รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนพล  สองรักษ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายปวีณภัทร  กาญจนเนตยานนท์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เพียรแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายธนวิชญ์  ถิรจิตโต โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำปล้อง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพรชิตา  ตันติพุฒิกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายปัณณวัฒน์  บุญทอง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชัยวิริยะกิจ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายปิยังกูร  ล้อประเสริฐกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายธฤต  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  องอาจ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงขวัญหทัย  เอารัตน์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงศรัณย์พร  สุขสงวน โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เหวรารักษ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพรธิดา  พลรัฐธนาสิทธิ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณภัทร  ทองเกลี้ยง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงภัทริน  รินากุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธนัชพร  เชยบัวแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพรปวีณ์  แหวนเพ็ชร์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายปิยังกูร  ชูบัวทอง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายเจษฎา  ธรรมศิริ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฐญาดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐณิชา  กอเจริญรัตน์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจิดาภา  รัตนบุรี โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายศิริวิทย์  รัตนสุภา โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐนรี  กุยแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายชยกันต์  กี่สุ้น โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายนนทพัทธ์  ชุมมิคสา โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จินพันทัง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายพิชญุตม์  แซ่ติว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงมุกมณี  รักษ์ศรีทอง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายศิวกร  สองรักษ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายกฤษณพงศ์  ศรีเปารยะ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายนิพัท  ตันติพุฒิกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปานไพลิน  จริตงาม โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงสุภิชยา  หอยแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมสถิตเลิศ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายพีรวิชญ์  สุขราษฎร์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงรสิตา  ล้อประเสริฐกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายธนัฐถ์  ลิ่มอภิชาติ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กชายวรปรัชญ์  ชูพงศ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กชายธนนนท์  คินธร โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงณัฐรดา  หนูคาบแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายนันทพงศ์  พุฒด้วง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายภูมิกิติ  นาคพันธ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายกฤตภาส  แสงอารยะกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงบุญศิกานต์  สวนจันทร์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายปัญญพัฒน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายเมธัส  สีเผือก โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงเภาลีณา  สุวิมล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายเปรมมากร  อารีพล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงชนานันท์  ชัยคชบาล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพิชญธิดา  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงธนกมล  เพียรศักดิ์นุสรณ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงอภิชญา  ศิริรัตน์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ทองสร้อย โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายปัณณทัต  กันตังกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายชาติชาย  ทองทิพย์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายวรชน  พรหมชัยศรี โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงณัฐชา  ทองแป้น โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงหทัยชนก  ไชยศิลา โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายธารา  พรหมชัยศรี โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงพัณณพัชร  ถิรจิตโต โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงรังสิมา  ทรัพยาสาร โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายปฐวี  ศิริปทาวานิช โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายสรวิศ  แสงเงิน โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงภัสราพร  ทองนุ้ย โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงนวลอนงค์  นาคฤทธิ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายวิวิธวินท์  แสงเงิน โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงแทนฝัน  คงศร โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายธนกร  ประกอบวณิชกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงครองขวัญ  บุญหาว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงอรวรินธ์  บุญมา โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกษิดิศ  ไทยเกื้อ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงวิกันดา  ช่อผูก โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงลภัสรดา  คงมี โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายชยธร  อนันตวรางกูล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายญาณภัทร  ประชุมรัตน์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงอัคริมา  ใจสมุทร โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญทรง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงสิตางค์  ชำนาญกิจ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพิชญธิดา  รักษาพล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงบัวบูชา  รัตนบุรี โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงดลพร  กนแกม โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายพฤฒามงคล  ยวนแหล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายเศารยะ  พงศ์สว่าง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชัญญานุช  ท่วงที โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายณัฐดนัย  ภูรินธนโชติ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายเอื้ออังกูร  กวยสกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปารัช  สุขอนันต์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงบุญธิดา  อำลอย โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอิสรีย์  ว่องวราวาณิชย์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงอภิสรา  พลปัฐพี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอธิชา  แก้วพรรณราย โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายธีร์  เถือนเหมือน โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ด้วงศรีทอง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายนิติธร  เกตุแก้ว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายปวิตร  อัครวนิชกุล โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงธริดา  คงหอม โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  เมฆเจริญวิวัฒนา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายณัฐวัฒน์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายชวกร  ทองเลี่ยมนาค โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายภูริณัฐ  พลนาจร โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกวิสรา  ทองเจริญ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงนิกัญญา  กิ่งแก้ว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงศตพร  ทองรักษ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงปาจรีย์  จินา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ไกรนุกูล โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงณัฐรัชต์  ศรีระษา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงธิญาดา  ทองสว่าง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงธัญวรัตม์  กลิ่นดี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงกิรณา  วิเศษพุทธพงค์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงวิชญาดา  หนูเล็ก โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงทิพสวรรค์  สิทธิประการ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายรพีภัทร  เพชรศรีมาก โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายรุธินนทฺ  พรรณรังษี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายจิระพันธ์  จินา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายภาณุพงษ์  จะรา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายภัทรกร  สินไชย โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายภูมิอภิร  ไชยณรงค์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายนิธิกร  แก้วบัวทอง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายกิตตินันท์  คงจิตงาม โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายปิยะณัฐ  ดำเกลี้ยง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงคณนภัค  แซ่คุ้ง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงปกฉัตร  อุ่นดำรงค์การ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงญาตาวี  กำปา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อธิคมานนท์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงรินรดา  อุณพันธ์ุ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จิตสมพงศ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปาริฉัตร  ชัยวิชิต โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายภาณุวิชญ์  อินทรสุวรรณ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายภูมิเทพ  เหมทานนท์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายนภสินธ์ุ  แร่ทอง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงณิชกานต์  ขำณรง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงณรัชย์ฐนันท์  จุฬารักษ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงวิชญาพร  เอี่ยวสานุรักษ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปิยวิทย์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงมนัญชญา  ธนาวุฒิ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายกษิดิศ  เพ็ชรร่วง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงชนิกานต์  อาดภัยรินทร์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพรปวีณ์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงกรภัทร์  วุฒิมานพ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงกชพร  ทองรักษ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงศรุดา  คงขวัญ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงมะลิวรรณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงปณิดา  ใจห้าว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายพีรพัฒน์  สุชาฎา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ศรีระษา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงจิราพัชร  แสนคง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงเกสรินที์  แร่ทอง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงจันทรืเจ้า  กุญชรินทร์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายศุภวิชญ์  โหรารัตน์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทุมมากรณ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงปัญรัฏฐ์  จารุสิริรังษี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงกิรติกา  เรืองศรี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพิชชาอร  แก้วอ่อน โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายรัฐสรณ์  พรหมสุวรรณ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายปรมัตถ์  ตรีศรี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายนัตพงศ์  ศรีสุขใส โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายปรัชญา  มหาสุข โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายพงศ์ศักดิ์  รัตนบุรี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงฐิชารัศม์  ลิมวนาทิพงศ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายธันยธรณ์  คงบ้านควน โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีระษา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายภัสกร  สามารถ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายธนกฤต  ภักดีโชติ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายศิวนาถ  รองเดช โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงรุ่งฤดี  รัญจวน โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายยุทธเดช  สุชาติพงศ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายธนสรรค์  ด้วงมาก โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายกฤษฏิเดช  รัตนพันธุ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงศุภาพัชญ์  รักษ์ยศ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงธนัญชนก  เกสรินทร์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงณิชาภัทร  ช่องลมกรด โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงทิตินันท์  จึงจะดี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงณัฐณิชา  มลิวัลย์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงฐิติพร  หลวงคลัง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงอภิษฎา  ทะวงศ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงสุภัสสรา  บรรจงช่วย โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงพศิกา  ทองเลี่ยมนาค โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงทักษพร  ไม้จันทร์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวีรภัทรา  ชยวัฒน์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงฆรณิ  สุขขำ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วรรณิกร โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณิชารีรัตน์  รัตนวารี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายวีระศักดิ์  ถนอมกาย โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายนิธินันท์  ปิยะกาญจนะ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายณภัทร  บานชื่น โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธัณญลักษณ์  สุดสมบูรณ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณิชารีย์  ราชรักษ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงโฆษิตา  ส้มเขียวหวาน โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกฤษธีรา  ณัฏฐวรรธนะ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  จิรนิวรรธน์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงธนัชพร  พลพิชัย โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสลาสินีนาถ  คงกะพันธ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอัญญดา  ชูคำ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงรัญชิฎา  ขุนทรัพย์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงจิตติมา  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสุธาสินี  หมื่นอักษร โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายธิติพล  วงศ์ช่วยสุข โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกชพร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายภคพล  รักษามั่น โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายชนายุส  รัตนทวี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพรปวีณ์  มะโนเรศน์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัชกฤษฐา  มากผล โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงวรกานต์  เครือจันทร์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายศุภพงศ์  กรุงแก้ว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงธีชากานต์  ดังนิโรจนฺ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปริยณิศ  รัตนบุรี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายณัฐพัชร์  จันทอินทร์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพรรณกนก  แกล้วทนงค์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เณรานนท์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปัณณพร  นวลเศรษฐ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปิยะรัตน์  รัตนชำนอง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงจิรัสยา  ใจกระจ่าง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงขวัญรัตน์  ขวัญแก้ว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงศุภจิรา  แซ่ลิ่ว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองนอก โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงชนัญธิดา  เพ็ชรมณี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายสิรภพ  ไกรนรา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงจารุพิชญา  หนูรักษา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายพงศ์ภีระ  ช่างคิด โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงศรีกร  นราศรี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายปัณรส  จันทร์หุนี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสุภาสินี  แสงมณีโชติ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงมิเชล  เฮก โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกนกสิริ  ตรีไวย โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ลาภสุวรรณสกุล โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายณัฐพัชร์  ทองสว่าง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงจิรัญญา  จันทวงษา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฐธิดา  ติดคล้าย โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายเอื้ออังกูร  ทรัพย์ธนทวี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายสัณธร  บูชางกูร โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงธัญสุดา  เพชรชูทอง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายติณณภพ  วิเชียรฉาย โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงนภกมล  แก้วสม โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงชลธิญา  เกิดศรีเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงญาโณทัย  กุญชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงกนกกานต์  หมื่นศรี โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงฉัตรญาลักษณ์  ประสิทธิ์ทอง โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม