รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอัครวินท์  นามวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายทีปกร  ทนุโวหาร โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเกศินี  ทาเมืองแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปารีณา  จินะโต้ง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิรประภา  ชัยวาง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชฎารัตน์  รัตนนิทัศน์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ประชาชาติมติ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปัฐมาภรณ์  กองแปง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงทีรันนัส  วรวัฒน์สัมพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายวิณญู  สุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงภัสรา  แสนช่างคำ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพิณฑาทิพย์  พิมพ์ดี โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายศุภวัฒน์  จันทร์ทอง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสุธิตา  บุปผาชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัฎฐิกา  โนจา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เขื่อนปา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงอริสา  ประสานเยาวชน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพนิตพร  การัณกิจธำรงกุล โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงฐิติมา  สร้อยฟ้า โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงบัณฑิตา  เผ่าต๊ะใจ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายชนะชัย  สุขสรี โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงโสรวีร์  สีสด โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายธนมิทร์  เปลี่ยนพร้อม โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพิชญา  มาโชค โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายปรวัฒน์  วงศ์วาร โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงวิชญาดา  ประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงพนิภา  พรหมคณาวุฒิ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงฐานิดา  ทนันชัย โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงพรจิรา  ไชยพูน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกรนันท์  อินตาเต็ม โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายนัฐเทพ  นิ่มนวลสันต์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงกัญญารัตน์  การบูรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงจรรยธร  ประสิทธิ์พันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงชญานิศ  ปู่ดี โรงเรียนบ้านกองวะ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายวัชพล  ปุ๊กตา โรงเรียนบ้านกองวะ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายธนกร  ออนอิ่น โรงเรียนบ้านกองวะ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงศิริธิวา  จันใจ โรงเรียนบ้านกองวะ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วกันตี โรงเรียนบ้านกองวะ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายภาสกร  สุดวิลัย โรงเรียนบ้านกองวะ 1 ป.5 คณิตประถม