รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชวิศ  เอกเศรษฐการ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายศุภกร  อนิวัตกูลชัย โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายสาธิก  งานพีรพงศ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกัณฑ์พจน์  คะเนสุข โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายจารุภัทร  แก้วอยู่ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายศุภากร  พรานไพร โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายชยุตพงศ์  เหมือนพันธ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัลยกร  พรานไพร โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเขมิสรา  วัฒนศิริพงษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธนัญชนก  ศักดิ์เจริญเกียรติ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงศตพร  งานพีรพงศ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายวรบดินทร์  วรโชตินันโภคิน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายปุณณวิช  มังคะจา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงญาณีธัจจ์  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัฐชนุตร์  ลานุ้ย โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายวชิรวิทย์  สืบกระแสร์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฐธยาญ์  สังข์ทอง โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงบุญรักษา  เสงี่ยม โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายกฤษณพงศ์  อุตทะปา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐรัช  พรหมศร โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายอชิรวิศ  มหิทธิกร โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงศิริขวัญ  บางประสิทธิ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายสิปปภาส  เมฆแสงอรุณรุ่ง โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายเทพธนากรณ์  ชิณโกสุม โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายอธิษฐ์  นาทอง โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณพัตร  ไตรวิทยากร โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจอมขวัญ  เดชดี โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายรัชชานนท์  เนรเพ็ชร โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงฐิตินันท์  ดีแสน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายอสิณัฐ  กิ่งเพ็ชรรุ่งเรือง โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายอินท์ธรรม  จำปาเงิน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายเวสารัช  พัตตานิชานนท์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงทัชชกร  ศรีวิลัย โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายศักย์ศรณ์  บุญสำเร็จ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงโศภิต  นิเวชพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนวพร  กิจสำราญ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงปริยากร  เชยสูงเนิน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายพชรดล  วลสันเทียะ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายวรวิช  มาทะ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงเขมจิรา  เปาวิมาน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายฐานิต  แสงจันทร์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายเวโรจน์  พัตตานิชานนท์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายปณิธาน  มาตย์วิเศษ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กชายปุณณัตถ์  มังคะจา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงนภัส  เอี่ยมสุวรรณชัย โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงภูริฎา  วิริยะวงษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงมีคณา  เพียงเกาะ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงขวัญมนัส  อุตทะปา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จำปา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงสุพนิดา  ทองพูน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงชนัฐชิดา  ศรีศิริ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงปาณิสรา  เต็งศุภกุล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงศิริรัตน์  บางประสิทธิ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพีรดา  ตั้งละมัย โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกมลชนก  ชาติสง่าไพศาล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงอินทิรา  มุกเมธีเสถียร โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงธนัญญา  ราชบัณฑิต โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายพิชเยศ  ผลพอตน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายพิชยุตม์  ผลพอตน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงณัชมาศ  กันทรสุรพล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงภรณ์ไปรยา  อรุณศักดิ์ชัย โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงธัญวรัตน์  งอกงาม โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีมานพ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงลภัสรดา  สุขดี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงญดา  เดชศรีมงคล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายสรวิชญ์  ชุณห์วิจิตรา โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณิชาบูล  ไพบูลย์วงค์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณัฏฐ์ดารินทร์  อ้นมี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนภกัญญา  เกษมสุขไพศาล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนปภรณ์  สุโพธิ์ภาค โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายภูวเนศวร์  ศาสตร์ศิริ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายสรวิศ  ก่อกิจกุศล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงศศิภาวรินทร์  หินอ่อน โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงภัทรดา  คงชาญศิริ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงพัชราพร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงสุพัตรา  เพชรกำเนิด โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงสุวนันท์  พลเลื่อย โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอุไรพร  แช่กลาง โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายธวัชชัย  แสนอภัย โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายรัฐภูมิ  เทศนิยม โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายพิทักษ์  เงินนอก โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงลดาวัลย์  ปาดอนไพร โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายกิตติพศ  ขูรูรักษ์ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม