริศรา  ดาทา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐภรณ์  รัตนโมรา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชญาดา  นิวัชชาติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวรรณพร  น่วมพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงฐิตาภา  อรัญภูมิ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปารตี  อารี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงร่มเกล้า  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงใบเงิน  ฉวีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายกิตติพัชญ์  กันทา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธนาภา  ดิษธรรม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวรัทยา  วรภัคนิธิ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงศีริภัทร  หนูมงกุฎ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายพีระพงษ์  วันจีน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงสิรภัทร  จุลคง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพริสร  จินดาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสิรามล  จิตหาญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงภูริชญา  สวนดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงบุษกร  เจริญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปวริศา  ปุ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงภัชชนก  เปรมศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงภูริชญา  ด้วงปั้น โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงกมลณัฐฑ์  จำอยู๋ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงวริสา  อักษร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีษะภูมิ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายปภังกร  พักดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายวชิรวิทย์  อินทรสุนทร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายอภิรักษ์  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงขจีวันทน์  เชื้ออาษา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เกียรติกูล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงวรพร  สมนาม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายวรภัทร  วงษ์คำพระ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายเกียรติวัฒน์  เกณฑ์กิจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายศิรินทร์  ศรีชัยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายดนัยณัฐ  พันธุ์ชื่นวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายสิทธิโชค  สมสกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายพลกฤต  นาคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนุชจรีย์  โตสุขศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงชนิตรา  พุ่มไสว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงปิยาภัทร  รัตน์วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงรัตนาวรรณ์  จรรยาดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงทัศนิตา  สอนกอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงศิริวดี  ออมทรัพย์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพิชยา  พรหมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนันท์นภัทร  คล้ายสิงห์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธันย์ชนก  พุทธสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอารยา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพีรลักษณ์  บุบผาชาติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์ขำ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงรมย์นลิน  ศิริปัญญารัศม์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายสิงห์ชัย  วรทัต โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายนราธรรศ  อาจประโคน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายพงศ์ศิริ  นันทิวัธวิภา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายปัณณทัต  คมสราวุธ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายธนากร  ป้อมตะขบ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายพันธวัธน์  ภูมิฐาน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสวิตตา  จิตต์สุภา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงอริสา  เจดีย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ภูมิดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงลดาวัลย์  ปรุงนิยม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปณิตา  ชนะวาที โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงศุภานัน  โชคชัยภักดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายธนาธิป  หอมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายธนพนธ์  มุกดาหาญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายสิทธา  วงษ์พาสกลาง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายอดิศร  ภานุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายศุภฤกษ์  มีหา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายปุณ  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ซิ้มสัมพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงภัทราพร  มหาโคตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงวรรณชนก  ยืนทน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงจิรารัตน์  เลิศศักดิ์วิมาน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงโชตินิภา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพรยมล  พรมมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงชุติมา  ศิลาภรพรรณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงลักษิกา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงเกศินี  ลิ้มพิพัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงชนากานต์  จีนสกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณัฐณิชา  รุ่งรัตนดาราไทย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงปัณฑารีย์  อินทรทัพ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงจิดาภา  จินตนาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงณัชชา  เงินช้าง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงชุติมา  ขอผล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงปุณญิศา  พึ่งแสวงผล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  จันทรเสนานนท์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงปริยาภัทร  เรือนสอน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงสุรารักษ์  สดศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ลิคิธรรม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงอรอินทร์  บุตราสอน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงฐานิตา  เดือนฉาย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายคีริน  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายพิทยุตท์  ทองพุ่ม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงศวรรยา  สัจธรรม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  แก้วกุลศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายภัคธร  ปลื้มใจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสุภาสวัสดิ์  โกเมศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงแสงศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกฤติมุข  สงวนศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงโชติกา  จุลคง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกันติชา  มงคลแม้น โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธนภัทร  ลิ้มวราภัส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงขัตติญาภรณ์  ขุนเคน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสโรชา  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณัฐณิฐ  เต็มไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงอาทิตยา  จินดาประเสร็ฐ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายสราวุฒิ  จิตสุภา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายพลากร  สีนิล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธีริศรา  เทศสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพิไลวรรณ  สาพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชนมน  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกุลนาถ  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงนีรนารา  นนท์ชญาวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปวันรัตน์  สจิรวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงอรัญรัตน์  แสงจ้า โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฐธิดา  สอาดศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐณิชา  สอาดศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายจักรพงศ์  เจริญนพกิจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธนกฤต  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพรรณธร  วิศวามิตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงอรกัญญา  อยู่มา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บรรจงพินิจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสุพิชยานันท์  ดุลยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงอิศราภรณ์  เทืี่ยงทางดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงศลิษา  คงกล่อม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงฉวีวรรณ์  วันประสม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสิริจรรยา  เหลาเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเบญญาภา  คัมภีร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธันยพร  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธมนณัท  กฤษณา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพิชามญธุ์  โรจนครินทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธมนวรรณ  เดชานุมาศกำพล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายอิสระ  เดชชูตระกูล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายจิรวัฒน์  คุณดิลกเนติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายศุภวิชญ์  มาลี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายนิพิชฌน์  รุดโถ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายสุขพิชัย  ใจแกล้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายภาณุพงศ์  แคนดา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายกิตติวัชร์  นวลสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายสิริวัฒน์  แก้ววิชิต โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธิติพัทธ์  บุญแจ้ง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธีรพล  โทพินิจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายบวรวงศ์  บัวบรรจง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงอริสา  ไอคอนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายชวดล  ครองยุฒธ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธนกฤต  กิมิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนภสร  สิงทะยม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายภูศินษณ์  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายแทนกาย  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายนครินทร์  เชียงเดิม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายยศพล  เดชสุภา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงธนวรรณรัตน์  ล้อสีทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายเศรษฐี  เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอาทิตยา  บุษบงค์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายดรัณภพ  ทองกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายฐิติวัสส์  อินทร์จันดา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงธนารีย์  คงคารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายณัฏฐ์  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายอัธพล  เนตรเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายเขษมศักดิ์  ย้อยดา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายภูตะวัน  เพ็ชรรื่น โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายภัคภณ  ทองทาย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายปัญญณรงค์  สุนทรโกมล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายกันดิศ  เดชาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสุนันทา  ไผ่จันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงวรรณพร  ขำดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงชลนิภา  แช่มช้อย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนภัสสร  อรุณพิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงศิริวรรณ  ปิติกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพรทิพา  แซ่เล้า โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงรวิสรา  ภูมิดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชวัญรัตน์  วงษ์รอด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สิมมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสุภัชชา  กลใจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงศิริทิพย์  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงเกวลี  บรรดา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงธัญชนก  เพ็ชร์เหมือน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงคณิศรา  นาสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงรัชมล  พรมน้อย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตันกูล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวรลักษณ์  ธรรมลึก โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกัญญ์วรา  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสุชานรี  ธิติลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เหลาเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสุกัญญา  เชื้อวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงรสริน  กองเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายมหาสมุทร  เอี่ยมไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายทัชชล  โรจนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายชนะชล  ศิลาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายนิพนธ์  เนตรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายพงศ์ศิริ  พรมมานิน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธนพล  สำเภาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายอนันดา  ขยันคิด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายชวกร  แสงฉาย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายจีรภัทร  รอดเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายนิธิ  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายปัณณธร  สารกิจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายธนภัทร  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายพสธร  ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายภวดล  ฉายศรีศิริ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปรัตถา  พุ่มเผือก โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชญาทิพย์  ทับมีบุญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงศรีสมภัทธ์  เพชรไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกนกพร  อินทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฐธิดา  มากเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงญานิศา  สุขสุวานนท์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงขวัญข้าว  ยืนยัน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกตกร  ชาญวิชา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุขันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพุฒิดา  รักติกูล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสุธินี  เกาะมะไฟ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงชนิกานต์  วอนเกิด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นวลสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วงษ์ตระกูลพัด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงนภัสสร  เจียมกรกต โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงว่านวิกา  เลิกทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฐวรรณ  จันทบุตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสาวิตรี  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงวีรดา  รอดคุ้ม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงอรกช  อาศัยผล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงคณัญญา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายจามร  ฉัตรจอหอ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายไพศาล  สังข์มงคล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายเจตนิพัทธ์  พันธ์แดง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพีรพล  โทพินิจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายวรภพ  แย้มสระโส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายกฤตภัค  บุญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายกิชภูมิ  จำปานิล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายไตรรงค์  ธนไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายวชิรวิทย์  ผ่องผิว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายณพสรณ์  ชูสงค์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายอานุภาพ  พงษ์รอด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายจักรพรรณ์  สันทัด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณัฐนันท์  ซิ้มเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายภัทรโชค  สีมาคูณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายระพีพัฒน์  ฤาษี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายพงศธร  บัณฑิตกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธนวันต์  ศรีศิริโชคชัย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายจิรเดช  ส่านสม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายวรปรัชญ์  เริงเขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายปิยะวัตร  ฉายศิริ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายปกรณ์  เอกุจิ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงวิลันดา  ศรีชะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกัลยารัตน  ใจเสมอ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสุธาสินี  มีใจเย็น โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงณัฐญาดา  ประสพบุญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนัทชา  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงวิภาวี  ศรีสุธรรม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพรไพริน  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงภัทราพร  ธีรชัย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกนกนิภา  ไขกล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกัญญณัช  ศรีแสงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงกรกมล  นฤภัย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงขวัญจิรา  งามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์คุ้ม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายภูรินท์  พินโย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายณัฐดนัย  กันดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายชโยดม  คงธนจินดาโชติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายปกป้อง  หลีกชั่ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายณภัทร  เลอนอบ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายอรรถพล  กรมิกานนท์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายอินทัช  เนียรมงคล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายภาณุพงศ์  ไชยดำ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายอัณณพ  ใจอยู่ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสุภาวดี  ธนไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงธนิษฐา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกฤติยาณี  ตรีเนตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกัลยกร  กฤษณา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงปรางทิพย์  พันธุ์คำพา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงมนต์ภัสสร  ชัยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปิยฉัตร  วรพุฒ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพัตรพิมล  เจริญนพกิจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงโชติกา  คำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพิชานันท์  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงธนัญญา  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงจินดามณี  พิลึกดีเดช โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัฐกมล  เพชรน่วม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสาริณี  จันทาแล้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกนกพร  ชัยพร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกนิษฐา  อึ่งป่อง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ภานุพัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงวาทิตยา  รักสนิท โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงอิสริยารัตน์  หนูหอม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายรัฐภูมิ  จันงาม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายภูวดล  มาติยานนท์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงจุลจักร  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายศิวกร  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายชนัต  จันทร์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายอนุชิต  แก้วขจร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายจิรายุ  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายปณวัตร  ประยูรยวง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภาสกร  อาทร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายธนบดี  แข็งขัน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายวศิน  ฤกษ์งาม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายรุจิภาส  จุ่นจักกฤษ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายวรเมธ  ทวีประยูร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายพนธกร  ไพเราะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายพีรพงศ์  ทรงบัญฑิต์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายรัฐภูมิ  อุทธสิงห์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายนิพพิชฌน์  พิมพ์กิจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงศศิวิมล  จิตต์สุภา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงธันยา  บุตรสาลี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงพรกมล  สมบัติทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงจารุภัทร  สีใส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพรนภา  จรัญญา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ฟักมั้ง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงภารดี  สมพรนิมิต โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงฌานิศา  วงษ์สุเทพ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกฤษพร  ชาญศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพัชราภา  วรรณชาติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงนราทิพย์  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปภาวรินท์  ศรีโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายวิธวิทย์  บุรีงาม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธนวัฒน์  กมลกลทีป์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายภูริภัทร  อุ่นสอน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธนกร  แป้งร่ำ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายเอื้ออังกูร  สมบัติเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายดรัล  เทอดศรีศิลป์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพิมรดา  บัวเชื้อ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนันทิการต์  เจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงอักษราภัค  สง่าเดช โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงเขมจิรา  ฤกษ์สังเกตุ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงห์สุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุยะระ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกัลยทรรศน์  วงษ์วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงภัคจิรา  มาณพ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายธนายุทธ  นุชวิจิตร โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงจิราภรณ์  เครือแก้ว โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายปุณโชติ  สุขเจริญ โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายกิตติกร  สังขภิญโญ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บาดขุนทด โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายจักรกฤษ  ดุนขุนทด โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงอัมภิลา  พิมพ์ทอง โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  พรอินทร์ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงภัทราพร  พันสี โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงกัลยากร  สายเสน โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงเอื้องฟ้า  อุฮาด โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงอธิชา  สามารถ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกฤษณา  อินทรพหรม โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงสุดารัตน์  พักษร โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงอรลดา  พิลาบุตร โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปิยวรรณ  ปราบพราน โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายสราวุฒิ  ฤทธิพรม โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงณิภัคนันท์  โพธิ์ศรี โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญชม โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงประภาวรรณ  จิตทองหลาง โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายอนันต์ยศ  นามวงศ์ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงนันท์นภัส  แดงรัศมีโสภณ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายธนกฤต  ปองได้ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปุยฝ้าย โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โถทอง โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงดารารัตน์  กองเงิน โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีแก้ว โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  รูปสูง โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสียงเจริญ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายพิชญุตม์  มากเจริญ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณภัทร  กำเนิดบุญ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายกันตพงศ์  โถทอง โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายอัครชัย  กิ่งแก้ว โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอภิญญา  กรัตพงศ์ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายวรเศรษฐ์  วรรธนะพงษ์ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณฐพร  สัจจมงคล โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงพิมพ์ธีรดา  กิรประสงค์กิจ โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สงวนจิตร โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงณัฐภา  ไกรศรีวงศ์ โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายภูวิตรา  วรมานะกุล โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงลภัสรดา  นาบำรุง โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอริสรา  พร้อมมูล โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงภูษณิศา  กาญจนปราณี โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพิมดาว  สิงหัษฐิต โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงจิดาภา  เวียงใน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงกานดา  จรรยา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงสุภิชชา  กัลลประวิทย์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายปองณัฐ  ยะรังษี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงณิภานันทน์  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายสุกฤษฎ์  ช่อรักษ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงกฤติมุข  ไชยมัง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงอุไร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุลักษณานนท์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงญาดา  อรัณยกานนท์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงณัฏฐ์วรัตม์  จันดาเพ็ง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายปัณณ์  จันทรา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายคณนาถ  บัวแก้ว โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายณิชคุณ  จันทร์เจริญใจ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงปุณยวีร์  ฟ่าง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงณัฐริญา  ลิมป์กฤตนุวัตร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายอรรจน์  ประสารกก โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สายวงศ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงลภัส  คงคาใส โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญใช้ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายฐาปกรณ์  สวัสดี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันทร์ละม่อม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายณัชพล  เคนถาวร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงกัญญาภัค  ราชวงค์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงอัจฉริยดา  ชีพสมทรง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายคเนศ  คุณศรี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายนนทกร  สายเทียน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ขจรพฤกษ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายณพวุฒิ  ธาดาบุษบง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายธัญสิษฐ์  กิตติภัทร์เจริญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายวรพล  นกงาม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายธนกฤต  ธนะเนตรเนติ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงอินทุกร  สีนนท์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงสิรภัทร  ยิ่งสุข โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ศรีสมุทร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายทีปกร  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงกษิรา  กิติพันธ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายศุภณัฐ  แขกพงษ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงปานบูรยา  บุญพิทักษ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงรวิสรา  จันทร์ศิริ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงสิริสราญ  จันทร์ชัย โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงชินาภรณ์  เทียนเงิน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงกรวรรณ  โชครุ่ง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงจิรชยา  อินตา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงพิมญดา  สละชั่ว โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายอภิชาติ  จำจด โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายฐปนวัฒน์  โตตระกูลถาวร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายณัฐพงศ์  สังฆคุณ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายกิตติธัช  งามเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายจตุภูมิ  พันธุมาส โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายยุทธศักดิ์  เยือกเย็น โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายศุภกร  ธีรพุฒิสิต โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงอัญชิษฐา  สิงหวัฒนะ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายวชิรวิทย์  โหงษ์มาลัย โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายปรินทร  สุขเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงชาลิษา  มิตรโกสุม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงเณศรา  แต้มทันสี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงกนกพร  หอมเหม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงณปภา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายณัฐนันท์  วรรณศิลป์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงภัทรีดา  ศิริปิ่น โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงสิทธิวดี  สิทธิบรรณกุล โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายอัครพงษ์  ธรรมวงษ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายเตชธร  ยิ่งสุข โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงณัฐวรรณ  มั่นมบูรณ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายชิติพัทธ์  วงศ์คำพันธ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายอานันท์  แต้วณิชเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงณัฐรินีย์  สุขสัมพันธ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายสุรศักดิ์  วงรอด โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายจิรภัทร์  บุญใช้ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายวีรพล  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายวีรภัทร  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงพรรณปพร  เที่ยงประดง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายปณิธิ  สุคันธี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงปภารินทร์  สุดใจชื้น โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงวรกานต์  จักษุทิพย์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงพัตรพิมล  สุขศรีวงษ์มั่น โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายภูวิศ  พิณแพทย์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายไฟซอล  หวังภักดี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงวรีย์พิศา  เพ็ชรน่วม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วารินทร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายติณณ์รณัย  เอกประทุมชัย โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายธรรศ  มีโภคา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ทองใส โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายภูมิรพี  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนมารีวิทยา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงมาณวี  สุเมธาศร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงมนสิชา  ก่อเกียรติดำรง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายพิริยพงศ์  สอดศรีจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงอุษณีย์วรรณ  กันฟัก โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายปัณณ์  สงค์อิ่ม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงพรสวรรค์  ชาวเหนือ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปวีส์ธิดา  เมยประโคน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงพิมมาดา  สมใจ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายนิติธร  สุขินันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายชวัลวิทย์  ลิคะสิริ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  โคตระกูลถาวร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปวริศา  กฤชกาญจนพันธ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณิชานันทน์  กุญชร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงกัญฐณา  ทัตตินาพานิช โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงชีวารัตน์  เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายภัทรพล  จันทร์พัฒนพิชัย โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงกิตติยา  เงินกรุง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายวริศ  แดงศิริ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ลิมพิบูลย์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายชิษณุพงศ์  กุลถาวรานนท์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายทวีชัย  จีรประภาพันธุ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงภัทรวดี  คู่คิด โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงรมิตา  ชื่นชิต โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงมนัสนันท์  ลาสีสวย โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงศิรพัชชา  สิทธิกุล โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงธันยพร  เศรษฐา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงศรุดา  สุวรรณกล่อม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายปัณณ์  นาจารย์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายปองคุณ  สอนใหม่ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายอนุภัทร  สุดแสง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายรักชาติ  แย้มกลิ่น โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายรัฐนันท์  ขาวสอาด โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายจตุรวิทย์  หาญเชิงชัย โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงทักษอร  บุญเกิด โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงบัณฑิตา  ซุงเค้า โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงกุลภัทรา  ทรัพย์มา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงเบญญาลักษณ์  ลาลด โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงนันทัชพร  ชูประเสริฐ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงษ์นิกร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงธิษญาพัฒน์  ขำปากพลี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงณิชาภัทร  อาจองค์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงปัณสิริย์  หมวดหอม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงวรกร  ธีรพุฒิสิต โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายจารุต  วชิรดุสิต โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงสุชาดา  ชุติพรกมล โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายณัฐ์ธเนศ  เลิศอริยเมธี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงปรีชญา  มากสาคร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายธงทอง  อนันตพงศ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงชิณาธิป  สุภักดี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงฐาปณีย์  คชสีห์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงสิริยากร  คูศรี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายธนวัตน์  หล่อนาค โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงมนัสสิริโสภา  พงศ์วิริยะพันธ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงอมรา  จงปัน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงสุพิชณาย์พร  โพธิ์คลี่ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายสุพสิษฐ์  กนิษฐกุล โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงสัญจิตา  ทัดแก้ว โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงจิดาภา  รุ่งเรื่อง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายธีรศักดิ์  เหมธานินทร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายกิตติภณ  ทองสุข โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายธวัชชัย  ถีระวงษ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงภควดี  สูญทุกข์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายสหสนัย  อินทมาศ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงภัทรวดี  วอขวา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงชนกานต์  สิทธิพล โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงสุภัสสรา  หงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงชนกภัทร  อุดมจิต โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงปรมัช  สีสวย โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกนกกร  วงศ์คำมา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงอริสรา  แสงทะมาต โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงวรมน  เพ็ชรคง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายกฤษณพงษ์  ศิริรันดร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงปริชญา  จันทร์ศรีสุริยวงศ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงอัญชัน  ฟักทอง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายปาณิสรา  ไพเราะ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงปาวริสา  ปราบมนตรี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงณัฐภากัญญ์  โพธิ์เดชสิรวุฒิ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันสุวรรณ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงกัลยกร  บำรุงกิจ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  กระแจะจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงวรัชยา  วงษ์เชื้อ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายร่มธรรม  สมใจ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพินท์สุดา  อดุลยศักดิ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายปิยกร  ยุววุฑโฒ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพรธีรา  ราศรีมิน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงภาวิณี  วงค์สน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงกมลชนก  โพธิ์ประเสริฐ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายปัณณวัฒน์  โชครุ่ง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงณัฐวรา  ทวีวงษ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงปุญญิสา  แสวงเวช โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงณัชชารีย์  ศุภรัตน์ศิริชาติ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงอชิรญา  อินตา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงอรจิรา  ชำนาญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงกมลพิชญ์  บุญนาค โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงชนกนันท์  ดีเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองดา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงสุภาวิตา  ไหล่รุ่งเรืองสกุล โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายคุณากร  ฮาเซกาว่า โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงภัทรมน  วายลม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงวริศรา  เจริญรบ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายจิตติพัฒน์  ฤทธิ์ประสม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายอภิวิชญ์  สิงห์สาธร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายพรรษกร  อุปถัมภ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายญาณกร  พูลทรัพย์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายกฤษณ์กันต์  ทิพกรณ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายภควัฒน์  ดิษปัญญา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายอาณัฐ  สังข์ทอง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายสิรวิชญ์  จิตเฉย โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงฐาปณี  คุปตจิต โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายดลชัย  ทัศนุรักษ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงชาลิสา  พรเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายคเณศ  แสงสุรเดช โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงปราณปริยา  ดัดงาม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายณภัทรสกรณ์  จำรัสพันธุ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงชมพูนุช  ครีวงษ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายธนพล  สงคราม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงธีรกานต์  โชคชัชวาลกุล โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงกนกอร  อู่เงิน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงณัฐรัมภา  โพธิ์ลอย โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงวรรณิษา  โอ่วเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงศศิพิมพ์  บุญส่ง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายปาราเมศ  คงทอง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายอัครชัย  ตาชูชาติ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงณัฐชยา  จั๋นศิริ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงสิริรัตน์  ทรัพย์อุดม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงณัฐพร  จันทะดวง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงกนกวรรณ  เจนขบวน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงปริยากร  เขียวขำ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงนันท์นภัส  พละปัญญวงศา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายปภินวิทย์  ลิ้มเส็ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงพรรณพฤกษา  จันทะนามศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงหฤทัย  จันทร์รุกขา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายภาสกร  เนื่องจากอินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไพรัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงชญานิศ  บุญทิม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงกันยารัตน์  ชอบพิมาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายกิตติกร  คำสนิท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงฐิติพร  คงสูงเนิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายอดิรุจ  อินทรกมล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายเศรษฐศาสตร์  เติมวิเศษ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงณัฐนรี  อัตต์สินทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายมนตรี  พิมศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายกรพบ  บุญล้อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายกนกพล  วรรณสังข์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงสมิตานัน  เจริญสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กชายธนกฤษฎิ์  เกตุหอม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงปิยนุช  แสงเทศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กชายธนโชติ  ถึกเสือ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงวิลาวัลย์  วงษ์นรา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กชายกันตพงศ์  ประสมสิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คุณตง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงธฤษวรรณ  รุ่งรัตนดาราไทย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงพิมพ์พจี  แจ้งพรหมมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
643 เด็กชายปุณณวิชญ์  ทองเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงกันยรัตน์  ตะเภาพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายปิยกร  เพ็ชร์สุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายศุภกร  อุดมปลั่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงสุธิดา  จำจด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
648 เด็กชายนฤชา  ประภาวะกา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงวรวรรณ  ทุมสอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงรัตนาพร  เชื้อสาวะถี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงญาณินท์  โพธิ์ศิริ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงอาทิติญา  วงษ์ประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงดวงกมล  กระแสโสม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงสวิชญา  เซี่ยงว่อง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กชายพีรพัทธ์  ชุมกลาง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงสิรินทรา  แก้วมล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
657 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  นามภักดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กหญิงพัฒน์นรี  การะวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กชายคณาธิป  หอมทรง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กชายรัชชานนท์  เกิดศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงพริมา  ใหญ่เจริญศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงสาริศา  พาลึก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงอินทิรา  มณฑาลพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
664 เด็กหญิงอดิศา  ดอนทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายณัฐพงศ์  วงศาโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายฐิติชัย  ศรีประไพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองนาค โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงหทัยรัตน์  น่าชม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงจิราพัชร  บุญสม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงสายทอง  เชื้อสมุทร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงธัญญามาศ  พัดพรม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
672 เด็กหญิงเขมิกา  เหมือนส่อน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงสโรชา  กุลยดิษฐ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงปริยวดี  ศิริปิ่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงวริญญา  วุฒิศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงพัฐสุดา  ใจซื่อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงปาณิศา  เชาว์แล่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กหญิงอรญา  บุญโกมล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
679 เด็กชายนพชัย  ทาลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กชายอติเทพ  โนนสูง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายปัญจพล  ศรีมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
682 เด็กชายกิตติเดช  เทพบุตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงชิตชนก  สายตา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสงแตง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
685 เด็กหญิงปัณฑิตา  ประสมสิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายคุณานนต์  โอชารส โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงธนพร  ศุภกรพาณิชย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงปนัดดา  กิ่งคูณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
689 เด็กหญิงธนพร  เพ็ชร์สุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงกิรณา  หนองกระทุ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงวารีรัตน์  เทพจร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
692 เด็กหญิงธมลวรรณ  เนินยอด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงเบญญาภา  ลีดอนงิ้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงนพเกล้า  แก้วมะหัน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงพรพิชชา  หิรัญเพิ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
696 เด็กชายกษิดิ์เดช  ทองกิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายคุณานนต์  นามพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายธัญญาพัฒน์  ปานสมุทร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายชิติพัทธ์  ลือชา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
700 เด็กหญิงโรนียา  จันทเลขา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
701 เด็กหญิงพิชญาดา  เจริญสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงกชพร  อ่อนน้อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงธนพร  เงินโสม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
704 เด็กหญิงฐิติพร  วุฒิตา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สายพิมพ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แม้นเทวินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายคิมหันต์  โอนอ่อน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
708 เด็กชายณภัทร  อัตต์สินทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
709 เด็กหญิงบุศยรินทร์  วงษ์อุดม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงรัตนกุล  ศรีจรัส โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงวีรดา  ช่างเก็บ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงภูริชญา  เพชรินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
713 เด็กหญิงฐิตาภัทร์  อาจรีย์วัชรกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงปราริษา  แทมมิก้า ฟ๊อก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กหญิงอัญญานี  สกุลนุ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
716 เด็กชายฐานเศรษฐ์  นาฆะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงพรพิมล  หวังวิชา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
718 เด็กหญิงณัฐภัสสร  สันทัด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายพรพรหม  นิสิทธิชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายสิรภพ  สิงหเสนี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายชนพล  สุริแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กหญิงสุขฤทัย  นพเก้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
723 เด็กหญิงวนัชพร  สามสีเนียม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
724 เด็กหญิงสุทัตตา  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กชายนพัตธร  ตรียัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
726 เด็กชายเชาว์จิรัฏฐ์  จุ้ยมณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
727 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยิ่งยง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
728 เด็กชายยุทธพิชัย  เกตุบรรจง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
729 เด็กชายอภิสร  เปรมอำพล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
730 เด็กหญิงกุลธิดา  กังวาลย์วงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
731 เด็กหญิงธัญรมย์  พรมเสาร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
732 เด็กชายนทีกานต์  เติมเพชร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
733 เด็กหญิงอริสรา  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
734 เด็กชายภัทรดนัย  มากยิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
735 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เชนรัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
736 เด็กชายเอกราช  จำเรือน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
737 เด็กชายธนวัฒน์  มุขโต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
738 เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสงนคร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
739 เด็กชายจิรกิตติ์  นาคากาวา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
740 เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นบุบผา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
741 เด็กหญิงบุษญา  ผามั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
742 เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  สิริพลอยกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
743 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ถมปัด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
744 เด็กหญิงศตพร  ศิริกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
745 เด็กหญิงอมลวรรณ  ธรรมมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
746 เด็กชายณัฐวัฒน์  มีสุขธนศิริ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
747 เด็กหญิงชุติมา  บุญเล่า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
748 เด็กหญิงจารุวรรณ  สืบจากทัพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายธีทัต  สุวรรณกล่อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
750 เด็กชายสิรวิชญ์  จุ้ยรักษา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 นางสาวกัญญารัตน์  ทองโปรย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 นายนนทพัทธ์  สืบจากศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายจุลภัทร  ปามะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายธีรศักดิ์  บุญสม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 นางสาวปิยธิดา  สบายดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงรสรินทร์  หลักฐาน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงบุณยาพร  กลมกล่อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายวงศธร  ธรรมวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงลลิตสุดา  ถึกไทย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงศิรประภา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 นางสาวพรรณวดี  โชติรัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญคล้าย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 นางสาวภรัญญาดา  ทองศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 นายกฤษณะ  แสนใจกล้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 นางสาวธนัชชา  ชาญดิลกโชติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 นางสาวรุ่งทิวา  เงาทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายบุรินทร์  สมยา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 นางสาวพรนภา  เลิศศักดิ์วิมาน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 นางสาวเนตรดาว  แสงสว่าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 นางสาวชาริญา  ชาญกิจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 นางสาวอัญชิสา  คล่องเเคล่ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 นางสาวสุพรรต  เกียรติสถิตสกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงเบญญาภา  ครูศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 นางสาววิลาสินี  อินทร์สุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 นางสาวปวันรัตน์  ศรีมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายภควัต  บำรุงศักดิ์สันติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงฐิตินันท์  รัตนชัยเสมากุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงกนกวรรณ  สินเพ็ชร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายศรัณย์ภัทร  อาจหาญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงศิรภัสสร  วุฒิธา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงณัฐณิชา  กองศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงชมพูนุช  โกมลานนท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สุขศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงอรอมล  อำพนไชยกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงชาลิสา  ไตรมาลัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงจิราพัชร  บุญปลั้ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงสุพิชญา  ม่วงกล่อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงวชิรญา  อาริยะยิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงนพวรรณ  มหาพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายปุณยวัจน์  ขมเล็ก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  ผลาหาร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายธนกร  ยิ้มน้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงปภัสรา  ปิยะธนากร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายศรัณย์  ทวีบุรุษ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายชยังกูร  ประเสริฐสุขนิธิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงอภิณห์พร  ทัพพ์เทียมทัน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แก้วศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงพัชราพร  แสงยิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงปภาวรินท์  สุริยอัมพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายยุทธศาสตร์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงญาณิศา  วิริยะบัณฑิต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงมันทนา  ลีดอนงิ้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงณัฐชยา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงกุลธิดา  คำบุดดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายสุรชัย  มาแสวง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงมาณัสวี  โอนอ่อน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงภัทรวดี  จันภิบาล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงจอยสิลิน  ตัน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายบุรัสกร  หอมสมบัติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงจรรยารักษ์  บุญสอด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงปานฤทัย  คำภีระ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายบูรพา  เจริญรัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายณัฐพสิษฐ์  ธีรภัทรอาภรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงธนาภรณ์  สร้อยพรมารถ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายอนุภาพ  เปรมอำพล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงดารณี  ท่าเกษม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายภูวิศ  อินจา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายภีมพล  เภาโพธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายอโนชา  พรมเปลว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงปิ่นมณี  สอนสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงกรชวัล  นาฆะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงพรรณพฤกษา  สร้อยทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงบัณยดา  ลิปปานนท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงแพรวพลอย  ทองสืบ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงพัชริดา  ศิลาเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงพีชราภรณ์  การินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายนฤนาท  จันทร์รุกขา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายวัชรพล  ตะเภาพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงเนตรดาว  วงค์ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงปพิชญา  ปราณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายรังสิมันต์  โฆษวณิชกิจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงปณิตา  สีแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ผลดอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีชนะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายศุภวัฒน์  บุญเจียม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายกิตติธัช  เลี้ยงรอด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงปิยะธิดา  อาทร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงอริสรา  บัวตูม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  มาษา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงภูษณิศา  เพชรินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงสุวนันท์  สุวรรณกล่อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงอิริยนา  เมืองแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายศักย์ศรัณย์  อัครเมธาวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงศุภิสรา  รักษาทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายสิทธินนท์  สุดเทียน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมบุตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายณัฐดนัย  เภาพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายธีรศักดิ์  สุมานัส โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงชญาดา  เนื่องกำเหนิด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เศรษฐพรหม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงเมรินทร์  ทองเล็ก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายอิทธิกร  สมตน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงเอลิกา  แฝงสมบัติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงขวัญใจ  จอมแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงกุสุมา  ภูมิศรีคิ้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงกนกวรรณ  โทวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงวัลย์นาภัสร์  สิงห์ทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เปรมศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายพรชัย  ด่านมี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงมนสิชา  นฤทัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงวีณา  ชาบำเหน็จ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายนิติธร  ตรียัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงนภารัตน์  สุราเมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงทิพยดา  พาณิชย์วัฒนานุกูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วงษ์ภักดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงกฤษดานันท์  ศรีตรง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงปัญญาพร  ดาดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายประณิธิ  สุขาวาปี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงปัณณชนกันย์  ไชยสินันท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงกิตตินันท์  วังเย็น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงศรัณรัตน์  ดวงธวัช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายบุริศร์  บุญกระพือ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงปริยากร  นามไว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงวชพร  แม้นชล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงจุฑามาศ  ประมวลวัลย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงศิริกานต์  ศรีบูรณะธรรม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงอริศรา  ถาวร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายเรวัติ  สีอชูรส โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายพีรพันธุ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงภัคจิรา  แป้นสุขา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์เกตุ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายนิติกร  ขันทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงธีรกานต์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงอภิญญา  เวียนวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงปภาวดี  เครือบุญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุขประสงค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงพิณฑุอร  แก้วเมตตา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงทรรณรด  ยะโสวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงธนัชชา  เรียงวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงลักษมี  ปราบวิชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงกมลนัทธ์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงเกษศิริ  มีศิลชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงจารุวรรณ  ฆ้องดอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงจารุวรรณ  ฑีฆะสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงรัชฎาพร  ภู่พยอม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฤทธิบันลือ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพย์โอสถ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงพิชญธิดา  งามวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงศุภมาส  ขอมดำดิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงณัฏฐา  พ่วงศึก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงกัญชพร  กำจัดภัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายธนาคม  พรมตา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 สามเณรฐิติกร  ม่วงกล่อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงนงนภัส  พัสดุ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงฌาลิสา  เจริญวงค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงณัฐพร  มั่งมี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงภัทรธิดา  สมคุณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายปณิธิ  มุ่งงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงชมพูนุท  แนวสูง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  รัตนานุกูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงสิรินดา  ทนงรบ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงจันทร์จิรา  รัตนชน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงจิรัชญา  อร่ามศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงปราณปรียา  ดวงดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงนริศรา  พรหมสุรินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กชายปรัตถกร  ธนพงศ์พัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงนพมาศสิริ  เนตรสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กชายโสภณ  สังข์มงคล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงธนมา  ทรงบรรดิษฐ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงฉัตราพร  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงกนกนันท์  กิ่งมาลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงรัตนากร  เหมหงษา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายกฤษณ์ตริณ  มรพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงฐาณัฎดา  กระทงยาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงสุกัญญา  ศิริวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงนิชฎา  ชำนิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงณฐมนต์  ก้ามสันเทียะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  สารพันธุ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงวรรณิดา  เบาวะนนท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงธิดารัตน์  พระไชย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงบุณยานุช  อินวาทย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์ทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงธัญจิรา  ดีปัญญา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจเอื้อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายชยานนท์  รักสุจริต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงบุญญิสา  ยางศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงพัชรพร  วัฒนศฤงคาร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  มาคำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายณัฐปคัลภ์  วาดถนน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายณภัทร  บุษดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงปพิชญา  พละเดช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงจุฑามาศ  สาวน้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไพพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงอรอนงค์  นวลจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปราณีชาติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายพีรพล  ศรีสังวาลย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายอรรถพล  ทองลบ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงศศิกานต์  เขียวสระคู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงจิรวรรณ  ภูเดช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงมณฑิตา  จันเอียด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงอริสรา  สงวนศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองเงิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงภัณฑิรา  ลมัยวรรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงกิตติญาณี  พูนดียิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กชายสุภนัส  แนวดง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กชายธนภัทร  สกุลแตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กชายภูบดินทร์  ทรงวรพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กชายกฤษณรัตน์  กัณทษา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายธาวิน  เมืองแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงกนกนภา  จยันรัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงอัญชลียา  มานะไป โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงณัฐฐาพร  หมั่นการ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงมินตรา  กงไกลาศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงชนกานต์  อำพลไชยกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กชายฐนกร  ธรรมกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  ใจเพียร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงเพียงขวัญ  เจริญพิบูลย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงเขมจิรา  ของนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กชายศักดิ์ดา  วังบอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงกุลนัดดา  บัวสา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงกัลยตา  งามนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กชายพัชรพล  อดทน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงพัชราภรณ์  นาคาชิมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงทองคำ  ชั่งสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงพอเพียง  ฤทธิเดช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงวัลลภัทร  นงค์พรมมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กชายปรณัฐ  บุรีวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กชายภัทรดนัย  บุญประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงอริสา  การเลี้ยง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงสุมินตรา  ยศศิริ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กชายสุทัศน์  ไหมทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กชายณัฐชนน  สามพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กชายพงศกร  ชมมั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงพรรณปพร  บุญสอาด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กชายธีรภัทร  ใจชื้น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงปุณญพัฒน์  สอนเพ็ชร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กชายคณุตม์  วจีสิงห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กชายภิศพัฒน์  คนรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กชายกรกช  เจริญผล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงสุทธิดา  จันทาเทพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กชายทิวากร  ศรีดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงดวงกมล  อุสาห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงณัฎฐ์ธยาน์  นามพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงกิตติมา  หัสดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กชายนราวิชญ์  ม่วงแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงปราณี  โพธิ์ชู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงพิรญาณ์  สังข์เทพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงน้ำภูฟ้า  มัจฉา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายธนกฤต  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงสิริญาดา  มาเพ็ชร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงกรวรรณ  อ่อนน้อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงภิญญามาศ  โสมประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายชนสิษฎ์  พิมแพง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงธวัลฤทัย  มาสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงธีร์วรา  ศรีชาลี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงชญาภา  เขียวจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงนภัสสร  รุ่งฟ้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงไพลิน  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงอัญชิสา  วรกิจกำจร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงสุกัญญาภรณ์  ต่อรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายภีมรภัทร์  กลิ่นคำพูน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงสุรัสวดี  พรหมประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายรัชตะวัน  เตชะดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายสิทธิพล  ครูศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายดนุเดช  อ่อนอาจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายฑีปากร  ไชยฮ้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงประภัสสร  บุญรักษา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายปรวรรธ  ไชโย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นนลือชา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงพรรณรายณ์  พิมเสน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายเทพรัตน์  มณีท่าโพธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงลลนา  ฆานะสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงพรีมลดา  พุกสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงอัจฉริยาณัฐ  สุวรรณทาน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงชุติมา  มีพร้อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงชลธิชา  อนุสนธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงนภษร  ยังพิทักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงนภัสนันท์  อัตโต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงสุภชา  คำพิโล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงอภิสรา  แสนแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภูมี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงทิพยธิดา  บุญรินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงสุพรรณนิกา  สงวนศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงเบญญาภา  พันธ์เจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงนภัสกร  ทองมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงกนกพร  สีเฮ้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงจารุวรรณ  คงเสือ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายวรเชษฐ์  ชำนิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายชัยมงคล  ชูชื่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายสิริกร  พูลผล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายปรมินทร์  เอื้ออารี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงสรณ์ศิริ  แซ่เตียว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงณัฐณิชา  มังกรแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงประกายกาญจน์  ทนงรบ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองแย้ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายภูรีวัตร  รัตนจินดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  อุดมสมัคร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายธนกฤต  มั่นเกษวิทย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงภูษณิศา  พุกรัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ถาวงษ์เพีย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญโต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงสาลินี  นวลสนิท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายนภัสกร  จันต๊ะวงศ์ทา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงกานต์ตา  ศรีมงคล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงนิชชนันท์  พวงแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายชุษณะ  สนใจมั่งมี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงนลินทิพย์  โถมขำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายปภังกร  สามารถ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงสิริญญา  ทองรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายธนันท์ธร  สระกำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงพิชชาพร  พิมพิรัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงนภากร  ขำถวิล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงชรินทร์ธร  เพียซุย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ซอมขุนทด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงชณาภรณ์  สังข์โกมล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงพีรยา  ท้องที่ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงยุพารัตน์  สุขชาติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บัวผัน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายตนุภัทร  จันทลักษณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงปุณยาพร  วาดถนน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายศุภกร  โอสถานนท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายณฐวัฒน์  ชะลิตะ โรงเรียนเทวรักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กชายญาณพัฒน์  ปานเขียว โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กชายสรยุทธ  เครือวงษา โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กชายสิรวิชญ์  ลำบอง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กชายญาณเสฏฐ์  โรจนจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กชายบัณทัต  ธนสารกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงศิริวรรณ  ศิริสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กชายดนุพร  พูลเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กชายธนวัฒน์  พิมพิสาร โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงขวัญจิรา  อโนสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงศศินัดดา  นิลโพธิ์ทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงกฤติยา  เสมอเหมือน โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงกมลทิพย์  อ้ายวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกิดน้อย โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.5 คณิตประถม
1089 นายไกรวิชญ์  ไชยสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายณพชร  รุ่งโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงเพ็ญนิภัทร์  โจประพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงชโรชา  มีแสง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงอาทิตยา  สว่างแสง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 นางสาวกชกร  พลชู โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 นางสาวอรจิรา  ยาศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงสุชานันท์  พุฒซ้อน โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงเจรีญา  ศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงอาทิตยา  สถาวร โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงธนพรรณ  จิวเจริญสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงรัฐกาล  คามเขตต์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายเอเปค  สวนอินทรชิต โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น