รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายนพณัฐ  คงขำ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนภพรรณ  ศิลปี โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงสุธิชา  ตาลใช้ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายธนวรรต  วารีล้อม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงภัทรพร  ชื่นศิริเวช โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายธนกร  หูทิพย์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายอุกฤษฏ์  อ่อนทรัพย์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพิมจันทร์  ศรีสุระ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงศุภิสรา  เกลี้ยงกลม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
10 เด็กชายบุญยกร  วรศิริ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงถาวรีย์  ทองสุข โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงปทิตตา  มาดี โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงพนารัตน์  อุ่นใจ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กชายชนพล  มีจั่นเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงสุพิชชา  เชื้อชาติ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทัพพิทักษ์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงปิยมาภรณ์  เอี่ยมบุตรลบ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงธนิดา  เวทยนุกูล โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงชวิศา  เสือเหลือง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายสรวิศ  ตรีอินทอง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายณัฐวุฒิ  แย้มจ่าเมือง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงณัฐวดี  เปลี่ยนวงศ์เช้า โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงณิชาวีร์  ฐิติเลิศวรชัย โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงสุภาวดี  อมรทวีสุข โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายพนธกร  ประดิษฐ์ศิริงาม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายธนากร  สารธรรม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงฐิติพร  กรรมาชีพ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงอัญชลี  คุ้มมัน โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงปภาดา  พันธ์ใย โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายพัทธพล  หมวกเมือง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงภูฟ้า  สุรชิต โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงฐิติพร  จิรารัตน์วัฒนา โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงวิมลสิริ  นาคน้อย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายธุววิช  ชักนำ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายกันตภณ  มุสิกลัด โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอนุสรา  เพชรประดับ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงจิรวรรณ  ก้อนทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายกฤตนพ  เนาวรัตน์วัฒนา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพีรชา  ศรัณยพงศกร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงธนิศา  ไทรย้อย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงรมย์ธีรา  เจริญพินิจ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนีรนุช  ตั้งฤทัยภักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐพัชร์  คำผา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  หาญสุวรรณ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกฤติมา  สีหาพรม โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เสรีภาพสากล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายณัฐกิตติ์  ช่างไม้ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายพสิษฐ์  แสงกระจ่าง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฐิดา  ฉายชูวงษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายพชร  ศิริไพรทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงเกวลิน  นามแสง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงนันทิช  วุฒิวงศ์อังคณา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงภัชชญามณ  ทองตัน โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปัญจพร  ป้อมบุบผา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายจุฑา  เข็มกลัด โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  แก้วแสนเมือง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายรฐนนท์  มานะธรรมกมล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิพูนพันธุ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงทิพพฤกษา  ตาคำ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงรัตนมณี  แสงศิลา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงสุณัฎฐณิชา  แสงรุ้ง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงอัญชิสา  จินดาเรืองชัย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ลี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายสุทธิชัย  สายสุทธิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายเนติวิทย์  จันทร์สิริรักษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนรภัทร  ถานัน โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงฉัฐากนก  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงสุทอร  สุขวังไทร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงอัญมณี  บุญมามาก โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชัชวาลย์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงลักษิกา  ยี่รงค์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงสิรภัทร  ศิริรักษ์นภา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายศรรวริศ  แก้วอ่อน โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายจิรวัฒน์  พูลทรัพย์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปุณณภา  เชิดฉิ่ง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายพีรวิชญ์  ยี่รงค์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายเตชินท์  ส่งแจ้ง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายวิชญ์  เต็งประเสริฐ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายณัฐชนน  พรินทร์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายสิริพัฒน์  แสนสุข โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายพงศ์ศิริ  มีเดช โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายพศุตม์  ร่วมชาติ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายศุภกิตติ์  ศรีคำมา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เหลืองอ่อน โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายนิติพัฒน์  ศรีขาว โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายจิรพัฒน์  แท่นนาค โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายกิตติพิชญ์  เทียมเทศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายจักรกฤษณ์  คงคา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายฉัตรเฉลิม  บุญเกิด โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงมาลีวัลย์  บุญเพ็ญ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงอภิชญา  ถ้วยทองคำ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงวริษฐา  จักษุดุลย์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาววีรดา  ประเสริฐศรี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงธีราภรณ์  มีศักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงณัชชา  จอระ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงจินันภา  สุกใส โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวบุษราคัม  สมพร้อม โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายวีรภัทร  วิทยาโรจน์วงศ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงพัณณิตา  ทาระชัย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงนันทกาญจน์  ศรสินชัย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงสุภานันท์  นันทนกมล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายอภิชา  ตั้งพัฒน์ทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงธัชกร  น้อยช่อ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงภาวิณี  แสนสุข โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญสุช โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงฌานิกา  พินคง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวอติพร  เกิดผล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวพัชรภรณ์  ฉัตรทิวาพร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นายวรภพ  นิยม โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงพิจิตรา  ศิริสวัวดี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นายรุ่งโรจน์  แย้มศรวล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวชมภูเนกข์  ปัญญาทรัพย์สกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายปฏิพล  ชุบทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายฤทธิรงค์  กือเย็น โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายกอบเงิน  เขียวอิ่ม โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงสุพิชญา  ศิลปาจารย์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงมุทิตา  สร้อยทรัพย์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงภัททิยา  ประกอบชาติ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงภัณฑิรา  นารอด โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงนงนภัส  แสนสุข โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงศิรดา  เถื่อนพงษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงปวรรัตน์  บุญเหลือ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงอังควิภา  ช่างจำ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายเอราวัตร  ขันอุดม โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงปิยพัชร  ด้วงมีเดช โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายปกรณ์  เทพการุณ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงพรลภัส  ชุมพล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายภาคภูมิ  เลี่ยนเตี๊ยะ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายณัญดนัย  ดอกไม้ขาว โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงธนภรณ์  พิณศรี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายกิตติธัช  ถ้วยทองคำ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงณภัสสรณ์  พินคง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายธนโชติ  ไตรภพ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงปัณณ์ชญาญ์  พีรัชโภควินท์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายภูษิต  คีรีวัฒน์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่โง้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงแพรวา  สีม่วง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงธัญสุดา  บุญเรือง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงวริศรา  สีม่วง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงธัญธร  เอี่ยมสุข โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงโชติรส  ปฐมกนกพงศ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธัญพัศร์  ประสิทธิพงศ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปราณปริยา  เทียมเทศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนำภรณ์  แป้นเพชร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปราณปริยา  ตั้งฤทัยภักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายนันทพัฒน์  แถมยงค์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงวรินทร  อินแพง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนภัสภรณ์  ขันมณี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายสัณหณัฐ  หัสดำ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายบัณฑิต  ไชยสงคราม โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพิมพิศา  มิ่งสมร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพันดาว  เกิดหนู โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงจิดาภา  เจริญสุข โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  คูณเศรษฐ์ดลสุข โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายณัฐชนันท์  เมธีกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐชนก  เมธีกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสุรดา  ฝายจะโปะ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายวรากร  กิมกง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงจิราพัชร  ทอดสนิท โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงวรรณภา  พรายบัว โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงญาณิศา  ชูดอกไม้ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายพิสิฎฐ์พล  ตราชู โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกันย์สุดา  สายสุทธิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงสุภานันท์  อภิวันท์อบรมดี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงบัณฑิตา  เกตุทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธัญมน  สาลี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงฐิติญา  แก้วกระจ่างกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายภูริภัทร  สุขศรี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัชชา  ปราณปริยา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงจิณณพัต  โตเข็ม โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพีรดา  รวดเร็ว โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายณัฐนรินทร์  เทียมเพชร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงจิตตสุภา  พันธ์แสง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายชัยภัทร  เนาวรัตน์วัฒนา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงศิริตา  อยู่เจริญ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงยลดา  สัยประกาศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงภารดี  กาญจรเพ็ชร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรรสิริภัทร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงชนกนันท์  วิวัฒน์วานิชกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายเมธาวิน  แซ่ตั้น โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพลอย  ลีลายนะ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายธนดล  ปาน้อยนนท์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงอชิรญา  โฆษิตชัยวัฒน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายภูมิยศ  เตียวไพสิฐพงษ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายณัฐวรรธน์  ปิ่นชุมพลแสง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงธัญชนก  เล้ายะรัตน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพีรัช  นาคบุณยพัต โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายชวยศ  อนุรักษ์วงศ์ศรี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญญาหาร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุบุญมี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายกิตติสุทธิ์  ใจชื้น โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปนัดดา  แจ้งสว่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายกรรชัย  ทองเหี่ยง โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธนกร  วันเต็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านปลายน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม