รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายสืบสาน  วิเศษรินทอง โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายอธิป  สมิท โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายปรพฤศ  นราพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธรรมรัตน์  ไตรภูมิ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธนภรณ์  ขอหมั่นกลาง โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงปพิชญา  บัวคำโคก โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงปริญรัตน์  รัตนสุข โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กชายพชร  เรืองกระโทก โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายณภัทร  แก้วสระโมลี โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายนาขวัญ  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายราเชนทร์  วรรณภิระ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายพงศา  ปลื้มกลาง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายณัฐพล  เทียนเทศ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายอรรถพันธ์  ชนัญกร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายเจษฎากรณ์  พลจังหรีด โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอรปรียา  สืบเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพิชญา  สุทธิสา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายชวนากร  สมสูง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวันวิสา  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงคริสต์มาส  พวกไธสง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงเมธาวินี  หะกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปริมาภรณ์  เรืองประคำ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสุกานดา  แก้วประกอบ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายพัชรพล  พลครบุรี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายณภัทร  คลีกร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายศิรวิชญ์  เต็งกลาง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนันทิพร  นิตย์ภักดี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงนารดา  พงศ์พีรภัทร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  รวมขุนทด โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนิธิฐายีการย์  ค้าข้าว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายนัฐภูมิ  เนียนไธสง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายภูมิภัตฒ์  หรรษาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนันทัชพร  ไชยโคตร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสโรชา  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายภูวเนศวร์  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงมารินี  อันนา อูลส์สัน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจิรติกานต์  บัวทองหลาง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายธนทรรศ  เอาสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายกฤษณพงษ์  เศษคึมบง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงภัทราพร  ทวีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เที่ยงไธสง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอินทญาดา  อภิรัตนพัลลภ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกฤติธีรา  พงศ์คุณาพร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอริสรา  จันทพล โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงเฌอฟ้า  เสาวรส โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงทักษิณา  ทับวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงศรสวรรค์  วงค์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฐกานต์  พิมพ์วราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสุมิตรา  ทักษิณ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไทยธานี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงธัญชนก  เจียมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงอมัยยรา  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงจินดาหรา  แหลมทองหลาง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกนิษฐา  กุนเทียน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงภาวินี อลิส  ฮุนสัน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงชนาภา  ด่านขุนทด โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงมนัสนันท์  หลาบสุดตา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หาญนึก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงจิราภรณ์  พูนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงวรางคณา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงชลิดา  สุวรรณกล่อม โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงอชิรญาณ์  นารี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงมัณฑนาพร  งามดี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงแพรวพราว  มาตย์นอก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงธีรดา  ยากระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงธัญชนก  สังสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงวนิดา  ศรีสงค์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายก้องภพ  ฟ้าคุ้ม โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสุณิสา  ราชกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงปวริศา  อินทา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  โตนดไธสง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมพ์กระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงวนิษศา  โรจน์ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงปนัดดา  มงคลรุ่งอรุณ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงนิชาพร  เผ่าสีหา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงปภาดา  วงษ์มั่น โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงธนภรณ์  จงมุม โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงจุฑาธิป  กรุยกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงเปรมมิกา  มนัสสา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณัชฌาภรณ์  อิ่มเลิศสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายอัครวินท์  ประหุประโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงพชรพร  เลิกนอก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงญาตาวี  รวมครบุรี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกัญญภา  ปริพันธ์ุวงค์กุล โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนิภาวรรณ  เมฆสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงรัชชานนท์  ติมลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คมกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอรนุช  สายยา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงสร้อยทิพย์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงภัทรธรัชต์  จิตตวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงฐิติชญา  รสชา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงสุขวสา  ภูมี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสาริศา  ปลอดกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงปัญญดา  ศรีหาเศษ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงอัญธิชา  พันหอม โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงมนัสนันท์  พัฒนศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพรนภา  จุลกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปุญณมีย์  ทับทิมศรี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปวรวรรณ  นิมิตร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงรัตน์ชนก  ภู่ถนนนอก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงเกษมณี  นิพวงลา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชุตินันท์  พูนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสิรินทิพย์  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพีราญาณ์  อินหงษา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพิริญาณ์  อินหงษา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอนัญพร  เชาวรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงภัณฑิรา  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายภัทรพงศ์  ชั้นทอง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงศุภพร  สำรวมจิต โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มากพูน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปรียาภัทร  นาเรือง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายชิษณุชา  บ่าพิมาย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงอัญชลี  ทิศกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตราพระสำโรง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงธมนวรรณ  ศิริโชติ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนฤภร  ดวดกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงภชรพร  ศรีอภัย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงศศิกานต์  ช่วงชัย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์  รอดบ้านเกาะ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงวนัสนันท์  นากอก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงมัญฑิตา  เขียวขำ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงเกศมณี  ชูจิตร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพิมพิชชชา  นะแสน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายณภัทร  มูลคำน้อย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพุฒิพร  ยิ้มฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงธนิสา  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ชิณธรรม โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงธิปภาดา  อยู่ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงธิดารัตน์  แว่นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงโบนัส  พัทธามาต โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายศักดา  ตั้งอั้น โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายบวรฉัตร  เศียรกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงสุพรรษา  พืชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกฤตยศ  ศรีบุญชัย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายจิธพนธ์  ภรณเจนการ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงภัคนันท์  ธรรมมา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปัญดา  ศรีหาเศษ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปัญณิกา  มนัสสา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฏฐชา  นักรบ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายญาณกร  กองจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงกฤตยา  เกื้อศิริกุล โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงกัลยา  ด่านกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงมณีมาลา  ขันโยธา โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงชฎาพร  โกนกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายอัครพล  บุญค้ำ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสุจิตรา  ช่างบุ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงมนัญชยา  ยอดอาจ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สุขกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายตรัย  เทพสีหนู โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงจิรภิญญา  แซ่ตั้ง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงช่อเพชร  ธนามีชัย โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกชกร  ธนพงศ์พันธุ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายฉัตรมงคล  ชุมกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงปุณยาพร  ฉิมพลี โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนันทิชา  จงคาดกลาง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กิตธินันท์วรากุล โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธวิดา  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายอีธาน  ปราศกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัฐฐา  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณัฐนรี  ควรตะขบ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกิตธนากรณ์  อภิเกียรติสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงศศิธร  พวงร้อย โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธันย์ชนก  ประเสริฐกิจวัฒนา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงวรรณิดา  บมสระน้อย โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงธัญสินี  บัวครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายอรรถพร  ปรีชาชาญ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายปุญญพัฒน์  เสยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายปัณณวัฒน์  เพาะกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายธัญกร  คันธศักดิ์ศิริ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายณฐพล  บับพาน โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายสรสิช  สุนารัตน์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายทวีศักดิ์  คำธงชัย โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายณภัทร  ปลั่งกลาง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายภานุวัฒน์  ใบระหมาน โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายวุฒิชาติ  จ่าบุญ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายสิรภพ  ศาสตร์กลาง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงภัทรภรณ์  อรินเป็ง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เกตุงาม โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงณัฐวิภา  ราชกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงญาณิศา  พรมนา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงกชกร  ลื่นกลาง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงวราพร  สุดชู โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงกนกวรรณ  ลาภกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ดาทอง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงชื่นชีวา  เมาไธสง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พันธ์โคกกรวด โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายบุญฤทธิ์  ฤทธิ์จันทร์อัด โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงกมลวรรณ  แยบกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายธนพัฒ  มุ่งพิมาย โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงสุพิชชา  รำกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงณัฐนรี  การสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงน้ำหวาน  คงบุญมี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายกิตติศักดิ์  ชันกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงธันยาพร  บรรหาร โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงสุมิตตา  กี่กระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงอินทิรา  มีผูก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงอธิชา  ศรีพลกรัง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายปารมีย์  หริ่งกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายจตุรวาริช  เกษตรวัชรสิทธา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายตะวัน  ตังวิวัฒนาธร โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงแก้วกัลยา  วิโมกข์รัตน์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงศุทธินี  ใสสะรัง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงมณีชิดชนก  จ่ามมาตย์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงพาณิภัค  ยิ้มกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปัดครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงสุรัชนา  ทันไธสง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงปานวาด  พันธุ์ธงไชย โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงอภิชญา  ดีดวงแก้ว โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงวรัทยา  วิเศษพันธุ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงเปรมมณี  ตราพระสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงพัทธนันท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงปาริฉัตร  งิ้วไชยราช โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงเกศิณี  พิษกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายสุรศักดิ์  แป้นคนโท โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงภัทรภร  แสนมี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงประภัสสรา  แก้วสา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงวรดา  ลาภกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงตรีชฎา  ชาญกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนิพาดา  อาษานาม โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงฐิติชญาน  บุญมาพบ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงจุฑามาศ  ยิ้มกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงวทันยา  ปลั่งกลาง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงวีรดา  อุทิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสหัสริน  ตังประเสริฐรุจี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงศศิกานต์  ยวดกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงเบญญาภา  นาคนาคา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพิมลพรรณ  บุญกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงจิรฐิดา  พูนธาดา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงศุภิสรา  โสบกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายปกรณ์  ลมสระน้อย โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงชนัญชิดา  หมิ๋วกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงศิรภัสสร  สายสูงเนิน โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงจรรย์อมล  รุมพล โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงศศิประภา  เพ็งจันทร์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชนิดาภา  ระวังสำรง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงจินดามณี  ทองวัชรไพบูลย์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ทอง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงศิวะประภาพร  น้อยผาง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอวิกา  โภชนะ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนกัญจน์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายภาคิณ  หล่วงกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงนีรชา  กูบกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายวรเมธ  ผ่องปัญญา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายนพดล  ย่อมกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสมหฤทัย  โสพันโสภาดา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงศดานันท์  วรครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิจจิ้งหรีด โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปภาพิณ  ประไพวัชรพันธ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สุขอุดมพันธ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงตรีนภา  คนิตศิลป์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายนิติธร  วงศ์จักร โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายศิรกิจ  วัฒนวงศ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณิชาภา  เศียรกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายภัทรนรินทร์  ศรีรักษ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายสิขรินทร์  ตรึกตราครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายธนภณ  อัศวภาณุกุล โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายธนกฤต  หมอจิตร โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงชลธิชา  น้อยครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายวุษิวัชร  ฝ่ายครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายออโต้  ปัสสีสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนัฐธิฌา  แอบกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสววรรณ  ครอบกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงเบญจพร  หรมาส โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงลัคนา  ระกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เสยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณัฐกานต์  ญาติกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อาลัยรัมย์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพิยดา  สันตะพันธ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายรณกร  โพธิ์ทอง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายพุฒิสรณ์  บรรจงปรุ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชุติมา  ลี้ภัย โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายวิวัฒน์  ยาตรา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายปรวิทย์  ยื่นกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายกุลชวาล  อินทร์น้อย โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอภิสรา  สอนครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนิษฐา  เกนอก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บวรจารุเดช โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงญาดา  ยอดกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงธนัญชนก  สุบงกช โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายรัฐภูมิ  ทะปัญญา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายวุฒิพงษ์  ช่วยสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงสุรภา  เสยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายคุณานนต์  ประจิตร์ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอาภัสรา  อินทวงค์ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงกมลพรรณ  วงเวียน โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงวรรณวิสา  พะคะนิยม โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสุภัทรา  มูลมาตร โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณิชธิดา  แก้วคำ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงเนตรนภา  สารพันธ์ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงศศิวิมล  พรมมากุล โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนริศรา  โพธิ์พิน โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงทัศศินานันท์  ใสสะอาด โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงเขมรัฐษิณีย์  โจทย์ครบุรี โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงภัทรนันท์  แซ่ซิ้ม โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงทิมัฆพร  พิมพ์ทอง โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงณัฐธิดา  ลักษณาครบุรี โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายทินวุฒิ  มูลมาตร์ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงนิตยา  นุศาสตร์สังข์ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงเนตรชนก  สุทธิ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงธันยพร  แจ้งคำพี้ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1 ป.4 วิทย์ประถม