รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงศิริกานต์  พรมกระโทก โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายพัชรกร  แก้วกาเหรียญ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงศิริมา  แก้วกาเหรียญ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
4 เด็กชายรักตกัณฐ์  พรมมา โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายจตุพล  น้อยพรม โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายแจ๊คเทรเวอร์  โรบินสัน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายธีรภัทร  น้อยพรม โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสุธาสินี  ใจดี โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ตุลา โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปาลิดา  โสกขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเพลงพิณ  กะฐินเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปลายฝัน  ดาบสันเที๊ยะ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐพร  งามสะพรั่ง โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงเรวดี  พรมมา โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนวนันท์  น้อยพรม โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายภูชนะ  สระดอน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายจารุพงษ์  วิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชมภู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสุธิดา  จะริรัมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายอภิวัฒน์  ฤทธิยา โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายปรัชญา  จุตาผิว โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงศรี โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจันทิมา  เถาวงษา โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายธีรยุทธ  คัมสุริย์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายนวรัตน์  อภัยภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงสุทธิดา  ก่องนอก โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงอรัญญา  เพ็งมณี โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายตะวัน  ชินรัมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายกิตติพงศ์  เพ็งพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงจีระนันท์  วรชินา โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงสุทธิสา  ชารัมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงบุปผา  ปะพะลา โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงพรรณทิพา  ชารัมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงศศิวิมล  ซ้ายสนาม โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทามี โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายปราโมทย์  ภู่ถาวรทรัพย์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายนพชัย  เนื้อแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงภัทรธิดา  อีสา โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงรติกาล  สังฆมณี โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงวิสา  ภักดีนัน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายธนธรณ์  เพชรกล้า โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายภานุพงษ์  ผมพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงประภาพร  เป็ดสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงอรอุมา  สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณิชกุล  ศรีคำทา โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายภูษิต  คะเชนรัมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงพิยดา  กองชัย โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงโสมผกา  วิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สิงห์แก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ขามกิ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงอนุธิดา  แพทย์มด โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงจิตรทิวา  มีแสวง โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณัฐกานต์  เจริญรัมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายรุ่งตะวัน  มีทอง โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงดนยา  สาโพนทัน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงภานุมาศ  ภูคำศักดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายสันติ  สุริยะ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายอัมรินทร์  อะช่วยรัมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงนันทรัตน์  กองน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายอุดมศักดิ์  เพชรเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงธนาวดี  น้อยพรม โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงอัฐยาพร  น้อยพรม โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงสุกัญญา  สวนงาม โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงวรรวิสา  ชมภู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงธารารักษ์  บุญกุมล โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายสุรศักดิ์  สุพสร โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกุลธิดา  เหล่าแสงไทย โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงอมรมาลย์  หนองหาร โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายศราวิน  ปทุมวัน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายจุลจักร  สุดตา โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายพลกร  ปัจฉิมมา โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงปิยพร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายทรงพล  วิเศษยา โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกฤษดา  ฤทธิรณ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศาลางาม โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงดลฤดี  สินศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายกษิดิศ  ยวกไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปนัสยา  ปัดไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 1 ป.6 คณิตประถม
79 นายธีระศักดิ์  เปรมทา โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงธิดารัตน์  ญวนแม โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีมหาพรหม โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงวริศรา  ชนะพาล โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงอรปรียา  สว่างนอก โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
84 นางสาวทิพย์สุดา  ชะอุ่มผล โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงนภัสสร  เสนไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายเกศฎา  ศักดิ์ดาเดช โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายประกฤษฏิ์  ประทุมคำ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายอภิรักษ์  ด่านไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  แบนไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายเชษฐา  นาเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายกฤษณรากรณ์  พริ้วไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกมลภพ  แปลงไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายชญานิษฐ์  สายดี โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงทัชชพร  ร่มจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงศิรินธา  พรมวิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงศิระประภา  ธนาเศรษฐพัชร์ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพัชลิตา  รัตนวิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงภัทรธิดา  สิงห์ขจรศักดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพรรณธร  ก้อมมังกร โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัฐสุดา  พรไทย โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกัญญาภัค  ดาโสม โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงออมทรัพย์  ค้าขาย โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงศิลามณี  ตรีกมล โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงขนิษฐา  มากพูน โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายญาโณทัย  สุริยะ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกนกพร  เค็งนอก โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงนริศรา  เลไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายศุภสันห์  กางแก้ว โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายจิรภาส  ชนะพจน์ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงณัฐนันท์  ดวงภักดีรัมย์ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงนฤพร  เตือนแจ้งรัมย์ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงศุภานัน  กาดกอง โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ภูมมาลา โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีประเทศ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงนวนันท์  อุ่นไธสง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปภานัน  หมื่นสีดา โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายชญานิน  อินธิสาร โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายพลกฤต  ราชสีห์ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงเกศินี  สิ่วไทยสงค์ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายอิทธิล  จันคำ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงปวีณา  สำเล็ง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายคฑาวุธ  ใจทียง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายกฤษณพล  แฟมไธสง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงอภิสรา  หมื่นสีดา โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงชญานิศ  ราชสีห์ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงรถจนา  พวกไธสง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 นายพีรพล  พลดงนอก โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นายกฤติมา  ไกรไธสง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นายอภิสิทธิ์  แดนไธสง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นายธีรวุฒิ  แสงสุขสว่าง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นายอุดมพร  เพิ่มพูน โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นางสาววฤนดา  ศรีหมื่น โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวเจนจิรา  กิจการ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นางสาววราภรณ์  ปัจจัยคา โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวจรรยพร  บุตรไธสง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นางสาววรรณภา  แสนเจ๊ก โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวนารากร  กินรี โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายภูตะวัน  หาญณรงค์ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชุติสรา  ปัญญา โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงศิริรักษ์  เลาะไธสง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายพงศ์พิภัทร  เพียรไธสง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธีรศักดิ์  เพียรไธสง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงศริสา  ผุยขันธ์ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงจิลลาภัทร์  ภูมิทอง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพรสวรรค์  คณารัตน์ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงอัญญานี  ตาลไธสง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอริสา  สิงหนุวัฒนะ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงศศินิภา  มารศรี โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายนพวิชญ์  โพธิบัติ โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายภูริทัต  ย่อยไธสง โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงธัญญามัย  แอบไธสง โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงบุษราวรรณ  โคตรศรีเมือง โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงกรนันท์  มิสา โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงภูริชญา  ทองใบ โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงธิดารัตน์  ถึงแสง โรงเรียนบ้านคู 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงปาลิตา  เย็นไธสง โรงเรียนบ้านคู 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงดุลยภัทร  ชำนิกล้า โรงเรียนบ้านคู 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงกุลธิดา  ปุราชะโน โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายวรรณพงศ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพนิตสุภา  กลับโก โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงศิรประภา  ศิลป์ประกอบ โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงทิตฐิตา  ประสาวะเท โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจริญราช โรงเรียนบ้านคู 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสุวิชญา  พงษ์พันนา โรงเรียนบ้านคู 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวรนิฏฐา  สร้างไธสง โรงเรียนบ้านคู 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายจิรโชติ  กอคูณกลาง โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงศตพร  ไชยเม็ง โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงพัชรากร  แว่นศิลา โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปริยากร  แพงไธสง โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายณัฐพงศ์  หมั่นอุตส่าห์ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายภานุเดช  สิริศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายชาคริต  สมนาม โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายยุทธพงษ์  พืชพรรณ์ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  สิงหาหล้า โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสุพิชญา  พรไธสง โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจอยสุทธิมา  สิริศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงฑิฆัมพร  รุมชะเนาว์ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงปาริฉัตร  แผงพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงชลธิชา  เต็นตารัมย์ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงวุฒิพงศ์  อินทโคตร โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายกิตติชัย  ภาระนัง โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพลางกูร  เยรัมย์ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายสุรินทร์  เทวีรัมย์ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายปัญญา  ดาทอง โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงทัศนันท์  นนทบท โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายอภินันท์  พลไธสง โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายภูวนาท  ภิญโญยิ่ง โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงปิยภรณ์  ตอรบรัมย์ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายธนากร  ครองไธสง โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์อินทร์ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงเบญจมิน  มวลสุคล โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกรรณิการ์  วิลาศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายคาวิน  ตอรบรัมย์ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สุราช โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงมุตขริน  เขื่อนรัมย์ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกนกวรรณ  นาหนองค้า โรงเรียนบ้านจิก 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายกชกร  คุ้มกลาง โรงเรียนบ้านจิก 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงวิภาพิมพ์  ทักษิณบุตร โรงเรียนบ้านจิก 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงวรรธนภร  สงวนพรม โรงเรียนบ้านจิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายภูวนาท  สันกลาง โรงเรียนบ้านจิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงวรรณรสา  โสหา โรงเรียนบ้านจิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายสุชล  ดีชัยรัมย์ โรงเรียนบ้านโจด 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายธนภูมิ  กระแจะจันทร์ โรงเรียนบ้านโจด 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายศิริวัฒน์  จำนงค์สุข โรงเรียนบ้านโจด 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงมาริสา  ชุ่มเสนา โรงเรียนบ้านโจด 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายปฏิภาน  สิงห์จันทร์ โรงเรียนบ้านโจด 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คำกลาง โรงเรียนบ้านโจด 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายณัฐภัทร  มังตา โรงเรียนบ้านโจด 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายณัฏธ์เดช  แก้วโกย โรงเรียนบ้านโจด 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงมินท์ธิตา  ศากยะโกเศศ โรงเรียนบ้านโจด 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงธัญสุดา  ปัสสาวะโพธิ์ โรงเรียนบ้านโจด 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพาทินธิดา  พูนพิทักษ์พงษ์ โรงเรียนบ้านโจด 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงศศิวิมล  วรรณพงษ์ โรงเรียนบ้านโจด 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐธินี  แก้วปิงเมือง โรงเรียนบ้านโจด 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายอนุวรรตน์  รัตนพงษ์ โรงเรียนบ้านโจด 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงจิณน์นิภา  ชุ่มเสนา โรงเรียนบ้านโจด 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัฐนิชา  ปัสสาวะโพธิ์ โรงเรียนบ้านโจด 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงวรัตธิยา  ร่มเย็นรัมย์ โรงเรียนบ้านโจด 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงรัชนีกร  แทนแก้ว โรงเรียนบ้านชุมแสง 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายสันติภาพ  พุฒเกิด โรงเรียนบ้านชุมแสง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายนัฐพล  โคตรพรม โรงเรียนบ้านชุมแสง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายกรเดช  สายกระสุน โรงเรียนบ้านชุมแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายพีรพงศ์  สายกะสุน โรงเรียนบ้านชุมแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงชนิษฐา  สุขล้ำ โรงเรียนบ้านดอนตูม 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงรวิสรา  คงไธสง โรงเรียนบ้านดอนตูม 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงธนาพร  ศรีทอง โรงเรียนบ้านดอนตูม 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงธนศิริ  เกษไธสง โรงเรียนบ้านดอนตูม 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงณวรา  ชึรัมย์ โรงเรียนบ้านตามา 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงรวิสรา  ชึรัมย์ โรงเรียนบ้านตามา 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทอยรัมย์ โรงเรียนบ้านตามา 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงบัณฑิตา  หาญศรีนาท โรงเรียนบ้านตามา 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปรัชญา  ชึรัมย์ โรงเรียนบ้านตามา 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอรยา  ทัดแก้ว โรงเรียนบ้านตามา 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกัลยา  มาทวงค์ โรงเรียนบ้านตามา 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงโชติรส  ยิงรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงบุญนิษา  บุตรดาพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงอาภัสสร  ทัศวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงปิยะนัทธ์  วิเศษสมบัติ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุทธิโส โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 นายวรากร  บริบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายปริญญา  วงค์คำ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณิชาพัชร์  เพชรเภา โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายสุรเชษฐ์  เย้ยรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายคมกฤษณ์  แก้วขาว โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณิชานันท์  จันทร์แสง โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์เมือง โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อาจมาก โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงสุนิสา  เหมาะทอง โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงเคลือวัลย์  ลาพรมมา โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงสุภาพร  เต็มไธสง โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงทัศนา  แสนลืม โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายวรากร  ชาติมนตรี โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ชมทอง โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงธิชนัน  ง้าวไข่น้ำ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายจิธนัตถ์  ชุ่มสูงเนิน โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงวรรณวิสา  วงศ์คำ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายธีรสิทธิ์  สมอไพร โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แสนกล้า โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงศศิชฎาภรณ์  สุขบัติ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สำเภาเพชร โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายชิษณุพงศ์  เยี่ยมรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายภูวนาท  มากตามเครือ โรงเรียนบ้านโนนกลาง(แคนดง) 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงรินรดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านโนนกลาง(แคนดง) 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายตะวัน  บัณฑิตเสน โรงเรียนบ้านโนนกลาง(แคนดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธิดารัตน์  จีนรัมย์ โรงเรียนบ้านโนนกลาง(แคนดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธีรดา  ยีรัมย์ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงสุพรรณพิมพ์  อินสำราญ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงกุลณัฐ  รัตนวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกาญจนา  พันธ์ศรี โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงศศิประภา  ชะโลมรัมย์ โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงขวัญข้าว  อินทร์สำราญ โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายภัทรพล  พลแสน โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ดารินรัมย์ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายกิตติชัย  พงศ์คำพันธ์ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายภูวดล  นามสาย โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงวศินี  บุษบงค์ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกนกพร  ไพรสันต์ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงชุติกาญน์  เปี่ยมรอด โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงวนิดา  ฉิมสันเทียะ โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงศุภิสรา  เตียงตั้งรัมย์ โรงเรียนบ้านป่าหนาม 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงนฤมล  อุรา โรงเรียนบ้านป่าหนาม 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงจิราพร  ชินะวาสี โรงเรียนบ้านป่าหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปิยนันท์  รวมรถ โรงเรียนบ้านป่าหนาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายคิมหันต์  ตีบไธสง โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงปนัดดา  ตะโกนา โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายคงกะพัน  สิงห์ขันธ์ โรงเรียนบ้านพงแขม 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงธัญจิรา  สร้อยประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพงแขม 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงภัคจิรา  คุงฟ้ารัมย์ โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายณัฐพงษ์  ครองไธสง โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงวรัชยา  เลพล โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายวรัญชิต  จันทร์ประโคน โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงชลิดา  ตอรบรัมย์ โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ปะกาสังข์ โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงพิมพิดา  ตระกูลรัมย์ โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงชลธิชา  ปะนามเตา โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงสุดารัตน์  สุธารัมย์ โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงพีรยา  คำหมื่น โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสุณิษา  จินมะเริง โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวิระกร  นาคูณ โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายตะวัน  บัวพันธ์ โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธนากร  แฝงพุธซา โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงสุกัญญา  ทับจันทร์ โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายฐารัฐ  ปานทอง โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงรัญชิดา  สอนไธสง โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
305 นางสาวภาวิดา  ชาธงไชย โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงสุนิสา  สุดไธสง โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายชูวิทย์  มลิวรรณ์ โรงเรียนบ้านแพ 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงวรัชพร  ตั้งไว้รัมย์ โรงเรียนบ้านแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายสิทธิชัย  อินต๊ะเสน โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายจีระศักดิ์  สุภสรณ์ โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงขวัญข้าว  หย่องเอ่น โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงปวริศา  ผาเจริญ โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงกฤติยาณี  ชนะกาจน์ โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศาลางาม โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธีระธาดา  แก้วกวย โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายทนุธรรม  โขนกระโทก โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงนารีรัตน์  ยาสุขี โรงเรียนบ้านวังปลัด 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายดนัย  คงรัมย์ โรงเรียนบ้านวังปลัด 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงวรรณพร  พาจำปา โรงเรียนบ้านวังปลัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายนัทธพงศ์  คงรัมย์ โรงเรียนบ้านวังปลัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงนิภาวรรณ  คุ้มสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านวังปลัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปุณยาภรณ์  ลิ้มประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายอนนต์  แสงเสถียร โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายญาณวุฒิ  ศิรินภาพร โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายธนโชติ  โคตพงษ์ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายกฤตชญา  ชะตารัมย์ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายชาณุ  มาตรกลาง โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายเทียนทันห์  บุญพร้อม โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงกุลธิดา  พิมวรรณ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายธนพล  เหรียญสมบูรณื โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงทอฝัน  รักษา โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงมลฤดี  กระจ่างจิต โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงภาณุมาศ  ชาติมนตรี โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มณีล้ำ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงศิริภิญญา  ยามดี โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงศุรัตนาวรรณ  สุขจิตต์ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงพัชราภา  วงศ์กล้า โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงเอวิตรา  ชัยทองดี โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พิลาล้ำ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอินทุอร  มัชฌิมา โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีวรรณา โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงอนันตญา  ชัยนาม โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงธัญชนก  สายทอง โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายทิวากร  พืมพ์วรรณา โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายปณัฐกร  แก้วดก โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ตุงใย โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงนิภาพรรณ  อาจสัมพันธ์กุล โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงภัทรน์นท์  อาจหนองหว้า โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพิมรพัตร  ขยันชุมนุม โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายวชิรกรณ์  โฉมสุข โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายอนวรรษ  อรรคโยโค โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายรัชชานนท์  อินทรกำแหง โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงภูริชญา  เถกิงผล โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงศิรัญญา  สุดแสง โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงยศวดี  แสนกล้า โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงพีชชตญานันท์  บุญเสริม โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงชุฎาภรณ์  พูนเพ็ง โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงกุลกัลยา  เชิงหอม โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงขวัญจิรา  เสามั่น โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายนนทวัฒน์  เสเล โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงพรชิตา  ระยาย้อย โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงสุชาดา  ชิดรัมย์ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงกัลยา  เภาแก้ว โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงจุฑารัตน์  มะลิซ้อน โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงศิริภัสสร  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงโชติกา  วงศ์เกียรติขจร โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงชลิดา  เสามั่น โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงอนุธิดา  วงค์ด้วง โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงอริศรา  เมฆสำโรง โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงเยาวภา  ปานทอง โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกัลยา  โสภา โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายเทพบุตร  สีคำ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกฤติยานี  บุตรศรีเมือง โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงยลดา  ยินดีฉาย โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายพงศ์นริศร์  พานิชสุทธิ์ โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายวีรวุฒิ  สนิทสนม โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายยุทธศักดิ์  ทรัพย์มาก โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงสิรินยา  ขุนนามวงษ์ โรงเรียนบ้านเสม็ด 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงพิมผกา  เสนานิมิตร โรงเรียนบ้านเสม็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายกรินทร์  ธรรมไธสง โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เติมทำรัมย์ โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงปวรรณณา  ขอดรัมย์ โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงชญานิษฐ์  มีทอง โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายวิชิต  แดงเทโพ โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายรังสรรณ์  เตไธสง โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงปาริฉัตร  ประจวบสุข โรงเรียนบ้านหนองครก 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงศิริภัตรา  คงสัตรา โรงเรียนบ้านหนองครก 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงธมลวรรณ  แสบงบาล โรงเรียนบ้านหนองครก 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงกรกมล  ขาวรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองครก 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายธนพัทธ์  ยามดี โรงเรียนบ้านหนองครก 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพศิกา  ผุยคำภา โรงเรียนบ้านหนองครก 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายจิรายุส  กล้าแข็ง โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายภูริ  สายกระสุน โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงพรนภา  ชินรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงมิลลิการ์  โยยรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงสุวรรณี  ชาวสวน โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงอรวรรณ  ยินดีรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  โยรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงอภิสรา  บุญหลาย โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายภูวเดช  มีพิษ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงชญานิน  เดชกุลรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงกัลยกร  ดัดตนรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สังสีแก้ว โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงมัญชุสา  ชาวประทุม โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงสายป่าน  ศรีสุขโข โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงกัญญวรา  เดิมทำรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงอภิษญา  สุดศิริ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงจิระนันท์  เดชกุลรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายปภาวิชญน์  ชินเกต โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1 ป.6 คณิตประถม
410 นายพิริยกร  แขกรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายปวิตร  ลิ้มเจริญ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แขกรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงศิริวิมล  แก้วใส โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายธีรเมธ  กองชัย โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงปราณี  หวานอารมณ์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงผกามาศ  ยุดรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายพิทยุตม์  ไชยสุริยงค์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงทิพรดา  ครีบผา โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงปิยดา  งามสง่า โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพัชรีพร  พิมรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงจีระไน  คำสา โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนริศรา  เพ็งปอพาน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายณัฐวุฒิ  นากอก โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงสุชาดา  ราชสีห์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายยุทธนา  เทียบคำ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายพรเทพ  จันโท โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงอัญชลี  ศรีทอง โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงนิศารัตน์  ปัจฉิมมา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงคริษฐา  ชอบรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงพัชริดา  สระสม โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  วันดี โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงสุจิตรา  อัปการัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายวรรณพรรณ  สอิ้งรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายวรวุฒิ  ศรีทอง โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายภานุวัตน์  หาระโคตร โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายภัทรพงศ์  วิชัยรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายณัฐวัฒิ  ก้อนพรหม โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรมมา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงนิจนรา  ทองแม้น โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงชนิกา  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงสุวนันทา  มืดหาญ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายทวี  สีตะริสุ โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงจารุวรรณ  จำเริญ โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงโชติมา  บัวทอง โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายคุณภัทร  เยินรัมย์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายสุทธิพงษ์  ฟูกโคกสูง โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงพรนิภา  หนองเหล็ก โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงสิริโสภา  วิถี โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงรัตติยา  ภาวงค์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายภูธาดา  พิลาทิพย์ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงอินทิรา  เยรัมย์ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงพัชรพร  ทบหลง โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายทินกร  ศาลางาม โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายกานน  ศิริกิจ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายภาคภูมิ  คำมูลศรี โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายธีรพงศ์  เพ็งแข โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงศิริวรรณ  แจ่มเที่ยงตรง โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงวิระดา  พลมีศักดิ์ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงสิริพร  ยารัมย์ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายสุรศักดิ์  เส้นตรง โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายวัฒนา  จันทพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงอภิญญา  หนองนา โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายธนภัทร  วงศ์ศิริ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายเรืองยศ  อินทวี โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทะมาตย์ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายฐิติวัสส์  สุราราษฏร์ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงชุติมันต์  พะวัดทะ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงชลธร  ศรีบุตร โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงสายฝน  สมไธสง โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพัชราภา  ประทุมมา โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงชินันพร  พลพวก โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงผกาวรรณ  เสียงเสนาะ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงอารยา  บุญกุล โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงมณิสรา  มีด้วง โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงภัทชราภา  สวัสดี โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายสุทธิพงศ์  ทองสาย โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงจิดาภา  นมัสไธสง โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงสุพรทิพย์  นุชัยรัมย์ โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายหลักทัย  จันทศร โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายสภัควี  อนุพงศากูล โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงจิรภิญญา  ด้ายกลาง โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงยลรพา  สังฆะเวช โรงเรียนวัดท่าเรียบ 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงไอรดา  งามเจริญ โรงเรียนวัดท่าเรียบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงอทิตยา  นาลาด โรงเรียนวัดท่าเรียบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงจันทรพรรณ  นาลาด โรงเรียนวัดท่าเรียบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงพรธิดา  สามนคร โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงนันธิชา  เจียมศิริ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายวีรพัตน์  วิเศษดอนหวาย โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงชนิศา  คำตัน โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงอรพินท์  อินกอง โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายสรศักดิ์  ฝ่ายพลแสน โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายชรินทร์  นนสีราช โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายวงศธร  ผึ่งไธสง โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายธนากร  เหมือยไธสง โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายกฤษณะ  ปิดตาระโพธิ์ โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายเดชณรงค์  บัวระพา โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงฆริศา  นุ้ยบุตร โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายศรันย์  บุญเข็ม โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายคมสัน  ยันไธสง โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายเจษฎา  เพียรไธสง โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงไหมฟ้า  เจริญสุข โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายประกฤษฏิ์  ปึกไธสง โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายณทชัย  ย่อยไธสง โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายอิทธิกร  บุญโจม โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงญาดา  เมยไธสง โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงวัชราภรณ์  สอนทมาตย์ โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงชนิตา  หอมดวง โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงณัฐนิชา  เย็็นไธสง โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงณัฐชา  เนียวเจริญ โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงทิพย์นารี  ยินไธสง โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายกนกพร  อิ่มจีน โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงสุธาทิพย์  เประดา โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงกิรณา  สาหับ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงศิรินัน  แรดไรรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณัฐฐิญา  ต่อล้ำธนไพศาล โรงเรียนวัดบ้านพลับ 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายปิยะศรา  สายกระสุน โรงเรียนวัดบ้านพลับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงเปรมฤดี  เฉียบแหลม โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงปัญจพร  กล่อมกามิฬ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายจิระพงษ์  คาดไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงเกศริน  เกตุดี โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เงินชาลี โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงกุลณัฐ  วิบูลย์กุล โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  กัณหา โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายภูติ  พรมชินวงศ์ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงภัทรภรณ์  แก้วดอนรี โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงปิยธิดา  ชนะหาญ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงวราภรณ์  ณ เรียนไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงจุฑามาศ  อุส่าห์ดี โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เที่ยงโยธา โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงภาวิณี  ทองทะวิง โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงสุนิษา  อนุตรี โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชัยสีดา โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงชวนฝัน  เคลื่อนไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ศรีภา โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงปนัดดา  กั้นเกษ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงกชกร  จันทร์สุข โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายพัชรพงษ์  แถวไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายพงศ์เทพ  มาลาฝอย โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายพยุหพล  สวามิชัย โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายศุภโชค  สุขเกิน โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงอมราพร  วงศ์อุดมทรัพย์ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงผกามาศ  บุญเกิด โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชมชื่น โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปริตา  รัศมียันต์ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงชุติมา  แคว้นไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงปภาณิน  พันชนัง โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงธนันท์ชฏา  โรจนชัยศักดิ์ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายวริทธิ์  หลเมฆ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายเขมทัต  ปุยะโท โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายอภิวัฒน์  เดียงสา โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายโสฬส  ชำนิกล้า โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายวศกร  ฉาไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงสุพิชญา  เทกอง โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายภูรีภัทร  ระวังกลาง โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายสวิตต์  พงพันนา โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายสรวิชญ์  นวลคำ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายมงคล  สุริวงศ์ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายธนากร  บุญเศษ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงจิรธนา  ชื่นชม โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายกฤษณะ  ทูลไธสง โรงเรียนวัดสมณาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายธนวัฒน์  วิชาจารย์ โรงเรียนวัดสมณาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายจิราวุฒิ  นครไธสง โรงเรียนวัดสมณาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงศิลาทิพย์  พัดไธสง โรงเรียนวัดสมณาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงวราภรณ์  โทไธสง โรงเรียนวัดสมณาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายฐิตินันท์  มากพูน โรงเรียนวัดสมณาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีภา โรงเรียนวัดสระบัว 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงณัฐวิภา  ชุมสงฆ์ โรงเรียนวัดสระบัว 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงกนต์รพี  ชนะค้า โรงเรียนวัดสระบัว 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายพชร  บุญปัด โรงเรียนวัดสระบัว 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กชายณัฐวุฒิ  ยาวาปี โรงเรียนวัดสระบัว 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงภรปภัส  สารบรรณ โรงเรียนวัดสระบัว 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายศุภชัย  ศรีภา โรงเรียนวัดสระบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายจารุวัฒน์  เตือนศรี โรงเรียนวัดสระบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวสุกัญญา  อ้นไธสง โรงเรียนวัดสระบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นางสาวกีรติ  จิตรนอก โรงเรียนวัดสระบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นายนพรัตน์  สุดสังข์ โรงเรียนวัดสระบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นางสาวลลิตา  ผาดไธสง โรงเรียนวัดสระบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงจุฑามาศ  เวียกไธสง โรงเรียนวัดสระบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงศศิกานต์  นามไธสง โรงเรียนวัดสระบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงกมลวรรณ  กิ่งนอก โรงเรียนวัดสระบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แต้มพิมาย โรงเรียนวัดสระบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงขวัญจิรา  เจ๊กไธสง โรงเรียนวัดสระบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงณัฐวดี  โพธิบัติ โรงเรียนวัดสระบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงอนันตยา  นาทไธสง โรงเรียนวัดสระบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงกรวิภา  แสนอยู่ โรงเรียนวัดสิริมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงฟ้าใส  หมวดไธสง โรงเรียนวัดสิริมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายบัญญวัต  เพียรนาราษฎร์ โรงเรียนวัดสิริมงคล 1 ป.4 คณิตประถม
591 เด็กชายอภิสิทธิ์  เสนคำ โรงเรียนวัดสิริมงคล 1 ป.4 คณิตประถม
592 เด็กชายภูชิต  สายจันทร์ โรงเรียนวัดสิริมงคล 1 ป.4 คณิตประถม
593 เด็กหญิงปิยวรรณ  ยุทไธสง โรงเรียนวัดสิริมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงสุจิตรา  พลไธสง โรงเรียนวัดสิริมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงพิมผกา  ศรีเสน โรงเรียนวัดสิริมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอาภัสรา  วึบชัยภูมิ โรงเรียนวัดสิริมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงณิชา  เสนคำ โรงเรียนวัดสิริมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายกิตติคุณ  ขันติกุล โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายคมสัน  บุญเกิด โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายปัณณวิชญ์  จอดนอก โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงธัญชนก  โพธิขำ โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงจีรนันท์  เกิดกล้า โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายณัฐพล  เลไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายเขมทัต  จักษุทิพย์ โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงอารยา  ศรีนวล โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ชาลี โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ไกรจันทร์ โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงนันทิชา  พิมทอง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายสิริภาส  สีเขียว โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงกุลภัสสร์  บุญลับ โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงรุ่งฤดี  เรืองไพศาล โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงสุภาวิดา  ประเสริฐสวัสดิ์ โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงเกวลี  เจริญศรี โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายอบูดี  เรืองไพศาล โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
615 เด็กชายธีระวิทย์  เทพจิต โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงอทิตญา  สลาพิมพ์ โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงแพรพร  ปานไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงขวัญข้าว  รักมณี โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายธนภัทร  วงศ์วัฒนาวิจิตร โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงวรพิชชา  กิจไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงจิรัชยา  ดีเสมอ โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงรพีพรรณ  ช่วงชิง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงวริษฐา  มากมน โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายกรินทร์  แก้วนิล โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงมณีรัตน์  อบอุ่น โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงทัศนนันท์  ใจกล้า โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงภัทร์สิริรักษ์  อุ่นทานนท์ โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงชมพูนุช  แสนมณี โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงธันยาพร  อดทน โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงกันยา  ธรณี โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงดวงลดา  ด่านแก้ว โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงสุธาริณี  สุทธิประภา โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงมธุลดา  โปร่งไธสง โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายณัฐดนัย  คันทา โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายภูริพัฒน์  แคว้นไธสง โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงฐิตาพร  อุตรา โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายอนุพงศ์  เรืองศิริ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีจันทา โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงดนุลดา  เคนพันค้อ โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงสุภชา  วิชาชัย โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงรุจิรา  ทบดี โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงวรรณกานต์  ปัดกอง โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงธนัชพร  ยอดปรางค์ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายภูธเนศ  ทาสา โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายธนนนท์  มลกา โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงช่อนภา  ดงงาม โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ยุทธอาจ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงธัญพิชชา  อิงไธสง โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงชุติมา  ตลอดไธสง โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงสุภัคสร  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงฑิตฐิตา  กล่อมจิต โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายสิรวิชญ์  พรมแสง โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายจิระพงศ์  จำเริญ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงภัทราพร  ลิ้มประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงพัชราพร  บุญคงทน โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงพรฉวี  คำภีระ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายพงศ์เทพ  อุไรแข โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายปรินทร  กมล โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายพิพัฒน์  แสงบุตร โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กชายธีรเทพ  ศรีตะสังข์ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงขนิษฐา  แข็งขัน โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงจุฑามาศ  มาเจริญ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายปรัธนา  ยารัมย์ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงชนินทร์พร  วัฒนพัฒน์กุลธร โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ยินดี โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงปัทมพร  วงษ์ชาดา โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายธนกฤต  สิงห์เสนา โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงกนกศรี  ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงวราพร  นิวรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงสาวิกา  เสริมผล โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายธนพงษ์  ชนไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงจิราพัชร  คำภีระ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงชนกนันท์  แก้วภักดี โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงนิลดา  วงศ์ศีวี โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงภาลิณี  พลเจริญ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงสุรีพร  ใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงธิดาอัปสร  เมืองอิน โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงณิชชานรี  สมภารเพียง โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงเกศแก้ว  ธรรมรักษา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กชายเทพนิมิต  ชำนิกล้า โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณทา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายพงศ์ภวัต  นามสิมมา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายปัณณธร  คำแสน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายภูริภัทร  ชาชำนาญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงพรปวีณ์  กิตยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายธนภูมิ  สุริกร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงศิรภัสสร  พรมบุตร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายอาชาวศิษฐ์  ปะทะโก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายชิษณุพงศ์  หนองคาย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายนวพรรษ  ทำไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายชยพล  ปักกาวะลา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงภัชรธิดา  พัชราชีวิน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีจันทะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงอมริสา  เลไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายพงษ์สัมพัฒน์  จิมไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงแพรวนภา  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายณัฐดนัย  เหมือนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงณัฐกานต์  สำโรงแสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงกฤติมา  พงษ์ไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงวรัญญา  เกตุไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายภูเบศ  ศรีคุณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงสิริกร  สำโรงลุน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงปทิตตา  โนนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงทิพย์ญาดา  สีเขียว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงนานาพร  อำมะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงอริสา  ปีตะเสน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงศิวาภรณ์  เสริญไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายธีรโชติ  ยอดไฟอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงธนัญญา  ดอกไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายวิธวิทย์  อุ่นศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงธนัญญา  บุราณรมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 คณิตประถม
713 เด็กหญิงดนยา  เกี้ยวไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 คณิตประถม
714 เด็กชายธนโชค  กุลไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 คณิตประถม
715 เด็กชายภัทรพงศ์  ทุยโพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 คณิตประถม
716 เด็กชายทศธรรม  เฮงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 คณิตประถม
717 เด็กชายชัยวัฒน์  กาวไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายรัชชานนท์  คูตระกูล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายณัฐนนท์  แปลงยศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายฉลองรัฐ  เจริญไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายณัฐชนน  โลไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กหญิงธนิสรา  จำปาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
723 เด็กหญิงณัฐภิชา  แปวไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
724 เด็กหญิงณัฐชา  นิกรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงจีรนันท์  นาคเครือ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายวรวิช  กิติสกนธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายชนวีร์  ชุนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
728 เด็กหญิงลักษณารีย์  จังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงกรชนก  เหล่ามานะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
730 เด็กหญิงภูริชญา  พลอาษา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พลพุฒินันท์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงแก้วเก้า  ธรรมรักษา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงศุภิสรา  จิตไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายประพัฒน์  ศิริกิจ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงอนงค์อร  สืบสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงปาลิตา  ประทุมคำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงอารียา  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายระพีพัฒน์  บุตรวิชา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรมมีเดช โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายศิวกร  หอมเย็น โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายกษวัต  วัฒนานุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายภูมินทร์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงปณิขา  ภาศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงภัคจิรา  จักษุทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงกัญญานัฐ  แก้วไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายปวริศน์  เชิดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายกิตติคุณ  วานนท์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงภคพร  ปลื้มจิต โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงพัชริญา  แสงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงณัฐธนิชา  เสินไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายทองธนา  ทองธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายชนะทรัพย์  วารี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงรินลดา  เจียนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงพรกมล  จันเสน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงวรุณพร  ชำนาญสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงพลอยพัชรา  จริงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงภัครวดี  เจิมแหล่ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายภูสิทธิ์  ตั้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่สง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงตะวันฉาย  ธิมูล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงจิราชา  ปลื้มพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงศุภจิตรา  การะเกษ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงณฎาพัณณ์  ธนโชคสิทธาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงบุษบา  พินิจ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงณวพรรณ  ประดับโชติ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงธมลวรรณ  ยะประโคน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงกวินธิดา  สินสุวงศ์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงอทิตยา  เดื่อไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายชนาธิป  มามาก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงศิริรัตน์  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายภูริ  ตั้งพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายรัฐเกียรติเพชร  วิหคเหิร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงวิภาวรรณ  วรจิต โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ชัยไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายติณณภพ  อันดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงณัฐมล  รอดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงรักษ์สกุล  หงษ์สา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงสุภัทรา  อิงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงญาณิศา  วาปีเน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงวิมลรัตน์  เนยเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายอชิรวิชญ์  วัฒนานุสิทธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายพัชรพล  ชัยไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงปภาดา  รัตนเกษม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงปราณปรียา  ชุ่มเสนา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายวัรภัทร  ไกรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายสรวิชญ์  ศิริวงศ์พานิช โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายนิธิพัฒธ์  คล้ายคลึงมี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงนัฏฐา  เปิมไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงศุภนุช  เลิศไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงภิญญาดา  เจิมแหล่ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงพัชรี  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายอมรเทพ  สุริยะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายเรืองศิลป์  โอดเปี้ย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงชาลิสา  ชิณเกตุ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงรัญชิดา  นามวิเศษ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายธาราเทพ  แดงเรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงสุทธิมนต์  นวลผ่อง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงชนัญชิดา  กสานต์ศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายกฤตวิทย์  พาภักดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายภูชิต  ทรงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายศิวกร  สานหมวง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายอนิวัต  โพธิสาร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายภูริช  ภูผาขวัญข้าว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงชนัญธิดา  ต้นวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงปรียาภรณ์  บูชารัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงพันธิตา  เกษไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วัฒนานุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงชนัญชิดา  แจ่มศิลา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงปาณิสรา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงพัทธนันท์  บุราณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงกมลนัฐ  แสนมณี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงปพัชญา  เฉิดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงภัณฑิลา  คิดระเบียบ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายธีรพล  ชัยมั่น โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายอภิรักษ์  สมชาติ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายไอศูรย์  คำสะอาด โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กชายพยุงศักดิ์  ยำรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงนพรัตน์  จันทร์แสง โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กชายสรชัช  สานอก โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงสายสวรรค์  นันทชัย โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงนุชรินทร์  คำภาวะ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงพรศิริ  จันทร์แสง โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงธาราทิพย์  ตรีพล โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เตณะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม