รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนธรณ์  กันทะจันทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายอริญชย์  แปลงล้วน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายนันทปรีชา  วงศ์สีสม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐดนัย  ปันวงศ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัลยารัตน์  โชติสิริโสภณ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงภูเพียง  จินดาวรรณ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงอภิรดี  ตาลตา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชญานิศ  สุขใจ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายธีรภัทร  อุดทังไข โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายนภดล  สารเถื่อนแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายปตกรณ์  กสิณฤกษ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายศุภกร  สีสมบูรณ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนันทกานต์  คำปัน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงเมธาพร  จันเครื่อง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัญญพัชร  พรมวัน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปุณญารัตน์  ศิริกันชัย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปาณิศา  ทาวี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายภูบดี  ลักษณะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายเนติธร  พัฒมาศ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงโชติกรานต์  หัวฝาย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงเมธิส์พร  อุ่นใจ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงสันต์หทัย  จีทิพย์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงวิรัญญา  สิงห์อินทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปาลิตา  จันทรา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชนากานต์  ธิมา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงภัควิภา  มาตย์คำมี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงมัลลิกา  คำตุ้ย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธนกฤต  จอมพรวญ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงสุพรรษา  อินต้ะสุข โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายจิรวัฒน์  อยู่ดี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายรัชชานนท์  จิณะหล้า โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงเกสรา  เมธา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชนาภัทร  ยาโน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอินทิราพร  มีต่อม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชฎาพร  พรมงคลพาณิชย์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  กันทะวงศ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายศิวัช  สลีอ่อน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายปิยพนธุ์  คำปันศรี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนิษณุชา  วะนานิด โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงศุทธหทัย  ด้วงสุวรรณ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงวรวลัญช์  สมประสิทธิ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณุภาภรณ์  สุทธิ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินวงค์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธนิษฐา  ดาวคุด โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพย์อุด โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพชรพร  อยู่ประไพ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกฤตยาณี  ธิอุด โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงจิราพร  คาชิวากิ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายภูมิกฤษณ์  ชาญโลหะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายณัฐนนท์  ต๊ะดี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายทัศน์พล  ดำเนินผล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายศุพัทธนันท์  เตชะเวชเจริญ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายณัฐพนธ์  คะใจ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายธีรวัชร  นันคำ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายศุภภวิชญ์  สายนาค โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายอธิวัฒน์  ไชยรังษี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายศิระ  ยศมงคล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายศุภกิณ  สอนศิริ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายโชติภูวัชร์  คำเขียว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายชยพล  ศิริรัตน์พิริยะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายชยังกูร  วีระพันธ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายกมลภพ  ก้อนทอง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงรัชเกล้า  ไทยศิลป์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงอภิชญา  ไชยศิลป์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  พลแดง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงมาศสุวัณณ์  มูลใจตา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงเบญญาภา  ชูศรี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงวิรากร  มะโนนัย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสิริยากร  วังกานนท์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงปทิตตา  ศรีวิชัยอินทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงวิภาวี  มะโนนัย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพชิราพร  พลธนะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงเบญญาทิพย์  ซางนา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ก๋าแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกุลปรียา  แซ่ตัง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงชนิกานต์  ใจบุญ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  พรหมสกุลปัญญา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายนวินพรรษ  ตันเกียง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายศุภกร  บุตรแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ดี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายกิตบดินทร์  ปัสสา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงอภิสร  ไทยศิลป์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงศิริกานต์  บุญตา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณิชา  ของดีงาม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพรไพริน  แก้วเขียว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงศุชานาถ  ม้าจ่า โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายพีรวัชร  นิ่มพยา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพรรณกร  พรมสืบ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปวิชญา  วังขวา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ณ น่าน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายจิรพัฒน์  ผ่านเมือง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงธัญชนก  สายใจ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายญาณภัทร  เทพคำ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พิมสาร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  มหายศนันท์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายศักดฺิ์วิสิฐ  สินทุมวงค์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงชาลิสา  วรรณโยธา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายเจษฏาพงษ์  ลือเรื่อง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวนัชพร  สิงสาร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายสิรภัทร  ผ่านเมือง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายพุทธราษฏร์  บุญมาธิวัฒน์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงกฤตพร  สุขสี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายณัชพล  สอนยานะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายณัชฐานิต  อภัยรุณ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายอัครัช  ทองอ่อน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงอรชพร  ทองฉัตร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญตัน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงประภาสิริ  รินอินทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงเอมมิกา  ทรงตระกูลวงศ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงฐิติกานต์  ประมวลการ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงอันนา  บุญตา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงปริญญา  อิ่นแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงธนภรณ์  ไชยตีฆะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงนิกัลยา  มาหล้า โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายวิชญ์พล  ตันเวียง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายพงษ์สิริ  คำอ้าย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายวรเศรษฐ  ธงวิชัย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายศุภสัณห์  ชื่นวรารักษ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงโชติิกา  ยักครันทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายอภิวิชญ์  วงค์เป็ง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงกานต์ชนก  กะรัตน์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายธีรภัทร  สมภิพงษ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงชนิสรา  นุโพธิ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กฤติวุทธาคม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกชกมล  พลังฤทธิ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายกฤษณพงษ์  ขัดเขียว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายสงกรานต์  คำมะโน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกุลธินันท์  ไชยการ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงขจาริน  ขัดทิศ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายมนัสวิน  ประสารวงค์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงวิภาวนี  ลำน้อย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอจลญา  อินทราช โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงวิจิตรา  วงค์เพ็ญ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวชิรา  ประลังการ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงธัญชนก  ขำสา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายภควัต  ศรีปาน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณัฐพัชร  ช่างเงิน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอันธิยา  กิติยะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปัณชญา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปิยะพักตร์  วรรณภพ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพลอยขวัญ  คันธเนตร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณัฐภัทร  สิทธิสาร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฐภัสสร  เธียรศักดิ์กุล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงสุวพัชญ์  ขัดขจร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปิยาภัสร์  พันธ์ุแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชลธิฌา  ไชยเขียว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงรสิตา  พันไชยยา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงศิริรัตน์  อุปคำ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสุปรียา  ไชยสลี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายนัธทวัฒน์  เชื้อคำ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายพชรพล  พรมไชย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงฐาปนีย์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชุตินันท์  ศิลป์ท้าว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายกฤษณพงศ์  แก้วบุญเรือง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงอุษาสิริ  นุดวงแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงลิลฎา  นันไชย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายจิรายุ  ใจสุภาพ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนภัสสร  ต๊ะนา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธนบดี  ศรีขันธ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายวรเมธ  แก้วเนตร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธนภัทร  จันทร์ศักดิ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายทิวากร  ไชยวงศ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายสิรวิชญ์  นิวัฒน์เมธา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงลภัสรดา  ใจจันทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงฐิติชญา  ศิลปัญญา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายศุภชัย  ไชยโคตร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายพีรพัฒน์  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนาธร  อนาวงค์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธีรดนย์  กุณา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายพศิน  ศิริรัตน์พิริยะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายนฤภัทร  พิยะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายภูริณัฐ  กิวัฒนา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายพงศพัศ  กิวัฒนา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายกฤษกร  วัยราช โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงดรัลพร  สุดแดน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงภัทรมน  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกฤติยาณี  เทพจันตา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงมัสลิน  ทิพย์สร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกษมา  การินทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โชติอนันตระกูล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกนกรดา  วุฒิการณ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เขียวสมบัติ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณัฐฌิมา  กำปั่นทอง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขันไชย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฐวดี  วงเวียน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงจิรภิญญา  ลัมยศ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงศุภาพัทธ์  สุระ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอารยา  ไชยโย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงรสิตา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงหลังฝน  ต่ายประยูร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสุภาวินีย์  สุขใจ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงมนธิดา  เชื้อคำ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายปุญญพัฒน์  โชติพัฒนภูมิ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงภักค์สินี  ธิติพัฒน์ภริกุล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฐชวดี  ทองอินปัน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอภิญญา  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธนัชชา  ละเลิง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธนกฤต  แสวงผล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายภัทรภูมิ  เต็งไตรรัตน์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเขมมิกา  ชมภู โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  อารีประเสริฐสุข โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงชมนภัส  กันคุ้ม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปวริศา  ชัยโลกา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงขวัญกมล  ต้นบำเพ็ญ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายแทนคุณ  ศรีทิพย์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายนรวิชญ์  ทาฤทธิ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธีธัช  มาระวิชัย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายพงศพัศ  นาปัญญา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงนภัสสร  โนจิตร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรื่องรุ่ง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวนัชพร  กันทะตา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงศศิปรางค์  สารก๋อง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปานชีวา  ยศมาดี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คงทน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงชัญญานุช  อักษรเจริญ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายภูริภัทร  ยะอุดเต็น โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อินปา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงปภาศิริ  รวมศิลป์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปริฉัตร  อักษร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงจิตรกัญญา  แซ่เติ๋น โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ตาลสันต์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัฎฐา  แสนชัย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงมนัญชยา  สวนพรม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงชมพูนุช  ดีอุด โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงพรสรวง  เปียงใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงพนิตสุภา  แสนดวงแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงญาณภัทร  ดอนอินไชย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายตรีวิชญ์  จิตตวงศ์พันธ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายรํฐศาสตร์  นาวรรณ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงศศิ  เปี่ยมใย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายฐิติกร  คำอ้าย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายชยุต  เพียรดีกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงวศิณาวรรณ  วิจันใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายรัฐภูมิ  คำยันต์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายณัฏฐชัย  เกษมเกสร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายณัฐภัทร  กันไชย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายพีรณัฐ  เทพสุคนธ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงกชกร  น้อยฉิม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงพิมพ์ชมพู  กาบัว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วกุลศรี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์นิล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายพงศกร  โสภณปฐมพงษ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายณัฐกิตติ์  กาบคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงพิชญ์สุดา  ใจปิง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงปภาวี  เมฆะแสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงปัญญาพร  พรมเมืองดี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายคณพัฒน์  ขันทีท้าว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงปรายฟ้า  พานธราธิป โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงศรันย์พร  สายสี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงปุญญานันท์  นันติ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายวรัญชิต  สีโน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายณัฐพงศ์  อินปาว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายธีรพิชญ์  ไวลิม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายชากร  บุญเทพ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงอัญชิสา  คำมี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงภัทรวดี  สาทา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงสาริศา  ศรียงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงชลธิรา  แปงสี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงณัฐชยา  ขันทะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายกชกมล  ก้อนคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พงษ์สุระ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายรัชชานนท์  สายบุญทัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุทธจันทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงณัฏฐกมล  กันฟัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงธัญพิชชา  ดวงรัตน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงปวิชญาดา  อินสองใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงนิรุชา  ขัติยศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายภูมิใจ  แก้วก้อ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายวริทธิ์นันท์  นำพล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงภคพร  ภู่ตระกูล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายศักดิเดช  ชมภู โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงภรณ์ทินรดา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายศุภกฤต  เชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงปัทมา  ท้าวคาม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายเกียรติตระกูล  นุใหม่ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงจุฑารัตน์  มหาวรรณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายพิชญตม์  สมศรี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายชวัลพัชร์  ช่างเงิน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายเจษฏากร  มะโน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงวัฒนวดี  ชุ่มเย็น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงปรีชญาน์  ว่องอิสริยวณิช โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายปรวัธน์  ว่องอิสริยวณิช โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงธนัญรัตน์  ขุนทะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายสุทธิพงษ์  อินนา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงกชวรรณ  สะท้านบัว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงกุลนิดา  กุลาวาชัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงบุญญาพร  ใจจันต๊ะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงเขมิกา  ก้อนแสนไชย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงรัญญารัตน์  ธีรัตน์สิริกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายนันทะยศ  คำแสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงแพตรี  ตั้งเสถียรพงษ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายภาณุวิชญ์  ชัยวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงนิดารัตน์  สุก้อน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงภัทรนันท์  จันผะกา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพัชรพร  นิติพงศ์พัฒนะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงธันยธรณ์  แก้วสว่าง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงวิรากานต์  ดวงอิน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวนัชพร  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายกฤต  วินิจฉัยกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายศรินยวัชร์  คำสังวาลย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายธฤต  ขระเขื่อน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายพลพล  คำเขียว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงธาราทิพย์  อินใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงธันย์กมล  ธิติกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอนัญญา  พังยะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนารีรัตน์  โทนิน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงวริยา  อุทธวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพิชชาพร  เจตนะเสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยพงษ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงธมลวรรณ  อินวัง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปริญญากร  คำนินทะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงอาทิตยา  กันทะเสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงชุติกานต์  สุวรรณโน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จ้วงสินธ์ุ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงจิรัชญา  เหงาจุ๊ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงมสารัศม์  เชื้อพันธ์งาม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงเปมิกา  เจดีย์ถา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงชลธิชา  ชุมกาแสง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงวรีรัตน์  สุทธจันทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปิยภรณ์  บัวทอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงนันทิชา  กองแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงนันทธิดา  เทพมะโน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงวรางค์รัตน์  คำนันท์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายกฤตบุญ  ท้าวทอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงฐาปนี  พิมมโส โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณัชชา  แก้วพุฒ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณัฐวิภา  เกี๋ยนคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายนิพัทธ์  ขีดเขียน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณัฐวรา  เดชอำนาจธรรม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงญาณาภรณ์  โทนิน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงปัญญาพร  บรรจงจัด โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงชัญญานุช  สายยาโน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงณัฐวิภา  สิทธิดำรงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรหมรักษ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ยะใหม่วงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายชิษณุพงษ์  คำชื่น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายศิริธรรม  สารถ้อย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสุรัมภา  กันทะโฮ้ง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงปรินดา  สวนจักร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายศุภชัย  สุขใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงศตพร  สุทธิแสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงวรรณรัคน์  สุราช โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อายุยืน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายณัฏฐชัย  กุลคง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงกานต์มณี  กิตวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายธนวิชญ์  อินตัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงธีร์จุฑา  พิมพงาน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงวนิดา  ปันต๊ะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงเพียงอัมพร  เบ็ญจมาลย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธรรมสรณ์  แสงทอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงวรัทยา  บุรณัตถากร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกรยรัตน์  โลหะโชติ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายณภัทร  เทพเสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสุวดี  สมคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพลอยณิชชา  สุขจริยะวัฒน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายณภัทร  พรหมลังกา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงชรินรัตน์  หิรัญกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกัญญานุช  อุปนันไชย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายรวิ  ชมภูรักษ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายชนินวัตร  ทากัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงนวพร  นวสุวรรณกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอาทิตยาพร  กันแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ธรรมชื่น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงพัทธนันท์  ภักดีสมัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงศศิวิมล  ผ่องเผือก โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงศิวพร  วงษ์แพทย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนลินี  ขัตติยะรังสฤษฏ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพัทธวรรณ  ภักดีสมัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงวรัทยา  ธนกันต์ธัช โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงวริยา  เขื่อนธนะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงรินรดา  ภิยะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงวริญว์ภัสสร์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายศุภวิชช์  ทองสุกใส โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงธัญชนก  เรืองรุ่ง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายกัญจน์  จันทร์เจนจบ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงคริษฐา  สถาอุ่น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงณชญาดา  สุดใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายณัฐภัทร  เขียวดี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายกวินท์  ชนะภัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงดวงฤทัย  วิเศษแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงณัชชา  ไชยโย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงอรอมล  ตนะทิพย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงสุวิมล  สีโน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงนฤมล  รัตนอนันต์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงอนัญญา  ชั้นเล็ก โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายนวมินทร์  นวสุวรรณกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงสุพรรษา  ลินะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยยา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายพลกฤต  สิริโภคินกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  เมืองแก่น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงภวิกา  ฤชุโรจน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายกิตติ  เมฆวิไล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายกิตติกวิน  โลหะโชติ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงวริษา  แป้นกลัด โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอาทิตยา  ดีพรมกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงนภสร  ศรีอ่อน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายณุพาวัฒน์  อัครทวีพันธ์ุ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกานต์ชนิต  นิลพันธ์ุ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  นิ่มนวล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงชนม์ชนก  กุศล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายเตชินท์  ธรรมานุวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสุปรียา  ขัติยะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณภัทร  วิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายรัฐนนท์  ใจจันทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงธนภร  สิงห์ศรี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงศุภธิดา  คำแสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายณัฐนนท์  เดือนเที่ยงรัมย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงเวธกา  ปัญญาเล็น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงภัททิยา  ภัทรวรากุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงณัฐวศา  ดีพรมกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกวินญารัตน์  แก้วศรีวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายพีรัชชัย  สอนแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงนิรุชา  ซอเสียง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ยศอาจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายกฤษ  สรรค์นิธิ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงญาณินี  เปี่ยมทวีศักดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงคณัญญา  ชัยคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงนันท์ชพร  วงศ์คำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองปั้น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงทิฆัมพร  คำเขื่อน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงจิรัฎฐ์อร  อ่อนอาสัญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณัฐกานต์  ฉิมเวช โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัฐนรี  ลำคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงศิลาภรณ์  ผดุงภักดีกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายเมธินทร์  ปิ่นชัยมูล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงศุภานัน  สุขกะใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสโรชา  มีชัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงกนกพร  คนการ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงบุญยานุช  ดิลกศุภลักษณ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงวรนิษฐา  สีแดง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงภูริชญา  สบานงา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงกฤตญา  ประเพณี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงวิมลมณี  วังแสง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุจิตโตสกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทะจักร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายรัฐภูมิ  บุญชูภักดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายธีรพรรดิ์  โชคธนะประเสริฐ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงปาริชาติ  ขัติยศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายชุติเทพ  เสนา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงชลดารัตน์  กาบเกี้ยว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงชนิกานต์  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายจักรพงษ์  รินถา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงรวิศรา  เปลี่ยนวิลัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายกมลภพ  อนุศิริ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกุลภรณ์  เจริญวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายรัชชานนท์  กระชอนสุข โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายนฤษดินทร์  สมพรมปัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายพงศกร  ตระกูลทอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายเกียรติประวุฒิ  ท่าประสาร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายณัฐรัตน์  เชียงทา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุปทะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงสิริกัญญา  โลราช โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงศตพร  หิรัญวิทย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงจิรัชมา  ชายนะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณีรนุช  ไชยเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงพรนัชชา  คชแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงชรินรัตน์  จันคำยา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงกัลยาณี  แสงโต โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงกรภัทร์  ชมนันท์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาแกง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายนิรวิทย์  จงประสาธน์สุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงเวธกา  เสนาธรรม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายภูรินท์  ตุ้ยน้อย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงจิตชญา  พลายสาร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายพันชนก  คำรังษี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงณัชชา  เกตุขาว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงชนกเนตร  เลาเหล็ก โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประเทือง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  เนตรใส โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงปาณิศา  จินดาคำ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงนุตประวีณ์  สิทธิวะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รูปสม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายศักย์ศรณ์  พลายสาร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายัภัทรกร  จาดจีน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงวรพิชชา  เรือนโลวา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายพชร  มะโน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายกวีวัฒน์  ประจง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงวรธฺิดา  อุดมทรัพย์ปัญญา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายศุภวัชร  หมายสม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงปวรวรรณ  ต๊ะสาร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงภัคธีมา  ช่างเหล็ก โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินน้อย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงพิชญธิดา  ก้อนราช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงกัญพร  เถาถวิล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายธนาธิป  ทิพศรี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายกฤษฏิ์ภาณุ  เเก้วอินทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายญาณวิทย์  ปิงนา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงจิรฐา  ศิริตังสกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายกรณ์  สุริยะรังกา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงชื่นชนนี  ชื่นเย็น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายพีระภาส  เรือนแปง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายอิสระ  นันทพานิช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายกฤตยชญ์  เทพคำราม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงณิชาภัทร  พิเชฐพงษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายติณณภพ  สุรินทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายจีรพัฒน์  ศรีจันทร์ดี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงธัญจิรา  หลีสกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายปุริน  เพชรดิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมอารีย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงรสพร  สารรัตนะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงนรินทร์สิริ  พลตรี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงจิตประภัสสร  ผูกจิต โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงเปมิกา  ป้องแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงปพิชญา  คุณยศยิ่ง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กหญิงปลื้มสิริชนก  ไชยเรียน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายปภังกร  เลื่อมใส โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายนพรุจ  วิญญพรหม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ต้าวใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงพรปวีณ์  ผ่องศรีสุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายศิวศิษฏ์  จิตอารี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงสุวรรณวสา  ไชยนวล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงอภิชญา  จำปาจินะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงญาณิศา  สิริธนตระกูล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงธัชพรรณ  สนธิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ใบยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงพัชรพร  สุริยาทัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงไปรยา  ฝ่ายเดช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงณัฐวลัณช์  สารเถื่อนแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงวรดา  กุศล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงธนัญพร  รุ่งแสงทิวากร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงชนกนันท์  ดาอินวงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงชวัลญา  เปี่ยมอริยธน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงกัลยรัตน์  รักบิดา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายคณพศ  กาญจนสินิทธ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายณัฐชนนท์  แสนแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงณัฐภา  กิจเจริญวิศาล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กชายธนกร  ยะเสน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายปัณณวิชย์  พิเคราะห์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายจิรสิน  คูอาริยะกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
532 เด็กหญิงพิชญาภา  พิมพ์แก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยสลี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายรฐนนท์  ใสสม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายปรัตถกร  ทากัน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายดีณวัฐ  ทะนันชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สารรัตนะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำเต็ม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทพคำราม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุสระ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงภัทรภร  อุทธิยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
542 เด็กชายจิรทิปต์  จิตอารีย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กหญิงธัญพิชชา  มีสา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงศุภักษร  โคตมี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายธนกร  ปันชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายภฑิล  อัครดำรงเวช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายตรัยตรัณ  พิชญ์วิชชาธรรม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายเธียรขวัญ  สุธรรมวรโรจน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายกันต์  ปรางค์วัฒนากุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขัติยศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงปณพรรษ์  ช่างเอกวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพิชญาภัค  นันทะเสน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายศุภณัฏฐ์  สายยาโน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงอักษราภัค  โรงคำ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายกฤษณพงศ์  ธิอูป โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงทัณฑิกา  ช่างเหล็ก โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพิชามญธุ์  สุเทปิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงภัคจิรา  รอดวิเศษ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงณัฐวรา  พรหมสกุลปัญญา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงธมลวรรณ  อรรถอินทรีย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กุลธานี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงภคพร  ดีปินตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  สุนทรวิภาต โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงพรปวีณ์  ฝีปากเพราะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุจดา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงศตพร  ทิพยรักษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงณัชชา  วัฒนสุริยานนท์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงวรณัฏฐ์  วงศ์ทะเนตร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงปรานต์ปิฎก  ไชยวิโน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงทักษิณาพร  สุทธไชย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงธนพร  สีต๊ะสาร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายณัฎฐชัย  แสงแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายณัฎฐพล  แสงแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงภัทรภร  ศรีวิชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงจอมขวัญ  แซ่ซือ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายพีรวัส  ธรรมวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงดีรยา  ทะนันชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงธัญชนก  อามาตย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงฉัตรลดา  สุขไตรภพ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายสิรภัทร  สุทธิแสน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงุสุตาภัทร  ไชยพรม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นันท์ชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงณัฐนันท์  จิตอารีย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จำปารัตน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงวรกมล  พิยะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  ตุ้ยวงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงนิจวิภา  วิไชย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงวนัสนันท์  ไชยยงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงพาขวัญ  วงค์ปัญโญ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายปภังกร  อินทะรังษี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงเจติยา  อิ่นแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงกมลทิพย์  เกิดไชย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงชนัญชิดา  บางบ่อ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงรัญชิดา  ลาดทะนุ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ธัญญะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงณปภา  ไทรโรจน์รุ่ง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงปทิตตา  กติยศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงณัฏฐ์สิริ  พรหมานนท์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงจารินี  ไชยมงคล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงณิชนันท์  ใยบัว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ทอง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงณัฐฐิฐา  พรมมิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงเบญญาภา  จินะป๊อก โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงชนมน  ชมภูเทศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงปวริศา  หิรัญกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงปริยากร  นิกาญจน์กูล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงมุทิตา  ภูผาอินทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงอธิชา  สมณะช้างเผือก โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เขื่อนดิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงสุนทรา  สุนทราพันธุ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงดลลชา  ชมภูมิ่ง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงรับพระพร  หลวงฤทธิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สมวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงเขมจิรา  ธนะกองแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงชัชนันท์  กล่ำพลบ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายชุติเดช  สุขแปะเง้า โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงฐิติชญา  โนเขื่อน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงศิรภัสสร  สมศักดิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงชวิศา  ทองพิทักษ์วงศื โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงศุรัชญา  ราดรัญญา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงณิชมน  สุขยิ่ง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายวรพล  นุเทพสุ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงมินตรา  รัตนศิลา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงเนตรชนกนาฎ  กันยาคำ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงเบญญทิพย์  อรกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงปาณิศา  บริสุทธิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วรรณพราหมณ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่อมะลิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  หลวงจันทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงมานิตา  เมืองมูล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายอภิวัฒน์  มังคละ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายกฤตยชญ์  วุฒิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายปราชญ์  ผาแสง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายณฐนนท  งามวิเศษศรี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายศุภโชติ  เรืองขำ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายจักรกฤช  ยังอยู่ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายธนบดี  ตั้งเธียรธิติกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายศรัณชัย  เกียรติยศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายชัชดนุ  เพิ่มพูล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายพีรวิชญ์  เชื้อหมอ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายยศกร  คําหว่าง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายชวกร  ยากับ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายฐิติเมธี  ยะวิญชาญ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงณัฐธิดา  อันปัญญา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายวศุตม์  บุญเรือง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงหยกผกา  บำรุงกิจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงปวริศา  วงศ์อินทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงฐิติมาศ  วังแสง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงชนากานต์  กันธิยะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงวริศรา  ทองสุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายกันตพัฒน์  สารใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงจิตรารัตน์  ทะขัติ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงอักษราภัค  ธรรมคุณานนต์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายเหมวสันต์  นุยศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายณัฐภัทร  พงศ์พัฒนาวุฒ ิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงวีร์สุดา  บุตรดาสา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายพฤกษ์  สายปาระ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายทีปกร  วรรณรัตน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายดรุษกร  สานสาร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงเกสรารัช  ศรีมุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธนะสินวิริยะกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงภัทรจารีย์  สวัสดีวงษา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงวริษฐา  โนอินทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงโชติรัตน์  สีต๊ะสาร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงภูริชญา  ขอดณะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงชญาณิศา  ไชยสลี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงรัศมิมาน  ตันตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงบุญชญา  สิริภูบาล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายณัฏฐ์  ปันสอน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงธัญชนก  ชื่นสุขประสงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงธัญรมย์  อุทธิยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงชญานิศ  ฟั้นเฝือ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงจิรชญา  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงปัญญาวีร์  แห่วตระกูลปัญญา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงปาณิศา  ศรชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงนภัสสร  เย็นใจมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงธนิดา  พรหมศิริ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงปานศิลป์  อุดอ้าย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงพิมพ์ดารินทร์  เกษมสินธุ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายณัฐปคัลภ์จรัส  แสงพานิชย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำวรรณะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายปราณปราชญ์ มาร์ก  สุทธหลวง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  คำผง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายกฤษณพงศ์  โลกคำลือ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงเปรมกมล  ก๋าวงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงพัชรพรรณ  สีชำนิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายวรวรรธน์  มัคคพันธ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายรัฐนันท์  เมธาชัยวิวัฒน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงมธุณัชชา  ธีระทนงวุฒิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงธัญชนน  ลิ้มประยูร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายกมลพิสุทธิ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงจิรัชญา  แสนธิวัง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  คำบาง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายปริ่มปรมัตถ์  ไชยวิโน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายภรภัทร  แว่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กชายรพีภัทร  ธุระยศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กชายณัฐภูมิ  อินยัญญะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายภูตะวัน  อุดอ้าย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กชายสิรวิชญ์  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายธนวันต์  ยิ่งยง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
701 เด็กชายณัฐนันท์  วงค์หลอม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงลักษมี  พรหมอารีย์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายภัทรกร  เรืองรองกุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กชายปภังกร  คำปา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
705 เด็กชายตติวิชญ์  จักรปิง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
706 เด็กหญิงนิชาภา  มาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กหญิงรัตนประภา  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
708 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญตัน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
709 เด็กชายชนาธิป  พันธุปาล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
710 เด็กชายธนภัทร  คำมาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายไชยวัฒน์  สุทธิโสม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
712 เด็กชายณัฐวัจน์  ญาณกรสกุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
713 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุภาจีน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
714 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำนันท์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
715 เด็กหญิงวิลาสินี  ภูคำอ้าย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
716 เด็กชายนิรุชชา  เงินทอง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
717 เด็กหญิงปฐมพงศ์  พรมมา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
718 เด็กชายรชต  อินต๊ะจักร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
719 เด็กชายอภิชา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
720 เด็กชายวิชชากรณ์  ทะนิต๊ะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
721 เด็กชายนวภัทร  คำขันท์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
722 เด็กชายขอบฟ้า  อยู่รักชาติ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
723 เด็กหญิงอภิชญา  วงค์จันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
724 เด็กหญิงจิรัชญา  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
725 เด็กหญิงกนกวรรณ  ลืมขำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
726 เด็กหญิงเมธาวีภรณ์  จันทร์ขอด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
727 เด็กชายกันตินันท์  อัมพุธ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
728 เด็กชายกรพิพัฒน์  จันทรานภาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
729 เด็กชายปภังกร  เรืองอินตา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายภูรินทร์  เมืองสระ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
731 เด็กหญิงเทวิกา  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
732 เด็กหญิงณิชกุล  กาศเกษม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
733 เด็กหญิงอชิรญาณ์  มิละพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
734 เด็กชายสมิทธิ์  ทัศน์เพ็ญภูกุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายธนกฤต  วิระวงค์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กชายภูวาณิชย์  ใจเดช โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายชยพัทธ์  เวียงนาคแสนสุข โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายณัฐเกียรติ  เมฆพระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กชายณัฐภัทร  สิทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กชายณัฏฐพัชร  คำหมอน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายศิริวัฒ  เปลี่ยนประดับ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กชายณัฐชนน  ตันธนะวรกุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงกมลลักษณ์  วุธนู โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงสุนันทภรณ์  น้อยนวน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงณัฐณิชา  นกสี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงนีรชา  นิ่มสง่า โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงกมลนัทธ์  บังหาร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงกษมา  สุภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายรณกร  พรมเทพ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
750 เด็กชายณัฐภูมิสิริ  พุกประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
751 เด็กชายธีระ  เนตรวีระ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
752 เด็กหญิงพรพิมล  ยศอาจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
753 เด็กหญิงทิพยาภา  ยาธนะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
754 เด็กหญิงรสิตา  ธิบดี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
755 เด็กหญิงกุลิสรา  กรมทนา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
756 เด็กหญิงราชิดา  สุขภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
757 เด็กหญิงปทิตา  จันทร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
758 เด็กชายกันตเมธ  ณ ฝั้น โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงพัทธนันท์  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กชายณัฐดล  ปินตามี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายปวเรศ  ภู่จุฬา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายอภิรักษ์  กันทะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงกัญญาภัทร  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงชนาภา  โก้ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงธนภร  ธนานิมิตกิจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงจุติพร  ช่างไม้ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำฟู โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงชัญญานุช  กันทะโม้ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงสุชญา  สงวนศักดิ์สันติ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงณฐิกา  ตาปวง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายธนดล  จันทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายภูรินทร์  สายสั้น โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายนวิโยธิน  พื้นผัด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายพงษ์พชิรา  ปิยะโกศล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายธีรโชติ  ติ๊บปา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายปุญญพัฒน์  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายชนสรณ์  สวนวัน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายณัฐพล  จับแสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงภัคธีมา  สีเทา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงศรัณย์พร  หนองช้าง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงมนทกานต์  เทพกอม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงเมชญา  ปันทะมา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงวรรณดารัตน์  วรรณสกุลเจริญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงพิมพิกา  ดอนน้อย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงฐิติภัทรา  นามแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงฐิตานันท์  วรรณสกุลเจริญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงห้วยหมิ่ง  ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงมนัสชนก  แก้วอินแสง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายชนสรณ์  อินผง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายพุฒิกร  คำนันท์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายณัฐกรณ์  สุวงกฎ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายศรัญพงศ์  กาญจนโชคอนันต์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงราชาวดี  วิสุทธิธาดา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุภาจีน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงสุทธิดา  สอนสมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงมัลลิกา  ไชยสอน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงชญาดา  ปั้นชู โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายภัทรดนัย  ดีอุ่น โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงตุลานนท์  อิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กชายศุภวิชญ์  นันทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายสรันกร  สุยาโน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กชายพิพิทธน  ตาคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กชายขัตติยะ  ดีปินตา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กชายณัฐชนน  พันธวงค์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กชายพงษ์พล  ทองบัว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายปิยังกูร  บัวเข็ม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กชายนันพิพัฒน์  ต้องใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงภภัสสร  วิมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงศตพร  ภูสด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงเอกหทัย  ญาณะนันท์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงณัฐวดี  กันเสน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงสุพิชชา  เป็งจันตา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงอรกัญญา  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงกีฬนันท์  ณ น่าน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีลิน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กชายพีรวิชญ์  อินต๊ะวิน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กชายยศพัฒน์  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายสุรดิษ  สุขกลาง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายณัฐนนท์  ใบยา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายสรวิชญ์  หยอมแหยม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายพิทวัส  ศรีวัย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กชายธนัช  พงษ์รัตนานุกูล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายกฤษกร  อินทร์ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายชยานนท์  บังเมฆ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายชัยณรงค์  โลกคำลือ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงตวงพร  สุกคง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงณัฐณิชา  รู้เกณฑ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงสกุลกานต์  นุใหม่ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงอภิชญา  นิติวรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงภานุชนาถ  กิติยศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงสิริพิพรรธน์  ซาวติ๊บ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงสุปรียาภรณ์  ปราณี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงชิตาภา  ธรรมสะละ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงมณปรีญา  นัยติ๊บ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงกนกทิพย์  มินทะนา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงอรวรินทร์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายศุภกร  พลจร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายภีมากร  หน่อน้อย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กชายธนกฤต  ชินพิเศษ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กชายรัชภูมิ  นันธนะวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายพัฒนศักดิ์  แก้วนิ่ม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายธันยพงศ์  อินผง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายวรปรัชญ์  ศรีงาม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายภูธิป  แคว้งใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายภควัต  อิงคสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายปลายฟ้า  อิ่มผ่อง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายภูมิภัทร  พรหมพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายอัครพงษ์  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายปิลัณด์  ถาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายสุวิจักขณ์  การสารี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายวรปรัชญ์  ดีสีใส โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายปภาวิน  สุคนธ์สิน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธารพนาลี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงธิติมา  ไถลแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงนันทัชพร  ซุยหาญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงบุญสิตา  ผลานิสงค์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รักษี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงณัฏฐภัทร  กันฑะวงค์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงสรัลย์พร  พรมจันใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงกาญจน์ธีรา  กาญจน์พิสุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงพิชญา  เป็งจันตา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงศรินภัสร์  ยศสกุลเกียรติ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงธนกาญจน์  เศรษฐีรบุตร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงศิริภัสสร  เขียวสา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงกิตติมา  ตาคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงปริยาภัทร  สงวนกลาง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงโยษิตา  วงค์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายสหกานต์  อุ่นกาศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายธีธัสสิษ  ลีพิพิธท์กุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายวัศวรรดิ์  คงศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กชายกฤติเดช  ฉุนหอม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายณัฐณัฏฐ์  เล็กชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กชายกฤตภาส  ยะวิญชาญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กชายณัฐวัตร  คำลือ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กชายภูริณัฐ  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงเมขลา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงนภัทร  อินตื้อ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงปรียาภัทร  ดีปะละ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงสุธีรา  มะโนวร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชราพก โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สอนสมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กชายพีรวิชญ์  สุภาจีน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายนิติธร  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายวิชญ์พล  ดีพรมกุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายกันต์ธร  เล็กศิริวิไล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายฟ้าห่มปก  กลั่นผลหรั่ง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายรณกร  รัตนนทชัย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงภัคพสุตม์  อินรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงธัญชนก  กะแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงปาริชา  มหาวัตร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงขีโรชา  ไกรทอง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงธนพร  พิชา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พึ่งทอง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  นิลพรมมา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
896 เด็กหญิงปนัดดา  คำศิลา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
897 เด็กหญิงพัชรธิดา  ระวังภัย โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
898 เด็กหญิงปัณฑิตา  พันธ์ไธสงค์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
899 เด็กหญิงนฤพร  สวนจันทร์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงธมนวรรณ  ใจจันทร์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
901 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยงรัตนกิจ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
902 เด็กหญิงสุภาวดี  ขันชุ่ม โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชุ่มใจ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงวิภาสิริ  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงสุทธาสินี  มาละวัน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
906 เด็กหญิงดุษฎียา  มหาวงศนันท์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
907 เด็กชายชัยวัฒน์  ยาวิไชย โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
908 เด็กหญิงสุวรรณวิสา  โนจันทร์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
909 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  ปิจดี โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
910 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สุนทรางกูร โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
911 เด็กหญิงภรณีนิภา  จันต๊ะ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
912 เด็กหญิงเกตนรินภรณ์  แสงแจ่ม โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
913 เด็กหญิงสุชานันท์  อริยา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
914 เด็กหญิงวรากร  ถาคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
915 เด็กหญิงชมพูนุท  ธัญมงคลทรัพย์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
916 เด็กหญิงกิจจิรา  กิตติภัทรนวกุล โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
917 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ช่วยรัมย์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
918 เด็กหญิงสิรินยา  ใจอารีย์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
919 เด็กหญิงกัญญรัตน์  ไชยมงคล โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
920 เด็กหญิงจิราพัชร  มหามิตร โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงโสภิตา  หนักป้อ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงเพชรชรินทร์  คำพุฒิ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงธัญชนิต  ธนะกองแก้ว โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงธัญชนก  ธนะกองแก้ว โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงศศิพิมพ์  สายยศ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงปฏิพร  เขียวประเสริฐ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จันทร์แสง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงชฎาพร  กันไชย โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงวรัญญา  รัตนพันธ์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงคัชภรณ์  โพธิ์เกตุ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมบูรณ์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงอภัสนันท์  ปันแก้ว โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงชฎารัตน์  กันใจแก้ว โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงชลิตา  เกษทองมา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงธัญชนก  พลังฤทธฺ์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงกมลชนก  กองคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงศรัญญา  สมใจ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงปพิชญา  ปานเกตุ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงกนกนาถ  วงษารัฐ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงกวินธิดา  เทพกัน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงพลอยชมพู  ธรรมยืนยง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงขวัญจิรา  เคลื่อนคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กชายกอบสกุล  บุญรักษา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายธนภัทร  คำสุหล้า โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงณัฐณิชา  สืบเหล็ก โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงพิมพ์มาลา  ลุกจันทร์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายศุภกร  สุสมอน โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
948 เด็กชายพีรณัฐ  ดวงคำ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
949 เด็กชายณัฐยศ  คำตัน โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
950 เด็กชายอิษฎา  วาศวิท โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
951 เด็กหญิงอิซาเบลล่า มาริสสา  สเตซี่ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
952 เด็กชายสิระพงศ์  ธนแสนตั้งเจริญ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
953 เด็กชายปรวัฒน์  ตันเกียง โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
954 เด็กชายชวกร  ศรีเริญ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
955 เด็กหญิงวรณัน  จันทร์ไพจิตต์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
956 เด็กหญิงปนัสยา  สุนันตา โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กชายกฤศ  สลีวงค์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงอาภาพัชรี  ศิริเลิศวิมล โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ไพจิตต์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงอภิชญา  จันทราอุกฤษฎ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงวีรินทร์  เอกอนันต์กุล โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงแพรวา  พาใจธรรม โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงชนัฐปภา  ณ น่าน โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กชายคณาธิป  วรวงษ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงวรางคณา  อนะมาน โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงณัฏฐ์วารี  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงพิชญาภา  จักร์ศิริ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฉลองโภคศิลชัย โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายภูมินทร์  จึงวัฒนาสมสุข โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงกนิษฐา  ดีปินตา โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายชนนน่าน  สวนจันทร์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายเปรมปวีร์  จันติ๊บ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงพุทธิดา  ใหม่จันทร์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงมนัสวีร์  รังษี โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กชายชนน  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงปณิดา  บุตรศรี โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงกนกรัตน์  ไชยเสน โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงปิยะกร  จักรอำกร โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ไชยเรือน โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายฉัตรชาฎา  โนต๊ะยศ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงวริศรา  ธิจันทร์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงอัยยา  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงปริญญาธร  เกสโรทยาน โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงพัทรศยา  กาใจ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายบรรณวัฒน์  ทองเขียว โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายกิตตินันท์  นันติยะ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายพัศธวศิน  เขื่อนจันธนลาภ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายภาคิน  เรียนสอน โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงพรภัทรศร  ศรรบศึก โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงศรทิพ  คงตระกูลเทียน โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายจิรัฏฐ์คมน์  มั่นกันนาน โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงกุลวฤณ  วรวงษ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ปัตต์เปาว์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงชณัทดา  สูงสว่าง โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายปฏิพัฒน์  สุทธวงค์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งเที่ยงธรรม โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงณัฐชยา  คำตัน โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงชัญญา  ศิริรักษา โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายอุดมพงษ์  สุนันตา โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงปิยธิดา  จันตา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงชาลิสา  ธิศรี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงญาณิศา  สมจิตร์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงวรรณิกา  ดีปินใจ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงศิริวิภา  ทองมีสี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กชายอติวิชญ์  หงส์จันทร์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กชายทรงภพ  ธิศรี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงชนเนษฎ์  ตาทอง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงพรธีรา  อินไชย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงเขมิกา  ดีกัลลา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงธิดารัตน์  สันป่าเงิน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงนารากร  ลาพร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงพุทธชาติ  สมบัติวงศ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงจุฑามาศ  จันเครื่อง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายณัฐกิตติ์  เกียรติก่อพงศ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายณัฐพงษ์  เกียรติก่อพงศ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายนันธวัช  สมบูรณ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายรัฐภูมิ  โคฤทธิ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โชชัย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงศิริพร  รอดด้วยบุญ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงถิรพร  แซ่ท้าว โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงณัฐาพร  อินวุฒิ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงรินรดา  ภักบำรุง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงธันยพร  พิศจาร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เหมืองหม้อ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงปวิตรา  พุฒนา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงสุพิชญา  หล้าเรียน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สิงสาร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงอารยา  กันชนะ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงปฐวิกานต์  ขุนจันทร์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงหทัยรัตน์  วิจารณ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายรังสิมันต์  อินน้อย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงอนรรฆวี  มีชัย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงภินทิลา  มูลอ่อน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงสุภัสสรา  ขันทยศ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ไชยวุฒิ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงสุทธดา  อินทเสโน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงสุลิตา  ขันไชย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงประภัสสร  หมื่นจินะ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงสุรัสสวดี  กาไชย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงรุ้งระวี  คำเลิศ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงศิโรรัตน์  พงษ์ประยูร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงธัญพิชชา  สุริยะพรหม โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายกัณฑ์อเนก  บุญมี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงอัญชิสา  หนูอิ่ม โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงชัยรัมภา  เพิ่มสุข โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงภัทชราภา  คำแสง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงมุกตะวัน  ธีระโชติ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงญาดา  ศรีรี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงปิยาภรณ์  แสนธิ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายนพดล  สนิท โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงอรอมล  ไชยยา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงปิยดาภรณ์  ศรีเคน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มหายศนันท์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายนรภัทร  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายฐานทัพ  ธรรมเชียง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงสิรินทรา  จันตา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  วารี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายพีรพัฒน์  อูปแก้ว โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงรวิสรา  สีชารู โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายธนาธิป  วงศ์วิริยะศิล โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายระพีภัทร  อูปคำ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายบัญญวัต  วงค์ป้อ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายณภัทร  สุขเลา โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เขื่อนสอง โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงกันยรัตน์  กาตาคำ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายลิขสิทธิ์  ป้อฝั้น โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายจิรเมธ  อุปจินะ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายวชิรพล  พุฒิมา โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายสิทธินันท์  กาตาคำ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายยุทธนา  นันทะน้อย โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงศิริมล  เขื่อนศิริ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงทิพย์มณี  เฟือยคำ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงปิยดา  อามาตย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1 ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงอริสรา  สวนพรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1 ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงสุริยรินทร์  พ่วงพันธ์ุ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1 ป.5 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงบัณฑิตา  แสนทะไชย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1 ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงมินญฎา  สิทธิกัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1 ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงนงนภัส  ลำเลา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1 ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กุณะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1 ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงกรนันท์  ภักดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1 ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กชายเปรมินทร์  สิงห์แก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1 ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงรัสรินทร์  ธีรวุฒิจารุธนาพร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1 ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กชายณัฐภัทร  ทาการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงปาณิสรา  ณ น่าน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายภานุพงศ์  ทมินเหมย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงชิชา  ภูมิทัติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงขวัญฤทัย  พรมมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงชลลัดดา  หิรัญวิทย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงสิริกร  อินแสง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงพิพิชญาพร  บำรุงเทียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงเบญญา  สุภา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงภัคพร  สุรินดร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายนันทิพัฒน์  คำวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงภาวินี  สุทธเขต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายปรวรรต  ทองขาว โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 คณิตประถม
1096 เด็กชายณัฐดนัย  ปันนิตามัย โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 คณิตประถม
1097 เด็กชายปิยะราช  แสนท้าว โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 คณิตประถม
1098 เด็กชายโยธิน  คำสง่า โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำแคว่น โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.5 คณิตประถม
1100 เด็กชายณัฐกร  ดอนอินชัย โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงสุดารัตน์  ตระกูลทรัพย์ดี โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.5 คณิตประถม
1102 เด็กชายอนุรักษ์  ณ น่าน โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.5 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงภูริชญา  ขะระเขื่อน โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงนันธิกานต์  ธีรไพศาล โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองธวัช โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงธัญชนก  สาราด โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงสุวิชชา  ดอนอินชัย โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงสุลลิตา  ดีธานี โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายศักดินนท์  สุขทั่วญาติ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายธนะศิลป์  หมู่ธรรมไชย โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงชลธิชา  อินแสง โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงรัตติกาล  กิวัฒนา โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงตวิษา  คนอยู่ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงวิชญาดา  มงคล โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงกฤติยาณี  อนุสนธิ์ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายนพเก้า  โงนมะณี โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายธราธิป  ทิพยศ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายกฤตเมธ  สนิท โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายฤทธิไกร  สุดใจ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม