รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเด็กชายเกณฑ์กัณม์ไชย  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายนิติพล  มูลชอบ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายศุภกร  ถาวะโร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐธิดา  รู้ตระกูล โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายสุภจิตร  ประสิทธินาวา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกรองแก้ว  รัตนวาร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพรรษชล  จิวชะลา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ขวัญเย็น โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธนิสร  สุนทวนิค โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชญานิศ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  จันทร์กลม โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธมลวรรณ  อินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายบุญชัย  เทศศิริ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายชนาธิป  รอดมา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายวีรภัทร  เทศสิงห์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงภัทรวดี  สาสังข์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายภูริ  ทวาเรศเรืองคาม โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนภัสกร  สร้อยศรี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายภูวัฒน์  ไกรทองสุข โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไกรทองสุข โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายพัสกร  มิดชิด โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายสิรพิชญ์  สิงหพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายกษิดิ์เดช  โพธิโชติ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายอภิภู  ดีเมธา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายเขตต์กันต์  เศวตศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปัณชญา  สืบชาติ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ประจักษานนท์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชุติมณฑน์  สุขรังสิเสรี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงศุภนุช  โชคสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพรพร  ศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงภคมน  โกญจนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพิศุทธิภรณ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงประภาวัลย์  ภาประกอบความดี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงศรีปัญญ์  พัฒนรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายเขตโสภณ  สัมมา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงศุภนิดา  กอบพึ่งตน โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงโปรดปราน  เข้งนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายอานันท์  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงเขมิสรา  ศิริ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายวรพันธน์  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงฑิตยา  สุนทวนิค โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายกันย์เกล้า  บุญญทลัง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายสุริยะ  วรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายศักดิ์สกุล  ปากสมุทร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงจันทิมา  มีบางยาง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายพณภัฒน์  สุทธิวารี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายนิธิภัทร์  ชำปฏิ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายจักรพงศ์  เอียมสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงศิขริน  ธนากิจ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พานิชสาร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงภัทรมน  รักร่วม โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงศศิประภา  ศิริภูธร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงญาตาวี  อัศวนิเวศน์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายศรัณ  ปัสเสนะ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายปรัตถกร  วัชรปราณี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายปฏิภาณ  หมื่นนาที โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายชนะชน  เชื้อตาหมื่น โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปัณรดา  ฉิมผกา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงอรจิรา  โถปริก โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงศศินิภา  ท่าหลวง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณิชาภัทร  มิดชิด โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงศิริวิมล  ปราถนา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงทิชาภัคร์  ผลสนอง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายปณทัต  ดาราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายภูศิลา  ปู่กุ้ย โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายดลวิชญ์  ทวาเรศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายฑีฆวัฒน์  เจตบุตร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายนิธิวุฒิ  แสงแข โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงอนัญญา  สถิตย์วิมล โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพิรญาณ์  แก้วตาด โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณัฐพัชร์  วงศ์วานวัฒนา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองมาก โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงนนทวรรณ  แสงแข โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ปิดทอง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงภัทราพร  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกิตติกานต์  ขาวสนิท โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอำภรณ์  ประสิทธานันท์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายวรปรัชญ์  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพัทธนันท์  กิตติธาดา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงธนวรรณ  ไชยสงค์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงจิณห์วรา  บุญวาที โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงวรัญญา  ศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายพชรพล  พรมพิราม โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายกิตติศักดฺิ์  สุขรังสิเสรี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายวีรภาพ  ลัทธิเดช โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายวรัชพงษ์  แก้วพิกุล โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายศิวกร  กาหวัง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายปวเรศ  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายนิวัฒน์  รัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายวรรลภย์  ศรีเบญจรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงชลธิชา  ป้อมเมือง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงนภสร  ลภาพรรณวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงศศินิภา  ฉายแสง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพิชาญา  สุเนตร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงจิรภิญญา  เกาะลอย โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปัณฑาวีย์  ถนอมจิต โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพชรพรรณ  สมพร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพศวีร์  หงษ์สุทธิ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงภีรดา  รัตนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปุญญมาศ  บัวน่วม โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงจันทิมา  ศิริ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกุลกันยา  วงค์พยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายธรรมสรณ์  นพเวช โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงญาณิศา  โยธามาตย์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงอิศราภรณ์  งาเจือ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสุลิสา  สมนึก โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกิตติธัช  เธียรธวัช โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงรัชนีกร  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอรพิณ  รุ่งมณี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  บุญช่วยแล้ว โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สิริวรกุลชัย โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกุลภัสสร์  เดชพ่วง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  สังข์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกชพร  ศรีพิมล โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายชยพล  สังฆะมงคลกิจ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายภานุวัฒน์  รัตนวาร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงวรรจชนก  สุขกลีบ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสุภัสสร  สงวนญาติ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพลอยเพ็ญนรี  เหล็กเพชร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกัญญ์วรา  กุมภะ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงภคพร  ทองศรีสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงสาวิตรี  วัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงปริยากร  ชิดประทุม โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงภัชพิชา  ถนอมกุล โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปสุตา  เจริญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงนิศารัตน์  กุมภะ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปัณฑิตา  เต่าทอง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ขำคม โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายฐิติภูมิ  ทองศรีสมบูณ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายณัฐพงศ์  สุนทรชัย โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายวรเมธ  สังข์ทิน โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นายดรงค์กร  นครชัย โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายมัธยัสถ์  มากมี โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวกัญญารัตน์  วรรณคุณ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นายธเนศ  พาซื่อ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงจิราภรณ์  แพทย์ประเสริฐ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงผการัตน์  ศรีกุล โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงประภาศิริ  สุพรรณ์ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายกิติศักดิ์  ฟองมาศ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงบุญฑริกา  ในเรือน โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธัญชนก  ช่างเก็บ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายทรงภพ  สุภาภา โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายสิทฐิโชค  เดชพงษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายอภินันท์  นากลาง โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายปราชญ์  พร้อมวงศ์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายธนกฤต  ทั่งทอง โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายพสธร  เริงนิรันดร์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงศรุตา  เปาริสาร โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงชัญญานุช  อรุณรัตนา โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงเปมิกา  วงค์ทำเนียบ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายธนธรรศ  ชมใจ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายกรฤต  โกษา โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงอภิชญา  กันประดับ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงจิดาภา  นันทธาตรี โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงภัทรภรณ์  มณีโสภา โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงจริยา  พรมเมืองยอง โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายกิตติธัช  เอมโอช โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายรัฐกานต์  เพชรหีด โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายวรเทพ  มัดตานี โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายศุทธวีร์  เพ็งกระจ่าง โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงลภาภัทร  จ้ำเหล่ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงสริดา  แสงศรี โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงทิฆัมพร  รวมวงษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายออมสิน  นำประดิษฐ์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธนภัทร  บุญวาที โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายนพัช  อานามวงษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงญาโนบล  เศรษฐศิลป์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนาตาลี  แมเราะ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายภาณุพงศ์  คงพริ้ว โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายพงศ์พล  รัตนพิทักษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายณัชพล  อำภา โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงศิรภัสสร  สินทอง โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงศิวารยา  โกษา โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายสิริกร  ประมาณพล โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงมาซีตาห์  สะมาวี โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายทินภัทร  ศรีคำแหง โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายกันตพงศ์  จุลเจริญ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชญานุตม์  สิงหพันธ์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวรารัตน์  คนขยัน โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายภานุพงศ์  ผิวสะอาด โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงอิสยาภรณ์  โภคพิพัฒน์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณุวดา  เนืองนิตย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รักแดง โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายนิธิกร  พลประชุม โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงพิมพ์สุชา  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงเพรียวรินย์  เมธีพันธพงษ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายภูริณัฐ  กาบสลับ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงพิชญา  วงศ์วานวัฒนา โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงณภัทร  ตรีรัตน์ฤดี โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงชนิสรา  ศิริพันธ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายก้องภพ  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงสโรชา  แตงนุ้ย โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายชคดี  วุฒิเมธี โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายเกรียงศักดิ์  หรี่จินดา โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนิสิตทรา  พันธ์ธุม โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายภานรินทร์  พาณุรัตน์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายทิวัตถ์  ยิ้มจันทร์ตรี โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายวรภัทร์  กาบสลับ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงนฤภร  สุนทร โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงเบญญาภา  มณีนาวา โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงตรียาภรณ์  บัวตรี โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายนพวิชญ์  เพชรชโน โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายณัฐกิตติ์  เกาะลอย โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงศุภสุตา  ชัยอรรถ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายศิรชัช  สินธุนาคิน โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายวิชชกร  เจริญสมบัติ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปาณิศา  ถนอมญาติ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงธัญมน  ภารสงัด โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอุดมลักษณ์  บวรสถิตย์ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธนภัทร  ศิริจันทร์ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายศุภวิชญ์  เอกวิริยกิจ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายฐนมงคล  ถังไชย โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม