รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายมนัสวี  ดาราแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงศิวานันท์  จาฎพจน์วนิช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกรชัย  แก้วมังกร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงภัทราภรณ์  พรานเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธัญพักตร์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนิชาพัชรศิ์  สุขอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายไชยวัฒน์  พลบเนียม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมศริยารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงญาดา  จงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายณฐชนน  ด้วงทวี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณัฐชา  กองจะริตร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพรภัสษา  คิดเข่ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงศศิภา  สมิง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธีรภัทร  ทองหวาน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฐภัทร  ปิยะพรสิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสุพรรณษา  ชมสารถิวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงวริศรา  กลิ่นพยอม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐกิตติ์  กิตติศักดิ์สุนทร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายภูกวิน  ก.ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายเรืองศักดิ์  จันทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงปัญภัสสร  แตงเกตุ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจิณัฐตา  ถึงสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายพงศ์ดนัย  เอี่ยมนุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐวัฏฐา  เฮงมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุดฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงอมลรดา  โกทองยม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเบญญทิพ  กลั่นไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชญานิศ  ภูอัครนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายพิสิฐ  เอี้ยวถาวร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพรพัสสา  เมธสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสลาพร  กะโห้ทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงสุพิชญาณัฏฐ์  เรืองจุ้ย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกัลยดา  อ่างทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงเรณุกา  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชญาดา  นามประเทือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงญาณิศา  วรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายฌิณสภัคต์  ทองมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายเกษมสันต์  บุญประภากร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงภัณฑิลา  เจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายคุณานนท์  แป้งคุณญาติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงอชิรญาณ์  จักรวาฬณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายคริษฐา  ชูทวีป โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายนพดล  ไทรชมภู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายปณตกฤต  พึ่งประยูร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายวสุธร  อยู่ยืนผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอภิสรวรรณ  ผุยรอด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายชาญวิโรจน์  บุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายศุภณัฏฐ์  เหลืองอมรนารา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายกิตติภูมิ  อพินิหาร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายสรวิชญ์  อำพร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายธชาทัช  เมืองบุรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายณัฐวุฒิ  วัชรวีรกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายณพิรัล  อนุวงศ์นวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายสรรพวิท  กิจหว่าง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายสุปรีชา  โชคบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายณภูรี  อนุวงศ์นวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายปัณณธร  อยู่ยืนผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายณัฐพัฒน์  ผลทวีนุกูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงกชพร  สุขสะอาด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายชัชชัย  ชัยเพชร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายศุภวิชญ์  แกล้วเดชศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายพชรดนัย  ท้วมอ้น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสิริรัตน์  เสือสีห์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายณภัทร  กุลนันทิวรรธณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปาลิกา  พิพิธพันธ์พิพิท โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายกฤษกรณ์  ศรีพินิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายภัควัฒน์  สุขเจริญชวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงสมิตาภัสร์  มณฑีรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายรัญชน์  จันทร์ศร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายวชิรวิทย์  แย้มสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงฟ้าลัดดา  สุดสวาท โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนภัทร  พุกพบสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายสุประวีณ์  ชวนชม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัชชา  หิรัญปดารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายศิรวุฒิ  ลับเลิศลบ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายณภัทร  ปิยธโร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายวีทรรศน์  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงญาณี  เร่งรัด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายพงศธร  สีมาน้อย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงจิรนันท์  พันธ์ทับทิม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพิริย์กร  วงศ์ชัยกิตติโชค โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  ถิระพัฒน์ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายกฤติพงษ์  เย็นใจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายณัฐวุฒิ  ร่อนอบ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายพัทธดนย์  พลับลัดโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงไปรยา  อัฑฒพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกณิกา  บุญศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายพิชาภพ  ธนวัฒน์วงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายกิตติชัย  อังสนาวศิน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายจิรายุ  สุนทรศารทูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงวรปภร  จารุศิริพจน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงเพ็ญนภา  เขื่อนคำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธรรมภิพัฒน์  สามเพชรเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายณัฐภูมิ  ขำคง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปาริฉัตต์  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายณัฐกรณ์  ศุขเหมือน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกันต์ชิสา  พงษ์พากเพียร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงทัศนีย์  มาสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายก้องภพ  นิธิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายภูวิศ  อินทรเวศน์วิไล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายอชิระวิชญ์  มหอมตพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงจิณจุฑา  วิจักขณ์อภิญญา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพิมาดา  สถิรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอภิสรา  อร่ามรามศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณัชชา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงมณธิชา  งิ้วทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายภูษิต  บุญขะจาย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงประภัสรา  สูญสิ้นภัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสงกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปิยภัคร์  พูลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายหัสวีร์  ศรีจักรโคตร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายรุจิภาส  ชูวงศ์วาน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธีรภัทร  บุญชูศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงศศิธร  พูลตาล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงทักษิณา  หาญทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงรัชยาวรรณ  จีนสืบสาย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปาณิสรา  พันชนะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงชุติมณฑน์  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงวริศรา  จยาวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงนัทธมน  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายเดชาธร  แผนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงสวิตตา  นวลคล้ำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพิรชา  จารุประกาศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงจุฬาลัษณ์  ศุขยืน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงมณีรัตน์  เริงสำราญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงภัทราวดี  คำบาง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงธัญธนรัศมิ์  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสุชานาฎ  ตระกูลสุนทร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงญาดา  ทรงเดชาไกรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงเวธกา  จั่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงวชรพร  สนับบุญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงตรีรัตน์  นาคหล่อ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายบูรพา  บุตรดามา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณิชากานต์  จันทะแสง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายรวิกันต์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงฟ้าใส  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชญาภัทร  สามิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงฐิดาภา  มณีมโนรถ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายฐิติวัสส์  ศรีก๊กเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงลวิตรา  เจียมทับทักษิณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงขวัญข้าว  ขันตีสา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายสุเมธี  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายสหัส  พงษ์พากเพียร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายฐปนรรฆ์  แวววีรคุปต์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายรัชภูมิ  จาตุรัส โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธนสรณ์  ธีระชาติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายชินปพัฒน์  วัฒนธีรางกูร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงเนตรชนก  แป้นเขียว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธนพร  เมืองเกษม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจินตนา  ซิ้มงิ้น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงมินตรา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายพีระณัฏฐ์  ทรงนิพิฐกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ช่างทุ่งใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฐชา  กาลัญญู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายอิทธิพัทธ์  วานิชจรูญเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพีรยากร  จันทรัง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพอเพียง  ไหลสุพรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายวิชญ์พล  มนัสไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายจอมพล  เทพพฤกษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนาถลดา  แก้วนิมิตรชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงชนัญชิตา  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงอภิสรา  เขียวพริ้ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายรัฐศาสตร์  อาจคงหาญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฐรดา  เจริญเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงภัรจติกานญ์  บุญศัพทะเสวี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนกฤต  ภูริกุลทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายชัยวัฒน์  ไทยวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกุลิสรา  จึงเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายกันตพัขร  พรมเต็ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนิพัทธา  ล่าบ้านหลวง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายทินภัทร  จัันทร์จู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธนวัฒน์  พิพัฒนาพรภักดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายอริยธัช  เชาวนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงสุชานาถ  คงศุภกิจภิญโญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพัชชานันท์  ฟักแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพิชญะ  เสร็จแตง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธีร์  กิตติวรภัทร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสุธาสินี  รัตรสาร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงธิษณามดี  มาเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงวริศรา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายธีธัช  ชมภูศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายวรัพพล  สกุลสิริวัชร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายกิจจาพัฒน์  รุ่งเหรียญพูน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงสิรภัทร  พรพรหม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงสุพิชญา  ตันติธัญญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงอรปรียา  ไตรคุป โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงศรุดา  สงวนสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มอบจัน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายกษิดิ์พิชญ์  วิภาตะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงศุภัชญา  รสชา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพริมรดา  ประกอบธรรม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงภัทรียา  สุริยสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงเบญญาภา  กุลภาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายภูผา  เถื่อนสมบุญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขุททกพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงฐิติกา  สิรมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงณัฐิภา  อิ่มเขียว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงอิศราภรณ์  เจษฎาปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายสัจนนท์  ตรียินดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงเขมจิรา  จิรชุณหทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายกิตติพิชญ์  ผิวนวล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายชาญบดินท์  โชครัศมีศิริ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายภาณุาชาญ  ช่วยประสาทวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายธนากร  เพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายฐิติพงศ์  เพียรเลิศมีสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายบรรณกร  ชมชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงพิยดา  แก้วกฤษฎางค์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายชิญากฤช  พิริยะพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายพรพิพัฒน์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายนนทวร  อินทีวร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายณัฐกิตติ์  โรจน์เอกจิต โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายธราเทพ  ตันธนวิกรัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงกฤติยาณัฐ  อารยางกูร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายภาณุพงศ์  ก้องจตุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงศุภรัตน์  ทรัพย์วัฒนไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พูนลาภพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายปฐวี  พงษ์ธาริน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงปุญญิศา  พาณิชปฐมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงน้ำเพชร  เลี้ยงฤทัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงณภัทร  สอดสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายภูรินท์  สุปรินายก โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงณชนกช์  วุฒิไกรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงพันธิตรา  ชื่นบุญงาม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อาจณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์วิชยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงณัฏฐาวลัญช์  แต้มช่วย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายคณิศร  เปรมชัยพร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายเมวิน  น้อมนำทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปิ่นโมรา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายพงศ์สาริน  เฉลิมวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายสิริณัฎฐ์  ขำสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายสาริทธิ์  อมตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายวิวิศน์  ธเนศมณีกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายกฤชตฤณ  โอฬารรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายปัญญวัฒน์  วิภาสสุชานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายเจษฎากร  รัตนมณีโชติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายภัคพิพัฒน์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายพัฐนนท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เณรบำรุง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงกนกกร  เชาวน์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงเกวลิน  กลักวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายณัฐรณชัย  กิติเจริญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายฉัตรรวี  ชิญวังโส โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงชนัตกันต์  นิลยาน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพรประภา  อยู่จงดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายพรพิพัฒน์  อมรสิริพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายปัณณวัฒน์  อุทัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงรุจิสา  สังข์บุญลือ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงอำภา  พนาอุดม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงลักษิกา  โอฬารรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายปรเมศ  ปานเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงทยิดา  ภาณุเดชทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายบุณยพล  บุญมี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอรชพร  ทรัพย์บวร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณฐพรรณ  ธนะนุทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงชัฏกานต์  นงค์นุ่ม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายสิริณัฏฐ์  เกิดสมเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มประวัติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนพิน  ขันติยะ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายรุตม์ดนัย  นวมารค โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงไหมรดา  ถิ่นวงศ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสุภัทร์ตรี  กรีแสง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงนิญาดา  ปะวะภูชะกัง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธันย์นิชา  ธนานนท์วุฒิไชย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงธัญชนก  ศิริธรรมขันติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปสุตา  สฤษฎ์ผล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายพศวรรธน์  ทรัพย์ทวี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายกันติทัต  แก้วภูเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงศุภิสรา  พริ้มพลาย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสุปรียา  ตรีประสิทธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงอิสราภรณ์  อินเทียน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงดารารัตน์  องค์การธง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงธันยพร  เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพรรณปพร  สงค์อยู่ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอุษา  จ่างแสง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกมลชนก  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายวรพรต  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพันธราภรณ์  กุลมี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายภัทร  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงภัทรภร  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทร์มา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกุลิสรา  วรพลาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายปีติพงศ์  กัลยาวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายทรงวุฒิ  สัตตภูธร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงบัญญาพัฒน์  ศรีสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณัชชา  ไม้ใหญ่เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงภูชิดา  จตุวีรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงศวิตา  วิศวปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายภูริณัฐ  แช่มทองดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายพุฒธิกร  นวมารค โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธนกฤต  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงวริสา  ธนะชัยศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายสิรวิชญ์  ปักษิณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายภูธเนศณ์  ผดุงชีพ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายจุลกฤษณ์  ฤทธิ์ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายภีรศิลป์  นิฏฐิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอภิชญา  สาโรชสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงศิริณุภรณ์  พัฒน์จันทร์ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงวธูสิริ  วานิชสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงวริศรา  เพชรกล้า โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปฐวีรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
304 นายยศภัทร  ตันประทุมวงษ์ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นางสาวเขมิกา  กุลวัชรจินดา โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายอัครวิชญ์  วรสุวรรณรักษ์ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณธิดา  กล่อมดี โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงธวัลพร  จันทร์สนอง โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงธวัลรัตน์  จันทร์สนอง โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงภารวี  ตระกูลโอสถ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงภิชญาพร  กลักเพชร โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพิชญธิดา  อังศุภากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงกาลตรงกัน  ประดิษฐบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายศตพล  ฉันไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงณิชาพร  อนันต์ศฤงฆาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงราชาวดี  รวยอริยทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงศุภากร  ผาสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงธนัฏฐ์อร  สวัสดิกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงจิตราภา  ศรีสุวิภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายธนากฤต  โชคบุญญาวาส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายยศวีร์  วรภาสไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกียรติบุญญาฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงกันตา  อนุจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายพีรพัฒน์  เจษฎาปกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายพีรภาส  ขจรศักดิ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายศุกล  อนุศาสนี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงลลิตวดี  ห่านศรีวิจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายณัฐพล  ทองอ่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายปราชญา  วัฒนกุลเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายพีรเดช  สุทธหลวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายศุภพัฒน์  อินทรบำรุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงชญาภา  นาคสิเนหผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงญาณินี  วรวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รุ่งเรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงนันทภัค  ศรีกิจเกษมวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงปริญญากร  สุขจินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงศิรภัสสร  เส็งเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายธนภัทร  จันทร์เกษม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายปีปิติ  ชูรอด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายพิรัฐกรณ์  คูณทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายอุณห์  อุณหะจิรังรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงกรรณิกาณ์  ปานรักษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงกิรณา  บุญเต็ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงประภาพร  จันทน์วิมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงรัฐวิรา  รัชย์สิริโสภณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงมุกตาภา  พัสดร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพชรมน  วงษ์ศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายเตชัส  งามเกียรติขจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายเตชิน  งามเกียรติขจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายณัฐดนย์  ดีวาจา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพุทธิมา  สุขสมวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงจิรัชญา  ไหลธนานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกรวรรณ  บูรณธนานุกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายชยพล  ชื่นชม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายธนวินท์  เที่ยวมาพบสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายพีระพัฒน์  จำเนียรดำรงการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายภูริวัฒ  ช้ามะเริง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงชาลิสา  ลินกิตติ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงบุญฐิตา  บูรณะอำมาตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพรนัชชา  ตันธุวปฐม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงวีรินท์  ศรีแดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสุภัครฐิพา  อนันตวิรุฬห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอัปสรวาด  วสันตกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายอนุสิษฐ์  ศรีศักราภิคุปต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายอรรถพล  ตั้งธนาธรทิพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงการิตา  พรรณพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงจินต์ศุจี  นาคซื่อตรง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงชนัญธิดา  สุคนธมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศิลาคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงอักษรวรรณ  วสันตกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายสหรัถ  ศิริธรรมขันติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงรักตกันต์  มูลทรงเกียรติ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงปาลพรสรวง  พระเดโช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายศุภวิชญ์  เจนสวัสดิ์พงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายวุฒิสรรค์  ปราชญ์พยนต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายศุภกิตติ์  สร้อยน้ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงธนัญญา  กรีแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงดลธิภา  สนามแจ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายวิศรุต  พีรชัยเดโช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายพรพิพัฒน์  แก้วเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายดิลวิล  เทพพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายกฤษกร  เจษฏาปกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงกชมน  ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงศิรัญญา  โหละยะวงศ์ โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงทิพย์ประภา  สาขา โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงสุพัดชา  สวัสดิ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น