รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงศุภิสรา  ขวัญชุม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายอาลีฟ  สะอุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายนาอิฟ  บินมามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายฐิติพงศ์  ลีลาจิรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายนรากร  เหมมันต์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพจณี  พงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปาณิสรา  ดำรงกูล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงแพรวพรรณ  วงศ์ชนะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสิราวรรณ  ตั้งใจ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายฌารีฟ  อุซา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายดาร์มิญา  ลอแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายศุภกิตติ์  ยอมเต็ม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงซัยฟีต้า  ดือราซอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอรณิชา  ตุ้ยเขียว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทาแจ่ม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายโพธิวัฒน์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายรัฐนันท์  ลาภาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนัญชิดา  ถิระผจญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายกฤตพล  รัตนบุญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายภูวิศ  แซ่ฮ่ำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายพิธิวัฒน์  พัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐภัทร  บุญภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายปกป้อง  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณ้ฐปารย์  ทองไกร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงเกาษัร  เล๊าะแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายมุซอฟฟัร  วาเด็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจิราพัชร  สอนนอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายนากิส  มะแซ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงบุญญาภา  ตันวินิตกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  จุทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงอติฌา  กิ้มขู่ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายรอฟัยรุซ  ราคุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงอัสมะ  อาแซนิแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชาลิสา  วิปุลากร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายรุซกีนันท์  เจะแวนายี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนิสรีน  ราแดง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายอมรัตน์  มะโนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงภาวัชญา  ละมุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณพิชญา  พิริยะเพียรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วท่าแค โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงอริสา  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงซัรฟาร์  เจ๊ะโว๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนูรฮานีฟา  แมยู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงมินตะยา  ยอมเต็ม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนาฟา  หะยีหามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายกมลภพ  จิตต์สมัคร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงมนัสวีย์  อับดุลฮามิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนาเดีย  หะยีดือราแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชมภูทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงศิริภัสสร  รักษาก้านตง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายกฤตชญา  เชาวเจริญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายอานัส  ภูมิบุตร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายฟารีด  วรรณมาตร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายมูอาซ  หะยีอีแต โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายวสวัสส์  กวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายเนติธร  พรหมชัย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงนัฏนันท  สุดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปริณดา  ขุนแผ้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงวารยา  การดา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงฮัยฟา  มะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงภคินี  ขวัญคง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงโชติกา  บุญภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายวรชาติ  พวงทับทิม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงอันนิน  ลุโบะกาแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายนูรดีน  มาดเด่น โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายซอลาฮุดดีน  วาเด็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงอัจจิมา  เดชพรหม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายณัฐวัฒน์  เต้งสมเพชร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายปรเมศวร์  ยอดเสาร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงปีย์วรา  สังข์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงจิรประภา  สุขสถาน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายรัชชานนท์  ลาภาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายปัณณธร  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงมสฤณา  เสนาวงค์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนัชวา  บีรู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงฮุสนา  กาเร็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงรุษมีย์  หะยียามา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงมธุรดา  มามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงต่วนซูเฟีย  อัลยุพรี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอิศนาน  เจ๊ะเเล๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงมุสลีฮะห์  สาอุยุแต โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงบะรออะฮ  มะเยาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนูรฮาซานะฮ์  เซ็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายดารุส  ดาแนแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายอิฆลาศ  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอันวา  หะยีเจ๊ะและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายคอลิด  กาเดร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายฉัตรชาวาล  ประทีปอิสสระ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายอิลฮัม  สะมะแอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายปัณณธร  บินมะมิง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายตัฟคาน  รานิง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายจีฮาน  อัสมะแอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายมูฮัมหมัดอาร์ทริม  คามา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายฮากิมมูฮัมหมัด  สนิทวาที โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายนิอัฟนาน  มะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงศิรินทร์นรา  บินมามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงจัสมิน  มะหลง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงยัสมิน  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายชารีฟ  ตาเหร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายชาคริต  เจ๊ะแล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงปุญญวีย์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายณัฐชนน  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายอิรฟันดี  มาดเด่น โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายอัยดิลฟิตรี  สะอิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายนรา  ศรีอรุณลาภ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายคณพศ  ธรรมา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายซุนนูร  สาและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายวรภพ  พงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายไตรภพ  พงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายศิริธนัช  ศาสกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงนิจัสมิน  ปัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายนิติภูมิ  ละใบสอาด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงอัลวานีย์  เจ๊ะแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงรติมา  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงซามีมี  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงสุวิมล  ชูธงชาติ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงฟิรญา  ดือเระ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงสิรินยา  มามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายแวอาตีฟ  วาจิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายวันอัฟนันท์  แวอุมา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงบุศรินทร์  สะมะแอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงนิอัฟนาน  นิเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายณัฐวัฒน์  จงบรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายนนทพัทธ์  เพ็ชรเทพ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอามีรุลอิลญา  อากาจิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงนิปุตรี  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงคาเมเลีย  มูเก็ม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายอุกฤษฏ์  แดงแต้ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายระพีพัฒน์  ภูนุช โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงพัชร์พิชา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอัซซูน่า  ไทยสนิท ทำทวี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงสิริมนต์  แดงดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงทักษพร  แย้มด้วง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายพิชาภพ  หลงราม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปวริศา  หนูชู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนัทธมน  ช่อวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัจญดา  บือซา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสุธีรา  ยงค์หนู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงเพ็ญธิชา  ทองสืบ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงญาฟิน  บินดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนิสรีน  หะยีอาแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายชานันท์ฎา  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพโซะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนราวัลย์  อุทธรศรี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายอากิล  ภูมิบุตร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายอาลามีน  โมง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายพลพล  พลอยศิลา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐกานต์  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงโยษิตา  เยี่ยมพานิช โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอชิรญา  นราสมโภชกิจ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายอักมัล  กือมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจิรัชญา  ฤทธิ์ช่วย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายกรวิชญ์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายกันตพงศ์  สุขใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายศุภดิตถ์  มูหนะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฐนันท์  สายบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธีรภัทร  ทองดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงปพิชญา  จิตมงคล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงภัควรินทร์  ขีนทัพไทย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงศุภานัน  ทิพย์ปาน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายอัชรีฟ  ยา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนูรฟาห์  ยามา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทร์นวล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายรัชชานนท์  ฮะยีดาโอ๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายรฐนนท์  เหตุเหล๊าะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทโรจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายนภัส  นาคปก โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงลินลนา  บูเกะเจ๊ะอาลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนูรฟารัส  มะดีเยาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพิชญ์นรี  เกลี้ยงชุม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชูเผือก โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปุณณวัฒน์  ถาวโรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกฤตพร  พงษ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนาเดียร์  เปาะแต โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงรมิตา  ณสมาน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงไรมี่  เจ๊ะหลง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชนิตา  ปิยะญาติ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงศลิษา  พุฒแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงภัทรวดี  เจ๊ะหะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงญัซมีน  มะหะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายศุภกฤต  แสงขำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายริฟฮาน  สือนิกลิง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายศุภกฤติ  แสงขำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกิตติพัฒน์  ธรรมกุศลาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายอติวิชญ์  กิตติโชควัฒนา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายศักรินทร์  จันทสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายอาฟันดี้  ปีแนบาโง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธัญพร  ฉัตรมนัสพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายรวิสุต  ณสมาน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายอัฟรุฟ  มะแซ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายภควัฒน์  สืบเนียม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงซุนนียะห์  มูน๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนูรีน  เย็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายชารีฟ  แวยะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มาลีวัด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงศิริภัสสร  สินุธก โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงรักษิณา  เสนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงจิราวรรณ  สิลาลัย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายกูฟาริส  ราชมุกดา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธนโชติ  ชาติชนะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายปวริศ  ทองเกิด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายพิทักษ์ชน  ไกรน้อย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายมูฮัมหมัดกัตดาฟีร์  อูเซ็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายปริภัตร์  เถาว์กลอย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงฐาปนี  รักราวี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนิสรีน  แวยะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงโสภาวรี  สะอาดพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงฟารฮานี  ยาหะยู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงเขมนิจ  รับจุลพล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอันอาม  เจ๊ะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภู่เต็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงรสปวีณ์  รุ่งอารยะทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายปริวรรต  ดำทองเสน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายพัชรพงศ์  สังข์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายไตรวิทย์  ศรีลา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงอภิชญา  คงดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสิริรัตน์  กิ้มขู่ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธฤตวัน  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงศศิมา  ศิริมาศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงนันท์นภัส  ช่อวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงเปรมสุดา  เฟื่องรอด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพีรวรรณ  แก้วสุกใส โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกานติมา  จันทรวิศรุต โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงชนิษฐา  วรพิพัฒน์สกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายวรเมธ  เถาทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายธนชัย  จันทร์หงษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรหมชาติ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงภาพิมล  ขานโบ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายภัทรพล  ชูรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายกิตติโชติ  คงแดง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอัจฉรา  บุญญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายจิตสถา  รัตนบุญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายรพัพัฒน์  พรหมเมศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายสธรรดร  โตมาดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายนพดล  ภิรมย์หิรัณย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปพิชญา  มณีแสง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงธิดารัตน์  จินดาไพศาล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกุลธิดา  พงษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายจิรภัทร  ขำเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชนิกานต์  ไพตรีจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงฟ้าพิศุทธิ์  ไชยศร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายศรัณยุ  ษัฏเสน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายกฤติธี  สถะบดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงต่วนซูฟียะห์  อัลยุพรี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คาเร่สาและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงซีฟาอ์  มามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงนุรเดียน่า  สาแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงอัสมา  หะยี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงนิตัสกีน  นิโด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงต่วนตีซารีนา  ละฮา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงมูตามาซีลัย  มะแซ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงนาเดีย  บานอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายแวอัสการ์  บินหะยีอารง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงวีอาม  มะซอและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวันดานา  สังข์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงฮัสนีดา  หะยีเปาะสู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนูรณี  สุหลง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงชมพูเนกข์  สีสวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงบัวชมพู  จินดาเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายแวอาลามีน  แวปา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงซามีอา  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวีรยา  ซุ้นซิ่ม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายทรงยศ  ทองอินทราช โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงวิรัลยุพา  ภักดีชู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายอมรพัฒน์  สังข์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายซาบีรคาน  หมัดอาหลี โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงนาตาชาร์  ยา โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงวราภรณ์  เจียมบุษย์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงซาวาณี  อับดุลรอมัน โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงอรนันท์  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงต่วนญารินทร์  ต่วนโซ๊ะ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงปุณยาพร  รักชน โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงภัทรธิดา  ยูนุ๊ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายอัมซาร์  เจะแต โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายตาริคคาน  พาเลสคาน โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงอโณทัย  เพชรรัตน์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายซอฟวัน  อามะ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงฐิตินันท์  แซ่เค่า โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงธนพร  ศรีทอง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายก้องเกียรติ์  ดาววงศกร โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงฉัตรสุดา  สืบวงค์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงหงสรถ  อินหมวก โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงศศิธร  วันริโก โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงประภาศรี  นราอภิวัฒน์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงธนเศรษฐีนี  เจริญบุญพาณิชย์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายมุดดัซซิร์  ดาโอะ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงนริศรา  รอแม โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายพัลลภ  ทองสุข โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายอาสาฬีห์  เปรมปรีดี โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายสรวิชญ์  ชาญแท้ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงกัญณิกา  กอมะมาโมง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายมงคล  ถาวรพลศิริ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงวิไลลักษ์  หมวกสกุล โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงพิยดา  สิงห์นันท์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงวนิดา  ลอยเมฆ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงบุปผกานต์  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายอัซรอน  อารมณ์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงธนภัทร  อินทมาศ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงปรางค์ศิริ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงศุภิสรา  ธนาวุฒิ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายวรินทร  วรธรรม โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โตมาดี โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงกรสิริ  ดำสุวรรณ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายฟาริส  ลือบากะมูติง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายภูวนนท์  หะยะมิน โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายคมกฤต  สกุลจีน โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายบูดีมัน  เจ๊ะอารง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงนูรรอบีอาร์  บินมูดอ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงสิริวิมล  แดงเต็ม โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงณัฐชา  ลอยเมฆ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงเพียงขวัญ  จันธิปะ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงณิชนันทน์  นราภิวัฒน์พล โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงรวิวรรณ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงต่วนฟิรดาว  ปาเต๊ะ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงศุภานัน  ศรีพจน์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  ศรีประชา โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพัชรี  แสงจันทร์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงณัฐกร  ปานศิริ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกชพร  เมฆรัตน์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพัณณิตา  บกชู โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงธัญวดี  ไชยแดง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงสมฤทัย  ปกคลุม โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงณิชกานต์  เจริญกิจ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพัชรพร  พรหมชชาติ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงฉัตรลดา  ทรงแบน โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายปริชมน  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายอริส  แวอุเซ็ง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายพนธกร  บอขุนทด โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายเซฟาน  เปาะแย โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายอารฟาน  เจะยิ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายอิสกันดัร  มะเด็ง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสุภาวิตา  เดชะวณิชชา โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายเจษฎา  ทั่วถวิล โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายภูเบศ  นุเคราะห์ชล โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงศิรดา  วิทูรพันธ์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายจิตรภานุ  แรกสกุล โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายธีกรณ์  ลียะอนันต์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนภาลัย  โสโดบ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงเพียงออม  คุณากรศักดา โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายวรินธร  ประเสริฐเตชาโต โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายธวัชชัย  เกื้อช่วย โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพศิกา  เสาร์เพ็ชร โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงฟาติน  โสภา โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายอันนาอิฟ  ละบายดีมัญ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงรดา  เพ็ชรพันธ์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายเจนณรงค์  ระบิลคดี โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงนัจกร  เซ่งศรีแดง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายสิรภพ  ขันฑะสีมาเฉลิม โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายวรัญญู  ศิริสุวรรณ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายวงศธร  ตุลายนะ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงฐาปนีย์  ทวีธรรม โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณัฐฑริดา  ศรีระนำ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวรพิชชา  รักราวี โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธนวัฒน์  เวทมาหะ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บันบูรณ์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายนิรมิต  วิมลจริยาภรณ์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงสิรภัทร  ลำพรหมแก้ว โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงถนิมมาศ  พิกุล โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงฎานิส  ตานีเห็ง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายธีรพล  อุ่นแก้ว โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงบุณฑริกา  บุญพามา โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงซีรีน  สารีมะแซ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงวาศินี  คงแข็ง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงสาริศา  ตันสกุลชัย โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปวริศา  มณีแสง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายซูไฮมี  หะยีแวนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงนูรุลซุลฟา  ดอรอเง๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายธนกฤต  สุระคำแหง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายอานัส  ดาโอ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  บารู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายอลันต์  สะนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงซามีมี  บินมะแดแฮ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงกูชามีมี  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายชาร์รีฟ  มาศมินทร์ไชยนรา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงฮัซวานี  แวดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายนิอันวาร์  โตะเย็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงอามีนา  แมะเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายมูหามะฟารีส  มะเย็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงอานัสมีย์  เจ๊ะนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายอัฮมัดอัลฟาฎีล  ลาเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงณัฐกานต์  สาระวัน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงฟาติน  เทพลักษณ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายบัรซูน  ดอเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงตักวาย์  เจะมามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงปุญญิศา  พูนไพโรจน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายวาฟีร  หะยียะโกะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงนิดานิช  นิเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงวันอาฟีฟะห์  วรรณมาตร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงฟิรฮานา  ยามะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงอาอิษะ  วาหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงอันนา  หลงไหม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงภริม  บุญเพิ่ม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายเจฟรีย์  สะแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงนุชฟาเดีย  สาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายอัมมัร  บินเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายบุนยามีน  เด็งมายอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายจักรินทร์  วงษ์ไทย โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงสราฐิตา  หลานหมาด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงมุศลิหะฮ  แวสุหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงฟาดีละห์  ตาเหลีตา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงฟารียาล  มูซอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงฟิรดาวน์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายฟาเดล  หะยีมะแด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงอานีซี  มือเร๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงอัสวานี  อุเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงเพชรชมพู  อาษาตรวจ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายมุชริฟ  มฮำมัด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายชารีฟุดดีน  บินยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายซุลคอยรี  เซ็นมาด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงซีรีน  อิสสภาพ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงอะวาติฟ  ดาตู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงนันทิตา  มะแซสะอิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงนูรูลฮูดาย์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายอัซรอฟ  ขวัญคาวิน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงลาตีฟ๊ะห์  ดอเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงอารีตา  มูซอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงซูฟีนะห์  มะนุ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงนัสรีมี  เซ็งเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงดลญามิลมี  จิยี่งอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงฮัสณีดา  จิตสำเริง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงนูรไฮฟา  แวดาโอ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายซัยบาน  อีปง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงนูรอัยมี  เปาะซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงฮัยฟะ  บินซูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงศศิธร  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงชีรีน  โต๊ะนากายอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงซีตีอามีนะห์  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปัญญาเถิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายฟารุส  สาแมง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายแวอัซรีย์  เจ๊ะแล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงนูรฟาดีลา  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงอาวาติฟ  หะยีเปาะหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงนัศริน  สุหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายซอฟรอม  อับดุลมุญีบ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายธีรภัทร์  วิสุทธิ์โช โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายอัฟฮัม  วุฒิโรจนธาดา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายศิริรัช  สุขแดง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงอัลวานี  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงซามีมี่  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงดานีนญามีลาร์  เพ็ญอำมาศ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงฟะฮมีย์  มูฮัมหมัดตอฮิร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงนูรอานีตา  ยีดิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงรอยมี  มะเยาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงซัรฟา  หะยีอาลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  สุจริต โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายมูฮำมัดซำซูไฮรี  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายฟีดาล  มะลือกะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายนาซีม  บินเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงนายีฮะห์  หะแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงอาอีเซาะห์  มะรอแมโน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายฌากิฟ  บินซอเฮาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายอัฟฟาน  สะมะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงอัสมา  หวันมุดา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงอาดีละห์  ซาร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายอามีร  รอนิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายอานิส  รอนิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงนัจวา  มาหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงบีบี้ไฮยฟา  วากา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงฟาตอนะห์  มะสาแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงดาอาน  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงตัสนีม  อดุลยศาสน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายนาอิฟ  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงซุลฟาร์  เซง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงนุรซัลเบีย  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงนุรอามาลียา  อาบู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงนูรเฟียรา  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงฮานานี  โซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงวีดาดีร์  สามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงตัสนีม  สาแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงฟาราฟาสมีลา  มะตาเห โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงซัลมีย์  มะดีเยาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงนิสรีน  แซะอาหลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายกิศวาร์  เจ๊ะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟิน  มะดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงสุนิศา  มะลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายอัฟฟานดี  ดะแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายกูอาเรส  อามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายปฐมพร  จันทร์หอม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงอามานีนา  เจ๊ะนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงฟิรดาวส์  เต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงนูรไอเดียร์นา  ดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงแวนูรีซัน  อามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายเตาฟิก  มูดอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงวีเดียร  บินมะแดแฮ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงอัรฟะฮ์  หะยีหวัง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงอัฟวานี  มะริเป็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงฟาตีมะห์  สะแปอิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายฟีรุส  มะกาแจ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายแวนูรณัศรินทร์  แวอูมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงณิฮาร่าห์  สามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงแวอัสมา  บราเฮาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายอิรฟาน  ปาทาน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงจิดาภา  หลำโส๊บ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงอามาลีนา  อาแวปาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงอัสนีรา  วาเย๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงสีตีฟาระห์  ดิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนูรดีณีย์  สะตาปอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายฟุรซาน  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงนภสร  สุรณัฐกุล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายฟาร์กีฟ  ดำแก้ว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงนูรฮาลามิน  เจ๊ะโด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายฟาอีฟ  เจ๊ะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายกอฟฟารี่  อาแวเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงฟาร์เตณ  ดือเระ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงณัฐชา  คธินทรโรจน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงนูรซามีมีย์  แวดอเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงจณิสตา  สะอิมิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายมูฮำหมัด  เจ๊ะปอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงนูรฟาฎีละห์  ประยูรโต โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายณัชพล  สงษ์สำราญ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงยัซมีน  ตาเหร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงนิณัจวา  แวปิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายฮาติม  มะหาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงอัสวานี  หะสนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงจัลวาตีย์  อูแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายอานัส  สตาปอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายซูลกิฟลี  ภูริกานต์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงอิฟตีซาม  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงนัสรีญา  ตะมิงมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงอาซูรา  หะยีมะสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายมูชัรรัฟ  เจีะบือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายนาบิล  แวหะมิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายชามิล  วาเด็งพงศ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายอาซีซัน  เซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงจิรปรียา  เทพจันทร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงจินดาภรณ์  ชีวพัฒนพิบูลย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายอานัส  สุยี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายศักดิ์ชาย  ตาปาน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงนูร์อัซลิน  แวดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงฎูฮา  ปากียา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายมูฮัมหมัดคอดาฟี  แวเย็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายอัฟนัม  เจะโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายนะอีม  ดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายอามีนุดดีน  บินยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงอัยมี่  เชยมาน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงนูรฮูดา  บินมามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายวาริด  สามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงอาวณีย์  อิสลามกุล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงร็อยมี  ดารายีสาฮอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงนูอาร์  เสริมศาสน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายปภังกร  โรจนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงนิซัสวาณี  สาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงมณีรัตน์  แสงสุวรรณ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายศุภโชติ  เยนส์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายฟุรกอน  บาแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายฮานัฟฟี้  อาบู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายเจฟรอน  สะแลแล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายฟาฎิร  ปูตะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงสิรินรัตน์  หนูสมจิตร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงนิวาฮีดา  บินเจ๊ะบือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงนูรอัฟนี  ปิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงอาอีเซาะ  ยายอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงฟาตีมะห์  มะยาเต็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงนิฏฐิตา  ทองเทพ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงนิกัสมา  มามุ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงวานีตา  จันทร์สุข โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงอารนิสต์  มะดาอิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายวันอิลมี  เล๊ะเล็น โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงอาทิตติยา  ยะโกะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงนุรฮานีฟาร์  มะแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงนัสรีณย์  เจะเด็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงกูนูรเอมี่  ลีเป็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงวริศรา  แก้วสำอาง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงกัลเกาซัรด์  สตาปอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงยัสมี  ดอเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงโรสนีต้า  บูละ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงซุลฟามีย์  หะยีเจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงฮัสรินดา  บือราเฮ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงญูวัยนี  มูนะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงวรรณนาญีฮา  แวอูมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงอทิตญา  ศรีดำ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงกนกพร  ศรีหวัง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงรุณนดา  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงฟัฎลีนา  ดิเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายธีระเดช  จันทร์ชา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงกูฟารีดา  ยาวอหะซัน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงซอฟวาณี  หะยีนอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงฟารฮันนา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยทอง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายพงศ์ไท  จิตต์พิทักษ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงณัฏฐชา  ทองจันทร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอิส  มะสุยี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงอดิศา  ศรีษะสังข์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงฮัสซุนเนียร์  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงนูรฟาฏีฮะฮ์  หะยีสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงแวรุสฮัยฟา  มะสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงอัลวาณีย์  สือรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงมุนิซ  เจ๊ะกอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  ยีดิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายนูรุดดีน  หะยีสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงเปรมณรินณ์  สุขเกษม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงซาราฟานา  ฮาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงวรินทร  กิตตินวเสนีย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงณิชา  จอมทรักษ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงนูเรีย  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงภัสสริยา  อโนมะศิริ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงนาตาชา  เบญจดารา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงศิรดา  ตรุระจิตต์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงมานาล  เจ๊ะกอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงนิอัสมีฮาน  นิเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงกุลวานีย์  แวดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงอาฟาฟ  มะซอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงนิฟาติน  นิเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงซันญาบีล  หะยีมะสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงรอฎวา  ปากียา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงเพชรดาว  ดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายมูญีุบุรรอฮมาน  ดอเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายอิคลาส  เจะหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายอับดุลลอฮ์  แขกพงศ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายแวอิรฟานฮากีม  ต่วนบือราเฮ็ม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายมูฮัมหมัดอักรอม  อารง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงนัซนีน  ซอติเมาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงอาอีชะห์  เจ๊ะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงนูรีมาน  หะยีมะสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงนดา  แวกือจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงจิรญาภา  บุญยวรรณ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงนัสริน  อารงค์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงนูรราเนียร์  สอดอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงนูรอัดลีนีย์  แบเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงฟาเดียร์  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟดี  เจ๊ะเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายอัสมินทร์  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงนัสทีเซีย  ฉาฉ่ำ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายโดวอา  มูอารีฟ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงฐิตาภา  อิสระนะวัฒน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงอัยยา  เหมมัน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงนูรอิลมีย์  ยา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงนิลสุดา  มะมิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงนิสรีน  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงยามีละห์  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงอาณีฟาร์  ซาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงซุลฟาร์  สามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงขวัญชนก  จำปาดิบ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงรุซาฟีกาห์  หะยีสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงนูรอยมีย์  วายะโยะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงธัญชนก  ธนากรวาณิชย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงนุรรอยมีย์  สาลาโด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงมานิสรา  กือมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงอนิสนาตาช่า  มาหามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงทิพซีรีย์  ปูเตะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงฝันสิริ  ดำแก้ว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงฮายาตี  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายชากิร  แสะเมาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงพัทธระธิดา  มณีรัตน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงมัยซูน  มะลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงจัลวาณีย์  อุแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงยุมณีย์  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายวรัญชิด  เพ็งระวะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงวาริสา  มะนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงอัยนาอ์  เมฆารัฐ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายอาติฟ  สาระกาสม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงอิบตีซาม  มะเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงพันธิตรา  หวังประเสริฐ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงภิญญดา  ยะหะมิน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงกวิตา  แซ่เตียว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงสาริศา  สุขสรวล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายฟาฮีม  สะแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงฟีดาร์  รักษ์ปราชญ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงนูรอัลวานี  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงสิรินทรา  เจียมบุษย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงวิชุดา  รอมือลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงนิก็อดรีญ่า  ตอหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายวันอิลฮัม  ลูโบะเด็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายมุคลิส  ราคุ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงนุรอัฟฟานี  ดือราซอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายสรรเสริญ  เพ็ชรพรรณ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงนาตาชา  มือลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงอานา  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงสุพิชชา  เนื้ออ่อน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงอาฟานี  รัตนพงศ์ภักดี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงอนิสโศรญา  ดอเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงไลลา  สีมันตะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงฟาร์มี  มีบุญ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายมุสตากีม  พรหมสีลาย โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงนิซุลฟา  ฮามิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงนูรรอตีละห์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอัฟนาน  เจะแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงนิฟัยรุซ  แนซี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายนิฟารฮาน  นิแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายมูนีร  ยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายกอลบุลฮูเซน  ธำรงทรัพย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงศิตาภรณ์  พูลภักดี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายอาดาบี  สาแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายอิซวาน  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายมูฮัมมัดนาอีม  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงนิอุลวาณีย์  แวสุหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายอักมัล  มะตาเฮ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายอะลีริฎอ  ธำรงทรัพย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายวันอัซรัฟ  ฮะซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายมูฮัมหมัดอิควาน  มาหะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายก้องภพ  แก้วแสงอ่อน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงยูวัยนีย์  หญ้าปรัง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงรามณี  มะมิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายชารีฟ  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงฟัตมา  บากา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงนูรฟาติน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงนัสริน  เจ๊ะมิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงดวงศิริ  เพ็ชรศรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม