รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปกรณ์  โยงทองหลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายศักย์ศรณ์  ภู่เกิด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐภัทร  ชวนานุกูล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายศุภชัย  ยินดี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายอานนท์  สำกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายธนดล  ยุพากิ่ง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายพีรณัฐ  ประเสริฐ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายพัฒนเศรษฐ์  หลุ่งเป้า โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายปรปัณณ์  ไตรภพกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายณัฐนันทน์  ยางนอก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายณฐพงศ์  กันกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกรณ์ดนัย  ขอนพุดซา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายสวรินทร์  พลรักษา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงเบญจศิริ  เตียนพลกรัง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายธิติ  สาวสายออ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายพงศพัฒน์  มีชำนาญ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายรัชต์พงษ์  ธัญญสุธาพงศ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณิชาวรีย์  กอไม้กลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธนพรรณพร  โอมฤก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงศศิวิมล  สายทะเล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธีราพร  ปราบงูเหลือม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงศิรภัสสร  เอื้อรัตนพิศุทธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงบุญยอร  แหนกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปพิชญา  ชาญชนะโสภณ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงเกตุวรินทร์  อินพู่ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพิชญาภัค  ผุดผ่อง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสุตาภัทร  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงฐาปนี  สุดใจ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐนันท์  ซอสูงเนิน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกุลณิศ  แสนสุข โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายปัณณธร  ประมวลทรัพย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายพาคินทร์  นายโท โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายเทวัญ  สังฆมณี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธีรกานต์  สุดใจ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงรุ้งณภัทร์  หน่ายครบุรี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธนัญญา  แซ่ตัง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจิรัชยา  ธีรประภานนท์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายรพีพงศ์  พันธุรักษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชินเกษม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายณภัทร  ยอดเพ็ชร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายธนโชติ  คำภา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายณเดช  พิมพ์จักร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายวัชรพงศ์  สินสมุทร์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายกนกภัทร  วิงไธสง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายชยานันต์  เจิมขุนทด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายศุภกร  ศรีสกุลเตียว โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายจิณณวัตร  ศรีเจษฐานนท์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายศุกลภัทร  ชัยชนะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายณฐภัทร  เกยกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิ์ขาว โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายณฐพงศ์  แสวงผล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายกันตะ  แขพุดซา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายปรเมศ  บุญเกษม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายภาคิน  อาษานอก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชมพูนุท  รอบคอบ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงธันยภัทร  แสนทวีสุข โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชลธิชา  ประสิทธิ์สุวรรณ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณัฐณิชา  โชติยา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณัฐริกา  ลาวัลย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงศศิภา  เข็มพุดซา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงเจณัฏฐ์จริณ  พยัฆเกรง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพรรษกร  เกื้อทน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ทองเกษม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ขาววิเศษ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงวริศรา  คล่องการ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงกมลชนก  ยิ่งสิทธิ์สิริ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงดลนภัส  อัครกฤตโภคิน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงวิลาสินี  รอดจันทร์พะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงกังสดาล  แก้วแหวน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธัญญ์นภัส  วันกิ่ง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนันทรัตน์  แก้วยัง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงนิสิตา  ไกรกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สรวงสุรศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จริยาวณิชชาวดี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โปต๊ะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปกฉัตร  สิงห์ทองชัย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนริสรา  ดวงกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสุภนิชา  หล่อประเสริฐ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงศศิธร  สังเกตุ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงคณิตานนท์  เข็มทองใหญ่ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงทิพรดา  ดุงสูงเนิน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายจักรพรรดิ  ศิริโชติ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายพชร  หวานสูงเนิน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายชัยวัฒน์  นุชิต โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายมานะชัย  จิรสาธิต โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายทีปกร  อุมาธรณ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายศุภกฤต  ภู่เกิด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายวรัญญู  อยู่ทะเล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายนฤพล  บุญคำมูล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายภูดิท  อุปริสัจกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายศุภฤกษ์  สุขสิงห์ทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายภัทรนน  อาจอินทร์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายเดชานนท์  ชมเดชดี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายธนดล  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  ชูรัตน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายสมิทธ์  ธีรวัฒนไพบูลย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายณัฏฐ์  ขอจัดกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายปัญญาวุฒิ  อะภาโส โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายณัฐชนน  นิมาลา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายสุรสิทธิ์  พงษ์ประยูร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายดิษยพัฒฌ์  พวงมั่ง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายพลาธิป  พรมมร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายนพดล  แดงอิทธิภัค โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงเกศิณี  บกกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงญาตาวี  ช่ำชอง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงมายาวี  เติมประทีป โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ลี้วัฒนากุล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายนันทภพ  รุจาคม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงธิญาดา  สมพงษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสินีพัช  เชยโพธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายกฤษ  บรรจงใหม่ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายรัฐภูมิ  ปะทะโก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายศิวศิลป์  เจียศิริพร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายเมธาพัฒน์  เรืองวราพรภัทร์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายสรศักดิ์  คิดทำ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายสรณ์สิริ  จงสุขกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธีรเดช  บำรุง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายธฤษษร  คงวิริยะวิทยา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายอัครษร  พัฒนวงค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธนชิต  บุญรัตน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธนาวิทย์  กิสันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายฐิติกร  ด้วงทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายธัญยธรณ์  ดุลยปวีณ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงตติยา  จาริย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  น้อยเกิด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกัลยาณมิตร  อ้อมกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงวาสนา  นิ่มนวม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีสุนทร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงลลิตา  คชาไพร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกชพร  สุรอมรกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกันย์สินี  เพ็งที โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฐวิภา  ศรีดี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสิริมน  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงญาณภัทร  บุญเพิ่ม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุชานันท์  จรโคกกรวด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปิยพร  แก้วมา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงวริสา  อุทัยดา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพรรัตน์  ขอพรกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐณิชา  กิตติศักดิ์โสภณ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงภัคธีมา  ทรงชัยสงวน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงสุพิชญา  ลิมวัฒนาสมุทร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชญานิศ  ตอจอหอ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงเกศรินทร์  ปลื้มมะลัง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงญาณิศา  งามเมืองปัก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอธิชา  ศิริโภคานนท์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณชมน  สุมิรัตนะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงมัญธนา  แก้วตั้ง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอารีรัตน์  แร่ทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงดวงฤทัย  แดงอิทธิภัค โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงศุภัคชญา  ปริกกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงวีรินทณ์  เทียนพิมพ์ใหม่ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงจิณณพัต  ปลิงกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ท้าวนิล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปัณณพร  คิดพ่อค้า โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงประภาวรรณ  บุญพลี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธวัลหทัย  ไชยเหง้า โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอารยา  ตอมพุดซา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอารยา  หมื่นมะเริง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทนะศิริ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงสุภาวดี  ท่อจะโปะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงศศิวรรณ  พัดโพธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพิชชากรณ์  แคะมะดัน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ดีทะเล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายฤทธิรงค์  เตื่อยสีชัง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงญาณิศา  มุ่งมาหมัด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงรตินันท์ศิริ  ว่องนิยมเกษตร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายณภัทร  จ่ามมาตย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงสุภัสสรา  จิ๋วขุนทด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงศิระประภา  วงศ์จันทรปกร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงชญาน์นันท์  เบี้ยกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงจรณินทร์  แตรพิมาย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกฤษติกา  เปล่งกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงอรพิม  พาขุนทด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธนภัทร  นอกกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงสุภัชชา  ชำนาญไพร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายรัตนากร  เพ็ญโคกกรวด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายอนรรถกฤต  ยนต์สันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนันท์นภัส  อึ้งตระกูล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงศรัณย์ธรม์  อยู่ภักดี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดวนขุนทด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพรลดา  ไชยพรรณา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปริตา  ทองหัวเตย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงรณิดา  บุญเกษมชูโชติ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงญาณิสา  พูลลาย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณวรา  เงินวัฒนะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอภิญญา  อธิพรหม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปวริศา  โพธิ์พิศาลกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณัฐชยา  แรงครุฑ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชญาดา  จิรากุลวัฒน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงชยาภรณ์  ยอยเงิน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พริ้งกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงขัตติยา  ลองจำนงค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสรัญรัตน์  สวัสดิรักษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกวิสรา  ผมฉลวย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  พจน์พิพัฒน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสุพิชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปริณดา  นิมิตร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนิชาภัทร  เหมหงษา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงศุวันรักษ์  หลวงกิจจา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายปวินท์รัตน์  อินตางาม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายเอื้ออังกูร  วงศ์อนุ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายวงศกร  เครือทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพิชเญศ  สัจจชูสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงฐิตาภา  มหาสมุทร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พรหมรุกขชาติ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพิมพ์งาม  มาไทยทองหลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปนัดดา  ทวีจิตร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สังเกตุ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพศุตม์  จิตตเป็นธรรม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บรรพสุวรรณ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายนิติธร  เปรุนาวิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายชาญณรงค์  วังราช โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เพียงขุนทด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงณฤดี  ตาลพันธ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายวิษณุพงษ์  เจียมทอง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงปาณิสา  กาฬสินธุ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงธนัญชนก  ประจะเนย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายสุรยุทธ์  สว่างพลกรัง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายภูบดินทร์  เกียรติเกาะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายสหัสชัย  เคลิ้มกระโทก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายอภิชาติ  มงคลเกิด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายพงศ์ศพัศ  ศรียันต์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงญาณิศา  สว่างรัตน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ท้วมพุดซา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงธัญญชนก  เพชรนอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายพิชญะ  มีกุดเวียน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายพุฒิพงศ์  สุรเวทวงศ์ภาส โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายจิรภัทร  กาหาวงศ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายณภัทร  สถิตย์ธรรม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายปฐพี  ปิดตาละเพ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายปารเมศ  สิงห์สนั่น โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายปัญญวัตร  ชวนนอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงโชติกา  แกงโคกกรวด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงธนัญญา  สวรรค์ราช โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงพิชชาภา  กองเพ็ชร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงทิภากานต์  ศรีวิชา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงฐิตาณัฐฐา  แดงสกุล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายธนวัฒน์  บุญมีมีไชย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายธนภัทร  ปัญญาสงค์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สว่างรัตน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงกมนียา  ขอนพุดซา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงธิตะวลี  แก้วด่านนอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายชนาธิป  ผาสุตะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงปานชีวา  แรงใหม่ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชื่นโพธิ์กลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงศุภมิตรา  ประทุมวงศ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงกนกรดา  ศิริสุข โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายธีรภพ  แชจอหอ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงกุลธิดา  เปรมไธสง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงนภัสภรณ์  วงศ์วรัญญูกุล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายเมธาสิทธิ์  มุกดาสนิท โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายธนาธิป  จีนปรีชา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายบรรณวัฒน์  ศรีสุขเจริญยิ่ง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงอริสา  ค้ากระโทก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงอชิรญาณ์  นอนโพธิ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงจิราพัชร  ยลจอหอ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายจิรพัฒน์  ศิริเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายภูริทัต  เทียนชัยแสง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงกชมน  เชียงใหม่ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไหวพริบ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงวัชราภรณ์  คำสาริรักษ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปาละสาร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงสุพิชชา  ทองอินทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงภิญญาปภัสสร  จันทะโสม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงพชรพร  โถเหลือง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายนราวิชญ์  วรรัตน์โภคา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงนิชนันท์  วรรัตน์โภคา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายวชิรวิทย์  สุดกลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายพัฒน์ปิติ  เนียมหอมเตชะกูล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายศิวกร  พางาม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงกนกนิภา  ชาญสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงโชติมา  คำพวง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงจารุมน  สีทานันท์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงวรรธน์กร  จุลอิสระการ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงนริศรา  คำมี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงจิตรานุช  คำศรี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงเลิศรัศมี  เพชรนอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายวรัญญู  ชาญณรงค์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงปภาวรินท์  แซ่เลา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงวรัญญา  ชาญณรงค์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงสิรินญา  ถนอมเชื้อ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายปภังกร  ใหญ่สูงเนิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายอาชวิน  ชิณวงศ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายไชยกร  ปี่ทอง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  ดอนจังหรีด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงญาณิศา  สมศรี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายธนกร  อู๋สูงเนิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายชยณัฐ  วงศ์สูงเนิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายกัณตินันท์  มีชำนาญ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงณิชกานต์  กิ่งโคกกรวด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงภัครมัย  ศรีราง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายภาณุวิชญ์  นันกลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายกฤษกร  สืบค้า โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงปุณยวีร์  ผ่ายนอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงภูษณิศา  แฝงเพ็ชร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายจักรวาล  สุดหล้า โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายสุริยะ  ผิวทองงาม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายเทิดไธ  พันธุรักษ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงอัญชิสา  ยึดวงษ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงปุณยนุช  พวงทอง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงณัชชารีย์  ชัยศิรินิธิโชติ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงอริสรา  ผดุงศิลป์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงจุฑามาศ  วัฒนะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงพฤกษา  คำศรีลา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขเกิด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงเจนจิรา  นาสองสี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายก่อลาภ  เนตรนางรอง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงมนัสนันท์  น้อยลำ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปราณีตพลกรัง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสุชิรญา  ศิลาพงษ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายวณิชกร  น้อยบุตร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงศิรินภา  ประสริฐวสุ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงศิการ  หนูสิงห์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงอาทิตยา  สารราษฎร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธนกฤต  รักพงษ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  ส้มจะบก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงอรปรียา  เม่าสง่า โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปภาภัสสร์  สันทนวิวิตต์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายสุรดิษ  ชรารัตน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงภิณญ์ยดาห์  ม่วงพลับ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายชัชชยุต  บัวสระ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอนัญพร  ปะหย้าประโคน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงขนิษฐา  อธิราชเทวินทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มุกดาสนิท โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงวรัทยา  กรึมสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงฑิษาภัชร  สันตกิจ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วรรณโชติ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงชยาภา  เล็กสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงปพิชญาภา  พลดงนอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงสุชานุช  ลือขจร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายณภัทร  สรรพลชัย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงเนตรนารี  แซ่เนี้ยว โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพิชัญญา  หาหอม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงชญานิศ  พิทักษ์วาณิชย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงลภาภัทร  เเซ่ลิ้ม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายวรินทร  กูบค้างพลู โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพรศิริ  สุขศิริ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงวริยา  มังคลาภรณ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงจิรกานต์  อาศัยทรัพย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายภูเบศก์  สงเคราะห์ธรรม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสิริวรรณ  เกตุแก้ว โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงขวัญธันยมัย  ไกรวิลาศ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปิยธิดา  หงษ์ไทย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงปาลิดา  ศักดิ์รัตนมาศ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายณรงค์เดช  ดอกกระโทก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงธนัชชา  ซาหยอง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายอภิรัตน์  โสงขุนทด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธนาภัทร  รอดหมื่นไวย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกิตญาภรณ์  เนาขุนทด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มาวงศ์นอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงมทินา  เฉลิมศรี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกุลชญา  เทพตาแสง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์อามาตย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณัฐชานันท์  สิงหพงษ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงนฤชา  ธนากลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณัชชา  ปราชญ์ศรีภูมิ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บัวทองหลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงปัทมพร  ประทุมมา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฤทธิ์นอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงณภัทร  เอี่ยมภัทรพงศ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายภาคิน  พื้นทะเล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายพชรพล  ผ่องกุศล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายธนกร  ผโลประการ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สำราญโสม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  กมลทีปพิพัฒน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  หอมวิเศษ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพิมพิศา  ปะหน้าประโคน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายพัชรวัฒน์  เอื้อกูลวราวัตร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายออดิท  อาพัดนอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สายใหม่ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพรนภา  คำคงคุณ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงโชติกา  จันทศร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณัชชา  กล่อมจอหอ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงญาณินธัชพร  ผโลประการ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงธนพร  นาเหลา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงดาริน  หนูสิงห์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายวรวรรธน์  น้ำทรัพย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงทิพาวดี  ภูมะลี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงณัฐญา  เกลียวสีนาค โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพริมา  จันทวาด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายอชิตะ  กุสี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงกนกพัฒน์  เสนา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภูมิภาค โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงยุพิณ  แช่มฉิมพลี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงรวิสรา  วัชระวงศ์บดี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายวงศกร  ศิริพรหมสิทธิ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  จำอ่อน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายอักกิชา  จ้อจันทึก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายจิราวัชร  จิตสุวรรณ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์พริ้ม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงธันชนก  ครองบุญ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงรินลดา  ยานเจริญ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณัฐวศา  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สุภัทโรบล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณัฐ์จิตรกมล  แจ่มจันทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธนะเมศฐ์  ธนาศิริจิรสิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายพุฒิศักย์  จรัญวัฒนพล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงสิริธนา  แสงผล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณัฐนรี  ชัยศักดิ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงเตชินี  ชุง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงจินห์วรา  นนทชัย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงอัยรินทร์  อินทร์สืบวงษ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  รัชชุศิริ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปัญญวีร์  พื้นชมภู โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายธีรัช  สงค์ทะเล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายธีรภัทร  พลวัน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงดากานดา  สุทธิสา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงภัทรวดี  วงษ์มณี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงภัณฑิรา  เบ็ญจรูญ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายรัฐภูมิ  ดาราประธาน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงมนัสนันท์  อินทรัตน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงไอริณ  วัชรเมฆินทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงธันยภรณ์  ใบดั้งกลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงธัญรดา  ผูกจิตร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายแทนคุณ  ดานขุนทด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงบุญวิสาข์  ยังรักษา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงธิดารัตน์  แข่งขันธ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงจิรวรรณ  อ๊อดจังหรีด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพัชราภา  กลางพุดซา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายฉัตรมงคล  สอจันทึก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสิญาดา  บุญมาตุ่น โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงธนิษฐา  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายอชิรวิทย์  สองจันทึก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายศรัณภัทร  เพชรหมื่นไว โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงศิริจันทรา  หมั่นถิ่น โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงดลพร  เชื้อสุจริต โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงธัญญานุช  แดงฉ่ำ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงเปรมยุดา  พานิช โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงวลัยพรรณ  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสุฑาทิพย์  เหลื่อมทองหลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงกรรณิกา  รักวงศ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงสุพิชชา  คงรัตน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์  ครึบกระโทก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงมนัสชนก  ศรีภูธร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปพัชญา  จำวิเศษ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกัลยา  สูนสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณัฐปวีย์  สิมมา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงวรัญยา  บุตตะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงรวิพร  อินสีเมือง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงเมธาวี  รวมพล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายนนนน  ถาอุปชิต โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงปทุมพร  เสาร์ฤกษ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีทรมาศ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกัญญาภัค  ไชยนงค์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงชุติมา  แสงสุวรรณ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงอมลวรรณ  ดอกสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงโศจิรัตน์  ดุจดา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงภทรพรรณ  ชาลีแดง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงเพ็ญนภาภรณ์  แตงกลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงปัทมพร  โนนพลกรัง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงปวีณา  งามสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายจิรภัทร  ลาภจะบก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายอภิรักษ์  ภู่กันแก้ว โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงชนาภัทร  กิจสมัคร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงสิริยากร  ปลูกกิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองหล่อ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายทีปกร  ศรีจันทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายปุณณวิช  อธิจันทรรัตน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายทีฆทัศน์  เลี้ยงวัฒนหิรัณย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายชลชาติ  ปาละสาร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายเจตนิพัทธ์  แร่กาสินธุ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายณัฐพล  คลังหิรัญ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงโดโล่  เอลอนโด้ กุ้ม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายกฤติธี  นาสะกาด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายชลภัทร  พันธุขันธ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายพชร  วาสสามัคคี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงศศิประภา  ประสิทธิ์ผล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายพร้อมรบ  มะโนรัตน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายปัญญากร  นนทชัย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายปรินทร์กวี  แท้สูงเนิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายภูธนะ  แสงผล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายเดชเดโช  สวมกำปัง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายปิยังกรู  ขุริลัง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายอชิระ  ชวลิตนิมิตกุล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายรัตนธรรม  กลิ่นจันทน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงปัญฑิตา  สีทาดี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงปวริศา  เลี้ยวกลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงธัญชนก  สมตัว โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกฤษญาณี  ตุงคะศิริ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงอนัญญา  ผิ่นใหม่ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงสวรรยา  ทาลุมพุก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงอรุณทิพย์  กรุงโคกกรวด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงณปภัช  จันทรนิยม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บือสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงกฤติมาพร  คงแหลม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายภาณุพงศ์  สืบปรุ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายจารุพิชญ์  สีลา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงสุวภัทร  อุ่นสอาด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงภัทราวดี  สุขเสนา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงพิมพ์สุภา  สุปัญญเดชา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายปวริศร์  ช่วยงาน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายภัทรพล  สุนทราศรี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายนนท์ปวิธ  อาจดี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายจิตติวิมล  เกษมทะเล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงวีรนันท์  วงศ์ดีธนรักษ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ยวงทอง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปิยวรรณ  ขอเหนี่ยวกลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงคีตภัทร  โคตรจังหรีด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงธัญพร  ไชยวงค์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงณัฐทิตา  คร่อมกระโทก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงธัญพิชชา  อาจหาญ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงชนัญญา  แคสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงศดานันท์  เสนคราม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายนันทวัฒน์  เสมียนรัมย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายแทนคุณ  จันทร์อ่อน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงณภัทร  บุษราคัม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงเกวลี  นิยมรัมย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เสน่ห์ดี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายอดุลย์วิทย์  ธนากลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงโสภิศนภา  แก้วชมเชย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงลักษิกา  สิงห์เจริญกิจ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายเตชิต  เทียวสูงเนิน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กชายธนภัทร  ตันตระกูล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายวิษณุ  กุลเลิศพิพัฒน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายปวริศ  สรจำนงค์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงวิสาข์  พะวันรัมย์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงฐิตาพร  จันทร์ทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงชุตินันต์  สุขพงศ์จิรากุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงมีน  โชติณภาลัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายปุญสาร  ชอบอิสระ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายชิณณวรรธน์  แท้สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงวาราดา  จงจิระวงศา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายพีรวิชญ์  ใหญ่สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงปัณณสา  พงศ์สิงหโชติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายเดโชชัย  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายพงศกานต์  ศรอารา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงรติกานต์  ตั้งพรชูพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายกิตตพงศ์  ชุดทะเล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายปัณณพงศ์  กีรติอนันต์พร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงกชพร  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงประกายดาว  บัวนาค โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายชณพล  แนใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงประภาสิริ  กุลเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงภีรนีย์  จอสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงอรัชฌา  วงศ์ดนตรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายธีรภัทร  ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงรัตนากูล  เครือทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงสโรชา  พัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กหญิงกชพร  กฐินใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงนิษฐกานต์  นากลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายจักรกฤษณ์  แมงกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงธนัญชนก  อู๋สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายนิตินนท์  อุ่นแดง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายภูมิภัทธ  หวังช่วยกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายเอื้ออังกูร  น้อมเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงณัฐธิดา  ระไหวพรมราช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงวรนิษฐา  อ้อมกิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงสกุลทิพย์  พวงศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายอธิภัทร  นรทศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายธราเทพ  ภูมิภูดิศสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงศตพร  พร้อมจิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงธัญชนก  จันทรรวงทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงโสภิตนภา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายรพีภัทร  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายธนการ  พานอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อรุนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงชลิสา  หวังรัดกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงเบญญา  หลักคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงสุพิชญา  ศุกลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายณพวิทย์  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายศรัณยพงศ์  สรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงปริฉัตร  อังคณิกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงอริศา  วชิรลาภไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายณภัทร  วงศ์วัฒนาการ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายอภิปรัชญา  เสนานิคม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงจิตประภัสสร  วงษ์เบ้ากุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงปุณณ์ปวีณ  วิสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงรพินท์นิภา  เจียกโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงวริศรา  บุญประสาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายอรรถพล  นรดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงกัญญาวีย์  ชาญธนกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงชฎาธาร  ภู่นอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงปิยวรรณ์  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายชยานันต์  ชัยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายศุภณัฐ  สีรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงญาณิศา  สาราสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงดากานดา  สันติชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงอชิรญา  วชิรมโนวาทย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายร่มฟ้า  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายสิรวุฒิ  กลายกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงญาสุมินณ์  ลี้ศักดิ์สกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายกิตติพัศ  ลาล้ำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายพงษ์ถิษฐ์  ภัทรยิ่งยวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงภาณุมาส  ดำแก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายนิธิโรจน์  ผาใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงกัลย์นภัส  ประจงเสริมสิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กชายกฤษกร  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงวิลาสินี  แดงหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายกันตธีร์  พงศ์ไพสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงอริยะพร  ภิรมย์กิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงอสมาภรณ์  จอมสระน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายธนันท์ชัย  ธนาวุฒิวรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายกฤตภัค  คณะหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงศุภรา  ก่อสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายพิสิษฐ์คุณ  สุรเนตรธีร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายจิรวัฒน์  โหนกขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายรัชพล  สิมนาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายภูวิศ  ญาตินิยม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายอธิยุต  วณิชาชีวะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กหญิงศิริกำภู  จุดจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กชายธีรพงจน์  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายวีรภััทร  สุบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงญาตาวี  แกกสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายนพวรรษ  บุตรพรหม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงอรจิรา  นิลศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สุมาลี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรียางค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงศิรดา  ขำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงณัชชา  ศรีไทย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงณัชชา  ปัททุมมานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  กันโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงปุณญดา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายณัฐพัฒน์  วิศรุตการย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงศรัญญา  โฆษวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายกัณฐวีร์  ทิพย์สุนทรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
620 เด็กชายคมณัฑชา  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายปองภพ  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายภคิน  ไชยพรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ใหม่คามิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายกฤตาณัฐ  ธรรมวิทยาภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายศุภณัฐ  แตมสำราญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายเมธิส  รัตนัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงปรินภา  ประภสสรนู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงพิชชา  เพ็ชร์กลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายวชิรพงศ์  สิงหาทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงปริณาห์  เลิศชัยยุทธพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายทรงกลด  สว่างกิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายอรรถวิท  จริยะพิสาล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงชริทร์ทิพย์  สาคะศุภฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายธนวัฒน์  เชื้อกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายศิรภัทร  รุ่งโภจน์นิมิตชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายพิสิษฐ์  การสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงธันยพร  แหลมกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายปัณชาณัฏฐ์  อัศม์สิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงไอศิกา  แก้วยงกฎ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
640 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ตันพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
641 เด็กชายภรัณยู  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายสิรภัทร  ลีฬหานิภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงแพรวา  มัจฉาชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงกรองแก้ว  สุริยบุตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายธัญญ์นิชิ  อนุสนธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงกนกกาญจน์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายสืบตระกูล  เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
648 เด็กหญิงกชพรรณ  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
649 เด็กหญิงณกมล  มีแต่ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
650 เด็กชายรัชชานนท์  มิ่งหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
651 เด็กชายวุฒิพงศ์  เทพนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงกวิธิตา  ขจรโรจนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายกฤตพล  ภาณุพรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงฉันทนัทธ์  นิตย์ใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
655 เด็กชายวิลาสินี  แสนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายกิตติภพ  เขียนสา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายปราเมศว์  หวังอ้อมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงพิชญ์สินี  นาคเลื่อน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กชายจิรายุ  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงชญาภา  ธรรมาภิมุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงเปมิกา  มุ่งจอมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงศุภิสรา  ยาวะโนภาส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
663 เด็กหญิงกชมน  หอมเจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
664 เด็กหญิงภูรีรักษ์  ร่วมกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงวิลาสินี  เขมวิวิช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
666 เด็กชายสุวิจักรณ์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
667 เด็กหญิงกาญจนศิริ  โชควัฒนเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
668 เด็กหญิงธมกร  ใจโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงจิรสุดา  สัมภวะผล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์หมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พานสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงชุณธิตา  นิรันดร์นุต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
673 เด็กหญิงวิรัญชนา  เชยกีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
674 เด็กชายภูตะวัน  ภัทรดลย์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
675 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประดับจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
676 เด็กหญิงกิรณา  เชื้อสีห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
677 เด็กหญิงอรรถยา  วิศวกรวิศิษฎ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
678 เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงค์อนุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงกันตพร  ต่างพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงกิรณา  มุ่งออมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงมธุรดา  เพือกขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงกชพร  สุรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงชุติมา  พูลผล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงตุลยา  มะม่วง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายปุณณวิช  จันทรรวงทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงณัฐชยา  วิศวกรวิศิษฎ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงวิสุดา  สายพวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงธนัญชนก  ทีฆรัตนมงคล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายพัฒน์ภากร  สังกัดกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
690 เด็กชายอชิระ  ลันวงษ์สา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
691 เด็กหญิงพรหมภัสสร  ฐิติผกายแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
692 เด็กหญิงปวริศา  งามโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
693 เด็กหญิงสุพิชชา  เหมวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
694 เด็กหญิงชลธิชา  ชะนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
695 เด็กชายชิวินปวีณ์กร  วาสุเทพรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
696 เด็กหญิงปรีย์วรา  วัฒนสุนทรสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงพชพร  ขจรภพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
698 เด็กหญิงอริสา  บัวนาค โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
699 เด็กหญิงพิชชาพร  ชะนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
700 เด็กชายพงศกร  ขำหินตั้ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
701 เด็กชายปัญญากร  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
702 เด็กชายเปรม  บุณยฤทธิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
703 เด็กหญิงมิยูกิ  ซาโต้ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
704 เด็กชายพิสิษฐ์  อิทธิวิศวกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
705 เด็กชายกิตติพงศ์  จรูญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
706 เด็กชายนวรัตน์  อยู่วนิชชานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
707 เด็กหญิงภคสิริ  สันตรีระกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
708 เด็กชายชีวานนท์  การภาณุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
709 เด็กชายฤทธิไกร  ฤทธิญาณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
710 เด็กหญิงณัฐปรียา  ดุมใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
711 เด็กหญิงสิปาง  วิมลธรรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
712 เด็กชายธรรมพิสุทธิ์  เปรมสิงห์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
713 เด็กหญิงมนัสวี  กรวดล้างพลู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
714 เด็กชายกิตติภพ  พ่วงจีน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายอณันดา  ถือพุทธ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายอินทรทัต  ทรัพย์บุญมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงกนิษฐา  ชลอกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กหญิงปราณปรียา  ดินจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงนวพร  จันทรวราภร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายพีรวัส  คันธา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายนิพิชฌน์  ริมใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
722 เด็กหญิงณัฐบูลนันท์  ธรรมนิตย์กิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
723 เด็กชายประวีร์  ตั้งรุ่งโรจน์สกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
724 เด็กชายภูรินทร์  วริศรางกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายสุชัชญา  ศุภวชิรานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
726 เด็กหญิงณัฐธิกร  จันทคุปต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
727 เด็กหญิงเฌอลินย์  เกศปรีชาสวัสดิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
728 เด็กหญิงรยาพร  ปานปรีชา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
729 เด็กหญิงนิชาภา  สุวรรณชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
730 เด็กชายกษิดิศ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พรมตะพาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงเกศร  อุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
733 เด็กชายคุณาณัฐ  คูศิริวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
734 เด็กชายปภังกร  ดินจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
735 เด็กหญิงธนัชชา  แก้วชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงพิชชาภา  แซ่คู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
737 เด็กหญิงวรนิษฐาพร  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เกียรติโชคสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
739 เด็กหญิงอัญชญานิศ  พูนศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
740 เด็กชายวรรษตะวัน  ปราณีตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
741 เด็กชายธนิสร  วิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
742 เด็กหญิงกวินทิพย์  ศาสนนันทน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงวรัลชญาณ์  ฐิระพงศ์ณธี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
744 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  วาสุเทพรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงอชิรญา  สมุทระเปารยะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายบุญพัฒน์  พัฒนขจร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายตฤน  จันทร์อร่าม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
748 เด็กชายกนต์ธร  เชื่อมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายปิฎก  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงพิมมาดา  นาคพวง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายสุทพาพงษ์  พานิชยิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
752 เด็กชายสุวิจักขณ์  เต็งศิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กชายสิรวิชญ์  สีห์ชัยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายเจตณพงษ์  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
755 เด็กหญิงไอลิสา  ปรีกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายพลนรากร  จิรกฤตกุลธน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กชายรัตนพงษ์  คงสุดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สัตตานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงปราณปรียา  นิ่มขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงธนพร  เอื้ออภิธร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงณิชนันทน์  ธรรมสุธน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายธนทัต  เอื้อไพโรจน์ถาวร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กชายฉัตรชัย  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงอนิตา  สนธิ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายเมฑาสิทธิ์  อุทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงณัฐณิชา  โคตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายสรรเสริญ  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงชลนิภา  ลวดลาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กชายปราชญวัฒน์  สินธุ์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายวงศธร  นวลใย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงอนัญพร  โพธิ์หมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงโสภิษฐรักษ์  ภักดีดำรงเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงณพิชยารัตน์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายภูธาฎา  การพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
775 เด็กชายเยี่ยมภพ  ใบโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงคัณธมาศ  อติโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงกรวรรณ  อนุเสถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงนวพรร  จิตพิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กชายณัฐปคัลภ์  เผยโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กชายชยพล  กมลมณีรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
781 เด็กหญิงกรวรรณ  ผอนนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงกัญจนะ  กอพลูกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กชายกรภพ  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
784 เด็กหญิงทศพร  จ่ามมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กหญิงณิซารีย์  อาจน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงจิรภัทร  ทีปกรกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงวรรธน์อร  จินดาบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
788 เด็กชายกฤตภาส  พลคราม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กชายกษิดิศ  แสงใส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กชายณัฐชนนท์  โยธาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายธงชัย  จิตรแม้น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงชนิญชิดา  นาคหฤทัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงเบญจอิสรีย์  ขอย้ายกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงศศิมาพร  ไม้เท้าทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายธีรเมธ  ขอเงินหลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กชายรพีภัทร  ประไพวัชรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงชลธิศา  ปาณาราช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กชายศิรากร  แสนกวีสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
800 เด็กชายธีรเมธ  เอียการนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายวชิรวิทย์  สังขกุลมาลา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายศักดิธัช  มาตรโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
803 เด็กหญิงพรชนก  ศิริปรุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
804 เด็กชายกฤติน  ศิริบุณนภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
805 เด็กชายภูดิท  รวมใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กชายสิรวิชญ์  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กหญิงบุญสิตา  จริงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
808 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์ใต้ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายภัทรบุตร  ทวินันนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
810 เด็กชายอัครปวิชฒ์  วิเศษวงษา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กหญิงเมธาวี  อุ่นจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
812 เด็กชายสองเอก  สักบุตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กชายวรินทธิ์เทพ  สีหเนตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กหญิงนงณภัส  พิมเสน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายศิรวิชญ์  โพธิ์ทองงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายธนภัทร  รัตนะนราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายพศิน  หงษานุภรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กชายณัฐกิตติ์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงธันย์ชนก  บุกขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กชายพันธุ์รัช  ภูวศิษฎ์เบญจภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงรมิดา  เกลี้ยกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงพันธิตรา  จุลกะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อำไพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงกรกนก  ชิลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายพูนสวัสดิ์  แก้วนิมิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กชายตันติกร  ดีด้วยชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงปิยะฉัตร  คงศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงซิตนี่  วงศารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กหญิงวรพิชชา  วรธงไชย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงนภกุล  ธรรมวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงวชิรากรณ์  ท่าพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทัดวรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงวีรวัลย์  หมวดครบุรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงณิชานันท์  ไกรฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กชายอิทธิพล  ศรีกาสี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงธัญย์ชนก  เชาว์กลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงรวิสรา  ศรีรัตนลิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงปาณิตา  ศรีใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงณิชา  ป้องมิตรอมรา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายนรภัทร  นินนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กหญิงอภิชยา  พันพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
842 เด็กหญิงอารยา  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายศุภกฤต  สำรวจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
844 เด็กชายธนกฤต  โคว้พินิชชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
845 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  มาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
846 เด็กชายปสวัชร  หารกิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
847 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิพัฒน์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
848 เด็กหญิงอาตรี  พรหมสูตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
849 เด็กหญิงณัชชา  ขุมพุทรา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมนอณิกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายศิรพัศ  โพธิชาญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
852 เด็กหญิงนันทภัค  แสงโคตร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
853 เด็กหญิงธนัชรมย์  โพธิ์สีมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กชายสรวิชญ์  สุ่มมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
855 เด็กชายณภัทร  โรจนชีวาคม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
856 เด็กชายภาวัต  พรวนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
857 เด็กชายภูริช  ลามศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
858 เด็กชายพัชรดนัย  รุุจิฉาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายธิติ  สันติลินนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายสหรัถ  เดชสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงอสมาภรณ์  น้อมเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงพีรชญา  ลิ้มมหาคุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงธัญรดี  วงษ์พิทักษ์โรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
864 เด็กชายภูมิพิรัชย  พันพินิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงวิจิตรา  สิงหวรางกูร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงธีรดา  อุดมเจตจำนง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงทองนพคุณ  พัฒนชัยวงษ์คูณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายศิวกร  หาปัญนะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายธีรัตม์  สันติลินนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงชวิศา  ธนากูลพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
871 เด็กชายศุภกร  เอกศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายณัฐภัทร  สงวนสิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงธริตา  โศภิษฐิกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงกุลละปรียา  วิศรุตวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายกฤติน  สมานมิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงเณศรา  เอียจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงทัชพิชชา  จิตลดาพร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงปัญญาพร  สุขสร้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายธีทัต  แสงอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายพีรดนย์  ชุติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงพิชญาภา  เมธีกสิพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงธัญญษา  ชอบบัว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายธนชาติ  ประภาสะโนบล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงเขมจิรา  ชัยเจตนากลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงจันทราวีร์  จีนมะเริง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงนภัสกร  ตามเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายภูมิรพี  เชาว์วันกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงฐิตาพร  คงสัตย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงธีวรา  อุพลเถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายณัฐนันท์  แย้มกลีบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงอชิรญาณ์  หอมมาลา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงธนพร  จันทร์เปรียง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายสรวิศ  เสรฏฐพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงสุวรรณภูมิ  ชุณหโอภาส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีธรรมพินิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงนัทธมน  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายธนัท  หิรัญชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายยอดภู  วิบูลเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญวัฒนานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงนัทธมน  ภัทรดลย์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงปัณฑารีย์  จัตุกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ส้องสะโดม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยะสุทธิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงธนกรณ์  ดวงสุดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงธนัชชา  เกิดสาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  อุตตมะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายปริพรรษ์  จันทร์คุณาภาส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงณัฏฐกมล  แก่งทองหลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายกฤษดา  บูรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายภีมวัศ  อเบอร์โครมบี้ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายชนทัต  สุขศรีนาค โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายปฏิภาณ  ปอกกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงปฏิมาพร  ถันอุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงภคพร  บุญเสถียรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงวนชล  มงคลรังสฤษฏ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงอรณิชา  รัตอาภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายธีริช  ด่านกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงณิชาภา  เครือวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายบัณฑิตวงศ์  พุ่มมาลา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายพงศกร  สมบูรณ์สุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงบุญนิศา  บุญแช่มชู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายธรรมสรณ์  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายปรเมศ  อาจปุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายสุชาครีย์  ศุภนิทัศนากร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงธารทิพย์  จอมกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายศุภกรณ์  แสงศิรินาคะกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไชยประพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายอรรถพล  พุ่มพวงเลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงกมลธร  เหิดขุดทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงภัทธภร  พรโสภิณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายณัฐวีร์  ชื่นบุญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายธนภัทร์  นามอาษา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายภัสกรณ์  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายปวริศ  ผลอำไพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงศศิวิมล  โพธิบัติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงกฤษญา  ศรีอุทัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงกิติญากาญจน์  กะการดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงวรรณธราพร  ชดกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงอภิสรา  โสภะสุนทร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงนพเก้า  ตัชชนานุสาณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายสุรเกียรติ์  วศินธนาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงภัทราภร  บุญรำไพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงศิวาพร  สาริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงสรัลชนา  พลอยจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงนัทนา  วิมลธรรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงทิฐินันท์  สอบกิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงจิดาภา  ปัดสระน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงเนตรนันทินี  คนคล่องพิชญะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายภัควัฒน์  พันธุ์ตัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายชีวันธรณ์  มาเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายปริญญา  โกจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงนภสร  ชัยบ้านกุด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงสุชานันท์  อาบสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงธัญชนก  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงสิรามล  มงคลชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงศิรินภาภรณ์  พยัคฆพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายภัคศรัณย์  กลิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายปวริศ  ถมจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อัศยเผ่า โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายโชติวัฒน์  บรรจงปรุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงณัฐญดาบุญ  บุญญาพิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงอชิรดา  ลมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงนันทัชพร  ชำนาญกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายภูวิศ  แก้วกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายวิชรวิชญ์  เทียมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายธนวิชช์  สุรโยธี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงณิชารีย์  เริงสนาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายดลธีร์  บำรุงไทย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงกิรณา  ดารา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุยทั่ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายพัทรดนย์  พิมพ์โคตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายนวพล  แตมสำราญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เทียมโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงกฤษฎ์ธฤตา  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงวชิราพรรณ  คำพรมราช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงธิญาดา  วับสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงภิตินันท์  วงศ์ฐานเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงปาณิสรา  ทุริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงปัณฑิตา  โตมรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายสิรวิชญ์  สุบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กชายบดินทร์  ธีรานุพัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กชายสิรภพ  พงศ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายญัฐวิชช์  เลิศธนันพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงสุรดา  ศรีสอ้าน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงชนากานต์  เครือประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงนริศรา  ขุนเณร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงณัจฉรียา  ตุ้ยเต็มวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงวรุณพร  พยัพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงปานชีวา  ชาลวนิชสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายพันธุ์พิพัฒน์  จิตรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายการัณยภาส  อึ้งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีวัตนกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กชายปัณณวิชญ์  กีรติอนันต์พร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงกุณฑิกา  จุลฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายชนทิวา  ชนม์ชนกบุญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงนับพันพร  พูนธนางกูร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงอภิปรียา  ปวบุญสิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงสิดารัศมิ์  สุบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงปัณฑารีย์  บุญทีไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ม่วงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายชินบวร  ไพบูลวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายวิชชากร  จิระเพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายจิราวรรณ  ดีพลงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงณัฏฐาฏา  พัดเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พลอยุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายชัชพิมุข  ภูราศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงธรภรณ์  แพทย์เกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงสุชานาถ  โตนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายพชร  เจียนจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายอาสาพัห์  วงศ์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายปัณณทัต  ลันวงษ์สา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงธนภรณ์  สุขมงคล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายศักดิ์ดา  โค้วเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงชนากานต์  พงษ์ประเทศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายนนทพัทร์  พ่วงรอด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายศุภกิตติ์  เดชสัจจา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงธนภัทร  สุขพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงบุณยาพร  ทิพย์ศรีพร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงวชิรญา  วชิระอังกูร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงรวิปรียา  พงษ์นิรันดร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงฐิตาพร  อยู่ดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงนภัสนันท์  เจริญวัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงอรษา  วัฒนะกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายอธิศ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงชัญญษ  เหลาใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงปณัญญา  หวังประสพกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงปาลวี  ชวนงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงปัณฑารีย์  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงสิริกาญจน์  สวายประโคน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงจารุกันต์  จารุการ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงลลิตภัทร  ลือสัตย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงพรนภัส  นวมโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายจิรัถกร  ศรีโญยศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายรพีภัทร  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงวรินทร  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์  เกศปรีชาสวัสดิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายเชาวภัทร  อาศัยสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายสิริณัฏฐ์  ยอดจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงพัสวี  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายวรรณทัช  ชลอกกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สมนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายธารินทร์  กีรต์อุไร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายนภพล  ลมุลพจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงสุกฤตา  ตันตมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงสุธิมา  วรรณโพธิ์กลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงนัฐทภร  พรมดวง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงณัฐกานต์  สินมะเริง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงพิสชา  สะแกทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงวีรินทร์  คุ้มพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ศรีทองสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  แก้วทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงปัณณพร  ศรีแสนปาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงรัญชิดา  เชาว์มะเริง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายศรัทธา  สุทธิปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายโสกณวิชญ์  อุดมพรวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายวรนัย  รัตนาลัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงพิมพ์เนติ  ไพบูลย์วงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงปัณชญา  ชัยธนะกาญจน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงรดา  สิริจินดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงปัญญวีร์  พงษ์ดนตรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายกฤตรัฐ  ทิพย์สุนทรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายณัฐภัทร  พุทธรวี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายนันทิพัฒน์  ประจวบสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กระโจมทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงธัญรัศม์  อิทธิพัทธ์นพกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงรตนพร  คูณขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงอรอินทรา  ไชยธง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายณธัมมจักษ์  ภักดีดำรงเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายสรวิชญ์  แกลงกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายพศวีร์  เวียงวีระชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงรติกานต์  เติบกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายฉัตรชัย  โสตถิภิญโญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายวัศพล  ปะกำแหง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงนภาพร  เดชพร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายพงศ์ปณต  กิติสากล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายดนตรีคีตะกร  พรศิวกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายสิริวิชญ์  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายอนันตชิน  เดชขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงสิรชญา  ศรีมะเริง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายศุภณัฏฐ์  วัฒนสุนทรสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงศศิภา  เดชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กิติรัตน์ตระการ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงภริชญา  ฟุ้งเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงปานรดา  บุญชุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงปิญชาน์  แสงเย็น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงปรียาพร  จอมเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงบุณฑริกา  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายพงศ์กวิน  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายภูมิพัฒน์  เทียนพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายณัชพล  ถนอมพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายรุจิภาส  กระโทกนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายอาณกร  หัสดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงณัฐพร  นิตพน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายภัทรพล  บุญเครือบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายอนภัทร  ประทีปทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงชลิตา  ศิริโสภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายจักรภัทร  พันธุ์มณี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายทีปกร  สิทธิพรรณโยธา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายกฤตฎิ์ตฤณ  โคว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายพงศ์ณภัทร  เงินสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายสิรธีร์  องอาจไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายธนกิจ  วิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพนยงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อนงค์นวล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงชนิสรา  ปัญญาเอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายปิยะศรัณย์  เสนาสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายนิติศักดิ์  ธิติเจริญโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ผดุงตาล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงวชรพร  วิเนตรสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงมีนลินญ์  วรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงคีตภัทร  เวทยะเวทิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายวชิรวิชญ์  ธานีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายธนวรรธน์  พูนภิญโญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงกานต์สิริ  ชัยศุภลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงขวัญข้าว  คุณคุปต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สอนใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายชนนน  ปัทมสูตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงศรีณย์พร  โพธิเกษม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงกฤษณา  ณฐาคำโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงใจฟ้า  แก้วตาปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายพชรพล  จิตรโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายญาณภัทร  วีระชัยรัตนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายญาณภัทร  สิงหา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงชัญญานุช  จงรับกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงมนัสชนัญ  วิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงอชิรญา  งดสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายพัทธนันท์  ขำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงพริมา  อรุณนวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายวีรภัทร  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงลีลาวดี  ชูช่วยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงภิญญดา  เตโชธรรมสถิต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงจิดาภรณ์  นวลฉวี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายคณพศ  พิมพ์ปรุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายพิพัฒน์ภาดา  นีพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายณรัฐ  ถาวร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงภวิกา  อ้นสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงสุวิดา  อินทรกำแหง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงณัฐหทัย  แก้วกลิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายชนาภัทร  บุญสมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงดลฤดี  สวัสดิ์นฤเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายฐิติภัทร  จรภักดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงธนัชพร  ถันพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงพลอยสวย  ทาศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงวิชญาพร  โชคชื่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายธัญฐสรร  ช่วงงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายวงศธร  เทพกมล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายณัฐวัฒน์  รัตนกาญจน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงศวรรยา  สมสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายก้องกวี  แก้วมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงธนารีย์  วิเชียรดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงภรณ์ลภัส  บุญรังศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายอัครพงษ์  ศรีสกุลเตียว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงจิดาภา  รองพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายวรภพ  มีวาสนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายสุกฤตา  เวสนุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงฌานิศา  เขยผักแว่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงจรรยวรรษน์  กิตติโสภาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภูกิติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงจิรัชญา  สันทัดพร้อม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงเปรมวดี  นาควิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงสุทธิดา  สมสอาด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายธีรพล  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายนทัธร  กู้พิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงปุณยาพร  โพธิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงญาณิศา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงธีรดา  อนันต์พุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เอียมสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายภานุพงศ์  นองวัตร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายศิวัชญา  แกลงกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงคีตกานท์  ตาเกิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายธนกฤต  บุญญพิธยางกูร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงพิชชาพร  สิทธิเวช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงกรรวี  วิภากร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงญาณินท์  แก้วดวงดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงสุภานัน  ชำนาญนาค โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายธัญญธร  เชาว์วัฒนาพินิช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงทินปภา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายภูวรินทร์  ไตรจักรปราณี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงสิริยากร  ช่างปรุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงอาทิตยา  กองเฉย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงไธริณ  ปพรวรกมล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงกมลชนก  ปัดสระน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายกษิดิศ  ตันดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายศุภวิชญ์  เกิดสีทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายนันธิพัฒน์  นวลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงนัฐธิดา  หาญกล้า โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายวริทธิ์  นาคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายศตชาติ  ปัญญานาสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงณัฐชา  ทองโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงบุญญิตา  ฉายะจินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายพงศภัค  สิงห์ช้างชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายกฤตธัช  เจริญรัฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายชัชชัย  กลึงพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายพีรณัฐ  ศรีประทุม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายณตฤน  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงชญานิษฐ์  โสภณวิวัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายสัณฐพจน์  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ทองสิริสิรินดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศุภเมธานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงอนันตญา  ประภัสชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงหทัยชนก  แซะจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายธนกฤต  วิเชียรดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายอัศมีเดช  ทองมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงณฐกร  พุทธรวี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายนวพล  จันคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงพลอยชมพู  พือสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายวัชรภัทร  จำปาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงทยากร  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงพรลภัส  มิตรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายอชิรวัชร์  ธรรมธาราณา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายธราธิป  แหวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงกชพร  วิบูลย์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงริว  เจตจำนงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงสุนิษา  ชิดนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายรุจดนัย  พลอยจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงณฐพงศ์  ศิริช่าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงจุริพันธ์  เสืออยู่สาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายกิตติภัทร์  กิตติพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายปวริศ  อิ่มวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงวริศรา  คูณขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงณัชชานิษฐ์  แก้วทองหลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงภคพร  ช่วยงาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายธนดล  วัชรวิชานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงอรทัย  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงฉันท์ชนก  ทินกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงรุ่งวิชัย  ปลื้มจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายกันตพงศ์  กิตติวณิชย์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงพัชรพร  จรโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงวิชญาดา  แชจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงอารยา  ปราณีตพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงธัญวรรณ  เรืองจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงพรพิมล  พิชิตรณชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงประภาสิริ  จอมส่อง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงชญานิศ  คุ้มหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายเปมิกา  แก้วปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงภคอร  เสริมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงโยษิตา  ลากุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงชยามาศ  คูศรีพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงอภิษฐา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงกนกทิพ  ไชยเทศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายธนัช  วิมลวัตรเวที โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงสุธีกานต์  พิศนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายกฤตยชญ์  บุทเสน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายจุฬพัฒน์  ถุนาบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงพรนริทร์  เอกศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงณัฐญาดา  อำภารส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงศุจีภรณ์  ดำริสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงสุพิชชา  มาลัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายกฤติน  เทียมครบุรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายศุภณัฐ  พานิชยิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายธนวัฒน์  ธนะพีระพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงภวรัญชน์  บูรณางกูร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงพลอยวลัญช์  เย็นสนิท โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายรพีพงศ์  ศุภธินีกิตติ์เดชา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายณัฐวัตร  พงษ์เสถียรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงกุลรดา  เก่งนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายณฐพงศ์  วินัยชาติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์ด่านกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1263 เด็กหญิงพิราอร  บุญทีไธสง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1264 เด็กชายกฤตภาส  ขวัญเกษม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1265 เด็กชายณิชารีย์  สารฟอง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1266 เด็กชายภัทรพงศ์  ไกรวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงพัทธนันท์  ตั้งไพโรจน์วงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1268 เด็กชายชยพล  มหาแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1269 เด็กชายอริย์ธัช  ดาวงาม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1270 เด็กชายธปนนท์  โสภิตลี้วัฒนา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1271 เด็กชายนัยพ์ภัทร์  เงาหพูนรังษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1272 เด็กชายปิยากร  จีนออน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงชนัญชิดา  ัชัยศรี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชัยศรี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1275 เด็กชายธัญสิษฐ์  พงศ์หล่อพิศิษฏ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1276 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เลิศสวัสดิ์วิชา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงณัฐชานันท์  มารยาท โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงอทิชา  จินตวัฒนกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1279 เด็กหญิงปริณดา  ศรีประทาย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1280 เด็กชายวิชญะ  น้ำจันทร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1281 เด็กชายณัฐดนัย  ชูตระกูลวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1282 เด็กชายธนกฤต  คีรีกิจขจร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงญาณิน  เจสันเทียะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1284 เด็กหญิงปวีณรัตน์  บริบูรณ์วงษา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1285 เด็กชายอชิระ  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1286 เด็กหญิงหทัยลักขณ์  บุญเรืองศรี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1287 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีประวรรณ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1288 เด็กหญิงปุณฑริกา  งามพลกรัง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1289 เด็กหญิงสุชานรี  เข็มทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1290 เด็กชายธนโชติ  เยี่ยมสระน้อย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1291 เด็กหญิงปอณรัตน์  วินทะไชย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1292 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เตชะพรอนันต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1293 เด็กหญิงฑิตฐิตา  ประเสริฐศรี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1294 เด็กหญิงนิสิตา  พุฒทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1295 เด็กหญิงรินรดา  ตั้งศิริวัฒนวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1296 เด็กหญิงชัญญานุช  ชำนาญกิจ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1297 เด็กหญิงปัสสณา  ยอวิทยา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงรดามณีรักษ์  อ่อนน้ำคำ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1299 เด็กหญิงจีรชญา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงณัฏฐ์ชนัน  ธนอุดมประภัทร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1301 เด็กหญิงธันยพร  เลาหะภควัต โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1302 เด็กหญิงนมิดา  ล้อมงคล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1303 เด็กชายณัชชนน  อโณทัยไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1304 เด็กชายกษิดิศ  ศรีทองสุข โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1305 เด็กหญิงวรภิญญา  กิตติศิริประพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1306 เด็กชายชวนากร  บรรจงจิตร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1307 เด็กชายวรัณยู  เกิดนอก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1308 เด็กหญิงประภัสสร  นำแสงกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1309 เด็กหญิงณรัญญา  บุญธัญกรณ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1310 เด็กชายภูมิวัฒน์  ปาลวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1311 เด็กหญิงวรวลัญช์  กิตติศิริประพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1312 เด็กหญิงพลอยศิริ  โกสุมาศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายอชิรวิชญ์  ศิริสุรักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 นายพีรดนย์  พิวิยะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 นางสาวปนิดา  ไพจิตรประภากรณ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงธัญธิตา  อารีเอื้อ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 นางสาวณฐพร  ธรรมโสภารัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายณัฐกิตติ์  ธรรมโสภารัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงนันทภัค  เจริญสุข โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 นายปภาวิน  เชยชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงณัฐณิชา  กระแสร์ตานนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 นางสาวญาดา  ธรรมจริยาวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงชณัญยา  สุดาทิพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายฎีกาเพชรแท้  ศรีเจริญ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงนุศรินทร์  การพานิช โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงนุศรา  การพานิช โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 นางสาวนัชชา  เอื้อสุวรรณา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงธิญาดา  เหรียญทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายพสิษฐ์  โวศรี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงน้ำเพชร  อินถารต โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 นางสาวจิตตา  สาธร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสียมไธสง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงณัฐวรา  แย้มประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงฐิติวรดา  ธนสิทธิ์บวร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงวิศัทวรรณ  ปานมาก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายสิทธิเดช  ดาศรี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายภัทรพล  แซ่เล้า โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงวิภากมล  แวววุฒินันท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงภิรดา  บุญรัมย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงวริศรา  ระดาไสย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงชญานิน  เชื้อสุพรรณ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงจิรัชญา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงณรดา  จะชาลี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายอินทัช  สุขอนันต์ชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงณรัญญา  บุญธัญภรณ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงขวัญรดา  คุรุเสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงณิชา  ศรีประทาย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  นามธง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงอรกัญญา  กริชปรีชา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงกมลชนก  บุญหลง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงพรนภัทร  วอกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงณิชา  ทรัพย์ไพศาลสิน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงฉัตรีกาญจน์  ผลอุดม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงชาคริยา  ขำพรมราช โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายวสวัตติ์  ทิศรักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงจิดาภา  สุธรรมเทวกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงลัดดาวดี  ตั้งปฏิพัทธ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายณัฐวัฒน์  พางาม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายกันตภณ  สำแดงฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงนรีกานต์  พานอนันต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงสุชญา  สายจะโป๊ะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายกษิดิส  ศรีทองสุข โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์บุตรดี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงเอมมิตา  ขาวหมื่นไวย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงจิรัชยา  แจ่มกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายกันตินันท์  ม่วงไตรรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงปิยพร  จึงพัฒนาวดี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายเจษฎา  อังสุนันทวิวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงบุญมาดา  ดีปราสัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุทธรัตนกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงนานา  วาตานาเบ้ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายภูมิหิรัญ  ศรีสาระ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายวัศพล  ฉัตรสอน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมใจ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายคณากร  ผิวนวล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงปรนันท์  บุญเกษม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงจิรประภา  พิรารักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายอชิรวัชร์  ดุษฏีประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุตรโคตร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายพุฒิพงศ์  รัตนพงษ์วณิช โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงณัฐรินทร์  จอมงูเหลือม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายสิรวิชญ์  บูชาชัชวาลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงสมิตา  ริมใหม่ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายศาสตร์ศิลป์  เมธานุวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงวีร์สุดา  แพปรุ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงธนพรรณ  ละเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงพลอยชมพู  ดีรุ่งโรจน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงกุลจิรา  สายปาน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายชนาธิป  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โรจน์นิรันดร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงนภัสวรรณ์  พิชัยลักษณ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายอาชวิน  วงษ์สวาสดิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายปิยะนันท์  บุตรวิชา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  อัจฉริยยะเมธากุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงธนภรณ์กนก  ธนานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ธีรปัญญากุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงปุณณภา  เร้าสูงเนิน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายชนาธิป  กระออมกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงณัฐชา  จอมสูงเนิน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงสุธินี  อุตรวงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงปุณญาภา  ธีรสุทธิกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายเมธีพัฒน์  วลัยเสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายวิธวินท์  โรจน์นิรันดร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายพสิษฐ์  อิทธิพันธุวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พงษ์ศิริโสภาพร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงธมนวรรณ  โอภาสตระกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายณัฐธีร์  ศรุติเจริญวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายฉัทปนัย  ชาวคอนไชย โรงเรียนมารีย์วิทยา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายภพสุข  สุเมธเชิงปรัชญา โรงเรียนมารีย์วิทยา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงปทิตตา  รัชตชัยยศ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.6 คณิตประถม
1411 เด็กชายศิวกร  เมธปรีชากุล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.5 คณิตประถม
1412 เด็กชายณภัทร  เมธปรีชากุล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.4 คณิตประถม
1413 เด็กชายบุณยวัทน์  อริยะวัฒน์กุล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงสุราภา  ปัญจภักดี โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงภัทรศยา  ไชยมัชชิม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1416 เด็กชายปภังกร  แก้วใสธัญกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปั่นสันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงณัฎฐนิตา  สุรเดช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงพิมพ์นาวา  เพชรสุรีย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1420 เด็กชายณัฐภัทร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1421 เด็กชายนวกร  ยศสุนทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงณัฐนรี  โนรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงอังเกล่า  เวเบอร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงวิชญาพร  อรรถธีระพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1425 เด็กชายต่อตระกูล  ละมูลพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงอิสรีย์  กิตติศุภเศรษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงนภัสสร  เชิดฉาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงพรสุดา  สุจิณณานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงปิยะลดา  สนร้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายศุภณัฐ  ดวงตาทิพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงจิตรลดา  จงนันทนาวนิชย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงญาณินท์  ไตรยาวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายภคพล  โตมรศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงปาริชัชชา  ธีรานุพัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายธนภัทร  ตันติประภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงอุษณา  ถาวรคุณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงรุ่งนภา  ครบปรัชญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงภาณินนุช  ฉัตรพัฒนศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายปิติพัฒน์  ปริญญากุลเสฎฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงนนท์น้อง  ก่อเกียรติสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายสุธินันท์  พิณจะโปะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงลักษณพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 นางสาวกวินทิพย์  สฤษชสมบัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงชนนาถ  พรหมมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงจิรกานต์  รักสกุลพิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แต่งแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงพิมพ์นารา  จีรเดชชยานันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายชยุตพงศ์  อันสีละ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายธามกร  วงศ์พิกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายพลาธิป  พลสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงชีวธร  จันทะจร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายณัฐฐพัชร์  กาญจนพิมาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงมนสิชา  สังข์สนิท โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงชนันชิดา  ตั้งศรีเสรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงพรวันปิยะ  ภูธนประสิทธิ์กุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายกฤษณโชค  หล้านามวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงชาลิศา  ตาปิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายศุภกร  แสงรวีชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายวรชยุต  ดลพัฒนชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายพสุธร  ปรุงเกียรติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงพรอธิษฐาน  ลิ้มพงษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สนอุป โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายวีรวิชญ์  วันกิ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงธัญวรัตม์  คงมั่นกลาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายภูมิพลัง  สิริพูนทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายอริย์ธัช  สังฆโมลี โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
1467 เด็กชายภริน  มหาพฤกษพงศ์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงลลิตา  ทองยินดี โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงกิตติมา  แก้วสระศรี โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงศุภสุตา  รักกิจศิริกุล โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
1471 เด็กชายพิสิษฐ์  แท้ประสาทสิทธิ์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รักกิจศิริกุล โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
1473 เด็กชายภูวิช  อุฑารสกุล โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
1474 เด็กชายกรภัทร  เอกพงศ์เมธี โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
1475 เด็กชายณัฐชนน  โพธิืเกษม โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
1476 เด็กชายธีรุตม์  ตั้งศิริภิญโญ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงสินินันท์  วิริยะกุลนันท์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
1478 เด็กชายปัณณธร  กาญจนไชยนันท์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
1479 เด็กชายปริญ  ประพฤทธิพงษ์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงชัญญา  ไชยรุ่งเรือง โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงปภาดา  อนันตะเศรษฐกูล โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กชายปีติพันธ์  อิทธิวิศวกุล โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายกัณฐกะ  ปัทมศรีรัตนา โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงสรัลภัค  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงบุญรักษา  ศรีโพธิ์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงพนัสวีร์  เสียงชอบ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงพัทธนันท์  กาญจนไชยนันท์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายธิติเวท  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงพนาวีร์  เสียงชอบ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงณิชารีย์  วชิรลาภไพฑูรย์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงเบญญารัตน์  เจสสิก้า ทองพิมาย โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงชนากานต์  นามประสิทธฺิ์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงพรชนก  มาลีวงศ์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงสุนิสา  จันดากุล โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1495 เด็กชายวสงกรณ์  งานวิไล โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1496 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ประสิทธิ์พันธุ์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1497 เด็กชายพันธวัสส์  คู่สันเทียะ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงปุณยาพร  ยะวงษา โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1499 เด็กชายธัญเทพ  กลมกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงวริศรา  สนิทวงศ์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงปวิภา  ร้อยครบุรี โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1502 เด็กชายธัญญธร  กันดี โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1503 เด็กชายชญาณิศา  เกรียงนพวิทย์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1504 เด็กชายต้นกล้า  สุขพงษ์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงศิรภัสสร  สนโศก โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1506 เด็กชายองอาจ  จันทรา โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1507 เด็กชายฑีพาคิมม์  เสาร์สูงเนิน โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงสไบแพร  สิทธิเวช โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงประภัสสร  งิ้วกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงศศิกัญญา  ดีทั่ว โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงศศินันท์  โอภาโส โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1512 เด็กชายสุรวีร์  กิ่งงานพริ้ง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1513 เด็กชายฉลองเกียรติ  ลี โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงฐิติมา  สิมมา โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1515 เด็กหญิงสุรัชดา  รีวงษ์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1516 เด็กชายธนกร  ต่ายครบุรี โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1517 เด็กชายวรวิบูล  ทองคำ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1518 เด็กหญิงวรรณภา  พิรุฬห์วัฒน์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงสิริวิมล  อินทรหะ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1520 เด็กหญิงผุษฎี  สุวรรณกล่อม โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1521 เด็กชายธนวัฒน์  วังนาดี โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1522 เด็กหญิงสุภัทรา  อาชญาชา โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1523 เด็กชายนรภัทร  นรดี โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
1524 เด็กหญิงแทนขวัญ  เจริญรักษา โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงชนานารถ  พึ่งไพร โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
1526 เด็กหญิงปิยวรรณ  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงรวงข้าว  อินทร์ทองหลาง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงปานทิพย์  แก่งกระโทก โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงรุ่งนภา  เหลาซื่อ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายพันธรัฐ  กิจวัฒนชัย โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงนรินทิพย์  แฉล้มในเมือง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงธารินทร์  ฝากกาย โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงอภิฤดี  นิลมัย โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงธณภัทร  คงสนิท โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1535 นายสุรเชษฐ์  ฝากกาย โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงนภัสนันท์  คุ้มญาติ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงอภิชญา  เจทะโร โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กชายนราวิชญ์  อาศัยราช โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กชายกฤษดา  แก้วพุ่มพะเนา โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงรุ่งนภา  อิ่มถาวร โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กชายสพัชญ์นนทน์  รักษาราษฏร์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงรัชนี  ปิบไธสง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงปุณพิกา  เม่นทอง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงภัทรมน  แสงรุ่งดี โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงกรรณิการ์  เดิมลา โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายนฤมิต  แสงกล้า โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายณัฐภัทร  ผิวทน โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายวงศ์ทนง  แก้วกาฬ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงพิริยากร  แก้วคูนอก โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงตรีชฎา  ต่วนกระโทก โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงบุศยรินทร์  ปานบุดดา โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงอภันตรี  วันทนิตย์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงปุณยนุช  ดีสุด โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  คำภาวินิจ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายฮีโร่  ยิ้มเป็นสุข โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงณัฐนิชา  ราชบก โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงบัณฑิตา  ปลั่งกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายศักดิภัทร  ภูริวราชัย โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายชินโชติ  สิทธเวช โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายกิตติ  เฝ้าทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1561 เด็กชายฉัตรชัย  ขำเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1562 เด็กชายปุญญพัฒน์  คำรณฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1563 เด็กชายกิตติมศักดิ์  เขตกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1564 เด็กชายชยุตพันธุ์  เกิดคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1565 เด็กชายปภาเดช  วิชชาพิณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1566 เด็กชายธนกฤต  วงษ์ชาลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1567 เด็กชายวศศาสตร์  ชุ่มขุนทด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1568 เด็กหญิงพิชญนาฎ  ดอกพุดซา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1569 เด็กหญิงพัสน์นันท์  นิลวิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ผลาหาญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1571 เด็กหญิงพรนัชชา  ทราบรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1572 เด็กหญิงณัฐณิชา  รังษี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงศรุตา  อัจฉริยวิศรุต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1574 เด็กหญิงพลอยชมพู  ไพรวิจารณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1575 เด็กหญิงมนัสขวัญ  สวัสดิ์หว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1576 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุษยะมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1577 เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1578 เด็กชายปณปัญญ์  ศรีแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1579 เด็กชายเป็นไทย  คูณขุนทด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1580 เด็กชายณัฐชนน  ขามโนนวัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1581 เด็กชายศุภศิษฎ์  พูนสวัสดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1582 เด็กชายปฐวี  ธนัทโรจนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1583 เด็กชายชัชพงศ์  อู่ผลเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1584 เด็กชายพงษ์ณภัทร  กิ่งนอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1585 เด็กชายเตชินท์  บุญยศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1586 เด็กหญิงปิยธิดา  จงเจริญใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1587 เด็กหญิงจิลาวัลย์  ติยวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงชัญญา  วัลลิภากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1589 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อ่อนสันเทียะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1590 เด็กหญิงฟ้าใส  สิมธาราแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1591 เด็กหญิงอิงธาร  เจริญรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1592 เด็กหญิงปภาวี  จิรปัญจวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1593 เด็กหญิงสุขมาดา  ดีพลงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1594 เด็กชายนนท์ตะวัน  จันทรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1595 เด็กชายรชต  วงษ์มา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1596 เด็กชายชัช  เกียรติอำนวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1597 เด็กชายจารุพัฒน์  การงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1598 เด็กชายปญวรรต  ซ้ายโพธิ์กลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1599 เด็กหญิงปาณิศา  รัตนสังวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1600 เด็กหญิงวัลล์วิมล  ้เดชขุนทด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1601 เด็กชายนภัทร  ลีลามโนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1602 เด็กชายธิติ  ปังศรีวินิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1603 เด็กชายปุญญพัฒน์  กุศลรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1604 เด็กหญิงปุณณภา  โฆษวิฑิตกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1605 เด็กหญิงปณิฏฐา  ปิยะวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1606 เด็กหญิงสิริกร  สายไพศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1607 เด็กชายธีระพล  ชื้อรัตนากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1608 เด็กชายชัชชน  ลิ้มพงษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1609 เด็กชายชวิน  ศรีตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1610 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตอสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1611 เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1612 เด็กชายกมลภพ  ศรีแจ้งรุ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กชายกิตติพศ  มีมะแม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายพัชรดนัย  พักตร์จินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายกิตติศักดิ์  หาญยิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงภคพร  มุ่งแซกกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงฐิตาพร  เทพไทอำนวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงกรภัทร์  นวลพุดซา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงศิริพร  หลวงแนม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จิตต์พิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1621 เด็กชายธนากร  ประวัติวิไล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงเปมิกา  กุลกระจ่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงสิริยากร  ชำนาญหัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงรสสุคนธ์  ฤกษ์สกุลพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงกมลชนก  ทองยินดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กชายอัคคภพ  สรสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กชายภาสวัฒน์  เลิศโสภาพันธ์ สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.5 คณิตประถม
1628 เด็กชายกรภัทร  กิตติวรโชติ สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.5 คณิตประถม
1629 เด็กชายปิติวัฒน์  มีแสง สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.6 คณิตประถม
1630 เด็กชายมักซ์  นิลส์สัน สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.6 คณิตประถม
1631 เด็กชายศิระพัทธ์  วงศ์วิวัฒน์เสรี สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.6 คณิตประถม
1632 เด็กหญิงพิยกานต์  แทนหอจอ สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงศิรประภา  ทองคำ สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงอรบุษป์  แสงรัมย์ สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กชายอาชว์  พรหมโสภา สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงพรรณภัทร  กิตติวรโชติ สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงภานิษฐ์นันต์  อัศวินชัย นานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม