รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายศิริศักดิ์  แดงสกุล โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนัฐนันท์  ชูเกาะ โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนภัสนันท์  แดงสกุล โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปัทมพร  จงกล โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐธัญญา  เจกรัมย์ โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีพลกรัง โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงธิดายุ  เทพสูงเนิน โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงสายรุ้ง  เหลื่อมล้ำ โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงสาธิกา  ไทยจันอัด โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงณัฏฐิยาวลี  ไพราม โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพรนภา  นาเนาว์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปาริฉัตร  สายทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงศศิธร  ภูพวก โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงปิยธิดา  ทองผดุง โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายทินภัทร  ทองดีนอก โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงนิภ่าพร  ประวันนา โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายณฐวัฒน์  เงินอร่าม โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงกุลณัฐ  อินเสนา โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงสินีนาถ  ชัยชมภู โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงพรสิรี  เกตวานุสรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายสิริราช  บุตรตรี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอารียา  บุญรักษา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงดวงดี  บุญมา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐชา  ภัทรภาคพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงมนต์ณัฐ  ขุนจำนงค์ภัทร โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายเมธา  สำราญสุข โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงณิชา  สิทธิเทศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงพรพิมล  พุดสี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงณัฐณิชา  เทดี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงวรรณิตา  ผกามาศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงนุชรินทร์  ดวงมาลา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงแพรวา  นิยมนา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงอังศนา  ฤาหาร โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงอารียาพร  พรมป้อ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงพิมพ์ประกาย  ชาวสวน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงดารุณี  เจริญศรี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  กล้าหาญ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงอธิชา  ชาวสวน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพรชิตา  ชาวสวน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายชัยวัฒน์  ชาวสวน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงอาทิตยา  ชาวสวน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงประภัสสร  บุญเติม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงบุญญารัตน์  รักชาติ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงตรีทิพย์  เบิกขุนทด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงพรนภา  ชาวสวน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายธนากร  สาอุตม์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายฐากูร  ทัศนพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายธนกฤต  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายธนาดุล  นาโสก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายผาทิศ  ประจง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพรพิมล  พรมวัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงฉัตรชริกา  จันทเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงนราทิพย์  สุริวงค์แก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงเปรมวดี  กิ่งนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายวรกันต์  สมสวนจิต โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายอากรณ์  ก่องนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายวงภูมิ  กว้างนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายธนากร  ภูนามา โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงชลธิชา  ดวดไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงโยษิตา  คงมงคล โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงภัทราภรณ์  พินนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงปาลิตา  กิ่งนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายธนธรรศ  ภูมิพัฒน์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงประภาวี  ฆ้องนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงปาริษา  สุกวาท โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายอธิวัฒน์  กิ่งนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงทิพวรรณ  พุกพิกุล โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงมณฑิชา  เบียดขุนทด โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธัญญ์ชยา  ทองแดง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงชลธิชา  ภูผิว โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงตติยา  บ่อกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงฐาณุการณ์  มาร์แชล โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงธัญญพร  คงนาคา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายธนภัทร  กิจจา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เทพจิตร โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงสิรินัฏฐา  เทศนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอัญญารักษ์  บรรจงเจริญ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงฐิตาพร  แก้ววาปี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงฏีรณา  นาดี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงอรพิมล  เชิดสูงเนิน โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนาถตยา  นานอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายเดชาธร  ชำนาญนาค โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายณัฐพล  แสงใส โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปาริชาติ  ศิลาโคกกรวด โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงชุติมา  วรรธนะสุพร โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายศักดิ์ดา  ขำยศ โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงกันยารัตน์  กุลโคกกรวด โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสุุชาดา  เพ็งการ โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงอภิรญา  ศรีน้อย โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสร้อยทิพย์  ไขกลางดอน โรงเรียนบ้านประคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงณิชา  กับไชย โรงเรียนบ้านประคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายราชศักดิ์  เนียมไธสง โรงเรียนบ้านประคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงสุธาสินี  ลอยสนั่น โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสิริยากร  อินทบุตร โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัชวาลย์วงศ์ โรงเรียนวันครู2502 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายสุภดนัย  ธัญญาหาร โรงเรียนวันครู2502 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายพุทธิภาส  สุดนอก โรงเรียนวันครู2502 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายวีรภัทร  ฉัตรวงศ์วาน โรงเรียนวันครู2502 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกนกมาศ  เรียงแก้ว โรงเรียนวันครู2502 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงจิราพร  อำนวยวิทยานันท์ โรงเรียนวันครู2502 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงรัตนามณี  ศรีนอก โรงเรียนวันครู2502 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายภีรปวิช  พานนท์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายธนภัทร  เถื่อนแก้วสิงห์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงญาณิศา  นาคาแก้ว โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพิชญ์สินีย์  วังหอม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายรัชชานนท์  งามอาการ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายณภัทร  สัตตบุตร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพัฒณ์ชราภา  บุรีนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงจินดาเพ็ญ  แสงรัตน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพรปรีณัน  ตู้กลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงณัฏฐณิตา  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงวณิชชา  เสเมือง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงลักษิกา  ยิ่งนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงลภัสกร  เหลาอ่อน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงกัลยกร  จำชาติ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงเบญจรัตน์  กาดรัมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายไชยนันท์  เอกรักษา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงปริณดา  แนบกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีบุดดา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ช่างเหล็ก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายบุญญินท์  จันใด โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายชนาพัฒน์  งามพลทอง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญประจง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงชาลินี  สีมา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงณัฐชนีกร  วิเศษธร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงชลลดา  อุตสาแท้ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายเปรม  ฮมภิรมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงพรธิพา  ล่ามลคร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายสิขเรศ  อุ่นประชา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายศักดิ์นันท์  เถินมงคล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายกฤษนล  ปาธิสุทธิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายณัฐนนท์  คุณชยากร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงพลอยชนก  เชาว์ดำรงสกุล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงสุประวีณ์  แกมกระโทก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายภูมิภัทร  ขำเอนก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงลักขิกา  เสนนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงประภัสสร  เปรมปรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงเขมมิกา  ทองจันทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงญาณินท์  สะวงค์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงณัชชา  มาธีระ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์จันลา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงชลลดา  อุยเจริญ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงกมลชนก  ประจิตร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงศิวะพร  ภูดินทราย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายวงศพัทธ์  บุญสงค์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายปัณณวัฒน์  ณวิชา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงปาณิชา  โหดดอน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงณัฐนันท์  สิงหาระโท โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงสุกัญญา  อินทร์โสม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  สุกรินทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายธนากร  แสนสุข โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายพงษ์ศิริ  พูลศิริ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายวีรภัทร  ธีรเสถียรภาคย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายสุวิจักขณ์  จันโทวาท โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประกอบสุข โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงจิรภิญญา  ชุ่มกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลาดนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงชนิตา  ชูเมือง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายสิทธิศักดิ์  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงปัญญาพร  ดวงศรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงพิยสุดา  ธงภักดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายปรวัฒน์  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายพันธกานต์  พันธ์วัง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงกฤตติพร  สุขจงวัฒนกุล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงปรียาภรณ์  นวลสีดา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงวรัทยา  สงคราม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงธรรมสรณ์  พรมสายออ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายศตวรรษ  โป๊ะสูงเนิน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงนุชศรา  เสนาะสังข์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงสุธีรา  ชำนิยา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงศิริประภา  บุญธรรมมา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงณัฐธิชา  จ่าคิ้ม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงโสภิตา  เครือแก่นแก้ว โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายวัชรพงศ์  บุญกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายวรากร  แทงตลาด โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงปรียากร  จริงสันเทียะ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายรัชชานนท์  ราชสินธุ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายวัฒนชัย  ทองพรม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายวงศ์ภูธร  ขนันไทย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายภูมิรินทร์  สุขสำราญ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงธิภาพร  ธรรมมา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายเนรัญชลา  ขนันไทย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายปัณณวิชญ์  พลศรีราช โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายรัฐภูมิ  สินกอง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายศรันย์  สิริวัฒนานนท์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายจักรพรรดิ์  ฉิมนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงปณิตา  ชูเมือง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงสุชาดา  พรมโพธิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายสุรนาท  ทองเพ็ง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงสิริวิลาส์ลักษณ์  จัตุรัส โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายกิตติศักดิ์  สวนสายหยุด โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงชนกสุดา  ไร่ดี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงณิชาพัชร์  กิติวินิต โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายธนกฤต  สิงขรอาสน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายวัฒน์ศิวะ  พลที โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายตรัยรัตน์  ผูกพันธ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงพัชราภา  เครือแก่นแก้ว โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวนรุพร  โคตรสมบัติ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวณัฐฏชญาดา  ตรีวิวัฒน์กุล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวปิยะวรรณ  จันวิเศษ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงขนิษฐา  สอนกระโจม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงอังศุมาริน  คำสอน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงจิรนันท์  พลราช โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงฟ้าพราว  แซ่เตียว โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงมนัญชยา  สมน้อย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงดาราวดี  คงบุญวาสน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงสุนิษา  หล้าคำ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงอภัชญานันท์  กุยวาปี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงกมลชนก  ศุภมาสมงคล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงยูถิกา  จิววิวัฒน์เสถียน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงวรัญรัตน์  นนท์นอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงธัญญารัตน์  จอมคำสิงห์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงศิริวรรณ  หมั่นกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โพคาทรัพย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงปาริฉัตร  กัญญาวัชยุวพงษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงมุกมณี  โล่ห์นารายณ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงพร้อมทอง  สาลีพวง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงธิดารัตน์  หวังสิวกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงญาดา  หุนสูงเนิน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงณัฐศิริ  ธุระธรรม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงธิติญา  ศักดิ์กุลพิทักษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงแอริสา  ปุยคำ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงชาลิสา  กาเวสูง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงอภิชญา  การค้า โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายธนภัทร  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงสิรินภา  การนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายวริทธ์  คเชนทร์ชาติ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายกฤษฎา  ศิริหงษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายธีรภัทร  เจนกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายอัษฎาวุุธ  นามประเทือง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงอริยา  พาเจริญ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงกรรณิกา  สวนหนองปลิง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายเจษฎาภรณ์  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงวลัยพรรณ  คำสาคู โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงนีรชา  บุญเหลือ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงอโณทิยา  อินทร์ใหม่ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงวรางคณา  วรรธนผล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เล่ห์กล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายอนวัช  สงวนบุญ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงณัฐพร  ประทุมแสง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายภาณุวัฒน์  ทานทอด โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงเนตรนภา  เข็มแสง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงจิรนันท์  ไม้ดี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายจิรโรจน์  กิตินนท์ธวัฒน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายจิราวัฒน์  กิตินนท์ธวัฒน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายทีปรกร  ตู้กลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายกุลวรรธน์  ไพโรจน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงฐิติมา  ฤทธิมนตรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงปภัชญา  ศรีสร้างคอม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายจิรายุทธ  จันทบาล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายชิษณุพงศ์  เกตสันเทียะ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายอรรถพันธ์  นาชัย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีบท โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงชฎาภรณ์  นามวงษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงฑิรัมภา  ตั้งทรงเรือง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงชนากานต์  การนา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงปานตะวัน  บุญเต็ม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงเมริณี  รายณะสุข โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  คิดการ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพัชรินทร์  อุปมานะ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงภคมน  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงอรุณรัตน์  ชาปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงศิรินญากร  ปุลา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสุธาสินี  บุตรเรือง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพัชริญา  พรมสุภาพ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายรัชพล  มารัตนะ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงมนสิชา  โคตรพจน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงฐานียา  สุวรรณทา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงประวีณา  ไพเราะ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสุริวิภา  ขำชัยภูมิ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงเสาวธิดา  พรหมหอม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนริศรา  ปาติสัตย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายวชิรวิชญ์  ทิพย์ธรรมา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงวิสาขา  พินิจสกุล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายกีรติ  สุราทิพย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสุปรีญา  ทองนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายสุรสีหนารถ  วงศ์ดิษฐ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธีรภัทร  การถาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงศศิวรดา  ชิมโพธิ์คลัง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอมลวรรณ  การงาน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงชัญญา  โฆสิกุล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุรียธนาภาส โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายดนัยวัฒน์  ปั้นงาม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงชนาภา  การนา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายกฤศชนกร  คมพจน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสุธาสินี  จิตรนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงแก้วกาญจน์  จิตรลดาธนสาร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสรินยา  จงเทพ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงชยาภรณ์  ติระวัฒนศักดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษรัตน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปาริฉัตร  ลาดเหลา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพรกนก  สระแก้ว โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงธนารัตน์  แซ่กัง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายอัครวุฒิ  นาสวาสดิ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงวัลลภา  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายวิชญา  มีระหันนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงอุไรวรรณ  โดดนาดี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงสุภารวี  ปาละโค โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายชวัลวิทย์  ชำนาญ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงสุธาสิณี  นาคแท้ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายปกรณ์  เหลาหวายนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงอรปรียา  บุญศรี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงธีรทิพย์  พานิชนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงญาณิศา  พลตื้อ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงวิยดา  ศรีประทีป โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายภัทรกร  ฟุ้งกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงชญานิศ  สุดแสวง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงกันติชานันท์  ไพณรินทร์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายณภัทร  สร้อยเปราะ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญยอด โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงศุภาลักษณ์  สงวนชม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายภูมิภักดี  ประจันตะเสน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงศิริรัตน์  ร่มรุกข์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงธนรรคพร  เปียหมื่นไวย์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงปิย์วรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงชนัญชิดา  เกษะ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายณภัทร  สามิดี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงพัชษนันต์  อนันต์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงโชติกา  ช่างเกวียน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงชิตชณก  ทิพรักษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงธนัสถา  เจริญราช โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงประภัสศราพร  สิมมาตา โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงกุลปริยา  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงรัตนากร  เชยบุญช่วย โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงนันทิศา  รักษา โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงปาลีนา  เสียนนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงปณัฏฐา  แซ่กัง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายวัฒนา  จิตต์ค้ำคูณ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกฤษณา  เคลือบนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงวรรณิภา  ตู้สระกาศ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตู้สระกาศ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงภูริษา  แข็งขัน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงสุธาสินี  แข็งขัน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงชลธิชา  สีดา โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงจิราภา  ธิมะดี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกรกนก  ดอนนนท์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงชาลิสา  ไชยกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงอารีย์ญา  พรหมสีทอง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายอภิสิทธิ์  เซียนพุดซา โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสุวรรณษา  ชุติยาวรานนท์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงบวรลักษณ์  พิผ่วนนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปราณปริยา  จำปาโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสุภัสรา  บินนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงวริศา  แซ่เตียว โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงขณิศรา  เรืองกระโทก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงกรรนิกา  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงสายสุดา  ชัยชนะ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงแก้วกันลญา  ดวงอินทร์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์ที โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงอภิชญานนท์  ต่อครี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงธนาทิพ  พิริยะ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงอนัญญาพัทธ์  แข็งขัน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายภูวนาถ  จันทร์ศร โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายยิ่งเจริญ  อุตโมท โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงเปรมปรียา  วรสาร โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงชนิรา  คีรี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายพรเทพ  เอมกฤษ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงปัญญ์นิชา  มาตรปัญญา โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เลี้ยววงษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายณัฐภูมิ  เลพิมาย โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายสุรพัศ  ชื่นบาน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายชวนากร  ดีนวนพะเนา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงกุลนิดา  เกาะด่านกลาง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงวันดี  สมวันดี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายนพรัตน์  ชิดพรมราช โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงระรินทร  นาเนืองรัก โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายจันทรายุทธ  หมั่นกิจ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายอภิวัฒน์  เผื่อนพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงอริญญาดา  เนตรวัน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงสุพิชญา  อารีย์จันทวัฒน์ โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด (อ.คง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงป่านทิวา  จิตผล โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด (อ.คง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงศรัณยพร  นาคดี โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด (อ.คง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายชลธร  จ่าคำ โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด (อ.คง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปัณณพร  จำเกาะ โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด (อ.คง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงธิชาดา  อยู่สบาย โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงวรัญญา  วิรัญ โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงศิราณี  จันวิเศษ โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงศิริวรรณ  แสนคูณ โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงรสสุคนธ์  โฮมภิรมณ์ โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงจันทร์ธิภา  บุญทะจิตร โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงหทัยรัตน์  จัตุกูล โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายภานุพงศ์  ชุมตรีนอก โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายศราวุธ  นามโคราช โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายณรงค์ชัย  ดาปุย โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทร์คำ โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายพงศธร  บุตรชานนท์ โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายฐาปกรณ์  เพาพาน โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายอนุชิต  แสงเทพ โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายจัตวา  ปานสาลี โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงวรัญญา  ศรียางนอก โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายอัฑฒกฤษฎิ์  เทียมภักดิ์ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายพีรพล  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงธนภรณ์  เสียงเกษม โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงกัญญาภัทร  คำจุมพล โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุริยะ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงสุวรีย์  คำดวงศรี โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายธนากร  เทียมภักดิ์ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายพชร  พรมเดื่อ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายกรัณย์พล  ทบสอน โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คะมาปะเต โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายเตชิด  สุมินทนะ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วังหอม โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงธันยาภรณ์  ซ่อนนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงธนาพร  ไพราม โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงพลอยมณี  ลมสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงชนิสรา  หาญสงคราม โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงกนกวรรณ  แพทย์เสลา โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายธีรภัทร  ชัยวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงอภิสรา  พิมายกลาง โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายนันทกร  สินนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงเมธาวี  หินนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงพรรัตน์  ฉิมเดช โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงปิยะรัตน์  จิรานุวัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายชนาธิป  ซ่อนนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายสิรวิชญ์  อินทร์สอน โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายธนวัฒน์  มูลณี โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายธนดล  คำสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายชญาวัตร  สรวงนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายชนวีร์  สีสันงาม โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายภูผา  ใหญ่นอก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายวิทวัส  จงรื่นกลาง โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายธีระเมธ  ชาญนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายฑีปังกรณ์  ลมสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงลัดดา  ทศสระน้อย โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงอิมทิรา  ด้วงไพร โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณิชา  สามด่าจาก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายอนาวิน  หิตกำปัง โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายชนกันต์  จอมอุ่น โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงสุภาวดี  หาวิชิต โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายรุ่งธนวัฒน์  ศรีนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงชุติมน  พิมลนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายทิพานันท์  ชาญนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายปัญญาพัฒน์  มูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายพัชรวาท  บุตรโพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายภูวดล  ฉิมเดช โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายชัยวัฒน์  จงย่อกลาง โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายภานุพงศ์  ชาญนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายสิริกร  ถุงกลาง โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายธนชน  คำศาลา โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายวศิน  ชาญนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายพัชรดนัย  พรมทัด โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายภัทรพล  สุพสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายศิริวัฒน์  ยศกลาง โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธนวัฒน์  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายภูริพัฒน์  เรือนสิงห์ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายณัฐพล  ไกรอ่ำ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายเจฎพงษ์  มียา โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายอานนท์  ชะโยกุล โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงจริยา  พลไพล โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงวิไลรัตน์  จรรยารัตนกุล โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงศศิวิมล  สุรพล โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงวิภา  ชาวไร่ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงนลิน  ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงอริศา  แก้วเกตุ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงทิพย์สุดา  สูหา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงอารยา  เชื้อสระคู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงญาณี  กินรี โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายศุภวิชญ์  ไข่กระโทก โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงพรนภา  ศิริบรรพต โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงรัชดาพร  ฉิมนอก โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงวรัญญา  แสนสุข โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงอภิวันท์  แสงวันดี โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงจันทิมา  ปักกาสิเนย์ โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงอมราวดี  ชื่นโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายรุ่งสุริยา  ปฏิติง โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย 1 ป.6 คณิตประถม