รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธัญญา  โยธาภักดี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คีลาวงษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายญาณพล  ท้ายเรือคำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วศิริ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรกช  เบเชกู่ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงลลิตา  แซ่หยี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจินดาภา  ผิวพรรณ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงวิจิตรานันท์  ชัยวงค์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอาทิตยา  เนรังษี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอังคณา  กันทะวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายชยันธร  ธรรมโชติ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงสุธาสินี  ฟุ้งพงศธร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงเบญญาดา  วรพันธ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสุพิชญา  ขันอาสา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงประภารัตน์  ศรีโชติ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธนัชญา  กิตติธีรานุรักษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  คำเงิน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนันธิญา  จันทาพูน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนุชนาฎ  กานัน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายพุฒิพงษ์  ไชยวงค์ษา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชลิตา  บัวผัด โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายสิรภพ  อะทะถ้ำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนันท์นภัส  สักลอ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชนิการ์  ใจชุ่ม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงอังคกุล  อินทร์รัตน์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงอภิชญา  ธะนาคำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฐธิดา  พงศ์พุทธิชา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายณภัทร  อู่ทอง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายพีรภัทร  ภูศรีบุญนาค โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธิชาดา  ติ๊บสุภา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายอานนท์  เรียบปวง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกรเนตร  พุทธสาร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐกฤตา  มั่นคง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฏจิชฏา  คำดี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายนาวิน  บุญยิ่ง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสุธีรดา  ชุ่มใจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกัสมา  เมฆบนจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพลอยชนก  แก้วตุ่น โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
39 นายอิสระ  นวชิตกุล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นายสายชล  เขมาวงค์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นายศิรา  ทาแกง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นายสุรสีห์  ปงลังกา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นายทวีทรัพย์  แปงสนิท โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายจิรศักดิ์  ภูศรีบุญนาค โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายกายสิทธิ์  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นายอภิสิทธิ์  กันธะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายจักรพันธ์  จะลู โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายกริชษฏาพณ  ชูพินิจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นายสมชาย  โวยยือกู่ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายภคิน  ป่าม่วง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายอาทิตย์  บุญศรี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายธนกฤต  อุดมไพศาลศิลป์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นายภีรภัทร  นามหงษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายสมศักดิ์  ชื่นวิไลทรัพย์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวเขมิกา  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวอังคณา  ตะปวน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงเมธาวดี  ติ๊บป่าตึง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงหฤทัย  ลองใจคำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงณิชาภัทร  แสนเหลี่ยว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงกนกพร  ทิพย์วงค์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวจรินทร์  บุญรอด โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงวาสนา  ยี่ปา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวเหมยเฉิง  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวจะฟาง  แซ่หวง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงศศิธร  หวังเจริญ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงพนิดา  เยอเบาะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงพรทิพย์  แสงอ่อน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาววารณา  แสนหลวง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นายจิรายุส  จวงจันทึก โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นายธนพล  สาใจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายวุฒิภัทร  ก้างออนตา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นายอนุภัทร  นุเสน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นายกฤตชญา  พิมพ์จำนงค์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นายทักษ์ดนัย  กวดขัน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นายสุกฤษฎิ์  จันเป็ง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายกฤษฏา  อภิโชคสถาพร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นายสุมิตรชัย  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายธัชพล  เมืองสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นายกฤษตา  เหมืองทองมูล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายชานนท์  แก้วบุญ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นายสุทธิชัย  ยอดสุใจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นายอัคคเดช  โสภามา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นายสงกรานต์  ภรภิภัทร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายจามร  ลาหู่นะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นายนันทพงษ์  ดวงแสนสุข โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นายธนชาติ  พิมสาร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นายชัชพล  โชคกุลเดช โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงธัญญิการ์  ทานะแจ่ม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงธีรนาฏ  เมืองใจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงพักตณ์นิษา  ผางคำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นางสาวศิริลักษณ์  เอี่ยมละออ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวดาวฝน  สีทอง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวสุทธิดา  ลาหู่ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวสุธิดา  เยเบียะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายสกลวรรจน์  ธรรมบวรนนท์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นายพิพัฒน์พงศ์  พรมแจ้ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นายอภิสิทธิ์  รุจาคม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายธนกฤต  จีระยา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายภานุพงศ์  น้ำใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายอนุกูล  ไร่รุ่ง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นายพงพัฒน์  รอดเจริญ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นายปุณณัตถ์  โมะโปะกู่ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายจิตรกร  มาแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นายกิตรศรา  วงศ์ลังกา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชื่นจิตนิรันดร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงภัททิยา  ใจแดง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวปทิตตา  ซันเอ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงกฤษณา  ภัทรพาณิชย์กุล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวลัดดาวัลย์  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายสันติสุข  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายทัตธนพล  บุญสมบัติ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พามั่ง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายธนาดล  อิ่มคำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงน้ำฝน  เยอส่อ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นายณัฐวุฒิ  นุเตจา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายกิตตศักดิ์  เกเย็น โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงไพลิน  แซ่จัง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกศิมา  เชอมื่อ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นายสิรภพ  แก้วนำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงอารยา  ชัยวงค์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นายชิษณุชา  รชตะเศรษฐวงค์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายสิทธิธร  มีเสรี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวรัญชนา  คำสันเทียะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นายฐิติพันธ์  มาเยอะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ุพุทธา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงญาณัจฉรา  มาเยอะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญทั้งไพสิฐ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายอาทิตย์  มณีเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เกษมวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงชาลิตา  เหว่ยแม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ธรรมโน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงวรัญญา  โกเสนตอ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงมุทิตา  ชุ่มมงคล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงขวัญจิรา  ใจแดง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายศจิษฐา  สิริ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกฤตยาณี  แซพากุ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายบารมี  โกมลเปลิน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปัญญาพรดำรง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงนภัสสร  ภูมิเทศ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงไพริน  ลาพิง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายอนาวิล  ขัดพะนัด โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปาลิดา  ถลิงรุ่งเรื่อง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงสุพรรษา  สุรินทร์แปง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงสโรธิชา  ป๊อกเที่ยง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงตมิสา  ปู่ตัน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณีรนุช  อูปแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายอภิเชษฐ์  มาลัย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายภูมินทร์  แซ่ตั๊น โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายภูสิทธิ์  บัญชา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายพิชชากร  ม่อนจ้อย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปราณปริยา  จินดาธรรม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงหทัยชนก  กับปะหะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงวริชยา  ชุมภูทอง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุตะวงค์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงภิญญาภรณ์  ภิระบัน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงรินลณี  แซ่ว่าง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงภัทรธิดา  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงวรรณณิดา  ทิสมหวัง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กมลภพ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายทันทัย  แซ่ว่าง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงศิริวรรณ  พญาวงค์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงจิรัสยา  เงางาม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงศศินิภา  เชิด โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  พรพิพัฒน์สิริ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายศมิษฐา  สิริ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงศิวพร  เหมนิยมานันท์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายพศวัต  อัศวสุคนธ์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงสุนทรี  นภากันทร โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายเอ็มเมอริก  สุภาสุทธิ์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายปุนยวีร์  จงจินตานนท์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงจัสมิน  กุลคีรีรัตนา โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิง้น้ำหวาน  สมบูรณ์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงวรกานต์  ศุภภากร โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายธนบดี  บูรณวิเชียร โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายอดิลักษณ์  เฌอหมื่อ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายสุรเกียรติ  แซ่จ๋าว โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายเกียรติภูมิ  อนุวรชิกา โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงรวิสุดา  ไพเมือง โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายบูรณพงษ์  ธารวรกุลศิลป์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายปัสธิกรณ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธนกร  อัศวสุคนธ์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพิภพ  จะหยี โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายติณณ์  พลชัย โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายจีรศักดิ์  มาเยอะ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงอาภาสินี  พรมมา โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิยม โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงทิพญาภา  ชุ่มเมืองเย็น โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายปภังกร  เชื้อชาติสิงขร โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีรัตน์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงพิชญาภา  ยาณะพันธ์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายเนติรัฐ  ใจหมั่น โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายธนาวุฒิ  สินพงษ์อมรกิจ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายเทวฤทธิ์  วรรณจักร โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายวรากร  นามแสง โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงพิชญาภัค  ธนัชกฤติกุล โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงสุธาทิพย์  อินหลี โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงธัญสินี  จันทรภิรมย์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายจิรทิปต์  ชัยวงค์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายอดิศร  สามารถ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงบัณฑิตา  อรรถเดช โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงกุลธิดา  ใหญ่วงค์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงรัตดา  จับประยงค์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงกัลยา  ชิณพงษ์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกษิรา  จันทาพูน โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพิชชาพร  ชุ่มมงคล โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงสิริกร  ธนะสมบัติ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงเจียระไน  จันทร์ฉ่อง โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกุลสตรี  หลีอนันตระกุล โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายกนกพล  อาจสมบูรณ์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายณดล  สุพรรณสิงห์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สุขเสาร์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพิชชาพร  ธรรมรักษ์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงภัทรญาดา  บุตรคำ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวทันยา  พรมมาลี โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายอาทิตย์  สิงห์นี โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงฐิติกา  เงินเย็น โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพรสวรรค์  ภัทรยุคลธร โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายญาณวัตร  ยะยอง โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงจิรกัลยา  นามหนวด โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายธนศักดิ์  แสงหงษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายชวกร  แซ่จัง โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงนัยน์ปพร  นีลดานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายปรินทร  ฝายศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงณัชชากัญญ์  พฤกษาพันธ์ทวี โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายปุณณวิช  เจนวัฒนศิริชัย โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงปินฑิตา  วงค์เตปิน โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงจิรัฏฐิติกาล  ตระการตระกูล โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงลดา  เยอแจะ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงพรพรรณนา  อาจอ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรมมา โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงมนัสนันท์  สายทอง โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงคำจันทร์  เป็งดล โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายญาณัทปกร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงพิชญาภัค  ปฎิเสน โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายรชต  สัจจะวัฒนวิมล โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงรวิสรา  จิตรใคร่ครวญ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายธีรภัทร  แสงเพ็ญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายเหมรัศมิ์  คงอ่ำ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายนนธภัทร  ไชยสุ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายภควรรธน์  ศรีสว้สดิ์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงจินดารัตน์  คำปั๋น โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายปิยวัฒน์  ประดิษฐ์ค่าย โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอภิชญา  พันสุภะ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงนรีกานต์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงปรียาดา  อยู่มั่น โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสุทธิกานต์  บริหาร โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพืชญดา  มากอนันต์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพืมพ์ญาดา  อัศวยิ่งถาวร โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงรินรดา  โคดฉวะ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายชนธัญ  ตรีกริชวัฒนา โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฐนพิน  ปามูล โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงปอยชมพู  สุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสุชานาถ  คีรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพิชญา  วรรณวิไล โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณิชารีย์  นวพลพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสุชานุช  สงบสันติสุข โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงเกวลิน  ฟองดาวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพรพิมล  โกเมนกุล โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพรวิภา  โกเมนกุล โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสุกุญกาญ  จันทราพูน โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงภารดา  แซ่จัง โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงจารุมน  คงคาจามีกร โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงพัชรพลอย  ดีโนนอด โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงนิรชา  เบเช่ โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงสาวิตรี  สุวรรณประภา โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายกัมพล  อินทร์มะณี โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงศิรินทิพย์  โรจนแพทย์ โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายชยธร  ไชยเหมาะ โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายปัณณธร  ตานะอาจ โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายวสิษฐ์พล  ไชยลังกา โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงนาตยา  เทียนราช โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ดำมีขาว โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุทธิกานต์  จะแฮ โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายชัยเทพ  ดงปาลี โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ชัยภู โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายรักชาติ  สุขตามใจ โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงธัญย์ชนก  ไชยพุฒ โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอนุสรา  แซ่ย้า โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกัณมณี  อินต๊ะจักร โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงมธุรดา  พวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงรณิดา  หินแรง โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายพีรภัทร  ขันบุญ โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายศิรสิทธิ์  อินนั่งแท่น โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงกุลปรียา  จันแปงเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงฐิติญา  สมสุข โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงณัฐภัทร  ศรีวิหก โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงพิชชาพร  หนิ้วหยิ่น โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม