รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกฤษณา  สังข์จันทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เสงี่ยมวงศ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนันทิพร  ชูสังข์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงน้ำทิพย์  เลี่ยนยงค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอาศิริ  หลงละเลิง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายชนภัทร  เพ็ชรประสิทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายภาสกร  ทองสงวน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายธีระวัฒน์  เกิดตลอด โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกิติยารัตน์  ไกรเทพ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงไอยรัศมิ์  เพ็งใส โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายธันวา  ชำนาญดง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงสุภัชญา  เถาว์ราม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐนิชา  พิทักษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงเกตุสิริ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชญามล  ป้องม่วง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายกมล  เก้าพี่น้อง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายทักดนัย  อมรวิริยะนนท์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐพงศ์  ขวัญทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงเอมมิการ์  ภิรมย์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกรรธิชา  เผือกชาย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงรมิดา  เยาว์ดำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชมพูนุท  จันทร์มัด โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายพิทยา  ดำสี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐวุฒิ  หะจิ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพิมลสิริ  ตุ้งติก โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายนราธิป  หนูหมุน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงวันวิสา  ท่าจีน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ยงค์สุทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอนันตญา  ทับทิมอ่อน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงศิรารัตน์  บัวเนียม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัชชานันท์  สุโสะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกรกช  สมาธิ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสุทธญาณ์  คงเพ็ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพีรดา  ทองย้อย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสุทธิมล  ชัยสงคราม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์พิพรรชน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายพรศุภัทร  เสริมศักดิ์วรกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายสุปวัฒน์  หิตาโร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายรัฐภูมิ  ช่วยธานี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธนาทรัพย์  ส่งเสริม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เพชรเพ็ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายเจษฎาวุฒิ  เอียดใกล้ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  อุ่นแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายพีรภัทร  แก้วเรือง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายรุ่งรัตน์  ทักษิณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายวชิรพงศ์  จีนปาน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายจอมยุทธ  ขวัญหม้ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงบุญณดา  เมธีวัฒนกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปัทนัดดา  ไหมพุ่ม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทร์มัด โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ษัฏเสน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงเขสรา  ส่งสุวรรณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐตรินทร์  ทะนะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสิลินทิพย์  กิ้มห้อง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิมพกานต์  ษัฏเสน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปิยภัทร  ศิริพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปริศนา  นามวงค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายศักดิธัช  รักยิ่ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายธาราเทพ  ชูอิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงทรรศิกา  ลิ่มสุวรรณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายภคินธร  สงหนอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสุนันทา  ดำราษฎ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปิยวรรณ  แก้วศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงศรัตน์จันทร์  สวัสดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงเพชรลดา  บุเงิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงวลีรัตน  นาคสีเมฆ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัฐริชา  นิพัทธสัจถ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็ชรย้อย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ชัยทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายกฤตอนันต์  สีดำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายดุลยสิทธิ์  มีเพียร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายศุภพงศ์  หลีนะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายสรวิชญ์  ลี่เป้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงญาณิศา  ชั้นผั้น โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงผกามาศ  ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงวิยะดา  กั่งง่า โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณัฐจิยา  ศรีวิเชียร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงศุภกานต์  มณีศร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงมณีรัตน์  รำมะนา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณญาดา  เพชรศิริ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายปรเมษฐ์  ภิรมย์ทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เพ็ชรประสิทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงหฤภคพร  พลวัฒน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ทองเสนห์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงชนิกานต์  คงเมฆา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกุลธิดา  ชนะกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อินปิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายธนกฤต  อึ่งอภิวัฒน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายพลศศิธรรม  เดชวิจิตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนิชา  ดำรงศักดิ์วิรุฬห์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายนิฮาตินณ์  อินทองแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายแสงธรรม  สุวิภาค โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายจิรพัชร  ลือชัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกัลยกร  ช่วยรุ่ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายสุวิโรจน์  ศิลปษา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสุวภัทร  จักรัส โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายรัชชานนท์  เพชรฉุย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพริสร  ยินห้อง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายภูริพัฒน์  เดชอรัญ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจันจิราณี  รักหนู โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ชูศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปพิชญา  จรูญศักดิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภิรมย์ทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายศิวกร  เพ็ชรทิพย์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงใบเฟิร์น  โพธิ์ทิพย์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชลธิณี  กำเนิด โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสุทธินันท์  ภักดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงวิลาศิณี  จิตรพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายปรัชญ์  หนูช่วย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอนัตตา  เกตุพงษ์พันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายเมธัส  บ่ายเส็ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ประเสริฐ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายตรีเดช  จันเริก โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงแพรวดี  แดงหย้ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายอภิรักษ์  เวชรัตน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกชพร  ทองสุก โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์แย้ม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกัลยกร  ขาวดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพัณณิตา  สุวรรณคีรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฐณิชา  สังยวน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายกฤษฎา  ชูแสง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายพีรณัฐ  แซ่ตั้น โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายเอกสุวรรณ  เอ้งฉ้วน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายพีระวัฒน์  สุขคง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงศิริรัตน์  บรรจงคชาธาร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายนนทการณ์  ช่วยธานี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายคมกฤช  มากนวล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงนิชกาานต์  แท่นมาก โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายฮานัส  สัญวงษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงศุภิสรา  ชูจักร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  โพธิจันทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอุบลรัตน์  ช่วยทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอลิสา  คงผล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงบุณยาพร  บัวจันทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงโสรัจจา  สังข์แก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายสุธาศิลป์  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายศรุต  ศักดิ์วรรณศิริ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงธนัชญา  สุรมาตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกัญญาวีร์  รอดกอ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงเณศรา  ราชนิกรณ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วสาย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกนิษฐา  เพชรราน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธวัลหทัย  คงแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐธิดา  เหลืองอร่าม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชลิตา  ชุมเชื้อ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกันทิมา  สุดเมือง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชนนิกานต์  เฉ่งไล่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกรินรัตน์  หนูสนิท โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงลักษมณ  จันมัด โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญเดช โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงรมิดา  จิตรา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงภรภัส  สุโสะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชุมทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสุชาดา  พรมแก้วนะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพิมพกา  เสนี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงฉัตรมณี  ทับเที่ยง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กันตังกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  เทพแสน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สว่างนวล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงทิพราภรณ์  อินเรือง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงชลลดา  หอยสังข์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกวินภพ  พัฒนกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายปฤษฏิ์  จรูญศักดิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพีรพนธ์  เดชพิชัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายวริศ  เครือสุข โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายเจษฎา  บัวหา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธนันศักดิ์  นวลศิริ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอัสมา  ชัยมีเขียว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวัลนภา  หวังบริสุทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวรรณวิศา  ธรฤทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธีรดา  ธรฤทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สังแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกวิสรา  จินกระวี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธนัชชา  ชัยขัน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสิริวิภา  ใจบุญ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอัครนารี  รัศมี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอุมากร  บัวมาก โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงจรินรัตน์  บุญโยดม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงภัทรพร  หุ้นย่อง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพิริยากร  ปานเต็ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพัชรี  ทับเที่ยง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนภัสสร  บำรุงชอบ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปานเต้ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปัญญาพร  โปซิว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงประภาศิริ  สุขแสง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงแพรนภัสร์  นวลจันทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงธัญรดา  คล้ายเถาร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่โง่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายสุรภัสสร์  ทวิสุวรรณ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสิรามล  ทองใหญ่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงวริศรา  หลักใหม่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายภัคพล  วงศ์อักษร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงตะสิโม  กุสุมา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงเกศกนก  รักราวี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนภัทร  ดำเกิด โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธัญธร  สุขรัตน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายพชร  ล้อมคง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายปฏิพัทธ์  สมจิตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงจิณัฐตา  ฝันนิมิตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชนิกันต์  ลิ่มไทย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายกฤตเมธ  หนูฉ้ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงศุภิสรา  สังข์รักษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายกฤษกรณ์  ปราบภัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รอดวงค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายศิรสิทธิ์  มั่งสูงเนิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงสุวิชาดา  นวลนาค โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายเธียรธวัช  รักทองหล่อ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงดาราวดี  ช่วยสุวรรณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงวีรภัทร  เศวตะดุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงมนทกานต์  พ่อการค้า โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายกฤษฎา  เลี้ยงสกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายนภศริต  เกิดวะษา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายปวริศ  นวนนิ่ม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายกีรติ  สมรักษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายพัฒนา  พุทธสรณ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพิพัฒนะ  ชัยคง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายพลพัฒน์  วิไลวงศ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกฤตินัย  แดงร่า โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายอนุวรรฒน์  ช่อมณี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงธนัชชา  ขัยขัน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกิตตินันท์  เอียดอ่อน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายภัทราวุธ  ศรีเวียงสม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายภัคพล  หอขุนทด โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธีรพันธ์  จันทร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายอนุชิต  แก้วสมศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายชลธาร  อวยชัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายธีร์ธวัช  เพ็ชรฤทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายสุริยา  แก้วแสง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงเกศวริน  กิ้มเฉี้ยง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุภนิดา  รำมนา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เพ็ชรประสิทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายปรีดิ์รติ  เกียรติอาภากุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายวศิน  แก้วนำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจิรนันท์  ทองหอม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงญาณัทร์บุษย์  มาศศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสมิตตรา  เพ็ชรสิริ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงจีรนันท์  ดวงเดือน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงวริษฐา  มากราช โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงวรางคณา  ขวัญเพ็ชร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงไอราวัณ  เครือสุวรรณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีนิ่ม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายเตวิชญ์  นาคพล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุโสะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายกิตติ  ตุลยนิษกะ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายวรยศ  ทวีพัฒนะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงวรรษพร  วัชรินทร์ธาดา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงเบญญาภา  มากจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงศิรภัสสร  หนูนุ่ม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงมนัญชยา  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงสุทธิกานต์  มันทุ่ย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายอังค์กร  เพชรอุบล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงกฤตพร  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายพชรพล  พลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายณฐชนน  ยังเจิมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายเอเซีย  หาบสา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงอธิชา  แก้วล่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายตนุภัทร  พุฒนวล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายทวีชัย  ชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายวัชเรนทร์  รอดคืน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงณัฏฐชา  ลั่นสิน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงศิริประภา  อั้นซ้าย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงนับดาว  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงกมลรส  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงโยษิตา  อินทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงภัณฑิลา  ดำเดิม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงกมลขนก  บุญเลิศวรกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายกันติทัต  ดำเดิม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายกันต์ธร  เต็งรัง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จริงการ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายธนภัทร  ดีเป็นแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงภาษิตา  สารรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงนันทภัค  ร่วมสุข โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงกชรัตน์  พลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงจิดาภา  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงปุณยวีธ์  ทองงาม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงปุณยาพร  ซุ่นสั้น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงนันทิชา  นาวาแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงพรไพลิน  สงแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงวรรณา  ชาลปติ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายจิรัฎฐ์  รักห่วง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงกุลรัตน์  แสงสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงสุชานันท์  ก้งจี้ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงฐานัชฌา  สามสี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายสันติกรณ์  เยาว์ดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายธีรชาติ  หนูรุ่น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายธีรเดช  โพชากรณ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายปรินทร  จับปรั่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายทรรศนธรรม  ลอย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายวชิรวิทย์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายวัชรวิทย์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายวิชชากร  ทองชุม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงนิชาภา  เมฆชอุ้ม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงปิยธิดา  เกียรติเมธา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงขวัญข้าว  สังข์วิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายก้องกิดากร  หวานสนิท โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงเพลงพฤกษา  จันทร์เกตุ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายธนัท  ดำเดิม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายปภาวิน  เสียมไหม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายติวานนท์  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายบัญชาศักดิ์  จิตราวุธ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงสิรินดา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงนันทิชา  มะนะโส โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ลีวิริยะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายธรรมวิทย์  จุ้งลก โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายชญานนท์  สัญกูล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายหัสวิน  สุทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายธีร์ธวัช  เพ็งรัศมี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายเฉลิมพล  รุ่งสมบัติ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายพีรฤทธิ์  ลอย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงอรทัย  พลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงโมทนา  จรียานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงกัญญภัค  ไกรเทพ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงสุพิชชา  วิฑูรชาตรี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงปทุมทิพย์  พงษ์แพทย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงกัญญพัชร  บุญลือ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงแพรภัส  พงษ์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายธนภัทร  พูลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายพีรพล  นิลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงภูหฤษฎ์  พิณเขียว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงธนพรพรรณ  ละเอียดการ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงธัญพิชญา  สีสุข โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  เขาหลัก โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงอภิสรา  คงศิริ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงนฏยศพร  เอี่ยมสมบุญ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายชินวุธ  ธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คุ้มรอด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายวิทวัส  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงสุบงกช  ภูสุมาศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงลมิดา  เดชนุ้ย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายปีติชา  ไตรญาณ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงรติมา  นาคพล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายธนกฤต  คีรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงดวงทิพย์  คงนคร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงกิตติยา  พัดลม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงนภัสรนันท์  พิพัฒน์วรากุล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงพราว  วิธานติรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายกรดล  รักษ์ไทย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงอัญชิสา  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายพุทธวัฒน์  หมวดหรี่ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายพิชชากร  เศษสม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงธัชพรรณ  ทองเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงสุพรทิพย์  คีรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงปัญญาพร  เขียดสุก โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงศศิกานต์  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงศตพร  คนเที่ยง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงจันทิมา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงอัญติมา  สมาธิ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงธนากร  พูลสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายชุติวัต  เกิดล่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายชนวัฒน์  อุยสุย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณัฏฐา  โตสุจริตธรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายธนขจร  ฉัตรธมน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงวรรณิษา  แก้วสม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงสิริมา  แซ่อั๋ง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงเอกมณี  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงศศิกานต์  อินทรทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงสุชานันท์  พูลพงศ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงศรุตา  ปลอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอรุณมาศ  หยูจีน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปภาวี  ถิ่นพฤกษ์งาม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงแพรไหม  กาญจนพรหม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์ย่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงยุวันดา  สงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงอนันตญา  เฉ่งน้อย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายณฐกร  ชอบแต่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงนงนภัทร  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายธนกฤต  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายณัฐธัญ  โตสุจริตธรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายวัชรบดินทร์  ชูไชย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันทร์เมือง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายปัณณทัต  สีดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายสรวิชญ์  หนูเหมือน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงวิชาดี  มากอ้น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายภูวนาถ  กังแฮ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปรีญา  สัตย์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงสิปาง  หมวดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงภคพร  บูรณะผลิน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายกิตติชัย  แป้นทองหลาง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีนคร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปิยวดี  ผาใต้ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงลลนา  บุญดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยบุญ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายเพชรรัตน์  ขจัดภัย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายธีรภัทร์  เสียงเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายชนินธร  เพ็งจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายจิรภัทร  ทองชิต โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณิชาภัทร  นานอน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายกษิดิ์เดช  สมศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงญาณาทิป  สี่หมื่น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายเศรษฐศักดิ์  ทองพิจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงนริสา  มืดมาก โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงปริณดา  ศรีเกื้อ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสุภัสสรา  เพ็ชร์สุ่ม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงธัญชนก  หมัดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธนวิชญ์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายวีรภัทร  ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายเสฏฐโชติ  สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายศิรพัฒน์  กาญจนพรหม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพุทธชาด  นาคบรรพ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงรติมา  ทองพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายปิยะบุตร  จันเซ่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกัญจนพร  เพ็ชรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปิ่นมนัส  มิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงเปรมมิกา  พุฒนวน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายจารุเดช  เครือเตียว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายปัณณทัต  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกุสุมา  ชูเชิดรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายภานุกร  กาสาวัง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายกฤตเมธ  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงอภิภาวดี  บุญตะกล้า โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงวสิตา  ชูเนตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงโศภิษฐา  ดำแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงธนัชชา  จันทนา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายสิรวิชญ์  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงสุชานาถ  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงวริสรา  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทิมมาก โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชมเชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงอรณิชา  ท่าจีน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงจิรภิญญา  นาชิน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงมนัสวี  วรตันติ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มาแสง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายอติพล  เลื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  สมบัติทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายวิศิษฎิ์  วิประกษิต โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายภูมินันท์  รอดอ่อน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณภัทร  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายทิวากร  ทวิสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายพงศธร  ชัยเดช โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายจิรวัฒน์  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายปกป้อง  ปราบปัญจะ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพรพิพัฒน์สิริ  พลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายทวีศักดิ์  หนูอุดม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณิชรัตน์  เนตรนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวริศรา  จุ้ยเริก โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงจันทรวดี  เอียดชะตา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพัชรพร  นวนนิ่ม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงตรีชฎา  แก้วลาย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณัฐฐิตาภา  ดอนบุญไทย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงกฤติกา  นาคปนทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายธีรภัทร  แก้วประชุม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกัญญานันท์  ชูเนตร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอิสรากุล  สมบัติทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงมนัสนันท์  จูห้อง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงยลรดี  ยงค์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายพุทพิพงศ์  สังยวน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงปลายฟ้า  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงชยานันท์  ชนสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมนรา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงอารีลักษณ์  เยาดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายปัณณวิชญ์  พันธุเล่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายพงศธร  ปัญญาสิทธิกร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงเกษแก้ว  สราญชื่น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงธนัชพร  ศรีนคร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงปารวีย์  เยาว์ดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงอภิชญา  แก้วประชุม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายปุณยวัจน์  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงปาลิตา  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธนรัตน์  แดหวา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายณภัทร  หนูเอียด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงหัทยา  หมีนเส็น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงณภัทรจิรา  ตุลยสุข โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายกฤษณชาติ  สิริสมพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายจตุรภัทร  เอียดแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงศิริกุล  ขวัญนิมิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายทัตเทพ  กาหยี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงปรีญาวรรณ  ขุนปราบ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงภัทรธิดา  เอียดสีทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายอัศม์เดช  คงแทน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงธนกานต์  เลื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายทวัฒวงศ์  รัตนรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายศักรินทร์  คชถิ่น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงชาลิสา  เชยชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงณัฎกมล  เครือฮ่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงปริยาภัทร  ชูปลอด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงวาสนา  แก้วเดียว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สีอ่อน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายศุภณัฐ  ชูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายไตรภพ  จีนแก้วเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายณัฐนันท์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายภานุรุจ  อนุสุนัย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายพงศ์พิชชา  เพชรชุม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงพัชรหทัย  กล้างาม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงปริณปุลาพร  เศรษฐ์ชยานันท์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงสุภาสินี  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงธนภรณ์  หนูเหมือน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงชนิษฎา  ทองจีน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงเกษชฎา  แก้วชะฎา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกลี้ยงแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงวิชญาดา  คล้ายทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนพภัสสร  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปฏิญญา  สีดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงอำภาภรณ์  ช่วยมี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงบุญฑริกา  วิลาดลัด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายภัทรดนัย  เลขะพจน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนีรชา  ชัยทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพัชรินทร์  จิตรา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายณัฐกรณ์  ทองแกมแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายวรเมธ  ชูมณี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงิิกิตติศักดิ์  แป้นทองหลาว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายธนภัทร  เยาว์ดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายวริทธิ์ธร  รักซ้อน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายพัสกร  หะเทศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายณัฐดนัย  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายโอฬาร  สงบดี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายปุณยวีร์  พลอยศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายรัตนพล  พหรมมี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทโชติ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายเจสซี่  คิง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายนิติภูมิ  สุขทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายชนะพล  เรืองนาม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงอริสวรรณ  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงศรีธีรา  อุยสุย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงญาณิศา  ราชพลี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงจิตรลดา  บุญชัย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงเนติกาญจน์  ฤกษ์รัตนะ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงชาลิสา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงวรวลัญช์  เมธาสิทธิ์วรกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงศวิตา  ศรีวัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชันวิจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นนุช โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงจรัสศรี  นานอน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงธนิสรา  จำปา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงนภสร  ฤทธิไกร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปันธิโป โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายณัฐภัทร  ฮุยเคียน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายสุพลวิชญ์  รอดราวี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยังช่วย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงสุรีติกาน  นิลละออ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงภวิกา  หนูหมื่น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงศิรดา  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายเดชายุทธ  ฤทธิมา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายเปรมสุทธิ์  สัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายณฐกร  เพ็ชร์สุ่ม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายนนทพัทธ์  อินทกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงนิธิกานต์  แสนศิริ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงปารณีย์  ปราณีตพลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงวารุณี  เดชธรรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพรนภัส  ภู่ศิริ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายเนรัญ  บัวเพชร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงชนม์ชนก  ทองเดช โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปวริศา  นิคะ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บัวมาก โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงลฎาภา  ทองหลิ้ม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงอรนลิน  เชาวน์วุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายอนุวัฒน์  ธรรมประโคน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงชญานิศ  เมืองแคล้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงฐิญาวิกรม์  ส้องเจริญ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายธนกฤต  รอดคงที่ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายศิถินันท์  ศุภจำปิยา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายเริงฤทธิ์  ฤทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายวรสรณ์  แก้วเกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพรรณสรณ์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายกฤติกร  อึ่งทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายก้องกิดากร  สุขจีน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายภคิน  ติ่งอ่วม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายพรหมกรณ์  เพชรเรือนทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายพิชิตชัย  จันแดง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายศุกลวัฒน์  สุเหร็น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายสุรเชษฐ์  ชูวงศ์ทวิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงธีรกานต์  สินยัง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงวรกานต์  นุ่นขาว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงอลิสา  เหมือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงธนัชพร  ช่วยมั่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงพัทธิรา  ไมตรี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงศศิภา  กลิ่นเลี้ยม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายวชิรวิทย์  ขวัญนิมิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงสุพิชชา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีละมุล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงปริชญา  หนูสนิท โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงธัญรดา  ทองสง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงอริศรา  แก้วโยชน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายธนพัฒน์  แก้วสียง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายกิตติภูมิ  โยงราช โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงวริศรา  เลื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายปภาวิน  ศรีเกื้อ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงพรรษชล  ชูมณี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงณัฐวดี  วุ่นปาน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงปิ่นมุก  เลิศพลังเวทย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงณัฐชา  ยิ้มย่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงปัทมา  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายณัฐภัทร  ดำแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายธนพัฒน์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายจิรกิตต์  ไชยยะ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายณฐกร  ไกรเทพ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายธีรวัชร  อินทรชัย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงชนันธิดา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายอนุวัฒน์  ขาวดี โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงศิรดา  ใจสมุทร โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 คณิตประถม
595 เด็กชายอัสการี  หยังหลัง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายกิตติศักดิ์  สรรเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กชายนันทกร  วินวิน โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายธีรนัย  สุโสะ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายสมิทธิพล  เพ็ชรเพ็ง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายธนกฤต  หยังหลัง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงตติยา  ชัยเสนี โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงปิยนาถ  ไข่ช่วย โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายพงศกร  จันทจังหวัด โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงสุธิดา  สุโสะ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายภานุวัฒน์  บุญเฟื่อง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ชาภักดี โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงนัฐฐิรา  นิ่มดวง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายนราธิป  สารบรรณ์ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายณัฐชนน  กังแฮ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายชินกฤต  สาราบรรณ์ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงชุติมณฑน์  หล้าเก็ม โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงชัษนันท์  ชูเมฆ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงนัสรียาห์  ฉิมเรือง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงซารีนา  ชายทุ่ย โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงอาลิสา  แดงหนำ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงสรัลนุช  เสียมไหม โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงแคท  ปานู โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายวัชรวีร์  วชิระวุฒิไกร โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายสรยุทธ  หูเขียว โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงลินลาวดี  ณ พัทลุง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงปริยากร  เสลา โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายจักรินทร์  ทุ่ยอ้น โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงสุธีรา  แซ่โค้ว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงณัฐนิชา  เพชรทิพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉายนิ่ม โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายศรศิลป์  พันธุศักดิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายวุฒิชัย  ศรีริกุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงรินทร์ชนก  ตั้งพิตรพิบูลพร โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กชายพงศกร  แก้วนาง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงสุปรียา  อุดมรักษา โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงอนันญพร  เลี่ยนยงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงศรัณย์พร  หูเขียว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงชนกภัทร  แซ่อึ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงองค์ชนิตา  เตยแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงณัฐกมล  ขาวดี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายวรรธก  ชูส่งแสง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงศิริญากร  พลพัง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วสมศรี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงกมลพัชร  หวังชัย โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงภรภัทร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงเกษศิณี  จิตไพทูล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงปภาพินท์  จันทมณี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงรสสุคนธ์  วุ่นพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงกนิษฐา  ชัยมณี โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายตะวัน  พลายชุม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงณัฏฐนรี  อันธิรส โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงประภัสสร  โรจนชัยกิจ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงวรัญญา  นาวาแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
649 เด็กหญิงศิราลักษณ์  นพวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
650 นายธันวา  เชื้อสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงพิชญา  ศิริพัฒนนุกูล โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 นางสาวรัญชิดา  โรจน์ชัยนิธิ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 นางสาวปนัดดา  ว่องขุก โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 นายจิรการ  ใจศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 นายชนกนันท์  ธรรมประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 นางสาวฤทัย  ศิริกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายกณวรรธณ์  เมืองสิ้น โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงศริยา  อยู่เจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายปงศ์ปณต  รามอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กชายณัฐภัทร  ให้หวล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
661 เด็กชายพงศ์ปวีณ  พรหมรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงเสาวนีย์  แพทย์ศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายบัญญพนต์  โมรา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กชายธนากร  แก่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
665 เด็กชายพันธวัสส์  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายโชรัยห์  เกตุก่อ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายธนบูรณ์  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายเทพฤทธิ์  รามพูล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายฐิติกร  ให้หวล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายจอม  น้ำด้วง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายคฤหัสถ์  โสมสง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงสุภาวดี  จันทร์ไชยแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงกชพร  จันทร์ไชยแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงภัคเณศ  สิงห์หนูดำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงธนัชพร  สีสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายณัฐดนัย  เลิศชัยมงคล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงธัญชนก  เอียดฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงน้ำฝน  ชูจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงญานิกา  รักหนู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงอัญชลี  สีดำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายวศินภัทรช์  หนูพินิจ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงผลิดา  มณีโชติ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงประพิณญา  จันทราทิพย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงสุกฤตา  ลั่นสิน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงมณี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายธรรมธัช  บรรถะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายศตนันท์  ศรีบวรวิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายธัญเทพ  หนูประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายวิจักษณ์  พลับบดี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายธนาดล  ทองแท้ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายณฐกร  อมรวิริยะนนท์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 นางสาวณัฐฐิตา  แดงสมศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 นางสาวจิราภา  หนูเหมือน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 นางสาวจินตพร  บญเนื่อง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 นางสาวฐาปนี  ขุนทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 นางสาวเมธาวี  มูณีผล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 นางสาวอรัญญา  ทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 นางสาวบัวชมพู  หิมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 นางสาวบัณฑิตา  โว้ยสิ้น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 นางสาวกัญญารัตน์  นวลมาก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นางสาววริษา  รามอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 นางสาวอธิชา  ชูทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 นางสาวภัณฑิรา  ครุฑกษัตริย์ไทย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงพรรณษา  ยี่สิ้น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงปัญญาพร  ดำเกาะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงชัญญานุช  ชูยัง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงสิริญญา  รักห่วง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงชนัญชิดา  สมนวน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงภวิษย์พร  โพธิ์ทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงปารวีย์  จิตรา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงรวิสรา  เงียบประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงนลัทพร  บุญศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงปานอัปสร  ทองบางพระ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศิริเสถียร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงศิวรรณยา  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ชัยวิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงภัทเชาวดี  เหมือนแสน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายภูริพัฒน์  แก้วช่วย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายธวัฒน์  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุกล่อย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์อำไพพิสิฐ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงเขื่อนดาว  น้ำด้วง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงจิดาภา  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายพงศกร  ปัตตานี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงชญาน์นันท์  พันธ์กุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงอรนลิน  พลหลง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  สุขมาก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์แจ่ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงณัฐธีรา  ทองเงิน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงชาลิสา  พตพันธ์เลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายธนัญกร  พันธ์กุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงสุกานดา  เสรีรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายสุรวุธ  ทองปาน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงฐปนัท  รัตนอร่ามสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงพิชญา  เตียวย่อง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ท่าจีน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงชาลิสา  แซ่ก้อ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายสหรัถ  ชูเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายกีรติ  ชูเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายเตโชดม  เคนซา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มูณีผล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงธาวินี  สาระบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงหทัยทิพย์  จันทรกลัด โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงหทัยรัตน์  จันทรกลัด โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงวรรณิษา  เต็งเฉี้ยง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงกานติมา  ว่องกิจ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงสุชาวดี  กว้องมิ่ง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายณัฐพงษ์  พงษ์ปิ่น โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงอลิสา  พากเพียร โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายธนาคิม  โงกเขา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงปาณิศา  สารมาศ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กชายกมลเทพ  คุ้นเคย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายธีร์นฤเบศร์  เปาะทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เด่นยุกต์ โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงเบญญาภา  ฤดูดี โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายกฤตัชญ์  ชูวุ่น โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายนนทพัทธ์  สวนมะไฟ โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายวงศ์พิทักษ์  ปานแก้ว โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ลันดา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงณัฐธิดา  นนทบุษร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงหทัยภัทร  กาญจนศรีเมฆ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายพิชญุตม์  ขันเงิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงสิริภัทร  ศรีใส โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองผึ้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงรพีนภันต์  ชยันต์เกียรติ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงสิริยากร  บัวเรือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายอันน์  ชุนหบดี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายรัชพล  วิชิตพรชัย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กชายสักรินทร์  ทองสุข โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายกอบการย์  พีระภิญโญกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กหญิงกัลยกร  ชัยกรรักดี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
772 เด็กชายทาวิชญ์  สุรสินธุ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
773 เด็กหญิงชญานิศ  สองทิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
774 เด็กชายพงษ์เมธ  ลาภทวี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
775 เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีเกตุ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
776 เด็กชายภานุวัฒน์  ประคีตะวาทิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
777 เด็กหญิงศศิวิรินทร์  หนูนาค โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
778 เด็กชายนัทธ์ฐภัค  มีหิริโอตัปปะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
779 เด็กหญิงภัคนันท์  นวลนก โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
780 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  นวลนก โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
781 เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองโอ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
782 เด็กหญิงพวงเลขา  เลขานุกิจ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
783 เด็กหญิงลักษณรัชต์  ทองนุ้ย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
784 เด็กหญิงมินตรา  ศักติมันตรา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
785 เด็กชายพัสกร  ลุ้งบ้าน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
786 เด็กชายจิรายุทธ  เอียดงามสม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงธมลวรรณ  นาวาแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
788 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  แก้วลาย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
789 เด็กชายกาจพล  สุภาพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กชายบวรกฤษณ์  วรรณบวร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงณัฐชยา  หนูชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
792 เด็กหญิงทยานันท์  สงบ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงปราญชลี  ทองงาม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงนวมลลิ์  แก้วประชุม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
795 เด็กชายชัชวาล  ศรีไทย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายธนัช  หวังอุดม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
797 เด็กชายก้องภพ  สุภาพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
798 เด็กชายวัชร์ชัยนันท์  เชี่ยววัฒนกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงรมิตา  จรณโยธิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายปิติภัทร  จิตรเที่ยง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กหญิงสุรสวดี  ทองมณี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายปิยพัทธ์  จิโสะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายสิรวิชญ์  ถิ่นชาญ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กชายชัยพภ  รอดเพ็ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงธนพร  ทุ่งปรือ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กชายธรรมชาติ  รองเดช โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กชายอภิวิชญ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
808 เด็กชายปาล์มทองคำ  เปาลิวัฒน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
809 เด็กชายกิตติพิชญ์  ผาติชล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
810 เด็กชายปุณยวีร์  เฉี่ยวย้อย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
811 เด็กชายเรืองศักดิ์  เพชรทองด้วง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
812 เด็กชายภีมพล  เอ้งฉ้วน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
813 เด็กหญิงพัชรพร  จาริ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
814 เด็กหญิงธนภรณ์  มีณรงค์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขนาน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงณัฐชญา  กิจสวน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
817 เด็กหญิงพรไพลิน  บุดดา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
818 เด็กชายกรวี  ยี่สุ่น โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงบุญญธิดา  ชัยวิเศษ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กชายรามิล  ราชแสง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายยศวริศ  บุญแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงขวัญหทัย  ไกรเทพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงมณีรัตนา  สุวรรณปิยะพันธ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงนันทวัน  ควนวิไล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงลัคนา  ชวลิตธำรง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สันติไชยกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายณัฐภัค  จักรีลา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงอภิญญา  ฤทธิฉิม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายวรินทร  ขุมธนสาร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายกมนทัต  จินดากุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พงษ์ศิริกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงศุภสรา  จิตรหลัง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายวุฒิชัย  คงเพ็ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายสิรภพ  รัตนวัย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงวศินี  สินศิริ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญช่วย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายณัฐดนย์  ปราบแทน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายวสุพล  กาเยาว์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงธันย์ชนก  พุ่มบ้านเซ่า โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงศศิกาญจน์  คีรีรักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงฟ้าใส  งามไตรไร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงธัญรดา  เหลือรักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงสุชานันท์  โอนิกะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงณิชานันทน์  ส่งส่อง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงปาฏลี  ต้องหุ้ย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงนุชวรรณ  จุมี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงชนิดาภา  โงกเขา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินนุ่น โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงกิตติญารัตน์  สินธุ์อ่อน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงนงนภัส  ขาวคง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ส่งเสริม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงพัชรวรรณ  เหล่าลิ้ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กชายกฤษณพงษ์  กอบกิจ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงกมลนิตย์  เพียรศรีวัชรา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงสุทัตตา  ไชยรัตน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงปาณิสรา  รักษ์ขาว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงศตพร  ตันกุลโรจน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กชายทัตธน  จักรีลา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กชายปรัตถกร  ง่วนสน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายจักรินทร์  เกิดดี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงญาดา  นิลละออ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงจุฑามาศ  เทพหยอม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงเขมิกา  อินทรวิเศษ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เพชร์ชนะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กชายนันทภพ  แสงจันทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงปุณิกา  สังขนฤบดี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงทิพรัตน์  สุขเสน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงภทรพรรณ  เดชสง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงปัญญารัตน์  โชคพิชิต โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงจิรานันท์  พงษ์เสน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงนนทวรรณ  ไชยการ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กชายพิชญุตม์  ประเสริฐกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายกิจพัฒน์  ชูแสง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงนภาพร  ทองแจ้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงพิชยดา  มุ่งหมาย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงปาณิศา  เอียดวาณะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงปาณิสรา  ตันวโรภาส โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงอัญชิตา  เต็มสังข์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงณัชชา  ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงปภาณิชา  นิลละออ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พนากิตติ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงนาถมณี  ชำนาญเหนาะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงปภาวี  จรัสจินดา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายสิปปกร  โสมวิภาต โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายปาติโมกข์  ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายธารไท  เสียงหลาย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายพงศ์สิริ  อมรวิวัฒนานนท์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงปาณิศา  อดออม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงกนกวรรณ  ยุวบุตร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายสิริกร  ฝันนิมิตร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายชนันท์  ทรัพย์แก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายนรบดี  สรรเพ็ชร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายณฐพล  จงราบ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายนิธิพัฒน์  ไล่ฮวด โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายวรรณวิสิษฐ์  เพ็ชรฤทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายสิรวิชญ์  นาคทองแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายอัครัช  ทองเส็ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงปานไพลิน  กิจปกรณ์สันติ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงกานตรัตน์  อุ้ยเอ้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงจิรัชญา  แสงเสน่ห์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงอธิชา  ฉับพลัน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงกรสิรัชฎ์  หว่องเซ็ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อั้นทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงฮานาณี  หลำจะนะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงพัชรากร  อ่วมอร่าม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงวรรณรดา  แหละหวา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงวานิต้า  สันอี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงพรภาณี  มัธยมพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายยุติวิชญ์  จำปา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงรินรดา  พูลภิรมย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงนฤมล  เลิศมาลัยมาลย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงพิรัลพัชร  บุญเกิด โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงสุพิมพ์กาญจน์  ลุ่นลิ่ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงอัญชัษฐา  อึ่งทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงชนิษฐา  ทองหอม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงสิธินัน  สุทธินนท์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงรวิษฎา  เชียงสอน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงสุภสิริ  เที่ยงธรรม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กชายอัครพล  วุ่นศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายยงยุทธ  อภิรัตนกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายสวิช  จินดาวรรณ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายยศกร  พัฒนา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายทักษ์ดนัย  รักษ์จันทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายวราวิชญ์  สังข์แดหวา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายธนาวุฒิ  วัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงสายวรรณศิลป  เสียงหลาย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงจิรวรรณ  ชูสิงห์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงนภัสสร  ลายละเอียด โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงพพิชญาน์  พัฒนากิตติพิทยา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงกัลยกร  กลีบประทุม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายณัฐชนน  แสงศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายกฤตยชญ์  ลันดา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายทศพล  สุรกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงภัทรภร  สิทธิลีลา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายธนธร  พูลสิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงทรรณรต  สังข์แก้ว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
937 เด็กหญิงกรทิพย์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
938 เด็กหญิงฝนทิพย์  เอี้ยวเหล็ก โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
939 เด็กหญิงภัทรานิชฐ์  เสียมไหม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
940 เด็กชายชินาธิป  หนูคล้าย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงธนิตา  มุทามาศ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
942 เด็กหญิงวิธาวดี  กมลสิงห์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
943 เด็กหญิงธนัญชนก  รักสิทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงปนัดดา  หนูเหมือน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
945 เด็กหญิงณัฐวิภา  กรเจริญพรพงศ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
946 เด็กหญิงณัฐชยา  ดำทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
947 เด็กชายศิรนนท์  นะวะกะ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
948 เด็กชายอธิปัญญ์  อินทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
949 เด็กหญิงเบญญาภา  เสียมไหม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
950 เด็กหญิงกันตพิชญ์  บัวศรี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
951 เด็กหญิงกนกพร  เสนีย์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
952 เด็กหญิงพิชชาภา  อโนทัย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
953 เด็กหญิงธริณี  ทองช่วย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
954 เด็กหญิงปวิชญาดา  เพทาย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
955 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไกรเทพ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
956 เด็กหญิงกรกมล  งามวิวัฒน์อนันต์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
957 เด็กหญิงอรวรา  เพชรน้อย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
958 เด็กหญิงวรรณิดา  หนูเผือก โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
959 เด็กหญิงพรกมล  จริงจิตร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
960 เด็กหญิงพิชชาภา  ธัญธนวิทยา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
961 เด็กชายฉัตรดนัย  ตกจีนต้อง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
962 เด็กหญิงนันธิตา  นิคะ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
963 เด็กหญิงวนิฌญา  แสงอาทิตย์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
964 เด็กชายวรากร  แก้วกล่ำ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
965 เด็กชายชินภัทร  ภวชโลทร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
966 เด็กชายวงศธร  ยงสถิตศักดิ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
967 เด็กชายจักริน  เครือสุวรรณ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
968 เด็กหญิงมานา  นพพาภาคย์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
969 เด็กชายกฤษฏิ์  สินไชย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
970 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ฉิมเพชร์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
971 เด็กชายตรัย  คงทรัพย์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
972 เด็กหญิงเขมิกา  เหล่าเจริญพงษ์แสง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
973 เด็กชายหัฏฐกร  เพียรมิตร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
974 เด็กชายคณิน  บริสุทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
975 เด็กหญิงกฤติมา  นาคพล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
976 เด็กหญิงภควรรณ  นุชิตศิริภัทรา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
977 เด็กหญิงสุทธภา  ปิยะพงศ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
978 เด็กหญิงณัฐชยา  นวลนิ่ม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
979 เด็กหญิงตวงพร  ศรสลักศิลป์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
980 เด็กชายพิชัยภัทร์  จรียานุวัฒน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
981 เด็กชายพีรดนย์  แก้วละเอียด โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
982 เด็กหญิงปิยะธิดา  ปัญญาศิริพันธุ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
983 เด็กหญิงกนกมน  รัศมีปาน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
984 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชัยเพชร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
985 เด็กหญิงศวรรยา  เส้งตั้น โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
986 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชิตแก้ว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงมณีวรรณ  นพคุณ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงมัญชุภา  นพคุณ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงทิฆัมพร  ทุ่มขุน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงกนกพร  ศรีเมฆารัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายชลการ  พูนรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงพิณรัมภา  สนั่นแสง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงชนาภา  ภู่ด่าง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายปภาดา  เสนทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายธีรภัทร  ทองรุ่ง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายกันตพัชร  สายเมธา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายภูมิศักดิ์  บัวริน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายธารากร  ทองธรรมชาติ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงอัญชิสา  ยิ้มย่อง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงพรปวีณ์  อั้นทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูเชิดรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงภัทรพร  หมื่นมโน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงชมพูนิกข์  จิตบุญ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงรานาร์  เดชกมล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงวารีวรรณ  เอี้ยวเหล็ก โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงณัฐวดี  มีเดช โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงฐิติพร  อนันตอัมพร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงคุณิตา  ดำนิล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายรรรรร  ไกรสุทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงนงนภัส  อ่อนคง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงชนัญธิดา  รุจิราภา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายกิตติธร  ทองรอด โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายทศพล  ลอเจริญ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายฐิติศักดิ์  จันทร์ผ่อง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงชญานิศ  พิพัฒน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงฐิติมา  ชมดี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายฐกฤต  นนทิพิเชฐ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายมณฑล  วงศ์เอื้อเวทย์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงสาริศา  ชัยยะ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงพรรณรมณ  พลฤทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายตะวัน  กุลนิล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงศศิอัปสร  ปานทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายภูริวุฒิ  พึ่งพันธ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายนฤปนาท  ช่วยเรือง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายภวินท์  สังข์ทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายรัตนพันธ์  ภูวชนาธิพงศ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายสุธิพจน์  เพ็ชรสามสี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายภาคิน  ศิลปานิสงฆ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงศัสยมน  ชัยทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายณัฐพงศ์  สงหนอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายจักรภัทร  อรรถรัฐ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายศวิษฐ์  ภวชโลทร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายธนธรณ์  แต่งสวน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงณฐพร  แพงมี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายธีรนัย  ทิพย์รองพล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงพัณณดา  สุทธิรักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงปุณย์ณิศา  จันฝาก โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงชนิกานต์  เพชรรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงรพีพรรณ  ชุณหโกวิท โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงเกศกัญญา  ทองเทพ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายเจษฎาพร  คงสาย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงชาลิมา  เกิดวั่น โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงศลิษา  บัวมาก โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายฐิติศักดิ์  ดำภูนา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายณัฐชนน  เครือสุวรรณ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายธนดล  ไทรงาม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายนันทิพัฒน์  สัจบุตร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 นายสิริบูรณ์  เทพารักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 นายกิตติพิชญ์  คงชูผล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 นางสาวปุญญิศา  หนูเหมือน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 นางสาวชัญญา  วงศ์สาคร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 นางสาววสุมดี  เพ็งทองแก้ว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงศุจินทรา  หมัดเจริญ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงสุกัญญาณัฐ  อินนุรักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 นางสาวฐิตยาภรณ์  ชุนวรฐายี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงปวิภา  เสียมไหม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 นายศิกษก  ดาบทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงปิยธิดา  ชูเอน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 นางสาวฐานิสสรณ์  อรุณรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายปุณณัตถ์  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายนราวิชญ์  จู่วัฒนาพงศ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 นางสาวภัทราวรรณ  เอ้งเถี้ยว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 นางสาวสิรภัทรา  สังยวน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 นางสาวศุภิสรา  เลาหประภานนท์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีชัย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายภราดร  ไกรสุทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 นายธนดล  รชตะพันธ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 นายธีธัช  ลิ่มวัฒนายิ่งยง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 นายเฉลิมเกียรติ  ไฝจันทร์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายกฤษณพจน์  นุ้ยเมือง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 นางสาวศรีตรัง  จิตสัมพันธเวช โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 นางสาวภัคธีมา  ฮกเตี้ยว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายธีรศักดิ์  นุ่นชูผล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 นายจิรภัทร  ส่งส่อง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายกันตภณ  ดีทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เรียบร้อย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงปิยาพัชร  เพชรหิน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงวริฏฐา  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงปริมณัฐชา  นาคมณี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายติณณภัชน์  ศรีเพ็ง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงศุภิสรา  เอียดใหญ่ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงเขมิกา  ตั้งจุมพล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงนภสร  วงศ์วัชร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงปาณิสรา  เตียวซี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายโพธพงศ์  แซ่ตัน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายพฤทธิ์  แก่นจันทร์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  บุญธรรม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายสิริวัฒน์  เหลือแดง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงภัณทิรา  หมวดทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงสุกัญญา  ชุมแสงศรี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายพบธรรม  พลอินทร์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  คีรีขันธ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงอารีฟา  อาแด โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงชนัญชิดา  เสาะซิ้ว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงกฐินา  จันทร์โหนง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงวณาธิกาญ  ศรนรายณ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงชนาธิป  คงแก้ว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายสิรภพ  ศิริธีรโชติ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงพัชรดา  รักเพ็ชร์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงสุกาญจน์ดา  อินนุรักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายกวินเทพ  ชอบทำกิจ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงนัชชิมา  กิ้มนวน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายภูมิศักดิ์  โยธินทวี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงนพวรรณ  จรรยาสฤทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายจินตะวรรธ  วังสะจันทานนท์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายสิรวิชญ์  อั้นซ้าย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายกิตินัทธ์  แก้วรักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงวรรธวรี  หลงขาว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายธนกฤต  นุ่นตา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายวรภพ  ทองย้อย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงวนันต์ภัทร  ศักดิ์ชินบุตร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1112 เด็กชายณฐชัย  ยิ้มเที่ยง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงพิมพ์ระพี  แร่ทอง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กชายศุภโชติ  เซ็งยอง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงพิชญ์ชณัญธร  คงทอง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูทองแก้ว โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงรัชสิริ  เทพเนียม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1118 เด็กชายอาณกร  ขจรสิริสิน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1119 เด็กชายพศิน  วุฒิพงศ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1120 เด็กชายพีรวิชญ์  ตรังค์สุทธิ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1121 เด็กชายเลิศพิสิษฐ  สุขพิบูลย์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กชายอธิป  สุจริตกุลธร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงธนัตพร  วิเศษสินธฺุ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงพันธนันท์  ศรีวราพันธุ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1125 เด็กชายปพนธีร์  คงนคร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1126 เด็กชายพงษ์ปณัสม์  บุญช่วย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงปัณฑารีย์  อ่อนละเอียด โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จิตร์ชูชื่น โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงสุกฤตา  ภูมิมาตร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงกชวรรณ  จันทร์ช่วย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงเปมิกา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1132 เด็กชายจิรายุส  ทองดี โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1133 เด็กชายจารุกิตติ์  วังหิน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทรังสิกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1135 เด็กชายถิรเดช  หงส์ทวีกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกตุประกอบ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1137 เด็กชายดนาย  หวังโสะ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1138 เด็กชายกฤตภาส  มิ่งวัน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1139 เด็กชายภูธเรศ  สิทธิชัย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงอัญชิสา  หนูเอี่ยม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1141 เด็กชายกณวรรธน์  ศรีสะระ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงเกวลี  จิตรวารินทร์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงปาริมา  ทองเหมือน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1144 เด็กชายกษิดิศ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงณฐมน  ใจตรง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1146 เด็กชายปัณณภัทร  เกตุบุญนาค โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กชายปฏิณภัทร  เกตุบุญนาค โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงจิรัชญา  คู่วงค์ไพศาล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงศตพร  แซ่โค้ว โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงปุณยนุช  ัจันเพชร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงอัญชัน  วงศ์หนองเตย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1152 เด็กชายภูบดี  จรูญศักดิ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงอรชา  สังข์พราหมณ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กชายวริษฐ์  ชัยทอง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงฌญาณิน  เขมะพันธุ์มนัส โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กชายรัฐนันท์  ข้องสาย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กชายวีรพล  ซุ้นสั้น โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กชายภูมิชรินทร์  สารสินพิทักษ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กชายวรทัศน์  จริงจิตร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กชายสิรภพ  แสงรัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงมัณฑมาศ  บุญรัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงมณิสรา  ตั้งทวีพูนทรัพย์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงศวิตา  ปานชนะ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กชายชวนากร  คำหวาน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กชายพีรณัฐ  พลัดพริ่ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กชายณัฐยศ  แก้วสุด โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงณัฐสินี  แสงแก้วอนันต์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงอู่อุขวัญ  เจริญกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงพริมา  รองเดช โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กชายทัณฑธร  เส้งรอด โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงภูษริศา  เลาหประภานนท์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กชายอิทธิบูรณ์  คนเที่ยง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กชายพฤฒิพงศ์  นุ่นเกิด โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ชำนาญเหนาะ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงอันน์นีร  หัวเขา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1176 เด็กชายพีรวัส  ช่วยแจ้ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1177 เด็กชายศรัณวัชร  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงปวรรัตน์  เดชรักษา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงยลลนา  หยงสตาร์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงคุณา  เวศกิจกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1181 เด็กชายปัณณทัต  จิตรา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1182 เด็กชายณฐพัฒน์  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ต้องกระโทก โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงปัณฑารีย์  จิตรไมตรีเจริญ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1185 เด็กชายสรวิชญ์  เปรมปรัชชา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงภูริชญา  สุขเลื้อง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงศิรดา  นานช้า โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงฟาฏิน  วังหิน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงชลธิชา  แซ่อึ่ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1190 เด็กชายธีรภัทร  ปาลวงษ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1191 เด็กชายเป็นเอก  จำนงค์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1192 เด็กชายวุฒิการ  โตการค้า โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1193 เด็กชายธนัท  สัสดีไกรสร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงศุภกานต์  รักษา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงพุทธิดา  หลีกภัย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงณิชนันท์  พิชัยรัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงพรธีรา  ทองเอียบ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1198 เด็กชายวชิรวิทย์  เอกสถาพรสกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อุ่นพิชัย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  อุ่นพิชัย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงภัทรนันท์  นันทขว้าง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายพศิน  ศรีละออง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงฉัตรชฏา  นุ่นขาว โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงวรัญญา  บึกหาญ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงพิมรติ  นันทขว้าง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงวรัญญา  ช่วยคล้าย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงคณิตา  เอียดชูทอง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สองเมือง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงสุชาวดี  กังแฮ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงสุกฤตา  ด้วงสีเกาะ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงกรวีร์  ทวีสุข โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงนลินี  เมืองเยาว์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายพสิษฐ์  นิยมราษฏร์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายสมุทรไท  วัฒนสิน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายพรนภัส  แจ่มใส โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายพีรวิชญ์  รัตนหิรัญ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงธีรดา  จิตร์ชูชื่น โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายชาญพจน์  ชูทอง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายภูรี  ถิ่นพฤกษ์งาม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงมานิตา  เทพวิเชียร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายตนุษย์  เรนเรือง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายศุภกิตติ์  แกล้วกล้า โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายวรัญชัย  บุญรัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายภัททวุฒิ  นิลวงษ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงอัญชิษา  ทองขาว โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายพชร  ตรังค์สุทธิ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายนิธิศ  ศรีละออง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายหรรษพงศ์  เลาหประภานนท์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายศุภฤกษ์  ฮ่องช่วน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 นายอนุกูล  เอ้งฉ้วน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 นายภูมิวิศ  ยอดศรี โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายฐิติวุฒิ  บุณยะผลึก โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงณิชาภัทร  จิรศักยกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงแพรวนภา  ข่ายม่าน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงนานา  ไชยมล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  โออินทร์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายก้องภพ  พรหมมี โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายกรวิชญ์  ดีทองอ่อน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายอชิระ  อ่อนอินทร์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงนภสร  ตูลเพ็ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายณัฏฐชัย  จันทรา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงลภัสรดา  กงนะ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  ทองส่งโสม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงณิชมน  เยี่ยงกลาง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายปัณณธร  คงเอียด โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงญาตาวีดา  บัวแดง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายชวกร  สุนทรทรัพย์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตรีรัตนพันธ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายนพณัช  สากุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงนันทร์นภัส  พัฒนพัวพันธุ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายสิรภพ  ไชยศร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สีเหมือน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงศรณ์กัญจน์  ฤทธิ์โรจนธร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายธีร์กวิน  บุญจันทร์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงเธอธาวัลย์  เจริญกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงฐิรัชฌา  ศิลาลาศ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายสุรบดินทร์  อิ่มทะเล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายภาณุวิชญ์  จริงจิตร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงอาภารัตน์  สุจริตกุลธร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ทองฟุก โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายดนัยกฤต  คงวิทยานนท์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายเอกราช  บุญยัง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงเขมจิรา  ไพศาลศิริมงคล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงนาถปัญญา  สงชาติ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายเจษฎากร  หลังแท้ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายภูริพงศ์  วงศ์น้อย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชาญวิทยานนท์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายต้นกล้า  ลีวัฒนาพงษ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงณัฐกมล  เพ็งสุข โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงฐิติชญาน์  ชุมเชื้อ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายปารัช  เขมะสุวรรณ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  พรรณตระกูล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายอธิภัทร  ตาลาว โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงเปมิกา  เอี่ยนเหล็ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงภคนันท์  เพ็ชรเพ็ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงธนัชญา  ทองเพิ่ม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายชยณัฐ  ศิลาวัชนาไนย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงปวริศา  ตันติวรนิต โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายวาอิซ  อับดลหละ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงภัทรา  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงพิมดาว  ศรีเกตุ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายวรเมธ  สิงติ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงชัญญา  สุจริตธุระการ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงกุลวดี  จับปรั่ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงณัฐนิช  โชคสกุลวัฒนา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงอาธิชาดา  ศรีโยธา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ณ พัทลุง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงจิตราพร  จันทร์เกตุ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงภัสสรา  นาทะสิริ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงบัวบุณ  ธรรมาเจริญราช โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงภัทร์ลดา  จารุพันธ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงอธิชา  วัฒนกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงอริชญา  คูบูรณ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงสุพิชชา  ทับเที่ยง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงณิชนันท์  เพิงรัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายกฤติน  วุฒิเดชารัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายจิรัฐพงษา  เรืองวิทยาวงศ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีณวัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายกฤตย์อังกูร  กาวิยะ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงอาริตา  จิโสะ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงดากานดา  สิทธิชัย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่ซี่ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ฝั้นเสี้ยน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงชนิดาภา  อินนุรักษ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงแพรพลอย  แซ่เอี้ยว โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงปุณยนุช  หนูวงษ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงกัลยกร  ทองส่งโสม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายเจตนินทร์  นายโท โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายรชต  พิศาลกิตติคุณ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงพิชชานันท์  จริงจิตร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายธีรเดช  จำปา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายธีร์ธวัช  ชัยรัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงณฐพร  อรรถสงเคราะห์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายปัณณธร  ชินพิทักษ์วัฒนา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงณัฐชตา  ชื่นบุตร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงกรวีร์  เสนาคำ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายวรุณ  วรภู โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายภูธเนศ  อุทัยรัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  เพชรดำ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงพริยาภรณ์  บุณยะผลึก โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โสธารัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายธีรภัทร  ส่อสืบ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายวิทวัส  ธรรมาเจริญราช โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงสุตาภัทร  แท่นมาก โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงเจ้าจันทรา  ทิตย์จันทรา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงธนัชชา  จำนงค์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงมนัญชยา  เอียดชะตา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายธีรพิชญ์  ศักดิ์ประชาวุฒิ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงอนันตญา  รัตน์ป่าโมกข์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงอัครพร  อนันตกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงสุพิญญา  ธัญรส โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายธนภัทร  จารุพันธุ์ โรงเรียนพรศิริกุล 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายวายุ  กล่อมพงษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1334 เด็กหญิงณัฐธินี  แสงแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงธัญยธรณ์  หลงขาว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1336 เด็กชายจอมไท  โตทับเที่ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1337 เด็กชายสหธัญ  ประมงค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1338 เด็กชายดรณ์  จงจิต โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1339 เด็กชายจิตบุณย์  กาญจนนันทวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงอินทิพร  สู่คง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1341 เด็กชายตฤณนนท์  จั่นสิว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1342 เด็กชายนนทพัทธ์  โอทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1343 เด็กชายพฤกษธร  จันทร์เจริญ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1344 เด็กหญิงบุรพร  จันทร์สีดำ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1345 เด็กหญิงณัฐนรี  เพ็ชรเกลี้ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1346 เด็กชายแทนธรรม  โออินทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1347 เด็กหญิงเบญญาภา  ตันติมาภรณ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1348 เด็กหญิงปาณิสรา  บัวแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1349 เด็กชายธนกฤต  สุพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1350 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  จำปา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1351 เด็กชายกฤตภาส  ปานจันทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงณธิดา  โพธิ์วิจิตร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1353 เด็กชายภูเมศ  คงทิพย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1354 เด็กชายณัฐนันท์  ตรังพาณิชย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1355 เด็กหญิงปวริศา  บัวแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1356 เด็กชายชินกฤต  คงนคร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1357 เด็กชายพีรวิชญ์  เหล่ากุลวาณิช โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1358 เด็กหญิงนิชาภา  ทองรอด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1359 เด็กหญิงอชิรญา  ส่งเกษรชาติ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1360 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เจนวิชชุเมธ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงธฤตวรรณ  ชูแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงจินตนันท์  โตทับเที่ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1363 เด็กหญิงสุภิลักษณ์  ลายละเอียดชูโชค โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1364 เด็กหญิงปัญญาดา  น้ำเพชร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1365 เด็กชายพศิน  เขมวุฒิพงษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงอัญชสา  แก้วพลอย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1367 เด็กชายอิทธิกร  หลีกภัย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงฉัตรกมล  จันทนพันธ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1369 เด็กชายภาสวร  ว่องธนาพัฒน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1370 เด็กชายนวพล  อู่ไพบูลย์สิน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงปัญญณันธร  รักษารักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1372 เด็กหญิงธัญญ์นนท์  รุ่งเชวง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1373 เด็กหญิงชนัญทิตา  ปาติปาเลท โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงณภัทรา  จารุพานิช โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1375 เด็กชายลัญจกร  เอี่ยมประเสริฐกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงทอฝัน  งามไตรไร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงธวพร  ปัญญสถิต โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กชายเก่งกาจ  กองทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงแพรวา  ไชยศิริ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายพชร  พูนพัฒนาชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายสิรวิชญ์  ปานจันทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงวทัญญา  สารสินพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายพันธวัช  สามัคคี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายภัทร์ไพบูลย์  เชี่ยววัฒนกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงเกวลิน  จิราโชติเดชากูร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงพรชนก  ศรีนุ่นชุม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงณภัทร  รัตนกูล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายชนาธิป  เลี่ยนกัตวา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายกฤติน  กันตังกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงอรศิริ  ชำนาญกิจ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1391 นางสาวปิยะฉัตร  วงศ์นุรักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงชนิกานต์  เดชสง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงรชดา  พลายด้วง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 นายปัณณ์  จารุพานิช โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 นางสาวพิชญา  คงช่วยสถิตย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงอันดา  เพชรมณี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงธัญพร  สุพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงณัชชา  ทองรอด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงชลธิชา  กล้างาม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 นางสาวธนัชพร  ทับเที่ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กชายจิรายุท  ปัญญสถิต โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายธนายล  หยงสตาร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ตรังพาณิชย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายปรินทร์  จารุสุทธิประภา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงสิรภัทร  แก้วทองประคำ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงธีร์จุฑา  บุญโสม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายฐนพลศ์  เซ่งหลี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงภาวิดา  วัจนพิสิฐ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายปราบดา  บุญถาวร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กชายสุรวุฒิ  ยอแสง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงดามิยา  เสียมไหม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายณัฏฐ์  พันธุ์ไพโรจน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงรักษิณา  สืบศักดิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กชายสรวิชญ์  กูลกิจพัฒนา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงศิรภัสสร  องศารา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กชายอินทัช  เมืองพูล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงสวรรยา  หอมชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายกบิญช์  คำมะณีย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กชายเจตนิพิฐ  ทับเที่ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงพิณพร  สมสุข โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กชายภูริต  ฉันท์ภากร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายกรวิชญ์  จริงจิตร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายกษิดิศ  อธิภัทรพงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงไข่มุกข์  ธานะกิจ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงกฤตวรรณ  เอียดชูทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงแววตา  ท้ายห้วน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงสุธีรา  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายภูดิส  ไกรเทพ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงภคนันท์  จันทร์แย้ม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 นางสาววรดา  ศรีริรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายธัชชัย  อ่อนแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายรณกฤต  รัตตมณี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายพชร  จำปา โรงเรียนบูรณะรำลึก 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายกฤตภาส  ลิ่มอรุณ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายติณณ์ถิรวิทย์  เกื้อรอด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ขุนนุ้ย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายชนาธิป  นุ้ยสี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายปัณณวัชน์  วงษ์ชนะ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายภูวดล  บุญมิ่ง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายกันตินันท์  เศรษฐธราวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายณัชพล  ภูริมงคล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายธีราทร  วุ่นคง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หล้อศรี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายคทาธร  สุขเจริญ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายนนทกร  จำปาสิทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายภัคพล  จำปาสิทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงณิชารีย์  จิตรชวาล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงกุลภัสสร์  อ่อนแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วิระพรสวรรค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงณัฐนรี  ชัยรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงรักชนก  ฉันท์ภากร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายสิรภพ  แดงเอียด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายปกรณ์วิทย์  รักสกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงดารารัตน์  พัฒนกิจ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธรรมโชติ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงผริตา  ดวงน้ำแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายสุรวุธ  ฉูมิ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายวงศ์พัทธ์  ชลสินธุ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายสติปัญญ์  อ่อนสง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายกฤษฎากร  ชูเมือง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายณัฐชนน  เพ็ชรเกลี้ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่อึ้ง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงณัฐณิชา  กล้างาม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงอารียา  รัตนมณี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายบุญวิวัฒน์  รองเดช โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เพิงรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงกมลานนท์  สุขลิ้ม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายกฤชพล  เพชรอินทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายนำแสง  แก้วบางพูด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายยศกร  ปริสุทธิคุณากร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายณัฐภัทร  แสงประดับ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงณัฐณิชา  เย็นยีเอส โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงพิชชาภา  เลิศวนวัฒนา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงภัทธิรา  แซ่โซว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงสิตานัน  รักสกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็ชรหวน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงวรินทรา  รุ้งพราย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายพชรพล  พงษา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายภูริณัฐ  วีระพันธ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ชูเชิด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงนัทธมน  แก้วเกื้อ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงรยาพร  ทองฉวี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายพีรณัฐ  คงทิพย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายภูมิเทพ  จรัสจินดา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายเขมทัต  เกตดำ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงธีรดา  คงไหม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายฐานวุฒิ  เศรษฐวรพันธุ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงวนัชพร  เจริญภักดิ์ โรงเรียนเมธาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายภาณุภัค  ฮกเตี้ยว โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เสริมศักดิ์วรกุล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงธันย์ชนก  เพ็งทองแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กชายชินดนัย  ชูแทน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงทรงพร  จันทร์ฝาก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงทรงวรรณ  จันทร์ฝาก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงจิตรวรรณ  ลาภทวี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กชายสันติภาพ  ขุนทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 คณิตประถม
1497 เด็กชายก้องเกียรติ  อนุกูลพันธ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 คณิตประถม
1498 เด็กชายวรรณธนโชค  หลี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กชายกิตติพงศ์  สานุรักษ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายธีมากาน  คงเขียว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายภัทรภณ  สิทธิเม่ง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงชาลิสา  ประสาร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงตวงทอง  เพชรทองด้วง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1504 เด็กชายเมธาวี  คงกำไร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญขัน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงแพรหยก  เที่ยงธรรม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงสตบงกช  เนียมสม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงกัญญ์วรา  กาญจนพรหม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายสัมปชัญญ์  สมาธิ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงอินทิรา  อินทรสุวรรณ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองศรี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายนราวิชญ์  ซ่อนขำ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงธนัญชนก  นิลวงศ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงรังศิมา  มีแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงทอขวัญ  ทองรักจันทร์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงอินทิรา  พลผอม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายภูมิภัทร  ไกรเทพ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายเวทิต  พรมสัง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายปิยพนธ์  อุยสุย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทร์มัด โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายสธรรดร  ทองประดับ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงสุภัทรรัชต์  คงเอียด โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงณัฐณิชา  มนตรี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงธันย์ชนก  เกตด้วง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชัยเพชร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายกฤษฎา  บุญส่ง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายโชติเมธ  จันทร์ฝาก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงปฐมาวดี  คูหามุกข์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงวีรยา  ศรีดี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงณัฐกานต์  เครือเตียว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายสิทธิพล  แก้วเรือง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายภูมิกษมา  บุญขัน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงปนิตา  ศรีรักษ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงสิรินดา  ดำทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงปรียาภัทร  จิตรไพบูลย์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงศิรดา  วังบุญคง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงชามีม  มาศวิเชียร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายชยากร  ศรีสุข โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงกันติชา  เพชรขาว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงอภิชยา  ศรทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงกฤติมา  แก้วยัง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายปฏิพล  เพ็งเทพ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงจิดาภา  เพ็งพิศ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงอนุธิดา  อนุพันธนันท์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงณัฐกานต์  จงเจริญวิทย์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายธนกฤต  ขุนทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงปุณยนุช  อู่ทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงศุทธิภัทร์  สุดตรง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายปุณยวีร์  จันทฤทธิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงวัลยากรณ์  พิชัยรัตน์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงณัชชา  ศรีเพ็ชร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงแพรภา  นุชม่วง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงนันท์นภัส  ซ้อนสุข โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายทรงรัตน์  จันทร์ฝาก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงสิตานัน  สมาธิ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายณัฐพฤทธิ์  วังภัย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงกาญจนา  หิมารัตน์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงกัญญ์วรา  นวลเรือง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงกนกกานต์  จันทรเดช โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายธรณินทร์  แซ่ตั๋น โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงลิลลาฮ์  เพียรมิตร โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม