รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธาริกา  กองหนู โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงภาวิกา  กองหนู โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายปัณณทัต  ขวัญแดง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงภัทราพร  สงวนรัมย์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพรสวรรค์  เกตชาด โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปณิตา  สัมฤทธิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพิชชาภา  สุขทรัพย์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงแพรวรุ้ง  ภูนกยูง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพิชญาภา  พุ่มพวง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธนภูมิ  สุดสาลี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงรุ่งกมล  ปัจเวก โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพรทิวา  เลียวนาร์ดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงจิรสุดา  ทองศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายสัจจา  จิตสำรวย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชัญญานุช  หาญดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายอภิเชฏ  เลี่ยวไพโรจน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สัตย์ซื่อ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธนิดา  นาคสกุล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุยา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายศุภกริชณ์  สุทธิกุล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงหทัยชนก  น้อยหลุบเลา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกชกร  แตงนุ้ย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายต้นกล้า  ยังยืนยงค์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพรนิชชา  ศรีวาท โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนวพรหมพร  โพธิ์ปรากฎ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธัญลักษณ์  พลศิลา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปริยากร  วงค์กลาง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงจตุทิพย์  ต่างใจ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายภัทรพล  ตระกูลรังสิ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงวริศรา  หนึ่งด่านจาก โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายพัทธนันท์  ต่วนเอี่ยม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายจิตติพัฒน์  บำรุงเพ็ชร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายทัตพงศ์  จิระพิบูลย์พันธ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐนนท์  สุขเกษม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพิชญาภา  มีศิลป์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐฐิญา  พานทอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงมะลิวัลย์  นิลประดิษฐ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายอธิวัฒน์  หารไชย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพัทธนันท์  บัวผุด โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายพัทรพล  บุญช่วย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปภาดา  สัมฤทธิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายคณิน  ชุมคง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายอาณัฐ  คำวงศ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงมนัสวี  สร้อยม่วง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายศิริชัชชัย  รักการ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอักษิกร  ปรากฏดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สิทธิ์ปีวราเดช โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสุภาวิตา  แตงสุข โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงทัภษพร  พรหมบุตร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงรุจิรดา  โกรัตน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  วัฒนพรพิพัฒน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายฐณวัฒน์  ก้อนคำ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายณฐกร  สมัครการ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพัชราภา  บุญโสม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงเปมิกา  ยอดเมือง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงรวิวรรณ  คงกระพันธ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงญาดา  จุฑาพันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงวิรากานต์  คำแพง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงภูพิชญา  แก่นกระจ่าง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีออน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงศุภกาญจน์  อมรชวลิตกุล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงศศิภัส  บุญเกตุ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงธิดาพร  กรุตสัมพันธ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธนพร  บัวน้อย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายโฆษิต  โลหะการก โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณ ธภัทร  เกียรติศิริ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพัทธนันท์  คูวิบูลย์ศิริ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายฐพชรพล  เฉลยภาพ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ศรีอินทรสุทธิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอภิชญา  บกสุวรรณ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพรพรรณ  คล่องการ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงปวีณฺ์สุดา  สุทธิสนธิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปลายฝน  ดาวเรือง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายอวสร  สอดห่วง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกมลวรรณ  ง้าวกลาง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงดากานดา  คำศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายณัฐดนัย  ผิวผ่อง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายสกล  วิบูลย์ธนากุล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงวิลาวัลย์  บรรณสิทธิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายนรินทร  ปกป้อง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพาขวัญ  สุขศิลป์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงอัมธิกา  งามบุตรดา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายเมธา  พรมวิเศษ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงวริศรา  เหหาสุข โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  คำแก้ว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายกรกช  ผจงพฤทธิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายศุภกฤต  ซังขาว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายวิพาทัน  หล่าชนม์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ชอมขุนทด โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายณัฐภูมิ  พวงทอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงจิณห์นิภา  รัตนเสนีย์วัฒน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายศุภวิชญ์  ทรัพย์น้อย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายกฤษฎางค์  เปี่ยมสุข โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงชนาภา  อั้นน้อย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายกิตติธร  เรืองพิศาล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงศุภัชญา  ยอดจักร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ลือลาภ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายจิตรภาณุ  ปาปะใน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายภาณุวิชญ์  สู่ความดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายพิพัฒน์  พวงกลิ่น โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายวีรภัทร  สิทธิแก้ว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงอินทิรา  แจ่มจันทร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พิลา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสวรส  อ่อนอิ่มสิน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกฤษณา  รักอู่ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงกรรณิการ์  ผิวผลาผล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงรินลดา  จงขวัญยืน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงอชิรญา  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงภรมาภา  หนูบุญรักษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงน้ำเพชร  เงินแก้ว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพิจิตรา  แดงกระสันต์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงปวริศา  ชลิงสุ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณัฐชยา  พุ่มรอด โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงนันทรัตน์  วงษ์ลคร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายพสิษฐ์ไกร  ไชยมงคล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงขนิษฐา  มิ่งเมือง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงปรียานุช  รุจจิรัฐถิติกาล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายนิรภัฏ  ธรรมวัฒนะ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายรัชชานนท์  ราวิน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายปิยพัทธ์  อิ่มสอาด โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายศุภชัย  ชื่นจรูญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงเกณิกา เจสสิกา  เรนเดลล์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายวรโชติ  ทวีกิจเจริญชัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพิมพ์ภินันท์  บูรณ์เจริญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงภัณฑิลา  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายปพนธีร์  อุตรินทร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงธนพร  โคกถิ่น โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงนภสร  พิมพ์เงิน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายชิษณุพงศ์  โพธิ์สุวรรณ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปิยะธิดา  ชอบธรรม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายรับเพ  สมมาตร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงกมลชนก  คงเพ็ง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญคืน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงรินรดา  ขรณีย์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงยุพากร  กลัดทอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอทิตยา  โพธิลักษณ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงวรรณวิษา  แดงเจริญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอิมทิรา  แดงประไพ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัชพร  แสงทอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงสุชานรี  หล้าร่มไทรย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดาวเรือง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงรัชนี  แย้มใหญ่ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงไอศวรรย์  แก้วเรือนทอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงวิชุดา  แผงเพ็ชร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายศราวิน  บุญเกิด โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงบูรยา  คงชอบ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงสุทธิตา  เสาแก้ว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปรารถนา  บูรณะศิลปิน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐนิชา  รื่นฤทัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายเรณุพัฒน์  สุวิชัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงอัยยาวีย์  นาคจรุง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงสุนิชา  แสงสุธา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอนงค์พร  นาน้ำ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐฐิณ์  อินทร์วิเศษ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายกรวิชญ์  ลับโกษา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายยอดยิ่ง  ทองอินทร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายมังกร  เทียมโมท โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายอมร  เจียรัตนเจริญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนภศรณ์  คุ้มสนิท โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงเมธาพร  แก้วพระฝาง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายนนทวัฒน์  แซ่เตีย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายณัฐพงศ์  แสนรัตน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกุลภัสสร์  บุญศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกฤษดา  เจริญพร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายณัฐพนธ์  ประสมศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายสิรวุฒิ  มีอิสสระ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนริศรา  จิรัคคกุล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพรชนก  จุ้ยม่วงศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพัชราวดี  มาตา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายศิวัจน์  ตันติศรีศักดิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงอาภัสสรา  บกสุวรรณ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงศรัณยา  ขันตีสา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธัญกร  กิตติสกล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธนัญชนก  แสงสุวรรณ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายเอกรินทร์  ยอดจักร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงชนากานต์  พินิสสอน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณิชาภัทร  วัฒนไพบูลย์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงภัทรนันท์  หลวงรัตน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงวรรณวิสา  สีส่อง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงธัญพร  วาหะมงคล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายศิริวรรณ  กาญจนชัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายอลงกรณ์  ขุนศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายคมทกร  หมื่นจำนงค์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนันทิชาภัทร์  สังข์พันธ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สรรน้อย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงเบญจมาศ  ระดาบุตร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายพีรพัฒน์  คงอยู่ดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุนทรปาน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพริมรมณ  เหล่าวิชยา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเบญจรัตน์  พุทธรักษา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณภัทร  วิรุฬภักดิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายณัฐนนท์  ประสมศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอินทิรา  สังการี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนัชชา  เพ็ชรดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายภณภัค  ขำสวัสดิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงวรญา  ขันสาคร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงภคมน  คุ้มเผื่อน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงภณิดา  ศรีประย่า โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสโรชา  ทิพยทัศนัน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอินทร์ธุอร  เถาว์ทอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงวรินทร  ช่างสากล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกชพร  กระต่ายแก้ว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายสุตปลื้ม  บุญยังประเสริฐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงดาริน  พูลสงวน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงนรีกานต์  ซ้ายสุข โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายปรียาธร  ขุนหอม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปณิตา  มณีวงษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายวรโชติ  สงนอก โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายกฤษณกรณ์  มังคะโชติ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงทิฆัมพร  กาญจันทร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายศตเนติ  แจ้งหิรัญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายสมเกียรติ  หนูแดง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายธราธิป  พลชาย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงฟ้าใหม่  โพธิสาร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงณิชาภัทร  เจริญสม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงเขมจิรา  แซ่อึ้ง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงโมรีรัตน์  เฉลิมมิตร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภคนันท์  เอนก โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงธีราพร  จันทร์พิมาย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงมิยาวดี  แตงแก้ว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวริศรา  หนูเสน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงธนัทธ์นันท์  สุขเอี่ยม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกชพรรณ  รอดชื่น โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายูพูนทรัพย์  ลายเขียน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวิลาสินี  โพระกัน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณัฐกานต์  ปรุงเปี่ยม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีบัว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทร์หอม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสุวารี  เอี่ยมละออ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงยุธิดา  ศรีโนทัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายกิตติกวิน  เรืองพิศาล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปาณีณา  สมพฤกษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายทินภัทร  รูปเอี่ยม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงประภัสรา  ณ หนองคาย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงนภสร  หนูบุญรักษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงจิรวดี  ฐานนันทะกานต์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชุติมาณ์  ตั้งธรรมธิติ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงจันทกานต์  จตุทิพย์สมพล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงกรภัทร์  ทิพย์สุราษฎร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงสตางค์  วงค์สุวรรณ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงสุกฤตา  แก้วเลิศดิลก โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงอธิชา  สวัสดิ์ทัศน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายพลาธิป  สงวนพันธุ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงพิมพิศา  พรเดชาเสถียร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงพชร  พรมอยู่ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงอติกานต์  สุขชัย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงชนิการต์  นาคฉ่ำ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สมเล็ก โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายกฤตยชญ์  สุขถาวร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายอินทัช  สิงห์ทะนะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงนพวรรณ  ศรีสังข์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงพลอยใส  คล้ายปาน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงณศิธาร  สีตา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายกิตติศักดิ์  อ่อนสำลี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายชฎิลภัท  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายบัณฑิต  พัฒน์พิพล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายกมลลักษณ์  หรั่งเผ่าพันธุ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายจิรวัฒน์  อุ้ยสั้ว โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายพงภิพัฒน์  รื่นรักษา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงชนกภัทร์  ทุมนะปักษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงสุชาวลี  เรื่องธรรมรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงเพชรธิดา  ประภาษี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงอารีรัตน์  พิมพา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงชลนิชา  ภักดีไพบูลย์ผล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงกรรณิการ์  มุสิกชาติ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงวรนุช  พิมพ์ผล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงจุฑามาศ  แต้มงาม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงพัชพร  อิ่มวรคุณ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายณัฐกิตต์  กลยะนี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายสุรเชษฐ์  ดิเรกโภค โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายชนศรณ์  บัวรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เกิดวิธี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงกรรณิการ์  นาคสุวรรณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงปรมาภรณ์  อนุฤทธิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เต็มหัตถ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายรัชชานนท์  ฉัตรเฉลิม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงศรัณย์พร  คุณดิลกประเสริฐ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายสิทธิพร  มงคลทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายบุรินทร์  โชคเกิด โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายบวรศักดิ์  ศรีเหมือน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายภาคภูมิ  โสภาพ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงไปรยา  แฟงทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายวีรภัทร  ธิปะละ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายณัฐสิทธิ์  อัศวเรืองภิภพ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงญาณินท์  โงนรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายรุจรวี  แดงทรัพย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายศรณ์จุฑา  เกิดสุวรรณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงอริสา  โศรกศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงจิรภิญญา  สมศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงณัฐภัสสรรัชต์  อินทรสูต โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงอัจฉราวดี  อ้นเอี่ยม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินนอก โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์สว่าง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงปานวาด  แนวปราณีต โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายธาวิน  สงสังข์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายปฏิภาณ  ชอบชิด โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงีรวิภา  สินสันธิเทศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายศุภณัฐ  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขุนเพชร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงเปี่ยมรัก  เพชรกิจ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงอาทิตยาพร  หริรักษ์หรรษา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายภีมมงคล  ครรไลย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงพิชญธิดา  กู่คำ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงคณิสรา  ทวีพงศธร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงอัญชิสา  รัตนคช โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ธรรมสอน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายภัทรดนัย  ศิริจรรยา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงอนาคามี  วันแพ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายสิทธินันท์  เรืองวิลาศานนท์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงเขมิสรา  กรุงทวี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายวรปรัชญ์  วาระสิทธิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายสรวิชญ์  บุญราช โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายตระการ  ดอกบัว โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงศศิวิมล  สิงห์จันทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงบัณฑิตา  รัตนวิโรจน์กุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงนริศรา  ธูปกระแจะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายนาธาร  ภาโนมัย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายภัทระ  ทุมมา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายภูสิทธิ  จิตรมาตร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงธมนพรรณ  สวนดอกไม้ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายรังสิมันตุ์  สุทธิรักษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายเตชินท์  ถาดทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงวรดา  ทุมทา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงภคพร  รัตนพลแสน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงนันท์นภัส  รองแก้ว โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายสิทธิเดช  เรืองวิลาศานนท์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงณัชชา  ริยาพันธ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงสุดารัตน์  นันจรัส โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายนิติวัฒน์  วงสุโท โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงญาณาภรณ์  แสนบุตรดี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายสุทธีกานต์  พรมมา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายเตชทัต  แสวงเงิน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายพชร  เผ่นจันทึก โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงพิรตา  ลออทรัพยาภัทร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงสุรนิชญ์  ภิรมย์ทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงปรีญาเรศ  บุญศิริ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายนพคุณ  ปัญโญ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถึงหมื่นไวย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวธีรธิดา  เณรผึ้ง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงสิริกัญญา  นารีจันทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงพรพรหม  พงษ์ผล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงพรรณิภา  บัวฉ่ำ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นางสาวณิชากานต์  มุ่งอิงกลาง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงกมณชนก  ชาภูวงค์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงปภัสรา  แหยมพรรณ์นัย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายวรเมธ  โรจนหัสดินทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงศศิธร  เมยประโคน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงเขมจิรา  สืบชมภู โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  นาคสกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงชลิศา  มณีรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงภานิดา  ทองสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงธนวรรณ  จิรเมธีพันธ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงญาตาวี  อินทร์จักร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงอินทิรา  นิกรถา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายจิรพงศ์  เมยประโคน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายชูเกียรติ  ทองปั้น โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงเกสรา  อยู่เย็น โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงพิชชาอร  บัวเกิด โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลครุฑ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงพิชาภา  อรุณฤกษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงพาฝัน  จันทร์มี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงจันทราภรณ์  ไพรจันทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงลลิตา  ชุมพลกรัง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายโชติช่วง  ฤาชา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงพรรณนารา  พุกนัด โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงพิชญาวี  นุ่นใหม่ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงสาวิกา  ประสงค์เสียง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ทินช่วย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายจารุกิตติ์  รัศมี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายชญานนท์  พิพัฒน์ธรรมกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายธงไชย  อยู่เบิก โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายธนพล  ถมยาวิทย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายอนุวัตน์  จิรปิติสัจจะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายธนภัทร  รักษาเคน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายบวรภัค  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายพริษฐ์  อักกะมานัง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายภพธรรม  ประทุมศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงธัญญพร  วรสัมปุรณะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงชาลิสา  อุตสาหะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงพัชรพร  สุวรรณพินิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงภัทรนันท์  ปติทานัง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงพิมพ์นารา  สันติเมธาวรางกูร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายกนต์ธีร์  ดอกไม้พุ่ม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงชนัญธิดา  สีใสแก้ว โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงชลธาร  อาบทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงธมนวรรณ  เต็มมีศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงธมลวรรณ  วรรณภิญโญ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงปทุมวดี  บุญญา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงปวีณ์นุช  นวลพลับ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงอภิชญา  บุญมา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายชนะชล  คุณเที่ยง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงชนิดาภาส์  ตลับทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายสุวิทย์  ฤทธิ์เดช โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายพุฒิพงศ์  วิเศษวงษา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายวีรเดช  เงินมูล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายณัฐพงศ์  กุลแสง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายวสันต์  รอดมี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายธนโชติ  ผิวสอาด โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายกฤศ  บงกชรัตนเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายอมรศักดิ์  ผามมาลา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายนพปฎล  สุวรรณภักดี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายวชิรวิชญ์  ชีวะหิรัญ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายรังสิมันตุ์  คำเสน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายนรนชัย  เหล็กอินทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายศราวิน  แป้นพันธุ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงปาลิตา  บุตรอำคำ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายณัฐวัตร  แสนบุตร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายจิรภัทร  กตเวทวารักษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายก้องภพ  ปัญญาพูลผล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายอัครพล  วิพรหมหา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงธนากานต์  ศิริคำ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายณพีพันธุ์  ประยูรพิทักษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงภัทรนันท์  อัคฮาด โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายธีระ  อนุกูล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายนวภัทร  พวงพุทธ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายพรเทพ  ถาวรแท้ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงภิรดี  ศรีโรธ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงสุภาพร  พนารินทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงทัศนีย์  พรมทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงอริสา  โหม่งมาตย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงจิณัฐตา  กองกิม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงศิราภัทร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายพงษ์ปกรณ์  สัมฤทธิ์สุทธิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงปฏิพร  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายภัทรพล  เจาะจง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงดลชนก  สุวรรณกฤต โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายอติกันต์  พุกสอน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงปวีณา  ศรีตะนัย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงวนิดา  ไกยสวน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายสรวิชญ์  วงษ์ประกอบการ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายณัฐพล  โครตตาแสง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายกรปณต  ซื่อตรง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายณัฐวัตร  โสมา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงสุดารัตน์  บุรีรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงศุภนิดา  บิลผิว โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายกิตติวุฒิ  แพนไธวง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงสิรินทิพย์  ศรีกชาธนากูล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายนฤเบศร์  บุษบง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายคุณานนต์  พลสันทะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายวรากร  ประทีปทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายธัญเทพ  ยังรอด โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายณัฐชัย  เรณู โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายกฤษกร  วนิชดำรงศักดิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงณภัสสร  จันทร์รุ่งอนันต์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงวนิดา  รอดชมพู โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายมนัฐยศ  จิตรสมาน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงวรารัตน์  สูงสุด โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายขัตติยะ  หล้าลุน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายจักรี  จิตรบุญ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายอลงกรณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายกิตตินัน  รอดชื่น โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงศิรินภา  อ่อนทองหลาง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายภัทรดนัย  ศิริทรัพย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายกีรติ  เสน่ห์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายเกื้อกูล  พลูทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงธัญวลัย  สุพงศ์วรชัยกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กำลังไทย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงชลดา  อินทนิล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายเรืองศักดิ์  สุขขะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงชญานิศ  กันทา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายธีรภัทร  ทุ่มวิเศษ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายณัฐวุฒิ  จตุรพรกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงฐานัฐดา  เกตุแผ้ว โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงวณาปาน  เบญจเนติทรัพย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงลิตา  อุรุวงศ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงอริยา  เพ็งสอน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงยุวรรดา  เกิดเหม็น โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงปาลิดา  สมผัด โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายคิรินท์  ผาสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงนรมน  ทิพยอแล๊ะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงจิรพรรณ  สุนทโรทก โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายบดินทร์  ศรีหาคุณ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงเนตรชนก  ยวงลำใย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายพิจักษณ์  ลิ้มล้ำเลิศกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงปทิตตา  ภูจุ้ย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายชัยวัฒน์  ดาโม้ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงพิญาฏา  พิมพ์พันธ์ดี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายพัชระชัย  ร้องหมอดี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงฉัตรชา  ศรีเวสาประเสริฐ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงแพรพลอย  โกมลศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายสุทธิวัฒน์  สุวรรณมณี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงแพรวา  คลังมณี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายนราชัย  จั่นเพชร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงนัฐนิชา  วรรณกง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงสุธิณี  ทองแวว โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงลลิตภัทร  วาระมุลนี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายพิพัฒน์  สุคม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายภูมิพัฒน์  คลังใหญ่ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงวรัญญา  ทัพพเศรษฐโชติ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงชลิดา  เล่าสัม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปาลีรัตน์  ศิลชาติ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายพีรเทพ  สุพะตะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงพรรษรัตน์  เพชรปวีณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์เกตุ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงเอื้อการย์  มะนะมุติ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายธีระ  ขำสุวรรณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงลดาวัลย์  พันสุวรรณกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงพรรณวดี  สุขโต โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงจิณวรา  ไวสูงเนิน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงโสริยา  ขอฟุ้งกลาง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายติณณภพ  สุวรรณอาภา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงกัญญาณัฐ์  กำแพงดี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงศรีสุดารัตน์  ภูมิธนาสิริ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงฑิฆัมพร  พุ่มไสว โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงศุภัคษร  ลี้ไพบูลย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงศิรประภา  ธัญญสมบูรณ์ผล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายเอกราช  ยอดจันทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงพณณกร  เทียนแป โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายสิริวิชญ์  ณ นครพนม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงพรธีรา  กรุงไกร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงมนัสนันท์  นาคมาลี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงอภิณญา  ศรีสุพงษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ศรีอลงกรณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายจิรภาส  ทรัพย์วิลาวรรณ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงปิยธิดา  จันทรอวยชัย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธราเทพ  โพธิ์เกตุ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายณัฐวัตร  วัฒนาพรประเสริฐ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงพิชณ์สินี  พรเดชาเสถียร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงสลิสา  เจริญสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงธัญรัศม์  พงศ์อัศวชัย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงบุญญานุช  วงศ์พุทธิพร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงรมณ  ประภาพรสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงกนกวรรณ  กำเนิดหิน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงปุณยาพร  กู่คำ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายธนกร  ทองสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธีรเมธ  สมเล็ก โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายกิตติ์ทนนท์  ธูปทองโอฬารกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพิชญาพร  พืมพ์ทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ่นสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายพชร  ลาเฟื้อย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงอุบลวรรณ  กันตา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงจิดาภา  คาวินวิทย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงพรชนก  เพชรชาติ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงวรัทยา  วัฒนะพานิช โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงธนวรรณ  สนธิสาขา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายกัณฑ์อเนก  กัณฑ์อเนก คิววรวงศ์กร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงณัฐรัตน์  เฟื่องอักษร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงจันทิมา  ห้องล่อง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงรสธร  รัตนพันธ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายกษิดิ์เดช  อภัยสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายธนวัฒน์  เกเจริญ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมมณี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงธันวาพร  พึ่งเป็นสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงชาลิสา  พันศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายณัฐกิตติ์  รัตนภิญโญทิพย์ โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายอัครวัฒน์  กุลศิรวัฒน์ โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  สงวนเกียรติชัย โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงจารุภา  เอาอำนวย โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายธนวิน  โรจน์ทิพย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ลักษณะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงวรัชยา  สังขพงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เฉื่อยราษฎร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายเมษวัฒน์  ศิลปชำนาญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายภูริมาศ  สุธีระวุฒิ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายภูมิรพี  นพรัตน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงกนกนุช  น้อยศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงครองขวัญ  เฉลิมสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายภูเก็ต  จรูญศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงพชรวรรณ  มั่นคง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
560 เด็กชายสิริวิช  เอี่ยมชุ่ม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายสิรภพ  ฤทธิจันทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงขวัญนิตา  แก้วศรีทา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทะฤทธิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายติรวัฒน์  พัฒนวราภรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กชายปัณณวัฒน์  แก่กล้า โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายชนัชญ์กรณ์  ดีดา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กชายปวริศ  พลอยเทศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กชายปัญญพัชญ์  ปัญญา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายธนะพัฒน์  จันทร์เด่นดวง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงภัทรทร  อัครชัยวารี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสน่หา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงอัญชิสา  ทัศนสันติ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงชัชชญา  จันทรโสภาคย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงมุนินทร์  กลั่นบุญชุ่ม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงกัญญ์นภัส  กันอยู่ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายนรัตน์  ัจันทร์ช่วง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายธนดล  ผ่องพรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายณัฏฐกฤติ  ประทุมชาติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงภูษณิศา  ศุภพงศภาวัต โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายณัชพล  สวัสดิ์นที โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายชโนดม  ลิสันเทียะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายพรสันฐ์  เหมือนบุญส่ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงณัฐริกา  อัศวภูมิ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงปัณฑารีย์  รักเดช โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กชายสมัชญ์  สากลปัญญา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กชายธนศิษฏ์  จันทร์เด่นดวง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กชายณัฐวัชต์ฃ  เอื้อเพิ่มเกียรติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายณัฐจิระพงศ์  มาปก โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงธนัชพร  สุพจน์พงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงรฬิดา  ปสันนจิตต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายณัฐภูมิ  ยานะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงวัชราพร  เทศสิตานนท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงรุจีรัตน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงศิร์กานต์  สกลาภรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงสุวพิชญ์  สำราญถิ่น โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายภูริช  ชาววังฆ้อง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายชัชธร  สุดสาย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงพชร  บุญสุทธิวงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายกิตติศักดิ์  นาคพล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงพิมมาดา  เกษมรัชต โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงปริชญา  หงษาวดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิลาสุวรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงธัญพร  ขวดแก้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายคธา  พัฒนาวราภรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงณัชชา  ตั้งตระการพงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงพิชญาภา  จึงรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงนววรรณ  วสันต์สว่างวงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายบวรวัช  คละวรรณดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายปวรปรัชญ์  แสงคำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญสม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทับทิมศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงสวิชญา  ทับทองคำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงฐิตานันท์  ดำอำภัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงนารานิษฐ์  ชูเพชรสมบูรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายโนเอ็น ศิวัช  เปอเลอกรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เหมวงศ์มณีกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงณิชกานต์  ริมพนัสสัก โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงกุญช์ภรณ์  ลิ่มกุลอนันต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงศิราพร  ทรัพย์ประสงค์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายจารุวิทย์  ลัทธิ์ธรรม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายสรัณย์  อินทรภู่ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงหรรษภรณ์  แก้วปานกัน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงปุณยนุช  สุทธิพรสมบัติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงมณฑิรา  ศรีบุตรตา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงณัฐณิชา  พยัคมะเริง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กู้ทรัพย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงปรัชญา  อุตธรรมชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายพีรวิชญ์  ดำสนิท โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายธนกร  เป้าทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายธนกร  ประชาชนะชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายณัฐภัทร  ตั้งศักดิ์ชัยสกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงศศิภา  ชยเดชบำรุง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายรพีพงศ์  อินทร์พันธุ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายจตุรภัทร  เบญจสัตย์กุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายพีระณัฐ  วณิชโชคประเสริฐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายภัทรภูมิ  กมลวารินทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายพีระวัฒน์  กิ่งตระการ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงปิยธิดา  สีอ่อน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
639 เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริโก โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คนล่ำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
641 เด็กชายกิตติกวิญ  กล้ากสิกิจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
642 เด็กชายพี  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายธีร์ธวัช  มากวิเศษ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กชายอภิวิชญ์  สิทธิ์กรวยทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กชายณัฐดนัย  แก้วประกิจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศรีกรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงกันยาวีร์  ชูแสง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงมุทิตา  ทองอู๋ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
649 เด็กชายวชิรวิชญ์  อินทคง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
650 เด็กชายปิยะวัฒน์  ความคุ้นเคย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายยุทธณะ  ประชุมพรรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
652 เด็กชายปิยะณัฐ  สิงห์สาย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
653 เด็กหญิงนารินทร์ฎา  เหลี่ยมสมบัติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
654 เด็กหญิงจิรัชยา  สมพงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กชายยศพัทธ์  บุญช่วยเมตตา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
656 เด็กชายอภิวิชญ์  ลาตอุทัยกาญจน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
657 เด็กชายอคิรา  นุ้ยบุตร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงณิรดา  สอนบุญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
659 เด็กชายบูรพา  ไชยสุวรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงกรชนก  ประชุมจิตร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงอัจจิมา  ด้วงฝั่งเหนือ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กชายอรรครา  นิธิเมธีกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กชายสีหราช  ช่างศูนย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กชายเกริกเกียรติ  จันทะอักษร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายปรีดา  ศิริโฆษิตยางกูร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
666 เด็กหญิงภครนรรท์  เอี่ยมภูงา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงนงค์นภัส  บุญมาดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
668 เด็กหญิงรชาดา  ศรีสุพรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงณฐภากร  พชรกิจหรัญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงอังศุธาลิน  แดงโสภา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
671 เด็กชายภูดิศ  กิ่งตระการ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
672 เด็กชายรัชเดช  สุพัฒนา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
673 เด็กชายนรภัทร  กุลสุวรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
674 เด็กชายหริรักษ์  แดงโชติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
675 เด็กชายปัณณวิชญ์  เลียงตระกูลชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
676 เด็กชายธนพิชฌน์  จันทร์เด่นดวง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
677 เด็กหญิงพัชรมน  วรวัฒน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
678 เด็กหญิงนิตกา  อินทร์คำน้อย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
679 เด็กหญิงสายธาร  จำปาศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
680 เด็กหญิงปัณชญา  มีโชค โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
681 เด็กหญิงนพมาส  จากสถาน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงภาริญ  ยงวัฒนสุนทร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
683 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ชัยบุญมา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
684 เด็กหญิงชลิตา  พรหมมา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
685 เด็กหญิงวันวิวาห์  อินอ่ำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงภัทรลภา  วิเศษหอม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายพีรภาส  เพียงตา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายธีรุตม์  จอมคำสิงห์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายกัญจน์นวิชย์  มั่นศักดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงฐิติชญา  อักกะโชติกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายนราวิชญ์  พิเศษพงษา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายเตชินท์  เรืองขจร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายธิปกลักษณ์  ชาวงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายจักรพัฒน์  จิตตเสถียร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กชายกฤษฎ์  วัฒนจรูญโรจน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
696 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศิริกมล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เปี่ยมจอมศิริ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
698 เด็กหญิงเมริกา  ยอดแสง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
699 เด็กชายกิตติศักดิ์  กองเกียรติวานิช โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
700 เด็กชายอติรุจ  เสือจุ้ย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
701 เด็กชายวีร์ราทร  สุดสงวน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
702 เด็กชายต้นตระกูล  พัฒนภูมิศิริ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
703 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สุทธาภรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
704 เด็กหญิงพิมดาว  ไชยจางวาง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
705 เด็กหญิงจิณณพัต  ตติยะเมศฐ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
706 เด็กหญิงณิชเบญญา  สันติพรรค โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
707 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ศุภสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
708 เด็กหญิงจิตภา  ภวังคนันท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
709 เด็กชายธราธร  ชูกิจโกศล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
710 เด็กชายชิษณพงศ์  ศรีรัฐวัฒนากูล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
711 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทวีสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
712 เด็กชายกันตพงศ์  คล้ายนิล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
713 เด็กหญิงบุณณดา  แสงนิลกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงปารีณา  แซ่เฮ้ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงนงนภัส  แย้มกลิ่น โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
716 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วัฒนะแสงโรยศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
717 เด็กหญิงธีรดา  โชติมานนท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายภูริวัฒน์  จตุเทน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายอนณ  จิตรวศินกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
720 เด็กหญิงศศิภา  ทิพย์สิงห์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายโทมัส สยาม  ฮอลล์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กชายปัณณธร  อุ่นภมรชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายอรรถโกวิท  เรืองสุรเกียรติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายศิริชัย  ยาชะรัด โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายพงศภัค  เปรมอ่อน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
726 เด็กชายปัญปิติกรณ์  ทองไทย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
727 เด็กชายอธิป  จิตรวศินกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
728 เด็กชายพบธรรม  กัลยพฤกษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
729 เด็กหญิงมาริษา  กิตติชัยกุลกิจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
730 เด็กหญิงไอรัก  แซ่งุ่ย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงพิมพ์สวย  วงศ์วโรดม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงธีมาภรณ  พลฤทธิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายปัณณวิชญ์  กุลนานันท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
734 เด็กชายณชพล  กอบชัยพานิช โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายพลมาศ  แสนทวีสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงสุพิชญา  ศิริอังคาวุธ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กหญิงจิณห์วรัช  ภู่สาย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กหญิงกนกพร  ไตรวิชา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงปัณฑิตา  เพชรพราว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กชายชลธร  หรั่งศิริ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงชนากานต์  ยินชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
742 เด็กชายณภัทร  วันมี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายภูฉาย  มิ่งขวัญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายณัชพงษ์  อาชววาณิชกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงภคภรณ์  โอสุวรรณรัตน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายกฤตชัย  ถาวรพันธ์ุ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ผูววิทยา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายศักดิโชติ  เที่ยงอยู่ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายนนทกรณ์  ปุตุรงค์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายธนภู  โพธิ์สุวรรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายธีรภัทร  เดชะคำภู โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงธนวรรณ  สิงห์กสิกรรม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงธนัชพร  ศักดิ์นรารักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มีทรัพย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงศุภิกา  กวีวัจน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงธนัญญา  รุ่งเรือง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศักดิ์นรารักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงชัชชาภรณ์  พ่วงเจริญชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงอภิชญา  ต่วนสวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายปิยพัทธ์  ประพงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายสิปปภาศ  ไทประเสริฐสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายกษิดิส  ชุมวงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กชายธีรวัชร  ฉวีนิล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กชายสุขสบาย  เทศารินทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กชายชินภัทร  เฉลิมเมือง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กชายธนภัทร  อินทรานุกูล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงสมิตา  ชยเดชบำรุง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศิริมาศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงโชติกา  จั่นวิลัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงณิชากร  จิตจักร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายิอินทร์ทรรศ  พูนศิริ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กชายภูมิพัฒน์  เนียมจันทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กชายณฐพงศ์  ทองดำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงภูริชญา  อักกะโชติกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงศิรกัลยา  สุวรรณธาดา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฮวดใช้ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงกัญญ์วฬา  ทับทิมศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงชนิกานต์  ชินสกุลเจริญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธิมา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงรวิสรา  ศรีอารยะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงณัฐวศา  พ่วงพี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงวิชญมาส  ด่านกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงชญาดา  ขาวฉ่ำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กชายชัชนันท์  แสงนุภาพ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงพรรณิชา  ดอกสร้อย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชนะภัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงญานิศา  ทับทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงอรณัฐฌา  จงเพียร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายอดิศร  บุญยิ่ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กชายรณกฤต  อุดมชารี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายนิธิศ  ชาวนาเจริญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายวีระภัทร์  สุบรรณา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายณฐพงศ์  พรหมบัณฑูร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กชายกฤษณะพันธ์  ภักดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กชายพชร  ยี่สุ่นเทศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงณัฐธิดา  มินสุวรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงนันทน์ชญา  ขันทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงมนต์นภา  นิ่มสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายณัฐชนน  เคนเหลา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ดิษฐเกษร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กชายเอกกฤต  ไข่มุสิก โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงปาลิดา  อาริยะวงค์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายณัฐวัตร  อินอ่ำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงสุปรียา  เรืองรุ่ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายพลวรรธน์  หาโสภาพ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงชวิดา  วัฒนมาลี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายธเนศพล  ประเสริฐสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงปราณิตา  ศิริธร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงณัฐนันท์  เดโช โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงปัญจรัตน์  โอภาสสัจจะกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายกิตติทัติ  ขัตติยะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลีลาวนาชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงปคุณา  บุบผา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายยศภัทร  โตมา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายญาณพัฒน์  เรืองญาณวัฒน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงภริตา  มิ่งประเสริฐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงอุษณิภา  แก้วจอหอ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงธีรดา  ปัจฉิม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงพชรอร  อร่ามฉาย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชนะแสบง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ปัญญารอด โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองแก้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงสุพัชญา  ดิษจังหรีด โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายภัทรดนัย  ปทุมพรรณกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายภูเบศ  เดียวสุทธิชาติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงปภาวี  รามวงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงฬียาพร  เพ็ญนิเวศน์สุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายศุภโชค  สาลี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายศิรศักดิ์  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายปภังกร  เชือกย้อย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายทัชชานนท์  วรรณะเครือ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงรวิสรา  กรีโส โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงวรัชยา  พากเพียร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงปาลิตา  ชิดชาญชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชูชาติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายณัฐชนน  พรมเอี่ยม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงชนัญธิดา  อินเหมือน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายอนวัช  พัดทะอำพัน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงชยาบุญญ์  จุลหิรัญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายวสุ  ธนินภูริชญา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงธิญาดา  วงศ์ช่อฟ้า โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงปิยอร  ดวงชาทม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายพลศรุต  เกียรติมนตรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงภัครพสุตช์  มุขเจริญผล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงปารวี  สุวรรณกูล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงสิตาภัทร  ณ ระนอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายภูริ  ส่งประเสริฐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายอัฑฒกร  กั้นกลาง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายเปรม  เอนกศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงศิวารักษ์  บริรักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงพิชชานันท์  มะสีพันธ์ุ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  สุขไพบูลย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงศุภิสรา  อิศดาบุญญากุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงพิมพิกา  เตรียมวิจารณ์กุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงอันนา  ภู่นภาประเสริฐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงณัฐธิดา  ท้วมลี้ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงธนัญญา  อัศวสงคราม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงสิตานันท์  พัฒนานันท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงพีรดา  วิทูรประสาทผล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงณัฐพร  ไชยศิริวัฒนะกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงพรรณวษา  แสงฤทธิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงไปรยา  กระแสร์ชล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงอัชชปา  เหมทานนท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายไกลกังวล  วรรักษา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงศรสวรรค์  ศิรินิยมชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายไมเคิล  เฟรทแมน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายภูดิท  คุณรักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงอชิรญา  เอี่ยมวิเชียรเจริญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายปัญญวัฒน์  ทองอยู่ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงปุญญิศา  ชีวะอิสระกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงปาริณ  ทิพวรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายดิศนัยย์  ลิ่วเฉลิมวงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงสุพิชญา  คลายคลี่ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าวีระธรรม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายวิภู  ภู่สกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายกัณตภณ  แสงเรือง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงเณศรา  เนื่องนาคา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงพิณญาภรณ์  พรมมา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงสุธาสีนี  ไทยวงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายเอกณัฏฐ์  ณัฐศรัณย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายจิตติพัฒน์  รุ่งเรือง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงณิชาภา  ภิรมย์ยิ่ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ยิ้มณรงค์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงณิชาภา  ปิยะประภาพันธ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายสิรวิชญ์  ขำชนะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงวิศรุตา  ชุมแวงวาปี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  รุณดิษฐ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายรัชชานนท์  โรจน์สกุลวัฒนา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายณัฐภัทร  พวงอุบล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงธนาภา  มหาวงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงนลพรรณ  อุดมรัตน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงธิษตยา  รุ่งเรือง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงสิริกร  ลาดกระโทก โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงวันสิริ  แย้มโกสุมภ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงชมษร  ตุลาพิทักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายวงศธร  อัครนวภูมิ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายชินภัุทร  สังฆ์สกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงปริชญา  เสวก โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงลักษิกา  นวลอนันต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงภัสนันท์  นามแดง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายปารมี  แซ่เจียะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายรัชภาส  วรรณวงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงภัทรธิดา  เสนามงคล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงแพรพลอย  ฟุ้งฟู โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงทิพย์จรินทร์  อวบสันเทียะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กชายกิตติธัช  เตียสุนทรารมย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายนนทพัทธ์  พลอยมี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์เรืองวิศาล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ตันสุทธิเวสส์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงนิษฐา  เกษมสันติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายณัฏฐวีร์  อินทร์สุวอ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงพีรญาณ์  วงค์เย็น โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงวรฐา  ตระกูลไพบูลย์กิจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงรัชนีกร  กัณชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงสริมน  หนูไชยา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงณัฐธิชา  บุตรดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กชายศรวัสย์  เดชาพิพัฒน์กุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กชายสิรภพ  สาระสังข์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงพิชาภรณ์  กุลธีระวิทย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายศักรินทร์  บุญญารักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงธนภัทร  สุวรรณรัศมี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงจิรัชญา  วรเดชประดิษฐ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงชญาดา  บรรณวัฒน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงภูริชญา  เติมศรีทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงชวัลหทัย  บุญเคน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กชายวินทร์  สถิตย์เกียรติสกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กชายพิชาภพ  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายวีรศรุต  บริสุทธิคุณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงญาดา  ยิ้มงาม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงชญาภรณ์  ศรีปิติวิทยานันท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงสุพิชฌา  อัตตะสาธะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กชายปัญปารนัสร์  ทองไทย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายธนกฤต  ศิริมงคล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กชายกันติชา  เจริญพลัน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ศรีแผ้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงธวัลรัตน์  กุญชร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงศรุดา  ยงวัฒนสุนทร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงปทิตตา  คันธชุมภู โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายกิตติณัฐ  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  อาฆาตยมนตรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงณัฐชนันท์  จารุพงศกร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กชายณัท  เวชพันธ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  จันทร์ฉาย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายยุทธชวินทร์  หมอทรัพย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงศุภรดา  ขันธบุตร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายณัฐชัย  ศรีตะสังข์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายนันทวัฒน์  วงษ์ศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายญาณวัฒน์  สว่างวงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายกันตพิชญ์  ภาคแก้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงศศิญดา  คงแก้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายอภินันท์  นิลศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ขันธจีรวัฒน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงภัทรภร  ทองอยู่ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กชายเตชินท์  จิตไธสง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กชายสุทธิกานต์  อัศวรุ่งเรือง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงKeyu  Zheng โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงชนิดาภา  บุญภัทรกานต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงเขมจิรา  เกษมโชคเขมชาติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กชายธิติพัทธ์  อรรถพรพีรกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุริยา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงกุลิสรา  พี่พานิช โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กชายชุติพนธ์  บุญประคอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงศศิณา  แสงโรจน์รัตน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายสิพล  ทิพยวงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คำชุ่ม โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
966 เด็กชายธีร์ธวัช  ลักษิตานนท์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
967 เด็กหญิงวราลักษณ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
968 เด็กหญิงนิราจันทร์  อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
969 เด็กหญิงบุณยาพร  ไชยวัลลา โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
970 เด็กหญิงแพรทิพย์  แซ่เอี้ยว โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
971 เด็กชายกิตติภูมิ  อินทราเวช โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
972 เด็กหญิงสุวิมล  คณโฑทอง โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงกมลชนก  อายุยืน โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงฐิติมา  แย้มยิ้ม โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงธัญณิชา  ช่วยวงศ์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
976 เด็กหญิงธัญชนก  เปี่ยมแก้ว โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
977 เด็กหญิงสุชานันท์  โสทธิสงค์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
978 เด็กหญิงพรนภัส  พง์วเศษ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
979 เด็กหญิงณัฐริกา  เสาว์ราช โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
980 เด็กหญิงฐานิตา  จิรนนท์ธนบดี โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
981 เด็กหญิงปารุดา  พันธนากลาง โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
982 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กลัมพากร โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
983 เด็กหญิงมนัญชยา  กัลพฤกษ์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
984 เด็กหญิงฐานิสร  ปันชัยสงค์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
985 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
986 เด็กหญิงณัฐวดี  ทวิชศรี โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
987 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ปัทมารัตน์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
988 เด็กหญิงธนภร  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
989 เด็กชายสิทธิโชค  จันตบุตร โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
990 เด็กหญิงชัญญา  มูลสรศิลป์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
991 เด็กชายแวนสันต์  บุญสมพงษ์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
992 เด็กหญิงวิชญาพร  จันทร์ตรี โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
993 เด็กหญิงพรพิชชา  บุญชู โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
994 เด็กหญิงพิชญดา  เอกจิต โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
995 เด็กหญิงโยธากา  วิเชียรทัศไนย โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
996 เด็กหญิงณัฎฐพิชา  เจริญผล โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
997 เด็กชายจิรพัฒน์  พรพิพัฒน์เลิศกุล โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
998 เด็กหญิงธัญวรัตม์  จันทร์กระจ่างแจ้ง โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
999 เด็กชายธรรมศาสตร์  ยังปรีเปรม โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กชายนครินทร์  พิมพ์นนท์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงณีรนุช  ดิษฐ์ศร โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงหทัยภัทร  กันนิกา โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงฟ้าสิรินทร์  สินเติม โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กชายธนกร  แจ้งใจ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กชายชินพัฒน์รพี  จีระธรรมสุนทร โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงคุณัญญา  แดงสวัสดิ์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงชนาภา  แย้มมา โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงปุณนมาส  เจริญลาภ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  มูลชาลี โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงมนัสนันท์  ภู่สวาท โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธัญนิธิภูรีนนท์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กชายอรรถพล  ถิ่นโสภณ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงชญาภา  เทพวงศ์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงกมลชนก  นิลเอี่ยม โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงศุภนุช  ตรีเมฆ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงชนารัตน์  อื้อเฮง โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงแก้วขวัญ  บุญกว้าง โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงนันท์นภัส  ดอกจันทร์กลาง โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กชายณัฐนันท์  อินทรโยธา โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงกิตติยา  เชื้อทอง โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กชายพีรภาส  ชนภัทรภักดีกุล โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กชายนพคุณ  โพธสาขา โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงวรรณรดา  ทรรศนีย์กุลกิจ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงปุณณภา  เรณางกูล โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1025 เด็กชายพีระพัฒน์  รักษาภายใน โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กชายยศกร  อินทะวงษ์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กชายพชร  แช่มรักษา โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กชายชวกร  กรเกตุมหาชัย โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กชายวรวัฒน์  สุริวงษ์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงนภัสสร  ขวัญสุข โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงขวัญข้าว  เวชไพศาลพิพัฒน์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงสุภัคณา  พึ่งและ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงอนุภา  นาคจีนวงค์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กชายสาธิต  เพิ่มผล โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงวรัทญา  รุ่งคูหา โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองดอนเกรื่อง โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1037 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  กระจาด โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงอาทิตยา  คำลอย โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1039 เด็กชายอภิวิชญ์  อินทร์จร โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงรักษ์ศิญา  กิตติผัด โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กชายจักรินทร์  บุญญวัฒน์วณิชย์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1042 เด็กชายณัฏฐพัชร์  มาสุข โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงวันสุ  เมฆวิริยะ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กชายจิรายุ  เปรมปรี โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กชายวราเทพ  เสือเพชร โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1046 เด็กชายณัฐวุฒิ  แฟงคล้าย โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1047 เด็กชายศุภกร  มงคลมหาลาภ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1048 เด็กชายธฤต  ล่องวิเชียร โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายธัชชัย  ลำเจียก โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงนริศรา  สนใจย่ิ่ง โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงวรรณรัศมี  สังข์เพ็ชร โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  กลีบกำไร โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงพนิตพร  พุทธศักดิ์โสภณ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงจีราพร  นุ่มเปีย โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  พุฒทอง โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงวนิดา  พร้อมสุข โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายปวินท์  นามวงษา โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงนันท์นภัส  พงษ์พานิช โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายภูวนัย  จรเจริญ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงขวัญข้าว  อ่อนหวาน โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงสุพิชญา  นิยากาศ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงสุธาวี  อภิเดช โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โคตรัตน์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงภัทรวดี  จิตสถิน โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงพิชญธิดา  กลั่นกลอง โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายอนุพัฒน์  สุขล้ำเลิศ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายภูกฤษ  บุญเพิ่มผล โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายวงศธร  น้อยฉวี โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายธีระทัศน์  ยุวธรพัฒน์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายพันธุรัตน์  ยังดี โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงอมราลักษณ์  เอกทรงพลปัญญา โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงนิรชา  แคนหนอง โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงชมชนา  สุขประสิทธิ์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงปุญญิสา  ลาน้ำเที่ยง โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายโอลิเวอร์  ฮอล์ซล์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายปฐวี  เลาหวรรณธนะ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงศริภัสสร  มะณีแดง โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายธีรศักดิ์  แย้มประโคน โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายกันต์  เบ็ญจ์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงณิชารัศม์  พุฒประสทธิ์พร โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ยังเปรมปรี โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงอรอนงค์  ขุนภักดี โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายเจตณัฐ  ภคบวร โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายภรัณยู  ศรีมาลาณัฏฐา โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายกิตติคุณ  รามศิริ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงรัชนี  บุญมี โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายอนันดา  ม่วงคล้าย โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายฤทธไกร  ขานทะราชา โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงภรภัทร  ศรีธานี โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงสุชาดา  ศรีสำราญ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายศราวุฒิ  นุ้ยภูเขียว โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายศิริชัย  จันทร์ตระกูล โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายบัณฑิตา  สงวนพงศ์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงชนัญชิดา  พูลเขตกิจ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงสุริชา  มะนาวนอก โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงรักชนก  กรสิงห์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงฟ้าใส  กลอยสิงห์รัตน์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงผกวรรณ  ไทรปาน โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงวราพร  ไวภารา โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายอธิป  เทศมหา โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงธารารัตน์  ผมหอม โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงปภัสรา  เฉลยภาพ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงปิยะพร  ดวงชื่น โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เดชะดี โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงสวิตตาพร  สุดแดน โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงศุภิสรา  คูณผล โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงแก้วขวัญ  เบี้ยทอง โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีเลย โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายวรเมธ  ไทยสวัสดิ์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายชัชชวิน  สมญาติ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายกฤติน  จิตรามาต โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายปัณณวัฒน์  รักประสงค์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงจินตวรรณ  อ่อนสุวรรณ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงนันทนา  ข้อเอี่ยงต๋อง โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงดวงหทัย  ศรีสมบุญ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงนันทพร  แจ้งสว่าง โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงพณิตา  จารุจิตร โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงกุลณัฏฐ์ธิดา  เพชรพิรุณ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงอาภาสิริ  ฮดฤาชา โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1120 เด็กชายวรัชย์  ทองศิริ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงเณธิตา  ไทยสุวรรณ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงณัชชา  วิสูตรโสภณา โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงอภิสรา  ฮดฤาชา โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายณัฐนนท์  เนตรกลิ่น โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กชายต้นน้ำ  โมราเรือง โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงนรินลดา  ชุมนุมพร โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงสุธิดา  อมรสันต์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กชายพรหมวรภพ  พาอ่อน โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1129 เด็กชายพงศกร  หงษ์ทองสุก โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1130 เด็กชายพงศ์พสิน  อนุตธโต โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กชายชลธี  อุตมา โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงกวินทิพย์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายพีระแพทย์  พุทธเส็ง โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงสุวรินทร์  พึ่งงาม โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงรวิสรา  บุญประมุข โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายนครินทร์  ศรีชู โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายเดวิด ธรรม  โรดิกัส โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1138 เด็กชายรัชนารถ  ศรีประเสริฐสิลป์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงนิรัชชา  ม่วงวิเชียร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงณฐยา  สุคนธมาน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงกรวรรณ  สีลาพรม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงชลธิชา  อาศัยผล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1143 เด็กชายณัชพล  สีดาคุณ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทร์หล่ม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กชายกรวิชญ์  แสนคำวงค์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงศุภกานต์  มหาผล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยิ้มนาโพธิ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กชายปัณณทัต  ปรุงสิงห์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1149 เด็กชายชินดนัย  พูลผล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงชมพูนุช  โมราราย โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1151 เด็กชายเวธัส  แก่นเกลี้ยง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงธนัญญา  หลีล้วน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงวีรวรรณ  แซ่ก๊วย โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงทรรศิการณ์  แสงอรุณ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงณัฐณิชา  วิชาพร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงขวัญจิรา  นายโรง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วเฉลิม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทูคำมี โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กชายศรัณย์  อ่องสุข โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กชายภูเมธ  แสงจันทร์เดชากร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โนนพิลา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงวิชญาณี  กล่ำทอง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1163 เด็กชายรัฐธีร์  รุ่งสินภูวพันธ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1164 เด็กชายวชิราวิทย์  รัตนะ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงปณาลี  ธีระวรวุฒิ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงวริศรา  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กชายนิธิภัทร์  ชาติทหาร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงปวีณา  นาคพันธ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงสุธาวี  แก้วเฉลิม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงธนัชชญา  ถิระปรารมณ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กชายธนชาติ  หวังเพิ่มบัณฑิต โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงทนมณฑ์  วงมลทล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1173 เด็กชายเจนจิรา  สมานพงษ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงภูริ  น้อยวัน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายพีรพัฒน์  มีเสนา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงปรียากร  สงฉิม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายธนกฤต  จำเรียน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายศิวกร  วิหงษ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายวริทธ์ธร  สุขวรรณ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายสกลวรรธน์  ยิ้มนาโพธิ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายอชิระ  ลิ้มศิริโพธิ์ทอง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงรสิตา  วิริยะประสาท โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายพศวีรฺ์  บรรลุสันติกุล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายสรวิชญ์  สาเรือง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  โฆษิตโชติอนันต์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายชินพัฒน์  เติมประเสริฐสกุล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชมชื่น โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายกชชกัญ  สมฤทธิ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงเบญญาดา  น้อยคงดี โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงกัลยกร  นิลจินดา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงอุรัสยา  เอกวิริยะกุล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงฐิติพร  เปี่ยมจิตร์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงชามาวีร์  วิริยะกุลพานิช โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายฤทธากร  มณีพรหม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายธนาพงศ์  คำหอมกุล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงธัญนารา  ห่วงจริง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงฉันชนก  พัทยาวรรณ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงสมัชญา  ประพาสมณเฑียร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงนาฎศุภางค์  นาควิเวก โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศรีผาวงศ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงวิชญาดา  ลิขิตขจรชัย โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงณัฐชญา  สาทสุทธิ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายภคธร  ระดมเล็ก โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายวรัตถ์  วรานนท์วนิช โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงศิรประภา  วงค์เมทา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงพิชญธิดา  วัฒนเจริญ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายมนิมนา  มาศภมร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายวราเทพ  ดอกบัว โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายทรงสถิต  แก้วไสว โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายกสิณพจน์  ช้างปั้น โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายรังสิมันตุ์  อริยสุนทร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปุกคาม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงปุญญิศา  ภู่ทอง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1214 เด็กชายนิโคลาส  ดอนซิค โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงกมลทิพย์  แทบทาม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงกชพร  ดีมีชัย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กชายคุณากร  ไชยรา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงณภัทร  บัวพา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กชายภูริณัฐ  ภารแผ้ว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  วินิจวรกิจกุล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กชายชัยพัฒน์  แก้วเสน โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กชายอภิวิชญ์  รันทม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1223 เด็กชายอุปรากร  อุปละ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงธัญรัตน์  ปิยะกุลดำรง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กชายธนาวรัตน์  นนท์ประสาท โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1226 เด็กชายธนพนธ์  มหาพรรณ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1227 เด็กชายณภัทร  สิงห์ตาก้อง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงดุษฎี  ไกรวานิช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1229 เด็กชายพัสกร  เมืองมูล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงสุวพิชญ์  เตชะสาน โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงศิริกร  บัวแก้ว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงพิชญาภา  หงษาวดี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1233 เด็กชายสุเทพ  มีแก้ว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงต้นรัก  วงศ์เพ็ญทักษ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงพรกนก  งามผล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อุทยารักษ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงปุญญดา  ธัญธริษตรี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กชายนัธทวัฒน์  สงขวัญ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กชายปริตต์ถากร  นิ่มเกิดผล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงปุณณดา  เวียนงาม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงจิตา  ตามประวัติ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ดีนิรันทร์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงชลพร  ปิยะธรรมกุล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงธัญจิรา  อภิลักษณ์พาณิชย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1245 เด็กชายวรินทร  ประนม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1246 เด็กชายนันทภพ  ประนม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงปานขวัญ  เมืองมูล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1248 เด็กชายโยธิน  ศรีนุติทรัพยี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กชายธนกร  จิตต์จรูญ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงธนวัน  อังคณานุชาติ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายจินต์  แซ่โง้ว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงนภัส  ปานซ้าย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงธมลวรรณ  นกแก้ว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายธนกฤต  อโณทัยไพบูลย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายธีรภัทร  ตันติกุล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงสุจินันท์  นบน้อยเสรีวงศ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงภูริชชญา  ติตถะศิริ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายกนกพล  เชาวนพานิช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงณัฏฐารัตน์  เกษมสุขไพศาล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายชฎายุ  วรรณชัย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงภูมิใจ  เรืองสินทรัพย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายชรริน  ชื่นใจหวัง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงเมธาพร  ไขประภาย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายณัชพล  พัดแตง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายปัณณวัฒน์  เกิดพินธ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงพริริสากร  โลณานุรักษ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงอรุณลักษ์  อุทัยพยัคฆ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายชลากร  คงเดช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงนันท์นภัส  พงศ์เจริญหรัญ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงณิชากร  คอนดี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงนภัสร  สุวรรณกิจ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายธนกฤต  สิงหะชัย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายธนาภัทร  วงศ์รักษ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายชลปวีร์  เพาธทัต โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงพรชนก  พงษ์สุริยะวรรณ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงพิมพ์นารา  บุญยกิจโณทัย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงวิรมล  พูลลาภทวี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายณรงศักดิ์  ดีพาชู โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายแทนธัญ  ตามประวัติ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จิณะบุตร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายณัชพล  เรืองศรี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงกรรยาณัฎฐ  เก่งถนอมศักดิ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายธนวัฒน์  อรรคคำ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายขัตติยะ  วิริยะเกียรติพงศ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงพรนัชชา  เรือนนุช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงญาดา  แสงสุข โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายสุเมธ  มีแก้ว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายสยมภู  ทองปัญญนพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1289 เด็กหญิงธัญชนก  ธานี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1290 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญโญอุปถัมภ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1291 เด็กชายศิริเทพ  บดิการ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1292 เด็กชายณพรรษ  กิตตินววิธ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1293 เด็กหญิงชนิตร์นันห์  พยอมใหม่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1294 เด็กชายณัฐกิตติ์  สุมาลีศรีวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1295 เด็กหญิงเปรมสินี  ทรงแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1296 เด็กหญิงมนัญญา  คชาศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1297 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อ่อนฤทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงปาณิสรา  อยู่ชมสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1299 เด็กชายธีรภัทร  บุญเฉลียว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงกฤตธีรดา  สุทธิแสวง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1301 เด็กหญิงศุภรดา  เขมบุลกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1302 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จังอินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1303 เด็กชายกันต์ดนับ  ธนูศิลป์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1304 เด็กชายถิรวัฒน์  ลีละพันธ์นิวัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1305 เด็กชายเซน  สัตตะนิชญ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1306 เด็กชายวัชรพัฒน์  ริดำรงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1307 เด็กชายไมค์เคิล  วิฑูรย์ อนุวัตร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1308 เด็กชายณัฐดนัย  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1309 เด็กหญิงอริสรา  แสงสงวน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1310 เด็กชายณพลเดช  ภ้สสรรัชกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กชายสยามรัฐ  ศรีธวัชพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงอภิษฎา  มหายศนันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายปภินวิทย์  แหลมเทียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงศิรดา  ลิ่มสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีชู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงกฤติยา  ทรงแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายนันท์มนัส  วริษฐานิษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายดรณ์  ประสพกลิ่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงนันท์นภัส  นูโทน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายธนภัทร  ตาดทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายพระนาย  สุริยาสถาพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายโอสธี  สุขภูตานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายสันติชัย  ปิติยานานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายธัญเทพ  สืบสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายเอกวิทย์  นนทพจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 นายธนพัฒน์  ชิดไทย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงศรัณย์ภาร์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายปิติสุข  อนุพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 นางสาววราพร  โคกศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงพรพิริญา  สาประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 นายพีรพงศ์  มากวิเศษ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงนภัส  เพียรถาวรกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 นายสิรวิชญ์  นวลทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1334 นายณรงค์พล  กิจรังสรรค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงณิชารีย์  เหล่านิพนธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงโกมาซุม  นิยมทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงปุญญาณัฐ  ยงวานิชากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายธนทัต  มะหะหมัด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงปภาวรินทร์  นะคะรังสุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หลักชัยกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายภัทรพล  ทวีรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงสัณห์สิรี  สินธ์ุนอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงปาลิตา  ธุระกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายเพียรแทนคุณ  เพียรภายลุน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงณปภัช  อุดมพล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  หล่อศรีศุภชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายเอกรัชต์  ทองอ้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายธนกฤต  ขันธจิตต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายดารัณ  วุฒินิติกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงแพรพราว  ยถาภูธานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงมัสฤณ  สินธุ์นอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายปันสุขต์  เพ็ชรผ่อง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงนริศรา  คงประทีป โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายธนัท  เอื้อบุญญาวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม