รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงรสิตา  วริศวรโชติ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กรรขำ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจุฑามาศ  กัญหา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงลักษิกา  ปิ่นเขียน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงศลิษา  สระน้อย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงศลิษา  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกันตินันท์  คำประกอบ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายชัยพร  สุปิยะพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพรญาณี  บุญเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงบัณฑิตา  โตสงคราม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงรพีภัทร  นามเสือ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงบวรรัตน์  ปานเกตุ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกันตพงศ์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายกฤตนัย  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายชนสรน์  ดาวทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายปภังกร  ผ่องวิไล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์อุบล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายพีรพัฒน์  ชินะวงศานนท์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธัญชนก  ภู่ภักดี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงแพรวพิรยา  สุขนิธิกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงจันทร์ชกร  ทิพย์ทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงเขมิกา  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชาลิสา  ธูปบูชา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกนกภรณ์  ชัยศุภสกุล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธนาภรณ์  อุรุวรรณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสาริศา  เจริญชัยชนม์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายเพชร  พานทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายเขมวัช  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายกิตติพร  ศรีเถื่อน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายภูริภัทร  ทารินทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายรามิล  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายพีระพัตร  บริสุทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกฤตพร  ฉัตรทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอัญจิดา  สร้อยสุภาษิต โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอัณธาวดี  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายภูดิท  พุทจรูญ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายพีรพัฒน์  มองผา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายธนกฤต  ผดุงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธัญชนก  ขำยศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงทยิดา  นาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงใบเตย  ปานกล่ำ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายชินาธิป  กลิ่นเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายณัฐวัฒน์  ขลิบทองรอด โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เขตกิจ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายเมธี  มีมุข โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายรังสิมันต์  สุขคลาย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอภิญญา  คารวะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงวิภาวดี  ธรรมมุณี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงสุชานุช  วิรุณสาร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณัฐสุดา  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงธัญญภรณ์  แซ่เฮง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงอภิญญา  มีมุข โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงนันทรัตน์  ทวีผล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายดานุ  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายธนากร  ปุเลชะตัง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายคุณานนท์  สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายดนตรี  ป้อมยุคคล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายนรภัทร  หล้าศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงแพรวา  หรุ่นศรีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายศิวัช  มานนท์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายก้องกิดากร  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงสิรภัทร  โพธิ์อ่อง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงทวิติยาภรณ์  กลั่นสุข โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงสุกฤตา  สุขชื่น โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสวิตตา  แร่นาค โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงสาธิดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงจันทิมา  มนฉนวน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงอัญชิษฐา  แตงพรม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงมีธนา  มีชื่น โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงฐิตากร  ไฝศิริ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายธีรพัฒน์  มหาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายศุภฤกษ์  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายสุทธิกมล  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฐณิกา  แช่มช้อย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงวริศรา  เอี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงสุชานรี  ภุ่บัว โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  โมทย์เทศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงชนกสุดา  สอนนวล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงวรารักษ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายศราศักดิ์  พรมข่าย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงบุษกร  ศรีบรรเทา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงคันธมาทน์  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงณัฐวดี  ชูมา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงชาลิสา  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกิตติกานต์  เกตุนิล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แย้มนิล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงวรพรรณ  รัตนศรีทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงวิราศิณี  เหมือนเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงอิงขนิษฐ์  จตุพรวัฒนเจริญ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงลลิตา  เขตรรักษา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสตรีรัตน์  เทียนนาวา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนาตยา  ผึ่งสิงห์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงรัชพร  ยิ้มเยาะ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกัลยกร  จาบทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายพลพิพัฒน์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชนากานต์  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงขวัญชนก  เนตรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงคธาพร  ภักดีบุตร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายรชต  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงมยุรีย์  ยอดโหง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปวริศา  อยู่อ่อน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายสงกรานต์  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงฐิติกานต์  โพธิ์อ่อง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปิยพัชร  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงภัทรกร  อ่อนคง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณัฎฐาวรรณ  มงคลอิทธิเวช โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชาลิสา  วรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงศศิธร  สุชล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จิ๋วสุข โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงอติพร  ยงโภชน์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงวรานันท์  กู่สันเทียะ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงปนัดดา  ตัดเกษม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงวิรดา  ศรีเขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงจีรณา  อยู่ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายจิรพันธ์  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายวีรากร  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายอุกฤษฏ์  ประคองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองดอนเปลี่ยน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงประกายเทพ  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชนิษฐา  สีสด โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายวีรดนย์  ขอบบัวคลี่ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงทัตพิชา  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอาธิสดา  ศิรินนทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปรียานุช  เอกกันหา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปรวิศา  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธีรเมธ  แก้วจรูญ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายธนกร  เสมอเหมือน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชนิสรา  สุขวิญญา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัชชานันท์  พูลเกษร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกัญชพร  ผาเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพิมนิภา  เหมวัฒนโยธิน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงโสภิสตา  เรืองเปรม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ด้วงแสง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอภิชญา  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายศิวัชญา  บุตรดี โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงชุติมา  โพธิ์สี โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงวราพร  พวงสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายพันธกิจ  เพชรไพทูรย์ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายวีร์กิจ  มั่นพุด โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวธัญชนก  พุ่มผึ้ง โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงขวัญเรือน  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวอภัชชา  เปี่ยมสุข โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวกัณนิกา  โพธิมล โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายนิรุต  ฟุ้งสุข โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายกิตติภูมิ  ตลับนาค โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายศราวุธ  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงลดาวัลย์  ทองคำเขียว โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงปัณณธร  สุขแจ่ม โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงภูษณิศา  ทามา โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงสุชานันท์  อินเงิน โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายพรพินิต  อุ่มทอง โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงสุนิษา  รักมิตร โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายศุภณัฐ  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงณัฐวดี  ทองกลัด โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงจุรารัตน์  โตไตย์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เรืองสวาท โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงธนัชชา  บุญอ่ำ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงชุติศลา  พงษ์จินดา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงวรางคณา  โพธิ์อ่อง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงณิชกานต์  ภักดีไทย โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงกมลชนก  หม้อทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายยศภัทร  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงวิภาวี  ปั้นแตง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายฐิรพงศ์  หาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายธนกฤต  กฤติยา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงพัณณิตา  ดาราวงค์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงกุลธิมา  เส็งดี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงอรนลิน  บุญแสง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายณัฐนนท์  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงสุภัสสร  พึ่งสุข โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงปนัสญา  ตาลเพชร โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงชนากานต์  พรมเวียง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงเอื้อการย์  ภักดี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญประดับวงศ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายวริษฐ์  เพขรสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก่นยิ่ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงดวงพร  พูลสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญมณี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายชัญญ์ปกรณ์  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงชลนิชา  เรืองชม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงสุรัดดา  กลิ่นสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงอินทิรา  บุญดี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงธันย์ชนก  สร้อยแสง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายเดษลาภิน  กล่อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงกาญจนาวดี  แดงมณี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงวิภาวี  คะชา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงวรภัทรา  เชื้ออินทร์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายวัชรพงศ์  ใจยะปัน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ทองกลัด โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงชนาพา  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงฉวีวรรณ  รุ่งฉวี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ซอนพา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายจักรภัทร  เทียนนา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงเพชรมณี  สายชุม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายภูนิวัฒน์  ศิริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณัฐพงษ์  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายปิยวัฒน์  หนุนดี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายศิริศักดิ์  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงสิริกร  ซอเสียง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฟุ้งสกุล โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงทิพยพรรณ  ทิพยโสตถิ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพรนภา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงฐิติพร  พรมเถื่อน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปาลภัสสร์  นิติทวีเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงวิริยะกิจ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอภัสรา  นิพาทชะนะเจน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอชิรญา  คำดี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกานต์ชนก  ปิยนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสโรชา  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวรัทยา  กามินี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวริศรา  ทองบุญส่ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงภวิษยา  ไชยแสง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายศุภณัฐ  ล้อมรื่น โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายสัณฐิติณัฎฐ์  พลเมือง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกิตติพัฒน์  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายติณณภพ  พลอยขำ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงดวงพร  คะชา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงนงค์ณภัตสร  จันทะพร โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายศิระ  ชื่นศิริ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงนศิลา  ทองคำน้อย โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอัญธิสา  โชติรังษี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณฐกมล  โคเงิน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปริยฉัตร  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงธ้นย์ชนก  ห้อยมาลา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายพีรวิชญ์  โต๊ะพิกุล โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณัฐวีณ์  ผาดไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงช่อฉัตร  ปานขลิบ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงศุภิสรา  เนตรทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงภัทรพร  กล่อมดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชัญญานุช  ภมรดล โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายพลวัต  บุบผาวรรณา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายณัฐนนท์  สังวรณ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ตรีโชติ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายศุภณัฐ  บุญคุ้ม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายรัตนชัย  พรมมา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายพงษ์พิชิต  อ่อนโชติ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงสุตาภัทร  จินะรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงผกาวรรณ  ปรีชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอติกานต์  สังข์เงิน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกนกพร  คงปราบ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพัฒน์รพี  อยู่ป้อม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงภูริชญา  พรมเวียง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายวทัญญู  โตเขียว โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัชณิชา  ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรรุ่ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสาวิตรี  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกัลยากร  บัวชื่น โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายธนพล  อังกาบ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงปรียภัสสร์  นิ่มมา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงธีรกฤตา  ขวัญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอนัญญา  เหล็กทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงภัทรนันท์  วัฒนกูล โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงปริยากร  บุญเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เนตรทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงเกวลิน  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสวิตตา  มีทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงจินต์จุฑา  สุขมา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงภัทรภร  แขนโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ไทยแท้ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีชมชื่น โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยิ้มเยื้อน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงวริศรา  พันธุ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายภูมิรินทร์  ป้อมนาท โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายป นิติรัฐ  แป้นแก้ว โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  คำเพ็ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงธิญาดา  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงวีนัสนันท์  ชิเนนทอน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณัฐรัตน์  สุวรรณ์แสน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายจารุกิตต์  สารพิษ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงศุภาพร  ศรทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายเบญจพล  ทองม่วง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธนาคม  หมูทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายพฤฒินันท์  คล้ายแสง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงพลอยประดับ  สุดตา โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงภัคธิมาภรณ์  เจนศิริพิกุล โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายดนัยณัฎฐ์  สงวนสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงวิศลย์  แก้วแสน โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงณิชาภา  ฉัตรจินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงสุธาวดี  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์หา โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายปัณณทัต  จิรธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงพิชชาพา  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงธวัลรัตน์ห  ไชยธงรตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงธัญธิดา  เนาวรัตน์พนมมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงธัญสุดา  เนาวรัตน์พนมมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกุลปริยา  จันทรโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายณพล  นามธนาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ฐิติลือสาคร โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายคุณานนท์  ดิษฐหร่าย โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงภรัณยา  มั่งกิ่ง โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชาลิสา  อิ้มพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงกิติมา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงวรรณริสา  อ่องสกุล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงกชพร  ชีพสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงรุจรดา  สกุลมา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายสถาพร  อ่องสกุล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายปณิธาน  หนูเนตร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กุตัน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายธุวานนท์  แก้วเกตุ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงธันยพร  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงชนัญธิดา  จันทร์วิชัย โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงณัฎฐนิช  สกุลมา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงศิริวรรณ  ประคองเทียน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายเจษฎากร  สุซา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงณัฐธิชา  คำกอง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายภัทรนันท์  อ่วมภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงนภัทรสร  เศษจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุลำนาจ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงปาลิตา  เกิดเนตร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายพงศพัศ  ภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงนัญท์ณภัส  ชิโนเรสโยธิน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายอิทธิวัชร  คงเถื่อน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายศราวุฒิ  ยิ่งสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงปภาวรินท์  เพ็ชรรื่น โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฉิมปาน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงณัฐชา  บุตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายธนกฤต  คงนภา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายปิยพัทธ์  ณ จำปาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงชุมณภัทร  ขุนภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงอรกช  บุญจิตร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงกานดา  ตุ้มพลอย โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงธัญชนก  พุกน้อย โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำทา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงประภาสิริ  อนุสาสนะนันท์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายปิติพร  ลี้ตระกูล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทรเรืองศร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงรักษวรรณ  ทัพวิเศษ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงจันศิลารัตน์  เนท โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปาวรา  เจนศิริโชติ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงภัทรีญา  โพธิ์อ่อง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธีระปัญโญ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอทิตญา  อินทะชิต โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายอานนท์  พรมมาผิว โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พรมเคียมอ่อน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกัลยกร  อภิสิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกัญญณิช  ขาวผ่อง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงอริสรา  วงษ์ชาลี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงมานิต  แก้วสุขศรี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอรกัญญา  พัดศรี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงไอรดา  สกุลมา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพิชชาพร  นิ่มอนงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  ทองโม้ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงชนาภา  กุลโรจพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายณฐธนพล  วัฒนพฤกษชาติ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายภูตะวัน  สีลาปัง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายปรีดียากร  อึ้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงภคพร  อินทรประสาท โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพัฒนิการ์  รบประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงลักษิกา  เส็งเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงอโยฤทัย  ชุ่มแป้น โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายพชรพล  เชื้ออินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายกัณฐิพัศ  ไกรทศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.4 วิทย์ประถม