รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายศุภกรณ์  เงินเนตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายสองเกษม  อูปจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกฤตยา  พันธุ์แพง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายปวริศร  ปริญานุภาพ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเตธินีกัญญา  เสาร์คำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฐธีรกมล  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงศุภกาญจน์  จอมแปง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤษฎ์พัฐ  พรศาลนุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธัญญธิษณ์  พรศาลนุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงมานิตา  เฟื่องเพียร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายภูมิรพี  วีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฐนันท์  เทพวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธนัญอร  ชวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายนิติภูมิ  มหาไม้ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายรัชกฤช  ประสิทธิมี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายธนกร  ธุวธนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายรัชพล  เถาสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงญาณิศา  อุ้ยฟูใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภูริชญา  ชมภูเทศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายภัทริศ  พัฒนา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายสัณหณัฐ  กันธา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายบุญญพัฒน์  สุธาชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายธนวินท์  สวรรค์เนตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายสิรวิชญ์  ปันทะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายวชิรภัทร  ศิริพลตั้งมั่น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายอภิรัตน์  ฉ่ำฟ้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐเกียรติ  ป้อมเป็ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายอนาวิล  เต็มกันทา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธีวากร  เชื้อพูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงจิรภิชชา  ดวงบาล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนาฏศิลป์  เปลา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพิมพ์ประภา  คำกลม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพิชญา  คำวิงวอน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวชิรา  อุปละกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชนัญศิตา  วงศ์รัตนมัจฉา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายปฏิภัทธ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงชัญญา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายรพีภัทร  กันทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายนิติธร  ทัศนา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงวรัญญา  บริรักษ์พัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายวรพล  เดชะประทุมวัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอัมรินทิรา  วังมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายอชิระ  วิไล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงศรีรัตน์  สวนหมาก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายยศภาคย์  ปัญญาเป็ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงบุญฐิสา  เหลืองตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายพิรพัฒน์  พิมพ์นวน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายภูเบศร  บางศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายถิรวัฒน์  ณ ลำพูน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายกฤตยชญ์  ตันรักษา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายปุญญนิษฐ์  อินทราวิวารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายภูมิเมศ  กันชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายธนิสร  ปัญญานุภาพ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายฌานวรุตม์  จินะใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงจินตกัญญา  แสงจง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายธนโชค  บุญนัก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายนพคุณ  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายวนัสนันท์  วรรณเขต โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายปฏิภาณ  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายภวิศ  เสี้ยวยิ้ม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายธีรธรรม  สมนิล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายณัฏฐ์นันธ์  ขวัญเจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายณวรา  เนตรธารา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายสิรวิชญ์  หยาดแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายวงศพัทธ์  พรมสอาด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายอนิวัตต์  ปัญญารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายทีปต์  แสงนวล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายธนกร  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายนิติธร  บุสหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายโชติวิทย์  น้ำเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายณัฏภูมินทร์  ศรีสง่า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายภัคพล  ไชยเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายสหัสวรรษ  ชาญเวช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายดนุพล  ขอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนริศราภรณ์  ปาลี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงชมพูนุท  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอลีนา  ชมภูมิ่ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสุภัสสร  เชื้อจันทรา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงภัทรสรณ์  คำแปง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงเขมจิรา  วชิรนคร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงธีร์ภาภรณ์  พุทธคุณารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงศศิประภา  คำปิว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ตาคำมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวริศรา  กิ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายอรรถนนท์  ชัยภิบาลพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายภาณุพงศ์  วังใหม่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายมรุพงศ์  พงษ์ขาว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายกิตติภพ  หมีจันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายธนยศ  มณีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายอินทนนท์  นรเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายศุภณัฐ  แซ่เล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายนพพิชญ์พงษ์  อินต๊ะคง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายวรสิริ  ประกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายพลเดช  ดาวเงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายมหาสมุทร  ไชยวัง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายจรุภัฒน์  ช่างไม้ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงสุพรรณนิการ์  คำยอย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  สิญจวัตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายณัฏฐชัย  มีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายระวีพัฒน์  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงมิ่งกมล  ปัญญารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายเตชินท์  พงษ์มุกดา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงเกณิกา  ไชยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายศุภวิชญ์  วงค์จักรคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นันธิ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายวายุภักดิ์  รัตนพัฒน์ถิรกร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงปาณิสรา  แสงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายทินภัทร  แสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงจิตตานันท์  สมคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงอรอุมา  สมทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายจีระพิพัทธ์  นุ่นศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงณัฐณาจน์  นามบุตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายวรภพ  วิชญาณุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงญาดา  ทวิลา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงปพิชญา  หมื่นสีมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงณัฐกานต์  พรมตัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายมังกร  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงกัญญาภัค  กำเนิดศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงสุพรรษา  กิตติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงแพรวพรรณ  กลัดนุ่ม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงกนกพร  จิตบาล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงธนิดา  สายอาทิตย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงอภิชญา  ท่างาม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงปริญ  พบประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอนัญญา  กันทาคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงจรินทร  แท่นมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงรินรดา  แซ่อัง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงชมพูนิกข์  ขวัญคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงหทัยชนก  ปัดลี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงรินรดา  สิทธิตัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายจตุรวิทย์  มูลนิลตา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายปัณณวัฒน์  วงษ์แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายศิริชาติ  บุตรดีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายไชยพศ  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายวิรุฬห์  โตทรายมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายปรัชญา  นาเอก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายอัครวินท์  พูลสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายก้องการุณ  จึงอยู่สุข โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงวรัชยา  ศิวาโมกข์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ไหคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายกรวิชญ์  สุจริตธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายจารุพัฒน์  ไชยหล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงปัญญ์ชลี  วิมล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายกฤติน  เสนีวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายกิตติภพ  อินทำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายธนธรณ์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ขีรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายณัฎฐกรณ์  โลชา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงญาณภัค  จอมมาวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจปัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงวิกานดา  จงทวีไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีเมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงศรีจิรา  ศรีธีระจิตต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงทัตพิชา  ยอดดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายสหวัฒน์  ปันมะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายธราธร  หิรัญบดินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายภูดิสกุล  ประเสริฐพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายธนกร  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายชนาธิป  อินทจักร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายธนกฤต  อินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายจิรวัฒน์  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายณวณน  จริงไธสง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายสุรัชชธิเบศร์  ทะลอมคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายศิรวิชญ์  วงค์ยศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายตรัส  ศักดิ์คะทัศน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายวรพล  แสงโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงชญานิศ  พินธุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงมัญชุพร  จุฬพรรค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงสวิชญา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงศตพร  จริงไธสง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงชนากานต์  จีรวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงจิราพัชร  วงศ์สาม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายวรัชญ์ชานนท์  หวานเสียง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายวรกานต์  จิตบาล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงทิพวารี  ม่วงนนทศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายภูรินท์  ใบผ่อง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงปราณปริยา  ปะวะภูสะโก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายภูริรัช  พงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายพิชญุตย์  คงพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายอัศวิน  ชีวะพันธุ์สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายธีรฉัตร  สืบสวน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายภูมิพัฒน์  วิเศษคุณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายอัคคัญญ์  กันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายภัทรพงค์  คำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายธนัตถ์ชัย  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายแพททริก  กวอกร์นี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายพิชญุตม์  ณ ลำพูน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายธนบดินทร์  ธรรมตา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายณรงค์วัฒน์  อึ้งจิตรไพศาล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายรัชชนนท์  มะโนธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายนราวิทย์  วงค์คำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายศิรวิทย์  อินทจักร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงวรนุช  อาศนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงกชพร  ซ้อนพุฒ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงพีชญาดา  วาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงณัชชา  ชัมพูนทะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายนราวิชญ์  มณีงาม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายตั้งปณิธาน  ทะดวงสอน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายอินทนินท์์  รุจิระชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายชยกร  สืบตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงบุณฑริกา  คำอยู่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายทักษิณ  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายนราวิชญ์  จอมมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงนันท์ภัทร  วงค์มหาวัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายณภัทร  บุญยง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงธนพร  ยิ่งวัฒนโชติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายวรัญญา  ญาวิลาศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงคริสติน่า  กูซ์เซรินากิส โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายธัญพร  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงชนัญชิดา  ขันพล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงนิลวดี  นิลกำแหง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงวรภัทรา  วงค์ลังกา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  กินทวี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงปุณยภา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงกนกพร  แสนกลางเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงวรัญญา  ชะขุนทดดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงจิณณพัต  เข็มประดับ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายธัชชา  หอมใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีเมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงวรณัฏฐ์  ธรรมวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงชมจันทร์  ชมภู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายกิติพัฒน์  เจริญสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายกันตภณ  ปิยะกุลไชย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายพีรดนย์  รังสิอำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายภูดิศ  นริศชาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายธนะสิทธิ์  อินทิสอน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายพร้อมภวัต  กิติมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายพงศ์พัฒน์  เสริมพานิช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายกานต์นิธิ  ประจำชอบ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายกฤตเมธ  หรรษสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายกรณ์  ธนวิโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายชญานนท์  พรหมชัยยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงนิจสิริ  คำภีระ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายณภัทร  ตาสาย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายนราวิชญ์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงณิชารีย์  เศรษฐวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายรชต  ปาสรานันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายธีรฉัตฎ์  บุญมาปะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายณัฐรัฐ  ชมภู่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายชาคริท  สวนเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงวิชญาดา  นิพรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายสิราวิชญ์  บัวไพจิตต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายกิตติ์วิพัฒน์  ต๋าคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงธนัชพร  กอบแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงสุขกัญญา  บรรณจักร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายชินาลักษณ์  สุวรรณจำรูญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงธันยมัย  สารินจา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายประตินันท์  ไชยโพธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายธีระพงศ์  กันทะทรง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายสิรภพ  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงศิริญาปกรณ์  ภูริยากร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายมุนินทร  ประสาทไทย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงณัฐรินีย์  สินธูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงปิยพร  มหาเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ขาวอิ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงกรรจิรา  มาลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ใจโต โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงศีลตา  สิงห์โทราช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงกวิสรา  โชติกะชีวิน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงกวิสรา  สุทธคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงธนพร  แสงเกิด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงนารีรัตน์  ชินชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายระพี  ศรีงาม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงรมย์ชลี  สิงหเนตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงวรินทร  สมณะช้างเผือก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญเป็ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงพิชญ์ริสา  เทพวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพิมพ์นารา  จิตอารีวิรัช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายฉัตรพัฒน์  ถิ่นจอม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายรัชชานนท์  ธรรมเดช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพิชญาภา  ปาวิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายวิธวัฒน์  พงษ์หล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายสิรพัทธ์  พันธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายณัฐวัฒน์  คำหลวง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายวรพล  เทียนหล่อ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายอนาวิล  กมณฑลาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายณัฐพัชร  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายภานรินทร์  ไทยใจอุ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายปรัญชัย  สีเงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายกันต์ธีร์  ดวงมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงปวิชญา  พิทยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายณ พล  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายแสงฟ้า  เมืองพาง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงกรัญญา  สุวาท โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายธนบดี  ตาน้อย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายนฤบดินทร์  วรรณราช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายภัทธิรา  เหมืองคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงทักษพร  กลิ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กรรณิกา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายรนภัทร  ชมภูปิน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายศุกลวัฒน์  กาไวย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงจิรัชญา  สิงหพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายปุณยวัจน์  ธิติจิรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงฮะจิ  ธนเจริญพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงศิรินภา  พฤกษาธำรงกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายปิยวัฒน์  บุญเนตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงรตน์พรรณ  ศรีสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โลราช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงวรรษมน  กมณฑลาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงอรินชญา  เหลื่อมแสง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงเปมิกา  ใจเรือน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วกุลสี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายนฤสรณ์  วุฒิ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  กล้ากสิกร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายธนวัฒน์  สายฝูง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงวรัญญา  บุญเก่ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายชณินทร  สอนราช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายภานุวัฒน์  แปงสาย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายนภัสกร  ขันตี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายภัคนนท์  โกมาส โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายธนูทอง  เชยวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายธนายุทธ  อุ่นศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายปฎิวัติ  เรือนมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายกวี  แก้วกลม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายอนุพงศ์  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายธนกฤต  บุญเติม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายสิรวิชญ์  อุปจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายอรรถ  เกิดนาค โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายพลศรุต  อินต๊ะขัติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายภูมินทร์  แสนแปง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายศุภณัฐ  ปรีชุม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายพิชยะ  ราษบัญดิฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงโสภิตนภา  โปธิ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงปิยะธิดา  อินติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงกัลยาพร  สุทธวาสน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุริยา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงชณินันทร์  สุรสิทธิเสรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ภู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงสิริพิมพ์  บุญชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงณิชา  ชัยเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงฐิตินันท์  ยงยิ่งยืน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงปิญาดา  วงค์จิตติมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงกานต์สินี  กาใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงวัชญา  เรือนสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายวัชรศักดิ์  ภักดีพุดซา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงทิพย์รดา  ทิศานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงศตพร  ตาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายรัตนพงษ์  เกษมศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายนวภูมิ  จักร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายพีรวัส  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายกฤติน  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายกษิดิส  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายธัชนนท์  สมณา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายพัฒน์พงษ์  หมอยา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายเหนือน่าน  รัตนประภา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายธนกร  ชังปลื้ม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายวีรวิชญ์  กาญจนารัณย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงสุวพิชญ์  สุหอม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงนภสร  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงพัทธนันท์  พันจันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงศิริภัทร  เหมือนศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กางสำโรง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายกฤษณพล  เมฆสมุทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายณภัทร  จีนาราช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายพงศ์ภรณ์  พุทธคุณารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายวรกันต์  จับใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายปภังกร  ยอดคีรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายศักย์ศรณ์  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายพิพิธชวิน  แก้วตาอัครพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายกันตธี  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายเดชนรินทร์  แสนศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายธนวรรธน์  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายญาณเดช  อินต๊ะมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายบวรรัช  มณีศร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายปรมัตถ์  ปัทมะเสวี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายรามิล  อภิวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายชัยมงคล  รัตนบุรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงรวิสรา  สกิจกัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงมาฆศิริ  จันทรวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
376 เด็กหญิงพิมพัชชา  นาละต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงวชิรญาณ์  นันทา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงกันยกร  กันยา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงกิรณา  ทาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงปาณิสรา  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงธันชนก  ทนงการกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงสุทธดา  เขื่อนวัง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงปิ่นประภา  ชื่นจิตต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  นันทโภวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงพิชญสินี  เยาวโยธิน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงวรัชยา  ดีสา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายณัฐนน  ชัยชนะบุตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายชิติพัทธ์  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงสวรินทร์  จิตรบุญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายธนชาติ  ธราวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงภาวิดา  วิรัตน์เกษ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายธีระเมธ  คำพิสัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายศุภวิชญ์  กรุณาหล่าย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายปรัตถกร  พระสว่าง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายวรินทร  แขมคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายปรเมทร์  รินทะกะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายกฤต  มณีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายกิตติพงษ์  มณีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายชานุวัฒน์  จอมแปง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายภัคพล  คงเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายศุภกิจ  พยุงศิริผล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงจิราภา  อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพรรณพนัช  ศรีสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงรุจิรา  ยะวัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงวนัชพร  ปัญญวีร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกรแก้ว  สุยะวารี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปาริชาติ  ป๋านเก๋ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงธัญกมล  รุ่งกาลเศรณี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงศศิกานต์  วงศ์แสน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สิงห์สันต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงชญานันท์  อังศุพิศุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพรนับพัน  โอ่งเคลือบ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายเมธาสิทธิ์  พิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงชัญญา  สายวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงศรุดา  ปินตาสี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายจิรวัฒน์  ตันอุด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายกรวิชญ์  ธานินพงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงมาโดคะ  ฮะระ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ปริศนานันทกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพรณภัทร  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงนันทกานต์  ภัทรธีรกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงบุษกร  ขวัญคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายกฤษณ์ธนา  ธนะสังข์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายธาวิน  อุทธิยัง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงชญานิศ  มูตยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงปฤษญพร  ปัญญาราษฏร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงปภาวรินท์  เซียงหลิว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายธนกร  แก่นธิยา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายวริศ  ฤทธิ์มานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายจิรัฎฐ์  นิลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงดารมิงค์  บุษดาคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนิชาภา  เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงนีรินธนา  ปินตามงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงเมธาพร  บุญปภังกร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงณัฎฐ์นิลิน  สันกลกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายปฐพี  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายภูวดล  ไชยมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายวีราวัชร์  สุประดิษฐ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายพีรณัฐ  วงค์ล้อม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายกิตติวุฒิ  สีห์สราญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายอนุภาพ  พูลทาจักร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายรัชชานนท์  ดีมุงคุณวัตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายพีรรพี  จันทร์ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายสรวิชญ์  พนมเวช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายพีรณัฐ  สุกใส โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายนิติศักย์  ต่อกัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายนนทพัทธ์  สิงห์อ่อน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงศรัณย์รพี  เหล็กยอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงศรัญญา  สุสุนทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงนิรัชชาภรณ์  ภู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงคันธรส  ทองดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงคันธมล  ทองดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงจิดาภา  มณีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงสิริสุนิตย์  จะวะนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงจีราพัชรน์  นุ่นศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปริมพรรษ์  ทองเหลือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงพัชรียา  ศรีคำแปง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายศฤงคาร  เชื้อหมอ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายไผทพงศ์  เอี่ยมโอษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายพงษ์อนันต์  มิตรมโนชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายธนกฤต  ลือเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายบารมี  คูวิมล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายภูตะวัน  ตานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายวรภพ  ภูทองโปร่ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายอภิสิทธิ์  กิตติชัยยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธีรภัทร์  คำรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายภัทรภัทร  ศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพิชญาดา  วงศ์ชมภู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงธนัชพร  ทิพย์ประยูร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงกมลนาถ  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงจิรัชยา  รัตนคำพจน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีสม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงธรรฑสร  อ่อนละม่อม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงธัญชนก  อินทร์มูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงอาทิตติยา  อ้นวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงธณัชชา  ศิริปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงพรภารัก  หนันติ๊ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงอัมพิกา  เชียงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายปฎิพัทธ์  แอคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงปริยากร  อินทรประสาท โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงภัควลัญช์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงรินรดา  ตุ้ยทา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายธรรมรัตน์  สุริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายโภคิน  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  เพ็ชรชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอรณิชา  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายชยลักษณ์  โพธิ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงฐิติณัฏฐ์  กันไชยต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายไกรวิชญ์  เกตุอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายจิรทีปต์  มะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายศุภสิน  กองศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายอิศวะ  พุทธพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายภูเบศ  รัตนวรรณี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายศกลวัฒน์  นักสอน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงจันทกานต์  คุณคง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงฟ้าใหม่  คงกฤตยานุกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงอชิรญาณ์  โยธามาตย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงสิรีธร  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงณัฐพร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงเพชรชมพู  บุญชี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ชัยลอม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงณฤดี  ศรีอติชาตกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายจตุรพักตร์  สุวรรณดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายภูมิพัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เถิงฝัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายพุฒิพงศ์  กองเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายวัทญญ  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายนพรัตน์  ริสนา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายกิตติคุณ  อ่อนนิ่ม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายทศมงคล  คุณยศยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายปิยวัฒน์  ขัดปิน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายปรเมทร์  มณีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายธนกร  ขันทมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายวุฒิกร  นวลสนิท โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทรงพูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายณภัทร  ทิพย์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายชัชวาล  เมืองโอด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายรัชพล  วุฒิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายวรากร  สอนบาลี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายวุฒิภัทร  นันติชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายธนกฤต  สะอากเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายปราชญ์  ปิยาโน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายกรินทร์  แซ่ลี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายสุขพิเชฐ  ธีรวิศาล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายพลภัทร  เชื้อหมอ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายณัฐโยธิน  ปั้นเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายธีรวิทย์  คำฮอม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายวาเม  สิงหพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงนรีกานต์  รัตนคำพจน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงเด็กหญิงกุลนันท์  มณีขัติย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงณัฐนันท์  แดงเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงญาณิศา  ลัปตา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงนภัส  โกสินทรานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายสุวิจักขณ์  ธนัยนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงศุภสุตา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงภูริชา  กัฑสิมาธิติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงสุภัค  อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงชญานนท์  นาวัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงธัญชนก  นันโท โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงกฤตพร  เขียวคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงภัทราวดี  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงนลพรรณ  ตินยอด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงเมธาวี  วัฒนเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงภคพร  เหลื่อมแสง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณัฐลิยาน์  สุขสันติ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงกวินธิดา  พิพัฒน์วงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพรญาดา  คำเสน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นุตละ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงชนิภรณ์  กุญชร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงชวัลภร  วิภาพรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายคณพศ  วังคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงศศิวิมล  ชินทะวัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงอารดา  ทิพยาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงภทรวดี  จิรสินการิน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายธนาธรณ์  เริงสำราญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกฤตติกุล  กลับเคหะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงจินต์จุฑา  พันธ์สุภา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายณัฐชนน  คิดหงัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โนจา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายพุฒิชัย  จอมธัญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงชนัดดา  ทวีผล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณิชารีย์  มณีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงอรณิชา  สงวนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำหอม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงศรุตา  เชื้อสะอาด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ขวัญศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงโยษิตา  กุลณาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แย้มยินดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายธนกร  พงษ์ตุ้ย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงกวินธิดา  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายธนบดี  วรรณธนศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายจิรายุ  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายแทนคุณ  วันอ้น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายเพชรภูมิ  แช่มมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายณัฏฐชัย  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายธนกฤต  วรปัสสุ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายนราวิชญ์  คำไฝ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายภูวิศ  แซ่อัง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงจรีภรณ์  รัตนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงรุ่งพิรุฬหขวัญ  ปั้นทิม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงอังค์วรา  จึงตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายกิตติศักดิ์  ฟูเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายชยุตพงศ์  ปัญญาสูง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายณิธิศ  ใบยา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายนิธินันท์  วงศ์ตา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายศุภกร  บำรุงศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายอภิชน  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายพลากร  วงษ์บ้านใหม่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงณัฐณิชา  กันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณัฐณิชา  มะโนรมย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงอาภาภัทร  บัวล่าย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงณฐกร  ช้อยอนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงภัทรธิดา  วิทยาประภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงปาณิสรา  ฟองไหล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงนภัสประภา  กุลสุทธิเสถียร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงกชกร  เหล็งไทย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงกันติชา  ตาสีเรือน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สินพูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงธนัชพร  ศรีทราย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วรกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงธนัชพร  อุทรา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงปณาลี  วิเศษคุณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายคณุตม์ศร  คล้ายจ้อย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์ศิริวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายณภัทร  ชีวาวัฒนนันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายธนภัทร  คำแปง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายดวิชญ์  คำขัติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงนิตย์รดี  อัมโรสถ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายปัณณวิชญ์  เลื่อมใจหาญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายกฤตพจน์  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายธีธัช  จันทรศานติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายณฐภัทร  แสนใจพรม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายปองคุณ  สวนโน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายนพวัตน์  ตระกูลจันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายปภาณ  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายภูมินทร์  ทาปัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายสดาพรรธ  วานิชจรัสกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายปภังกร  จอมมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงณัฐวศา  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยพูน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงปรมาพร  มูลสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายกฤตบุญ  ไชยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงพรรณปพร  คงชนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงพัชรีพันธุ์  เพ็งประโคน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงภคพร  บูรณพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ค้าข้าว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงพนิตพิชา  ตาหล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงชิโนบุ  ฮะระ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงมนัสสินี  นราธิตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงกนกพิชญ์  จริยา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงศิริกานดา  ศิริเสนาคำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงนารีรัตน์  มลิทา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงวรัญญา  นามเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงอธิชา  ปัญญาภูษิต โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงอารยา  ผัดประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงเพชรดา  หมวกสังข์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงสุภญาณี  จิตระออน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงชนากานต์  โสสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายดวิชญ์  รัฏฐภิปาโนบาย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธนวัฒน์  แสงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายธรรมธร  สุกะโต โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพัทธ์ธรา  โลราช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงสุพรรษา  ภักดีดำรงค์สกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงณัฏฐิกา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงอาริสา  บูรณา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงธันยนันท์  ขอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงชนิตา  รุ้งประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายรุ่งภพ  จะพือ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงเหมยฟ้า  หมอกใหม่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายสุภคล  ลายคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายสิรภพ  ราชคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงฉันชนก  เพ็งมาวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โลราช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงลภัสรดา  วงค์ชายคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายภีมพศ  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กรรณิกา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  ละม่อม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงกนกวรรณ  สีโยยอด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายวรชัย  เทียนหล่อ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงลภัสรดา  วงศ์ชายคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายพีระณัฐ  อุปราสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายนันทพงศ์  พงษ์ซื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายณันธกร  ยอดยา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงสุรีพรรณ  คำติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงธัญรสา  จิตตปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงจิรภิญญา  อินใจดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายขชล  เขาเรียง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงสิริรัตน์  ภักดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงบงกชรัศมิ์  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงแก้วเก้า  ศิริเขตต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงณัฐพร  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายพิสิษฐ์  แสนปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายพงศ์ภวัน  ณรงค์จันชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายพรภวิษย์  อินเป็ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายวีรยุทธิ์  หลักบุญนิธิ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายกนกพล  วันลา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายณภกร  สำราญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายชนธัญ  คงอยู่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายชิษณุชา  วิไลเขา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายกันตินันท์  กาใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายสีหราช  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงวิกันดา  กนกนิรันดร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงจิรฐิติญาณ  ดวงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงชญานันท์  ฉัตรธรรมนาท โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงชลหทัย  งามประจบ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงชนกนันท์  กตัญญู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงธัญวรัตม์  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงเบญญาภา  ชำนาญยา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงวิชญา  พันธุ์ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายศุภกร  ศรพันปี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายญาโนภาส  บุญเติม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายวรปรัชญ์  หวลหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงฉัตรสุดา  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงรรรรร  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จิรปรียาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงธารพฤกษา  เสาวภาคย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงปัถย์  พบประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงณัฐธิฌา  วิจันทร์โต โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายปัญญวัฒน์  คงปรีชา โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
703 เด็กชายจักรภัทร  จิระยั่งยืน โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงปาณิสรา  คุณหลัก โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายภูวนัย  แตงเขียว โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
706 เด็กชายพันทวี  กลั่นแฮม โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
707 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศักดิสกุลพงษ์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
708 เด็กชายไอศูรย์  ศักดิสกุลพงษ์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงน้ำฝน  อ้ายหลู่ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงจิ่งทุน  ลุงแสง โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กหญิงลักษิกา  คำสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายเจษฎาพงษ์  เมืองฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
713 นายสมชาย  น้ำจาง โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กหญิงแอนณิชา  ลาดจันต๊ะ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กหญิงกฤติมา  ลุงหนาน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กหญิงหมวยแดง  ลุงซอ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงอรุณรัตน์  ลุงติ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
718 เด็กหญิงกนกรัตน์  สามคำ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายหาญ  ขันฑิรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงอริสรา  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
721 เด็กหญิงอังคณา  สายพนัส โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงหน่อ  ลุงวิ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงสายรุ้ง  แสงชาติไทย โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงอภัสรา  ไชยยายงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงมยุรีย์  เนรีติกุล โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงดอกแก้ว  เลาแหลว โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงอังศุมาลี  ลุงทู โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายเจนวิทย์  วีทัก โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงจิดาภา  ลิสา โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายแสนคำ  ลุงเซ็น โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.4 คณิตประถม
731 เด็กชายธนาทร  กุลเมืองน้อย โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายสมพล  สมบูรณ์พงษ์ไพร โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายกฤตภัค  ชีวเลิศอมร โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.5 คณิตประถม
734 เด็กชายวีรภัทร  สายมัน โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงญาณิศา  เกล็ดจีน โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.5 คณิตประถม
736 เด็กหญิงจิรนันท์  บุญก้ำ โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.5 คณิตประถม
737 เด็กหญิงพิมพัทร  ลุงหมัน โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.5 คณิตประถม
738 เด็กหญิงธัญวรัตม์  วิมาละ โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.5 คณิตประถม
739 เด็กหญิงมันทนา  เหล่ากนทา โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายจักรลิน  ชัยมณี โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายสาธิต  คำแหลง โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กชายจินดา  มีสุข โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายเอกราช  แผ่นผา โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงรติกานต์  เกล็ดจีน โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงแพรวา  ศรีมาตย์ โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายธีรวิทย์  สกุลธนมาศ โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ทุนอ่อง โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงปรียานุช  จักขุเนตร โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กหญิงณัฐชญา  นาชัย โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงโยษิตา  เฉลิมเลี่ยมทอง โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงพัชราภา  ติ๊บมูล โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงปัทมา  ลุงซอ โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายมนัสเทพ  ลาวเซิง โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายทองแก้ว  คำแหลง โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายหน่อ  ลุงแดง โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายวิวิศน์  ศักดิ์ศรีธรรม โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายวุฒิไกร  วิวัฒน์พัฒนาเจริญ โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงตาหวาน  ทุนอ่อง โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงปาลิดา  จิตสอาด โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงเมธาวี  พอก้า โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงธัญญาศิริ  เพ็ญดาว โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายวีรภัทร  แสนหิ่ง โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายแดง  ศรีนน โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงณิชา  ไชยอำมาตย์ โรงเรียนวัดป่าตัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงฟ้าใส  สุวรรณวงค์ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายอภิวัฒน์  ลุงจอง โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายทูน  ลุงมู โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายแลงป่าง  นันตา โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงคำหลู่  ลุงต้า โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายทุน  วันคำ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงแสงหมั้น  - โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงพลอยแพรวา  หาญกล้า โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงพลอย  - โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงแสงนวล  - โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตันสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กชายกาณฑ์  เลาหพูนรังษี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงนริกานต์  โพธิวงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงวริยา  จันทร์ใส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงลักษิกา  เผือกผล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
781 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  สมาเกตุ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงพรวรินทร์  เทพน้ำทิพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
783 เด็กชายบุญธาดา  บุญปลอด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
784 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ดำรงศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กหญิงชนิกานต์  ใสดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
786 เด็กหญิงอัณณา  นามพรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงทยิดา  ก๋าบุญเรือง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายณฐกร  ศรีวัฒนางกูร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กหญิงปภาดา  บุณยราศรัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กหญิงชนาภา  ยะปัน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงณัฐชยาพร  พ่อค้า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
792 เด็กชายกลพัฒน์  คานีเยาว์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงนารา  หัสวรินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กชายณัฐกฤษณ์  วันเอก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
795 เด็กชายสุประวีณ์  หมายมั่น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กหญิงดากานดา  ปิยะกรทวีรุ่ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
797 เด็กชายกวินท์  ชัยประดิษฐ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
798 เด็กชายณภูมิ  จิโนรส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กชายชยพล  ว่องชาญอุดม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายเกียรติธนพัฒน์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กหญิงวรวลัญช์  เจริญศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงชนิอุสา  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กหญิงจินตา  ประกอบ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  จรัสศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ศรีอนันต์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กชายณฐนนท์  วัฒนพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
808 เด็กหญิงชญภัค  สาทำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
809 เด็กหญิงธิชญาภา  รุจจนพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
810 เด็กชายกษิดิษฐ์  ไชยยาติ๊บ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
811 เด็กชายกันต์ธร  เหล่าพาณิชย์กุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
812 เด็กหญิงธัญญาดา  ทองใบ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายราชพฤกษ์  จอมาแปง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
814 เด็กหญิงพาขวัญ  พวงศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กหญิงฐิติชญา  ใจมา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงอุษณิษา  มะโนปิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายสายกลาง  จงรักษ์สัตย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
818 เด็กชายปรัชญา  กิติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กชายศุภณัฐ  อุ่นศรีสัง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กชายศิวกร  แสงหนุ่ม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายณวัฒน์  ชัตตะละ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กชายสิรภพ  ตารังษี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายนุติรัตน์  มหาพิรุณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงภัคชัญญา  ขันติสิทธิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายภูริพัฒน์  วิสุทธิ์ธนานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กชายธนบดี  สีห์โสภณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
827 เด็กหญิงกันตา  เหล่าพาณิชย์กุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงฐิติวรดา  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กหญิงกัญญ์วรางศ์  ครินชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายปัณณวัฒน์  ทองปรอน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงณัชชา  อานนทวิลาศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
832 เด็กชายพงษ์สิริ  ปาลี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
833 เด็กชายปัณณพงศ์  สงขกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
834 เด็กชายกิตติธาดา  วงศ์สถาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
835 เด็กหญิงภัคจิรา  นวลจันทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
836 เด็กหญิงพริมา  มีลา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
837 เด็กหญิงธันยพร  รินคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
838 เด็กหญิงพิชญาพันธ์ุ  สาระจันทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
839 เด็กหญิงพาขวัญ  ปริยะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
840 เด็กหญิงธันย์ชนก  สังขบุญชู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
841 เด็กชายรุจิรตันติ  รุจิรตันติอังกูร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
842 เด็กหญิงศตพรรณบงกช  ธตพันธ์พงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
843 เด็กชายสุวีร์  ชาบรา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
844 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตันสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
845 เด็กหญิงภัชณดา  จิรภาสอังกูร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
846 เด็กชายพชร  พิณเสนาะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
847 เด็กหญิงปาลิตา  หวังชนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
848 เด็กชายภูมิรพีร์  ศรีภักดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
849 เด็กชายญาณพัฒน์  อาษากิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
850 เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
851 เด็กหญิงธารริน  หล้าอินสม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
852 เด็กหญิงสุชัญญา  วนจันทรรักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
853 เด็กหญิงณัชชา  ตุนาโป่ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
854 เด็กหญิงกชพร  เพิ่มกำลังพล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
855 เด็กหญิงภาวินี  รบเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
856 เด็กชายสิรวิชญ์  ช่างสม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
857 เด็กชายพลวรรธน์  ลิ้วประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
858 เด็กชายกิตติวินท์  บุญเรืองยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
859 เด็กชายคุณานนท์  คงสมัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
860 เด็กชายปิยังกูร  ปิกวงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
861 เด็กชายเมธาศิษฐ์  วิชิตธนันพงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
862 เด็กหญิงนคนันทินี  เสาร์คำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
863 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ฟูเทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
864 เด็กหญิงณัฐชนันท์  ชมพูนุทแจ่มจรัส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
865 เด็กหญิงณัฐนันท์  ยืนยงธรรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
866 เด็กชายธนวิชญ์  เอื้อหยิ่งศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
867 เด็กชายรัญชน์  ขัตติยะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
868 เด็กชายธีร์ธวัช  เที่ยงโคกสูง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
869 เด็กชายปารัช  จักดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันกุนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงพอเพียง  หอมนาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
872 เด็กชายพีรัช  สมบูรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
873 เด็กชายธาวิน  ศรีประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
874 เด็กหญิงมิยูกิ  คูซูโอกะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
875 เด็กชายเตชิต  ทั้งเจริญกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
876 เด็กชายเตโชทัย  ทั้งเจริญกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
877 เด็กหญิงอธิชา  พลแหลม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
878 เด็กหญิงวิชยา  สมบูรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
879 เด็กชายศุภวัชร  จันทรบุตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
880 เด็กชายคมทอง  เวียงทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
881 เด็กชายคมเนตร  นามพรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
882 เด็กชายณัฐกิตติ์  สุนันท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงณฐนนท์  พรหมแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
884 เด็กชายธีรภัทร  ใบโสด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
885 เด็กชายภูผา  ฐาปนพงษ์ไพบูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
886 เด็กชายคณิศร  ลาดปาละ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
887 เด็กชายกษิดิศ  จรบุรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
888 เด็กหญิงกิรณา  โฆษณสันติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
889 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงยาอรุณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
890 เด็กหญิงรุ่งณัชญา  ศิรินิยมชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
891 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีใส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
892 เด็กหญิงอภิชญา  ไชยโส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
893 เด็กหญิงศศิชาพร  ระวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายเสฏฐพงศ์  เจริญสุทธิโยธิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
895 เด็กชายภูมินันท์  ตันติเสนีย์พงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
896 เด็กหญิงรวิสรา  เตชะมโนกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
897 เด็กชายกิตติพิชศ์  ปานพาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
898 เด็กชายปุญญาคม  จำรูญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
899 เด็กหญิงสิรญา  สีทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
900 เด็กชายชินบัญชร  จักรอิศราพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
901 เด็กหญิงผดุงพร  รังษี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
902 เด็กหญิงกันตินันท์  เนตรสว่าง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
903 เด็กหญิงณัฐชยาภัค  ใจคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
904 เด็กหญิงสิริกมล  กวาวสิบสาม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
905 เด็กหญิงกวินธร  ผาสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
906 เด็กหญิงภูริตา  สุขมงคล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
907 เด็กชายพงศ์ปณต  เกตุกำพู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
908 เด็กชายธนาตย์  หาญสงคราม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
909 เด็กชายธีรภัทร์  โตแสงชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
910 เด็กหญิงสุรัมภา  พวงจำปา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
911 เด็กหญิงปาณิสรา  เมธาวิฑิต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงกอบชนม์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
913 เด็กชายธานัท  ทองละมัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
914 เด็กหญิงกนกพิชชา  ศิริธร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงใบเตย  สะคำปัน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
916 เด็กหญิงอริศรา  เลิศจินตนากิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
917 เด็กหญิงดวงกมล  ปั้นชูศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
918 เด็กหญิงธรรศพร  เปาอินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายชนธัญ  ลังกาพินธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงณัฐพลิน  คุณาพรชัยพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายภควัต  วัฒนาหาญนุวัตน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายวริชช์  เชื้อสะอาด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงสุวรา  บุญมาประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 นายศุภณัฐ  บุญมาประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายธนาธิป  ธาดาเศวร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงนภัสสร  หลิดชิววงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายปภิณวิช  อาสนเพชร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงปราณปรียา  โยธาราษฎร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายอชิระ  อัครวิทยาพันธ์ุ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายธนวินท์  ทองใบ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายกิตติเดช  คุ้มแสนเจริญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายไกรสิริ  ไชยศิริวงศ์สุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายปลาบปลื้ม วิลล์  สุรเนาวรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายวรัชญะ  วัชโรทยางกูร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายภคภพ  เชาวนพูนผล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายศุภกร  ชินวัตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายนภ  ณ ถลาง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ตาสัก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงปาณิสรา  ปินตา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กชายอธิบดี  หาญสนามยุทธ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงรัญชนา  ขัตติยะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กชายภาณุพงศ์  ณ ลำปาง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กชายกรณ์กฤตย์  ธนโชติพิสุทธิพร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงอชิรญา  ไผ่เทศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงณิชชา  อานนทวิลาศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  เวชชากุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงสุปรียา  กาญจนะวณิชย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กชายนันทวัฒน์  ภู่สมบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กชายอาชว์  คูตระกูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กชายธีร์  ผ่องพุทธคุณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กชายนวรัฏฐ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กชายจิรภาส  ปทุมแสงทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงเวธกา  ฐานธรรมะสถิต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กชายกฤตภูมิ  ลิปภานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงศุภิฌาย์  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงสุวรา  เอวิตา ฟรองโคแซร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กชายภูวิศ  ปาลี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กชายปภังกร  แจ้งเจนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงพรรณลักษณ์  แสงโสรจสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงพริมรดา  เชิดชูตระกูลศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กชายวรัต  เขมาลีลากุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กชายภูวิศ  วณิชชานัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กชายชลิต  แสงปัญญา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กชายตรัยบุณณ์  เกิดส่ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ยิ้มสมบูรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงกิตติวรรณ  สารดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงภณินภัค  สรสุชาติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงประวีณ์นุช  เย็นแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงหทัยภัทร  ลี้ตระกูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงกฤติญา  เดชพุทธวัจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กชายจิระวัฒน์  โตวัฒน์นิมิตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กชายธนยศ  แสงจันสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กชายนวพล  เชี่ยวชาญธนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กชายพระราม  ศักดิ์ศรีวิทยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กชายธนเสฏฐ์  กิตติพิตรพิบูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กชายณัฐพล  กมลจันทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กชายธาวิน  ประสมสวย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงณัฏฐชญา  เมืองเดช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงนันทิพร  ทองมณี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงรักขวัญ  จันทร์แจ่ม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงจิดาภา  หิรัญกาญจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงกัญญณัช  พูลชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กชายสีทันดร  สอาดอาวุธ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อินประมูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กชายพงศภัค  บุญนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงภัทรธิดา  พงษ์เทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  อนันเอื้อ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ลีลารุ่งระยับ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงณิชารีย์  ทองคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงพีรญาณ์  พลเยี่ยม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พุทธิมูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงวชิรฉัตร์  พรหมเสนใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กชายอิงควิชญ์  หวังชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงกนกอร  กาญจนรังษี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กชายศิวกร  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงณัฏฐปพร  เมืองเดช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงลลิตญา  หล้าปาวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  วิยะศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงปาณิสรา  ดวงดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงเหมือนฝัน  จันเต็บ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายณัฐนันท์  อุประ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงชยานิศ  มณีรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงชัชชญา  ไชยพรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายศุภณัฐ  บุญเรือง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายนัฏฐวัฒน์  กองอินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงญาณิศา  วสุเพ็ญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงณัชพร  เหมรัตน์ตระกูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กิติน่าน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงญาณภัทณ์  เกียรติฉวีพรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงธัญยธรณ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์อ้าย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงนภัทร  สุววัชรานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงเขมิกา  แซ่กัง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงธนัญชนก  ไชยดวงแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงภูษณิศา  มหาวันวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายจิรัฐพล  ใจคำสืบ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงถลัชนันท์  อินทรส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายปภังกร  เรืองศิลป์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ทีฆะสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงกชมน  แสนคำวงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายศิรากร  ใจริน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายปริญ  วายุพัฒน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ปฏิพัทธ์ปถวี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จอมเมือง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงปุณญิศา  ศรีพจนธรรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงไมด้า  มุกลดา กูยอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายกรฤต  เบี้ยวบรรจง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงณัฐปรานต์  พันธ์วิเศษ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายภัทรพล  วิไชยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายพงศกร  กัณทวี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงพชรมน  มณีศร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงปวีณ์กร  นาคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงปริชญา  มากสงขลา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายบวรภัทร์  ไชยวุฒิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายธรรศธรรม  กาญจนกิตติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงณ นภัส  ธนูศรีรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงชิชญาสุ์  ฝ่ายริพล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายนริฎฐ์  ชัยนุรักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายอนุตร  ดะรีพัตร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายรชต  หวังมนิดากุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงศุภิสรา  แสงสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายภูรินทร์  ใจเที่ยง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงพัชรพรรณ  จารุสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายพหุพล  ผลสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงพรปวีณ์  แสงบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงจิราพัชร  สุดชู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงวรยา  พงษ์ชัยสิทธิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงณอัญญ์  แสนแก้วทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายศรสวรรค์  ถาอ้าย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงพัณนิตา  ผลพานิช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายศุภราช  ประพฤติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงจิณห์วรา  เกตุวราภรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายณชพล  พิศไหว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงคลื่นฟ้า  อินทจักร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายสาธุการ  ชัยชนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงอลิสา  ภัทรธวัฒน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงณภัชชา  ปิยะเบญจพร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงนวินดา  อาจวาริน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายณภัทร  ฝ่ายริพล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายกฤติน  ไชยจันดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงศิรประภา  กลมมา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงขวัญชนก  กันธิยะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายวสุพล  พระมาลา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงธัญย์ธิดา  วิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงนพธร  ลำจวน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายจักรภพ  สิงห์แหลม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายธนนัช  ดุลยภากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงพรรณลักษณ์  แสงไสรจสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายเทพก้องชัย  สุวพานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายรชฏ  เดชบุญมี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงกรชนก  ทาแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงกชนันท์  เสนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงอรรฆพร  วรรณศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงชนิศา  กรเพีชร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายชวัลวิทย์  ชัยยาศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงปทิตตา  อินต๊ะจา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงเบญญพร  อุดมศิลป์ทรัพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายณัชยนันต์  สะเก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงพรหมพลอย  บุญยืน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงปริยาภัทร  บุญสวน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงฐานิดา  ยะสุรินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายณัฏฐากรณ์  ทัพผดุง โรงเรียนชลประทานผาแตก 1 ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กชายโชติวัต  จริยะเดชากุล โรงเรียนชลประทานผาแตก 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กชายจีระศักดิ์  ป่าเขียวขจี โรงเรียนชลประทานผาแตก 1 ป.5 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงบัณฑิดา  ลีพัฒนา โรงเรียนชลประทานผาแตก 1 ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงรัชนีกร  ชีมือ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1 ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กชายวิฑศรุฒิ  พานคำดาว โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายชยพล  ชินวรภัทร โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายธวัชิน  ศรีกุล โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายกรรณพงษ์  วงษ์ปัน โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายศักรินทร์  โกมาร โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงพัชราวดี  ขำเขียว โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงนารดา  โชติรัตน์ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุวรรณ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงภูศิรินทร์  ยอดคำลือ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงกมลภัทร์  เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บุญมิตร โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงชนกนันท์  ปิมปา โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายภูมิพงศ์  กันทนาวินนท์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กชายภูริภัทร  ชัยวงค์แก้ว โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กชายกฤษฎา  สายหล่อ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กชายธนกฤต  ลังการัตน์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยกยอ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กชายชลวิทย์  ชุบขุนทด โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กชายวาทิต  ไชยคำวัง โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กชายรัฐศาสตร์  ตาจันทร์ดี โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงวารีลักษณ์  ทิพย์จักร โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงจิรัชญา  โนตัน โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงรวิสรา  ทาแก้ว โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงวิภาวี  วิลัย โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงภัทธริดา  เสมมณี โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงศุณิษา  จันทร์ต๊ะวงค์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงถลัชนันท์  ยิ่งสนิท โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงธิดากรณ์  สัสดี โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงรวิสรา  ก้อนแก้ว โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์ภักดี โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงชัญญานันท์  วางฐาน โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงพัชราพร  เปียงใจ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงเรณุกา  ใจสุข โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงนภสร  เหลาคม โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงณัฐธิชา  ศิริ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงอัญชิสา  อินกัณท์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงสายธาร  แซ่โฟ่ง โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กชายรภีพัทร  ประทุมชัย โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงชญานิศ  รังษี โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กชายเชาว์วัฒน์  เขียววรรณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายภู  ยอดใจเพ็ชร โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายจักรินทร์  สมร โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายปวริศร์  ประกอบกิจ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายณภัทร  ฉายบุตร โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายอนุรักษ์  โพธิ์เหมือน โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายศุภกฤต  อาจสร้อย โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงปราณปรียา  ชัยวรรณา โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใจปัญญา โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงธัญญารัตน์  กันนาง โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงชญาภา  ช่วยสุข โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงวิสุทธ์ธิดา  ธิสา โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงวนัชพร  เจริญเนตร โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงปฑิตตา  วิริยะ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงปิยฉัตร  ศรีศิลป์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บูรณะพิมพ์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงทักษพร  ใจปัญญา โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  มาก๋า โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงกีรณา  วิริยะ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงอัยรินทร์  ขัติรัตน์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงศิริรัตน์  สุยะวงค์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงสุชานาถ  ประทุมศรี โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1148 เด็กชายณฐนน  ออนแนนศรี โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงอริสรา  แก้วคำ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กชายกิตติธัช  ทองดี โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1151 เด็กชายอารยะ  มิเกลลี่ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1152 เด็กชายนที  ขนุนปั๋น โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงชลธิชา  มุ่งหมาย โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กชายวรธน  จันทะวงศ์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงปุณณภา  ชนาวิทย์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงตะวันวาด  นันทวงค์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงกัญจ์หทัย  โยธาวัง โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงมาริษา  กุสี โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงปสุดา  เอกชัยอาภรณ์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงภควดี  พุ่มบัว โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงวริษา  สุขเกษม โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กชายธีรนัย  สงวนการ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงลัฎฐิกา  หอมเดช โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงธัญญารัตน์  จรัสวงศ์ภักดี โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงธนชพร  ้เดือนคำ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กชายธรรศ  คล้ายรุ่ง โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1167 เด็กชายจินตเสน  ตรีธนะกิตติ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1168 เด็กชายเจษฎากร  แผ่คุณ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 นางสาวชนะภา  กรรขำ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงศุภานิช  ศรีมินิพันธ์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายจักรพันธ์  บุญตัน โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 นายคามิน  ยินดี โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 นายพันธกิจ  ยอดไส่ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายอนันต์  อ้ายคำ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายสหรัฐ  งามยิ่ง โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงชนม์นิภา  ขาวละออ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงราชินาทร  สุอินต๊ะ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 นางสาวดารารัตน์  สิงห์สันต์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 นางสาวเจณิสา  จิระสถิตย์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายกนก  กันทะวงค์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 นายจิรายุ  ภาพย์วิวัฒน์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 นายกรกช  อาษากิจ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 นายสุวิทย์  พงษ์สานต์คีรี โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายภัคพงศ์  เสยกระโทก โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงปานชีวา  ศรีใจ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงชนารดี  สุทธิประภา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายภานุวัฒน์  กำเสริฐ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงธัญชนก  ธรรมปัญญา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายธีรภัทร์  พรมศรทัย โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงสุพิชชญา  แสนพุฒิ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงธันยชนก  มงคลศิลป์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายกฤตมุข  ลีโภชนะชัย โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายจิรายุ  แผ่คุณ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงธัญชนก  ส่งศรี โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงกาญจนา  กมล โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงนพภัสสร  ประกัตฐโกมล โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงอชิรญา  กรุณา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพียรพิเศษ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายสุรพัศ  ยะกันมูล โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายธัชชัย  สำฤทธิ์นอก โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายณัฐวิโรจน์  สุทธิธารมงคล โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายเชษฐพงษ  ติ๊บดง โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงศุรารักษ์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงชลชธิชา  บุบผาพรมราช โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงปริญากร  ทองแก้ว โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงฐิติภา  จอมวงศ์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายกันตพงศ์  กันโท โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงสรชมน  ตรีฆะรัตน์ โรงเรียนจิตราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1209 เด็กชายณราวุฒิ  พรมขันธ์ โรงเรียนจิตราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1210 เด็กชายเรืองฤทธิ์  วงษ์จริต โรงเรียนจิตราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1211 เด็กชายปภังกร  แสงขันธ์ โรงเรียนจิตราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กชายไรวินท์  โกวิทวาณิชย์ โรงเรียนจิตราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงพิชชาพร  ชัยวงค์ โรงเรียนจิตราวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงกุลสตรี  เพ็ญศรี โรงเรียนจิตราวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายนรินทร์  คำเลิศ โรงเรียนจิตราวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงภูริชญา  อินต๊ะยศ โรงเรียนจิตราวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  กันทา โรงเรียนจิตราวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงมัลลิกา  วิชัยศรี โรงเรียนจิตราวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายเพชรประกาย  คำฟู โรงเรียนจิตราวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงเสาวณีย์  สุนทโรสถ์ โรงเรียนจิตราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงอาภาพร  เบ๊อะดวย โรงเรียนจิตราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงพิงครัตน์  ใจบุญ โรงเรียนจิตราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงสุธาทิพย์  อัศววงศ์เมธี โรงเรียนจิตราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงชยาภรณ์  หนูทองแก้ว โรงเรียนจิตราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายสิรภพ  สุวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงโชติกา  โพธิแท่น โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วยอดหล้า โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงสิริภัสสร  กัจฉัปนันทน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กชายณัฐนันท์  ฟองฝั้น โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กชายศิรสิทธิ์  จ๊ะทำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กชายศุภณัฏฐ์  คำตั๋น โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงชมภูฟ้า  มีชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงสไบทอง  ชัยแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กชายนิติภูมิ  เศรษฐรุ่งเรือง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กชายเซคิ  อะงูนิ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1236 เด็กชายปิยณัฐ  ธรรมชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1237 เด็กชายกิตติธัช  มาลังค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงพิชญาภา  ขันหาเขตต์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1239 เด็กชายสิริพัลลภ  สิริผ่องใส โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1240 เด็กชายบัญญวัต  อนันต์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1241 เด็กชายณณัฎฐ์  ศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โยธา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงพิม  อุสาหะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ประดิษฐสุวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญรุ่ง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงภชสร  ทรัพย์ธนทัต โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1247 เด็กชายนาราภัทร  โกวิทดำรง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รวบรวม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงปรียานา  สุทธิ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1250 เด็กชายภัทราวุธ  เตชะมโนกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงกันต์กมล  พรมเสน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงพอเพียง  มีกาละ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงอรพิน  บุตรสารส โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
1254 เด็กชายเดชาวัตน์  เทวีทรัพย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงพัชร์อริญ  บุญพระรักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงธัญสิริ  กมล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
1257 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
1258 เด็กชายสรวิชญ์  รัตนแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงมนสิชา  ธรรมธาตุ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงพัชร์หทัย  บุญพระรักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
1261 เด็กชายธน  พานเพชรสุขุม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
1262 เด็กชายแมทแทนไทย  คอช โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1263 เด็กหญิงพรหมพร  มหาวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1264 เด็กชายชนินทร์  สิทธิตัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1265 เด็กชายศุภสัณศ์  ขันต์ศรเพชร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงพิชชาภา  สุทธะนะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงอภิชญา  ทุมา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จองคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1269 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1270 เด็กชายธนิสร  กันตศรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงธนาภรณ์  ขบวนงาม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงวรัญญา  ดวงรัตน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1273 เด็กชายพสิษฐ์  ขันแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงแอนนามาเลียน  โจนส์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1275 เด็กหญิงชญานุช  คำใจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1276 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ปวงประเสริฐ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1277 เด็กชายกรินทร์  กุมาร โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  สถิตรัศมิ์สกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1279 เด็กชายศุภณัฐ  พุดหอม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1280 เด็กชายบูรพัฒน์  ถาอินทร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1281 เด็กชายปัณณธร  ขยัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1282 เด็กชายอภิรักษ์  โกมาส โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กชายธรรมจักร  ใบไม้ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1284 เด็กหญิงกานต์พิชา  ปันสา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กหญิงเบญญาภา  โกสัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1286 เด็กหญิงตุลยดา  ชุมเกษียร โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1287 เด็กชายนนท์ธรัฐ  โอกาสพีรวิชญ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1288 เด็กหญิงจิตราพร  ปุ่มถา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1289 เด็กหญิงวรรณกร  ชูเฉลิม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1290 เด็กชายนน  จินดาศิลป์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1291 เด็กชายนัท  จินดาศิลป์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1292 เด็กหญิงสุภมาศ  อินทรวงค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1293 เด็กชายภัทรนันท์  เจริญผล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1294 เด็กชายวัทน์สิริ  กลิ่นถือศิล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1295 เด็กหญิงสาริศา  รัตนนิธิกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1296 เด็กชายธีรพงศ์  แขกแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1297 เด็กชายปวริศ  ประดับมุข โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงศศิวิมล  พิละกันทา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1299 เด็กหญิงกานต์ศุภางค์  แก้วแดง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงภัทรพร  ลมออน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1301 เด็กชายสดุดี  ปฐมสกุลดี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1302 เด็กชายจีรวัฒน์คพันธ์  พิศชวนชม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1303 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีโกศักดิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1304 เด็กชายภูฟ้า  บุญญพิทักษ์สกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1305 เด็กหญิงกนกขวัญ  วงศ์ฝั้น โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
1306 เด็กหญิงทาริกา  ปินตา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
1307 เด็กหญิงจุฑารัตน์  นพางค์แก้วเก้า โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1308 เด็กหญิงพิริยากร  ปิ่นเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1309 เด็กหญิงชาลิสา  สิทธพิสุทธ์กุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1310 เด็กหญิงพิชชา  ศิลาชาล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1311 เด็กหญิงนัทธมน  บัวชุม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1312 เด็กหญิงพิชญานิน  ศรีเทา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงนงนภัส  ทองเชื้อ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1314 เด็กหญิงจิรัชยา  ทาทอง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1315 เด็กหญิงนัชชา  ดอกจันทร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1316 เด็กหญิงวิมลสิริ  โดยบุญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงกณิศา  เลิศปัญญาสกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
1318 เด็กชายพัฒน์ธนฉัตร  ทองศิริชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1319 เด็กชายเจตน์  ใจฉลาด โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิญญรัตน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1321 เด็กชายชัยนรินทร์  พิพัฒน์หฤทัยกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงชาลินี  สิทธพิสุทธ์กุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายณัฐดนัย  กำธรกิตติกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงบัณฑิตา  เกตุชม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายชยพล  ไชยลังกา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงธัญชนก  จิณานุกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงศตพร  จิตระวัง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงสิริญากร  อุตเสนา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรีเทา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายศิวัช  พุกพูลทรัพย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงสุธีรา  อินทะชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงกฤตยา  อุประวรรณา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงภิญญ์ภัสสร์  ลดาพงษ์พัฒนา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงสรัสจันทร์  เป้าพานิชย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงตะวันฉาย  สังข์ทอง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงปิยะรัตน์  เจตะวัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงกันตา  ขันธะชมภู โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงฟ้าใส  ก้าววิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายธนัท  จักรฤทธิพงศ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงกีรติกา  ไชยวงศ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงทิชาพร  บุญด่านตก โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงวรัญญา  ขาวอิ่น โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายนพวิชญ์  ขวัญรอด โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายภูดิศกุล  จุ้ยสกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีจันทร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงขวัญชนก  คำปิน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายกฤษฏิกรณ์  อโนทัยประสพสุข โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายพุฒิพร  คงสุวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงปณิสรา  ไชยวุฒิ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงสุภัสสรา  อาษาไชย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงชณิกานต์  รัตนเสถียร โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงษ์ราช โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงศิรดา  ดีล้อม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงฌณิฏฐา  คงคล่อง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงณหทัย  ศรีเมืองมูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงณิรัชฌา  สิงห์แก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายปวเรศ  ประดับมุข โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  บุดดี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงกุลฑีรา  จอมบารมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายกนกพล  อินต๊ะมูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงปณาลี  วงศ์จรัสกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายกฤตภาส  ชัยเพ็ชร โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชมถิ่น โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายกฤษณพงค์  บุญธิ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  คะปานา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงภคพร  สิงห์คำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ลินลาจม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ตามูลเมือง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงรินรดา  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงญาณิศา  สาธรรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงอัศเจรีย์  ศรีวิชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงศศิธร  จีระสุพงษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฤทธิศร โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายธนกร  เสนาวัฒน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงณฐรัตน์  จะมัง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงสรพิชญา  สิเนหารุณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงธันวรัตน์  สุพรรณรัตน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงปริชญา  ขุททกพันธุ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงกนกอร  จูด้วง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ขันทะจักร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายชินะจิตะ  กัลยา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงเมธาพร  แสงคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายโฆษิตานนท์  วสุธวัช โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงอัญมณี  เหมยนรินทร์ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงวิรดา  เด่นพอม โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1386 เด็กชายเทพฤทธิ์  พูนคำ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1387 เด็กชายภูมิ  มิ่งเมือง โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงภัทราวรรณ  บัวเสน โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1389 นายทรงวุฒิ  ว่องสาริการ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายธนโชติ  ใจคำ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 นายนนทวัชร์  กะระถา โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงปอรวรรณ  โหย่จา โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายณัฏฐชัย  สุระธง โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายหฤษฎ์  ชัยมงคล โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1395 เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  ปันติ๊บ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงปาลิดา  ปอกหลง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1397 เด็กชายภูเดช  บุรีย์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ไชยชมภู โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงเพชรพรพรรณ์  มุขเพชร โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงศุภรดา  จันต๊ะมณี โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1401 เด็กชายชยพล  จักกะพาก โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงสุพรรษา  เกตุกวี โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดีไพร โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1404 เด็กชายณวัฒน์  วัฒนาวงศ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1405 เด็กหญิงอนัญญา  ทาปัน โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1406 เด็กหญิงโรส  อิเคดะ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงชัญญาภัค  คำภีระ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงภทรกรณ์  ฟองมูล โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงอาทิตยา  ทาเกิด โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงวรรณรดา  อุ่นจัน โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงชญาดา  โนราช โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 นางสาวชญาณิณ  เลิศรมยานนท์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงรฐาปวีร์  มักผลภูมิพัชร์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงพัชรพร  สุขสบาย โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงธันยธร  พัตรากุล โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงเอื้องอลิน  อินต๊ะโมงค์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สิงห์คำโล โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงทิพยา  ทิพย์สุทา โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ทาบุญ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 นางสาวณัฐมนต์  นิมิตรศิริตระกูล โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงธันยพร  นันทะ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  ขันมั่น โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงนัซรีน  มงคลดี โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 นางสาวณัฐชยา  สงค์ประชา โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงณัฏฐนิดา  ปันตะทา โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงนริลธิฌา  เฉลิมเลี่ยมทอง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงภัคจิรา  ทองสุข โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 นางสาวธันยา  สันป่าแก้ว โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 นางสาวจารุนันท์  ทาปา โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงชนิษฐา  สายน้ำเย็น โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงศิริฤทัย  พลอยแดง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงทสพร  สินแท้ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีสว่าง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงณัฐนรี  รัตนคีรี โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงกิ่งผกา  สุวรรณ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงภัสสร  ลิ้มบ่อแก้ว โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงนัฏฐวี  ชัยอาภร โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กชายศุทธวีร์  แซ่หยิ่ง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงภัคจิรา  อูปแก้ว โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงกิติยา  แช่ไหล โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายนพนันท์  ภูศรีโสม โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงธัญธิพัช  บุญธีรารักษ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงอภิญญา  พลานุสนธิ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงเขมนิจ  ศรีพรรณ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงศุภกานต์  ไชยราช โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงตีรณา  อินเหลา โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงสิริกัลยา  สันต์เสริมสุข โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงฑิตฐิตา  หินใหญ่ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงกัญชพร  ตะมะพุฒ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงจารุพิชญา  อินถาอ้าย โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงจิณัฐตา  วรรณฤมล โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงณัชชา  เพลินจิต โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายธนพล  ศุกรินทร์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงนานาพร  แซ่ล้อ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายโคดี้  ซูนาก้า โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงภัทรวดี  พงศ์ธามัน โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงกมลชนก  ดวงฤทธิ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงภภัสสร  จันดี โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงพรรณปพร  สินธุโพธิ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงกนกวรรณ  สมบัติใหม่ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายณัฐภัทร  บุญยปรีดี โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงภรณ์ลดา  ไทยเจริญ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงจินต์วิภา  สิงห์คำ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงกัญณรัช  โชควัฒนกุล โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงลลิตา  เบิกค์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงบุญสิตา  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  จริยะมงคลสุข โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงนภัส  ขันตรี โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1469 เด็กชายภาณุพัฒน์  จันทร์แก้ว โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงมิ่งกมล  วงศ์เขื่อนแก้ว โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1471 เด็กชายแดเนียล  เพทรูเซลลี โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1472 เด็กชายรัชพล  กิตินันท์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1473 เด็กชายธนวัฒน์  สุขหุ่น โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1474 เด็กชายเตชินทร์  เตชะรุจิพร โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงกรกัญญา  พึ่งพุ่มแก้ว โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงจิรพัชร  ภูมิราช โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1477 เด็กชายปรีชา  สายลำปาน โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1478 เด็กชายภาคิน  แสนมงคล โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1479 เด็กชายกัญจน์  กันทาทรัพย์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1480 เด็กชายสุชาครีย์  ทองอ้ม โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1481 เด็กชายกันตินันท์  คำใส โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1482 เด็กชายณัฐชนน  เงินท๊อก โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1483 เด็กชายนภัสดล  จำปา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1484 เด็กชายวัชรธร  สายกองคำ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1485 เด็กชายณนภาส  ธัญธเพชร โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ทิพย์เนตร โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1487 เด็กชายพงษ์มนัส  ปันคำ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงศุภิสรา  วีระ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1489 เด็กชายณัฐนนท์  คำบุรี โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงพิชญธิดา  ใหม่แก้ว โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงพรชนัน  เพ็งศรีแสง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กชายเขมทัต  ผันอากาศ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์อาณา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กชายภชกรณ์  บัวคำ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงเขมินทรา  คีรีพงศ์เผ่า โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กชายเจมิน  เพทรูเซลลี โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1497 เด็กชายณัฐวุฒิ  นุยามัง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1498 เด็กชายสิขเรศ  แสงสว่าง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กชายวรฤทธิ์  ขันพา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1500 เด็กชายปรมัตถ์  คุชกะ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วจา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1502 เด็กชายฐาปนพงศ์  ปัญญารักษา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กชายพีรพัฒน์  จูใจหาญ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1504 เด็กชายรัชตะ  กิตินันท์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1505 เด็กชายอมเรศ  สมหวัง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงชฏาพัสนันท์  ชุ่มชื่น โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงพลับพลา  ยิ่งวจนะ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงอรภูรินทร์  วรพักตร์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงธัญชนก  โปธาคำ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงกฤษฏ์ณิสา  อาทิตย์ธรรม โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายภูวิศ  วงศ์วรณ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิทธิสอน โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงมาริตา  ณรงค์ศรายุทธ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงแพรวา  คุณานนท์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงชมพูนุช  หินมี โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงรุ่งนภา  ปัญญาตุ้ย โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายเศรษฐวัฒน์  เห็มชาติ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงไซร่า  กสิวรรณ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงณัฐพร  แก้วน้อย โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  บอร์กไมเออร์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายภาณุพงศ์  สมพงษ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงค์เมธา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงรจนพรรณ  ฉาวเกียรติ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขประเสริฐ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รุ่งแสงทอง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายนฤดล  เมืองอุดร โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงศิกานต์  จันทาพูน โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงธัญชนก  อินทะยัง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงนงคาร  ชัยวงค์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายภูรินทร์  เจริญกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กชายณัฐสิทธิ์  อินต๊ะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายทินภัทร  ธนสุทธิรัศม์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กชายกมลนัทธ์  วิรัตน์เกษม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงคีตพัช  ธรรมปัญญา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงนันทิชา  สุวรรณมาลี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กชายชยุต  ระวังงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงกรกช  ดอนมูล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงปรีชญาภรณ์  ปรีชาวัฒนากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มาธุระ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงญาณิศา  สมานชาติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงกฤตรพี  รชตเมธา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงกุณชภัทร  สวัสดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กชายภูริภัทร  กตัญญูกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กชายจิรวัฒน์  สนมวัฒนะวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงพิตรานรี  มโนชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กชายปัณณธร  บุญยัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงสุนิสา  ประดิษฐกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กชายชนะกันต์  แสงนวล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แบนสุภา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1550 นางสาวอัปสร  ใจแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กชายอรุณสวัสดิ์  วิภามณีโรจน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงธีร์จุฑา  อินทะกูล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงอภิชญา  อินเขียวสาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงณิชารัศม์  พรธัญประสิทธิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายพีรดนย์  สุขแสวง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กชายธัญกร  ยันตรศาสตร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กชายสุภณ  ธนาธิวัฒน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายจักรภพ  เย็นกล่ำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กชายอภิสร  กุศลวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงปัณฑา  มณีวรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงชัญญานุุช  ปัญญาดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงชนัญญา  จิตร์แก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กชายธีรดนย์  มนัสวิยางกูร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงไอลดา  สมนาสัก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กชายธนวัฒน์  ขันธรรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงวิสสุตา  จุฑาเกตุ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงวิรากานต์  เวศยพิรุฬห์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กชายณัฐพล  ปัญญา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงณหทัย  อินทจักร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กชายวงศธร  ชัยยา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กชายปัญจพล  หอยแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงพิชชา  ประจงการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงณัชชา  วันจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กชายณัฐดนัย  แก้วแดง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงกัญญ์วราฆ์  พรึงลำภู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กชายกุลพัฒน์  วชิรวาณิชกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กชายวชิรวิทย์  วังพฤกษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงสาริน  บุญเกษม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กชายพิชญตม์  สหฤทยา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงพีรญา  บุญเพ็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงศศิปภา  แสนคำปา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กชายนนทพัทธ์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กชายกฤษเมธ  การุญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมชัยเดชา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงสิริณ  สิงหวิบูลย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กชายคมน์คณิณ  มณีสายสุวรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงเมธาวี  จันทร์ฤทธิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงสิริกร  กิจเสาวภาคย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงญัฐชา  นิยมพัฒนาพาณิชย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กชายธนพล  เยาวรัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงรุจาภา  มหาเทพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงปทิตตา  ตันติสุขุมาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  แสนแปง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงพันกวี  คำฟู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1596 นายณภัทร  คำจักร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กชายณัฐกิตต์  พิชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงพิมพ์ปาดา  ฟดคตะถานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กชายอภิรักษ์  มาแหลง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กชายภูรินทร์  สุขใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กชายประเสริฐ  หว่าหลิ่งต๊ะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงทอฝัน  อินเหลา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงมันตรา  สุพล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 นางสาวกมลลักษณ์  เทพวงค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงเทญ่า ลลิตา  ชาเปอแล็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงภิญญ์พลอย  ศิริภาณุพงศา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุนทรลิมศิริ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1608 นางสาวณัฐวศา  กล่อมแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงสิริวรรณ  โปธา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงพรลภัส  อินทร์ฐานะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงวรัญญา  หกสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงสุภาภร  วังพฤกษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงปภานภัส  ยาวีระ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กชายนิปุณ  เพลินชัยวาณิช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กชายรัชชานนท์  ชะวะศิริ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เหมืองหม้อ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กชายปัญญากร  ฤกษ์เกษม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กชายชาลี  ฉิมพลี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กชายกฤติน  จอมวิญญาร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กชายกันตภณ  ชัยเรือน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กชายวชิรวิชญ์  เงินควง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กชายธรธร  เธียรพรานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงอรอร  เธียรพรานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงจีรณา  เมืองมูล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กหญิงชลรดา  สายน้ำตาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กชายปองพล  นวมครุฑ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กชายอมร  พันธุรัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงเมธาพร  สุภิราช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กชายอนุวัฒน์  เกศดายุรัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กชายจิรัฏฐ์  วรรณฤมล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กชายชยกร  ไชยพันธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กชายภัทรวรรธน์  กิจศักดิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงนลิน  ชิตาพนารักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กชายธนภัทร  เจียรนัยกุลวานิช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กชายศุภชาติ  ป่าไร่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงปุญนารา  วัชรพันธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงเพชรรัตน์  พรธัญประสิทธิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงปวริศา  บูรณพันธุ์ศรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กชายสรวิชญ์  เฉลิมพลพรประภา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กชายธนบดี  ตั้งศิริคมขำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงฟ้าใส  พรหมเศรณี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กชายปารมี  พินสมพงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กหญิงธนัชญา  เปรมประชา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กชายรัชต์  เรืองเดชอนันต์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กชายธนากร  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กชายธีรพัฒน์  อินตา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงจิณณพัต  ก้าวสมบัติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงวรันธร  มนุษย์พันธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กชายพชร  พฤฒิยานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เคหะลูน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงบุษบากร  วีระตุมมา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงบุรัศกร  ทองมี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงพัสรสุดา  ดาเกิด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กชายภาคิน  วงศ์จันตา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงณิชกานต์  แสงเทพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กชายณภัทร  เจริญศิลป์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กชายศักดิธัช  เรืองสังข์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงพัชรกันย์  สังข์สุวรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กชายณฐนนท์  ลือวิฑูรเวชกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กชายรชต  เย็นกล่ำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กชายพรณภัทร  พงษ์กลาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กชายรัฐนันท์  ประดิษฐ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงชวิศา  ไทรตระกูล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กชายกษิดิศ  ประจงบัว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงนนทภร  ศิรบรรจงกราน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงข้าวขวัญ  เกียรติอนันต์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กชายชนะพล  งาเนียม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงชนกเนตร  ธรรมชัยเดชา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงจิดาภา  วัฒนศิริ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีสงคราม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กชายวิชญ์พงศ์  ธรรมธรสิริ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กชายพิชชาวีร์  ชีวินรักษาทรัพย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1673 นายธฤษณัฐ  แกล้วกล้า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1674 นายนนทัช  มุกลีมาศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กชายธนกฤต  พรหมวิจิตร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กชายสุวพงศ์กร  สันติรานุรักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กชายสุวพงศกร  สันติรานุรักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1678 นายธนพัฒน์  สุนทรศิริภุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1679 นางสาวปานหทัย  ใจคำปัน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงวรินทิลา  สุรินทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงละออทัศน์  ปิยะกนิษฐ์กุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1682 นางสาวกรชนก  คุณาศิระ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1683 นางสาวช่อพรรณพฤกษา  พนัสภานุเดชดำรง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงจิรัชยา  ใจเพชร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กชายกันตพัฒน์  อนันตเรืองเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงณัฐนรี  โล่ห์ติวิกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงรักชยงค์  กาวิคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กชายณัฐดนัย  เมฆขยาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงสุทธภา  หัวผไชย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงพิชญา  กล่ำเถื่อน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1691 นางสาวพรปวีณ์  เจ้าวัฒนพงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กชายชิษณุชา  มณีจักร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงบุณฑริกา  บุญจีน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กชายปวเรศวร์  พินสมพงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กชายสุรดิษ  สุขทรัพย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กชายพิษณุ  ดวงกระโทก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กชายพีรณัฐ  ไชยวรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงชนัญชิดา  สายปัญญาใย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงชญานิศ  ต๊ะวิชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงปรีชญาพร  ไชยอ้าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กชายเกียรตินันท์  คำปินไชย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ไชยพันธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1703 เด็กชายนริฐ  นิจพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1704 เด็กหญิงณัฐนรี  จำปา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1705 เด็กหญิงญาณิศา  ขจัดสารพัดภัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1706 เด็กหญิงธนภรณ์  อยู่คง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1707 เด็กหญิงญาณภัทร  ไชยศรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1708 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีไพโรจน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1709 เด็กชายภรัณยู  ปราบหงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1710 เด็กชายปภังกร  อัศวประภาส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1711 เด็กหญิงนภัสรพี  ชัยวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1712 เด็กชายศรุต  ลี้จันทรากุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1713 เด็กหญิงณฐาณัฏฐ์  ปั้นศรีนวล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1714 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  วังทองคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1715 เด็กชายรณิศร  แสนหลวง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1716 เด็กหญิงปภาดา  ปฐมเนติกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1717 เด็กหญิงปวริศา  ปั้นศรีนวล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1718 เด็กชายยศภัทร  ประพฤติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1719 เด็กหญิงอัย  โยชิโมโต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1720 เด็กชายณัชภัค  คนใจซื่อ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1721 เด็กหญิงพิชญธิดา  วิลัยพรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1722 เด็กหญิงพลอยปภัส  อนันตเรืองเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1723 เด็กหญิงสิริวิมล  นันท์ธนะวานิช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1724 เด็กหญิงเพ็ชรชมพู  ไชยนิตย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1725 เด็กชายรณกร  ระวังงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1726 เด็กชายจารุพิชญ์  บัวขุนเณร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1727 เด็กชายมนัสนันท์  ว่องเกียรติถาวร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1728 เด็กชายรวินกร  ยั่งยืน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1729 เด็กชายธนินโชตน์  วิวัฒน์กมลชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1730 เด็กชายธีรดนย์  พุฒิไพโรจน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
1731 เด็กหญิงพัชริญา  ขอดแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1732 เด็กชายสิทธิกร  สุทธพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงแพรวภัทร  ศักดิ์เศรณี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงชฎาภัส  เรืองสังข์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กชายวสุธันย์  วิศรุตมัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1736 เด็กชายธนกฤต  แก้วจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายเพชรแท้  คุณดิลกกิตติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1738 เด็กชายณชพล  พลเยี่ยม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงสุพิชธีร์ฎา  เลอศิลป์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงครองขวัญ  บุญมาปะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงสุภัสสรา  คำแสน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงณิชาภัทร  กุณรังษี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงอันนา  ลี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำวัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  สิงคราช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงอันฉริยา  แสนใจบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายกิตติวินท์  สินธุวงศานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงศุภกานต์  ทานุโวหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กชายปุญญพัฒน์  ประยูรพฤฒามร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายภาวิศ  หลวงธรรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงอักษราภัค  สุวรรณชีพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงพิมพรรณอร  ถิรขจรวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิทธิชัยโอภาส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงพัทธปวีณ์  ระพิพงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กชายชลิต  แดงขาวเขียว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงกันตินันท์  เอี่ยมปทุมศักดิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1757 เด็กหญิงสิรภัทร  ฟองมูล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1758 เด็กหญิงสุธิดา  สุริยยศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1759 เด็กหญิงเปรมฤดี  สังกะเพศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1760 เด็กหญิงจิตริณี  คำดี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1761 เด็กหญิงเจนปรียา  ดวงคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1762 เด็กหญิงภัทรประภา  ลีลามานิตย์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1763 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  เพ็งช่วย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1764 เด็กหญิงพิราวรรณ  ปิ่นสว่าง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1765 เด็กหญิงธมนวรรณ  เจริญพันธ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1766 เด็กหญิงศรสวรรค์  ศรธวรากรฬ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1767 เด็กหญิงปาริสรา  อุประโจง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1768 เด็กหญิงณิชนันทน์  คุตตะเทพ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1769 เด็กหญิงวรรณศร  แสงมณี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1770 เด็กหญิงจิรธิดา  นพคุณรัตน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1771 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สิทธิสันติกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1772 เด็กหญิงกนกกร  ไข่ลือนาม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1773 เด็กหญิงศิวนาถ  ทัพหมี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1774 เด็กหญิงศศิกานต์  ยันตร์พาณิชย์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1775 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เมธีธนากุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1776 เด็กหญิงธัลวรัจน์  ศรีจันทร์ดร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1777 เด็กหญิงกฤษริน  ชมพูเงินแสงสกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1778 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ตันเรืองพร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1779 เด็กหญิงอณุภา  พิภพภิญโญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1780 เด็กหญิงกุณฑีรา  วัดล้อม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1781 เด็กหญิงกีรติญา  จุลละจารี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1782 เด็กหญิงชัญญานุช  อ่อนคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1783 เด็กหญิงปิยธิดา  นภาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1784 เด็กหญิงพุดพิชฌา  สุภาสี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1785 เด็กหญิงปาณนาถ  ศรศรีวิชัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงภัทรสิริ  เพียรมงคล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงอนุธิดา  กาวิล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงนรมน  ทุนกาศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงอภิชญา  เเก้วกลม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงค์เมือง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กหญิงญาณิศา  คำภิระวงศ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กหญิงจินต์จุฑา  มะลิ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงปัณฑา  ชนะชัยวิรดา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กหญิงชนาภัทร  อินทรอักษร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กหญิงเหมือนพี่  ธิสิงห์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กหญิงสโรชา  วงค์วัน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงปรางค์วลัย  พุ่มเพชร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กหญิงฐิตากร  ภู่ทอง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กหญิงข้าวขวัญ  เมธมโนรมย์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กหญิงทิพย์รดา  อินทร์โต โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงนวฤชา  จิระเอกภพ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงอาซียะห์  เทพสิงห์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กหญิงณัชชา  วรนิติเยาวภา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  พูเนอร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กหญิงธัญธร  กิจเจริญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กหญิงธนธรณ์  สิงหโกวินท์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงอาภาภัทร  สมฤทธิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1809 นางสาวพรสุดา  พงศ์ศรีวัฒน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กหญิงชนิสรา  สิงห์โต โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กหญิงชนิสรา  เถียรทิม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1812 นางสาวเพชรไพลิน  ปาลี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1813 นางสาวภัทรศร  ขันติพงศ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1814 นางสาวลลิตภัทร  ทันตสุวรรณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงปวันรัตน์  ลอยอินทรัตน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงศิรดา  จารุวัฒนกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงชณัญญา  สงอินทร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงชิรญาณ์  ใจมานิตย์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1819 นางสาวอธิชา  พรหมจันทร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1820 นางสาวปาริชาติ  สังกะเพศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงสุพิชญาภัค  ชัยเทพ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กหญิงสุพัคพิชญา  ชัยเทพ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กหญิงกุนปาลี  อินทวัฒน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1824 นางสาวสุภนิชา  มอยติละ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กหญิงหทัยชนก  สุริยะธง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงกนกพร  สารีโนศักดิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กหญิงชนม์นิภา  เลี้ยงสกุลอุดม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงสุธีวรางค์  บ่างศรีวงษ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงสุชญา  อนุชปรีดา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กหญิงธมนต์รัตน์  พุฒิไพโรจน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 2 (ไม่อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กหญิงวรธมน  ภู่พิสิฐ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงวราลีย์  หาญเทอดสิทธิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงปภาวี  หุตะมาน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงอภิญญา  สิริโรจนามณี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงรุจิราพร  จันทะเขต โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงธัญชนก  คำจม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงกัลยารัตน์  วัฒน์สุทิธนากูล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1838 เด็กหญิงจันทรา  โกมลกุญชร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงรดาวัลย์  พวงเขียว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงลลนา  อินทจักร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1841 เด็กหญิงดลยา  บุญปั๋น โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1842 เด็กหญิงสลิล  จัตุรัตน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1843 เด็กหญิงณภัทร  แก้วดี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงพิมพิศา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  นันต๊ะภูมิ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1846 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เลิศคอนสาร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1847 เด็กหญิงเปรมิกา  เบี้ยวบรรจง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1848 เด็กหญิงสัณห์สิรี  จิตรประเสริฐสุข โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1849 เด็กหญิงอัครณี  แห่งหาญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1850 เด็กหญิงพริมา  ตั้งพัฒนวิศิษฐ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1851 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  รุ่งสว่าง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1852 เด็กหญิงใบเตย  ทองด้วง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1853 เด็กหญิงปุญญ  ไชยจารุวณิช โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงจิตติมา  นิมมลรัตน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1855 เด็กหญิงสุธาดา  สุริยยศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1856 เด็กหญิงวรรณิกาย์  หงษ์ทอง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1857 เด็กหญิงณภัทร  หีบคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1858 เด็กหญิงญาณิศา  คำหมื่น โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภิญโญภาส โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงกวินนาถ  พงษ์เมษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงอชิรญา  บุญทาคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงศศิรัศมี  สมนาศักดิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงพุทธิมา  กล่ำดี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญศรี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1865 เด็กหญิงกันตา  สัธนรักษาเวศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1866 เด็กหญิงน้อมเกล้า  จันทะโสม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงเตชินี  แสงอุทัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1868 เด็กหญิงฐานิภา  พิพัฒน์วรพร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงปพิชญา  สุการาม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงเทวิกา  สุริยะสา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงณัฐชิรญา  ธีรวุฒิกุลรักษ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1872 เด็กหญิงรมิตา  รักษ์เผ่าสุวรรณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1873 เด็กหญิงถิรดา  วัชวงษ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1874 เด็กหญิงกันต์กมล  อิ่นคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1875 เด็กหญิงภูรินทราภรณ์  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงรพิพราว  อิกำเหนิด โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงชญานันท์  นิลรัตน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงเขมจิรา  กันทะสัก โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีวีละสกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงพิชามญชุ์  มิอุระ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงณัชชามณฑน์  มิอุระ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1882 เด็กหญิงศุภมัฌย์  เหลืองอุทัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1883 เด็กหญิงญาตาวีร์  ใจดี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1884 เด็กหญิงกัญกนิษฐ์  ผดุงพงษ์ศิริ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1885 เด็กหญิงอชิรญา  ชัยแก้ว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  นกน้อย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงปนัดดา  โปทายะ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยชนะ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงพัทธนันทร์  จันทร์หอม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงอาทิตยา  โกยวิวัฒน์ตระกูล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงชนกนันท์  ใหม่ธรรม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงพัชร์ชิสา  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงพัทธ์ธิดา  ทัศมากร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1894 เด็กหญิงปานฤทัย  อุ่นจะนำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  คำลือ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงฐิติรัตน์  นาคสวน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงญาตาวี  พรสุรีมาศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงกุลฌา  ชูวัฒนกูล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1899 เด็กหญิงนัจมีย์  กาเด็น โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1900 เด็กหญิงอภิชา  ผุยหัวโทน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1901 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วัฒนายุทธ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1902 เด็กหญิงนภัทร์  พุทธิ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1903 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ชัยมงคล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1904 เด็กหญิงอชิรญา  ยาประเสริฐ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1905 เด็กหญิงพิชญาภา  มาลาพันธ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1906 เด็กหญิงณัทนรีกานต์  เดี่ยวรัตนกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1907 เด็กหญิงพาขวัญ  จิวะตระกูลวงศ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1908 เด็กหญิงณัฐญดา  ปันจันทร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1909 เด็กหญิงรวิภา  พรหมมา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1910 เด็กหญิงณฐมน  เหล่าใหญ่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1911 เด็กหญิงอารยา  สำลี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1912 เด็กหญิงบุณยาพร  เศรษฐรุ่งโรจน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงภัทรณิกา  ศรีภัทรพงศ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1914 เด็กหญิงกันติชา  สีจันทร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1915 เด็กหญิงสิตา  ลอมศรี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงกีรติญา  ต๊ะแปงปัน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1917 เด็กหญิงชัชฎา  ฟองคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1918 เด็กหญิงรมิตา  มั่งมี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1919 เด็กหญิงชญานินทร์  ศรีคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1920 เด็กหญิงแพรวไพลิน  ดวงเงา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1921 เด็กหญิงชญาดา  จิตติปาลนันท์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1922 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ใจงาม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงสโรชา  เลิศอัชฌาสัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงพิณณมาศ  เลิศรมยานันท์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1925 เด็กหญิงกนกกานต์  เลิศอัชฌาสัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1926 เด็กหญิงปาลิดา  ขัดสงคราม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1927 เด็กหญิงศศิวรัญ  ขันทองนาค โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1928 เด็กหญิงเขมสุดา  พี่พานิช โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงรีน่า  ดีมาร์จ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1930 เด็กหญิงศศอร  จันทร์ทะคะลักษณ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1931 เด็กชายโสภณ  ธรรมเสน โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 1 ป.6 คณิตประถม
1932 เด็กชายปาณสิน  เหมือนแสง โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 1 ป.6 คณิตประถม
1933 เด็กชายจัสติน  กุ๊นท์เซิล โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 1 ป.6 คณิตประถม
1934 เด็กหญิงศมากร  ดวงทรง โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 1 ป.6 คณิตประถม
1935 เด็กหญิงธัญญิตา  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กหญิงปรัชญ์ชนันท์  วัฒนไชยกิตติ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กชายเวธน์วศิน  ลิ้มประดิษฐานนท์ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กชายเป็นไท  สุวรรณกาญจน์ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1939 เด็กชายผลา  ใจสว่าง โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1940 เด็กชายกษิดิศ  อนุวงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 คณิตประถม
1941 เด็กชายนิพิฐพนธ์  บุญเต็ม โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 คณิตประถม
1942 เด็กชายสิทธิศักดิ์  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 คณิตประถม
1943 เด็กชายญาณนท์  ลายภูคำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 คณิตประถม
1944 เด็กหญิงพรหมพร  ผดุงศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 คณิตประถม
1945 เด็กชายพิภัช  อิสระไพโรจน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 คณิตประถม
1946 เด็กชายปรานต์  แดงสกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 คณิตประถม
1947 เด็กชายภูรี  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 คณิตประถม
1948 เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์ฟอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 คณิตประถม
1949 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เมธาชวลิตศีล โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 คณิตประถม
1950 เด็กหญิงพิชชาอร  ณ ลำปาง โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 คณิตประถม
1951 เด็กชายฬูค่า ชนกันต์  บอนด์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 คณิตประถม
1952 เด็กชายธนพัฒน์  เอี่ยมประมูล โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 คณิตประถม
1953 เด็กชายยูจิ  ยาหงิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 คณิตประถม
1954 เด็กหญิงรมน  ทุมวงษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 คณิตประถม
1955 เด็กหญิงพัชรีรัชต์  เธียรวิวรรธน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 คณิตประถม
1956 เด็กหญิงวันวิสา  อุทัยยศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 คณิตประถม
1957 เด็กชายราชพฤกษ์  กาบคำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 คณิตประถม
1958 เด็กหญิงลภัสรดา  ทองคำฟู โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 คณิตประถม
1959 เด็กหญิงนภัฐษภรณ์  สิกขะสุขุมพัฒน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 คณิตประถม
1960 เด็กชายกฤติน  ใจนวล โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 คณิตประถม
1961 เด็กชายพิชยะ  ยาศิรินทร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 คณิตประถม
1962 เด็กหญิงสุธีมนต์  กาวี โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 คณิตประถม
1963 เด็กหญิงณัฐชัชชญา  วงษ์แก้ว โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 คณิตประถม
1964 เด็กชายศิร  ตั้งจิตรตระกูล โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 คณิตประถม
1965 เด็กหญิงพิมพ์นารา  มูลสระดู่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 คณิตประถม
1966 เด็กหญิงศิรดา  ศิริมงคล โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 คณิตประถม
1967 เด็กชายธนกร  ไชยยศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 คณิตประถม
1968 เด็กหญิงรัฏรวินันท์  วิเลิศสัก โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 คณิตประถม
1969 เด็กหญิงธารน้ำ  นพรัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 คณิตประถม
1970 เด็กหญิงจินณห์ญาดา  เล็กสกุลกมลศิริ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 คณิตประถม
1971 เด็กหญิงพอใจ  เปี่ยมอนันต์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.4 คณิตประถม
1972 เด็กชายกัมลาส  พจน์ศิรินนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.4 คณิตประถม
1973 เด็กหญิงวรินทร์  ว่องรัตนะไพศาล โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.4 คณิตประถม
1974 เด็กชายรัตนพัฒน์  ตะแสนเทพ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กหญิงรวินท์  ว่องรัตนะไพศาล โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กชายหทัยชนก  อุดมความสุข โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กชายธเนศพล  วรรัตน์วัฒนกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กหญิงเพลินพฤกษา  วรวีระวงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กหญิงอันนา  นิตยะกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1980 นางสาวดาริญา  สอนสวรรค์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1981 นายณธนน  ศรีศิลป์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1982 นายณัชพัฒน์  ไซ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใหม่จันทร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1984 นายจิรัฏฐ์  เรืองสมานวงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กหญิงกชกร  รุ่งเรือง โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1986 นางสาวพิชชาพร  อินทรประดิษฐ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กหญิงเจนิสตา  สุใจ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ปิ่นโต โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1989 นางสาวกนิษฐิกา  ศรีกฤษณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1990 นางสาวซาร่า  โซมันเชค โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1991 นายภูผา  สมถวิล โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1992 นางสาวรติรัตน์  อินทร์ต๊ะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1993 นางสาวสิรินาถ  วงศ์โชติบริรักษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1994 นางสาวไผท  บาร์เบตติ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1995 นายณัชพล  เหล่าพาณิชพิทักษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1996 นายสุวิรุธ  คิม โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กหญิงทิพย์พฤกษา  วรวีระวงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กชายสุริยาวิชญ์  พลวิทย์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กหญิงปาณิศา  จันทร์เจริญสุข โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2000 นางสาวพัชชิราภรณ์  สมใจดี โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กชายจิรายุส  แซ่กัง โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กชายจีราวิวัฒท์  วิหะตานนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กชายนันทภพ  นพสุวรรณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กชายศรีศุภดิตถ์  รัตนประเสริฐ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กหญิงปริณดา  ทองสันติ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กหญิงชลนิกานต์  เจริญสูงเนิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กหญิงกฤติกา  รัตนวรรณพันธ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กหญิงพิชชาภา  เรือนการสกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กชายวรดนู  นาคสาทา โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กชายธนภัทร  ศรีพลากิจ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กหญิงพรนภัส  เผ่าหอม โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นามปัญญา โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กชายศุภวิชญ์  ึ่พึ่งธรรม โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กชายเปรม  อภิชัยรัตน์พิมาณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กหญิงรัตนาวดี  สุทธาชัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กชายภัทรพงศ์  ดวงคำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กหญิงเอมิลี่  รุดเบิร์ก โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กชายรัชพล  ปัญญา โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กหญิงพอใจ  รางศรี โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กหญิงสาริศา  ศิริชาญ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กชายเหยาจื้อจ้าย  เซียว โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กหญิงนีน่า  ธีรสุภเสฏฐ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กหญิงลลิตา  วานิชสุขสมบัติ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2024 นางสาวประกายฟ้า  โชตินิธาภัทร โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กชายธงชัย  วรรธนะเมธา โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กชายนพกร  สุรินทร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กชายทัตธน  วิศวธีรานนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กหญิงนาโอะกะ  คุระชิเกะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กชายชวลิต  โตคณิตชาติ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กหญิงกัญญพัชร  ชัยองค์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กชายกันตณัฐ  สุขตระกูล โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กชายณธิป  ชินสนธิกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กหญิงณัทธนารีท์  สิริมังครารัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กหญิงปณิชา  เกียรติจิรกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  จิระสันติการ นิติภักดิ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กหญิงซากุระ  ยามาชิตะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กชายศุภกร  เฉียบแหลม โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2038 เด็กหญิงบุษราคัม  เพชรนิล โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2039 เด็กชายต้นน้ำ  ม้าลำพอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2040 เด็กชายสิรภพ  สมทานี โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2041 เด็กหญิงเมลิสสา  เที่ยงแท้ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2042 เด็กชายกัณฑ์  จันทร์สะอาด โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2043 เด็กหญิงพัชรพร  นิมานนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2044 เด็กชายชีวานนท์  ศิริพรรณาภิรัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2045 เด็กหญิงครองขวัญ  ธรรมอภิพล โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2046 เด็กชายธนธัช  จันธิบูลย์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2047 เด็กหญิงศตกมล  ปี่แสงเงิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2048 เด็กชายนันทพัทธ์  ตั่งธนาพร โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2049 เด็กชายโอลิเวอร์  ฮาร์ริส โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2050 เด็กหญิงซือหธิง  อึ้ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2051 เด็กชายกฤษฎา  รุ่งแสง โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2052 เด็กหญิงภัทรวดี  เคลื่อนทอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2053 เด็กชายกุลวัช  เคลื่อนเพชร โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2054 เด็กชายกนกกาญจน์  กันทาธรรม โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2055 เด็กหญิงอุนนดา  กองมงคล โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2056 เด็กชายชยุตพงค์  พงศ์ศรี โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2057 เด็กหญิงณิชารีย์  มีราจง โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2058 เด็กหญิงจีรชญา  ไชยสุ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2059 เด็กชายเมย์ภาวินท์  บุราณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2060 เด็กชายธีร์ภาวินท์  บุราณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2061 เด็กชายพงศ์พล  วรรณนภาลัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2062 เด็กหญิงพุทธรักษา  ดอกไม้ไฟ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2063 เด็กหญิงมัทธิตา  ต๊ะอุ่น โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2064 เด็กชายพงศภัค  วรรณนภาลัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2065 เด็กหญิงชนกพร  เพิ่มพูล โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2066 เด็กชายวงศพัทธ์  วิชา โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2067 เด็กหญิงพิชชาภา  ชาญมานนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2068 เด็กชายธนัท  น่วมอนงค์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2069 เด็กชายญาณกร  ภัทรอนันตนพ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2070 เด็กชายพอเพียง  สิงห์อินทร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงกัญญ์วรา  คีรีต๊ะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2072 เด็กชายพิศิษฏ์  ไชยวุฒิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2073 เด็กชายพชร  เจริญธีรบูรณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2074 เด็กชายธารา  ทิพย์พยอม โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ไชยะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2076 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันติเวชอภิกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2077 เด็กหญิงนันทภัค  สีแดง โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  สิริภคพันธ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2079 เด็กชายพันธุ์ธัช  เอี่ยมวารีศรีสกุล โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2080 เด็กชายธนันท์รัฐ  จอนสมจิตร์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2081 เด็กชายวรเมธ  วงค์กิตติ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2082 เด็กชายคณชัย  จิรคุปต์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2083 เด็กชายแอ็ซฮาน อะลี  โควร์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2084 เด็กหญิงธัชณจันทร์  เกศาศรัย โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2085 เด็กหญิงรุจิรา  ลอสิงห์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2086 เด็กชายศุภกร  จุฑาเทพ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2087 เด็กหญิงรวงข้าว  ปัญญาพรวิทยา โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2088 เด็กชายปรัชญ์  คนสูง โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2089 เด็กชายพาทิศ  สนั่นพานิช โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2090 เด็กชายนิติธร  ธิยานันท์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2091 เด็กหญิงล้วนหทัย  เชื้อชมภู โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2092 เด็กชายอิสรพณต์  เฉิน โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2093 เด็กหญิงสิริพิม  เจริญพรม โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2094 เด็กหญิงอัฟนานอิดลิน  เจะอีแต โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2095 เด็กหญิงศุภิสรา  อินทจักร์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กหญิงนิศญาปวีณ์  ฐานตระกูลมั่น โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กชายอภิวัฒน์  กองแก้ว โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กชายฑีฆวัฒน์  ทรงเมฆ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2099 เด็กชายภูพาน  มีอาษา โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2100 เด็กชายกฤติทัต  วิบุลสันติ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2101 เด็กชายดนัยบดินทร์  บุญสู่ทรัพย์ไพศาล โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2102 เด็กชายธนากร  สิรินันทคุณ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2103 เด็กหญิงฑิตยา  โศภนะศุกร์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2104 เด็กชายกฤตพงศ์  บุญสดุดี โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2105 เด็กชายภูษณ  ภู่ธงชัยฤทธิ์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2106 เด็กชายเชียง  จิน เวย์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2107 เด็กหญิงพัทธนันท์  จาจุมปา โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2108 เด็กหญิงลลิตสุดา  บาร์บาร่า แบตตี้ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2109 นางสาวณัฐพร  ต่อใจ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2110 เด็กหญิงพรรพัตษา  ประเสริฐ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2111 นางสาวนีรนารา  บุญประกอบ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2112 นางสาวณัฐชา  เทพดวง โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กหญิงจิดาภา  สุนทรสวัสดิ์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2114 นายโมไ