รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชนันรัตน์  บุญติด โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายธนดล  ยอดขันธ์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายศุภกรณ์  รุ่งฤทธิศักดิ์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายโตมร  คชชะ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายศิวกร  ชื่นไกรลาส โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายศุภสิน  หาญกระสิน โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงสิริมา  ศรีปัญญา โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกันติชา  เจริญพันธุ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุธรรม โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายพศิน  อินตะนัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายฐปนวัชร์  พรหมณะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายพชร  เสวกวัชรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชาลิสา  ฮกซุน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายธราวุฒิ  คำสุยะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณิชกุล  หนูล้อมทรัพย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงทติยา  สีสังข์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธันย์ชนก  อยู่สบาย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายประมณฑ์  ถาวรวิสุทธิ์สกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวรรณวิษา  รอดทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายสิรดนัย  ฉันทวีพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงปภัสรา  นิธิกวีสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงสุตาภัทร  สานนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐติญา  ภัคสุชญา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกมลชนก  สีเสน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายธนกฤต  ทิพย์ศรีมงคล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพรพรรณ  อาษาภักดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายอลงกต  พันเดช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงสุพพัตรา  ไชยมนตรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงเชอร์เดีย  ฮวง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปราณปรียา  พ่วงลา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายสินธนา  กลิ่นอยู่ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอุณากัลป์  ศรีสร้อย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกุลนัฐ  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสิริกร  กาญจนพงษ์พร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองลบ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายกิตติพงษ์  เจียมประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงปุณยภรณ์  ชาวนาฝ้าย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธีรทิพย์  เจริญพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายพสิษฐ์  มะหะสุ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายวรวุฒิ  หลอดทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายวชิรวุฒิ  พันเดช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายธนกฤต  ทองบุญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอารียา  เขียวสุวรรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวริศา  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงญานิศา  เพ็งผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายธนกฤต  วิไลพิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงเมธาวี  มุ้ยใจบุญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายสรวิชญ์  ยิ้มกล่ำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงศญาฎา  สุดยินดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนันทพร  สุวรรณเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายวรพล  ประจันบาล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายสมิทธิ  แซ่หลี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายปฏิภาณ  พึ่งดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายพงศกร  คำเกาะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กุลแสนเต่า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฐวิโรจน์  พิมพะการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณัฐนรี  ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายณัฐวัชต์  สุขเอม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงอนัญญา  พรหมสะโร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายรชต  พวงนาค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปวริศา  เหล่าพิบูลย์สุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนุชประวีณ์  เสือพลาย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงเลิศรินทร์  สินเลิศไพบูลย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงเพชรมณี  ดวงตะวัน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายพงศ์พัฒน์  พิพัฒนอุดม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพัชรียา  บุญประกอบ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายชยานันท์  โต้เคีย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงภาวินี  สกุลวงศ์ศิริ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงกนกพร  เชาวนะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพัสนรินทร์  มนัสนันท์วรกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายพลช  อิสมาแอล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงสิริยากร  พลแสน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพัณณิตา  พัวพันประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกตุสวัสดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงมณพัทธ์  คงน้อย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงธันย์ชนก  จิตตรง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายพิเชฐ  สุภาผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงภัชภิชา  วรงค์สิงหรา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายประวันวิทย์  ปิยะศักดิ์สกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายอรรถพล  เชื้อสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายภาคภูมิ  สร้อยพวง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงอธิชา  อยู่สินธุ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายชยากร  สังวาลเพชร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายเจตภานุ  ปรีเปรม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณภัค  สิงห์งามกนก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปัญญดา  แก้วยวน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงรัตนะวลี  คล้ายปาน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายก้องเกียรติ  ลำดวน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณัฐฐา  ปานเทพอินทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายศุภวัฒน์  ศิริสวัสดิ์ศิลป์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงศศิกานต์  ศิริรัตนพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายธัชพล  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายศิรสิทธิ์  มีแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอาริยาพรรณ  คล้ายสมัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงธนกร  พุฒสุวรรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายถิร  โกมลเปริน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายกฤติน  สามารถ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายนภัสรพี  สุขลิ้ม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสุลินรัตน์  อรัญญิก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงอมิตา  ขอพบสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงชลิดา  อนันตโชติ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงธนาภรณื  วราฤทธิ์พัชรกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงธนาภรณ์  วราฤทธิ์พัชรกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงลักษณาลี  ชิระกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงอาริษา  เสริมวงษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมเอิบ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายปิติโชค  เอี่ยมเกตุแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงฐานิดา  ทรงหมู่ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงสุเมธินี  ดวงตะวัน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายเขมฑัต  พึ่งเลี่ยม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ใบสัน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายเจษฎา  โชตินุชิต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายกนกพงศ์  หัวคำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณัฐธิดา  สองห้อง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงวรางคณา  กุลยนต์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสุภาวิตา  วิริยะยนตรศิลป์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพรรณกมล  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายปฤญ  วัชระรังษี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายนิติภูมิ  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายกุลธนา  รุ้งเรืองระยับ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายสรวิศ  เซ่งประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงกนกนิภา  เวียงนนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายจิรายุ  หลักด่าน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงขวัญชนก  รัตนเสนศรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เติมพรม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงณธษร  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายจิรพงษ์  นิยมจันทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายณฤต  จันศรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพรชนิตว์  ปทุมชาติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายนวพล  โชติพ่วง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงชนัญทิพย์  อำพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายธีรกานต์  กำจัด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายอภิวิชญ์  คำกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายวัชรธร  บรรพตนพเก้า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายจักรินทร์  ทองอ่อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายณัฏฐ์  มานุช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายกาจกิตติ  ซื่อตรง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายพัฒนรัตน์  สวนสมจิตร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงนัจภัค  อำนรรฆสรเดช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายกัณตพงศ์  ดำรงวิริยะสิทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายพาณุเมศ  วงษ์บำรุงเทวี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายวรชยุต  บรรพตนพเก้า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายพชร  จันทะนูศร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายชยุต  นิวาศะบุตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายศิรพัชร์  พงศ์ธีรวศิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายปภังกร  พรหมสะโร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงทรรศนพร  วรรณทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงกานติมา  สุทธิมาน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพัชรพร  เรียบร้อย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงนภัสรัญช์  กบิลบุตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายรัชพล  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงสุณัฐชา  รอดนุช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงวิมลรัตน์  สิงห์โต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงเมริษา  สุริวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายธนภัทร  สังคหะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงกชพร  วุฒิเทียร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงธนภร  พุฒสุวรรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายปัญณ์ณดล  วิจิตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายสิโรตม์  กิตติปัญจมาศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ใบสัน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงณัฐพร  ละม้ายพันธ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายปรเมศวร์  เขมะชิต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายปิยังกูร  แก้วอ่อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายภากร  จริงสัันเทียะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงสุพัชชา  ศุภจิตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายปัญญากร  ครองกิจการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงกมลวรรณ  นุ้ยจุ้ย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คมจิตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงจินต์จุฑา  รอดศรีสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงณิชารีย์  หนูล้อมทรัพย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงอภิชา  ชีเปรม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงอรพิมล  เก๊กง้วน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงจิดาภา  ไตรทิพธำรงโชค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายคณาไธย  กาญจนขันธวัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงนันทชา  ปริญญาศาสตร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงปุณณภา  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงหทัยชนก  บำรุงศรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายวรวลัญช์  ศิริภูล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายกมลภพ  ปัญญาศรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงธนพร  ศรีสุโข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงณัฐนิดา  พานรอด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายกชนันท์  ศรีบุศราคัม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงภัณฑิรา  แก้วบุดดา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงชลลดา  โสเขียว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงวรารัตน์  พันเดช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงกาญจน์ณภัทร  ไกรนุช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงวราอร  สองห้อง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายสิปัญญา  ปลื้มจิตต์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงธารธิชล  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายอัมรินทร์  รุ่งนาวา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายจุลจักร  บูรวัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงจันจิรา  ช้างเผือก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงสุวพัชร  นามบุตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายพิชญะ  เมธารินทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงภัคจีรา  เริงรักษาธรรม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงพัทธนันท์  อักษรเจริญสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เกาะสุวรรณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงสิริลักษณ์  บุนนาค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงอมิตา  ไตรประวัติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงวรกานต์  เปรมทวี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงธันยมัย  ทองสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงกอแก้ว  สุกใส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงอุดมพร  ใจจำเริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงอัจจิมา  ยังสว่าง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงกชมน  เหมามิฌาต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงนถสร  กมลวรรณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงนภาพร  ภูธร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายธีรวัฒน์  นกเหลือ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายรชต  รักซ้อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงอัจจิมา  ปราบพินาศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงรัชพร  วัฒนุวรรณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงพชราภา  นิเรืองรัมย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายกฤษฎา  สาคร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายพลวัต  พงศ์ทิพย์พนัส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงพิชชาพร  อัจฉริยะศักดิ์ชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายธนดล  ทักษิณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงธารารัตน์  สินสม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายสหชาต  สังข์ทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงทิชากร  ใยสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงพิชญาภา  ยนต์นิยม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายคณาธิป  คณารัตน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงทิพย์เกษร  เสริมพงษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงพลอยนภัส  สิริวัชรโชค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายจาตพัทธ์  นิธิธนูเศรษฐ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงจุฑามาศ  เขียวจั่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายธนวัฒน์  ชาญภูมิดล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายสพลดนัย  คิมนารักษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงอิงติมา  โหลแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงอนัญญา  สุขลิ้ม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงจิราภา  อรุณโณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงญาธิดา  ทองมั่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงรติยา  ตุรงค์เรือง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงสราชล  วรเดชวิญญู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายวรภัทร  ศรีเกิดล้น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายศุภณัฐ  ไชยนาเคนทรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายธนัช  โชติธนารัตน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายเกรียงกมล  แหลมทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายศิวกร  ไฝทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงอนิตา  เคร่งจริง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายสุธี  ชุดชา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายปรมินทร์  ทองธรรมชาติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงธมนพรรณ  อินทวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงธัญชนก  ภาสุรจิตรมงคล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงอรไพลิน  แสงทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงวรพา  จันทร์กลาง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายฉัตรพล  เพ็งผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงภวรัญชน์  ลอยเมฆ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายธนบดี  ไทยโอสถ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงษ์ศรีทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงชนม์นิภา  มนัสสา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายกฤตภาส  อาจเมือง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายบูรพรา  มหธนานุวัติพันธ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงภูมรินทร์  สิงหะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายกัณฑพงษ์  การนอก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายกริชภูมินทร์  เครือทิม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงเพชรรัตน์  นุ่มลออ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงณัฐธิยากรณ์  เสือนิล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงศุรดา  จิตต์สุพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงโชติกา  ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงนภัสสร  ยิ้มละมัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงปณิชา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายนภัสถ์  ยิ้มละมัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายปัญญาวิทย์  เขตนิมิตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงบุษรินทร์  โพธิวราพรรณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายกฤษฎา  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายกฤษตฤณ  ยูถะสุนทร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงจิรัตน์นันท์  นิมิตรฤทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงชมพูนุช  เจริญสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงณิชากร  ปัญญา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายธนภัทร  สุขะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงบุศรา  จันทร์สุเทพ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงปริษา  ศรีนุ่ม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  ฤกษ์รังสิมา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงศิริวรรณ  จิตรมั่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงอัจฉรา  เสนาะสรรพ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงฉัตรนภา  ปันแสง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายภูมิพัฒน์  มาตร์อยู่เย็น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายวัฒนากร  พลรักษา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงปัณฑิตา  สังข์สมุทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายสรรค์ชัย  พูลทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงปิยาภรณ์  พูลศิลป์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงภัณฑิรา  ภัทรพันธุ์พงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายชยพล  จารุประการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายพีรวิชญ์  แสงสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายธนพนธ์  ตระกูลรัตนานนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายชนาธิป  รัตนเสน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงณัฐรัตน์  เฉลิมทรง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายจักรริณ  ทุมโคตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงณัฐภัทร  เฉลิมทรง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายกษิดิศ  กลิ่นมาลา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงนัยน์ปพร  กลั่นรอด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงมณีนุช  วรรณทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายทิษฎี  ทองธรรมชาติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายณัฐดนัย  วิมุติบุตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายกันนวัฒน์  กล้ามสันเทียะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงทัศษิณา  โสตเมืง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงณัฐยาน์  สังนาค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คล้ายประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายภูริณัฐ  เฟื่องถิ่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงนันทิยา  งามวงศ์ธรรม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงพัชริดา  ยืนสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายทรงพล  มัฐผา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ภาพสุวรรณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงอธิชา  อมรเวช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงกชวรรณ  แก้วปลั่ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงนริศรา  จตุเทน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงรตีมาตา  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายภูริวิช  อินเอก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายเตชัช  เพ็งผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายชนาธิศ  ส่งเสริม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงอัฉราพรรณ  โนนทิง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพิชญธิดา  โกศลวุฒิ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงธิดารัตน์  วงษ์ถนอม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปัณฑา  แย้มสุวรรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงชลธิชา  สีสน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ชุ่มชาติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงนริศรา  เชื้อเหลือง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงภิญญดา  ประสงค์สิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงขวัญฤทัย  เล็กใบ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอภิญญา  ก้อนเงิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายฐปนยศ  นุชเนตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงรวิธรณ์  ทักษิณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  บุญภิมุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงกันยรัตน์  พันธ์บุรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงธัญมน  พงษ์วีระพัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงรัชชนันท์  โพธิอ่อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงศศิภัทร  เอี๊ยวประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงปรายฟ้า  เวียงสิมา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายพิชัยยุทธ  ใคร่ครวญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายณัฐรัชต์  นกพ่วง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงเขมจิรา  สังสดุดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงจิรัฏฐ์พัชร  สุวรรณสนธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายเปรมปรีดา  ฤทธิศร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงณัฐนันท์  วัฒนกูล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงนัทธิราภรณ์  เขียวสอาด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายนรภัทร  เขื่อนชัยวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริทศางค์ชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายฑิปปกรณ์  สุคนธ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายสมิทธิ  จันทร์วิไล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพอฤทัย  โพธิชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกัลยรักษ์  มาจิตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอิษฎารักญ์  ดุริยางค์เสนาะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงสุธิดา  รัตนกิตติชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายชยุต  รักษาชาติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงสุวภัทร  พึ่งความสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงจุฑามณี  ช้างพุก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จิตรไพวรรณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายฐาปกรณ์  เวทีนันท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายพงศ์ปณต  สัจจัง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงชลธศร  แก้วคำเครือ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกานต์รวี  เกรียงไกรสุขเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงชมพูนุท  พุทธดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงญาณภัทร  เพียรทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงวรัญญา  ภู่หนู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงจิตสุภา  สุราวุธ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงวริศรา  ดิลกกาญจนมาลย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เการัมย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายทะซาลี  สุดคล้าย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงชาลิสา  รัศมีอมรรัตน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอทิติยา  ยาตรา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายฉลองรัฐ  ธัญญะวิเศษศิลป์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายปิติลาภ  วสุวัต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงวริษา  วิจิตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงอรอารีย์  ศรีษะพันธ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงชญาภา  มาลี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายภูมิภัทร  สละทองตรง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงวรัชญา  เวียงคำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงอัญชลี  ยำยวน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายณัฐวัฒน์  จาง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุดตรง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงชณัญชิดา  ศรีไพรวัลย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายปัณณธร  มงคลวิริยกิจ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายณวิภาส  โฆสิตคุณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายกิตติภพ  ฉวีวงษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายยสวัฒน์  อ่อนผึ้ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เอี่ยมวิสูตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงนันทนัช  จงวิลาสลักษณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายสิรวิชญ์  อัครสมบูรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงเพ็ญดารินทร์  วงศ์กระพันธุ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายธราธิป  หนูแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายศิราช  ศุภวิเศษ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพาขวัญ  เชาวลิต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงไปรยา  เซ่งเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูบุญลาภ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพิชชาภา  ภัทรพันธุ์พงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายรักภูมิ  รัตนกิตติโสภณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงภัชภิชา  สุขรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชาลิสา  วนาประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงขวัญข้าว  ก่อเกียรติอาภา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงจิรภิญญา  ใจทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงปัทมพร  ชมภูนิช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายมกรานนท์  เหลาเดช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงทักษพร  กิจเสมอใจ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายปวเรศ  อยู่เรือนงาม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงมารานา เมธ์  อัครนิธิ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงภัทริณี  ตริสิริสัตยวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายธนาธิป  แผ่นทองแผ่ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงอรพรรณ  หุ่นทองแท้ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายอชิรวิทย์  วงษ์งามดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายนิธิศ  ภูวิชานันทกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายกิตติภูมิ  เพ็ชร์อุไร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายธัญพิสิษญ์  จรูญแสง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงภาษิตา  พูลสุขโข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงมณฑิณี  นิ่มสมบัติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงศุภานัน  รุ่งเรืองฤทธิชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงธัญสิริ  ธงภักดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงธัญจิรา  ธงภักดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายชวัลวิชญ์  จิตหมั่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงญาณิศา  ขจรสัตย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงเมลดา  ธัญประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายจิรพัฒน์  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงนภัสร  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายธีรณปกรณ์  ทรัพย์ธรณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงชยาภรณ์  แก่นท้าว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เครืออ่วม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงนันทกาญจน์  บุบผารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงปริณดา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายกฤตพัฒน์  สมบุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายธีรภัทร  โสรถาวร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายรัชชานนท์  สนเทศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงพัชร  กัณวเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงวรัชยา  หนูมะเริง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงณิชากานต์  รักษาชาติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงกมลชนก  หงส์ไกรเดช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายกฤศณัฏฐ์  กุดเป่ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงไรวินท์  ไกรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงณัฐชา  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วสกุลณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงณัฐนันท์  สมแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงปนิชญา  วิชานำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงฐิติมา  ยาพิณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายวีรภัทร  ภูกิ่งเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายฐิติพัฒน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายหัฎฐกร  ผลเจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายนพวิทย์  อธิรัฐเรืองกิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงนิพิฐพรธ์  ชูจิตร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายณฐกร  ระเบียบโลก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายพสิษ์ฐ  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายกฤตเมธ  จันทมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายวรธันย์  สิมาลัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายพงศภัค  ดิเรกฤทธิ์สุนทร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายปรินทร์  พันธ์คง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายพรหมินทร์  งามวงศ์สถิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายคุณัชญ์  ประทีปวรกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงพิมพ์วดี  เกิดฉาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงอชิรญา  สุขเรือน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงธนพร  ด้านเนาลา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงภัณฑิรา  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงพลอยวาว  ผดุงชีวิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงวรรณรดา  อิ่มเอิบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายณัฐกานต์  บุตรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กชายวีรากร  ลงวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายพระนาย  เกิดจั่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายอิศราพงศ์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  มาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงอรพลิน  ใคร้วานิช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงกนกวรรณ  พรชัยมีสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วนิล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายเมธี  กุลนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายกัมปนาท  เจริญพรสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายสุทธิพร  นาคจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายเตชินท์  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงจิดาภา  ฐานิดาโชค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงญาณิศา  กาจคำแหง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงมนัสชนิต  ยุ่นเพียร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ปาปะเถ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงณิชกานต์  รัตนเศวตศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงแพรวา  ดงงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงสุวิมล  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงธัญญาภัค  ศิริธนะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงฐิรกานดา  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงนุตประวีณ์  รอดแฟง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงพิชญาภา  สะและสกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายปภังกร  สันททรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายเทพนคร  ศรวิชชุมาลี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กชายนพนนท์  เอี่ยมฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กชายยุทธศิลป์  จินะสี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายกรวิชญ์  ชูเกษร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายกวิน  แสงทองสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายทัฬห์  ช่อสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายทีฆธาดา  ท้วมอ่วม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายรพีพล  ชุมยอด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กชายกิกติเดช  บัวหลวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายพชร  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายเทพชัย  เทพทวี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงฉันชนก  ชมเส็ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงฟ้าใส  ใหลสกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงสรัญญา  โพธิ์วัลย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงยุภาพร  สีหนองบัว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุมแคล้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงกัญญ์พัชร  พิเคราะห์ยาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงภลินี  นรินทร์นอก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงฉันฑิตา  ลาภภักดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงจิตสุภา  ลาภภักดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงอมลรดา  แดงอาจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงชนัญธิดา  ปิติคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงเบญจพร  บรรจงจัด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  เดโชวงษ์ชนะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงสวรินทร์  ดำหริชอบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กหญิงชญาภรณ์  เทพธาดา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายปวเรศ  คงมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายปฐมฤกษ์  ม่วงเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงศุภการย์  อินทรศร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงปุณยภรณ์  ทองเทศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงสุชานันท์  โสลันดา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงปิ่นนรา  อังกุระ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงเมธาวี  วงษ์พราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงปภัสพร  ธนลาภสถาพร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายสิปปภาส  วิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงหัชชพร  แก้วกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายจักริน  ศรีประวัติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายพิชทัศน์  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายศิวกร  พัฒนบวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายพลศักดิ์  คงมั่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายภูริฑัศ  ท่าจอหอ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงธนพร  บัวกอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงกมลมาศ  อ่อนระเบียบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงพุทธิชา  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงสุชัญญา  วิริยะอมรพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงนัชชา  รัตนภัณฑ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงชนพิชชา  คงมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายธิติพัทธ์  บุษบงก์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงขวัญจิรา  มีสกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงอรณาสิรี  ไตรรักษ์ฐาปนกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงรุจิษยา  ล้วนโกศลชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
532 เด็กหญิงนันท์นภัท  แจ่มพัด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
533 เด็กชายจิรัฏฐ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายคณาธิป  อยู่สบาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงญานิษา  สาริมาน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงวิวรวรรณ  ติยะวรากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายสัภยา  อ่อนเกตุ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงณัฐนรี  พัฒศร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กชายภูวเดช  ทองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงโสรวรรณ  ศรสวาท โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงณพัชร  อเนกคุณะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุยังกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงบุณยานุช  เพชรพิทักษ์โชค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงเกษญาภา  สุขพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายวาริช  บุณยะประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายณัฐภูมิ  มัณยานนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายพัฒน์  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงปวารณา  ประวีณวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายเทพเดชา  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายศุภกร  อินนัดดา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายวีรภัทร  ชุมยอด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงภวริศา  ภูรินันทกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายณัฏฐพล  ปาปะเถ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายรัฐชาติ  หมูนวล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายจิตริน  กลิ่นมาลัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงฐิติยา  เจริญพรสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงดี  พูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงวชิรญาณ์ภัทร  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงอรกัญญา  ทิพยปัญญา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงภัคจิรา  นิ่มละม้าย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงปรายฝน  ผาสุขกิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงภรภาดา  ตามชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงสุกฤตา  สาธุภาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงสุชานรี  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงธนัญชนก  เรือนโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงอรญา  วราศรัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายรชต  อยู่ดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายธีมา  บุญเทียรทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงศศินิภา  จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงภัณฑิลา  เปรียวประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงนันท์นภัส  ลือพงศ์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงสุภัสสร  ผดุงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายศุภวัชชัย  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ใบสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงณัฐนพิน  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงธันย์รภัสร  ปัญญารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายรชต  อนุสรณ์กุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กชายธีรวัจณ์  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายธนิยะ  ชินากร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เสวิกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงมนัญญา  บุญนาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายพิทยุตม์  ชูเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายกฤษฏิ์  เสนาผดุง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายพีรเศรษฐ  กฤตาธิการ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กชายภัทร์นรินท์  ชินวัฒนโชติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูรินันทกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงศิริวรรณา  วรบุตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงกมลชนก  คุณะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายเฉลิมชัย  นิลวดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงกุลยา  ศรีแจ่มดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายธีรวัฒน์  พรมภักดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายชยุตินันท์  เนื้อนิ่ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายโรจน์วศิน  กิตติโชติศุภกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายสิระกาณ  ภู่เจริญยศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายอานนท์  เกิดจั่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายกัณตนพ  หมีน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายภูริช  ยุคุณธร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายเปรมกวี  แสงชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ประจงจัด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายโสภณ  เดชผดุง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายแทนคุณ  สีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายพิทภัทร  รูปสูง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงกุลจิรา  ศักดายศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงพิมรดา  เดชจุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงธนพร  เจาะตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงปุณยวีร์  คงมีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงอรวรรยา  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงปุณฑรีก์  คงมีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงอภิญญา  ดีแจ้ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงพัทธนันท์  ลิมปิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงอลินลดา  หวู โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ภู่พูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงพิมพ์พิกาณ์  ชาติสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายพัศชัย  นรประพิณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายศิลปวุฒิ  สดมุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายพศิน  ขุนพินิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงมนัชญา  มีชัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายภาคภูมิ  รัตนพล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายศิวกร  ทิมจั่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายนัทพล  สุนทโร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายธนกฤต  มณีน่วม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงบุญณดา  เกิดน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมสุขทวีกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายจีรศักดิ์  แจ้งจร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายจิตรกรณ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายปภังกร  รุ่งภัทรธนากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายณฐกร  ทองกุลภัทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายธีรภัทร  รักเสือเดช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายพลบดี  เพชรคล้าย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายศศิวัชร  ปิยมงคลกิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายศุภกฤต  ทองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายปัณณธร  พงษ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงภัทราภา  แก้วประพาฬ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงปุณยาพร  ปรัชญานนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงวีรดา  หอมพูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงจิรารัตน์  วัฒนเกษมธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายณคริช  เจริญพรสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายณครัช  เจริญพรสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงลักษิกา  ขำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงณกมล  โมลาดุก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายชัยเกษมอนันต์  เจนกุลนิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงอันดามัน  วงศ์วิไล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงณิศา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงพีรญา  เวชสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายอินรัตน์  ยุติศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายอารยะ  ล้วนเส้ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายพสิษฐ์  นวลประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายปาณสาร  จรเสมอ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์ผา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงธนัชพร  สุขเกษ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงลลิตา  วีรวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงเนตรชนก  เงินประสม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงณัฐกานต์  จุ้ยเส่ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายนับทอง  บางกรวย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายธนโชติ  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงศศิพร  ศรีศศลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายพลพงศ์  ดิเรกฤทธิ์สุนทร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายกิตติพัฒน์  คลังสิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายพสิษฐ์  ดิษพงษา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายณคราช  เจริญพรสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายภคิน  แสงทองสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายกรัณย์  สนธิทิม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงสิริกานต์  พรหมศร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงวรินทร  สุดปาน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงอารีนันท์  ไพฑูรย์เลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงฐิติวรดา  ถิรปภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงธีรนาฏ  ยี่โถ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงวดี ช.  บุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  พิมพ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงณิชาภัทร  รักตประจิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงภัทรภร  ช่อสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  ชมเส็ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงสุวนันท์  เฉยกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงปาลินรดา  แก้วนิล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายอาชวิต  จินตะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายพลธนเดช  มาปา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายนวิน  รัตนเศวตศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายนัทธวัฒน์  จีนคง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงกนกกร  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงปุณยาพร  วาสประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงวราภรณ์  คุ้มจิตร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงฐิดา  จักรกฤษ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงณัทนน  โฆสิโต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงนรินทร์พร  ภักดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงเนตรณภิส  สุรชีพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายอะธิชา  รสหวั่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายปวริศ  เติมกสิพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายตรีทศพล  ห่อมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายภูริ  จารเขียน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายปัญญากร  เติมกสิพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายฐิติพัทธ์  ศิริสุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายเมธัส  จรเทพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายวชิรวิชญ์  คดดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายธีรโชติ  พุทธาผาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายวิชญะ  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จีนแจ้ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงวิชาดา  พังประไพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงปัณณธร  สิงห์โท โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงภณิดา  อู่ใหม่ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงฌานิศา  ศรีนิลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ชื่นแช่ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงอชิรญา  ทองชมภู โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงณิศรา  คำพิลัง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงนิธินันท์  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  กัลยาดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงกนกพรรณ  คล้ายดารา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายเชษฐติกาญจน์  วงษ์ปาน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงพรหมพร  อินทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กชายภูตะวัน  สำราญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงนันท์นภัส  ลำธารทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงชามาภัทร  บุณยะสมภพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงฐิตารีย์  วัชรเสถียร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงปริยากร  กิตินันทวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงธันย์ชนก  บุญยิ้ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงสิวลี  ยุทธนาภินันท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงศุภากร  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงสิรามล  สายธนู โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงอชิรัญญา  ขำภู่ โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์แยง โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงธัชพรรณ  เม่งพัด โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงกรชนก  สร้อยทอง โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายสุวิจักขณ์  ถิระพร โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
726 เด็กชายอธิปพัฒน์  เอี่ยมผ่องใส โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
727 เด็กชายธีรภัทร  อังกูรไพศาล โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
728 เด็กชายนิธิยุทธ  วงศ์พุทธา โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม