รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขาวปลอด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายพงศภัค  พงศ์ภัณฑารักษ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ยืนเพ็ง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายนภสินธ์ุ  แสงแก้ว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุขดำ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันมีศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกันติชา  ขวัญหวาน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกษิดิ์เดช  หนูประสิทธิ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายธนกร  ศรีแก้วช่วง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายคณพศ  สุขคุ้ม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายปัญญากร  ฉันทรางกูร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปณิตา  จิตรอักษร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงศุภิสรา  ฉิ้มเฉิดฉาย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คงปลอด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปริศณา  ศิริรัตน์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอนงค์รตี  คชบริรักษ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐนนท์  พรหมพุฒ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายชยางกูร  แสงห้าว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายพสุธร  แสงห้าว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายอภิชัย  ชุมใหม่ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐนันท์  เมืองมีศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายภัทรพล  ช่วยชนะ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเณศรา  เกื้อพันธ์ุ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชัญญาทิพย์  จิตรชูชื่น โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายปฏิภาณ  ต๊ะพันธ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายสืบพงศ์  พรหมสุวรรณ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงภัทรพิชญ์  ไทยนกเทศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงพิชญา  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายณัฐธีร์  นิธิกรอุดมวิทย์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จำปา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงพิชญาภา  ไทรงาม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงศุทธินี  รุ่งเจริญพัฒนกิจ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงณรัญญา  อ่อนแก้ว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงอัญชิสา  จันทรมาศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเชิด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงชัญญานุช  ยอดทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงเมทินี  แก้วยัง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงกันติชา  จันทร์ผ่อง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงอิสราภรณ์  พลเดช โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงอิสริยา  รักดำ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายภูริพัฒน์  ทิพย์ปาน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงปณิฏฐา  เดชาพร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีโพนทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงปัณฑิตา  พูลเกิด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายชนาภัทร  ศรีโภคา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนลินนิภา  รอดจันทร์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงนานาโกะ  จงเจริญ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายรัฐพฤฒ  อั้นทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงรุ่งระวี  ช่วยชาติ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงฐิตาพร  เรืองสงค์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงทิพยรัตน์  ร่างมณี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงรมย์นลิน  รองเดช โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรมขวัญ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  เขตตะเคียน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงสกุณทิพย์  รัตนคช โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงสัญลักษณ์  ศรีทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงเบญญาภา  อาจชอบการ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายพุฒิพงศ์  แสงแป้น โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เดชภักดี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงเมธชนุตม์  เมืองสพรรณ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงประกายทิพย์  กิจวิจิตร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงศศิวิมล  พิลาอร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายภาคภูมิ  ธนอัญญาพร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายกันทรากร  ชูเรือง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายกร  เพียรพิชิต โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงนิรัชฌา  จงทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงสุธาสินี  รองเมือง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชลดา  ขาวเชื้อ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกฤติญากร  จิตรชูชื่น โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายปารวี  เถาธรรมพิทักษ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายณฐกร  วงศ์สำราญ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงชัญญา  สุวรรณยุหะ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เหมือนจิตต์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงปาริชาติ  เพ็งพาจร โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายศรายุธ  จิตรักษ์ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงเกวลิน  พุฒแก้ว โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงอธิชา  หีบเพชร โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
78 นายกษิดิ์เดช  สมใจหมาย โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงศิริภา  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายพชรพล  ทองพิจิตร โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงวรรณนภา  ไกรสิน โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวศรีสมร  ใจใหญ่ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวฉัตรแก้ว  สันดานดี โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทองผอม โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงภัคจิรา  จินประชา โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายชนวีร์  กองแก้ว โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 นายปิยนันท์  คงอินทร์ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงสุชาวดี  ตันมั่นคง โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงชฎาพร  คูงามมาก โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกัลยกร  บัวมีกลิ่น โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชาลิสา  แจ่มจำรัส โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงขวัญฤดี  เกลือมีผล โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงจรรญาพร  ล่องตี้ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายอภิสิทธิ์  นุ่นทอง โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนัทธิดา  เพ็ชราม โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายตติยวิทย์  อาสนะ โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขอินทร์ โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายปวริศ  นุ่นทอง โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปวีณา  ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายวุฒิภัทร  กาญจนพรหม โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กาญจนพรหม โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสุรางคนา  นวลมะโน โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกิตติพงษ์  กลับหน่วง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกันยารัตน์  ขวัญทอง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกตัญชลียา  บุญเดช โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงอรัญญา  คงแก้ว โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงญาณัจฉรา  คงเมือง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงปัทมพร  คนเที่ยง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงปุณยาพร  แดงส่งศรี โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงศิริณภัทร  เพชรสาคร โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายน้ำเพชร  กายเพ็ชร โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงสุปรียา  เพชรจันทร์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงฆริศา  ทองประกอบ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงกรนรรณ  มากเพ็ชร โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงปาริสา  คงมีสุข โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปาณิภัทร  ทองแดง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงปัทมาพร  คตรัตน โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฐกมล  เพชรศรีช่วง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงโสฐิดา  หนูส่ง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายพงศ์สุรินทร์  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายธนากร  อ้นเพชร โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐชยา  รุ่งโรจน์อสนี โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยบุตร โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพิชญ์สินี  หีบเพชร โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงเนตรชนก  แซ่ตัน โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายนฤพันธ์  วรรณรัตต์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พลอินทร์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงบุษปภัทร  ผลอินทร์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงรัตติกาล  บัวทอง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายศิริชัย  ชัยภักดี โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายสรวิศ  คงศรีอ่อน โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงนฤมล  พลัดทองศรี โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสุภาพร  นกรู้รัก โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำแก้ว โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปณิตา  แสงรักษ์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงศุภิสรา  สิทธิชัย โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายอนุพงษ์  กลำ่ศรีทอง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสุณัฐชา  งามสมพงษ์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพิชชาพร  นางหลาด โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายธรรมชาติ  วังภัย โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เซ่งง่าย โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงวิชญาดา  จีนประชา โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงภุมวารินทร์  ชมชื่น โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงปัทมาวดี  ฟองโหย โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายสันดุสิต  สุดสนิท โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายชัยพรหม  ศรีรักษ์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายณรงค์เดช  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีสดสุข โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขทรัพย์สร้าง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทองบัว โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงประกายวรรณ  ทองผอม โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงปณาลี  ศรีจันทร์ทอง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายนฤเทพ  จีนสมส่ง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงภทรมน  ชมชื่น โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอมราพร  คงเพ็ง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปารดา  ทวีวุฒิชัย โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกฤษณา  สักแก้ว โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปวริศา  อ่อนสี โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองสุข โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายรพีภัทร  เครือเพ็ง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายติณณภพ  หนูเรือง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายกฤษณะ  แท่นทอง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงมนิชนัญญ์  ไชยลือเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เรืองหนู โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายศุภนัฐ  แก่นแก้ว โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายวิทยา  เกตุประกอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงยอดขวัญ  ปิยดิลก โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงอาฒยา  ขุนทอง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธนากร  เพชรเล็ก โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงเมชวิกา  สมาธิ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนลิน  คงประสม โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปุณยนุช  นครพันธ์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงจรรยาพร  จิตรา โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงดุษฎี  ทิพเศษ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอาติน่า  เจริญลาภ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประมวลศิลป์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงอัญชลี  ด้วงชู โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายภทุลณ์  คงรักที่ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายนัฐพงษ์  อ่อนแท้ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐชาวดี  นิลสะอาด โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกานต์สินี  จีนประชา โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงทักษพร  ฉิมเพชร โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงศศิวิมล  แดงส่งศรี โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายชานน  เทพพูลผล โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายณัฐวัตร  คงเอียด โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายกษิทร  กายเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพัชรพล  รอดดี โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงจุฑามาศ  ตันกาบ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกษิตา  กายเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนันท์นภัส  อ้นเพชร โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนันทวรรณ  ขวัญศรีสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกมลรัตน์  บัวลอย โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วทองสวน โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปาณิศา  กาลสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอภิษฎา  ราชเดิม โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายณัฐดนัย  เต็มพร้อม โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงธนัญญา  นาคช่วย โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงธัญชนก  ยกกลิ่น โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายธวัชชัย  ทองศักดิ์ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงอรรณสินี  สันติสุขโพธา โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงจิณิสตา  นาเลื่อน โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายธนกร  เซ่งเส้ง โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงสลิลทิพย์  จันทร์ชุม โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายสิทธิพล  อ่อนชาติ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงพิชญพัชญ์  แก้วจีน โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงมนัสนันท์  พลชัย โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงภคพร  ราชพลี โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายนิติภูมิ  ไกรทอง โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายวีรยุทธ  ยังพูล โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฑนันท์  ฉันทารักษ์โชติกุล โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ขาวนิ่ม โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพชรหนู โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกัญฐิกา  กองมี โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอสมาภรณ์  สุดกิจ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายพรหมพิริยะ  พิศาลวีรวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายกฤษณล  เกลี้ยงจิตร โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายชาคริตย์  อะหลี โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงเบญจวรรณ  รักราวี โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงศศิภา  ชูเชิด โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงธิติมา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงธีราพร  คงเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสิรินทรา  อินทรโยธา โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงภฤศมน  ไชยบุญแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายฉัตรชัย  สมพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายพลากร  สอนอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายนวพรรษ  ศรีระพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  มักอาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงปณิดา  ปิงเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายยุทธการ  ดีรักษา โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวจรณินทร์  กูมุดา โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงรินรดา  เซ่งอั้น โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายคมชาญ  จุลบุษรา โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายรุจน์  บุญเจียม โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายอรัญ  สุนธนนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงนันทิกา  เป้าทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงกัณฐิกา  แซ่หลี โรงเรียนบ้านต้นไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงธมน  มณีโสตร์ โรงเรียนบ้านต้นไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอนุศรินทร์  ปานตุลย์ โรงเรียนบ้านต้นไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงประภัสสรา  แก้วนิมิตร์ โรงเรียนบ้านต้นไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปิยนุช  สัญวงค์ โรงเรียนบ้านบางเตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายนพกร  ละเอียด โรงเรียนบ้านบางเตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงจีระนันท์  สมาธิ โรงเรียนบ้านบางเตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงจีระนันท์  ละเอียด โรงเรียนบ้านบางเตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายชยางกูรณ์  ยุทธการ โรงเรียนบ้านบางเตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายวีระพัฒน์  ละเอียด โรงเรียนบ้านบางเตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุนทรเต็ม โรงเรียนบ้านบางเตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงชลลดา  สมาธิ โรงเรียนบ้านบางเตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายวรภพ  คงศรี โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายกิตติศักดิ์  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงวิวรรณทิพย์  เจี้ยวเห้ง โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพัชรินทร์  ชูจิตชื่น โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงโพธิ์สิน  พลเดช โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสุรีธร  เรืองพุทธ โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายศุภกร  เพชรย้อย โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายก้องวิวัตร์  ปูเต็ม โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายกรกช  ชูเพ็ง โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทร์จักร์ โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายณัฐพงศ์  ขาวเขียว โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวิรดา  ปะดุกา โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายภาณุวงศ์  หิรัญ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายชัยชนะ  ช่วยรอดหมด โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายนนทพัทธ์  สมจิตร โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่ติ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงมาริสา  ดำเมิง โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงพิชญา  เอี่ยมอักษร โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงรัชนี  วังหิน โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงเบญญาดา  พลรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวลอย โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงภูวิชญา  มณีพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงกชมน  ประหยัดวงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงจารวีกร  บัวนุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายธีรพล  ปะดุกา โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม