รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจิดาภา  อาศัยนา โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงชนัญญา  นนท์ธีระเศรษญ์ โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กชายจิราเจตน์  โพธิ์ประพันธ์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายเจตภานุ  ฮาร์ดิ้ง โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายณัฐชนน  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายธีระพงษ์  สิงห์สนั่น โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายสวิตต์  อำไพ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กชายอนาคินทร์  พรหมสิทธ์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงชาริณี  ดอกแคกลาง โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงปานวาด  เสียดกำปัง โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงพลอยวริน  ชนะไธสง โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงพีรดา  เต็งกลาง โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงลักษมี  แคนอินทร์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงศิริรัตน์  ขอพืชกลาง โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายภีรวัฒน์  ปัญญา โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ดอกแคกลาง โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงเพชรมณี  หุ้มไธสง โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงศิริยากร  บุญนอก โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงศิริวิมล  มั่นเหมาะ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงปาณัสภ์  แกมโคกกรวด โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม