รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจิรัชญา  รามัญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บุญเขื่อง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรกช  คำปลิว โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณปภา  รัดหนองขี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีเนาว์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสุนานาถ  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงสิริกัญญา  จันทร์ไทย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายปรพล  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอนันญา  แพร่งนคร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงศ์ชัยเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกชกรณ์  เคยดอน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธัญญากานต์  มีกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัณฐมณี  เกษรนวน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอัญชริดา  สามารถ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอาทิตยา  ศิริเมฆา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสุภาพร  ปลื้มสายแสง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงแพรวพราว  รักบุญยัง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แรงน้อย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  อาภรณ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอรวรรณ  ปานกระโทก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายนนทชัย  ยาวจันทึก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายทวีโชค  ทัดไทย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  ละเอียด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกุลนัฐดา  คนชุม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธนัธกานต์  ศิริวานิช โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิริพิพัฒน์ถาวร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงบุษราคุม  โตสกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธราเทพ  ศรีชุมแสง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงรติมา  อยู่สาโก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสุชานาถ  นานาชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชฎาพร  สีผักแว่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มัสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงญาดา  ศรีไชโยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจิราภรณ์  ครจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอรุณกมล  เสาเคหา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวราภรณ์  หลวงศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงวชิรญาณ์  นาราช โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปทิตตา  ขันทะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายพณศร  ไผ่นวล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปัณณพร  แมลงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธฤตมน  ซอมประโคน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปัญญพัฒน์  กาวินคำ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงมัญชุพร  นุชเทียน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายกิตติภัฎ  ทองพูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายพรรษา  คงประโคน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิชญ์ชรัตน์  เชิดธีระกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายนิธิวัชร์  เรืองอุดมเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงศิริรัตน์  สนธิสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงธิดารัตน์  ฉิมกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพรปวิณ  ทรัพย์ทรายทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกนกภรณ์  เครือบุตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงนิโลบล  ปรินทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงญาดา  จันทร์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงนิตติยา  ดิษตะคุ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มีพรหมดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายณัฐธัญจ์  คฤหานนท์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงกนกนภัส  งามธงไชย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายธรรม์ธวัช  พรมรุกขชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงวรรณภา  บุตรสาร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงอรกัญญา  ชาวดง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงศิรินันท์  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงผกามาศ  พจน์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายศิริศักดิ์  บนพิมาย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงฐิติพร  ตรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธันทิวารัตน์  โยงกระโทก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงภัทรธิดา  พันธ์ฉาย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอรรญาณี  สามเณร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายบวรรัตน์  ชัยพัฒน์ปรีชา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงฐิติพร  หนูกระโทก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงเขมจิรา  ศิริถาวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายนฤเดช  โนดประโคน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายยศกร  แมลงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณัชชา  กุโนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสุชานุช  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงชนัญญา  จันทร์ละมุนมา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปุณยนุช  คงแจ้ง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยันละหา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงชนิดาภา  สวัสดิ์พูน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงเพียงขวัญ  รุ่งพิรุณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงเกตน์สิรี  จิตต์รุ่งเรืองสุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงดวงกมล  ดีลุน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ตังธนรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายปัณณธร  กลิ่นสมหวัง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายเจษฎา  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายนิธิกร  หลาง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงมานิตา  จีนเกา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงธนัญชนก  รักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงศศิภา  กลิ่นตั้น โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงรุ่งนภา  ศิริวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงมุจลินทร์  อาจอาสา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสุนิสา  พึ่งประสพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายพฤกษ์  จันทร์สันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพิมพ์บุษกร  ซองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายธีธัช  อร่าม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายติณณภพ  บุญตา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกานต์ทิตา  มหาวสุ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสิริการย์  สิงห์วงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายธนกฤต  โพธิมาตร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงอภิญญา  โชคเกิด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสิตานันท์  เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายนิรุช  ยุตะวัน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชมนภัส  แสงสุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงเปมิกา  สงนอก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสุนิสา  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงเกตน์ดากานต์  เหมกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงใบบัว  ประนินทา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชมพูนุท  ขำเอนก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายวัสสานะ  วันดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงวิชญาพร  รามพุทรา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงศุภาพร  เหลื่อมล้ำ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพิญชนิดา  ธรรมคุณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงวรัญธิญา  ลือวรรณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสุนันทา  ยินดีรส โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  เวียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฐณิชา  จอกทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพัณณิน  ล้อประโคน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปุณยวีร์  องอาจ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงภูริชญา  สมัยธรรม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพัฒน์นรี  คำสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายสกนธ์  ธัญญศิรินนท์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสุภัทชา  สุริวงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศุภมงคลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายธีรภัทร  วิจิตรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณัฐดิษฐ์  เทียนวรรณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายบุริศร์  พันอุไร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  กล่อมกามิฬ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไชยยา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธัสสพร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสร้อยมณี  ปราบภัย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายจักรกฤษ  พวงลัดดา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายจิรพัฒน์  โคตรวิชา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงนิธินันท์  ทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายอรรถพล  ธรรมนาม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงรุจิรา  รุดชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายรพีพงค์  อภัยจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงจิณัฐตา  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนภาธาร  สอาดชอบ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณิชกานต์  หลวงชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายภูวิศ  รักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกนิษฐา  พรมประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงศศิวิมล  พึ่งประสพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงภัคจิรา  อภัยจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายศิริพงษ์  แถวกระโทก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายกิตติภณ  ย่ามกลาง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายวชิรวิทย์  รัมมะเอ็ด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายศรันชัย  ทิพย์กูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายวทัญญู  ถัง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงอัญมณี  ซิลเลฟสกี้ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพิมฤทัย  ป้อมทะเล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงเกศริน  คงตะเคียน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เทียนเจษฎา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายวชิรวัตติ์  บุญมาพบ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสุนิษา  พิรมนาจ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงศิริรักษ์  อัตนโถ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายกิตติภณ  พรหมลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายนเรศ  สิทธิผล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายชัชพงศ์  เวียงจันทึก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนโชติ  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกิจตินันท์  ขำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงชญาดา  ไชยปัน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จีนมะโน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงศศิชา  กลิ่นตั้น โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงมณีโชติรส  เช่นพิมาย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวราภรณ์  หาญประเทศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธนัสฐา  จันทร์ไทย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนัชชา  อร่าม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงจิรชญา  บุญเขื่อง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนันทิกานต์  คุณวงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายหัสดี  อาจนิยม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงวาสนา  หมื่นพล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายฑีฆวัฒน์  ชุมนุมดวง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงรัตนาวลี  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงสิวิมล  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายตุลา  เทพสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงศิริวรรณ  โชติกลาง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงปัญญา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพชรพรรณ  โสภา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงอุษนีย์  ชูเกาะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปัณวรรธ  เริ่มปลูก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงศุภญา  โชติยศพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงแพรวา  เกษี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงชลดา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายนิติภูมิ  เถาปรัก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธิมานนท์  ศิริถาวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพงศพัศ  ชื่นชู โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนดา  เสาวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพีรทัด  ฉิมวัย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงธนัญญา  เคนนำ้เที่ยง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธนภัทร  เนตรมณี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายพิพัฒน์  แซ่ตัง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายอรามชัย  เอี่ยมรัมยฺ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ดมอ๊อด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายวัชรพงศ์  พัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงญาดารัตน์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัฐริญา  พรมนัส โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายแทนตะวัน  สีนำ้เงิน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายก้องภพ  จีนบุตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายปรวรรตน์  ทองทำกิจ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศศิกานต์  ทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายเตชินทร์  แก้วบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธามนิธิศ  อร่าม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพัชราภา  สายสุด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอัญชิสา  โยสาจันทร์ฺ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกันต์กมล  ทองทำกิจ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงรัตนาวดี  เนาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงจันทรัสม์  เทพเนาว์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอัฐภิญญา  อินทสาร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพัชริดา  ภู่ห้อย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสุดารัตน์  เขตกระโทก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายแก้วขวัญ  เถาปรัก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายณัฐวัสส์  จันทรคาต โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนิณณา  วารินกุฏ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายศุภกร  สอนศิษย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายสรวิชญ์  เสาวพันธ์ โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายอิงธรรม  รักประชาธรรม โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายสรวิชญ์  นกยูง โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายกฤษกร  เสาวพันธ์ โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงอริสรา  ศัตรูพินาศ โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงปัญญาพร  บุญประสาท โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงภคพร  ขวัญทวี โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงธิญาดา  แก้วขุนทอง โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงขวัญคณัสนันท์  แก้วอำไพ โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงนภาพร  เรไรสระน้อย โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายพัชรวัฒน์  วิพัธครตระกูล โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงกรกนก  วิทย์ศลาพงษ์ โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายศิปพัฒน์  ถนอมทรัพย์ โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงจีระนันท์  โคจอน โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงลินดา  พึ่งประสพ โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงนันทรัตน์  ภู่ห้อย โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปีระกา  โพธิยา โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงศิรภัสสร  กิจเจริญ โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงศิริยาพร  จีนชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงวาสนา  มาประโคน โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงถิรนันท์  เนริกุล โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงปาริตา  เพชร์รัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงณัฐวดี  ชูศรี โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายญาณภัทร  คงนันทะ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงมนัสพร  ทนทาน โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายกฤษณะ  ชาจุหลัน โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ชูอาวุธ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงณัฏฐา  สวัสดิ์พูน โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายพงศกร  ทองคำ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง 1 ป.5 คณิตประถม
251 นางสาวกฤษติกา่  วันยุมา โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พรมศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงธิญาดา  รุ่งพิรุณ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายธนกร  ศิริเมฆา โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายนภัทร  มณฑล โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงเกวลินญาณ์  บุญทา โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงภัทราภา  เจิมขุนทด โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสุจิรา  อาระสา โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงภัชราภา  ทาหาร โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอุบลวรรณา  การัมย์ โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายจุลณพ  ทิสารัมย์ โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายอนุชา  วิชัยรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายพงษ์เพชร  โกติรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายกลทีป์  ไพเราะ โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายอาชา  สินชัยยา โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายศุภกิตติ์  คลังกูล โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงิกิ่งแก้ว  ปารารัมย์ โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงรดา  ศรีณรงค์ โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงมะลิวัลย์  คงนันทะ โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์นอก โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงวรัญญา  เพ็ชรศรี โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงรัชชาวดี  ศรีเชื้อ โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงคีตภัทร  พึ่งด่านกลาง โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงศศิกานต์  จิ๋วจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกมลชนก  กลมกล่อม โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายกฤตภาส  ศรีสุข โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงวรรณิดา  สุนทรัตน์ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงพรพิมล  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงนภัสกร  ลดกระโทก โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงนิตติยา  ศรีธาตุ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงธนพร  แต้มทอง โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงปนัดดา  ประสิทธิ์กูล โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายธนาธิป  วอง โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงปริยากร  สิงห์เงา โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงพลอย  ศรีวรสาร โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงบุญพิทักษ์  หาญจะบก โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงปรียานุช  ประสิทธิ์กูล โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงมนิสา  บำเพ็ญพงษ์ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงวันวิสาข์  ปลื้มชัยภูมิ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงบุญญาพร  เพียงกระโทก โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก่กล้า โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชัชชญา  ภู่พูลทรัพย์ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงอรจิรา  งามแสง โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงระวินทนิภา  โชตฉิมมะดัน โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงรพีพร  บุญทูล โรงเรียนบ้านขามน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงศิริมล  โพธฺิ์เงิน โรงเรียนบ้านขามน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสรัลยา  งาหอม โรงเรียนบ้านขามน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกนิษฐา  วุฒิยา โรงเรียนบ้านขามน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงนันทิชา  ห้าพุทรา โรงเรียนบ้านขามน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายสิงหนาท  สิงห์สนั่น โรงเรียนบ้านขามน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวรัทยา  ที่รัก โรงเรียนบ้านขามน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายนพนันท์  สินสุพรรณ์ โรงเรียนบ้านขามน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ปานทอง โรงเรียนบ้านขามน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายณัฐวุฒิ  จบปาน โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายอรรถพร  สีทาเเก โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายธนวัตร  หีนภู โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายเจษฎากร  ศรีคณายุรักษ์ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายอนุวัฒน์  คลังกูล โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายณัฐพล  เกลี้ยงเเสนเมือง โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงธนกาญจน์  บุญคุ้ม โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์เงิน โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายโพธิราช  อุทธิยา โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงขวัญจิรา  หอมฉุน โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายกิตติภูมิ  เซียงเครือ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงณัฐชา  วุฒิยา โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปานฤทัย  คำริส โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงพาฝัน  เสาวโรรังสฤษฎ์ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงสาธิกา  ประทุมสันต์ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงพิชชานันท์  เนียมจิตร โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงศศิวิมล  อุดมพล โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงศญามนต์  เพชรประไพ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงธิญาดา  รักสนาม โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงวนิดา  ปัตตายะสา โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงธัญญา  กำพูชาติ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงเมทราวดี  กองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทรงวาจา โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายกฤษณพงษ์  บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายรพีภัทร  วิเศษพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงธัญชนก  ทิพย์อักษร โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงภิญญดา  โค่นถอน โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอภิชญา  บำเพ็ญบุญ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงณัฐนิชชา  บุพลา โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายสุวัณณวรรษ  แจ่มทองหลาง โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงหทัยภัทร์  อยู่สบาย โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงภานิดา  สีลาคม โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงปิ่นมุก  ทับคำมูล โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงวริศรา  พรมธิดา โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอรทัย  สันตะ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายณัฐพล  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณธิดา  พรแสน โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงปาริฉัตร  โสคำภา โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพิยดา  โล่นารายณ์ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสุดารัตน์  วิเศษพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปาริสา  พันธ์ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายณัฐพงษ์  เผื่อแผ่ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายพีระพล  ระดาบุตร โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงกาญจนาพร  วังโตนด โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงญาดาวดี  มหิงศาเดช โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงปนัดดา  สินสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงปารียา  บุนรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงมลธิรา  ชูจอหอ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงเรวดี  ปรีชาพูด โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสาวิกา  ลานอก โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงสุชาวดี  สารินทร์ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยิ้มพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงขวัญจิรา  ชาชำนาญ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายชาคริต  ชื่นหล่อสังข์ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายพีรพัฒน์  กะการดี โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายศักเดชา  ป้องภา โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายรัฐภูมิ  ดวงจิต โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปริมนภา  บุญสมศรี โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายณัฐพร  เพ็งประโคน โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงสุชาดา  มุ่งอ้อมกลาง โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงศิริขวัญ  ลามูลชา โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงแจ่มฟ้า  ค้อมกระโทก โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงเมธาวี  คงตระการ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกมลพร  ศิริกำเนิด โรงเรียนบ้านฝ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงรมย์สิรี  โสลมลำ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงวาสนา  วงศ์คำ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายสิทธิพัฒน์  ละอองเอก โรงเรียนบ้านฝ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
373 นางสาวชนิดา  นิ่มพันธ์ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงสุชาวดี  หาญณรงค์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงวิลาสินี  วรรณกาล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงขวัญจิรา  โพธิ์ดนัย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายศุภสัณห์  ขันบุญ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงจิรัญญา  บุญหล้า โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงวรัญญา  ผลบุญ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงกัลย์สุดา  กองดวง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญสอน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธะไชย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงหรรษลักษณ์  คอนทอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำไหล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงสุวิภาวรรณ  บุญเรืองศรี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายเกียรติศักดิ์  กระแสโสม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงอนุธิดา  แทนสา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงจิดาภา  อุ่นเรือง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงพิยดา  นิรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จินดาศรี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงกัลยาณี  ชื่นพงษา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงรัศมี  เจริญรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีดา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงรพีพร  ทรงวิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แก้มแสนเมือง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงอินทิรา  บุญทา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงกุลสตรี  บัวแสง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายเอกริน  ถาหนองบัว โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กชายกิตธาดา  ยอดนางรอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงชลลดา  พลเมือง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงศิริพร  ถะเกิงผล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จอดกลาง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงณัชชา  กลบกลิ่น โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงวาสิณี  ยวงกระโทก โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คณา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงฉัตธิยา  ปิ่นแคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงณิชา  วงศ์ณรงค์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายวุฒิกานต์  ด้วงแหวะ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์รัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายธนภูมิ  ทองสุภาพ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงชลินทร  ศิริสุข โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงปฏิภาณ  โคตรโสภา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงกิ่งฟ้า  ด่านอินถา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายภานุพงศ์  บัวนาค โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงอธิการ  เหยียดรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงสุทธวีร์  หนูช้างเผือก โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงกนกพร  พัลวัล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงพัณนิตา  บุญธรรมมา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายภาคภูมิ  นนทสุวรรณ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงฐิตาภา  กว่างสนิท โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงวริศรา  เพ็ชรสูงเนิน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงปริยาภรณ์  ทินรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงจินห์นิภา  ลาหนองแคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงจิตสิริมณี  ลำมะนา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงพัณณิตา  โกยชัย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงอิงลดา  ขยันงาน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายธรรมวัฒน์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายภูริพัฒน์  ทินนารัตน์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงสุชาวดี  โคตรภูธร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายสรวิชญ์  สุขงาม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายศิวกร  วงศ์ชาลี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายโกมินทร์  พัลวัล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนิภาวรรณ  วงศ์หนูพะเนาว์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงเพชรลดา  ปีกษี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงอริสา  ปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายธิติ  ราชประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงเมธาวี  ดวงบุตร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงชุติมล  บุญศรี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณัฐนรี  สืบค้า โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพริมารตา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพรจินดา  มุตติศานต์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงชนาภา  พรหมโสฬส โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชาติมนตรี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงชนกวนันท์  มาตุเวช โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงปลายฟ้า  ฉ่ำโสฬส โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายณัฐชนน  เกาแกกูล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกันต์กมล  รสน้อย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงธตรฐ  บุตรสืบสาย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายอิทธิพัทธ์  วันโสภา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายภูมิภัทร  บุตรสืบสาย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงแพรวรำไพ  รูปเรี่ยม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงปัญญดา  เชื้อฉุน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงปรีณพรรณ  ไข้วพันธ์ุ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงแกมกาญจณ์  จันทร์อาหาร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงฐิติวรดา  ด้วงประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ศรีทอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอริสรา  ตรีอินทอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายปุริม  สิงหเสนี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงมัญชุสา  ทศพักตร์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงวิภาวรรณ  หงศิริ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงอรัญญา  ฉ่ำโสฬส โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงญาณิศา  หลอดแก้ว โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงอลิษา  หาโยค โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงกนกอร  บุญประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงวรวรรณ  นกเล็ก โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงอนัญญา  ยามดี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงนภัสสร  ประมวลมา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงอภิญญา  ธรรมทวี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายณัฐพนธ์  พัลวัล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายชัยธวัช  นาคทองอินทร์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณัฐวรรณ  คุณล้าน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงชนิชา  ก้องพิมาย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายจิณณธรรม  ธนสมุทร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายยศพร  บุญเนตร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายภควัต  โยสาจันทร์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ปักเคทัง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพัชราภา  สิงหรา ณ อยุธยา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงปนัดดา  สอนสำโรง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงทิมาภรณ์  ใจหมั่น โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สังวาล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงชุติมา  พันธ์สง่า โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สายลาม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงวราสิณี  บุญประสาร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงปยุดา  บุรุษรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงอัญมณี  จึงมีชัย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงพิชญาภา  ปัดคำ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายวีรภัทร  โพธิสาร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายวัชรินทร์  สถานเถื่อน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงลลิดา  ตึดพันธ์พงษ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงจิรัชญา  บุตรหึง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงเปียทิพย์  บุญฑา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วรากยาง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วรากยาง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงสุดารัตน์  นุโยค โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายจิรายุ  มูระคา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงหทัยภัทร  เลียบบัวป่า โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงญานิกา  แว่นประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงยูลิป  ชาญสูงเนิน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงปาลินี  ม่วงนารอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงนัทธกานต์  เหลากูล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงอรพิมพ์  ฉ่ำโสฬส โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงอินทิรา  เมฆหมอก โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงขนิษฐา  คุณชื่น โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายเกียรติคุณ  ทองชมภู โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายธีรภัทร  ปราบภัย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายอามินทร์  ใบคาน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงณัฐนิชา  วงษ์ชาดา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงภัทราภา  มาลัย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงชลธิชา  ชะชางรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงอภิชญา  หลักงาม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงชาครีญา  ดอมไธสง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสายรุ้ง  ม่วงสำเภา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายณัฐพงศ์  ยอดเยี่ยมแกร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงชนิกานต์  นามสะอาด โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุธรรม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงโชติกา  สุโขพันธ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายจิรัฏฐ์  โจมรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงนาเดีย  เปรงปราง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงมณีรัตน์  บุตรจันทร์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงสายฝน  เนื่องสกุล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงรุจรวี  ศรีกิมแก้ว โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายธีรภัทร  วาสะรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงวิภาวรรณ  เศวตธีรพงศ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงกฤษณา  วะดี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุทธิโส โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายพิชญชต์  แซ่เล้า โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงธัญรดา  คงสืบ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงณัฐสินี  ปาละโค โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพิชญาภา  เฉลียวรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงจันทิมาพร  กลิ้งรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงวรพร  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงมณีรัตน์  ชะรุงรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงชนาธิป  อุ่นเรือง โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายวีระศักดิ์  ขุนญารัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายภูริเดช  เรืองรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายสีหราช  แสงเกษ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงณัฐชา  ปันรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กชายประสูตร  พูดเพราะ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงสาวิตรี  สุ่มมาตร โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงฐนิดา  บุญเจียม โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.4 คณิตประถม
542 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แสงกล้า โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายอลงกรณ์  เหมทอง โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.4 คณิตประถม
544 เด็กชายเจริญชัย  กัณฑะตา โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงขนิษฐา  แสนประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายรัฐภูมิ  กันฑะตา โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชาติประโคน โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงจริยา  พลชำนาญ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงเจนจิรา  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายรัดธพร  ดาดพารัมย์ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายธีรพัทร  บุตรสะอาด โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายธนายุทธ  ใจกล้า โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงกวินนาฎ  ว่องไว โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพรนภา  พนาวร โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพิยดา  บุญหนุน โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงดลยา  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงบุษยา  ขจัดโรคา โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายสุทธิราช  สุขจิตร โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายเดชาธร  พวงเกษร โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธีรพัฒน์  พูดเพราะ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายสิทธิพร  คำนุ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงปาลิตา  เที่ยงธรรม โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  บานประโคน โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงวรรณภา  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงชนัญธิดา  ดอนจันทึก โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายรุ่งอนันต์  สมานมิตร โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายชนะศักดิ์  เทิร์นเนอร์ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายสุเมธ  สวัสดี โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายจีรภัทร  อักษร โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงกัญญาณี  บุญสม โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงกีรติกา  ไกรสุข โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงกนกพร  คล้ายมงคล โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงอินทิรา  ฉวิงรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงจิราพร  อุทยา โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายจิตติพัฒน์  ว่องไว โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงสุกัญญา  สุขจิตร โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงวนิญา  งาทอง โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกษมศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงคุณธีรา  น้อยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงสุจิรา  จันทศร โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงอริชา  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงธาราทิพย์  บรรจง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงแสงอรุณ  แท่งทองหลาง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กหญิงฐิติกานต์  ชึดนอก โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงณัฐนรี  อามาตย์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายสุธินันท์  โพธิ์เหมือน โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงชนิสรา  นันสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงทยิดา  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงมุรินทร์ญา  บริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงศศิกานต์  สำรวจวงค์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายสหยศ  ผลสมหวัง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงปวันรัตน์  ลุยจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงปาณิสรา  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงอรสา  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงวรรณพร  ดีราชรัมย์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงปริชษญา  ตาทอง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงเจนจิรา  ภูหลาบ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายภูชิต  นิดน้อย โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงวิชญาพร  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงณัฐกฤตา  การสอน โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงอินทิรา  สุธรรมา โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงณภัทร  พันธ์โบ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายวสุธร  โคตรภูธร โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายครรชิต  ลับไธสง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายณัฏฐนันท์  สิงห์ทองเมือง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงกรรณิการ์  ชมภพ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงวรรณวลี  จันทร์อาหาร โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงพราวลักษณ์  ลักษณมนตรี โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงธ้นย์ชนก  ฤกษ์นอก โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงณธิดา  มนตรีปฐม โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายจักรภพ  พลค้า โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงจิราภัทร  สุวรรณคำ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงกีรติกา  คำระหงษ์ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงฝ้าย  รุกขสนธ์ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กชายศักดินา  ดวงตา โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงฐิติกานต์  ปุเรนเต โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายพีรพัฒน์  สุขเติม โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กหญิงอรพินท์  อิ่มดี โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงรัตชฎาพร  สุทธิจักร์ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงเอมอมร  ตุนหาสิงห์ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงปวริศา  ธรรมวัฒน์ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงเบญญา  เลขสันเทียะ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
624 เด็กหญิงจิรนันท์  เกิดมี โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงมนัสวี  นาคนวน โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สว่างศรี โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงวนัสนันท์  มณีแสง โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายพีรดนย์  ปะวันเตา โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายภัทรดนย์  บุตรศรีภูมิ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงสุภาพร  อิ่มสำราญ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กชายธีรพัฒน์  หอมยามเย็น โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายสุทธิวัส  แพทย์ประสาท โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายวายุ  สมแก้ว โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
634 เด็กชายหงษ์หยก  สุขเมือง โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงเกวลิน  ทิพย์สีหา โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองเกียรติ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงมัณฑนา  หงวนบุญมาก โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  รู้จิตร โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงสุณิสา  ดวงแสง โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงนพมาศ  หวัดวาปี โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงภัสชราภา  บุตรดี โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงซันญา  ด่านกระโทก โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงดาราวลี  ดวงตา โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงสำราญ  บุญทาน โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงธมนวรรณ  ชุ่มชัย โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงทิพย์อักษร  ทศนานน โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงปนัดดา  อวนศรี โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงฑิตยา  มะลิซ้อน โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วละมัย โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายจารุภัทร  บุญประสพ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงชญาดา  ปะวันเตา โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงเพชรลดา  พรหมชนะ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงภาริณี  เลนทำมี โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปานพลู โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายปวริศ  พวงโสม โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายณัฐศักดิ์  ฆ้องรัตน์ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายณัฐวัตร  เภสัชชะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายพีรวิชญ์  ทรัพย์สิน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายปิลันทธ์  เทียรวรรณ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กชายกฤษนล  คำลอย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายชิษณุชา  จะนันท์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงปุณธีรา  ค้าขาย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
663 เด็กชายณัฐวัฒน์  นรัฐกิจ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายธีรภัทร์  หลอดทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายภูวิศ  เทพสถิตย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายจิรพัฒน์  บัวอิ่น โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายธีร์วรา  อะโรคา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายภาณุพันธ์  อินธิ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายภานุวิชญ์  สุขบรรณ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายทินกร  คนชุม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงเพียงขวัญ  โสกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงกมลพิชญ์  คงทิพย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กชายช่อวาลา  สุตตานนท์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  แซ่ท่อ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงชนิศา  จริงประโคน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กชายศุกล  ยอดจังหรีด โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายศุภวิชญ์  อินทร์ผลสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายวิฑูรย์  ยินดี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงลภัสรดา  เพียวสูงสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงธมนวรรณ  คุ้มชุมแสง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายวงศ์ชัยวัฒน์  ทองแสน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงธีระพร  วิหคเหิน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงธัญญธร  กนกกุลวงษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เสือโคร่ง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายรพี  สุขเพิ่ม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายอชิตะ  กองเชิญ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
687 เด็กชายวีรภัทร  ขำวงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
688 เด็กหญิงพรรภัสษา  เข้าเมือง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
689 เด็กหญิงวิราศิณี  ศรีธรรม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงธัญชนก  สีถาพล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงชนิกานต์  โสมยา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
692 เด็กชายพิชญางกูร  บัวอิ่น โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
693 เด็กชายกฤษฏิ์พิภัช  เขียวนิล   โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงภัทรพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กชายฉัตรชนก  นโรปการณ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงปณภา  จันทร์พลงาม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กชายวันปิติ  คงสืบชาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายเทพจอมพล  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กชายสุทธิรักษ์  สมานจิต โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กหญิงปฏิมาพร  สมประสงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
701 เด็กหญิงฐานิดา  อัมพะวัน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
702 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อารีรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
703 เด็กชายอาชานัย  จันอาหาร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
704 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  กิตติอุดมพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
705 เด็กหญิงภัทราวดี  เคนดี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
706 เด็กหญิงปริยากร  หาญสุวรรณ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
707 เด็กชายธนกร  ซาวทองคำ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
708 เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลศิริ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
709 เด็กชายกัณฑภณ  อ่ำคิด โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
710 เด็กหญิงศิรินันท์  ทับทิมงาม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายเคนชิน  ฮิลล์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
712 เด็กชายกันตพงศ์  คลี่ภูษา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
713 เด็กชายอนพัทย์  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
714 เด็กชายปวีร์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
715 เด็กชายเจตณัฐ  เวชชศาสตร์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
716 เด็กชายสิรภัทร  ทวีพูน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
717 เด็กชายภูมี  ศรีผดุง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายชวัลวิชย์  ประกอบ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายสิทธิชัย  อินทรวิเชียร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายพรพิชญะ  บุญทัน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายณัฐดนัย  ศิลปชัย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
722 เด็กชายอนพัทย์  จำปาแดง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
723 เด็กหญิงสุวดี  ทองอำพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงชิดหฤทัย  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายวิจักขณ์  ภาพยนตร์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายบารมี  คงพลปาน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงอาภาภัทร  เอ็มรัตน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงพรภิตา  โขงอ้อม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เครากระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายฐปนรรฆ์  ภูมิอมร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายปุญยวีร์  ชาติประสพ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายศุภกร  จีนจิ้งหรีด โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายภูริภัทร  ดาแก้ว โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงปาลิตา  ชัยเสนา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โสภากูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงอริสา  หรบรรพ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงฐิติกานต์  ตุ่มคำอู่ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงพรรณิภา  นาหว้า โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงทิวาวัน  นาดี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายจิณณพัฒน์  บุญแพง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงสุมัญฑิตรา  ชิณช้าง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงศศินันท์  เณรธรณี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงนุชฎา  ดีอินทร์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงศิรประภา  จิรจันทรากูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงสิริรัตน์  มันตลุง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงกรทิพย์  สุวรรณรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงนภัสศิริ  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายภัคพงศ์  กมลจิตร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงวีรัชยาภรณ์  คงด้วง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงนันท์นภัส  เข็มผะกา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงสุพรรษา  นามมงคล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายณัฐพล  จึงมีชัย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงชุติญา  สุทธิธนากูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงไปรยา  ทองทับพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงอัญชลิตา  เนตรมณี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีคำภา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงธัญชนก  อั้นภักดี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงพิชชานันท์  เขตรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงกชกร  ทวยประเสริฐ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายธนภูมิ  ลิขิตจันทร์สกุล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงปณิดาภา  คงกำเนิด โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงณัฐนิชา  คุณศรีเมฆ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงปุญยาพร  โพดจะโป๊ะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงขวัญศิริ  มาสันเทียะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  จันทร์วิเศษ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงวิวิศนันท์  จัตุกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายชนากรณ์  คงสืบชาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายรัฐกร  ตั้งวงษ์เจริญสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายธนกฤต  จันทวงษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงเชอร์รี่  กองมะเริง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงคัมมิลา  รอนนิ่ง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงอณันฐภรณ์  มหาบุญ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายวรัญชิต  พื้นบาตร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงเมษิณา  ทาสุวรรณ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงพิมวารี  กระโจมพล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ธนานิธิศพัฒน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีเนาว์รัตน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงวรรณวรี  สระศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายพงศธร  เซ็นปักธงชัย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงนารีรัตน์  เสาวกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายภูวดล  บุญพรม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายธีรพัฒน์  เสนาสนะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงชนกนันท์  ไกรกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายศิริศักดิ์  ภานุวัฒน์โยธิน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงวีรวรรณ  โทนเอี่ยม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงทรรศนีย์  แก้วศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงอาภารพี  เย็นเพชร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงภัทรานิฏฐ์  ชันทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงพิทรานัฏ  ชันทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงณิชมน  ดิลกลาภ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แสนอินทร์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงปภาพินท์  ทองประภา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พันธเสน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงพรปวีณ์  ไชยวชิรวิทย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายปรมัตถ์  มะเสนา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงณวรา  ธรรมดา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงปวริศา  รักสัตย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิพย์กระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คุ้มญาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงปวริศา  พ่วงสิงห์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กชายกิตติธัช  อุปภักดี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงกชกร  อุบลเผื่อน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงลลิภัทร  ละมัยกุล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงธนพร  มีสัตย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงภัทรธิดา  โกเวนดานี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กชายภูมิรพี  มีพวงผล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงกัลยารัตย์  แสนศักดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กชายธณัศวัฒน์  อภัยสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงณัชชา  สิงห์วงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กชายจิราโชต  สุวรรณลาส โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงรัญธญา  ตั้งวงษ์เจริญสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงจิรประภา  ทองนอก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงสุพิชญา  แวงสันเทียะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงชนกนันท์  พลเศษ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงสุพรรษา  บำรุง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงจิรพรรณ  งามแพง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงบัวบูชา  ชวาฤทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงสุรภา  อาภรณ์พงษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงกุลภัสสร์  หนูเผ่า โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ครบุรี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายวรกฤต  ยิ่งยง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กชายบวรภัค  ท่อนผักแว่น โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงกัญญพัชร  จิตรจันทึก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงฐิติกานต์  อรัญศักดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กชายวุฒิชาติ  ปุลาสะธัมมัง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  โล่นารายณ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายทักษกร  เรืองศรีชาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงณัฏฐา  สุขเพิ่ม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงพัทธนันท์  พลสาร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงภัทร  ตระกูลไตรพฤกษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงสิริกานต์  ชำนาญเชื้อ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายอชิรวิชญ์  ปวะภูโต โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงปีย์ขวัญ  ขุมพลอย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงฐิติวรดา  ดายกระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กชายกวินท์  โพธิ์ลอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปัญญานะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดอารีย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงปานอุษา  จักรโคกกรวด โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กชายศุภกร  มีแย้มภักดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พชสิทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงนันท์นภัส  ประดับวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายไมค์  เพ็ชรศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กชายปิยังกูร  บุญเจริญชัย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กชายกำพล  แกกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กชายกลทีป์  ปะโนรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กชายธรรณกร  คงกำเนิด โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงเมธปรียา  เชิดฉาย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงดวงพร  ชาญนารถ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กชายภูริ  ปักเหนือ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงอลิสา  แบรยวาลล์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงรักษิณา  สงกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงสุพิชญา  ชิ้นทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงฐิรญา  คชมิตร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายมิคเคน  ฮานเซ่น โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายภัทรพงษ์  อวะรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายคณิศร  ยืนชนม์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงฉันท์ชนิต  ธรรมสูตร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงพรณิชา  เจาประโคน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงวัลฑริกา  เสาวพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงปณัญฆ์ฑิตา  โสกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายสิปปกร  กิตติอุดมพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายวงศพัทธ์  พงษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายศุภโชค  ประทุมเขต โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงจีรพร  อุไรรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงจีรนันท์  อุไรรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงณิชาภัทร  อุสันสา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงชญาภัช  มุทะรัตน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงณิชกานต์  หงษ์จันดา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เสาวพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายรพีภัทร  ปราบสกุล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เทียนทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงนิธิพร  กิติวัชระเจริญ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงอภิสรา  สมสวย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงชิดชนก  วัฒนกุล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายธนกร  นรารมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายบวรนันท์  คำหอมกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม