รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงรุ่งธิดา  จอมใจ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงธัญญาพร  นักค้า โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายเนติรัฐ  วงค์อนุ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงหรา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกนกพิชญ์  อาทรประชาชิต โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกนกพิชชา  กาวิโล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชาลิสา  ณ น่าน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายนันทวัฒน์  ถุงปัญญา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายบุญญพัฒน์  จุมปู โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายวรเมธ  ดวงเนตร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายธนพัฒน์  บุณยเกษมโรจน์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงสุริยาพร  ตั้งกิจวุฒิกุล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีหลาย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพัณณิตา  มโนวงค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอักษราภัค  รู้ทำนอง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวิรินทร์กร  รัศมีธนหิรัญ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพิรดา  เหล็กแปง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายพงศพัศ  การดี โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายทวีวัฒน์  ผ่านวิริยะชัย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายฐิติพันธ์  เลิศพณิชย์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายจตุพร  อริแสน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปวริศา  อินต๊ะเขื่อน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายน้ำมนต์  สายสูง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธิดารัตน์  เลื่อนชัยภูมิ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงเบญญาภา  ยานะฝั้น โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสิรินทิพย์  มีตัน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเขมจิตตา  ตุ้ยสาร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงศศิภา  บุตรดี โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายปุญญพัฒน์  เงินแท้ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายกันทรากร  วรรณศร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนิสารัตน์  ยะตั๋น โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปวริศา  พุทธทองศรี โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงหทัยชนก  ทิพย์รงค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายเอกอารินทร์  ตั้งธนกุลภักดี โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
35 นางสาวพัชรีย์  สารตัน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นายภูเบศ  วันต๊ะ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวกัลยรัตน์  ยะฟู โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวพรทิพา  บุญพิเศษ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวทิพรัตน์  สุขคำฟอง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวแพรวรินทร์  ศรีสุข โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงยิหวา  วงศ์บุญชัยเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวแพร  ปริญญา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวกัญญวรา  ทาเนตร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวกัญญาวีร์  กิ่งแก้ว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวบุษยมาส  หัตธสร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวณัฐริกา  ศรีอำคา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวอังคณา  เข็มขาว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวสิดาพร  วอล์คเกอร์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวพิมพ์พิลัย  หาญภัยสน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงฐิติชญา  หอกทอง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สอนใจ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงประติภา  สอนใจ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวพัชรินทร์  มีบุญ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นายประทีป  แซ่กือ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายกปิตัน  แก้ววงค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายเศรษฐพงศ์  กันทับ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ประมวลการ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงนงนภัส  กันทัพ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปภัสวรรณ  มีนา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงชัชชญานุช  เหล็กแก้ว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงรุ่งนภา  หารป่า โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงปทิตตา  โพธิกุล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงนงนภัส  แสนพิช โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พุทธทองศรี โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงกุลธิดา  ธรรมวงค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายภัทรดนัย  นันปัญญา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงธนวรินทร์  รัศมิ์ธนหิรัญ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงณัฐณิชา  อูปคำแสน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงจินห์จุฑา  อินผล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงพิชญา  กรุมรัมย์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงนพรัตน์  แซ่จัน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายนวมินทร์  คำของ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายธนภัทร์  จันทร์ฝั้น โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายพรหมพิริยะ  สมวรรณ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายวรฤทธิ์  พรมชัย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายเจษฎากรณ์  กองชัย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายอธิบดี  กาบกรณ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายนิติธร  ผลมาก โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงเบญญทิพย์  กิจเจริญฟุ้ง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงนภาภัทร  คำลือชัย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายรัฐพงษ์  ศรีกันชัย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายภูกาญจ์  โพสุการ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณัชชานันท์  สายศรี โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงนวียา  วัฒนาพร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกัญฤทัย  เถาว์ทอง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนนทพร  ศรีกันไชย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงวรัญญา  ใจอินทร์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงนิวาริน  ใจเขื่อน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงวิรากานต์  ศุภเมธีศิลป์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงเพชรไพลิน  มีแหวน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงจิณัฐชญาภรณ์  อาทรประชาชิต โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงศศิภา  อาทรประชาชิต โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปาริชาต  วงษ์มาย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายนวคุณ  วรรณขัน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ไชยปัญญา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปพิชญา  อินประสงค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงวรกานดา  คนเก่ง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันทะเขียว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกีรติกา  บางบ่อ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุนทร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายพีรวิชญ์  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกฤตเมธ  ก๋าคำ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนวพร  สาแก้ว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงฟางยิว  โล๊ะ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงวิชญาพร  สมแก้ว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงศาสตรพร  ศรีวิไชย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายพิตตินันท์  วีระพิทักษ์สกุล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายภาณุวิชญ์  ทากอง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณัฐวดี  หลวงจินา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงแทนขวัญ  ธิโนชัย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอิงครัต  พิทักษ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญยืน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณิภาภรณ์  ปินใจ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายพีรวิชญ์  วรรณสอน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  รักดิน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงปิยมณฑ์  นิธิทัตดลรัศมี โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธิดารัตน์  หนักการ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงปภาวรินท์  ขันขยัน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายนันทวิชช์  บุญเมือง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงนิชาภา  ค้ำชู โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายธนภัทร  วงค์เวียน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายภัควุฒินันท์  เมืองแก่น โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายสุภนัย  เพชรใจศักดิ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายธีระพัฒน์  ผู้ดี โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายภูพาน  กาฬสุวรรณ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสร้อยฟ้า  โวทาน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายประกฤษฎิ์  แซ่ฟ่ง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายกิตตินันท์  พิชัย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงช่อขวัญ  ทากันท์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงรุจิราภา  อาวุธ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงทวีสิน  กันทะเขียว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงฐิตากุลรัตน์  บุญนำ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำดี โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายยศสรัล  พุทธลา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพสธร  ใจแปง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชญาภา  รักนา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงครองขวัญ  วงศ์ชัย โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 นายสรวิทญ์  วงศ์ชัย โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงเมธาวดี  วงค์ชัย โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวกัญญาณัฐ  วงค์ชัย โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงสุทธิกานต์  วงศ์ชัย โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายนฤพนธ์  วงค์ชัย โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงปราย  โสมทองหลาง โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายกฤษฎา  ดู่แก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงคุณัญญา  วงศ์ชัย โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายธีรภัทร  พลห้า โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายชนะชัย  วงศา โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายชินพัชร  ปาโท้ โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายทินกร  แสงอิน โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายณัฐวุฒิ  รักษาศร โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พิยะใหญ่ โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงภัทราวดี  ปริญ โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายศิรชัย  ประมวลการ โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพิมพกานต์  จินะสาม โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงธนกมล  กองฟู โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายสุวรรณภูมิ  อินต๊ะยศ โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงอิสยาห์  ปัญญาแหลม โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงเกศแก้ว  สุภากุล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงฑิกิชา  ปินคำ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงวราภรณ์  รักษาศิล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายนวพัตร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายอพัทดนย์  ต๋าคำ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายรัฐภูมิ  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายธนวัฏ  วัฒนะโชติ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วกาศ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายนราดล  ดวงสุข โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงเก็จมณี  ธรรมเสน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงณัฏฐชา  หน่อกันทา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงฟ้าใส  มโนวิเชียร โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายธัชชนันท์  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงจิราพร  สุทธิประภา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงแพรวา  ก้อนราช โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงณิชาภัทร  อุตมะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงช่อลัดดา  คำงาม โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  แสงอ่อน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายปฐมพงษ์  เรืองวิลัย โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายนภัทพงษ์  สะหะบุรี โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธีรภัทร  เพียงต่อ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงเมษณีย์  คำเรือง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปานวาด  บุญคำ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายเมธาสิทธิ์  วงษ์ศาคำ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายธีรภัทร  ดาราสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสิริธร  เนตรธิยา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายนันทพงศ์  ดวงสุข โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายโชควัฒนา  นาระถี โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายภูดิส  ภัทรวุฒิ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงฐิติภา  แปงชิด โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายนวมินทร์  พิมดา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายอธิปพันธ์  อุปทน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณัฐนิชา  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงวิรินยา  ศรีกุลณะ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงชนากานต์  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงธฤษวรรณ  สนิทดี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงณัฐมน  เหมือนจิตร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงชนานันท์  แจ้งภูเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงวัชราภา  หลวงสอน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายพีรวัส  ภักดียนต์เจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายเด่นตุลา  จันต๊ะคาด โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายธนภัทร  สนิทดี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายพงศภัค  มาป้อม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายนำชัย  มานะสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงภัทรดา  ยาละ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงยุวธิดา  สุทธิแสน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงพาณิภัค  ชูพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงขวัญจิรา  หงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  เชาวยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายนพธีรา  จุฬาเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงปูณชรัศมิ์  ศรีจันทร์ดร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายซัน  สง่าผล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายกิตติคุณ  เครื่องสาย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายภานุพงษ์  อินพิรุด โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายวัชรพล  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงกัลยา  เกตุมรรค โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกานธิญา  วันน้อย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกตวรรณ  เจริญร่าง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสุขศิริ  สมควร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธนัชพร  วงศ์จีน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิศุตม์  สารคาม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงภัชรีรักษ์  ลือชา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงชัญญานุช  ลายเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงภิญญดา  ขัติแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายธรรพ์นรธีร์  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงชาลิสา  แวววีระกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงญาดา  ธิวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงเปมิกา  สุทธิวนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงวิรตา  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกุลสินี  รุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงชิชญาภรณ์  ใจเฝือ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงชนัดดา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายณภัทร  โนวิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพิมชนกนาฏ  องอาจรักษ์อุดร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายอัตถนิรัต  แปงใจดี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงภัทรินทร์  อินเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอนัญญาพร  เงินสม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฐกัญญา  บัณฑิตภูริทัต โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายชวัลกร  คำตื้อ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชลธิชา  สุรินธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงศศิวิมล  ธรรมเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายฐิติพงษ์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายปุณยวีร์  ธีรเวโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายวริศธร  ตันตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงหทัยรัตน์  คำอาณา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงจิรภิญญา  จันต๊ะคาด โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงศศิธร  วงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงนันท์นภัส  กรรณิกา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงธัญพิชชา  พินชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงจิลลภัทร  ชุมภูวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสุภาพร  นรชาติวศิน โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายพีรพล  เตชะกสิกรพาณิชย์ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงวรภา  เทพบินการ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงธันยพร  วงค์ชัย โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงบุญญาภา  ทาแก้ว โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงนริศรา  สุขเกษม โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงนิภาภัทร  พรมจิโน โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงวิมลสิริ  อินเทพ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภูมิพล โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงชนกนันท์  สุวรรณทา โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายธนภูมิ  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายราเมศวร์  แซ่ซ้ง โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายเกียรติกล้า  จันต๊ะคาด โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายจิรสรณ์  ศรีพรม โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงจิรญาณ์  รวมจิตร โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายรพินทร์ไพร  ติยะธะ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงจรรยาพร  ทาแก้ว โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
267 นายคีรินทร  เต็มประดา โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นายศรัณญ์  โก๊เจริญ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นายรัชต์ระวีย์  ยะฝั้น โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวสุธาวิณี  ศิริรัตกุล โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงจิตรานุช  บุญยวง โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวณัฐนรี  เว้นบาป โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายจิรโชติ  ฉลาดธัญญกิจ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวจันทิรา  ประเสริฐ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวกัญญาภัค  ใจมั่น โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวงามสิริ  ธรรมโคร่ง โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงปิยะรัตน์  กันทะเขียว โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงปฐมพร  พิทักษ์เจริญลาภ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงธนพร  แสนคำ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงอวัศยา  วิงวอน โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายพลภัทร  จาแก้ว โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงสุชาวดี  คำแสน โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงสุรินทรา  สิงห์ทอง โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงอรนิดา  มาลัยพิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายพิสิษฐ์พล  จันทรกิตติกุล โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงเอมมิการ์  เมืองมูล โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงธัญลักษณ์  จับใจนาย โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงพลอย  โชติเสน โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงธันยพร  เหมืองทอง โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงสุภัสสร  หงษ์คำ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงอิสริยา  จันต๊ะคาด โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงเปี่ยมรัก  วงค์ชัย โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณัชณิชา  วงค์ชัย โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสิริกร  ขันติญา โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เลาหตรีรานนท์ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงชัญญานุช  ธนอัศวนนท์ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายณัฏฐชัย  มุตยา โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายณัฐชนนท์  เหล็กเจ็ก โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงชนิกานต์  บุกบุญ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายภูริพัฒน์  ธิอ้าย โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายไชยวัฒน์  ชัยศรี โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงญาดา  บ้านสระ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณัชชา  ทองประไพ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนาโอมิ  ไกลถิ่น โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายอรรถพล  ไกลถิ่น โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงแก้วตา  เมจิ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงพวงผกา  สกุลรัตนดี โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงโชติกา  โรจนเมธากร โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงอโรชา  ไกลถิ่น โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงวารี  งามขำ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงไปรยา  จันธิมา โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงธาราทิพย์  ใจโลกา โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายพชรพล  มโนสมบัติ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายธีรวัฒน์  ฟังช้า โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายกิตติธร  จำปา โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายธนวัฒน์  กันเขี่ย โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธีรภัทร  ใจคำฟู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงวิยะดา  ดินดาน โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงณัฐณิชา  นรทัด โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกรรณิการ์  ป้อมฟู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพิมพ์อร  หินแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงพรินพร  การบุญ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงสุฌาฬิณี  แสงคำลือ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงนารีรัตน์  วงศ์เรือน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายชัยชรินทร์  จารุวัฒนานันท์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงวรัญญา  สุวรรณ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงวรัชยา  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธิใจ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายพนธกร  คำปันแปง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายภคิน  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงอัยลดา  คำฟู โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงธันยพร  นรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงวิชญาพร  สีปิน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงปิ่นมณี  โยดี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายจิรวิทย์  ไชยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกวินวลัย  นวะมะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงญาดากรกฎ  บุญราย โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพิชญา  อ่องคำ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกรกฏ  ประดู่ทอง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายภีมธาดา  มหาภาส โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายณัฐภัทร  สมนะ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพิรุณพร  มะโนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสิธยา  สกุลศรี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงศุภลักษณ์  เลิศวัฒนาสกุล โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกัลยา  กันทะจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงธันยพร  คำอุปละ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงญาณิน  วนารักษ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงรังสิมา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปภาดา  วงศ์สรรคกร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ถาน้อย โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายรุ่งฤทธิ์  พินิจชัยวงค์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพิมพิกา  ลีเจริญเกียรติ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงสิรวิชญา  ศิริวงค์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทร์ทรง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสุริสา  ปันของ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายณัฐวัชต์  ดวงสุภา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงวิชญาภร  ฝายศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงนันทัชพร  อภิวัฒนสิน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณัฐากาญจน์  ลือเดชธนาฉัตร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงฐิติวรดา  วะลัยสุข โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงนงนภัส  เสาร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงมนัสนันท์  ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงรสธร  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  กันทา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงพิณสุดา  การีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงปวีณ์นุช  อินทร์ประยงค์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงผกาทิพย์  พรมสถาน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกริยา  นวลมาก โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายชินพัฒน์  ขุนเจริญ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงผกามาศ  ใบลี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายจิตติพัฒน์  เข็มขาว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงดารินทร์  ไชยบุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงวรินทิพย์  ซิ้นช่วย โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายกิตติธร  ทะมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงศศิธร  กาน้อย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงอนันตญา  พุทธมี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงชนนิกานต์  ศรีวิเศษ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงมนัญดา  เขื่อนศิริ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายจิรณัฐ  ใจปา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงสิริยากร  ตาหล้า โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายสุวชัช  ขันแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายภุชงค์  หม่องพิชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงธัญญรัตน์  กันธนะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงนลินี  ลือชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เชิดชีวี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงศิริรัตน์  ปันนารินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงวรัญญา  สมยอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงรัชนีกร  ประวัง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงสุภัสสร  บุตรพรหม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงขวัญเกล้า  กนกสิงห์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายกิตติพิชญ์  อุทธิยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายธนกร  บังแพน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายกิตติชัย  อุตคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงพัณณิตา  คำชนะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายณัฐทวุฒ  ถองกระโทก โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายนครินทร์  บุญธรรม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงพิชญาภา  ใจการณ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายมนัญชัย  กองอ้น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายธนวัฒน์  กกกลางดอน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญยรัตน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายธนวัฒน์  อินทะหอม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงฐิติกานต์  ดงปาลี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงณิชา  แสนเขื่อน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายธีรศานติ์  อินต๊ะวิน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงโชติกา  ศรีโท โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงปาณิสรา  มหาวงศ์นันท์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงรุจิราภา  แสนเขื่อน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เขียวใหญ่ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงพลอยนภัทร์  จำรัส โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายธีรภัทร  กันแม้น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงศิวัชญา  พรหมจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายอิสรพงศ์  เขื่อนศิริ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงกชกร  แก้วกันทะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายพชร  มาลัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายศรวิษฐ์  จันตา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงยุพาวรรณ  อิ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงวรัญญา  สุอำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  กองแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายยศพนธ์  ช่างเก็บ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายชัชชานนน์  ไชยวงศ์ษา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงปานตะวัน  กิจวิริยะการ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงชลินทรา  หน่อคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงธันยากร  ภูบุญลาภ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงสุชัญญา  สุทธหลวง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายวัฒนกรณ์  ไม้ฉำฉา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงลลิลรัตน์  กันทะมงคล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงณัฐสริญญา  ศรีวิเชียร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงณัฐณิชา  กองคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงไอริน  เมืองอินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงณัฐกานต์  ฟองการ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงณัฐชา  ป้อมเสมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงโชติกา  กองอินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงอัญชญา  จันทร์จำรูญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  การบุญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธนันชญานนท์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงวิชญาดา  ภูมิพัฒน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายชัชพิสิฐ  ธนะวดี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายอัครพล  พิยะใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายพงษ์ภิพัฒน์  เพียรชนะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายศตวรรษ  ทาอาษา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายนฤสรณ์  อุทธิยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายพีรพล  ศรีกัน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รักสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงสวิชญา  โสตภิสรรเสริญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงวรัทยา  ศุภพิภัทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงธีรดา  พิสยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายจิรศักดิ์  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายกฤตเมธ  ถูกจิตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายราเมศวร์  น้อยก้อม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงอภิชญา  กปิลกาญจน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายชัยพัทธ์  จินณรักษ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงธิญาดา  เชิงดอย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายกุลพัทธ์  สนธิ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายกีรติ  แก้วจำปา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายสุกฤษณ์  หอมนาน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายภูรินทร์  ศรีอินทยุทธ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงพิมพิกา  ปัจจัตตัง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงอัจฉริยพร  อินปั๋น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงวรารัตน์  สุอำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงลาวัน  สอนนันฐี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายกรกฎ  มลิวัลย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวิรัลยา  ลาภยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายภานุวิชญ์  ไกลถิ่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงโสภิดา  กันทะเนตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปนัสยา  แก้วกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงพิธพร  พึ่งเขื่อนขันธ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายวรุตม์  แก้วกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงรัตนา  ไม้ฉำฉา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายธนพลธ์  บุญแจ้ง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงจิตติพัฒน์  ใจโลกา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายชุติพนธ์  กองธรรม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงรักษิตา  เรืองประโคน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายจตุพล  ผากอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพุทธรักษร  ธนู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายณรงค์พล  จันทร์ฑูรย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายรนกรณ์  ศักดิ์สิงห์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายอรรถเชฏฐ์  วงศ์ยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  จิตถา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงฐิติวรดา  โนคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงจันทัปปภา  อรชร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงวิชญาพร  ชารัมย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงจิรภัทร  โนราช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงนิรมล  เขียวชม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายสรยุทธ  ใจโน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายกฤตพจน์  ยาวิขัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายสิทธิพัฒน์  นำแปง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงญานิศา  ศรีคำจักร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงกานต์พิชา  ยะมงคล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงขวัญจิตตรา  จอมคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงณภัทร  เอี่ยวเฮง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงอนัญญา  คำยันต์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายปฐมพงศ์  ประยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงวริศรา  อวรรณา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายชัยยุทธ  สมาหาญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงญาณินท์  บัวผัด โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายกุลชาติ  กุลท้วม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนริสรา  วังแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายทนัญชัย  เกษรจำปา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงสุภิญญา  กันทะนิตย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงรัญชิดา  กองธรรม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงวชิรญา  ฟองฝน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายชญานนท์  ใจผ่อง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงพัชริยา  นันตาชัยวุฒิ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงธนันภรณ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงศุภลักษณ์  แก้วจำรัส โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายอนุภัทร  ตื้อคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายณัฐภูมิ  อาสานาม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายอัครพล  พึ้งอ้น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงปัณณธร  อินต๊ะยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงไปรยา  ชูสุวรรณ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายพิสิษฐ์  ยาวิโล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บัวระภา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธีรศักดิ์  ขัติยสาร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพักตร์หยก  ช่างเหลา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายธนาทร  แสนอินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงญาณภัทร  ยองเพชร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายนันทิพัฒน์  จุใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายมนตรี  ศรีโท โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายนิธิพัฒน์  ฐานะงาม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายปฏิภาณ  สุดใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายจิรวัตร  จันจม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายจตุภัทร  ไกลถิ่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงพรวิสาข์  ฟังเร็ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงนฤมล  จิตรถา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงฐานิตา  ชุ่มอูป โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงบุญยพร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายภานุพงศ์  ทะนันแปง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายศิวเมต  อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายศุภกานต์  ชุ่มมงคล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายวรชัย  อุ่นดอนตอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายพงศกร  สถานป่า โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงวนิดา  บุญศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงมันทนา  นนทศิลป์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายธนนันท์  ปันจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงขวัญชีวา  คำแดง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงกุลสตรี  ไกลถิ่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงนันทภัทร  สิริวรางค์กุล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายนันทวัฒน์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงณัชวรินทร์  ฐานะกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายธีรพงษ์  สวนเขื่อน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงภัทราพรรณ  กรจักร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงชฎาภรณ์  มีทางดี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงลลิตพรรณ  ปัญญาละ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงนันทยา  สุนทร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายธนกฤต  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายศุภกิตติ์  ใจวัง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงเปรมสิณีย์  ใจมั่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายถิรวัฒน์  อินทร์วงศ์วาร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงรินลณา  เตมีศักดิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายพิทยุตม์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายชัยธวัช  ใจธรรมโรจน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายธณัยนนญ์  สุทธิประจักษ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายยศพล  เสาวพันธ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายเดชะนาจ  ประคองจิตต์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายภูวเดช  มั่นถาวร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงหทัยกร  พัววงศ์ตระกูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายอนุวัฒน์  ฮั่นตระกูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายกฤษฎากรณ์  อินต๊ะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงอภิชญาน์  ปินตาเป็ก โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงอาภาวรรณ  พิมพ์โพชา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงมณฎา  ชิณวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงรุจิรา  ท้าวภูธร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงภคพร  กามะเทพ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงณัฐธิดา  โป่งคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงณัฏฐ์นารี  หอมนาม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงเทียนทอง  ไชยไมถี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงชนันธร  สีใส โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงพรรณยชนก  เต่านารี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อุดกันทะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงวณิสรา  ต๊ะวงศ์ชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงมะลิวัลย์  กองกูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงบัณฑิตา  ยาวพร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงพิกุล  กองกูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายธนกรณ์  พิลาคม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายธนพงศ์  หวานแหลม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายตนุภัทร  สาริวาท โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงสุกฤตา  เกาะแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงปัญญาดา  สมบัติใหม่ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงสุกัญญา  สุกดิษฐิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงชิดชนก  โชติบุญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายกฤชณัท  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงพศิกา  นันทะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายกันต์กวี  พวงทวี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงณัจฉรียา  สุวรรณขัดศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายเทวฤทธิ์  อินวาท โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายจิรชัย  พรมอ้าย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงศรัญญา  อริยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงณชิรยา  มาลัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายธีรเมธ  สุทรศิลป์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงมัชฌิมา  หันชัยเนาว์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงชลธิชา  ใจแปง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายธีรภัทร  กองใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงชนกนันท์  หล่อแหลม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงณิฐินันท์  จันจี๋ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงนงนุช  สว่างศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายวุฒิไกร  ไชยโย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงชนิกานต์  พิณโสดา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงกุลจิรา  บุญทันตา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงพลอยน้ำเพชร  อรุณสันติโรจน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายปิลันธสุทธิ์  วรการีรัตน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายชาคริต  สุเมทาลังการ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายพงศกร  คำแดง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายศศิกรณ์  ชมภูอุด โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายอภิวัฒน์  พิลาคม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายปิยราช  ไชยยะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายจิรวุธ  จันจม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายกิจพูลทรัพย์  ราหุรักษ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายภูริภัทร  ปันคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงณัฐนิชา  เพียรประสม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงทิพาพร  เนียมแสง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายธนวัตน์  อุทธิยา โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงปาณิสรา  มงกุฎ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงปิยนัน  โคราช โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายสมธีรภัทธ์  เมืองอินทร์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายปิยชาติ  ยาวิชัย โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายณัฐดนัย  เพชราช โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายณัฐพล  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายธนากร  เรืยงอาจ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงเนตรอัปสร  ธรรมวิชัย โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายชยุพงศ์  แซ่ว่าง โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงพรสวรรค์  แอ่นปัญญา โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายพรหมเทพ  ขัติยศ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายธุวานนท์  ยศคำ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายพลัชพงศ์  หมอกเหมย โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายนฤชัย  สิงห์ใจ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กชายภูรินทร์  สันติภูบาล โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงปภาดา  ชาสมบัติ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายธรณินทร์  มหายศนันท์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายณัฐนนท์  ขัติยะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายวีรภัทร  พันธ์วิไล โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
634 เด็กหญิงอาริษา  ทิพโคต โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
635 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุริยะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชื้้อทอง โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
637 เด็กชายอนุกุน  ซอย โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
638 เด็กชายตุลา  นาสมพงษ์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงจีนารัตน์  ยศเรืองศักดิ์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงสุฐิตา  นิจเทียม โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงธันยมัย  อภัยกาวี โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธฤษณุ  โยกันวี โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายปัณณทัต  ณ น่าน โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงณัฐชยา  มหาวงศนันท์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงพรพฤกษา  เวชศรี โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ชัยชนะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงประภัสสร  ชูจุ้ย โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงธันยพร  บัวดี โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงสิรินทรา  สมควร โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงเกวลี  พลัดเกตุ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงธีรดา  มโนรักษ์ โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1 ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงสุนันฑา  สังข์สุข โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1 ป.4 คณิตประถม
653 เด็กชายธนภัทร  ช่างเขียน โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1 ป.5 คณิตประถม
654 เด็กชายปรวุฒิ  ก่อเกิด โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กชายจิราเจตน์  อุดมพันธ์ โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กชายวิทยา  คุณประสาท โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงนฤมล  ขัดสุทะ โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงสิริวิมล  ชมถูไชย โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงวริยา  จอมศรีลา โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงนิดชา  ชมภูไชย โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายวายุศิลป์  หินทราย โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงลักษิกา  หารป่า โรงเรียนบ้านปางค่า 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงศิรภัสสร  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปางค่า 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุขยิรัญ โรงเรียนบ้านปางค่า 1 ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงกนกพิชญ์  โยธาไพร โรงเรียนบ้านปางค่า 1 ป.5 คณิตประถม
666 เด็กหญิงดรัลรัตน์  ธะนะคำมา โรงเรียนบ้านปางค่า 1 ป.5 คณิตประถม
667 เด็กชายดนัย  สารีเรือง โรงเรียนบ้านปางค่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงกาญจนา  สารีเรือง โรงเรียนบ้านปางค่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงปิยะภัทร  ธิมาไชย โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กหญิงศุภมาส  ทะระมา โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงธัญกมล  บุญทัน โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงเจณจิราธ์  ปัญญาราช โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงเบญญาพร  มาสุ้ม โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงศศิวิมล  สื่อไทรงาม โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายยงธกร  ปินใจ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายโชคเจริญชัย  จันทะขิน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงนิภาวัลล์  ประมวลพันธ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กหญิงกันติยา  ฉายา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายธนัชชา  แปงกะใส โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กชายชนาวีร์  ธิมาไชย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงอภิชญา  กิตกำธร โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงชวรินทร์  วิลัย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงณิชาภัทร  ฟักเขียว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายเทพทัต  สายวงค์โห้ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงณัฐกัญญา  สุขสำราญ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงนิชกานต์  ศรีชมใจ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายชินภัทร์  ศรีกรุง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายนนทกานต์  อิ่นคำ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายอภิเดช  ไชยคำ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
690 เด็กหญิงพิมพ์รดา  แก้วมาลา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
691 เด็กหญิงอาทิตยา  คำดี โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
692 เด็กหญิงรัฐประกาย  ศิริแสน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
693 เด็กชายธีศ์วิสุทธิ์  มุ่งเครือกลาง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
694 เด็กชายสิรวิชญ์  คำมีผล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงอัฐภิญญา  จินต์วิเศษ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กชายพิชญะ  ดวงทิพย์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงศิรประภา  คำเหล็ก โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
698 นายปฏิพัทธ์  บุญมา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 นายจตุพันธ์  ติ๊บเต็ม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 นายณัฐวัตร  ศิริมาตร์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นางสาวธนัชพร  ช่างตี โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 นางสาวทัชชภร  โครตรโสภา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 นายอาทิตย์  แซ่ว้าน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงนลินี  ค้ากำยาน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงพัชริดา  มูลต้น โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงคนิษดา  นวน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงณัฐพร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงญาณิศา  สุเมธาลังการ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงฐิติชญา  ธนันต์วนิช โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงอติมา  มีปาน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไข่แก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงชนากานต์  สุขมนต์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงสริตา  อินทรุจิกุล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงนัชชา  หนูจันทร์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงนภัทร  เตียมตา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายคชากร  วัดรอบ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กชายนราวิทย์  มโนสมบัติ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงนวมณฑน์  แก้วเกตุ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงปริชญา  เจียมจันทร์เล่ห์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงปิยาภัทร  มุ่งการ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายพชร  ยาวิชัย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มะโนสมบัติ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงภัทราพร  พรมมา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงสุชาดา  พรมสุรินทร์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายพงค์จักรภัทรติ์  ปานต๊ะรังษี โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนวงค์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงพชรพร  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงตุลยดา  วงศ์ชัย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงจตุรพร  จักรแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายศิริโชค  เครื่องสาย โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
731 เด็กหญิงจิรัชญา  คำหล้า โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
732 เด็กหญิงเบญญาภา  สัตคม โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
733 เด็กหญิงพิชญธิดา  อะโนราช โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กชายกฤต  พรหมษานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงปุณยาพร  อนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงอภิชญา  อินนั่งแท่น โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายธีรภัทร  อนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงชนาการต์  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงชนิกานต์  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงณัฏฐกัลย์  สงวนศัพท์ โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงอรนภา  ใจแปง โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงณิชชานันท์  ไชยยา โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงปริยฉัตร  เมืองมูล โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงนงนภัส  เขียวตื้ออินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์สุภา โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงธนภรณ์  เมืองแก่น โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เมืองมูล โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุทธมงคล โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงกิ่งผกา  ช่างเก็บ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงกานติมา  ยาวิเริง โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายพศิน  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์) 1 ป.5 คณิตประถม