รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงรุ่งรวิน  เผือกผ่อง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกิตยา  เจือจันทร์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงรวิกานต์  หล่มวิสัย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธันย์ชนก  อ่อนนวล โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอรณิชา  สุขสมกิจ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนิชาภัทร  อุ่นสมบูรณ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพิพัฒชา  หิรัญชากร โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายอภิชัย  คชทองคำ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายธีรภัทร  ชำศิริ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายปกรณ์  ดื่มโชค โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายนรภัทร  ฤทธิจันทร์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิง.สุภัสสรา  สมสงวน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงเขมิกา  เสริฐศรี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฐจรรยา  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพรพรหม  เจริญอนันตกุล โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกมลชนนี  อิ่มอก โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ถิ่นพายัพ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอรวรรณ  เพ็ชรแอว โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายกฤษณ  สุสุขกาย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายปัณณธร  หิรัญ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชลิตา  อมรยุทร โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพัชรพร  อัมระปาล โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงวาสนา  บุญเขตต์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายธีร์ธวัช  คงรวมญาติ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายพสิษฐ์กานต์  ไชยบุญเรือง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงวนัชพร  นายอง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงวรฤทัย  เอกตระกูล โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงรุจีพัชร  แจ่มแจ้ง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณิชารีย์  สายสิงห์โต โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปรารถนา  กิริวรรณณา โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายชัยวัฒน์  จันทรังษี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายศรันย์  รักษาทรัพย์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพิชามญช์  พนมสินธุ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายพีร์นิธิ  รื่นกลิ่นจันทร์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายคุณนิธิ  เทพคนดี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกุลธิดา  ฉลาด โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายรัชตะภูมิ  อ่อนแก้ว โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายวีรวิชญ์  ชัยสาร โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนัยน์ปพร  วุฒิกุล โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายติณณภพ  สนเล็ก โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีทอง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายฐิติพงศ์  ภู่ทอง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายศิริพันธ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายพรพิพัฒน์  เจริญโยธิน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพรจิรา  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายพงษ์พันธุ์  แสงรุศุ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายณัฐพล  สุทธวรรณขัย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายอนุชา  รื่นเริง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายวรเชษฐ์  คำตั๋น โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โพธิ์พัตรา โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายนรวีร์  ตรีเมฆ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงเมธาวี  แย้มใย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายอัครพล  นิตยานันท์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายพีรพัฒน์  ประสิทธิ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกนกฉัตร  บุริพันธุ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงอรปรียา  นาคเขียว โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงวิสาขา  ไพรรุณ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายปุรเชษฐ์  จันทร์บุบผา โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงภินญาดา  สมศรี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายธีรภัทร  ทิ้งโคตร โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงรัตน์ติกาล  น้อยมะกอก โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปาลิดา  อุ้มญาติ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายภูวศิษฎ์  ปิ่นวรสาร โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายจารุพัฒน์  มาลัย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธนัชพร  เทียนฉันท์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงศิริธารทิพย์  เชยอารมณ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงญาดา  เจริญลาภ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพรนภัส  ทองสินกอบกิจ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายนัธทวัฒน์  ผลเจริญนนท์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงภัทรวดี  จิตอามาตย์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายชัยวุฒิ  เชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพัชรภรณ์  สุมาดง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายอนพัทย์  ไชยภูวดล โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชนินาถ  บำรุงชนม์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงสุธีกานต์  บุตรสักที โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงปภาวรินทร์  รวยทรัพย์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงเกวลิน  ยิ้มแฉ่ง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงเกวลี  ยิ้มแฉ่ง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายณัฐพล  พุ่มมี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณพิชญา  หมื่นโภค โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายวันจักร  ตุ้มทอง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงปวีณ์นุช  มัทการ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายทิวัตถ์  เปรมเปี่ยมไพบูลย์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายโกวิทย์  อ่อนศิริ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกมลชนก  ชุ่มใจ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกันติชา  ไชยชนะ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงรมิตา  ศิริอุดมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  สุขชนะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายวัชรพล  สุบุญสันต์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายไวกูณฐ์  อยู่ยืน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชัยชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงวิภาวินี  กมลกาญจนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายยศกร  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายสุรเดช  รัตนวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายภัทรกร  จอประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนพรัตน์  พ่วงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงปนัดดา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงโสภิดา  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงปทิตา  พึ่งมี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงภคพร  มณีขาว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงจิตติภัทรา  สงวนธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงทอแสง  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงทิตยานันท์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพัณณิตา  ผู้ผึ้ง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปทุมถาวรสกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงมิรันตี  ทองสุก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงเมธาวี  กาโน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงกุลจิรา  ธนินพสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงอนันตญา  สมศรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงภัชรีญาภรณ์  การุณงามพรรณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายกัณฑภัทร  ทองธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงรมย์นลิน  เพ็ชรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงสวรส  โสภณพัฒนะนนท์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงสุธาธินี  อินทร์ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายณภัทร  รักชีพ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงอรกัญญา  กวีธนกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกรวรัญ  คนึงคิด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธิประเทศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงธัญญา  สมิธ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงปิยะมน  วัจนมาลา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงสิริกัลยารัตน์  ทองธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงวรัญญา  แจ่มแป้น โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงรุจรดา  ขาวขำ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงณภษภร  ดีจริง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายธนกร  หาเรือนทรง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายชวัลวิทย์  คำหวาน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายวัชรากร  สมแสง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงชญานิษฐ์  พิมพิลา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงปุณยนุช  ชคศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงเพลงพิณ  ทองดอนง้าว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณิชชา  อรัญธนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงพนัชกร  ชัยหมาน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงสิริยากร  เพ็ชรอยู่ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงสุชัญญา  เตยอ่อน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงเบญญาภา  ปทุมถาวรสกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงภูษณิศา  เกษพิมล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายทศพล  หงษากล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงภัทรวรรธ์  เฮงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายศิวกร  ปัญจมณี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายนพรัตน์  ห่มเช้า โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายเฉลิมชัย  มีเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายพงศกร  ชูสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายธนพัต  สังฆเศรณี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายพัสกร  เชยเล็ก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายสรวิชญ์  กรานภาชน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายธนวิชญ์  ชาวบ้านเกาะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงณิชาภัทร  อึ้งพิทักษ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงจีรนันท์  หนูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงวริศรา  วงษ์จักร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสุนิษา  ภูมิสะอาด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงอรณิชา  กิจตั้งวัฒนา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงจิรัญญา  ภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงอุรัสยา  บุญฤทธิ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงสิริพิชชา  ตันติวิชานันท์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุวรรณประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงนลินี  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสิริมาฆ์  นาคะชัยเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงสุพิชชา  คำกังวาฬ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีธรรมพินิจ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายธิติ  คล้ายวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็งรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายธีทัต  วาณิชวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกันตวรรณ  เสนาะจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงรับขวัญ  หอมชื่น โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงศิรประภา  นระบุตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงธนพร  พิมพ์ครบุรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายศุภกร  บัวเรือง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพรมาตา  ประโคศรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายอัฐวิน  รัตนปรีชาชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายภัทรพล  ภมรสูตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สงวนธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงณัฏฐานิษฐ์  สุขชนะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายศุภกร  ทำดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายคุณากร  อ่อนละมุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายเทพทัต  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงจิรวรรณ  ภุมกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงญาณิศา  เฟื่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงณปภา  แสงบุริมทิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงธนัชชา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายนพสิทธิ์  ประสพดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายเพิ่มพูล  ผาดไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงจอมขวัญ  สุกกล่ำ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงจิชาญา  บุญประเทือง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงนทีรัตน์  บางยาง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสงพลาย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงภัควลัญช์  จำเนียรทรง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงศศินิภา  เอี่ยมวิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงมณีรัตน์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายปุญญพัฒน์  ฐานหมั่น โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายดิฐพงค์  ปราณีต โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายณภัทร์  เดชาวิมลณัฐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายวิศรุต  ทองเอม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายภูเบศ  แสนภักดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงเมวิยาภรณ์  มะลิหน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงชนนิกานต์  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงฐิติวรดา  สุขปาน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงชนิตสิรี  จีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงกนกววรรณ  คำหวาน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงเบญจรัตน์  อาบทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงณัฐวดี  คุ้มคร้าม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แสงพยับ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงอัญญาพร  เสาะแสวง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงณัฐจีรา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายตรีวิทย์  แจ้งเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายพีรพัฒน์  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงธัญพร  ดาราชาติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงณัฐชา  นวมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงณัฐพร  รัฐอาจ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพรธิตา  สัมมาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงอาทิตยา  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงปริชญา  หอมจิตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายกฤติพงษ์  พฤกพ์ชาติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชนะโชติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงปุณยนุช  พิมพ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ธรรมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงศศิภาส์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงจิรัชญา  นนทนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงวิชญาดา  สิงครุธ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  สุริยวรรณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงปุญญิศา  โตสมบัติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายยศพนธ์  ธราวงศ์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายนครินทร์  คเณราช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงจิราภรณ์  หนูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงโชติกา  อุปแก้ว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสุชัญญา  แสงเดือน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงธาราธร  แป้งหอม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงนันทิชา  โสภาปิยกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทัพพ์ชนาภา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายศุภณัฐ  ติ้ววงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวรินทร  ปึกกระโทก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายกุลจักร  อารยะสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพงศ์พงา  ศิลาโชติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงวิโรสิรินทร์  เดชพ่วง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายธีรเทพ  ประทุมตัง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกุลปริยา  อันวิเศษ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงเบญญา  อนันตชาติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิชญาภา  สังข์คง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงนริศรา  ม่วงฉาย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงเปมิกา  ธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพัชรพร  ชุ่มดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงภาวินี  พลอยแก้ว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงศุภาพรรณ  วงศ์หงษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสุธาสินี  ปัญจชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกฤติมา  ศิลวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกัลยกร  ธัญธรธนพร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  สงจินดา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายพีรวิชญ์  เผือกขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายอันดา  พันวา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนพรัตน์  โกษา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสุดธิดา  พรมดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงนฤมล  ศรีสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงปพิชญา  มุสิกะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงภัคธีพร  อินทร์คุ้มวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงภัทรวดี  พลอยแก้ว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงญาณิพัฒน์  นาคเสวก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงภาพิมล  ประจงจักษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงนิภาพร  เสมาเพชร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกมลชนก  แก้วนพคุณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกัญญาภัค  มะปรางทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพัณณิน  พวงขาว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายศุภกิตติ์  หีบกล้า โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผมทำ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงภูรี  สุทธิแย้ม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายณภัทรภพ  อ่อนมิ่ง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายพงศกร  สุสุขกาย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายพัสกร  ทองจรัส โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธนชัย  เสงี่ยมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงจิดาภา  บุญพามา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธนกร  ประสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายสิรายุ  บู่บาง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายจักรเจษฎา  โมกขพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายชวิศ  ชื่นเช้า โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายนวพล  โคตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสุกัญญา  ทองราช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงจุฬามณี  เชื้อจีน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงธนพร  ทิมโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพิมพ์พาภรณ์  ต้นรัง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงมัทยา  ไหลนำเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงจิดาภา  บุญเนตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงพรทิพย์  อาศัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอิงค์พิศา  สุระภัคชโยดม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพิชญา  มหาวัน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธีรเมธ  บุญจูง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายศิรภัทร  สินสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายศิรชัช  เขียงชอุ่ม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงธนพร  บัญชาวิมลเชฐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงศรัณย์ธรม์  อยู่ภักดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธนชาต  ศรีเรืองโห้ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายนิรันดร์  ฉิมงาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายวัฒนพงษ์  โชคชื่น โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธฤษฎา  มีแสง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายศุภวิศว์  คงประดิษฐผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายชนาภัทร์  มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายนันท์นภัส  ชัยชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสุพิชญา  เลี้ยงตน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงโชติรส  ผลอาหาร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพรปวีณ์  โทฮาด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายปัญญากร  อยู่ยืน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายจิรายุ  เรือนงาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายชนธัญ  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายธนรัชต์  ลี้เกรียงไกร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายรพีพงศ์  จิตรพรทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายกฤตเมธ  มีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายพงศ์พสุ  แดงสังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายอธิษฐ์  จีรังสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายภณปก  อังคนาวิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายชัยวิทย์  สุภณไล่ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายภาณุพงศ์  อิทร์สะอาด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปิยาภรณ์  คอยผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุญปวน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายณัฐชนน  สุนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพิมกานต์  ทิพย์ชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุตรวงศ์โสภา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงวริศรา  จิรรัชวณิช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายปัณณวิชญ์  คงนุ่ม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปุณชยา  ศรแก้ว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงวรากานต์  วรงค์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายภูฤทธิ์ศรา  โอนอ่อน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำฝึกฝน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงรุจิรดา  จันทร์ขัน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงปรียาวดี  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงนงนภัส  สุขแสนนาน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายภานุพงษ์  ราชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงปิ่นมนัส  โสมณะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสร้อยเพชร  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสรัณรัตน์  มงคลแท้ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายยศกร  เข็มรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงปาณิสรา  งามตรง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายชาคริต  บุญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงเบญจพร  พาหุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงชยานันท์  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงตรงกมล  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายจิรัฏฐ์  วิบูลย์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายดนุสรณ์  ศิริเสมอจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายณัฐภัทร  กุลชาติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายธนธรณ์  วีนเถา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายชานน  ศรีครุฑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายฐิติพงศ์  คำเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายธนบดี  แสวงผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายวุฒิพร  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายสรทรรศน์  จวงสันทัด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายพลศักดิ์  คุ้มหรั่ง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายจตุรวิทย์  ศรีส่วย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายทรรศนันท์  โฆษิตธรรมนันท์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายปภังกร  เบ็ญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงบุญธิชา  ยูฮันเงาะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพัชรมัย  แสงห้วยไผ่ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงนภัทรสร  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกฤติรดา  ภัทรธนภูวกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หอมมาลัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายอนพัทย์  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงสิริรัตน์  นาคนิคาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายธนกร  ธนิตธนาโชค โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายบวรพจน์  เจนจัดการ โรงเรียนวัดนาวง 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายเทพนรา  หงษ์ทอง โรงเรียนวัดนาวง 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายพชรพล  แก้วเซ่ง โรงเรียนวัดนาวง 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงปภาดา  คันธะเสน โรงเรียนวัดนาวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสุชัญสินี  ภู่ทรัพย์สิน โรงเรียนวัดนาวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์เณร โรงเรียนวัดนาวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอัคริมา  เชิดเชื้อ โรงเรียนวัดนาวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายฤกษ์ชัย  ศรีประชัย โรงเรียนวัดนาวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงสุทธิชา  ศรีมงคลปทุม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายพุฒิพัฒน์  น้อยพันธ์ดี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงพันธิตรา  โถยอด โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายกมลภพ  เหมทานนท์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายธนภัทร  ใจแคล้ว โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายธนาธร  ใจแคล้ว โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงหทัยภัทร  ขวัญช่วย โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงเบญจา  สุวรรณมณี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายพงศภัค  อะช่วยรัมย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กชายรักษ์ดี  ศรีภูงา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงพิณปภา  ยิ่งประเสริฐ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงชญาน์นันท์  สุวรรณไตร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงนัยรัตน์  อาริยะดิลกวงศ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายพศิน  กุลสุวรรณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายณัฐคมน์  โชติวิวุฒิพงศ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงบุณยวีร์  เขียวอำพร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงไอริส  วรธนานุวงศื โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงจิตลดา  สมนิยาม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงสาริศา  สมพงศ์พาณิชย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  คำพันธุ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายระพีภัทร์  พรหมสูงวงษ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มูลศรี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายภูริทัต  มั่นแน่ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายพุฒิธร  สมบูรณ์วรรณะ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงธัชชา  จันทร์สาคร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายวิภูดิศสร  พจน์ฉิมพลี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายอติคุณ  สามัญฑิตย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงพรพรรณ  ฉัตรชาญมงคล โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายจิรายุ  สงวนพวก โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงณัฐนันท์  เสมสวัสดิ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงจิรประภา  ศรีจุลโพธิ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงมานิตา  แจ่มเมือง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงศุจิกา  สวนสิน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงจิราพร  บัวจูม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงสุวภัทร  เมยมงคล โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายพีรพัฒน์  แดงด้วง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงศศิภา  อินพูลใจ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงสิริพร  สายสุวรรณ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงอารยา  ไพรเถื่อน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายพิรัชย์ภณ  ปรีชากิตติกรณ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วสง่า โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายณัฐภูมิ  มีเดช โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงปวริศา  ไชยบุญ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ธรวัชร์ปริพัตร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มิตรสุพรรณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงศุภนิช  หาญชวาลเจริญ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายยศกร  บัวสิงห์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงอนัญญา  ศรเล็ก โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงจารุภัทร  วันเอียด โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงพราวพรรณ  ฤทธิศรี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ฤทธิศรี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายภูรินท์  ชื่นบาน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงเปมิกา  ไชยโยธา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายวธัญญู  ทองอยู่ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายณัฐวัตร  โพธิ์จิ๋ว โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายณัฐนนท์  ไทยชน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงศิระดา  มะโนรัตน์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จิตนิยม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายภูมิพัฒน์  นรเศรษฐ์ปัญญา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายธนภูมิ  กระจ่างจาย โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายกันตินันท์  ไหลประเสริฐ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงบุญสิตา  ไชยมาลา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงจรรญา  ศรีประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงภคพร  เทศารินทร์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงญาณิศา  งอสอน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสมิตานัน  พรมมาอินทร์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เพ็งงาม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงอาทิตยา  สุขปาน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายปรัตถกร  แสงน้อย โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายการัณยภาส  จันทรา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายนนทพัทธ์  สิทธิเวช โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงดลพร  เจริญศิริชัยกุล โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพรชนิตว์  ภาสะฐิติ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงฐิติญาดา  กวนทา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายเศรษฐ์สิริ  คำโสภา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพชรมั่ง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกลอยทิพย์  บู่สังข์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายกรกฎ  หาญคำภา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายวัชรวิศร์  ปราชญ์เปี่ยมสุข โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายจิราณุวัฒน์  แจ่มใส โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอุรัสยา  สัตย์ซื่อ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสุพิชญา  วิมลพันธุ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงจิดาภา  โพธิ์สุรแสง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงสรัญยา  เนื่องจันทร์พัฒน์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปูริดา  สังฆมิตกล โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายนัธทวัฒน์  เศวควงศ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงจิรภิญญา  เหล่าศรีตระกูล โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกชกร  สีฟอง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกุลปริยา  จิตรักษ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงณัฐธิดา  พรกระจ่าง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายพงษ์ภัทร  สนธิชัย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายปวริศ  นันตาวงศ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายอดิเทพ  กันภัย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายนิกูล  สินกลาง โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงปัณณธร  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงฐิตินันท์  เอี่ยมอร่าม โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายพงศกร  เปรมโปรย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงภิญญดา  ปุยรักษา โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายอรรถกร  แกละมงคล โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงอภิชญา  พุ่มพวง โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงธนิดา  เหมือนสร้อย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายพิสิษฐ์  ปิยาพรวัฒนกุล โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญเกิด โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายธนภูมิ  คำจันทร์ โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงชญาดา  ทิพย์ละมัย โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงกฤชพร  เตียวพิทักษ์กุล โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงอัจรีย์  บุญเกิด โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงธนัชพร  ชัยพัฒน์ โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทะเวทย์ โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงพรนภา  สุขเกษม โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงเฟอริกา  บุญมณี โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายเจษฎา  ศรีอยู่สุข โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกุลจิรา  อึ๊งทอง โรงเรียนนภสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงอภิชญา  เมธินาพิทักษ์ โรงเรียนนภสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงนภัสสร  ข้อจักร์ โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงบุษยมาส  บึงโมก โรงเรียนนภสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงศดาวดี  ทรวดทรง โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงภคมน  หอมเสมอ โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงมณีจันทร์  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายภัทรพล  อร่ำเรือง โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงอิงฟ้า  ถาวรพินิจธรรม โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายจิรวัฒน์  เชนยพาณิชย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงวรณัน  วหาวิศาล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายพรหมพิริยะ  โตเจริญธนาผล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายปุณณัตถ์  วัฒนกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายณัฐพัทธ์  อภิสารธนรักษ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงสลิล  ชัยวัฒนกุลวานิช โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายนิธิศ  ศรีธวัชพงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายชยานนท์  รื่นบุญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายจารุวัฒน์  โจว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายภูมิพัฒน์  อึ้งโภคินวัฒนะกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงอริสา  อัศวฬหะพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายชินภัทร์  ประจันตเสน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายกิตติศักดิ์  เอกอัครชาติศักดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นายกัณฑ์เอนก  รื่นบุญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงรวิพร  ม่วงกูล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงธัญพร  ทังสุนทร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงพรร  ฝ้ายทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายดนุพร  ลิ้มวงศ์ยุติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายวงศ์พัทธ์  ลิ้มเจริญพร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 นายจิตติณณ์  จริงจิตร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายฐณัฐ  อัชชะ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายชนันธร  ชมพูนุท ณ อยุธยา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายชานน  โยธาวุธ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายชัชพล  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงณิชาพัชร์  เทพนิมิตร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นางสาวกันต์กมล  บงกชโอฬาร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นายพศิน  วัลยะเสวี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นางสาวอัจฉริยาภรณ์  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงศุภวรรณ  สังข์นุช โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นางสาวณภัทร  ชัยชนะ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงธนันยภรณ์  ด่วนทวีสุข โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 นายทวีป  ฮาเซกาว่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงภูริชญา  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  กุลลิ้มรัตนชัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุจเร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงกีรัตยา  โกมลศิริ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงนัญชยา  ตันติศิริอนุสรณ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายปุญญพัฒน์  บงกชโอฬาร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงษิษิตตา  เทียมเพ็ชร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายณัฐวีร์  เติมธีรพจน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงปัถยา  กองจันทรา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายณพรรฒ  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายปรัชญ์  ช้างชู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงณิชา  หงษ์ศรีเมือง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายศิริรัตนะ  พิรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายธีรภัทร  สีหพันธุ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงอมุนราโจน เกสรกุล  กัวนิโย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงศุภิสรา  ปุญญวิจิตร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงภูษณิศา  พรหมพลอย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงมนสิชา  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงธิดารัตน์  หีบทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงธันยพร  กำเนิดสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงวิลาสิณี  แก้วคำคูญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงนีรนารา  พร้อมมูล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายภูริชานนท์  แป้นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายราชพงษ์  แสนกล้า โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายฤทธิไกร  แซ่ฮั่น โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายพงศกร  ยาทะเล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายญาณวัฒน์  นาแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายฐิติวิชญ์  เลาหชาญวนิชย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายพชร  น่วมชุ่ม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายธนกร  กล่อมสวน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายสรวิศ  ธิษาจารย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายธิติพล  ไพรบึง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายอรรครพล  เบ็ญจรงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ศรีคำภา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงณัฐชา  สายสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงวชิราภรณ์  โตใหญ่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงจิตรา  ทองวัฒนา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงปทิตตา  เพ็งคุณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงอนันญตา  สติยศ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงจีรพร  พยาเมือง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุขวนชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงปุณยาพร  ขจรเกตุ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายชาคริต  ผลงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงญานิศา  ดวงดี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงกวิสรา  จันทิมา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ใจเกื้อ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงวิชญาดา  ฤทธิ์เดช โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงอารยา  ผลงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญมี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงรุ่งนภา  เรียงรัมย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายณฐนน  ภูฆัง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายฐิติศักดิ์  วันทา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กชายรชนิกร  พูลทราย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กชายปวริศ  สมานทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายธีรโชติ  นิภาโชติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงจิรัฏฐ์  ปรางจัน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงสุนัีนทิพย์  ไพเราะ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงจินดาหรา  ดีสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงเจนจิรา  ดีแล้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุยะวาปี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กชายอโนชา  สุวรรณโชติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงกุลปรียา  ทรัพย์สิน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงผกายมาศ  ช่างต่อ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงวริศรา  ทาพลค้อ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กหญิงปิยากร  งามสุภัคตระกูล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงนิรัชพร  เจษฎางกูล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงฐิติวรดา  บัวแสง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงภาวิณี  ผายชำนาญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
588 เด็กหญิงอภิณห์พร  พ่วงเสือ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
589 เด็กชายปิยพนธ์  ปิ่นภู่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
590 เด็กชายพิรุณ  เชื้อจีน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงสุภัสสรา  กิจนที โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายธีรภัทร์  ศรีนาค โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์เต็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กชายเอกสิทธิ์  อานุภาพศรีธาดา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีเจริญสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กหญิงอรอนงค์  กองแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงอริสา  แหยมสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงษ์เดช โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงฐิชากรณ์  เรืองทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงแพรวา  ภูธรรมะ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงปวีณา  ปานพุ่ม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงทักษพร  ฐิติเดชาชาติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงชาลิสา  บุญพลอย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กหญิงชญานี  ต่างใจ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายศุภณัฐ  บริบูรญ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายณัฐธีร์  วงศ์หิรัญโภคิน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายวิชชุพล  ไชยเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงอริญชญา  บุญเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงณัฐมนต์  สอนเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายภูริ  หอมเย็น โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงกนิษฐา  สังข์คีรี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงตีรณา  สามาลขึ้น โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงวรัญญา  บุญมา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงลักษิกา  เซียมเอคู โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงญาณิศา  แป้นแสง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงปวีณรัตน์  มัลลิพิชัยกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายอธิษฐ์  คำมุงคุณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายพงศกร  พวงสมบัติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายนัฐพล  ครุผาด โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงกุลธิดา  มีแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงณภาพร  เที่ยงดี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงบงกช  ไม้อ่อน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงสุธีกานต์  โอนอ่อน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปภาวดี  ชัมภูทะนะ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงวิภาดา  กองทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกำเนิด โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงสิริวิมล  สุทธิทาธีร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชิณวงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงชนันทร์กานต์  โพธิ์อรุณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงอรจิรา  ราชคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงธัญธร  จันหอม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงธีรยา  ธรรมจารี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงปานไพลิน  จะรอนรัมย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงกัญชพร  พิมอักษร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายรัชชานนท์  ก้านทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายศุภกิตติ์  ดอกสวย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายอัศวิน  พลอยปทุม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองมา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายเจษฎา  สมานทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายณัฐเวช  ตันติธรรมธร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงกุลธิดา  บุญลอยสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จำเนียร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงสุกัญญา  นิ่มคุ้ม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงสุมีนา  โตใหญ่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงชนิสรณ์  หวานทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงชญาดา  คำนับไทย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงสุชาดา  ยงใจยุทธ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายกฤษณพงศ์  ตั้งใจ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เอี่ยมเที่ยง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายวรภัทร  จงใจ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โอสถจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายเกียรติพันธุ์  ศรีหาปัญญา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงอชิรญา  หาญเชิงชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายธาดา  ประกอบสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายอัครวิชญ์  หนูเดช โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงรินลดา  จุลพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงพัชรพร  โถน้อย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงณิชาพร  ธรรมจักร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงธัญสินี  วรรณพงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงพฤกษา  ทองอ้น โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงมณีรัตน์  คำเรือง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงวรกมล  พันธุ์มณี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงปิยวรรณ  แก้วสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงพิชชาภา  นามสมบัติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงปิยะนงค์  สุปัญญาบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงสุธีธิดา  บรรจง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงจิรัชญา  ปรางจัน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงฉัตรวดี  คนตรง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายภูมิรพี  พิพัฒน์รัตนชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายปิยะวรรธน์  เดชะ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งปรัชญากุล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงมนัสวี  หาจำปา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายปิยพัทธ์  ปิ่นภู่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงวีณัฐตา  พงศ์ไพศาลเชิด โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงจิรภิญญา  คำพระยา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงณัฐชยา  ลาภเจริญไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงณัฐรัมภา  เปี่ยมพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงมนทวรรณ  คุณาวิชชา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงดวงกมล  กิจจาปทุมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงจุฑามาศ  ลาวเนือง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงพลอยชมพู  แจ่มวิจิตรโต โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงจิณห์นิชฌาน  กุลเกตุ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เรืองสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงแสนดี  ม่วงสวย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงภัทรวดี  ควรนิยม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงจิตรานุช  กุดประทาย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปรีชาชิณวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงมุทิตา  ลาภเจริญไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงโมธิกา  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงดารินทร์  ยอดทองหอม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงปทิตตา  กำเนิดผล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงวิลาวัณย์  จันทร์ประโคน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ลิ่มเกิด โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงกษมา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงปณิดา  กำเนิดสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายสรวิชญ์  ปรือทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงฤดีรัตน์  นุ่มดี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงวรัญญา  ผลสาลี่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงสาลินีย์  เรียงขันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงสุรภา  กาลพันธา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายพงศ์ภานุ  สีน้ำคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยศนันท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม