รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรัณฑ์ธนา  ปัญญา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงธัญชนก  สืบเรือง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัลยากร  กระดาษดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายพงษ์สิริ  อวนไฝ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณับณิชา  มีใจ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกุลิสรา  ขจรศักดิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัชชา  สุวรรณโฉม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายเสมอเทพ  ยาวืลาศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤษฏ์  ใบศล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายภูริพัฒน์  ขัดทอง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายคุณาภาส  คันทรักษ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงวรินทิรา  วรินทร์สุวรรณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงประภัศรา  อุทัยบุรม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชนัญชิตา  ตุงคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัฏธิดา  ปินตา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจิรัชญา  นุ่นยอง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสกาวรัตน์  กันธิหน้อย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพรศิรินทร์  ชิตมินทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฏธิดา  ศรีม่วง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงอังคณา  แสนอ้าย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพิมพกานต์  จันทะวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรียวง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอัญชิสา  นาละตะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชญานิศ  ก้อนแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกรวรรณ  อินต๊ะแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงขวัญจิรา  แก้วปา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายปฏิกาญจน์  หลุยจำวัล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปิยธิดา  ลังประเสริฐ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงอรกัญญา  แสนมงคล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีสุทธะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชุติมณี  วงศ์วัฒนดารา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงมนธิวา  ทาเอ้ย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายสุประวีณ์  อุดมผล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายธาวิน  อินขะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายพีรพัฒน์  จีวรรณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายทัตพงษ์  ศรีไว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายวีรภัทร  บุญจู โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายภูริณัฐ  เต๋จ๊ะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฐณชา  ทาตั๋น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายอดิศร  มูลต๊ะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชุมภูริ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงพิมพ์กนิษฐ์  อินต๊ะคง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายชนพัฒน์  บุญทา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงชิณณิชา  ปัญญาตา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนลัทพร  คำหล้า โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายสุกฤษฎ์  หน่อตุ้ย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงเบญญาภา  สิงห์ทอง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงบุณยาพร  พรมมินทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงญาณิศา  โยรภัตร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เขียวมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงรุจิดา  สุดสะอาด โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงปัทมวรรณ  อุ่ยแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงสุพิชญา  สอาด โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงพิชญา  สุดใจ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงพลอยนารี  บุญกนก โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงนวพร  อาบสุวรรณ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณิชากร  กันธิยา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายธีรภัทร  ปวนแดง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชุ่มคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงภัควดี  เสาร์เอ้ย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายธนภูมิ  บุญตัน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ไชยยอง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงปิยธิดา  ฤทธ์ไธสง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายจารุวัต  โลชารี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงปวริศา  สมหวาน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงธนภรณ์  กาบแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายปิตุลักษณ์  ไสยแพทย์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงอุมากร  จุมปู โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงชญาภา  บุญทา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงลลิตา  ปัญญามูล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงอภิชญา  มหาวัน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจารุพักตร์  ตรูศรีลักษมี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายธันวา  นาฝั้น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงธัญญาศิริ  ต๊ะมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อินตะมูล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธัญชนก  ใจใหม่ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณรัญญา  เขียวสลับ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงนันทกานต์  อินถา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณินทร์ฤธัญ  สุยานภา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายภาคภูมิ  ศรีบุญปวน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชัยวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงมณฑิรา  ปัญโญ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายชนะเกียรติ  ตุ่นทา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอนัญญา  อินปั๋น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายกันตินันท์  หลวงอินตา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายภูดิส  เฉลาภักตร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอมรธิษฐ์  บุญสงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกรวรรณ  ซ้อนฝั้น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ตาคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายเกรียงศักดิ์  เป็งสา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายทัตพงษ์  ไชยอุประ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายภาณุ  สาเวศ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายวีรภัทร  อุ่นใจ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายพิงค์ภูมิ  อินตา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงศิริประภา  พรานมูล โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายศรัญ  ปัญญาวงค์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายปรเมษฐ์  เตียมตะนา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกัลย์สุดา  วงค์ทิพย์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายธีระวิทย์  ปัญญาแก้ว โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายศุภสิน  แปงน้อย โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายธีรนัย  บุญชาลี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายชุติศรณ์  เป็งเขียว โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายรัฐภูมิ  พลเยี่ยม โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ตะโกภู่ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายจักรี  นะที โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปรัชญาทิตย์  ตั๋นเมทา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงรสริน  อาวร โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอชิรญา  โสติผล โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายจักรพันธ์  เนตรคำยวง โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายภาคภูมิ  ลุงจาม โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์ทอง โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายทินภัทร  กันทวี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายเตชิต  สุนทร โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายนิติพล  คัมภีระ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพัชนิดา  ละสะนา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพิมพ์วลีย์  อินทกุล โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงปวีน์ธิดา  แสนหลี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสายใจ  ลุงหล้า โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงอาภัสราพร  ชัยมโนกุล โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงคณิศร  เมืองมินทร์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสนบริบูรณ์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงวิภาดา  แสนใจ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายธนวัฒน์  บุญตา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายธนวิชญ์  บุญตา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปาณิศา  กันยา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายสงกรานต์  วงศ์ขันธ์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอภิชญา  ใจดี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฐชยา  อุตบัววงค์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงนัชชา  ปึงศิริพัฒนา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพัทธนันท์  นะติกา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายธันวา  โกสลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงทิพย์วิมล  โสภา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายพาทิน  สมฤทธิ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายภูมิ  เหลี่ยมวานิช โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายธนดล  สายสุทธิศักดิ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงจารวี  จันต๊ะบุตร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงกฤตยา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายปริญญ์  กันทวัง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายภัทรพล  จีนอ่อน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  อังสาชน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายปิยทัสส์  จินดาสวรรค์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงกวินภัค  แก้วบริสุทธิ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึี่ง  จันทนพันธ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงเจนจิรา  ปาพันธ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายบุญญวุฒิ  บุตรบุญ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สุวรรณจิตต์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปภาพินท์กุลนันท์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวสุวิชา  เทียมพิทักษ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงอิสรีย์  ปุณณกิจวรากรณ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นางสาวศิรัญญา  สินธุวงค์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวชุติกาญจน์  ชัยมงคล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวรักษิตา  ยาวิไชย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวลลิตา  วชิรบรรพตกุล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงธัญธร  ยาอินตา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงณัฏฐวีร์  กันทรวี โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายศิรโรจน์  เกียรติศิริโรจน์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นายธนทัต  จงกิตติสกุล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นายจิรวัฒน์  ตันติวัฒนะผล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นายสุทธิภัทร  ไพรวนาวัลย์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นายรณไชย์  คำบุญเรือง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงสุจินตนา  โยรฤทธิ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายฟาร์อีส  อุประกุล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวหทัยพร  สุภาสวน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นายทรงณฤทธิ์  สุขมามอญ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นายชนวีณ์  เอี่ยมแสง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายณัฐชนน  สุทธะ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นายฐิติกร  คงวุฒิ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นายปฏิญา  ทาเงิน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวพรรณภัค  พยัคเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงพรรณารายณ์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงอรรัมภา  องศ์พันธ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงบัวฉัตร์  สงปรางค์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธีรภัทร์  ทรงสุภา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายศุภวิชญ์  สุทธะ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายพุฒิพงศ์  ปัญญาศิริวงค์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายเมธวัจน์  ฉัตรวิริยะมงคล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายยาคอฟ  ฮักมูน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  แสนวงค์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงนงนภสร  ชุ่มชูศรี โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอรพรรณ  พุทธหน่อแก้ว โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงนิชาภา  ลีรพันธ์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงเปรมชนัน  งามบุญคุณ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ตามวงค์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายณเสฎฐพล  นวพงศ์สิรีธร โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายพิชญ์ภพ  ตรีสัตยาเวทย์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายปุณณวิช  ประเสนมูล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายอคิน  หล้ากาศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงฉัตรมาดา  จิระนันทกุล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงศศิพิชญ์  ศุภเลิศไพสิฐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงปาลิไลย  ชิมาดะ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงณิชาพร  ตันตยานุสรณ์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายจอห์นาซาน  โบเดมาร์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงณัฐฐิฐา  กิจเศรณี โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายเศษฐพงศ์  จำปาเทศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายอชิระ  กาญจนากิตติ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงนาตาลี  โคเฮน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงเรเนชะ กอร์ อารวิน  ซิงค์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงอนิสรา  อุดมพันธุ์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายวุฒิภัทร  บุญโกศล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงธีรนาฏ  พลาวุฑฒ์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายวรยุทธ  คำภีระ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงอริสรา  อัศดรเดชา โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงภัททิยา  แจนเนล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายณัฐิวุฒิ  มาติ๊บ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายภูมิพงศ์  ศุภธีรวิวัฒน์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายปฏิพัธน์  ทวีรเพชรัตน์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายฉัตรชัย  รัศมิมานฉาย โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายบุญศรัญญ์  กัญจนวัตตะ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายยัสกะรันต์ ซิงค์ อารวิน  ซิงค์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงอลิสา  อัศดรเดชา โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายมณัฐ  ตันติเจริญ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายทศพล  นุดา โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายออมสิน  พลอยภิชา โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายศิรศิลป์  ขัติยศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงจรรยพร  ไทรงาม โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายธนานันต์  วลีชัยศักดิ์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายเกียรติคุณ  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงสุทธาอร  อินเทพ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายเจตรัย  ทิพากรกานต์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงไปรยา  วังสุนทร โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงฉัตรชนก  จิระนันทกุล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายโจนาธาน  ยู ลี โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงจิดาภา  แจ้งสกุล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสายพิรุณ  ธรรมปัทม์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายฐิติวัฒน์  ยอดเชียงคำ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายสฤษพงษ์  อนุชัย โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกีรติ  ก่อบรรลือเกียรติ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายปรัชญา  ศรีเพิ่มพูน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายณัฎฐเนติ  จันทร์สอาด โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุจินดา  อินทร์สูง โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภีมกร  สุขเจริญ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงชัญญานุช  บุตรต๋า โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายภควัต  ปินตาอุ่น โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงอรธิภา  คชนันท์ โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายญาณวุฒิ  ยาวุฒิ โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายณชภล  แซ่เลี่ยว โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายอิทธิสุนทร  จึงสกุลรุจิเรข โรงเรียนนานาชาติเกรซ 1 ป.6 คณิตประถม