รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงศศิประภา  หนูเกตุ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงคคนางค์  แหนไธสง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงโสภิดา  จันทร์มริต โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคเพชร โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายปริชญา  แม้นมรกต โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงนันท์ภัส  แก้วน้อย โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงฐิติวรดา  เศวตรัฐกุล โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  แซ่เจ็ง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สงด้วง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงธัญนัณร์  กัลยาลอง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงณธิดา  ชยวัฑโฒ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณกมล  สุวรรณหงส์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีรอด โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายภาณุวิชญ์  ภู่งาม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายอภิวิชญ์  ธวัชดำ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายแซม  โกลเดอร์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ทองรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฏฐ์ชา  ปานเมือง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสุชานรี  ผิวขาว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายธนกฤต  พุ่มไสว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายธนาคม  เพ็ชรัตนกูล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวรัญญา  พะลังเดช โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงดาวรวงแก้ว  สาธิตศานนท์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปาณิสรา  ผดุงวงศ์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายรัชชานนท์  เผือกสม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงวรัญญา  สว่างฟ้า โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณิชนันทน์  พะโยม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายชยางกูร  แซ่ตั้ง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงรุจิมณี  หนูพระอินทร์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐพงศ์  เลิศสุกสว่าง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายภาธร  ตั้งทรัพย์ศิริกุล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายกันตพงศ์  รัตนพงศ์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธิติมา  บัวคำ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเนื้องาม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอาริตา  ทองเจริญ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐพศุตม์  ชวัลสิริกุลธรา โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอภิชา  สพานแก้ว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสุพิชญา  เอี่ยมสุวรรณ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายรัชตะ  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงโปรดปราน  ศรีโปกฎ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัชชา  สุพรรเทพ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปีวรา  เหมือนแท้ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวนกาญจน์  ลิมปสถาพร โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัฏฐ์กชพร  ชวัลสิริกุลธรา โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายปรเมษฐ์  หินศรี โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายธีร์  อินทสาขา โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกฤติยาพร  รอดกลาง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายภูริณัฐ  เขมมารัตน์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายธิติวุฒิ  ผิวทน โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายวรโชติ  ปิ่นเพชร โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงจีรัณดา  วัฒนเพทาย โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ตรีรัตนไพบูลย์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชนิกานต์  วีรกิโกศล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชนิษฐา  จันทร์หอม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายปิยะทร  บรรจง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปวริศา  ผดุงวงศ์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงฟ้าใส  กองเพชร โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายกฤตภัทร  แจ่มวัฏกูล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงญาณิศา  วิภาสวัชรโยธิน โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงสุพิชชา  โชติพานิช โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายกฤติน  จริยเลิศสิริ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายศิรกานต์  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วมูล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงนภัสสร  มีิอินทร์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายอัครินทร์  หัตถา โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงโชติกา  ยับอารี โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงกุลธรา  วิชัยดิษฐ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายชญานนท์  ช่วยพันธ์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วบุญเกิด โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงเขมิกา  โคกชู โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายวรเมธ  เมืองเกลี้ยง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงณัฐกานต์  ร่วมดี โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงศตนันท์  มาลยาภรณ์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงสิริมา  ทัดแก้ว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงศิริมา  ดงทอง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงมณีรัตน์  ทัดแก้ว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายวิชยุทธ  เจริญมฤคทัต โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายวงศกร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงนันท์นิชา  เศวตภูมิพัฒน์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณฤดี  ชยวัฑโต โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายนิธิพัฒน์  เกษมสุขไพศาล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายวรเมธ  เอกะนาค โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายอภิชา  เทียมคีรี โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพิชญาภา  ชูสม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงธนัชพร  โคกชู โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงฐิณิชา  ชมอินทร์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกนธิชา  หวานเสนาะ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพอเพียง  กุลโลหะมงคล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงนวินดา  ฉิมนิกร โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนุตประวีณ์  มาภา โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงเรือนไทย  แดงเครือ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงวาฤษฎา  อมรปิยะกฤษฐ์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกุลิสรา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสเตฟานี  เบ็นเอม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายณนนท์  วามานนท์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายอนุศิษฎ์  โมรา โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายพิชญ์  ยังสุนิตย์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายสารัช  วงศ์จิรรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายกันตวิชญ์  บุญแก้ว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงเมธาวี  เจียมจรัสรังษี โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงศรุตา  เพ็งศิริ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายจิรภัทร  บัวโรย โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงฌิชาภัทร  โพธิ์ทอง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายศิวกร  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปภาวรินท์  แก้วนวล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงฐิติวรดา  บัวเกตุ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายชนกันต์  งามสม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงจิรัชญา  วัตรสติ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายจักริน  สุขเกื้อ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มหาเอกอนันต์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายอินทัช  สุนทรศัพท์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายวรภวิศย์  เปลี่ยนปราณ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงหทัยทัด  สพานแก้ว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงรสสุคนธ์  เภกะสุต โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณภัทร  ชลภาพ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกานต์ธีรา  อาจหาญ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงเกศินี  กวมทอง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงญาณิดา  ประเสริฐลาภ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงสุพรรษา  โตอุตขนม์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชนิกานต์  หลักรอด โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอทิติยา  เจือนาค โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงบุณฑริกา  มั่งมี โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงวรัญญา  พิมพ์ทอง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายธีร์ธวัช  แจ่มนาม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพรชนก  วิชัยดิษฐ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายรัชชานนท์  หูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายสิทธิรัตน์  ทองศิริ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายธนดล  ดาษจันทึก โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายญาณโชติ  เอี่ยมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปัณณธร  นุ่มพรม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงสุพิชชา  อินทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงพรรวินท์  เสริมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงเปรมสินี  วรรณปลั่ง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายธนวิชญ์  เทวคุปต์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงสุทธิตา  ตันติวิชานันท์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เกาะเกตุ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงธนกร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงปัณฎารีย์  รุ่งรัตนพร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงชมพูนุท  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงจิตตินันท์  จิตต์มนัส โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงชวกร  วงษ์แหวน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงพรสวรรค์  หินแก้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงฉันทิสา  กะลำพัก โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายศักดิ์นฤน  สอนตะโก โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงณัฐการ  พรรคเจริญ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงหรรษมน  โตสกุล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงสุปวีณ์  มานเมาะ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงมนัสวี  วัลนา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายพัชรพล  นิลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายบัญญพนต์  ปานยิ้ม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายพศุตม์  นพชำนาญ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงประภัสสร  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงธนพร  บุญมีพิพิธ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงวิชญาพร  ฐิติเจริญธรรม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายนิธิวัต  หมอยา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายสุกฤษฎ์  สาทถาพร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงกมลชนก  พวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอารดา  เยื่อใย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงปริยากร  พรมสอาด โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงปวิตรา  โขมพัตร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงพรนัชชา  กลั่นเกษร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงนารดา  สว่างทั่ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอมราวดี  คีรีวัลย์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงภารุจี  บริบูรณ์เกษตร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสุภัทรวดี  เทศทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายวชิรวิชญ์  กือเย็น โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายธนภัทร  แสงวณิช โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพิชามณฑ์  เขียวอ่อน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายปกรณ์  ไทรบัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงรังสิกานต์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงชนิดาภา  ไชยขันธุ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายนราวิชญ์  แดงประวัติ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงฉันชนก  สุทธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายกันตินันท์  กุลจิตติจรรยา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงพันธนันท์  คงกระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายสรศักดิ์  ครุฑเผือก โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงฐิติยา  มือสันทัด โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายพรวิสิฐ  วิสิทธิ์ผ่องพิบูล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณหทัย  หทัยรัตนานนท์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงวรินทร  อุณหสุทธิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพีรพัฒน์  รัตนเจียรนัย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสิรีธร  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนงนภัส  ก้อนนิล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวรกาณต์  หวังเจริญ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายณัชพล  นิลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายณัฐพล  ต้นสกุล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายณัฐวัฒน์  ธรรมาเจริญราช โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายกฤษฎิ์  ศักดินันท์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณภัทร  ไมเด็น โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงรตา  สุขโข โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐพร  จันทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงณิชา  เกษมสุขไพศาล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกรรณิกา  พุ่มจิตร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพัทธนันท์  เกษียรแก้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายศิวัช  อรชุน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอคีรา  โปศิริ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายพิจักษณา  ธูปทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอรฤดี  มาดี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกษมา  พึ่งพันธ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สายทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายนนทกช  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงสุวชา  ฉิมเนตร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  มกรางกูร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายศิรโรจน์  มินโท โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงวรนน  นิลบดี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพนิตนันท์  เลิศธาดา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงธนพัฒน์  จันทา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงนัทธมน  ศรีเกษม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงธีรฉัตร  ศรีถม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงธนพร  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอริสา  คูหาทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงศลิษา  ชาติแกม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพลัฏฐ์  ทองสง่า โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปุณณดา  จันทรักษา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายศุภกิตติ์  ประมงค์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงปริยกร  ประดิษฐพงษ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงปวริศา  ใจใหญ่ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงนัทชา  บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอัยลิยาอ์  หมินก้าหรีม โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายภานุวัชร์  สุวรรณนาวา โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายรพีภัทร  โซวเซ้ง โรงเรียนกิตติคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายรวิช  ซิงห์ โรงเรียนกิตติคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงพลอยชมพู  โตมอญ โรงเรียนกิตติคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายนัฐพล  รายภิรมย์ โรงเรียนกิตติคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายวิชยุตม์  นันไชย โรงเรียนกิตติคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นายอลงกรณ์  หอมแม้น โรงเรียนกิตติคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายวรปรัชญ์  บุนนาค โรงเรียนกิตติคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นายณัฐพงศ์  ขอพ่วงกลาง โรงเรียนกิตติคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงบุญญารักษ์  พ่วงอำไพ โรงเรียนกิตติคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายสุธรรม  วิยะเศษ โรงเรียนกิตติคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายอัศจรรย์  อุตมะ โรงเรียนกิตติคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงนิศามณี  แซ่ลี้ โรงเรียนกิตติคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงพชรวรรณ  สร้อยดอกไม้ โรงเรียนกิตติคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงจินดาพร  วิใจวงษ์ โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงญาดารัตน์  นาคทอง โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายกันต์กวี  ชะนะชัย โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายภานุพงศ์  แจ่มแจ้ง โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธีรัช  แสงฉาย โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายสิรวิชญ์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงวลัยพร  โตจั่น โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายนิติ  มะหะหมัด โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายวชิรวิทย์  เลาห์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัฐนรี  คงทัพ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายวชิรวิทย์  พ่วงพูน โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงนาถศิตา  ฐิติกรทับทอง โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพรรณวษา  บุณโก โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกัญจนพร  กระจ่างทิม โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กล่อมกลาง โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงธนภรณ์  เกตุเขียว โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงศุภากร  โพธิ์แก้ว โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายณัฐฐินันท์  ขันธ์นาค โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงชาริษา  วงค์จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงอักษราภัค  เพ็งเลา โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงธารารัตน์  บุญตาม โรงเรียนบ้านคลองลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอาทิตยา  สมงาม โรงเรียนบ้านคลองลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวิลาสินี  ขาวปลอด โรงเรียนบ้านคลองลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายธีระ  เพชรขาว โรงเรียนบ้านคลองลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม