รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภูมิพัฒน์  พิพัฒนโภคา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายสิรวิชญ์  โลห์ทวีมงคล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพัชรพร  สุขแย้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณภัทรสร  น้ำคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายพุทธิพงศ์  พึ่งครุธ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายณภัทร  พิพัฒนโภคา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เพ็ชร์สินเดชากุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธัญญาพร  ตั้งโต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายศิวกร  โพธิ์สฤษดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงรัตนากร  วิสิทธิ์พานิช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณภัชนันท์  ปรีชาญาณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธัญวลัย  นามวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายนิพิษฐพล  ด้วงกลัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธีธัช  จิตรขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายธนบดี  เสือเขียว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายเดชพงษ์  เดชตุลา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายธีรกานต์  แว่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายกฤต  สุดตะกู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายกิตติศักดิ์  ยมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธีมาพร  คันธัพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐนรี  กองสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายบัญญวัต  วิไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายชานนท์  ลิ้มจำรูญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายกานตพงศ  คำพีระ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายต้นรัก  วงค์รอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงภาวิดา  ขวัญใจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธนวดี  กล่ำฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงสุชานันท์  วิรุฬหเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงกิตติยา  ระงับจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพิชชาภา  ดีนุช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีพูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงหทัยพัชร์  วจีสัจจะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายศภกิตติ์  เตชสิทธิ์พลิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ผะอบทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปาลิดา  ยอดนิล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายนราวิชญ์  มิ่งมิตรมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  โตติยะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชนกนาถ  จิตตมานนท์กุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสุตาภัทร  มาลัยมาตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายเกียรติภูมิ  บานเพียร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายพงษ์กร  พวงนิล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายธนภูมิ  มาประสพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายสุกิจา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายวรวุฒิ  อินทัศน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายปราชญา  ยันยงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายเนรมิตร  คำพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนลินนิภา  ปานพรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงอริสา  วงศ์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนภาภรณ์  อินทร์หวาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพิชญาภา  ศิริโสม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิณญาดา  หัวดง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  เมณฑ์กูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชนิสรา  สุวรรณะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายปฐพล  ศักดิ์สกุลชาญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสุตาภัทร  จิโรภาสบุญพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายพิสิฐชัย  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายกรวิชญ์  ชัชชวลิตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายพงศธร  มณีล้ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์ไทรย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายปัณณธร  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงภัทรธิดา  จงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายภคพล  วันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีสุพัฒนะกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายรัตนโรจน์  ภัทรเมธาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสุภัสสรา  ปอตระกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงกชณัฐ  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงชนิกานต์  จันทรบุศย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายศศิศ  พินิจเกสร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายพสิษฐ์  อัศวสกุลศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายสุรชานนท์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพิรดา  ภักดีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณัฏฐ์ลภัส  ทัตธนแสงเย็น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายสิริศักดิ์  แถวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปรวีร์  เวชกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายณัฐพัชร์  กฤชเถกิง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายธีร์ปพน  วัฒนนาวิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงิทิชากร  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เนินชัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายภีมพงษ์  เลี้ยงประยูร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายพงษ์พิสิฏฐ์  ระมั่งทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณัชว์กานต์  ศรีสุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายณฐกร  อ่อนละม้าย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสิริญากรณ์  ธูปบูชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุราภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สังขดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวรรณรดา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายฐิรเมศวร์  ธีรภาพวรภัทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพิชญาภา  เล็กประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายปัณณวัฒน์  มงคลรังสฤษฏ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายภูมิสิฐ  มาสง่า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงชัญญา  เกษมสรวล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ชำนาญรักษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอุษณีย์  สุขพร้อม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงภัทรพร  วุทธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายพีรพัฒน์  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงรัตนาสิริ  สาตร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงธิญาพร  ยอดเกิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงปุณยาพร  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงวิชญา  ขาวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายกันตภณ  พฤกษะวัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงถิรดา  กฤตาคม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายสิรภัทร  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายนพจิตร  จาดสอน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายนราธิป  ปั้นงาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายปัณณวิชญ์  คณฑา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายทองภัทร  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายศิรสิทธิ์  เจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายภัทรพล  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายจตุรวิทย์  โตลา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายศรัณย์  พินิจธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงนวียา  ภาคภูมิกมลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายพอเพียง  ปรองดอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายญาณวุฒิ  กาญจนพิริยะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายรวิฐ  คงไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์เผิบ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงนันท์นภัส  เหมือนฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกุญช์ชญา  ปรีชาญาณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงคณิตา  ภาพินธุ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวิชชุพรรณ  ระลึกมูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายธีรภัทร  อวยชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงประภัสสร  สัตยกุลฑล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ชูแสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายภูธเนศ  อินทร์บรรลือ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายพัฒนสิน  เสถียรพัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายรัชพล  เหลียวตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายเด่นชัย  ร่มรื่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายฐิติกร  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงพณา  จันทเวช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงเอื้อกานต์  สุคันธมาลา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายธนบดี  มั่นเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองคำศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงชนน์ชนก  สวนดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อวยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงพิชชาพร  มาลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงพิสินี  ประพิญธัญโกศล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงนันทภัทร  นูมหันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงภรภัทร  นิ่มพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายธนโชติ  วิชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายคมพิสิฐฐิ์  เรือนไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายอชิรวิทย์  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายศักรนันทน์  ขุนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงวิชยา  สามล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงนภสร  ก้อนจันเทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงมนิษา  กองวิชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายชิษณุพงศ์  ถี่ถ้วน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงศรัญรัตน์  ธนโชติจิรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายเตชินท์  หมื่นพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายบรรณวัชร  พัฒนาอิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายพงศ์ณภัทร  ชนาภัทร์ศิริโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายอรรถพันธ์  บูรณะหิรัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายฐานิศร  แก้วรัศมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายอภิวิชญ์  บัวประทุม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายนฤสรณ์  ฉัตรธนะปรีชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายจิรัฎฐ์  ดวงสุทธา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายภูเบศ  เหรียญสกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายภัทรธร  เขตอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายธนโชติ  พุฒฝอย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายธีรัตม์  ประพิณธัญโกศล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายัณัฐพล  ขัติลาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายเปรมปิติ  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายสิทธิพร  ยิ้มแพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงนันท์ลภัส  ใจมอย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงปณัฏฏาพร  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงอริสรา  หวังตระกูลดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีพรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงธารารัตน์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงนภัทร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงธัญญาพัฒน์  ไกรสัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงอาภัสรา  ทองเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงพรปวีณ์  ชาติรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายณัธพงศ์  ศรีเหรา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายชยพล  วงษ์สุนทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายณภัทร  โชติวิชาศิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายณภัทร  วงศกรกวิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงธนวดี  ชินพันธุ์นุช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงชญาภา  ศรสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงณัฐมน  กฤชวิศรุต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงณักษ์ลภัส  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายจิรัฎฐ์  จันทนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายธัญเทพ  เจริญจิตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพรรรปพร  สีตะระโส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายเกษมสรรค์  ล่องมะรุทธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงลลิดา  ปั้นนาค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงชิตาภา  ว่องวิกย์การณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงชนิตา  จันทร์เชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายบุญฤทธิ์  วงค์กลม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายภาวัช  ปอตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายณัฐพล  สนธิโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายนวพรรษ  ยศประดับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงปาลิดา  หอมเย็น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายธีรภัทร  หูกวาง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงญาณิศา  สืบทายาท โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายณพจพงศ์  ระบอบ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายสิรภัทร  หูกวาง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงปัณณรัตน์  มาลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงวรรณวนา  บุญเพียร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายกิตติเดช  บุญผล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงแพรวา  เกษวิริยะการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงสุนทรินทร์  สุขทวี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงอรภชา  จิตสุทธิภากร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงฐิตารีย์  ฤกษ์อัตการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงวรกาญจน์  นางาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงกิตติยา  ตุลยนิษก์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงพิมปภัชอร  เกิดสุขตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงกฤษณา  พูลเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายศิรภูมิ  รินศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายศุภกร  ชวนะวานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงภัทรภร  ฉวีไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงฐิติภัค  ชัชชวลิตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิ่มนวลศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงนภัสรพี  ธีรตา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายปุณณวิชญ์  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงชัญญาณิศา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายกฤษฎา  ทองคำอ้น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงกัญญาธนณัฏฐ์  นิลฟัก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงปพิชญา  เครือบคนโท โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงปวริศา  จิรังการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุทธิสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายกฤตชัย  กาญจนาวาณิช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายรัชกรศักดิ์  ภัทรภาดาธนัยสิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงชนิดาภา  อินทร์ฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายพูพิพัตร  เสถียรพัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายศิวกร  กฤษธำรงบุญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายนนทพัทธ์  หรั่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายภาคิน  นิภานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายจิรพงษ์  จุ้ยนุช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงภัทราพร  จิตหาญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงวิรัลพัชร  คุ้มปรีดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงเกรส  อารยกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายกฤติน  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิลึกเรืองเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปรางโท้ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายรัชพล  ฤทธิ์ฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายปุณญพัชร  นาวีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงสิริพัดชา  ศรีมหรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายธนภณ  วัฒนาธร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายนาคินทร์  ประคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงปลายฟ้า  คำพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงขวัญจิรา  ุ่พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายปุณยวีร์  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายวัฒนเกียรติ  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายวรนน  จุธากรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายจุมพล  ทองแฉล้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงบัณฑิตา  เทพบุตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายสุวิจักขณ์  สิทธิอัครานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายวชิรวิทย์  ชารี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายพงศกร  พรพรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ปานมาก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายศุภฤกษ์  นิลฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงธนัตติยา  วจีสัจจะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงกานต์พิชชา  มิสซารี่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายณัฐกรณ์  นกเขียว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายราชพฤกษ์  โตเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงพนิตตา  กิจสุภี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายพงศพัศ  กลั่นกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายทักษ์ดนัย  กลัดปรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงปราวาณี  สีอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายธนกฤต  ไล้ทองคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายอัครพงษ์  ชาญเชาว์วรรธน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงภัทรภร  วันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายธฤษณุ  ดิษสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงอนัญพร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายพชรเวช  พินิจธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เพ็ชรกระต่าย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ดิถีทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพริมรตา  นิ่มฟ้า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธฤษณัช  ประเสริฐดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงธันชนก  ผิวหอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายวรเมธ  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงเพชรชมพู  สาระพุฒ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพิญาดา  สิทธิชนาสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธไนศวรรย์  จันทนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณิชนันทน์  ต่ายน้อย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายศุภณัช  สุพรรณสาร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายสรวิศ  คงแสนคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายพรรษกร  เขม้นเขตวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายณฐพงษ์  จบศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายรณชัย  อ่อนสอาด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงวรรณวิษา  ยิ่งยงธวัช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงฑิตฐิตา  วงษ์นิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงศรุตา  ครุฑเผือก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงธนภินันท์  พัสสร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปภาวริณ  จันทร์ทับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธัญญมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชำนาญรักษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกชนก  อินทร์ยะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกนกพร  ไกรนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  เมธีวฉัตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพิชญาภา  เอียงผาสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงสุรวิภา  มั่งงาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายชยกร  รัตนเสน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณัฐรัตน์  มงคลรังสฤษฏ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงรวิสุดา  เลิศลักษมีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายณัฐชานนท์  ปิยะทัศน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงจารีรัตน์  พลเรือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธภัทร  ยศสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวรัญญา  ล้อมวลีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงศศิการณ์  เปลื้องเปรมกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงชนกนันท์  สังข์จุ้ย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวรรณชนก  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพิชชาภา  ชมชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสาริศา  หาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพอฤทัย  ทองนิล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงจิราวรรณ  เพื่อวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงชญาภา  นาเวชย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงศุพิชญา  น้อยนาช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวรินทร์ฤดี  วัชรีพงศ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงนันท์นภัส  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชัญญพัชร์  โชคเกียรติสกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสุรีย์พร  มาสง่า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงผาณิตนิภา  อนุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพิมพ์ภัทร  ปกเกษ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงสิริลักษณ์  มาระโว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายภัทรพล  เพ็งสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงเปมิกา  อึ๊งตระกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายจตุพร  คุณประสาท โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพรประภา  แถมสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงชุติภากาญจน์  นามแฮด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงตีรณา  หินแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงสาลิตา  ทรัพย์รวงทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายวชิรวิชญ์  งามพาณิชยกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงณัฐกมล  กลิ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอาทิตยาพร  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงนรากรณ์  อยู่พุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงรัตนากร  นิยมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสุขพิชญาย์  ชาติสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายศุภกานต์  เตชสิทธิ์พลิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายศุภรวิชญ์  ท่านมุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนรีพิศุทธิ์  ทรัพย์มูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอภัสรา  วงศ์ปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงจิดาภา  เร่งแสวง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายธณัชนนท์  ศิริชุมชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายธีวสุ  คุ้มพร้อม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงปทิตตา  ปรางโท้ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงนาราภัทร  โสตธิมมัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศิริทัพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีภาพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายปพนวิช  พินิจกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงจิดาภา  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ยาสา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายกิติภัทร  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายธนกร  เมณฑ์กูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายรณกฤต  วงค์ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายมนต์มนัส  เจริญจิตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงมีณคณา  อุดมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายคณาธิป  จันทร์เชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงปุณยวีร์  เวชสิทธิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงนฤมล  ศักดิ์เพชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงวิมลสิริ  พึ่งครุธ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณัฐนันท์  อนุศาสนนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงเปมิกา  วงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงณัฐณิชา  งิ้วงาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพรนัชชา  ดารุณิกร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายต้นวงศ์  ผิวหอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายคณิติน  ธนากรภักดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายชนันทร  ศรีอำไพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงนิชาภา  จิตตมานนท์กุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายธนพนธ์  สกิตานุชิต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายจัตตุฤทธิ์  สร้อยสังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกันยาวีร์  ตุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงผกามาศ  เกตุปลี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายภูริพัฒน์  ชูเฉลิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายภัทรพงศ์  กงบังเกิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายสุภัช  ภู่โทสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายธนัช  พุ่มเกิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายณัชศภัทร  ศรีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรือนจรัสศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงชลิตา  ชื่นพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงศรัณย์พร  นิลดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงรภัสสา  นพศิระ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายชนาภัทร  อินด้วง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงจิรัชยา  ยอนแมมะดัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายภควัต  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายสุรชาติ  บุญตา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงวสุกาญจน์  เณรตาก้อง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงปัณฑารีย์  บำรุง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เทียมไพรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายจิรภัทร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายวริษฐ์  อินทรีย์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายภูรีณัฐ  จุ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงปัณฑิตา  หรั่งอุทก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงเพชรรตี  ปวุตตานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงเฌอกาญจน์  โพธิพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงกนกพร  กฤชพันธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงบุณยกร  ทองเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงปรีญา  ภักดีกลาง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายเตวิช  สิงหะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายภูพิรัฐ  อัครพงศ์พิชญา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยจู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณภัทร  แถมสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงมานิตา  โสภี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงสุพิชญา  พฤกษมาศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงวรรธมน  มีโชค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายศิวกร  สืบทายาท โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายณัฐสันต์  ณ พันธ์กรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายปรินทร์  พงศ์พลไพรวัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงอารีรัตน์  โชชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงลภัสรา  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกรณัฎฐ์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงวรันธร  มีมุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงอักษราภัค  จินตะกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สวรรค์คณากร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายกฤติ  วนพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกฤติญา  วิมลวัชรกร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายจัสธิญส์  ฉัตรไพศาลกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายอธิธัช  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายอติกันต์  นาคปลัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไกรสัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงกานต์ธีรา  อยู่รอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายณฐพัฒน์  ชุณยะมณีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงสิรีธร  พรมโคตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายธีรภัทร  นนท์ธีระคุณา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายโยธิน  ลักษณาการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายสิทธินนท์  สมบูญโภชน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายอาชัญ  หน่อศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงสิริภัทร  ชินประภาพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายกัญจน์  เพ็งพรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายสถิตคุณ  อุทัยมงคล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายกานต์พิชญพัฒน์  ฟักสนิท โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายเชาว์วัฒน์  พันธ์พรหม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกุลกัญญา  พันธุ์วรรธนะสิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงอคิร์ราฐ์  ภูบัว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงภัคจิรา  พรหมอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณิชาภัทร  พาณิชย์ศะศิลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายบวรทัต  เอี่ยมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายณฐกร  คงคร้าม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายปฏิภัทร  ยิ้มแพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายภูมิรพี  เลี้ยงประยูร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายนพณัฐ  มากมาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายธนาพล  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายณัฐพงษ์  พงษ์ไสว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายชยพล  แก้วบัวดีธนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงนภัสนันท์  เรืองชัยเสรีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพิชญา  แช่มสอาด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณัฐภัทร  รุ่งเรืองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงจารุวรรณ  นคร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอรวรรณ  ต้องวั้น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงรัชชประภา  ศรีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงเก้ารุ้ง  อาจวาที โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสิรินทรา  อึ้งชิมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพชิรา  จิระรัตนรังษี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงปัณณพร  วัฒนนุกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์  โนรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  วณิชชัยสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายสุวพิชญ์  ฉายลิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายคณาธิป  ศรีสว่างสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงหทัย  โพพิมล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงประภาพร  กัยนคร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายธนกร  เกตุนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายณัฐสกุล  สกุลไกรสร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงจิดาภา  คะตะสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงรพีพร  จำปีเพชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงปภาภัสร์  เพ็งทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  โชคเกียรติสกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุพรรณไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธิติ  แก้วประเทือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงณัฐนันท์  สีวิลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายนนทกร  จันทรศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายชลันธร  แย้มจันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปฐมพร  สุริยกานต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายกิตติ์รัฐ  พรรัตนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงกันติชา  วาศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชูแช่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงกชพร  สิงห์ดา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จริยตันติเวทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพิมพ์วราห์  รัตนะวราหะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงขวัญน่าน  ประสมทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงณัฐชนา  สุขศรีรัตนวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงวรัชญาน์  ลิ้มจำรูญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกัญกร  ศิวสิริการุณย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายพิชญุตม์  ศรีมาก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงดามิสา  เดือนหงาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายยศวร  บุตรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายอัฑฒกร  ทำบุญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงฌญานิษฐ์ตา  สิทธิอัครานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงรวิสรา  พิบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายภูมิรพี  จันทร์เสรีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายชไกรสิทธิ  ทองพายัพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงชนภา  เนตรศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศิริกมลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงณภัทปภา  เจริญชนิกานต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โสพล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายกิตติภพ  เชิงเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายจิรภัทร  กล่อมเกลา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงเลื่อมภัสสร  แหยมพลับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีกรด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชนะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงภคพร  เยี่ยมประภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายอชิตพล  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายอรัญ  อ่อนนวล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงธัญสุดา  ชาญนารถ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายนนทพัทธ์  โกมลสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายศรัณย์รัฏ  รุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงณัฐชานันท์  แตงทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายธนภัทร  ทิมจรัส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงชนิกานต์  จำเนียรกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงชัษฎาภักดิ์  วิชิธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสุชานันท์  ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายณัฐกฤตา  กันเกตุ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงณฤดี  วงศ์ไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายสิรพัฒน์  มีเกิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายจักรพันธ์  พลวรรธวรกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายณัฐดนัย  อ้นโต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงทิตา  แพทย์เกาะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงชาลิศา  แย้มสอิ้ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงชิดชนก  พงษ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงศริญญา  ละม้ายศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธนรักษ์  ิอิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายณณฐ  ประเสริฐดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายปุญพัฒน์  จิตต์อารี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายรพี  แนบเนียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงปูชิกา  โชติสุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงสาริศา  นาคเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงฐานิกา  ดุจเมืองแมน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงรวิสรา  โสภาพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงสุพิชชา  นาเอก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงทักษยา  พัดไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงอัฐฐ์ธิพัล  เต๊ะอุ่ย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงบุณยวีร์  โตนวน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงปุณยาภา  อาคมอิสราวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พ่วงพลับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงธนมณ  ไล้ทองคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงสิริกาญจ์  พนิชการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายรัฐกิตติ์  สิริภิญโญชัยกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงนรมน  ฉายลิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายอินทัช  ชูเจริญชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายชณภัทร  ศรีประทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายปัญญพัฒน์  หาดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายพัทธดนย์  วิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุมนทา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  นาคพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงศศินิภา  แสงดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงศุภิสรา  เตชสิทธิ์พลิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงชนิดาภา  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายยศสรัล  แย้มงามเรียบ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายอินคา  นครเขตต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายเมธาศิษฐ์  ห่านรุ่งชโรทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายธนบดี  ตั้งมั่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสืออย่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงวรัทยา  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายณภัทร  ทองทรงกฤษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายบวรนันท์  อื้อศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายธนดล  ประพิณธัญโกศล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายพชรพล  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายธรรมธัช  คุ้มเขตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายกิตติธัช  จิวะชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายธนวรรธน์  ธารทองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงอัญชลิกา  องค์วิศิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงนันทภัส  ศรีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพรปวีณ์  อัศวสกุลศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงณัฏฐินี  แสงพิทูร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายรักการ  ชูเจริญชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงปกิตตา  พิทักษ์ทิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายภูริวัฒน์  เปลี่ยนพัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงทิวาภรณ์  สอนทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายจิรพันธ์  พลอยเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณัฐธิดา  สวนคร้ามดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงชรัญญา  ฤกษ์สำเร็จ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายคณพศ  ขอนทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงปารตี  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงธิดารัตน์  รักชะนะงาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงชาลิสา  อุลลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงนภัสวรรณ  หาญธัญการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงเณศรา  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงสุพิชญา  แหนบทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงวริศรา  กลิ่นด้วง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายเกษมศักดิ์  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงขจรพร  หาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายตาณ  เรือนไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายวัชรพงษ์  มากมิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายปัณณวิชญ์  ม่วงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายกฤตัชญ์  ทองยิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงณัฐรินีย์  พรมมงคล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงปภังกร  อุปภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายกันตภูมิ  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายการต์นิธิ  คลังแสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  สีเหลือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายอมรพิพัตส์  อุ้มปริยัติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายวสันต์  เต็มใจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงธนภร  ฮั่นตันพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงนภสร  มีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายณภัทร  ธีระชีพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  กันฒะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายนิรุท  ชื่นอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงพราวพิชชา  จันทะฆาฎ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายพิทวัส  แถมสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงสุทินา  หงษาวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงพิชชาพร  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงกนกวรรณ  ราชอุปนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายสิริราช  เนาวนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงณภัทร  อุปนุตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงณรญา  ศิโรทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายปิยวัตน์  กวางแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายภัทรพล  จันทร์อุดม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายธนาธิป  ตรีทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายภูริณัฐ  บุญญาชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายชัชชพล  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายอรรจกร  วงษ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายนวพรรษ  มีมุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงเบญจพร  รัตนเจียมรังษี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายณฐพงศ์  เปี่ยมศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายรัตนกร  พูลถม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงรัชนีกร  เจริญศิลปคูณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงณพิญญ์  พุกซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงดาราวดี  พรมเวียง โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงวรรณภา  แสงหนู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  สมัครการ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พรหมตระกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงสุภัทรา  พินิจเกษร โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงลลิตา  สุระดม โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงปาณิสรา  เฮงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายพิษณุรักษ์  มานิตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงสะโรชา  อินทร์จั่น โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงนริณี  วงษ์นิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงอรวรรณ  คงสำราญ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงเกศรา  ทองแบน โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงเมย์  คาร โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายพรชัย  ศรีนางใย โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายนุติพงศ์  อารีเอื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงอาทิตยา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงสกุลกาญณ์  ชุมพล โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงสุพรรษา  บางลี โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายวชิรวิทย์  ประสิทธิ์เกตุ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญยืน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงพิมพ์รัก  อดทน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายศุภเชฏฐ์  รุ่งระวี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงปวริศา  ศิริรุ่งวัฒนชัย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กชายก้องกิตติ  สุปิยะพาณิชย์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กชายณราพิพัฒน์  น่วมคำ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กชายนราธิป  บัวเผื่อน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงนพภัสสร  ฟองเอม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กชายอัครวินท์  โลหะศิริภากรณ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายธนกฤต  กองถวิล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงชมพูนุท  วรสุข โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงกชกร  พึ่งเมือง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงณฐมน  วชิรานันท์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงนรียา  วนพงศ์ไพศาล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงธีราพร  นาคอริยกุล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายไชยพัฒน์  เต่งภู่ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงปาณิสรา  รอบครอบ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายฐาปนพงศ์  สุดหอม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ฐิติกุลจรัสชัย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
650 เด็กชายกรวิชญ์  โลหะกาลก โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
651 เด็กชายฐานพัฒน์  นฤชาติวรพันธ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
652 เด็กชายนวัช  ธนกิติธรรม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายอิศเรศ  วัฒนวรวิทย์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงอิสริยา  วัฒนวรวิทย์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงฉญาพัธุ์  เจริญผ่อง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดำนงค์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
657 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มาสง่า โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงฉัตรชนก  คำโย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
659 เด็กชายเจตนิพัทธ์  พันธ์คง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
660 เด็กชายปัณณวัฒน์  เทียบเทียม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงนัสธีรา  พันธุ์วรรธนะสิน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ธนพัชรอนันต์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
663 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ธนสารสุรี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กชายศิวกร  แท้สูงเนิน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงนฤภัค  พุกซื่อตรง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
666 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีอ้น โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
667 เด็กชายวรากร  แสงแก้ว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
668 เด็กชายปัณณวิชญ์  เทียบเทียม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงปภาวรินท์  ปัทม์แก้ว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงณิชาภัทร  สันติภาพจันทรา โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
671 เด็กหญิงเมธปิยา  อ่อนโคราช โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
672 เด็กหญิงนิราภร  สิงห์คำ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงภควรรณ  ปัญญาเสน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
674 เด็กชายพีรวุฒิ  กิจวรายุทธ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
675 เด็กชายธีทัต  อนันต์ณัฎฐพงศ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กชายศรัณยู  อ่องแก้ว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายพัสกร  โพธิ์เนียร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายวิภูษณะ  ฤทธิ์เสือ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายพีรณัฐ  แก้วแจ่ม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กชายจิรภัทร  เกิดศรี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายกันต์ธร  บุญศรี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายฐิติพล  วัฒนะธนากร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายธิติวุฒิ  โชติผล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วรรณศิริวิศาล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายพูลพิพัฒน์  พวงสมบัติ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงบงกชธร  จันทรประสิทธิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายธีรภัทร์  พวงเพชร์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
688 นางสาวสิริกร  กฤตรนต์รัศมี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 นางสาวปรีญาพัชญ์  นนทศักดิ์ธนโชติ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงพรชนิตว์  ขวัญยืน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายปภังกร  สัตย์ซื่อ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 นายพาทิศ  สมบัติเจริญไทย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายภูมิรภัทร์  โสภา โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กชายภูมิพัศน์  เสือเขียว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงญาณิน  กะระกล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายกิตติภพ  แต้สมบูรณ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายนวภูมิ  เพิ่มลี้วิริยะกุล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนวรสุทธิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงกนกอร  จันทร์สว่าง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงธีวรา  นาคอริยกุล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายณัฐวัฒน์  คำโย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงชนิษฐา  ในผลดี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงจิดาภา  จิตรภักดี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงสุพิชญา  ศักดิ์เพ็ชร์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงโซเนียร์  ธนาอนวัช โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงพรชิตา  ภาคมงคล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงชญาภา  ธัญญการณ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายวันรพี  ภู่กำจัด โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงพัชริญา  แข็งกล้า โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงปุณญาดา  ยมจันทร์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายชนกันต์  มีเสือทอง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงณิชกานต์  เตสุชาตะ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายธนภัสสร์  มูลแก้ว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายภูตะวัน  ชาตาคม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายบุณวรัตถ์  ประสารพันธุ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายพนธกร  เกษร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายชยพล  คงคาวิทูร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงกันต์ภัทรมน  ฐิติกรสกลวงศ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายภูริชกานต์  วงษ์จำปา โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทร์พรม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงจิราภา  ธรรมวิมุตติ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงณัฐชนา  พรามนุช โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงชยาภรณ์  พาทิตย์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายพงศ์พล  ขัติวงค์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงจิราพัชร  ม่วงขวัญ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายฐาปนพงศ์  ขาวขันธ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายนฤพล  ฟ้าประทานพร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายเตชัส  ราชกิจ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายรัชพล  ทรัพย์แก้ว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงจิราภรณ์  วงศ์รอด โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงอิรวดี  อ่องยิ้ม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายธนบัตร  กังวานไกร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงมนุชาธิป  วิถาทานัง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงพิชญ์ญาดา  ประดิษฐเพชร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายธานี  ตรัสรู้ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงศุภกานต์  แก้วพราย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงศราสิณี  ณ สงขลา โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงณัฐญดา  ยิ้มเจริญ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอริยา  พานทอง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงธัญชนก  คงคาสวรรค์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายณัฐวัฒน์  ฐิตินันทิวัฒน์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงหทัยภัทร  เอี่ยววุฑฒะจินดา โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายปุณยวัจน์  อินทร์สุก โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงมาริสา  รินทร์ธราศรี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายพิชญะ  ร้อยศรี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายพชรอัฑฒ์  ม่วงคำ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงณัฐชนัญกร  ทัพไทย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงกนิกนันต์ฏา  อำมาตย์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายดุลย์ธานี  พึ่งเกียรติรัศมี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงวาสินี  สันทะยา โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
751 เด็กชายพงศ์พล  ธูปบูชา โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
752 เด็กชายมโนฎณ  ปั้นบรรจง โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
753 เด็กชายอดิเทพ  จันทร์เขียว โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
754 เด็กชายศิวพัฒน์  จันทร์ลอย โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายปธานิน  คุณประสาท โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
756 เด็กชายวุฒิชัย  ทับทิมศรี โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กชายธนพล  พุฒจรูญ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันที โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กหญิงศิริธรณ์  สังข์เจริญ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงพันทิตา  โผดนอก โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงศิริมา  จาบทอง โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงเปมิกา  พันธ์กุ่ม โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงบุญรัตน์  พวงสมบัติ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงพรจรัส  สังข์เงิน โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
765 เด็กหญิงสุดารัตน์  โดดสกุล โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทร์ปลั่ง โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กหญิงกันต์หทัย  บุญมาก โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
768 เด็กหญิงชนัญธิดา  คันธสรณ์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงณรีรัตน์  เพ็ชรผึ้ง โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อ่ำคล้าย โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงชลธิชา  เชื้อนุ่น โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
772 เด็กหญิงมีณฑิตา  สุขแจ่ม โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
773 เด็กหญิงนันทชาช่า  อ่องทิพย์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
774 เด็กหญิงณิชา  หาดแก้ว โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
775 เด็กหญิงพิชญา  แกล้วการไถ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
776 เด็กหญิงพัชอร  ไชยมา โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
777 เด็กชายกวินเทพ  ชันกร โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
778 เด็กชายพงศ์ธาริน  ทับทิมศรี โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
779 เด็กชายพีรณัฐ  ทับทิมศรี โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
780 เด็กชายกฤษกมล  นุนารถ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
781 เด็กหญิงปณิตา  ลื่นภูเขียว โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
782 เด็กหญิงจิรัชญา  สุขไผ่ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
783 เด็กชายภูตะวัน  วันชะฎา โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงธีรัชชา  คันธสรณ์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กหญิงพรพรรณ  พรมแตง โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  มีมุข โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงขนิษฐา  โค้นหล่อ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
788 เด็กหญิงบัวชมพู  รถโสดา โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กชายศุภวิชญ์  สุบรรณสาร โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงวรรณรดา  อรามรุณ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กหญิงภัทรารวีย์  โชคคุณ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายนิติพล  ม่วงเปีย โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กชายพงพัฒน์  สุขเสมอ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงปาริฉัตร  สิงห์เถื่อน โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กชายวัชรพล  กลัดเพ็ชร์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กหญิงสุทัตตา  พร้อมไธสง โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงวรัชยา  พรหมพิทักษ์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กชายพลพล  เขียวสอาด โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงวาราดา  บรรเทิงใจ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงไพลิน  สาดนอก โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงกนกชนก  ล้อมรื่น โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงจินตนา  แสงมุข โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงธนภรณ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายเมธิชัย  บุญกัน โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงปนัดดา  บุญตา โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงศิวปรียา  มั่นศักดิ์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงจิราพัชร  พุ่มเจริญ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายพุฒิพงศ์  ฮวดกระโทก โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายเรืองวิทย์  วรรโนทัย โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายตรีภูมิ  หาญสมุทร์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงสุนิสา  กอนแก้ว โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงสุภาพร  อยู่เย็น โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงสุพัตรา  พรมทอง โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงนนธิชา  พุ่มกล่อม โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงชนันญา  ศิริวงษ์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงมานิสรา  ปั้นนิล โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สายทอง โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงปานตะวัน  อินศักดิ์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงชุติสรา  ลีตานา โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงนิชาภัทร  ไล้ทองคำ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงสุกัญญา  สีคุ้ม โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงสุชาวนีย์  พวงสมบัติ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงณัชชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงณัฐรภา  อ่อนสี โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงสุภาวดี  ปั้นกันอินทร์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงรุ้งวาลี  ศรีเงิน โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงภัทรนันท์  มั่นป้อม โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงนภาพิมพ์  วงษ์แก้วทวีชล โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายสมชาย  บัวตูม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายสิริวัฒน์  ธวัชวงษ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายสิทธิโชค  พรหมเพียร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กชายณฐพล  เหมะ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงอจิรวดี  บุญช่วย โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายเจษฎา  แสงสุข โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงปานวาด  พานิชศุภผล โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงกาญจนณัฐ  สุ่นนิ่ม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไกระวิริยะ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงกิติญาดา  ใจธรรม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
839 เด็กชายภัทรพล  ศิริสุขพิมล โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงณิดารัตน์  จั่นมา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กหญิงวิมลวรรณ  นิลวิจิตร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
842 เด็กชายกิตติกร  ไทรทอง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงดากานดา  สถาพร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
844 เด็กหญิงศรัญญา  เต็งศิริ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
845 เด็กชายจิรวัฒน์  วงษ์วิชาวัฒนา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
846 เด็กหญิงปิติภา  โพธิ์อ่อน โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
847 เด็กหญิงวิชญาพร  ปิ่นอ่อน โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
848 เด็กหญิงปภาดา  พนมเวสน์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
849 เด็กหญิงเบญญาภา  อินธนู โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงธนัชภัค  ธิชากรณ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายพิชญะ  สุขจิตร์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
852 เด็กหญิงจิราพร  ศักดิ์ยิ่งตระกูล โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
853 เด็กหญิงกชกร  ยะปะมัย โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กชายอนล  คงไทย โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กชายวายุ  มายูร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
856 เด็กชายด.ช สุรสิทธิ์  สหะรัตน์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
857 เด็กชายด.ช.รวิกร  พรมมารักษ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
858 เด็กชายวรรณพล  ผลสิทธิ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
859 เด็กหญิงสิรภัทร  คะระนันท์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงกัญเกิดสิริ  กิมกูล โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
861 เด็กหญิงพัชรศรี  จิตราทร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงฺศิโรรัตน์  เมณฑ์กูล โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
863 เด็กชายนราวิชญ์  วันมา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายศุภวิชญ์  สกุลไกรสร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงศุภการต์  ศรีเหรา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
866 เด็กหญิงจิรนันท์  วงษ์ละมัย โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มะลี โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
868 เด็กชายนาวาชัย  รวยสูงเนิน โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
869 เด็กหญิงไอยาดา  ประกอบบุญ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงธนัช  ยอดสุวรรณ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงชลธิดา  วัฒนะศิริ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
872 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เต็มเปี่ยม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายอโนชา  มีสำราญ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
874 เด็กชายปัญญา  กลิ่นเกิด โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปัญญากาวิน โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
876 เด็กหญิงปณวรี  ไกรนิตย์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงบุณยพร  เอี่ยมปฐม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
878 เด็กชายปัญญา  คงปรีชา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
879 เด็กหญิงภัทรภัทร  ไกรสังข์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
880 เด็กหญิงชลธิชา  ใต้ชมภู โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
881 เด็กหญิงอพิชญา  เผือกหอม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
882 เด็กชายรติพงษ์  ฉายประเสริฐ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  พ่วงพลับ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงนิพาดา  สังขดิษฐ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายสิทธิกร  ไพรสิงห์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงอารดา  โพธิ์เนียม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงวรดา  วงค์เปียง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงสายธาร  ยิ้มย่อง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายศตวรรษ  ศรีเกษม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงนิสากร  เชยจันทร์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายนันทกร  เสือเผือก โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายผลิตโชค  อยู่หอม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงกนกวรรณ  สมบูรณ์โชคดี โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายภาคภมิู  รัตนคีรีพฤกษ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายสหรัฐ  ขำดี โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  กาญจนะ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงเบญจพร  สุขประสงค์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายปาณวัฒน์  ทองศรี โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์คา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายจุลจักร  มากโภคา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายสรัลบูรณ์  เกตุภู่พงษ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงกุลธรา  สว่างจันทร์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายอัครพล  เกษธีระกุล โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายธีรภัทร์  ขันเงิน โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงวทัญญา  โพธิ์อ่อง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงฐิติมา  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายปราโมทย์  โมกขศักดิ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงกัลยา  บุญมา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงนาถนภัส  แตงแก้ว โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายสุรวิชญ์  ไชยเสนา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงนิรชา  รักกลิ่น โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงเขมจิรา  บัวเริง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงชฎารัฐ  สุวรรณบาง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงปริญาภรณ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงลภัสรดา  พันธุ์สุข โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงนิโลบล  คล้ายนิ่ม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงญาณิศา  อินทร์โพธิ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายศตคุณ  อุดมวงษ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงสุพรรษา  พันธุจบสิงห์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายกนต์ธร  กลัดเพ็ชร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงอรปรียา  แป้นงาม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิง ชลิตา  สรรสุพรรณ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สังข์ลำใย โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงกิตติมา  จิตวิจารณ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงกิตติวรรณ  คงขันธ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงธนวรรณ  ขุนศรีรอด โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายทักษ์ดนัย  วรรณสุธี โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายธนากร  ตันตระกูล โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายธนพล  พุ่มพวง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายธนาวัฒน์  เมืองศรี โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ปิ่นเกตุ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายวิกรม  สินธุธาน โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายธีรภัทร์  สระทองวาท โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายตรัยภูมิ  บุญกล่อม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายธนวัฒน์  ชูชัยมงคล โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายสิรภัทร  โพธาราม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงปัณฑิตา  ประจงไสย โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงวันวิสาข์  โตสงคราม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงวัลยา  แสงบุญส่ง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุขสำราญ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงสุกัญญา  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงศศินา  ศรีกรชำนาญ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงปนิฐา  กระแสร์ญาณ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงอภิรดี  ธงฉัตร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายกรกฤต  สุวรรณวัฒนากุล โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงจารุภัทร  เลิศศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงวนัสนันท์  ใหญ่ยงค์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  แววเพ็ชร์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงส่ายทองแท้  เรืองทรัพย์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงพิชญานิน  อยู่ชัง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงนริศรา  ตาลสิทธิ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงเด็กหญิง มานัสนันท์  แก้วตัน โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายศาสตรา  บัวสละ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงอรุณี  รัตนสารี โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายอมรชัย  มูลเกตุ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายพลกฤต  นิ่มพงษ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายพีรภัทร  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงอภิวิภาวดี  เพ็ง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงวราภรณ์  จารุพินิจกุล โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงชมณรรฐ  วรวาท โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงสิริวรรณ  บุญเหนีย โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายรณกฤต  รามัญจิต โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงสุริศา  ดำรงไชย โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงเย็นฤดี  ยอดหงษ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงปัณฑิตา  เสือเดช โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายอันโทเนียส  ตีาดบาคช โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงอัญธิมากร  โพธิ์เนียม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงกาญจน์นาวดี  บุญวาด โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงธนัญญา  มุกดาลอย โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงปภาวรินท์  พงษ์พรต โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงแพรวา  กลัมพสุต โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ติยานันต์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงสุภาวดี  เงินบำรุง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประสิทธิ์เขตกิจ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายสุทธิพงษ์  สีทองสา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงณฐาพร  ปานฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
977 เด็กหญิงปณัฐสญา  บัวลอย โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
978 เด็กชายอินทัช  กลิ่นหอม โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
979 เด็กชายสุวีร์  รัตนสิมานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
980 เด็กหญิงณิชรัตน์  ศรีอรุณพรรณรา โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
981 เด็กหญิงพชรพรชนก  มากพันธุ์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
982 เด็กหญิงรัตนินทร์  กูลพำนัก โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
983 เด็กหญิงสิริญากร  วิมลอนันต์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
984 เด็กหญิงวณิฌา  ทองแฉล้ม โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
985 เด็กหญิงบุณฑริกา  ตันติวิท โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
986 เด็กหญิงบุณยานุช  เขื่อนคำ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงพิมพ์นารา  จิตรราช โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
988 เด็กหญิงพรปวีณ์  ศ่รีทรัพย์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
989 เด็กหญิงนฐภัทร  รัตโนภาส โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
990 เด็กหญิงศศินิภา  บุญวงค์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
991 เด็กชายกิตตินันท์  เตียทวีเกียรติ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
992 เด็กหญิงณัฐชา  ผลเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
993 เด็กหญิงชัชญา  วงศ์กมลวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
994 เด็กหญิงสลิลา  ขำประเสริฐ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
995 เด็กหญิงธัญชนก  จิรเวชวงศ์สกุล โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
996 เด็กหญิงพัทธนันท์  นิธิบุญบดี โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
997 เด็กหญิงเพชรชมพู  วรวุฒิ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
998 เด็กหญิงบุญยนุช  ปานอินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
999 เด็กหญิงณํฐชูรีพร  ทิพย์โสภาพร โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงสุพัชรพร  มั่นศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  วิริยะ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงศิริวรรณ  ธนสังข์นุชิต โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายรัฐนิติกรณ์  ผกามาศ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายจิรายุ  คมเพ็ชร โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สงพูล โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงจิณณรักษ์  เชเดช โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงอธิชยานันต์  ฤคณีย์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงกมลชนก  มูลโพธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงปกิตตา  แก้วม่วง โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงธัญชนก  น้อยเอี่ยม โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงชลีรัตน์  สิสาริกร โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายสัณหณัฐ  พรมเมือง โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายพัสกร  แก้วกลาง โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายธัชกร  หุตารมย์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายธนพนธ์  จรุงจิตร โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายชุติพนธ์  กุลสิริทรงพัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงกรวรรณ  คำหมู่ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เกษกำจร โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายฐิติวัชร  บุตรศรี โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงชนิกานต์  ลิขิต โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงกัลยกร  ทองแกมแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงพชรพร  เสตะสวัสดิพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงณัฐนันท์  พันรอด โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายฉัตรมงคล  ตั้งรัตนโชติ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายธีรภัทร์  เสือเขียว โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงแก้วมุกดา  ยาหมู่ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงเขมจิรา  อังศธรรมรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงมัทนพร  จันลา โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายเปรม  ณรงค์ตะณุพล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กชายอนันญารัตน์  หริรักษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กชายศุภกร  แก้วประดิษฐ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กชายอรรถพงษ์  พงษ์คุลีการ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1034 เด็กชายสุทธิพร  มงคลอิทธิเวช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงอภิสรา  แก้วงาม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงเกศสิริ  กันเจียก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงชนิษฐา  แดงเรือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองทวีสิทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1039 เด็กชายธนวัชร  ชัยพฤกษ์เจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1040 เด็กชายพลวัฒน์  โลหะชนะกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กชายณัฐภณ  ทัมทิมโต โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงกรวรรณ  กระแสบุตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงเปรมา  มหึเมือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1044 เด็กชายวีรภัทร  จันทมฤค โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงปุณณดา  ศรีเกษม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงรดาณัฐ  วงษ์เจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงชัญญา  พูลเขตกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กชายอธิรักษ์  อินทพัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงภัทรนันท์  กลัดเพ็ชร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กชายสิทธิชัย  เทียนงาม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1051 เด็กชายปุณณวิชศ์  ทรัพย์เกิดผล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กชายญาณภัทร  ศรีสวรรค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงปทิตตา  ศุภจิตรานันท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กชายจตุรวัฒน์  ละมูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงกัญญาภัทร  รักษ์มณี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1056 เด็กชายจักรภพ  ดิเรกวุฒิกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1057 เด็กชายสุวิจักษณ์  เวชสิทธิพงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1058 เด็กชายนนทวีร์  ศุภเนตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงชวนินทร์  คงไทย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงณวศิณี  ผิวผ่อง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงพาขวัญ  อ้วนสอาด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงทิพวรรณ  กนกปัตร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงอธิชา  อะรัญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงวิษากร  สุขแก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กชายรัฐนนท์  ภักดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงเบญญทิพย์  นาคราช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงปัณณพร  ทิพย์ชาญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงกมลวรรณ  พวงสมบัติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงชัญญานุช  แสนเสริม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กชายศิวัช  เลิศชัยสุวรรณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีแจ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญนุช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงเรณุกา  นุ่นประสิทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงวรรณกร  สร้อยทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงจิรัจฌา  ทองถาวรวงศ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พุทธมงคล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงลลิตภัทร  หมั่นเขตกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กชายรชต  จันทพาส โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงพิรยา  ทองคำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงอรกานต์  ไค่นุ่นภา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กชายรัญชน์  จันทร์เหลือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กชายชูเกียรติ  แก้วประดิษฐ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กชายปุณณพัฒน์  ปั้นสุรินทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงรุจาภา  กระแสบุตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงณัชชา  ขาวสะอาด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฟ้าสูงเนิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงดลยา  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กชายชนาธิป  เมืองนาคิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กชายอิทษ์ณณัฎช์  ม่วงพลับ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กชายอังกูร  สายคุณากร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กชายกอบบุญ  ลิ้มประสงค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กชายศุภกิจ  จิตต์ภาคภูมิ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงญาณิศา  ป้องยุคล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กชายปพันธ์พร  คงขำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1095 นายภูริ  พรมสุ่น โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายคณิศร  คุณนาเมือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 นายกฤษณะ  แก้วภาพ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายชญานิน  ขันกสิกรรม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 นางสาวพิชญาภัค  พฤทธิสาริกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงพรรณนารา  กระต่ายทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงรุจิรา  เจิมขุนทด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทราภิรมย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 นายนิธิสรณ์  ทับทาบ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงภาวิณี  ไทยประเสริฐ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงมัญชุพร  แตงอ่อน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายปุณณพัฒน์  สืบวงศ์ลี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายอภิสิทธิ์  โยคี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 นายวีระพล  บุตรศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายธราธิป  สุวรรณบาง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายสุเมธี  เฉลิมพันธ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายธีรภัทร  เพชรรุ่งรัศมี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ศรีศุภฤกษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงธนาภรณ์  วิทยา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายรัญชน์  สุขเลิศแล้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายตะวัน  ต่วนชะเอม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายจารุวิทย์  รองเนียม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายวรเมธ  เอี่ยมอนันต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายพงศธร  สุคง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงณัฐชยา  ช่างจ่าย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายนภัสกร  วันเกลี้ยง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายนที  พรมนิมิตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายสุประวีณ์  ประเสริฐโสภณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายพีรามิล  สุธีรชูเกียรติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายนราวิชญ์  อินทุทรัพย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายธีรพงษ์  อยู่สูง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายเนติพันธ์  กุ่มดวง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายศิวกรณ์  สำราญใจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายสราวุทธ  คำสด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายชโยดม  เฮงทับทิม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงอนัญญา  จันผ่อง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 นายวสุธา  หนูเอียด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อำมาตย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงวรรณภร  ดำใจดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงวลินลักษณ์  สุภัทร์วรกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงวาลิสา  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงศศิชา  จันทร์แพ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงนาถหทัย  เขียวทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงกฤติยา  ฉัตรทินกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงแพรวพลอย  กาญจนะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายกษมา  งามพสุธาดล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายพิสุทธิ์  ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กชายสุเมศ  มั่นวงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายพชรวิชญ์  สินแต่ง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายกษิดิ์เดช  ชัยประภา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายชนาทิป  ไกรสัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายภัทรพล  ปะนันท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงจิรัชญา  พงษ์คุลีการ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงศศิธร  เทพนวน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงภัคจิรา  บัวทิม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  สิงห์ลอ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงเบญญาภา  คล้ายบัว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงมันทนา  เมืองใจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายวัฒนชัย  ส่งวัฒนา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายศุภวิชญ์  เลิศพิพัฒน์กุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงรัตนาพร  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  เหล่าบำรุง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงเมญาวีย์  คล้ายแสง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายธนสร  ขำประสิทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงกันตินันท์  ยาคล้าย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายปรเมษฐ์  ทองดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายเศกสวรรค์  ชูเอียด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงศิรประภา  ฉิมมารักษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงฐานิตาณัฐ  ปานช้าง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงวิชุดา  ศรีแจ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงศิริวรรณ  บางฉนวน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ไชยพันธุ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงณัฐณิชา  เข้มแข็ง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายปัณณวัฒน์  ขำเมือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงวรรณภร  พูลเปี่ยม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายคุณานนต์  จันทร์เฉลิม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายปาณัส  พองระย้า โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงสิราสรย์  ทรัพย์เกิดผล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงนภัสศรันย์  ตันติวัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายณัฐนนท์  พุ่มพวง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายอินฟาน  พาริก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายก้องภพ  วานิชสวัสดิ์วิชัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงพุทิตา  สารมโน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายธนเสฏฐ์  สุรัฐนันทศิริ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายธนเดช  สมะเถร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงชยาภรณ์  โกดศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงปัธยานันท์  ผู้มีสัตย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายณภัทร  ชัยสุกัญญาสันต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงณัฐสินี  ผมทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงณัฐชยาน์  โกมลสวรรค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายพศวีร์  พลล่องช้าง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงสุกัญญา  เอี่ยมอนันต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายพีรภัทร  ขันทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงณัฐกานต์  เลิศล้ำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายพลาวิทย์  นิลสนธิ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงสุชัญญา  เพ็งหยวก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายเฉลิมรัตน์  ปานมี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายศุภษร  วิษณุมหิมาชัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายกชธนณัฐ  อารีรัตนเวช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายสิทธิชานนท์  ศรีสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายกานตภัช  เวชประชา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงสุภาภรณ์  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงจณิสตา  ขุนเพชร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายเมธา  เสมอศิลป์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงตรีญาดา  ไหมน่วม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงจันนภา  ทรัพย์สมบัติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายสิริศักดิ์  โพธิ์ยง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายกิตติภพ  อรามรุณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายสิรภพ  เกิดสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายสุภัควิชญ์  มั่นศรีเจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงสุนิสา  หมวดเกตุ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายธนภัทร  ทองศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายธนธรรม  นวะมะวัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงณัชชา  ปอตระกูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายศรัณย์  กาญจโนภาส โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงเหมือนฝัน  สิงห์จันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงเบญญาภา  นาวิชิต โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายพลกฤต  สินสะอาด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงรัญชิดา  โฉมตระการ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายภากร  บุญสุวรรณ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายพีระกานต์  เกษมศักดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายศิลา  สุขเสมอ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงปวริศา  ผาสุขขี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงสุธาสินี  เปี่ยมวัชระ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายปัณณวิชญ์  แสงโพธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายพงศ์วรินทร์  โลหะวณิชย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายอนาวิล  ขุมทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงปารวตี  คุณชล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงศุภิสรัย  วุษณุมหิมาชัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายวสิน  อมรวรานนท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงกุลิสรา  ทองมา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงวินนีย์  อยู่พืช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงวรัญญา  ลักษณโสภณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  แป้นขอม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงสมิตาพร  ดำดีประเสริฐ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายณัชศรณ์  เกตุอู้ด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ตั้งสุจริตธรรม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงจิณณพัต  ท้ายเมือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายพรสวรรค์  เกษสุวรรณ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงพินทุณิชา  นาวิชิต โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงรุจิรา  พานแก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงวรินทร  นันท์ธนกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงแม้นเดือน  พิทักษ์ชัยธรรม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงชนารัตน์  จ้อยแพง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงศิรประภา  สายทองทวี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายอนันต์ทวีป  อสงเวช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงเจนจิรา  ภูมิเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานเจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายศุภกฤต  โตสวัสดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  หนูเอียด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายพลกฤต  อ่วมสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายภีมพัฒน์  เหล่าพวงศักดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายศิรวิชญ์  จันทรารัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายพงศกร  ใจคำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงปวรา  จันทพาส โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายรชต  ศรีโมรา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงเปรมยุตา  ปลั่งกลาง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายปฐพี  อักษรดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายมนตรี  พินผ่อง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายณฐนนท์  เขียวอ่อน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงนรีกานต์  คล้ายทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงกมลพร  ครุฑพงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงรวิสรา  ภัยสยม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงรตนภร  ทองเชื้อ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงณัชชา  อยู่ชัง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงศิวาพัชญ์  ติ้วสุวรรณบวร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงศุทรา  ทองแฉล้ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เถื่อนสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงพรพิมล  แสงดิษฐ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายอัครพล  กุญแจกล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงบงกชรัตน์  เงื่อนกลาง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ภัคไพสิฐกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงณิชกานต์  จันทรังสีวรกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายยุทธนา  ลอสุขพูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงพัชรพร  ธนกูลกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายวงศ์วริศ  น้อยเอี่ยม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายมงคล  พินผ่อง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงกนกภรณ์  ปานจิ๋ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงธนาภา  ตั้งสิทธิคุณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงฐิติวรรณ  ปริมาณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงธมกร  ไกรรักษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงวริศวรรณ  จันทร์เชื้อ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  โพทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายสิริโรจน์  นิธี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายอัครวิทย์  มั่งคั่ง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายศิริเศรษฐ  ธารบัวสวรรค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงอติญา  พันธุ์กลับ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงชญานุตม์  วีระเกียรติกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงชนาภา  วังประเสริฐกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงกานต์มณี  เจริญนาน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายปรีชญา  วิมลอนันต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายสุวิจักษณ์  ระมั่งทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สรจิตวิรีกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายชนาเมธ  ลักษณโสภณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายเตชินท์  อ่อนละม้าย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงปัณณธร  ธีระภัทรานันท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายภูริพัฒน์  คงอยู่ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายพันธ์ธัช  กิตติกอบสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงญาณศา  บุญยนต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงชิสาพัชร์  อุลิตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงศุภิศรา  ติ้วสุวรรณบวร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายอาวินน์  มั่นคงดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายนพวิทย์  โอภาษี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงณัฐนันทภัทร  จูอี๋ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงกรพินธุ์  บุญเกต โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 ป.4 คณิตประถม
1302 เด็กชายสหพัฒน์  พูลมา โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 ป.5 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงเพียงอัมพร  พุ่มเจริญ โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 ป.6 คณิตประถม
1304 เด็กชายแก้วนพรัตน์  สุขศรี โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 ป.6 คณิตประถม
1305 เด็กชายสุขพงษ์  รังผึ้ง โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 ป.6 คณิตประถม
1306 เด็กหญิงเต็มสิริ  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงพัชรพร  สุขหิรัญ โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงวรรณศุกร์  ทองสุข โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงอภัสสร  ยาวิเศษ โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายภูมิภัทร  พรมตา โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรือนเย็น โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
1312 เด็กหญิงมัลลิกา  ไกรศรี โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงอุมาพร  สายสว่าง โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
1314 เด็กหญิงกนกพร  เยาวรักษ์ โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
1315 เด็กชายธีรภัทร  นิลสนธิ โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
1316 เด็กชายธนพล  สามล โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.5 คณิตประถม
1317 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีไหม โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.5 คณิตประถม
1318 เด็กหญิงสุภาพร  ยศสมบัติ โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.5 คณิตประถม
1319 เด็กชายศรพิทักษ์  ริดเต็ม โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายธนกฤต  สิงค์เถื่อน โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายฐิติกร  วินิจสร โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงสโรชา  ใจแก้ว โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงฐานะดี  ลายภูษา โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงอนันตญา  พบสุวรรณ โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1325 เด็กชายเด่นภูมิ  สอนพร โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1326 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  พันธุ์วิเศษ โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงขวัญชนก  จันทสอน โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1328 เด็กชายณัฐพร  ขำสาตร โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1329 เด็กชายชนิสร  เปี่ยมสัตยา โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1330 เด็กชายพีรวิชญ์  ทรัพย์ประมวล โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1331 เด็กชายเมธี  ณรงค์น้อย โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงสุธาทิพย์  กระสายทอง โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายกิตติพศ  นิยะบุตร โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายอนุวัต  กลิ่นนุช โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายทวีศักดิ์  มณีกุล โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงปาริชาติ  คล้ายโต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กชายจารุภัทร  วิเศษพานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายถิรวุฒิ  ดีวันนะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 นายอรรถชัย  ตับหุ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 นายศตวรรษ  บุตรดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 นายรัตนพล  นุชโยธิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายศรายุธ  คำโย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายปรัชญา  คำเอี่ยม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายพงศกร  พันกลาง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายสุรพัศ  กลั่นเกลี้ยง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายนฤเบศ  นาคแก้วเทศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายชญานันท์  เพิ่มเขตการณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายอมรเทพ  ผาชา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายสิทธิกร  คล้ายแสง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายปริยาภัทร  บุญโธทก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงพลอยชมพู  เล็กยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายวราเทพ  นาบง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายยศวัฒน์  ศิลารัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กชายศิวกร  บุญเม่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายออมสิน  แสงจันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงกนกนิภา  วิสพัก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงกมลกาญจน์  ปัญญากาวิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงปาริชาติ  พรมเมือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงเพชรลดา  สิงหืหาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กชายฆนาคม  ชำนิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงอภิสรา  คนเล็ก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทองแย้ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 นายจักรณรงค์  ทองอินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายสุรชัย  พุ่มไสว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงพรทิพย์  คำนุกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายบุรินทร์  ยอดเกิด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายภานุมาศ  ปรางโท้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายพัทธนันท์  กลิ่นนิ่มนวล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายมหาสมุทร  สวนพลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงพิชญาดา  ระโยธี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงนวพร  แช่มสอาด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายเอกพงษ์  น้อยจันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงปณัฐดา  เปียทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายฐาปกรณ์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงนันฐชา  ศรีเรือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงวรัญญา  ปานอุดมลักษณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงสุธิดา  เฉียดแหลม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงมณฑิรา  ทรัพย์เสือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงนฤมล  ด้วงแสง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายธีรภัทร  ขจรกลิ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายธนายุต  วีรเดชะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงณัฐธยา  ฟองเอม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงฐิตา  ยอดรัก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายณัฐพงษ์  ธูปขำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายวรเมธ  รุ่งรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.5 คณิตประถม
1386 เด็กชายภานุรุจ  ขวัญเงิน โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.5 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงกิตติยา  รุ่งอรุณ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.5 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงศศินา  บุตรดี โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.5 คณิตประถม
1389 เด็กชายธนาธิป  แผ้วสถาน โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 คณิตประถม
1390 เด็กชายวิศรุต  อรามรุณ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายรัชศรี  หอมช่วง โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เลิศสุด โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายอนุชน  รุ่งอรุณ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายสิรภัทร  บัตรเสียงหวาน โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงปิยธิดา  มั่นศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงธัญรัตน์  สังข์เงิน โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงวิพา  สุพล โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายชวัลวิทย์  ประเสริฐเวชกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1399 เด็กชายธนกฤต  อัศวรัตน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงพิมพ์พันธุ์  หวานสนิท โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1401 เด็กชายสุพศิน  ผูกพันธุ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1402 เด็กชายอัครวิทย์  แต้มทอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1403 เด็กชายดิฐธนวัฒน์  จิตรภูเมืองปาน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1404 เด็กชายศิริภูมิ  แก้ววิเชียร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1405 เด็กชายธราเทพ  คงทวีเลิศ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1406 เด็กหญิงสิริญาพร  ทุมรี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงนภัทธิญา  สุราฤทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1408 เด็กชายนัทธศาสตร์  ธารทองวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงณัฐชยา  บัวมหะกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1410 เด็กชายกษมา  บริบูรณ์วิรีย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1411 เด็กชายสวพล  เครือไวศยวรรณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1412 เด็กชายภูธณัฐ  กรพิทักษ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1413 เด็กหญิงชนันท์ภัทร  รัตนบุญเจริญ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1414 เด็กชายธนเดช  เลียวเสวก โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงรัศม์ณัฐนรี  ตันติวัฒน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1416 เด็กชายญาณิน  บุญโอภาส โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงรภัทภร  ลิ้มจำรูญรัตน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1418 เด็กชายคมธนัช  ธรรมรัตนกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1419 เด็กชายพงศ์กรณ์  โพธิ์คล้อย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงแพรวา  ศุจิธรรม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงขยันดี  ตันติวัฒน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงกาญจน์ชนิตา  วงศ์วิทยานันท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1423 เด็กชายธนภูมิ  ตุรงคราวี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1424 เด็กชายยุคล  บัวเทศ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1425 เด็กชายสิรภพ  ศรีโสภณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1426 เด็กชายปัณณวิชญ์  อึ้งจุติวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ลี้ชัยมงคล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1428 เด็กหญิงณัชชา  เวชปรีชา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1429 เด็กหญิงนันธิวรรณ  อินโต โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1430 เด็กหญิงปุณิกา  แย้มสังข์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1431 เด็กชายจิรัฏฐ์  เลิศอุฤทธิ์ภักดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงฟ้าใส  ทรวงกำเนิด โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1433 เด็กหญิงธนพร  วงศ์ชนะพิบูลย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงชญาภา  อภิญญาวาท โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1435 เด็กหญิงชัญญา  ชำนาญโลหะวานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1436 เด็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1437 เด็กชายภูดิท  ศรีวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงธัญญรัศม์  อุ่นเสมาธรรม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงณภัทรชญา  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงวรินยุพา  จิระรัตนรังษี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1441 เด็กชายธนภัทร  อัศวรัตน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1442 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทานอุทิศ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1443 เด็กชายกันณพงศ์  วังกระแสร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1444 เด็กชายณัชภัทรสน  เมธีวิบูลวุฒิ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1445 เด็กชายวรรณธินันท์  อินโต โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1446 เด็กชายเกรียงเดช  สุวรรณเวก โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1447 เด็กชายลภณ  รอดประเสริฐ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1448 เด็กชายพันธ์ธีรา  ตรัยรัตนเมธี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1449 เด็กหญิงเสาวนิต  ศุจิธรรม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1450 เด็กชายจักรภัทร  สุวจนกรณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1451 เด็กชายธนัญชัย  ธนกุลบดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1452 เด็กหญิงรดารตา  เรืองจุติโพธิ์พาน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงวรวลัญช์  หาดแก้ว โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1454 เด็กชายทองธารา  สุเมธโชติเมธา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1455 เด็กหญิงชนม์นิภา  รักพานิชมณี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1456 เด็กหญิงพริ้นเซส  ณะกันฑ์ ไพอานี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1457 เด็กหญิงสมิตา  หิรัญจิตต์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1458 เด็กชายพันกร  เสือเผือก โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1459 เด็กชายวรวุฒิ  สุณัยน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1460 เด็กชายสุวิจักขณ์  อ่อนสิงห์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1461 เด็กชายเชษฐา  เทพลิบ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1462 เด็กหญิงณิชชาภัทร  คชหิรัญ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1463 เด็กหญิงบุรพร  เรืองแจ่ม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1464 เด็กหญิงอัจริยา  ยังแหยม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1465 เด็กชายณัฐนนท์  หวังวิศิษฏ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1466 เด็กชายธนธรรม  นิติธรรม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีพิรอด โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1468 เด็กชายธีทัต  หมีทอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1469 เด็กชายนรภัทร  หวังซื่อกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1470 เด็กชายปพันกร  ป้อมป้อง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1471 เด็กชายอภิชัจ  วิมลวัชรกร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1472 เด็กชายโอปอ  อุ่นทิวากร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงกชพร  เชียงทอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ภาณุเตชะ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายจิรวัฒน์  มั่งมี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายสรวิศ  พงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายชินภัทร  เวทยานนท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงชนัญชิตา  ดุสิตานารา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงกรวรรณ  พิพัฒน์อนุสรณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายกฤตภาส  พงษ์ชื่นปภาดา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงฉัตรชนก  ศรีโสภณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงปัญจพัฒน์  เพชรหมอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายรหัท  เดชาธรรมวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงณิชมน  รอดประเสริฐ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงธันยพัฒน์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงขวัญดาว  เจริญชัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงปุณญิสา  สายเพ็ชร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงธีรกานต์  เตชาติวัฒน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงปฤถา  ไกรเลิศโสภณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงพรน้ำทิพย์  วงศ์ไตรภูมิ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงพิรดา  วิษณุมหิมาชัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายภคนนท์  คลังพหล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  หมีแสวง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายจิณณ์  เถื่อนถ้ำ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงธัชราวรรณ  ธนามี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงณจินตภัทร์  วัฒนสิริสุข โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงปาลิตา  ภัทรพันธุ์พงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายไทธัญญ์  ถึงสุข โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงภัคจิรา  สิริชูติวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงเจล่า  ดวงแก้ว โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงปุญญิศา  คุ้มคูณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กชายธีรดนย์  มณีสุขเกษม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงญารินดา  ดีสมิทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงสมิตานัน  อ้วนเกลี้ยง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายณฐนนท์  กาลานุสนธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงอณาญ์มิกา  คุณาปราโมทย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงพรรณวรท  ปอพานิชกรณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายปุริมปรัชญ์  ทับเกษตร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงโสภิตาวรรณ  สมัครธัญญกรณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายภัทรดนัย  มาดารัตน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายลวัณกร  เมธานิธิกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงชาลิสา  วิมลสมบัติ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงธิติมา  ประสิทธิเมตต์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงสุชารัตน์  ดารารุ่ง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายภัทรภูมิ  พิริยะภัคโยธิน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กชายจุลจักร  รวมไมตรี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายกันตพัฒน์  สุราฤทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โพธิ์ทอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายกันต์ธีร์  ไหลบุตรดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงณัทณิชชา  ธรรมรัตนกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายกษิดิศ  ภัทรพันธุ์พงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายภูริ  โรจน์สุวณิชกร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายอชิรวัช  พระพิจิตร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายคุณศุภเดช  อภิสิทธิ์โยธิน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ประทุมานนท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงมณัสสวี  พิสิฐพงศกร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงอัญชลินทร์  เหลืองวิเศษกาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายวชิรวุธ  มั่นศิลป์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงปคุณา  โพธิ์คุ้ม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงวีรญา  เจนพานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม