รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอภิสรา  ศรีสงคราม โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงภาณดา  เฉียบแหลม โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงปณิตา  คงนวล โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงญาณิศา  เจยาคม โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอภิญญา  คงเรือง โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชาลิสา  พงศาปาน โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายคิมหันต์  ชูถนอม โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปฏิญญา  ช่วยศรีนวล โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปิยภรณ์  ช่วยศรีนวล โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงเกสร  สมชุม โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงสุชาดา  อักษรพิมพ์ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงกรรณิการ์  จักรใจ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ชุมคง โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายภูวมินทร์  ทองดำ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงปิยาพัชร  พงศาปาน โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายวรดร  ขุนพิบาล โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายอดิศักดิ์  รักมณี โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายอภิชาติ  ช่างคิด โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายทรงวุฒิ  พุ่มฤทธิ์ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายจักรภัทร  โทราช โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงจิระประไพ  บัวบาน โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองรอด โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายศิรชัช  เรืองพุทธ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงวรลักษณ์  กิตืสาโร โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงปิยาพัชร  ปรางหมู่ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงนันทิชา  จันทรชิต โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงเขมิกา  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายภูริณัฐ  ธรรมอิสระ โรงเรียนวัดควนใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงชลธาร  มั่นคง โรงเรียนวัดควนใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงการะเกด  หนูทอง โรงเรียนวัดควนใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงสุภาวดี  บุญกาญจน์ โรงเรียนวัดควนใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงจิตรพัตรา  เสนาคง โรงเรียนวัดควนใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงปิ่นมนัส  เมืองทอง โรงเรียนวัดควนใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 นางสาวจริยา  สารทุวา โรงเรียนค่ายวชิราวุธ มณฑลทหารบกที่ 41 กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 นายจิราชัย  ทันวิทูล โรงเรียนค่ายวชิราวุธ มณฑลทหารบกที่ 41 กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น