รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายฐิติวัฒน์  สุวรรณมาโจ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงศศินิภา  ทองสม โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงศิริวิมล  มงกุฎ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวิจิตรา  บุญกว้าง โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายธนชัย  สมทวย โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอนิตยา  โค่ยอินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ทองเหลือง โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจันทัปปภา  สุตะภักดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายเฉลิมพล  จัดแจง โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายพชร  สานาผา โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายศราวุฒิ  คงเหลา โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายธีระภัทร์  บุญเหลา โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกรกมล  เอ้เคน โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงอัญกร  สุขวิพัฒน์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงจีระนันท์  หลวงแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงอรัญญาณี  จูมโค้ว โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงพนิดา  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยสุนทร โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวอรุณรักษ์  บุตรโสม โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวนฤมล  ทองสัน โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นายสุรเดช  ฝ่ายพนอม โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายเนติพล  จันทะขิน โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายธีรวัฒน์  จำปาบุรี โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงศุวรรยา  ศรีจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงดลยา  สุวรรณมาโจ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงชุติมา  เมืองท่า โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงวจนะภรณ์  แสนไชย โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงนภาวรรณ  สุริจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงพิชาณิกา  สุวรรณมาโจ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงพิมมกานต์  สุนาคราช โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงอรวรรยา  คำผา โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทะพรม โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงสิริลักษณ์  บุญประคม โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงสุทธินันต์  สุทธิแสน โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงภูริตา  ผาโม้ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ตามขมิ้น โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงพิชชาภา  ตรีนิคม โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงจิราภรณ์  ยศไชยวิบูลณ์ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงมณฑิรา  ไตริน โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกนกนารถ  เครือเย็น โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงธนัชพร  ชมไธสง โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงขนิษฐา  สอพิมาย โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกฤตพร  พวงนาค โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีประเสริฐ์ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนารีรัตน์  โตดประโคน โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายธนกฤต  พลหาราช โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายนัทธภูมิ  ศรีฟอง โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงธัญชนก  โอ้น โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายจิณณพัชร  รุ่งเรืองเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงศิริประภา  จุลศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายสุทธิภัทร  ไชยขันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงเพียงธนัน  คำกอง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายชยานันต์  ลิงลม โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพรจากฟ้า  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณฐอร  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิถิระบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายอธิการ  ก้อนสิลา โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงอมรกานต์  ก้อนสิลา โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพาทินธิดา  ครุฑบิน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายวชิรวิชญ์  อนันตวรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงทรงภรณ์  ภูประทาน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายคฑาวุธ  อ้วนแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายภูริ  ไชยพร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงพิมญาฎา  ผาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ลวกุณ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัฐธิชา  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายชนกันต์  ลิงลม โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายณพจน์สกร  ภูประทาน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงปุณยาพร  ทัพวัน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายปุณยวัจน์  ทามี โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงมาริษา  รัตนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชนกานต์  เคี่ยงคำผง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพิชญนันท์  วงศ์เข็มมา โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายวรโชติ  คำจันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอรจิรา  เอกจักรแก้ว โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายปาลทัต  จันทจร โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายวณัตชัย  ขันทะชา โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายธนากร  วรราช โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายทิวากร  พันธ์มุง โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงศิริวรรณ  ต้นศรี โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงประภานิยม  อุระมา โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงมัณฑณา  เจินทำ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกิตติมา  โสมณะวัตร โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสิริรัตน์  คำใหญ่ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงชนิดา  ยะภักดี โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายสิทธิพล  คะลีล้วน โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงรัตติกาล  ประสงค์ดี โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงธนาพร  ขันทะชา โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงฐิติมา  คะสา โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงปรายรุ้ง  ก้อนกั้น โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คำใหญ่ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธิติวัสส์  ทิ้งสุข โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพิมสวรรค์  นันหล้า โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงศศิมา  ก้อนกั้น โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงศศิญา  ก้อนกั้น โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงชณิชา  โพธิ์สุ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพัชราภา  อิ่มถวิล โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนิกข์นิภา  ชาบรรทม โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงจันทร์จิรา  จวนแจ้ง โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายถกลเกียรติ  เดชโฮม โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงอลิษา  เกษมสินธุ์ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายพชรพล  ชาบรรทม โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายวงศกร  วาณะวงค์ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายภัทรพล  ยะสุรีย์ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายธีรภัทร  สีหา โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงสุธิตา  โพธิ์สุ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงนัยต์ญาดา  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงศรัณยา  ชาบรรทม โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงชนกานต์  ปานไธสงค์ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงธัญชนก  พลสรรค์ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำไธสง โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงชรินดา  การิก โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายจิรายุทธ  เกษมสิน โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวศิริรัตน์  เรืองสกุล โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายธนา  ผาแดง โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวทิพย์สุดา  วรกุมมาร โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวพิมพ์ชนก  หลวงโป้ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวสายพิณ  จันเหลือง โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นายธนชิต  อาสาวัง โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวณัฏฐภรณ์  วงศ์แก้ว โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายภูริภัทร  พรมวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงสุชานุช  ติยะบุตร โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงหิรัณยา  หล้าวิไล โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงกนกพิชญ์  โพธิ์สุ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงปรารถนา  โพธิ์สุ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงปิยนุช  ชัยบิล โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์ภักดี โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงศุจินทรา  โพธิ์สุ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงภัทราวดี  คานดง โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงปวีณา  เหล่าบัวบาน โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายธีรเดช  เดชโฮม โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงจินตพร  ขรรศร โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงจิรชญา  วรรณภา โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายบุญเลี้ยง  โพธิ์สุ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายประกฤษฏิ์  ชัยบิล โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงภัทรสุดา  ชัยบิล โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงฐานิดา  ชัยบิล โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงธันยาพร  แนวจำปา โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธณพัช  ทีขาว โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายมนัสชัย  ศรีหาเทพ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายรัชตะ  เสนานิมิต โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงกนกพิชญ์  วรรณวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุนทะวาด โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ติยะบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงเขมิกา  วันทอง โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายสมบููรณ์  โสภา โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายวัชระ  ชาดีกรณ์ โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงปนัดดา  มูลศรี โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายแก้วประการ  ชาดีกรณ์ โรงเรียนบ้านแค 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงกิตตินัน  วรดง โรงเรียนบ้านแค 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายเจษฎา  โสภา โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายบุญย์ฤทธิ์  อิ่มเต็ม โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายปุณณภพ  หอมคัก โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงวรรณษา  สีหาคำ โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายศิริชัย  เหมาะจูม โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสุกานดา  คัณทัษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพุทธรักษา  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงนงนภัส  โมยะ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงวิยะดา  ทุ่งไธสงค์ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงพานิตพร  ขุนไชย โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายรัฐศาสตร์  วงศรีชู โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายญัติพงษ์  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายรัฐภูมิ  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสาลิกา  วิชากุล โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอรกช  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพรชิตา  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวรรณวิสา  ชวนคิด โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงบัณฑิตา  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ก้านภูเขียว โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงอภิญญา  เจริญพร โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสิริวิมล  จิราพร โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปริยาพร  รังศรี โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงจิรารัตน์  ก่ำเสริฐ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงวีนัสพร  พรมคำ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอภิสรา  รังศรี โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายกนกพล  เรือนนา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จำปาซ้อน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายคมกริช  อินทริง โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายยศกร  โสภานำ้ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายอภิยุทธ  อ่อนพุทธา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงปาณิศรา  อินทริง โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายธีรพัฒน์  พันธุ์กาง โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายวรโชติ  สุทา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อุผา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายศักดิ์ดา  เลี้ยงเพ็ชร โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายสุทธิภัทร์  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงธีร์สุดา  ชมพุฒ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงอารียา  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงทิพย์สุดา  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงกนกวรรณ  นาโอพิมพ์ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เพ็งคำ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  สุทา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายวุฒิพงศ์  อุผา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายอภิสิทธิ์  เพ็งคำ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายปราเมศ  หัวใจ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวพรรณิกา  พันธุ์กาง โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวประภาวรรณ  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวกาญจนา  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวปัณฑิตา  สุทา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวพัณธิตา  วงศุพัฒ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวจันธณาพร  อุสาพรม โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงขนิษฐา  โทเตียน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เอื้องไข โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงภัทรวดี  บัวจัตุรัส โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงสุพิชชา  อุผา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนันจิรา  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายเอกพงษ์  เพ็งคำ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงวิรากร  เรือนนา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฐธิดา  จำปาซ้อน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพรนัชชา  อุผา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงมินตรา  คะดุุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวรัชญา  อุปศรี โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิยดา  ยางธิสาร โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสุวรัตน์  อุผา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสุภัทรธิตา  อุผา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสุพิชญา  จำปาซ้อน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงทักษพร  มหาไธสง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงปุญญิศา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงพักตร์วิมล  ธงยศ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายธนวิชย์  ภูวดลไพศล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายพชร  ชารีโคตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายคมสัน  บุญเทียม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประวุฒิ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงศิรภัสสร  โมยะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงพัชรธร  มหาวงศ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงณัชชนันท์  กิ่งจำปา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีวังไสย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายเมธัส  คะบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายธนวิชญ์  มณีศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายนนทวัฒน์  วงษ์สอาด โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงศิริลัีกษณ์  วงษาเนาว์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงนภัสสร  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายธีรธรรม  ไชยริบูรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายเศรษฐี  ตันดง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายสยาม  พี่พิมาย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงบุณณภา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงภัทรภรณ์  นันศรีบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงวิภาพันธ์  พงสุภา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงศิริณภา  ชีวสาโร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายคณาธิป  บุญเจิม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงปิ่นกมล  สายวิสัย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายนัทพงษ์  สามหาดไทย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายอัษฎายุธ  บุพศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายปริวัฒน์  ตีเฟื้อย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายเอกภพ  เวียงสันเทียะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงชลธิชา  เจริญขันธ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายพีรพัฒน์  หาทำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายอนุกูล  แก้วปีลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายจิรวัฒน์  กองเสลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายพีรวิชญ์  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายฐานะศักดิ์  คำผุย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงภัทรสุดา  มัยวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายกิตติภณ  โคตตะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกัลยา  ชนูนันท์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงฐิตินันท์  สุขวิพัฒน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงอินทิราพร  แก้วปีลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงวรัญญา  โนนริบูรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงเพชรดา  วงษาเนาว์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงบุษกร  คำใบ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายพงษ์ศกร  พุทธศาวงษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายธราเทพ  กองแสง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายนรรธฐวัฒน์  ทานะกาศ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายสุภัคพล  โพนศิลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายจิรเมธ  สอนสา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงปวิชญา  กองเสลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายวรภัทร  อุ่นกลม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายรักชาติ  สารสินธ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงสโรชินี  อนุวรรณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงรินทร์ธนัน  โชติศิวัชโตบุญ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงพิลาวรรณ  วัดแพนลำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงจิรภัทร  เมาะลาษี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายทินภัทร  มหาวงศ์นันท์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายวชิรวิชญ์  ผันศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายสิรภัทร  ป้อมศิลารัตน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ผิวหูม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายวัชรพงษ์  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายนนท์ปวิช  ทรงคาศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายปรัชญา  อุดานนท์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายพีระวัส  โคตะคาม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงนัทธนันท์  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงศิริโสภาพรรณ  ยะมา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงณัฐวดี  อุปศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายศุภฤกษ์  ใจอ่อน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงสิทธิศักดิ์  ฝ่ายทะแสง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายณฐกร  เหลาประเสริฐ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงสุพรรณิษา  หาดสูง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงพรรษวษา  ป้องทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายรณกฤต  มณีนพ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายกิตติพงษ์  เสนสุข โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงธัญวรัตม์  กองคำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายณัฐวุฒิ  กวนฮางฮอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงแพรวลดา  เอกพันธ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายกษิตินาถ  กุลภา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายธีรภัทร  ชมภูนุช โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงณัฐดาวรรณ  มันอาษา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายยุทธพงษ์  พิเดช โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายปิยเวช  ดงภูธร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายวรภัทร  สอนซ้าย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงกัญญนุช  ศิริพรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายศรายุทธ  ไชยกา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายธนโชติ  กับปินะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงปาริชาติ  เจริญชัย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงศดานันท์  เกษมสุข โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงปนัสยา  ขนันแข็ง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายนพวิชญ์  แก่นจันทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงวรรณพร  สันติ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายทีปกร  วงษ์ถาวร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายสิรวิชญ์  ภูอากาศ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายศิระยุทธ  มัยวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงสุวรรณ  โคทังคะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายพศวีร์  น้อยแสงศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์งอย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงชาญิกา  แพงสุข โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายธนกรณ์  ไกรพินิจ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงปาริฉัตร  คำจันดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธราเทพ  สุธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงวรฤทัย  นวนฝ้าย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายจตุรภุช  ฤทธิรงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงวรัญญา  หงษาขี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายภรัณยู  รังศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายชายแดน  เสนเพ็ง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงเมธนี  อุดมลาภ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงธธัญญา  โยลัย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายจิราพงษ์  หงษามนุษย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายรัชชานนท์  สุขวิพัฒน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายธนดล  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายอรรครินทร์  ไกรเทียม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายนฤทัตเมธา  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายศรายุทธ  มั่นที่สุด โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพรนภัส  ชัยปัญหา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ขรรค์ศร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงมนต์นภา  นามตาแสง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงภัทรวดี  เขียวสังข์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงมัณฑนา  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงอุมากรณ์  จันทร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงนภัสวรรณ  โคตบิน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงวริศรา  แก้วปิลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงโสภิตนภา  จูมทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายกฤษฎา  ไชยกา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพลชนัน  ต้นกันยา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ถาแก้ว โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายวราวุธ  สาซุเซา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงศุภิสรา  คำเปลี่ยน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมจันทา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายสิทธิพงษ์  อุผา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงน้ำอ้อย  เพลียเทพ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายปฎิพล  ประเสริฐสงข์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศิริวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงภัทรวดี  จุติยะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงศรัณพร  โมยะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงไอรดา  จอหอ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงวิชญาพร  จินดาศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  โงนศีรษะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงมาลี  ชม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณรรฐธิดา  เพ็งลุน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงอุมากร  วงษา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายภานุวัฒน์  พลสมัคร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายกิตติศักดิ์  สาเคดา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงวาสนา  ดันมีแก้ว โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสิริโสภา  ภูมิดา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปิยะมาศ  ภูโสภา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงวรนุช  ไชยต้นเทือก โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงระพีพรรณ  เงินจันทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงสกุลรัตน์  ประทุมรัตน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงวาริชาติ  นนทะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงสิรีธร  นัดทะยาย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงไอลดา  สิงห์งอย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายภาณุชกร  ศรศักดา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงรัฐพรวดี  รักษ์ชุมชน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายฐิติกร  ศิริวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงรุจิรดา  ป้องทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงศลิษา  บุญจบ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงศศิวิมล  สุพะสอน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงศศิวิภา  โคตตะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงเขมิสรา  วังวร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงแก้วกมล  วงษา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายเจษฎา  บุญเรืองศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงสริตา  ชะมาประโคน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายปิยบุตร  นันศรีบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายณัฐพล  ขรรศร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายณัฐดนัย  จันทะนันท์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงเกษมณี  ศรีษะมุข โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงกนกวรรณ  นันศรีบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงมุฑิตา  กนกวิทิตพงศ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงสุชาวดี  บริเอก โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายวิชยุตม์  เคนแสง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายภานุ  โพธิ์สุ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายพงศกร  บุญยะศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายธนาธิป  เพ็งคำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายปริญญา  ดาเยอ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายรัฐภูมิ  มะละกา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงศวิตา  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายจักรพงษ์  อินทะประเสริฐ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกุลปรียา  สุธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงอภิญญา  คดีเวียง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงธีร์วรา  บุพศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงวิภา  ไชยฮด โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายภูผา  แจ่มสุวรรณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงกรรณิกา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยฮด โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรมติ่ง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงอิศวรา  ขาวดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพลอยตะวัน  ธงไพร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงภัทรวดี  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายภรัณยู  ปิลาตี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพรพิมล  สานนท์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขรินทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงศรุตยา  หาธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วังวิสัย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพรชิยา  สัตย์ปัญญา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงวริศรา  มะแก้ว โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  อุดรวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงพนิตภัทร  ไชยสุระ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงสธนธร  ชาทองยศ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงธิดารัตน์  กองทรัพย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงหยาดทิพย์  เตะเส็น โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงหยาดฝน  เตะเส็น โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงวริยา  มณีพงศกร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายสิทธิศักดิ์  โคตะบิน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายกนต์ธร  ต้นกล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกรกนก  อินทะศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนะโสภา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายบูรพา  พรพุทธคุณรักษา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกรกนก  ติยะบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกรปวีณ์  ป้องกัน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายปัณณวิชญ์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายทักษ์ดนัย  อุ่นกลม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายศิริศักดิ์  ศรีมุลตรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงไปรยา  สิงห์งอย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงชนม์นิภา  แจ้งอารมณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงปราญชลี  แซ่จึง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชินกร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงวรนิษฐา  อุ่นนุ่ม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพิยะดา เกรชี่ดีแมรี  คอร์ราดีนี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงกัญญ์วรา  กันยาตี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงวิกานดา  นันสีบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายวชิรวิชญ์  ผาคำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธนเทพ  บุษย์ดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงนริสรา  นามโมธา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงจุฑามาศ  เขียวโป โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงชนัญชิดา  หลักไชย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอรญา  อินทะรักษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพราวนภา  แย้มสรวล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงสุพรรณษา  โพธิ์สุ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงนุชรดี  แก้วสีนวล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอรัญญา  อินทรักษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงธัญพร  ภูโคกหิน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงศราวณี  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายกรกฏ  วิโย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายวรเดช  เขาทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงปุญยาพร  จันทร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงเศรษสินี  หลอดคำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ภู่กันณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพัชชาพร  ต่วนเทศ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอมิตา  จันใด โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงประนัดดา  จันดาโชติ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงนรีกานต์  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เคนทวาย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงกวินญารัตน์  ศรีนครินทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงชนันธร  บุพศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงรุ่งทิวา  นาใจคง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายพีรภัทร์  โงนศรีษะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปาลิตา  อินทะประเสริฐ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงวาเศรษฐี  มัยวงศ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปุญญิตา  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธนกฤต  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายกันตพงค์  ศรีลิว โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงปุณยวีร์  สุทธิเสงี่ยม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงนันทิตา  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกนกพร  แพงดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงชุติมา  สุวรรณคำแพง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงลักษิกา  มหาวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงณัชชา  สุธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงอชิชา  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พอชารี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงญาณิกา  คุยพร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงอนรรฆวี  ขันทะชา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงธนวัฒน์  คำใหญ่ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงชลดา  เกียรตินันทโกศล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  คังกา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายอัครชัย  มากมี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายณัฐภูมิ  พลมาตย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงธนพร  เรืองแปลง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายวีระชัย  ไชยนาน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ไชยเทศ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงวริสา  สังกะสี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงพัชรพร  บุญมาก โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณรรฐภรณ์  เพ็งลุน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงสุชลัดดา  หาทำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  สรรคชา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายอภิสิทธิ์  ประทุมวงษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงฑิตยา  บุญชาลี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายทัพตะวัน  จังตระกูล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงจินดาหรา  ปากดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายพิพัฒน์  ไชยมัชฌิม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงพัณณิตา  มารศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงรดาพร  กิจประชุม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายกิตติภพ  เภตรา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงพลอยมุก  ศรีภาชน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  หอมแพน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายชัยพิพัฒน์  โพธิ์สุ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงกนกพิชญ์  น้ำดอกไม้ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงชลธารณ์  ปัทม์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงอาภัสรา  เรืองพรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายศิริ  บุพศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงกนกศิริ  ธาตุทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสุดารัตน์  ลาวิลาศ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงอมรรัตน์  สาธร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปาริชาติ  ปากดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงอนันตยา  หลวงโป้ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงเอวิตรา  ดอลี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธนพล  สิลาลาย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธนารักษ์  อุ่นกลม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายปิยะภูมิ  รักษ์ชุมชน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายนภัทร  อัคราช โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงเมธินี  อุดมลาภ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายนิรุช  โคตรคำ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวธนพร  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นางสาวสลิลทิพย์  จุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นางสาวพรประกาย  ตาทิน โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นายเจษฎาพร  ระแสนพรม โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นางสาวสายธาร  โคตรคำ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 นางสาวสุนิศา  นาบุญ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นางสาวอรอนงค์  ศรีอำพล โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายประติมากร  ขออาศัย โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายอภิลักษณ์  พลราชม โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายยศกร  เกี้ยงเก้า โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายอนุวัฒน์  นัดทะยาย โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงสุวดี  ด่านลำมะจาก โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงศศิตา  วรรณสนิท โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายคณิน  หอมสมบัติ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายภานุกร  ยอยง โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงบัณทิตา  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงลักขณา  พัสนวงค์ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงสุทธิดา  นาชัยเวียง โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงธัญชนก  สมชะนะ โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงสุธาสินี  ท้าวนาง โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อำนวยโคกศรี โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงจุฬารัตน์  เปี้ยวเม่น โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณัฐพร  คำชนะ โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงดวงแก้ว  ตกพันธ์ โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงวลักษ์สุดา  ขุนศรี โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงสุพรรษา  ไขแสง โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงสิริกร  อิบแบ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงแก้วตา  อุปสุ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ยางธิสาร โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงกุลจิรา  ตามขมิ้น โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงณิชชานันท์  อุปสุ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงชาญวิทย์  อุปสุ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายทวีวัฒน์  โยธาตรี โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายภัคพล  มุนไชยพัง โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงสิรารัตน์  ตามขมิ้น โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงบัณฑิตา  นนทะศรี โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงวราพร  เล้งเซ่ง โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงวิภาวรรณ  มาปัน โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายธนาพร  อุปสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงปาริชาติ  เดชบุรัมย์ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ดานหา โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงศัชรินทร์ณี  อินแกบ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชุ่มผักแว่น โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงพัชริดา  นนทะศรี โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงจินดารัตน์  ตามขมิ้น โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงณัฐสิมา  เสนีราช โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายสุรเชนทร์  อินธิแสง โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงฐิติภัทร  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายเจริญโชติ  โยลัย โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เถียงเชียงขวาง โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงจินดาพร  เกี้ยวสันเทียะ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงจิราภัทร  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงชญานิศ  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายยศภัทร  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.5 คณิตประถม
576 เด็กชายอภิมงคล  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายกิตตินันท์  สีวิคำ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายทินณากร  มั่นทอง โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงจันทกานต์  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายวุฒิพงค์  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายอนุวัช  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงณัฐชริชา  บาลอินทร์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงชราพร  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปีลาตี โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงเขมิกา  ขันทะชา โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงปวีณ์นุช  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงนิรชา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายจิตรภาณุ  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายธีรเจต  ปีลาตี โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ต้นสุวรรณ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงอรยา  สีวิคำ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงพิมพา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงกชกร  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงสุจิรา  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 นายสหภาพ  สีพารา โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 นางสาวกนกทิพย์  จำปา โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นางสาวมาลินี  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 นายธีระยุทธ  ธงวิชัย โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 นางสาวศุภรัตน์  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 นางสาวนัฐริกา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 นางสาวนัดลดา  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 นางสาวศิรประภา  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 นางสาวกัญญาณี  พลหาญ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 นางสาวนุจรี  โปแอ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงจิรัชยา  นาจำปา โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงกุลนัฐดา  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายอภิโชค  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายจักริน  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายฉัตรกวี  ทรงวาจา โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงนภัสวรรณ  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงปาริชาติ  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายรัฐภูมิ  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงชนกานต์  จันทร์คราม โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงสุวิชาดา  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายธนภัทร  กองสีลา โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงชุติมา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงนงนภัส  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายธีรเดช  ผ่านคำ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงปวีณา  กรีสอนโคม โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงปาลินี  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงวริศรา  ปีลาตี โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายกอบบุริน  เศษเพ็ง โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายคุณากร  วงษา โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กหญิงกมลทิพย์  ซาดา โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.4 คณิตประถม
627 เด็กหญิงปรารถนา  คำสระแก้ว โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.4 คณิตประถม
628 เด็กหญิงวนิดา  วงษา โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.4 คณิตประถม
629 เด็กหญิงวิลาวัลย์  เสียงใส โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงสนธิวา  มีดี โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงไอรดา  สุวรรณใจ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กหญิงณัฐณืชา  มะหัสกุล โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงพิชามนธุ์  วงษา โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงวริสรา  วรรณโคตร โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กชายเจตนิพัทธ์  วงษา โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายศุภณัฐ  เศษเพ็ง โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายธนโชติ  เคนไชยวงศ์ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงอนันตญา  เสนาะพันธ์ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงวรรณกานต์  หาลือคำ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พันธุกาง โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงกัณห์ชรี  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายชญานิน  ภักดี โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายเอกรัฐ  สารทอง โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายอัครวินท์  วงพิระ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงปนัดดา  แสนเสิก โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงอารียา  วงษา โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงญาณี  เศษเพ็ง โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงนภัสสร  บุพศิริ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงศศิธร  มหัสกุล โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงวรรณรญา  อรรถมี โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายณัฐปคัลภ์  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายสุทธินัย  บุญเปี่ยม โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงรสรินทร์  สิงห์โพธิ์ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงภัสสร  สานสมจงเจริญ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงพรชิตา  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทิพย์แสง โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงดารุณี  ผงจำปา โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงวริศรา  มะลิวัลย์ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงลลิตา  นวมชม โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงพงศ์ผกา  ศิริบุตร โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายนครินทร์  ติยะบุตร โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายวันเฉลิม  ใชยทา โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงเขมิกา  ใชยทา โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงวารุณี  กิจวิทยี โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงณัฐวดี  จอมทอง โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ภักดีรักษ์ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายคงฤทธิ์  ทาพรมวงศ์ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายธีรภัทร์  คิดโสดา โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายอนัตตลักษณ์  ราชม โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงชลธิชา  สมดีตี โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงพนิดา  วงษา โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงอารีย์รักษ์  ทานากา โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายวสันต์  ขันทะโชติ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายศรันย์  แก้วเกษ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายวทัญญู  บัวเคน โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายนิพิฐพนธ์  แก้วเกษ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงญาณากร  คำสระแก้ว โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงนิศารัตน์  วงศ์งาม โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงปริสรา  บุตรสีทา โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายกฤษกร  เหนือพวน โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายธรรมจักร  ราชม โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์โพธิ์ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์โฮ้วมณี โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายอภิโชคชัย  ไชยนุ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงอริสา  โมธรรม โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงแพรวา  วงพิระ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงธัญชนก  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงพิชญ์ญาดา  พัฒนาศูร โรงเรียนบ้านหมูม้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงจุฑามาศ  เชียงขวาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงณัฐลิดา  เสาะหาได้ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงสุภาวิณี  สิงห์เส โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงอรุณวรรณ  ประยูรโต โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงธณัญญา  โยแก้ว โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงนุชวรา  พลโลก โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงสุภินดา  ผิวบาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงอริษา  สิมนา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงณัฐริกา  วะบุตรดี โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงสุชานาฏ  พสุนนท์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชียงขวาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงอริสา  อุปพงษ์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงกุลณัฐ  โมธรรม โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงณัฐภัทร  ทมถา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงวิชญาดา  วงษา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงนุศรา  โคตะมี โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงสุกฤตา  กลาดเกลื่อน โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงณัฐชยา  เชียงขวาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงนัฏฐกานต์  หลักหาญ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงมิ่งอรณัชชา  ธัญลักษณ์สกุล โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงชลิตา  ทมถา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงธันวรัตน์  นันทะวงค์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงปพิชญา  มูลจันทร์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงศิรภัสสร  นันทะวงค์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรสีสุข โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายภัคพล  สิงห์เส โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายสุรเชษฐ์  ทมถา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายสุรดิษ  ประยูรโต โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายอชิระ  เชียงขวาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายณัฐพงษ์  มูลบุตรดา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงจีรนันท์  พันธ์ด้วง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงกันต์สุดา  ทมถา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายณัฐพร  โมธรรม โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายวิชชากร  ปล้องทางไชย โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงนุชจรี  รักษาวงศ์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงพลอยบุศราคัม  พันธ์ุด้วง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงมุฑิตา  อุดทา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงยุพารัตน์  ทมถา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงสิริกร  แสงบุญเรือง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงสุนิษา  ไกรษรวงษ์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายไกรลาศ  โยแก้ว โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายอาทิตย์  นนท์จันท์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงกุลกันยา  เพียรชนะ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงพรพิชญนันท์  วงศ์เข็มมา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงณริสสรา  มูลมัง โรงเรียนบ้านหนองซน 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายกฤษณะ  พันธุกาง โรงเรียนบ้านหนองซน 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงกุลธิดา  ณ พราณบุญ โรงเรียนบ้านหนองซน 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงญาณิศา  ภู่เพ็ชร์ โรงเรียนบ้านหนองซน 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงเนตรณภาพร  ประสานเนตร โรงเรียนบ้านหนองซน 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงเพ็ญนภา  คำเกษ โรงเรียนบ้านหนองซน 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงวริษา  โพธิแวง โรงเรียนบ้านหนองซน 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงวัลภา  เสาดา โรงเรียนบ้านหนองซน 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงปนิดา  เชิดสะภู โรงเรียนบ้านหนองซน 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายชลชาติ  สีสุก โรงเรียนบ้านหนองซน 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงจิรนันท์  เที่ยงภักดี โรงเรียนบ้านหนองซน 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กาเทพ โรงเรียนบ้านหนองซน 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงนรมน  ดาษดา โรงเรียนบ้านหนองซน 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงเบญญาภา  พุทธกัง โรงเรียนบ้านหนองซน 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงปัณฑินา  เสตรสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองซน 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงไพรลิน  ทิพยมงคลกุล โรงเรียนบ้านหนองซน 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงนภศร  ทัพศิลา โรงเรียนบ้านหนองซน 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายนครินทร์  ทานิง โรงเรียนบ้านนานอ 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงจิดาภา  ไชยทองศรี โรงเรียนบ้านนานอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงพัชรวดี  วงศ์สุเพ็ง โรงเรียนบ้านนานอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงฑิมพิกา  ไชยนุ โรงเรียนบ้านนานอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงนันฑิตา  แก่นสาร โรงเรียนบ้านนานอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงอรปรียา  รัตนะโสภา โรงเรียนบ้านนานอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงณัฐสุดา  สิมเจริญ โรงเรียนบ้านนานอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายภูมิรพี  บุตรบุรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
759 เด็กชายธีรภัทร  แก้วเกตุ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
760 เด็กหญิงปราณปรียา  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
761 เด็กหญิงกฤษณา  สุ่ยวงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
762 เด็กหญิงพรรณพัชร  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
763 เด็กหญิงอภิญญา  แห่สถิตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
764 เด็กหญิงณัฐธิดา  เดชโฮม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
765 เด็กหญิงกุลฑีรา  เทพสุนทร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
766 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มัยวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
767 เด็กหญิงพรวดี  เพ็ชรักษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
768 เด็กหญิงวิชญาพร  อาจวิชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
769 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ผาด่านแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
770 เด็กหญิงชนม์ณกานต์  สิทธิชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
771 เด็กหญิงคิมมี่  เปีรเทิลเซ็น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
772 เด็กหญิงรัตนารี  ปฏิรัตนัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
773 เด็กหญิงธัญชนก  ศิริวงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
774 เด็กชายธนกฤต  รัตนะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
775 เด็กชายศรายุธ  สุธรรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
776 เด็กหญิงลัทธวิตรา  ภักดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
777 เด็กชายวรวรรณ  บาลอินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
778 เด็กชายวีรภาพ  วิลัยคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
779 เด็กหญิงอุษามณี  อุ่นตา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
780 เด็กหญิงสวรินทร์  วงศรีชู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
781 เด็กหญิงธนัชชา  โคตรวัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
782 เด็กชายนาบุญ  ตรีเศียร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
783 เด็กชายสรวิชญ์  ปะทะดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
784 เด็กชายฉัตรดนัย  ค่ายสูงเนิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กชายสุคนธกานต์  ไชยศล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายธีรเมธ  คำมูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงโศภิษฎ์ชล  กิติศรีวรพันธ์ุ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงภิญญดา  เกษมสินธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กชายสุรราช  โคตะเพ็ชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ใจช่วง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กหญิงอรวดี  พุทธกัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายกิตติคุณ  หงษ์ณี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงมิ่งมาดา  มาระมิ่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงปวริศา  จันทร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กชายธนกร  ชัยมงคล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กหญิงญาดา  ปรีชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงกมลวรรณ  เพิ่มพูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กชายรัชชานนท์  เจริญวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงธัญวรัตม์  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
800 เด็กชายกสิกิจ  บุญเทียม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายภานุ  ปากดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายปิยวัช  วันดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายชัชวาล  แก้วปิลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
804 เด็กชายนราธร  วงศ์เข็มมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
805 เด็กหญิงอาชลีย์  ป้องทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กชายภัทรพล  สุวรรณโส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กชายศักดิพัตร  บุญเทียม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
808 เด็กชายชยันต์  บูชาพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายทักษิณ  แก้วฝ่าย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
810 เด็กหญิงกันยากร  แสงจันดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดุลย์ชาติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
812 เด็กชายภัทรศัย  งันปัญญา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันทร์วงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กหญิงแพรววนิต  กลัดทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กหญิงอิไลชา จิเซล  เทรอล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ขจรเกตุ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กหญิงคุณเดช  สมสูงเนิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อุทโย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กชายเนติภูมิ  มณีปกรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กชายระพีภัทร  พันธุกาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายภูธเนตร  คำลือ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงอนันตญา  ไชยนาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงวณิดา  สาปา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กชายชนชล  ทุทิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงปนัดดา  ดอนวิชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขียวค้า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายภูริทัต  เหมือนศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝั่งสินธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงภาหุรัตน์  กันหาลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กชายชัยพลช  พรมประดิษฐ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงทิพวรรณ  หมู่มี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงกนกพร  หวง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงธนภรณ์  โคตะบิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายธนาคิม  สังวาลย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายชุติเดช  วชิโรดม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงพิชญากร  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงปรียานุช  หงษ์ณี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายจิรวิชญ์  นัยวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงศศิภาพร  ฮาบพนม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงชญาดา  พรหมประกาย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมประกาย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงพุทธชา  เชื้อกุณะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงธัญรดา  วงศ์เข็มมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายณัฐสิทธิ์  กวนศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงนัชชา  วันครรชิต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แวงภูธร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงพลอยประดับดิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงปราณปรียา  เถื่อนแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายเจียระไน  วังวรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงทิพปภา  ประสาธน์กิจจากร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายอชิร  พันธุ์เอก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงกรกนก  มณีปกรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายไชยวัฒน์  ไชยริบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายเจตนิพัทธ์  สมรฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงปนัดดา  สุภาพ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงประวีร์นุช  บุญมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญประสม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงเจนจิรา  พาเพียเพ็ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายกฤษฎา  ป้องทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงญานิศา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงจิรัชยา  ผงพิลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงโชติกา  นารีแพงสี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายอชิรวัตติ์  ชูรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงวราภรณ์  พละ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงชิดชนก  พุทธจักร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พิมพะวงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงกนกพิชญ์  มาค่าย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงรุ่งนภา  โพธิจาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายวงศธร  พุฒสี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงกุลธิดา  บุญยืน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงชนกชนม์  วงค์แสงน้อย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงจุฑามาศ  อ้อมณฑา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงจิรภิญญา  ธรรมใจอุต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายรัชเขตต์  ซองทุมมินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายชยพล  จุ่นหัวโทน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงสิญาภรณ์  สุพลแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงวันวิสาข์  ขันธเจริญศักดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เครือแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงสุธิดา  สุธรรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงกฤติกา  มิดชิด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงสุพิชย์ตา  ใจยศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงเนตรนภา  เหมะธุรินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายศิวกร  ชุ่มผึ้ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กชายพีรพัฒน์  ปะวะโพทะกัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงกมลชนก  บุญเทียม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วไพศาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงอาริยา  โกษาแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มีไกรลาส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายธนภัทร  อินปิ่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายธนาคาร  บุญเทียม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายภัทรพล  ศรีทุมมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงสุติมา  กันหาลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงเคลา เมย์  เทรอล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายอนพัทย์  ศรีภักดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงฐิตาพร  เนื่องอาชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายณรงค์กิตติ์  บุณยารมย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายยศกร  สมรฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แพงสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายสรัล  วันครรชิต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงเอ็มม่า  นาวาบุญนิยม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงสิราวรรณ  ราชเมือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายจักรพรรณ์  สุระเสียง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงอนัญญา  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงธัชกร  วชิโรดม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายอติกานต์  สุธรรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงบุศรา  เกษสิมมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายชนบดินทร์  ถวิลวิทยานนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายธีรภัทร์  ราชพงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงแพรวา  เพ็งสีดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายเมธาพงศ์  บุพศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงชิดชนก  จันฤาไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายรชต  กิจจารุวงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงพิชญา  ยอดสะอึ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงวิชญาพร  ชมภูจักร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายธนกร  วงค์พุทธา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายมนัญชัย  เคนแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายนฤเบศ  คำลือ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วดานา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงนิภาพร  ทีสุกะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายศรายุทธ์  ชัยบิล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายศิลปิน  ชำนาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงปริตา  วันณะสา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงณัฐนิชา  คัณทักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงปวเรศ  กันปัญญา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงพรชนิตว์  บุตะโส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายวัชระ  ทานอุทิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงวราพร  วงค์แหวน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงปิยพร  สังขฤกษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายพีรธัช  กัลลาปี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 คณิตประถม
930 เด็กหญิงอรปรียา  บุพศิริ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 คณิตประถม
931 เด็กชายวุฒิชัย  นามวงษา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 คณิตประถม
932 เด็กชายไกรวิชญ์  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 คณิตประถม
933 เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  โลหะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 คณิตประถม
934 เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็งพาทย์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 คณิตประถม
935 เด็กหญิงฐานิดา  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 คณิตประถม
936 เด็กชายคชาชีวะ  แก้วพระทอน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 คณิตประถม
937 เด็กชายนันทกร  โนนกลาง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 คณิตประถม
938 เด็กหญิงศศิวิมล  ป้องหลักคำ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 คณิตประถม
939 เด็กหญิงพัชริกา  หมอกต้ายซ้าย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 คณิตประถม
940 เด็กหญิงบวรรัตน์  บุญมาวงษา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 คณิตประถม
941 เด็กหญิงเบญญาภา  ธงวิชัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 คณิตประถม
942 เด็กหญิงศรัณย์พร  อุดมเดช โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 คณิตประถม
943 เด็กหญิงนรินลักษณ์  ข้ามประเทศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 คณิตประถม
944 เด็กหญิงบุณยาพร  แฝงอาวุธ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 คณิตประถม
945 เด็กหญิงวนัสนันท์  นนทะสี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 คณิตประถม
946 เด็กหญิงพรพิมล  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงสิริธัญญ์  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงนพรัตน์  เส โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงวณัชพร  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายวรวุฒิ  หัสระสา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายธนากร  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงกฤษณา  ทอนติลา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายหิรัญ  ต้ายบุญเที่ยง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายธนภัทร  พรหมอยู่ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงธวนัญชนก  ฐานะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงพิชญาภัทร  ไชยสุระ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายสรวิชญ์  พิมพ์สิน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายขวัญเพชร  นนท์เหล่าพล โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงฌริญญา  ไชยสุข โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายนฤเบศน์  วรรณสา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายสิทธิศักดิ์  คีราช โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายติณณภพ  ตะวะนะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายภูวเดช  มะสุใส โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงวรรณวิสา  ศรีโยธา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงกัญติชา  ปู่ห้วยพระ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงพัชรพร  พรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงธีรญา  ไชยศล โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงวันวิสา  บุญเจือ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงสุรัตน์ติญา  วังสุขี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงจิรัสยา  นิลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงณัฐจิราภา  นนทะศรี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงเปรมมิกา  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงเบญจมาศ  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กชายสถาพร  ไชยยา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กชายณัฐพงศ์  ชินบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทร์โต โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงณิชากานต์  ม่วงไทย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงศิรภัสสร  หัสระสา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงวิศัลยา  นนทะสี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงพรวิภา  จำรักษา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กชายภูรินท์  กันยาตี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กชายยุทธภูมิ  ขยัน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงศิรภัสสร  ถิ่นวิจารย์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงธัญสุดา  พนม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ราชชูแสน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงนันท์นภัส  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงออมสิน  แซ่โล่ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงปรีญา  อ่อนชุ่ม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กชายกนธี  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม