รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายติง  ยอดคำ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายปราชญา  พรมภักดิ์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนาตยาณี  ฟูคณะ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายสหรัตน์  ปงกา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกิจเจริญ  มาหงิด โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายอภินันท์  สืบสาย โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงศุภจินดาลักษณ์  กองบุญมา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชลธิชา  ไชยวุฒิ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฐพร  บัวคลี่ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงซาราห์  วงศ์อาชา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤษณพล  ปร๊ะย่่อ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายศุภกร  โนผ่า โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพอฤทัย  นิลชน โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงผกายดาว  เพชร์หมู่ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายกล้าหาญ  สิริธนอนงค์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายนพรัตน์  มูลมั่ง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกรรณิการ์  จองคำ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวริศรา  สัสดี โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายอนุชา  สดไทย โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงศิริวรรณ  ซื้อแสง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายอธิป  ลุงหยี้ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธัญชนก  จิตรกล้า โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชุติมา  แนบเนียร โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐฤทธิ์  ฟองคำ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงเบญจวรรณ  บัวระวงค์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงสว่าง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายพิภพ  ลุงต๊ะ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธนิชชา  หมั่นจิตร โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพภัสสรณ์  สกุลภัทรจาริน โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์สว่าง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายธราธร  ภักดิ์สันติพงศ์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายณัฐสยาม  เหลือชุมทรัพย์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายอภิชาติ  มูลคำ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายธนดล  ชัยสุรินทร์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกานต์รวี  แซ่จาง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายต้นน้ำ  ลิขิตสโมสร โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายอภิชาต  ปาอ่อง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สวัสดิกุล โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงจิราพร  ชาวดง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายสุภัทชาติ  ชยานนท์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายรัฐกร  ไชยเฟีย โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายนนทกานต์  มอญศรี โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายศักดิ์ดา  สายเสม โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายเฟื่องฟู  จะนะ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายธีรเดช  ศศิฉาย โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  โพธิ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายจักรรินทร์  อาษากิจ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายจิตติพัฒน์  ปัญญาถิรคุณ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายภากร  นายออ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงเยียง  อินพรหม โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวพลอย  ปู่เฮ็ง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวศศิกาญจน์  จะแต่ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวสุรภา  หลวงผิวเดช โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงสุทธิดา  คีรีค้ำจุน โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวแสงอ๋อม  ลุงหลู่ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นายสรสิช  สีวลี โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงบัญฑิตา  สุทธวงค์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นายอนันต์ศักดิ์  พิรักษา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงอภิสรา  สหัสแปง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงลลิตา  ธนกรเกรียงไกร โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวเพ็ญนิดา  สมปวง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายชาตรี  คำ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ศิริคูณ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงกาญจนา  ไตรรุ่งตระกูล โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 นางสาววีรยา  ลุงทุน โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายธงชัย  จองจาย โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายวรชัย  จองซอน โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวจำหลู่  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงธิดา  วันดี โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงจันจิรา  พรมอินทร์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงเด่นนภา  ปัดชาชม โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงรุจาภา  สถิตธรรมพนา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงกัลย์สุดา  มุทู โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงนภาลักษณ์  เลาะเชอะ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงชณัฐวงค์  ธุวานนท์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นางสาววิจิตรา  คำภีระ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายพงษ์สิริ  สุนันต๊ะพันธ์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฐริกา  บุญส่ง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงแพรวา  กุลทอง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงปรียาภรณ์  วตะผาบ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายชานนท์  สกุลฤทธิ์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสุภัสสรา  วงศ์ไชยนิตย์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงธัญณิชา  โหมดเกตุ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอาภัสรา  ตะมา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะเม็ง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงภัทรวดี  เถาลอย โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพิณเนตรวลี  ดอนใหญ่ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงนิรัตติกาล  นันต๊ะ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงจิรนันท์  สันทราย โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพิชยา  ชลายนเดชะ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอารียา  อากาศทิพย์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปรายฟ้า  ผ่องทอง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงชนิศรา  โปธา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายณัฏฐกิตต์  สิทธิสอน โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายณัชพงศ์  ศรีภักดี โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงรูุ่งทิวา  กัันตี โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงวิรีณา  ลามา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปนัดดา  กันใจ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชลธิชา  คนสวรรค์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายพิชญพงษ์  รัตนพันธ์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายสุดสาคร  แซ่เฮ่อ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงอลิดา  มหานาม โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงทิพประภาพร  ศิริคูณ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายณัฐกุล  ปัญญาทิพย์สกุล โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงน้ำฝน  อ้น โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงประกายวรรณ  นวาระกันทร โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายรณสิทธิ์  คำทราย โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงวิลาสินี  เขื่อนแก้ว โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายธนัท  ตั้งกิตติสกุล โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงศิริพร  คีรีค้ำจุน โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  วิริยา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงราชพฤกษ์  ใหม่ตาคำ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เตจ๊ะปุ๊ด โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงดาพรรษา  บุญเติม โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณัฐชยา  ผูกพันธ์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงมัณฑนา  แสนสุนนท์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงโมทนาพร  สายชลคงสุข โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปาริชาติ  ใจมาแก้ว โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจารุณี  ทรายคำ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเขมจิรา  ดวงคำ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพรนารี  กวงคำ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพลอยพรรณ  ทองไสยา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงธัญธิตา  โชคชัย โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพรพิมล  ทะรา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุปรียานันท์  ทองนรินทร์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวธิดา  ไชยวงค์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวนิดา  ไชยวงค์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายวีรภาพ  สุพพัตกุล โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธีรธาดา  ดอนใหญ่ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายธีรกานต์  กันธะ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกัญญาภัทร  หมีแก้ว โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงวันสาย  โจลา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอริสรา  ทองคำ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวรรณิศา  วัยรัตน์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐชยา  ตันตรานนท์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนากร  บุญส่ง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงพิม  ลุงปันต๊ะ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงลักษิกา  คันทะ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงวสุธิดา  ผุยศรี โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงรุจิรา  เรือนแก้ว โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธฤต  แสงบูรณ์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงรัตนา  น้อยหนุ่ม โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายวัชรพงษ์  มะโน โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงสไบทิพย์  ปันแดง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงศศิกานต์  สะหรี โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปิ่นเพชร  แสงแก้ว โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายป่าง  ลุงอุง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายอชิระ  กันธะวงค์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายธนธรณ์  วิริยา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายปิยะวัตร  ลุงทา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอรวรรณษา  ทองคำ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายปัญญากร  ธัญญเจริญ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายอภินพ  ไคร้ก่ำ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธชกานต์  ไชโย โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงเฟบียา  ลาเต่ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายฉัตรชัย  คาวี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงวิชญาพร  เพ็ญเขตรกิจ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงนาราทิพย์  วงค์ขัน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงพรนภัส  เตชะอุดมศักดิ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายภูบดี  มณียะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายสิปปกร  อินต๊ะรัตน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกชกร  แซ่หยาง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายณภัทร  แสงบุญเรือง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงณชญาดา  เสนากิตต์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงธัญรินทร์  ธารารัตน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงจารวี  จันทราภรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงมาย  คิโดะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายอลงกรณ์  เจิ้ง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายพชร  ไชยทุม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายเอกภาวิน  สาคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงฟ้าใส  เมสัน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายธีริทธิ์  มั่งดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายกุลวัฒน์  สายแก้ว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ทุนผล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงจิรัชญา  คำนวล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายฐปนนท์  ณ โมรา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายพัชรพงษ์  อาวรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายกฤษฎา  อุปละ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงภัทรวดี  สมศักดิ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงกรกมล  สุวรรณพรรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงวเรณยา  มหาชัย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายจิรพนธ์  ภู่ปรางค์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายกัญจน์  หน่อสุวรรณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายธนวัฒน์  ยกกรลาด โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายพันศร  วู่ยื่อ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายศุภฤกษ์  มอญสร้อย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงวาสนา  ภูมิวรากูล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกัญญพัชร  เชื้อมั่น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนันท์นภัส  พิลาไชย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพรไพลิน  ตุ่มรังษี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณิชกานต์  ต๊ะเรือน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธนัชพร  จะโก่ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายณัชพล  ใจคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายจักรรินทร์  ใหม่จันทร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธรากร  วิรัตน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายปรมาจารย์  นาคมีศรี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายนัฐกานต์  อูปคำแดง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายปิยะเนตร  ทะมา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงฉัตรนภา  วงษ์ปา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงธัญกมล  ไชยกา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธรรญชนก  ใจคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ศิริวรรณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณิชนันท์  เลามิ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายชัยณรงค์  ถนอมบุญ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณิชนันทน์  พรหมมา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายศิวกร  วิชามล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพนิตนันท์  สุกันทา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายปรัชญา  คำมา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายกิตตินันท์  ปัญญาแปง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายเอกภพ  โปธา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวรัทยา  คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขื่อนคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกิตติยา  วรรณศิริ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงศิรัญญิการ์  จินะใจ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงชลธิชา  มณีโภณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงเปรมมิกา  ศรีตั้ง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงทัตพิชา  ทองขัน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธราธร  วิรัตน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายชัฐราวิชญ์  สมอาจ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงภูษิตา  มณียะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงชลิตวรรณ  ไชยภิวงค์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายชินบัญชร  นันซอรัตน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวิชญาพร  พรมเสน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณ สุดา  ชาญภพภัคนันท์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  แก้วธิ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายจีรพัชร์  ขอนทอง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงคคนางค์  โกวรรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงวริศนันท์  อินทรสรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงชนัญธิดา  พรมติ๊บ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปนัสยา  เพิ่มขึ้น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายนาวี  แซ่โค้ว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายพีรพัฒน์  กันทะรัตน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจิราภรณ์  วรรณพรม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงนริศรา  พุทธมูล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชวิศา  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงจิดาภา  ทองเหล็ก โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงรินรดา  บัวชุ่ม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วเทพ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงภัทรนันท์  ไชยวรรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธัญธร  ชุ่มใจ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงนัฐฎา  แก้วมณีวงค์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอชิรญา  ตุ้ยยวง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายปิยพล  มาศจังหรีด โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายชนนน  เฉลิมวรรณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกนต์ระพี  เดชะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายอชิรวิทย์  พึ่งภูผา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขเกษม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายจิรวัฒน์  บาลชื่น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายเผ่าพงษ์  แย้มเพียร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายจิรายุ  เหล็กลา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพีรดา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอภิชญา  สุธัมมา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายอธิวัฒน์  กันหา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนย่าง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มัจฉาศิริไพรบูรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสุชัญญา  ทวิชากรสีทอง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายสุทธิพงษ์  ธรรมมาตร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงศรัณย์พร  ชัยเงิน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายกิ่งไผ่  ลุงทูล โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงปาณิศา  มหาอุด โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงธีรนาฎ  ผายผัน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงสุภาพร  เจามัน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายเจษฎา  แสนยะ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายธนา  เจริญพงศ์พานิช โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงซูลา  ต่างด้าว โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงนิภา  ลุงทุน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายศิวกร  ศรีพวก โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใหญ่จริง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงณัฐญา  เตจา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายคุณากร  ตนชื่น โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายปรีชา  ลุงออ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 นายพุฒิพงค์  คำนวล โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นายวชิรวิทย์  บุญประจบ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวพลอย  เลามา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นายใหม่  ซาวปาน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น