รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายคณพศ  หยกเจริญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสุนทรเกษม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายนนน  จารุพงศา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายสรวิชญ์  เสนา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายยศธร  วงษ์คลัง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายธีรชัย  ขวัญใจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายอนันตชัย  กิระวิโรจน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายรอมฎอน  ตระกูลนาวี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส  อูมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายอิลฮัม  อนุศาสนบุตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงขวัญหทัย  ณ น่าน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงวัชรีภรณ์  อำภัยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนภัสวรรณ  โตสมนาค โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนลินี  นนธิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงแพรวา  รอดสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงภาวิตา  กรุณกิจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงภัณฑิรา  กรุณกิจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงภูษณิศา  ลายขวะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  แววแสนรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงตมิสา  ศิริเดช โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงปาลิตา  วงศมาจารภิญญา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงรอดียะฮ์  ภักดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจัสมิน  มะลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณญาดา  หมานมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงซาบีร่า  วารีสมาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงวันฮับเซาะห์  แวดอเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนิศรีน  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายเตชิต  เจนพาณิชพงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงฐาปนี  กิ้มอิ้น โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนิศาชล  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกัสมีรา  เสะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายชยพล  กาญจนเพ็ญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายธนัช  พรหมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายธนดล  กันทาสีหวัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงรวิพร  เซซัง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอวิกา  อบโอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีสดใสสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธรพรรณ  อินทกาญจน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณฐมนพัณณ์  สินคุณาธาร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงดารณี  อาลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายศาสตรา  ขวัญเเก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายอภิรักษ์  แก้วสองเมือง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงศาสตรา  ขวัญเเก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายปวริศร  พรชัยพิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงวริศรา  ขวัญเเก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายญาณวุฒิ  นราวุฒิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายบาซีร์  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายสรวิศ  พึ่งศรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงวันนูรฟาซีลา  แวยูหัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายสุทธิพันธ์  ดรอนิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงเกวลิน  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอรีสา  อีซอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงมณีรัตนา  เจ๊ะปอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายธนิสร  ทองกราว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายวันฉัตร  อินทร์ทองคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายฐปนวัฒน์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายศิวโรจน์  ชูจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายศิริราชย์  เพ็ญมาศ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายพศิษฐ์  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายดลลชา  นาคกล่อม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายศิรชัช  ไกรคุ้ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายพฤษวายุ  ทองไทย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายศุภโชค  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายสิรวิชญ์  เจ๊ะบือราเฮง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายฟารฮานคาน  โมฮัมเม็ดซาริน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายฟิตรี  มะสาแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงน้องธาร  เมฆม่วงแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงฐิตาภา  บุญสม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงตัญติญา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายคุณานนท์  นามวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายอภิรมย์  พรหมมานพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายคามิน  อักษรสมาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงเปรมยุดา  ตั้งวีรชาตกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พันธ์โภชน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพรนัชชา  ขันเพ็ชร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงสุภัสรา  แซ่เอี้ยว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงกัลย์ภัสสร์  วรวงศ์สกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงอัยมี่ดาเมีย  ซำซูเด็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอาฟัฟร์  สือแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายสุวิชชา  กาเด็น โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายคมวิทย์  พิพัฒนวานิช โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายธารนที  ณ ถลาง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายณภัทร  พรมแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายนรภัทร  วงษ์คลัง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายศิวกร  มณีเชวง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายอาวุฒิ  บุญยิ่ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายณัฐพงศ์  พันธ์นัดธี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายยศวร  สาธิตอภิบาลวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายปภังกร  แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปทิตตา  แก้วช่วย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพลอยจรัส  ปานกำเนิด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงกัญญรัตน์  เสนา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอรทัย  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนิศรีณ  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงวรรณากานต์  อรรถกรวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอริสา  ทองย้อย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายพษวีร์  เผ่าชู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายนิธิศ  คงแสง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายฤชวี  โส๊ะสมาคม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายอนุวัฒน์  คล้ายดวง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชูทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงธนกาญจน์  สีแดง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนิอัสมา  เบ็ญนิซอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสาวิตรี  กลัดสวัสดิื โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายสุพศิน  ทองรมย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายชาริส  ยาฮังเกียคาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปานไพลิน  ปลื้มเปรมจิตต์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงชมพูนุท  บำรุงพงษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอุไรรัตน์  ศรีวิเชียร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงธนัญชนก  ทองจีน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนิจฉรา  พันธ์รังษี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพรไพลิน  ธัญญเกษตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงอัญชิสา  พรหมจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงทักษพร  บือซา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงซัลมี  สะมะอุง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงทัสมีน  บือดือเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงฮาฟีฟีญ  มูสาลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอามานีย์  โต๊ะเจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงนลินดา  โต๊ะเล๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงยูสรีนา  รักไทรทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงนูรูลฮุูดา  แวดาย๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปาล์มมีลี่  ฮารง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายศุภวิชญ์  หนูอินทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายยศกร  บุญลึก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายชนาภัทร  วาระโว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายณัฏฐดนัย  ภู่จินดานนท์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายกฤชพล  อักษรพิมพ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายปรมะ  สังข์รอด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายอาณัฐพล  มามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายนราธิป  ทิพย์สง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงจิรวดี  คงคุณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุตรทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธนภรณ์  พันธ์โภชน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวรารัตน์  วงศ์เซียน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงโนร์อาซีกีน  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงนุรอุสณา  มะรือเสาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงโนร์มีซัน  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  อูมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงซากีร่า  บากา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกชกร  ชูศรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธนทัต  สุวรรณนึก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกรวิชญ์  อินแปง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายคทายุทธ์  นวลหนู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายชญานนท์  ดีพาส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายพีรพัฒน์  อินทโน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายพิชิตชัย  โต๊ะหมุด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายนูรุดดีน  อูบง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณภัสนันท์  หามิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายบัณฑิต  ทวีจิตร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธาราทิพย์  พันธ์โภชน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงสิราวรรณ  ทัศนานุสรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงรดานัฐ  ศิริกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณิชาภัทร์  แซ่เฮง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกัลจรีย์  คงเขียว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนูร์อารีนา  นิทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนุรฟาติณ  หามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนูรุลบีลกิส  ยูโซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนินาบีลา  อับดุลเราะมัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงตูแวโซเฟีย  มะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอารีนา  สาและ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงจัสมิน  รอเหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายทัติยะ  สุขสันต์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธีรภัทร  จุฬพันธ์ทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายศิริพงศ์  แดงบรรจง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายขนพัฒน์  สังข์สุวรรณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายเจษฏา  ชำนาญปืน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายชญานันท์  แซ่พู่ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายอิกรอม  มะยูนุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงศุภิสรา  โกกะพันธ์ุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธนวรรณ  จึงจรูญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ขุนจำเริญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงบงกช  กอตระกูล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกาญจน์สิตา  ตั้งเปี่ยมวรกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปวริศา  สัตยาภิรักษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพรลภัส  สุดใจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนาบีลา  เจ๊ะเมาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพลพรรธน์  เผือกพันธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายฟารีส  มามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปรายฝน  เทพวงค์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายอนันดา  สือนิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปรียาภัทร  ลาวเพ็ชร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายปณิธิ  ศรีงามพร้อม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายเกรียงศักดิ์  คงแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายณัฐกิตติ์  ทองสุข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชำนิธุระการ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปรวีร์  สมบูรณ์ผล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงศิกานต์  กาญจนเพ็ญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงโนร์ซัลวานี  สนิบากอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายมูฮำหมัดชารีฟ  เบ็ญสนิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายสาเหะดาอิม  สาเหะมะหะมัด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนิอัยชาอานิส  สาเหะอามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงวริศรา  คำแหง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนิโซเฟีย  มือฆะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนัจวา  เบ็ญจุฬามาศ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงฟาราห์  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงชฏามร  เมฆสงค์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายนภัสกร  พลเพ็ชร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธัญชนก  มามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงซาฟีรา  บินมะมิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายสิทธิกร  ศิริพันธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายทรงพล  เส้งพา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธนกฤต  ทิพรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายภคิน  ทักษิณาธรรม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายพัสกร  พรหมทิพย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายวีรยุทธ  ตะครามจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายมูฮำมัดฟิกรี  ยาการียา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายอาซาดุลลอฮ์  มะดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายณาบีล  ยุนุ๊ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกชรัตน์  รัตนพิธาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงมัณฑนา  ปริยวาทิต โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงชลวิไล  ตันตระกูล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอาทิตยา  บุญช่วย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวราภรณ์  ปุ่นอักษรชัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนาตาช่า  สาแปอิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงซารีนา  อารง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงซูวัยกานต์  ซงตายา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงอัลยา  กาจิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงชาลิสา  บินเจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนูรฟิตรี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนูร์อาตีกะห์  บินมะเย็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงศศิวิมล  นุชภู่ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงโนร์อาริศา  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายกันต์ดนัย  ขวัญคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายกนล  ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายโรนี่ไซ  เพ็ชร์ลมุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายหัสฟานดี  สันติวรกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอรณิชชา  แซ่อ๋อง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายวริศ  สิงหเสม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายรอมฎอน  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายณฐพงศ์  วุฒิศาสน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพาขวัญ  อุดมลาภเจริญกิจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกัลยรัตน์  โฉมอำไพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสาธิตา  ชะดูแท้ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงธัศณีม  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญมาลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงจัยดา  หะยีปะจู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายปณิธิ  ปรีชาวุฒิเดช โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายจิรพัฒน์  รุ่งประเสริฐ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายศุภณัฐ  ทัศนานุสรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายสิริกร  อิสสระ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายฟารูก  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายสิรภัทร  บุญมี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายซอฟรอน  สะอุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายนาอิฟ  มั่นศรัทธา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายไพศาล  มะรอเซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายรชต  มามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงชนากานต์  รัตนกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกัลยกร  กาญจนเพ็ญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงดุสิตา  จันทระ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงวริศรา  ไพจิตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพิชญษภัค  บุตรดา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงลาวัณย์ศิริ  พลภมรเสนวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพลอยพรรษา  มาลัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณัชชา  หิ้นสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงวธูสิริ  เจริญกิจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงกุลชญา  บิณฑาประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพรรณนารา  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงชนิตาภา  เวทมาหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงศุภกานต์  พันธ์ยอด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนูร์ริศา  เบญยาลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอลิชา  อับดุลรอมาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงโซเฟีย  บือซา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงบุณยานุช  มั่นคง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงทักษิณารัตน์  กุนเสน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายอัฎดีน  บากา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงซาฟีกา  ตอเละ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายปรมัตถ์  ปรีชาวุฒิเดช โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายคุณานนต์  สุกสมัคร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายภูริณัฐ  หมวดคง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายศุภฤทธิ์  มามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายอาฟารีส  กาเดร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายมูฮำหมัดฟัยรูซ  หะยีอูมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงหัทยา  ดีพาส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพัชร์ณัฏฐ์  จุลกศิลป์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงศิรภัสสร  จุลกศิลป์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงชนิกานต์  นนธิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงลักษิกา  รัตนกาญจน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงวรพิชชา  รัตนวิจิตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงชัญญาพัชร์  พัฒนาพิศาลศักดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงธัญยรัชต์  พัฒนาพิศาลศักดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงจิรวดี  วงศ์นราสิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนิรินธน์  ธนัตวรานุกูล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงนูรีดาเนีย  ไชยทวีวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงรอยมีย์  ดือราแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอรุณี  นิยมราษฎร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสีตีนูรุลอีมาน  บินมะมิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณิชกุล  สังข์วารี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงชญาณี  ปริธัญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงอนุรดี  เลาะเมาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงซาฟาวาตี  ยุโซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตรนอก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายอัสลัน  แวสะมะแอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงภัคทีมา  ปริธัญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตมานะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงยะห์  อูมา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงสุกัญญา  หล่ำ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงซีตีฟาตีเม๊าะ  แยนะ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงวารุณี  สาและ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงฟ้างาม  ุขุนเพ็ชร์ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงสวนันท์  สินทรัพย์ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายณัฐวุฒิ  คงประเสริฐ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายวรพล  บุญลึก โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงเขมิกา  แก้วชู โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงซูนิตา  อารง โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอัซวานี  หะมะ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงมัสลีนา  สารสีนา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงนิโซรยา  สาระสีนา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงอานิสรุสดา  สาเร๊ะมาซอ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงสุชา  แก้วชู โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกมลพร  บุญแช่มชู โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปุยดำ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงนูรซัสสบีลา  สาระสีนา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนาซีฟา  อาแวกาจิ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงนูรูยันนะห์  บินมามะ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองคำ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงอูมีไอดา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงนูรตัสมีมี  ซูแก โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงธาริณี  ลีอาแด โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงนูรซามานี  อารง โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงคอยรุนนินา  เจ๊ะอามะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายณภัชญ์  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายอิสกานดา  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายวันมูฮัมหมัด  ดูมะมิง โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายนูรุดดิน  อูมา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงฮิกมะฮ  สะมะแอ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงโนรทัศนีม  ซูแก โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงอามีนี  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงนัจมีย์  มะสาอิ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงทัชชานันธ์  สามะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงนูรอัลฟา  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงนูรอุลยา  เวาะบะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงอาอัยนี  มามะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงนัจมีญา  ตันยีนายู โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงฮาฟีเซาะห์  สาและ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงนูรุลบีสมี  ฮะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายแวอีลีย๊ะห์  แวบากา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายมูฮัมหมัดตักริม  อูมา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายสอลาฮูดิง  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายรีดูวัน  อาแวโซ๊ะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายนิมูฮำหมัดอัมรู  นิปา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงอานิดา  อารง โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายมูฮัมหมัดอิฟาน  ตามง โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงอัสวานี  แวนาซา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายฟิรดาวส์  สาและอาแร โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายฟาฮามี  สะมะแอ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายปรณัฐ  ฮ่องซุ่น โรงเรียนวัดเกาะสะวาด 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายปิ่นมนัส  บุญสร้าง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายจิรภัทร  ชี โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายพลทฤทธิ์  บุตรพงศ์นรา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงปุณณภา  ประธานวัฒนะกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายไท  ถาวรลัญฉ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายณัฐฏพล  จินดาเพ็ชร โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงสุทธิดา  ไข่มุกข์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงชลิตา  ธรรมาภรณ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงชาลิสา  ธรรมาภรณ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงศุภกานต์  แก้วแก่นเพชร โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายจิรกร  ศุภภัทรจินดา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงเจ๊ะซาฟีรา  มูหะมัด โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงกัลยา  แก้วมณี โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงโรสริน  หมีนหวัง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายอิฮลาล  หะยีเซะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงตัสนีม  สาโรจน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายทีปวัฒน์  เซ่งเวียง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงอาเรียณา  แวมูซอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงโรสมีนีย์  มาหะมะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายรุ่งวิกรัย  วงษ์เม่น โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงโชติมา  ปลื้มสำราญ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายรตน  อึ้งรักษ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงชนิดา  บัวแสน โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายอาร์ดิปอิควาน  ยูนุสวังษา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงวรรษมล  มาเล็ก โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายกิตติภูมิ  เฉิดพันธ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงธัญยพร  พันธ์โภชน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงอัลฟาฏีนา  จานิ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณัชชานันท์  ไหมช่วย โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพีรพัฒน์  ธรรมโสภณ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายนราฤทธิ์  นราฤทธิพันธ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีวังแก้ว โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงฐิติมา  วิรามสมบัติกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายปณวัตร  ชิณราช โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงกฤตพร  บั้นบูรณ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปุณยาพร  เอกพันธ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงศุภนุช  พงศ์ธเนศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายวันอานีส  รอสือลี โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายนรพนธ์  ยะปา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายทรงกลด  เบญจรัตนฉัตร โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงสโรชา  บุษบงค์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายวิชยุตม์  สกุลวิศัลย์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายทศพล  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงปูตรีนาเบล่าร์  สุหลง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายปนาถพล  บินหะมะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกชกร  เทพศิริ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงนูร์อัยนาตาซา  เจ๊ะมูดอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอามีรานาตาชา  บอเถาะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสุคณฑา  มิ่งสุข โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ธัญวงศ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงสุรพิชญ์  ธัญวงศ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงมาญามินทร์  อูเซ็ง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายซาฟีร  ดือเลาะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงโสรญา  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายรณกฤต  โสภณรัตนโภคิน โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายนฤชาติ  สุภามาลา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงมินตรา  สำเนียงล้ำ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงจารุวรรณ  หมาทอง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกชพร  วัฒนกิตติธำรง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายจีระศักดิ์  วงศ์ศิริทัศน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงนริศษา  นราฤทธิพันธ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงอักษิพร  เพ็ชรภาน โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงซันซาบีลา  บือราเฮง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงต่วนอลิชชา  กูบาฮา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายณตฤณ  พิศิษฐสกุลวง์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายนิรุต  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายซาฟีย์  สาและ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงรออัยยี  บินมะดีเยาะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายสุเทพ  บินดอเลาะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายอันวา  สะตอปา โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสีตีมูรณี  ยีแวนูมา โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายอามีรู  มูซอ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายอารอฟัต  อารง โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายณัฐวุฒิ  มะปีเยาะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายอัดนัน  เจ๊ะนิ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายอานัส  หะมะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงอุศริน  บากา โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายอัมรู  มือลี โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายมูฮำหมัดอัซโรล  มะสาอะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงแอนลีซ่า  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงฟิตรียะห์  มะมิง โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงฮัสบะห์  สะแลแม โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงนูรลี  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงโนร์ฟัสรินทร์  มะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงอลิษา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงโนรอาลียา  มะอีซอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงอาซูรา  ยูนุ๊ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงฟาซีลา  ละกาแย โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงนูรูนาจีฮะห์  มะแด โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงโนรอาตีกะห์  บากา โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงแอมนาตาซา  นอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายสุไลมาน  มะแด โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงแวซง  แวอาแซ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงซามีมี  อาแซ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงนูรฮาซีมะห์  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายมูฮํมหมัดลุทธ์ฟี่  หะมะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายฟุรกร  ซำซี่ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงบุณณดา  สุพิณ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายพัชรพล  หวังดี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายฟีดาอี  ลือเแมะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายครองเขต  บุญครองเขต โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายนพกร  เจราหวัง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายดารุวิส  แวบาการ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายสรวิศ  สะแลแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายธนากร  พรหมศาสน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายซุลฟิกรี  มามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายอับดุลเลาะ  ดาโอะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายบิสมี  มฮำมัดรอยาลี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงแพรนวล  สอาด โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงอัสมะ  สือแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงสาริกา  สะมะแอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายเฉลิมพล  มงคล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นายณ ณต  อุทัยรัตน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นายมูฮำหมัด  ดือเลาะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายมูฮำหมัดอัสรี   ใจศิลธรรม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายสิรภพ  นิมิตปัญญากุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นายนันท์ปวิธ  บุญเพียรผล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวฐินิตา  อาแว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นางสาวนูรซีลา  ซาและ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายศุภโชค  งามเจริญถาวร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายณัฐนนทน์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายชัยอนันต์  สะมะแอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายณัฐวัฒน์  เย็นเจริญ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายรชต  ภู่จิณณวัตร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 นายริฎวาน  สาแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  กันพา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงรุ่งนภา  ฐานเจริญ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงโซเนีย  สุหลง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดือราแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายนวพล  สอาด โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายตระการ  สระทองอินทร์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายอิมรอน  แก้วสีทอง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายกฤตเมธ  กสิวงศ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายสุเทพ  พินิจชัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายศิริโชติ  ชัยวิเชตกุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายกฤตยชฌ์  อำนวยโชติสกุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 นายมูฮำมัด  เจ๊ะปอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายบริรักษ์  สมบูรณ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงธารทองทิน  จรรโลงศิลป โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงปานิศา  มามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงโยธิการ์  แก้วคง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายอนันต์  สาเม๊าะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายปรีดีพัทธ์  กี่สกุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายศุภกิจ  นุดดี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายอนันตชัย  บุญเสนา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายบุญชัย  อนุรักษ์ดิลก โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายนราวิชญ์  หนูแสน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายฟัยซอล  นาวี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายสิริเชษฐ์  เดิมหมวก โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายอารีฟ  หามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายภูดิส  ฤทธิสุนทร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายฮาฟีฟี  มูฮำหมัดรอยาลี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายอรุณ  จันเอิบ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายปรินทร  ไพรวรรณ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายสันติภาพ  ยาการิยา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายสุทธิพงษ์  สาลัย โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายสะห์มี  อาบ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายอรรถชัย  พิมพ์ทอง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายชาคริส  พรหมศาสน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายอาซีซี  สาแมง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงปนัดดา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายกฤษฎา  กรอบเพชร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายนิพพิชฌน์  นากแก้ว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิกรีย์   มามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายพัทธพล  ดีแท้ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี   พรมบุรี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงนุรฟิรดาว   สามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงปียาภรณ์  แดงสุวรรณ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงนูรูฮีดาย๊ะ   ยะโกะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงปนัดดา  ซังขาว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงนูรีนอัฟซา  เบ็ญจุฬามาศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงบุญจิรา  มูสิกะสง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงชนกานต์  ปริธัญ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายอัสมินทร์  จันทรดาเรศย์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงกนกพร  นิมิตปัญญากุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงนาตาชา  อาแซ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงกษมา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงซัลซาฟีฬา  ยูโซะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงโนรมัยซาระห์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายวชิญฤทธิ์  ละอองทอง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงนูร์ฮีดายู   เจ๊ะสู โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงพิรญาณ์  บั้นบูรณ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงอมิตรา  หริ่งรอด โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงเกาซัร  วาฮะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงนูรุล  บินซูละ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงอารยา  จันต๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายฮานิสฮัยกัล  อูมา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายสุธี  พินิจชัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายซาซูวัลย์  มะนอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพัสกร  แดงสุวรรณ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายนัซรี   ยูโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายพัสกร  สะแลแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายซูฮิลมี  บินสะมะแอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายบัดรัน  มูกะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายศีกร  ทองนพคุณ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายฟาอีมัน  เส็ง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายอับดุลชาฟีย์  หมัดแสละ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายนิปวริศร  นิโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายกันตพงศ์  อนุเปโฐ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายนิอามาน  เจะเตะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายจิราวิน  สมัยมงคล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายนราศักดิ์  ประจักษ์วงศ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงจิราพัชร  พุมนวล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงดุรรอตุลนาซีฮีน  การียา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงปณิดา  ซังขาว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงเขมิกา  ลือสิริมนัส โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงธรรมิศา  วงศ์วุฒิรัตน์กุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงนูรไอนา  นีมง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงอภิรดี  วิรุณสาร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงนูรูลอัยดา  บินมะสาและ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงนวนันท์  ศรีวิชัย โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงนภัสนันท์  ตุกเตียน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงชิดชนก  พันใจลือ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงอิสญาน  อนุศาสนบุตร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงนลิน  บิริคาน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายฟุรกอน  ยะโกะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงนุรอัยฌะห์  วงศ์วานโต๊ะขุน โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงสิริกร  บุตรมาตา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงอัสฟาร์  อัรมายีด โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  เจ๊ะปอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายอาลีฟ  มูฮัมหมัดคาลิล โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงแวอามีเราะห์  วาเย็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงแวตัสนีม  แวหะมุ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กชายไพศาล  ยายอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  อาแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงญาซีฟูน  บุตตะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงนาตาชา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงอามีลีน  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
576 เด็กชายอธิป  บินลาเด็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายซัซวาลย์  บินสะอิ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงนูรุลอัฟนาน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงมาซวิน  อาหลี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงนูรไอนี  รือเสนาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายนฤดินน์  กาลูแป โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายธาวิน  ลอแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายฮากิม  อาหะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายมูฮำหมัดอิรฟาน  ฮามิ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงคอยรียะห์  บือราเฮง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายธนวัฒน์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงฟัรฮานี  แวอารง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายมูฮำหมัดอิซวัน  มะนอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงโนฟริตดาว  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายมูฮำหมัดคอยรุล  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงนูรอาซีซะห์  ตอเฮ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงอาร์มานี  แมเร๊าะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สุนทร โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายอามิน  มหินทราภรณ์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กชายนาญาซี  หนูเบ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายชารีฟ  นิอุมา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายอัรฮัม  วาหะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายอัสรัตน์  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายอามีรุลอีมาน  มะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายวันอัฟฟาน  แวอาแซ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายอัฟนาน  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงคัสมีรา  มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงโรสญาดา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายอิสกันดา  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายมูฮำหมัดฟาริส  ดือรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงพัตตรา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายนูรดิน  หะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายนัจวา  แวอุมา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงซานีม  อาแซ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายมูหัมมัดอัสรี  บินลอแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงนูรอัยณี  บินนุห์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงโนรฟาลินดา  อับดุลหะมิ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงนูรซามีมี่  วุฒิศาสตร์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงอาลิสา  วะหา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายฮัมดาน  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายฮานิฟ  หะยีอาลี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงอาซียะห์  อารง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงชาร์รีน่า  เจะเละ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงโนรอาลียา  มะรือสะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงนูร์ซาฟีกัน  อิบรอเฮง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายฮีลมาน  มะกอเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายอับดุล  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงนูร์ฮีดายะห์  สตอปา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงนุรซีฮัน  อาซิบ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
625 เด็กหญิงนัสริน  อาแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายมูฮำหมัดสุกรี  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายรีดวน  ยาโก๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
628 เด็กชายอัซหัร  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายนิฟีรฮาน  จิยี่งอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กชายอภิชาติ  บือซา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กชายซูเบร์  ราหู โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายดานิช  เล็งฮะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
633 เด็กชายฟาฏิล  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
634 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  เวตุสัตบรรณ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
635 เด็กหญิงอันดา  มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
636 เด็กชายอารอฟัต  บาหะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงนูรซาฟีกา  จิตร์เดชา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายอับดุฬมูฮัยมีน  ดือราแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงนูรอีดายู  มะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงคิสตีน่า  ถมเล็ก โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
641 เด็กชายฟุรกอน  สะมะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงซาฟีรา  อาแวเตะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงอัยมี่  สะแปอิง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงนูรอาซาณี  นิมะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงริฟฮานาน  บูละ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงศัสวาณีย์  สามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงซันวา  หมานโส๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงนูรุลอิลวาตี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
649 เด็กหญิงอัสมาโนนี  เจ๊ะปอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงอภิณีย์  มะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
651 เด็กหญิงวรินทร  แววกระโทก โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงนูรมัยซารา  อาบะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
653 เด็กหญิงภารวี  จันทรมณี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
654 เด็กหญิงอัสลินดา  สะอะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กหญิงนูรฮัยฟาร์  ยะปา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
656 เด็กหญิงซัลวานี  มิสุแท โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
657 เด็กหญิงนัสริน  อะลีละ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงเมลิสา  อาแวและ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
659 เด็กชายอาดิล  สมัยวิทยาวงศ์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงวาลิซา  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงเดียนา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงโนรซาฟีการ์  สามานุง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงฮาฟีซี  ยา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงนาซีฟะห์  เจะอาแซ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กหญิงฮุสนียะห์  สะแปอิง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
666 เด็กชายอีรฟาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
667 เด็กชายอนันต์  สาเล็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
668 เด็กชายลุกมาน  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  ลีกี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
670 เด็กชายนิฮาฟีซุดดีน  นิมะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายอัลบูคอรี  นิแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
672 เด็กชายซอบีรีน  สะตอปา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงนูรูไอนี  ดือรอนิง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงซูฮาดา  บินรอเสะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
675 เด็กชายอนัสฟีดาอีย์  อาเดะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายอิรฟาน  สาแหล๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
677 เด็กชายอดิลัน  เจะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายฟาร์มกีมิง  มะนอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
679 เด็กหญิงวิลดานิง  มะลี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วิมุตเกษม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงซัรวา  สะรี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงนูรฮายาตี  สิเดะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงโนรอัย  กามารอเด็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงอาวาติฟ  บูละ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงฟาซียะห์  อารง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงอมีเราะห์  สามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงซูรัยยา  แวมูซอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงอัศฟา  ลอแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงวาดีนา  วุฒิศาสตร์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายอาลิฟ  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงตัสณีมญ์  นาวี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงนัจวา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงฮานีฟะห์  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์ชู โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายซารีฟุดดีน  สามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายนาฎิร  นุกูล โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงฟัรซา  สะรี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงซาฟีร่า  บินลอแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงอลีมะห์  แวกาเดร์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงตัสนีม  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงฮากุลยากีน  ดือเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายวันมูหะมัดนาอีม  สติรักษ์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงสาฟีก๊ะ  กาเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงนฎาณ์  วาจิ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงอัซวานี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงนุชดาเนีย  ดาโตะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายอิสมาแอ  สี่สตางค์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายมูฮำหมัดฟิรดาวส์  ยะปา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายอัฎวาอ์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดุลเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงโรสมี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงซัลวาตี  ดาเระ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงนาตาชา  มะนอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงนาซีฟา  ดือรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงนพรััตน์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงลิดเดีย  มาหามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงนูรีสา  สาเมาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงนูรอาฟาชา  เจ๊ะโกะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงโนรซาฟีกา  มาน๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายศิกวัส  รักษาคุณ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงสุธีมนต์  สวนศรี โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงกมลวรรณ  โคกสีนอก โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงพรัชรา  ชื่นบุญ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  โมรานอก โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไพพุฒ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงอาทิตยา  จิตสม โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กชายบุญน้อม  จุลละศรี โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กชายอนุชา  เขตชุมภู โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงสศิธร  แก้วในเมฆ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายปัญญา  โมรานอก โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงพรรณพิมล  โคกสีนอก โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายศุภวิชญ์  เกือกรัมย์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายวีระฤทธิ์  ละคร โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายอมรเทพ  โคกสีนอก โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงธวัลฤทัย  พันพิลา โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายศิวศิลป์  บุญชูช่วย โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายอัลกะบีรุ  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายศุภวิชญ์  เอียดมา โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงเปรมฤดี  สิงห์เจริญ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงพรประภา  จันทร์ผง โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงหทัยรัตน์  เกตุนาค โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงอัสมา  สะแหละ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายสมพงษ์ชัย  ละคร โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีภักดี โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงพรรณภา  สาธุการ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงวิภาวดี  บุญเกิด โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงสุพรรณษา  อุตะทูล โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงสาธิตา  หว่านนา โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายศุภสัณห์  กองทอง โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายคุณากรณ์  ด่านวันดี โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายสุธิวัฒน์  หาญขุนทด โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายอัครพล  จงเยือกกลาง โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายพรวิศิษฐ์  ประดิษฐธรรม โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายอัครพล  กิรัมย์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายนที  โทคำมา โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายสันติสุข  หมานจันทร์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงกานต์สินี  ปราณจันทร์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายนิติภูมิ  มะเอียด โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายสิทธานนท์  นุยจันทึก โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายปิยวัฒน์  เพชรชนะ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายพงศกร  แชกระโทก โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงฮารีหม๊ะ  จิมอ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงสาฮารา  ปะจูกูเล็ง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงสุดาวรรณ  ภูต่างแดน โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
765 เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  การียา โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงโนรฟาดีลา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงนูรูฟารีนา  สาและ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงซีตีฝูรอยอะห์  เซ็ง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงโรสมีนา  เจ๊ะอารง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายณัฐภูมิ  ย้อยตาครุ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายเขษมพงศ์  ศรีนอก โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  คงทอง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
773 เด็กชายธนภัทร  ภักดีสุวรรณ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงนิซาลีนี  นิเฮง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 นางสาวฟาตีฮะห์  แตบาตู โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 นายชัยวัฒน์  พุ่มคำ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 นางสาวขวัญดาว  อีวัน โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงซามีลา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงนัสเราะห์  แตบาตู โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงอาณีฝา  อาแว โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงแวสูรัยดา  สาเล็ง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงนาดียะห์  มามุ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงอัสมะ  มะเย็ง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงสารีฟะห์  สาและ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กหญิงซัลมี  มะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
786 เด็กชายมูฮัมหมัดซาวาล  วาแฉะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
787 เด็กชายนิอัสมีดี  ขุนเมือง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
788 เด็กหญิงนูรีดา  สาเมาะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
789 เด็กหญิงนูร์ฟาติน  ยาสามิง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
790 เด็กหญิงอามีรา  บินมือเย๊าะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
791 เด็กหญิงอานีส  หะยีลาเด็ง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
792 เด็กหญิงนิยัซนี  ดือราแม โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงโนร์ตัสนีม  รมลี โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
794 เด็กหญิงโนร์ซูไลลา  อาลี โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
795 เด็กหญิงโนร์ซูไรดา  อาลี โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
796 เด็กหญิงซัลมี  มานะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
797 เด็กหญิงนูรอาซีักีน  สะอีด โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
798 เด็กหญิงนูรฟาติน  โรหิตารชุน โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
799 เด็กหญิงต่วนมานีเราะ  ตูแวลือโมะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงนูรอาซียัน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กหญิงอภิญญา  ฮามิ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงซูรียานา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กหญิงสาธิดา  สาและ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงนูร์อัสมี  มะแด โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มามะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงโนร์ฮายาตี  เจ๊ะอารง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กชายซาฟีกีน  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
808 เด็กหญิงธิดารัตน์  จำปีพันธุ์ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
809 เด็กหญิงนูร์ซาวานี  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงศันสินีย์  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
811 เด็กหญิงนูรอัซมีนา  มามะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
812 เด็กหญิงรุสนา  บินดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
813 เด็กหญิงซีตีนูรไฮเสาะห์  ตาเหย็บ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
814 เด็กหญิงพิลดา  อาแว โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กหญิงนูรูลณายีฮา  มุซอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
816 เด็กชายอัสรี  กาเจ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กหญิงนูรรูฮานา  มูฮำหมัด โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงซอลีฮะห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
819 เด็กหญิงอาอีซะห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
820 เด็กหญิงอาวนี  เจ๊ะเง๊าะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงรุชดา  รอแปอิง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กชายอับดุลฮามิน  หะยีอูมา โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตดาวน์  ชูรักษ์ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงซาฟีกา  สาราเส็ด โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงนูรอานิสฟาติน  สำสูเด็ง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กชายรอยฮัน  หะยีอุสมัน โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงพัชณีตา  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงฟาดีละห์  บุญรักษ็์ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงนูรูฮูดา  ลูหะมะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงนาบีลา  มีซา โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายอาลีฮาดี  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายอับดุลมาลิก  หะยีบือราเฮง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงบาซีเราะห์  ยามาโด โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงนูรอาดีนี  เจ๊ะสนิ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กชายอนิรุจน์  เจ๊ะสาและ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายมูฮำหมัดซอลีฮีน  อาแด โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายนิอิลฮัม  ดือราแม โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงสาวิกา  และหลับ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงนิอาซูวานี  สนิ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงจิราภา  การีมี โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงอายีซะห์  โต๊ะนาดอเลาะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงฮาบานี  ชูรักษ์ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงแวลัสมีนา  กอมอรอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงโนร์ซาดีนี  อาแว โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงฟาเดียร์  ยะโกะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงนูรอามาลิน  อาแวกาฉิ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายอะห์มัด  อาลี โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายฟากิส  อาบัส โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายกุสรอน  ตวนสุหลง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายซารีฟ  แวบือราเฮง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายมูฮำมัดลุตฟี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงนิโซเฟีย  นิโก๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงซาวานิง  มะนอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงโนรอายูนี  สะมะแอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงนาเดีย  อิบรอเฮง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงโศรยา  ซาและ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงโนร์ฟาซีลา  รอสะดอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงนูรไลลาสารี  อะบู โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายหมัดซัยฟูล  วามะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายมูฮัมหมัดฟัยซา  อาแว โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กชายฮานิฟ  บินยูโซะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กชายสมญาเดช  สะมะแอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายมูฮำหมัดฮัสลัน  กือระ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายอับดุลอามิน  หะยีอูมา โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กชายณัฐนนท์  บินอาแวกาแฉะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กชายไซฟุดดีน  สะมะแอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงนูรูตัสนิม  ตาเล๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายมูฮำหมัดฟารีดุดดีน  อาบูเด็ง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายอดินันท์  กาเดร์ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงรอไอนู  มามะ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 1 ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงนุรยันนะห์  มามะ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 1 ป.5 คณิตประถม
872 เด็กหญิงนูรฮาซีเกน  ดืนเลาะ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 1 ป.6 คณิตประถม