รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธีรภัทร  เกียรติวัฒนเจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกันต์รพี  เลิศหิรัญสุรกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธนากร  สุปง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจารุกัญญ์  สมยาราช โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายภัควี  แสวงกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายธนัสร  วรรณสม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายภูมิณัช  วังมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  รัชตพิสิฐกร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอินทุภา  เทียนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายณัฏฐเมธี  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฐปคัลภ์  กันจินะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธนานันท์  ชุมคำลือ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธนัชญา  สุปง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงญาณิศา  เนตตกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายธนัสดนัย  ไชยศิริวงค์สุข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายธนพงษ์ธร  เผ่ากา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายกันต์ธีภพ  จังพล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เมืองงาม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงภรภัทร  เชื้อนันตา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รัตนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงเธียรรัตน์  นาวิศิษฎ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายฐิติกร  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายทักษ์ดนัย  สีใจสุ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐพร  คชสาร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายอมรเทพ  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงอชิรญา  ตองอ่อน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายวิธนะ  กิจชนะไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงสุขกัญญา  วรรณสม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายรัชพล  มะโนคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายณฐกร  สมแสง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายศุภฤกษ์  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงเดือนศิริ  คำแก่น โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธัญญมัย  อินต๊ะตัน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธนดล  สกูลเย็น โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายธฤต  กอตระกูลสิน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพิมพ์วรียา  พรมโมคัก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพิชญสิร์ยา  ปิติพัทธนันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชวิศา  ศรุตธนานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฐวัฒน์  อุดทา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจารวี  ทิธาดา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสิริมณี  จงศิริฉัยกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพิชชาภา  สัมพันธ์นุกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายทีปต์  สร้อยญานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายภาณุวิชญ์  สารข้าวคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายอัครเดช  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกุลจิรา  คำโพนงาม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงอรนลิน  วัชรโกมลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวรพิชชา  โอดมัง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงดลวรรณ  ทองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงศุภิษรา  สลีสองสม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงจิรภิญญา  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสุธีธิดา  ตันหนิม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปิยะฉัตร  หัตถสาร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายพัสกร  ขัตติยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงศ์ถิระศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงภัคธีมา  ศรีธิเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงอรกัญญา  ชัยยา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงวิชญาดา  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนฤภร  แขมหอม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงจิรชยา  จันทร์ชุม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณิชารีย์  พัฒนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณิชานาฏ  อยู่อินไกร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายณฐกร  วุฒาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายชยพล  ตั้งบุญธินา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายสรวิชญ์  ต๊ะปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายพงศ์จักรวัน  เหมรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายณัฐชนน  สามหมื่นคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายรุ่งระวิน  ริมทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนภกมล  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายขจรศาสตร์  บัวระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ประมวน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายพิมพ์รัชช  ดีแป้น โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงจินต์จุฑา  อุทุมภา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธษณามดี  ทะวะดี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนาเดีย  คิดรักเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงธันยพร  ปัญญาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพชรภัทร  ภาคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายเป็นต่อ  มนิษาบวรกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอริสรา  เรือนมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสิริยากร  สัจถา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงวรฤทัย  บุญเฉลียว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงอารีจรินทร์  นาทองบ่อจรัส โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงวัฒน์ธิดา  วงศ์เทพเตียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสุพิชชา  ดาระศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายเตชิด  ยุวรังสิกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายสิรวิชญ์  เหลาลาภะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงเบญญาพร  งามเนตรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายแทนคุณ  อัมพวา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวรวลัญช์  สมบัตินันท์น โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ทะระมา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงญานิศา  ชัยภมรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงปิยมน  คำลือ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงธนัชพร  สุปง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงศุภพิชญ์  วิตตางกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงศิรินาฏ  เตชะธีรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงณัฏฐ์ธนัน  ปานมาก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงณภัทร  รัตนเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนันทภัค  คำเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงชนากานต์  อายุยืน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายนที  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงณัฐนารีนันท์  เรืองวิลัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายณัฐกร  ข่มอาวุธ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงธนพร  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณัชชารินทร์  วงศ์สารภี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงนันทิชา  นันตา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปณัสนันท์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงวสุนทรินทร์  ศรีสุขกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายภัทรวุฒิ  วุฒิอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายคณพัฒน์  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีชัยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสุภัสสรา  ใจจุมปา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนริศรา  นุกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงภคนันท์  จันเลน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายเทวทินน์  ไชยเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายอภิวิชญ์  ชัยวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายณัฐพีร์  สุภามณี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพนัชกร  กันหา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทาจินา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธีรนันท์พัฒธน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปทมศรณ์  กล้าจริง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงนวพรรษ  แสนงาย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอภิธยา  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงนันท์นพิน  มานะสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  สุเรียมมา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพัชรียา  วิยะกาศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงจิรนันท์  ปัญญานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชมภูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงขวัญชนก  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงธนวรรณ  ดอนเลย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายชานน  โพธาวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายภาคิน  อะทะรันต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณัฐภัทร  สุมัชญา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขัตติยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงนารีรัตน์  คำภีระ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงเบญญาภา  เพชรปรางค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพิชญาภา  สุบิน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงศลิษา  ชีวรัตนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงวริสรา  รักเดช โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงภัทรภรรณ  กันทาสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายรัชชานนท์  สวนเครื่อง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกฤตภัค  จินะศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธีรธาดา  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงวาทินี  ยอดบุตร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปารมี  ศรีกัน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณัชพล  นามดี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายวรพล  นวนเปรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายสุรพัศ  โชครัตนาเจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายปัณณธร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนลัคสรา  กันแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายธนา  หมื่นวิชิต โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายกิตติกร  สีไพร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงนันท์นภัส  ใจวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงปณิดาภา  ณ วันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงธนภัทร  เผ่าสิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงฉันท์หทัย  เหล่าไพโรจน์จารี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงชัญญา  พงศ์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชุ่มชิต โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายปิติวัฒน์  ไชยเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายบุรพล  หล่อกิตติเกียรติ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงฐิติวรดา  ธรรมกาศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกันติชา  ธรสาธิตกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกฤตยชญ์  อารีย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายภากร  คำแขก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายอธิปัตย์  สวัสดิ์นที โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายเตชินท์  อูปเฮียง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิชัยปะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงชลชนก  วิลาศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กำแพงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพรรษา  ยอดบุญลือ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธัญารัตน์  มังคลาด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนิชาภา  เผ่าดี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัชทิชา  คำสอน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนภัทร์  สมเสมอ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพัชร์กัญญา  อินทร์เลื่อม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสิริกร  เชื้อบุญมา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีหรั่ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายฉัตรดนัย  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เพียรลุประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัชณิชา  สิทธิอาษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนวพรรษ  กลิ่นจันทน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงเก็จมณี  ก้างออนตา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายภูรีพัฒณ์  โล่ห์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงวรุณวภา  กายสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณัฐธิดา  อภิบาล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงเปรมสิริ  มโนรา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัฐนันท์  นันตะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพีรดา  ภู่ประคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงโยษิตา  แสงเดือน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัชชา  อินทรีย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเอมธนันท์  มาลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สารศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปริม  เปรมสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงวิชญาพร  เรือนคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปิยาพัชร  ใหม่อารินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวริศรา  วงค์ษร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธนนันท์  วงศ์พระยา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงเบญญาภา  สันติพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวรรณิดา  พรหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพรชนิตว์  คำโป่ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชนิกานต์  วิชัยกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงจิรฉัตรรัตน์  คำแผ่นไชย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงภัคคิณี  จิตรไธสง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสุรดา  วารี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงศิริภัสสร  วงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายปวิช  แสงพระเวส โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปพัชญา  กิตติจริยา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายกันตภณ  สุขะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายวินย์ภาส  เตชไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงวิชญานันท์  บุญล้วน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายนิรพันธ์  วงศ์ต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปกรณ์  อ้ายไชย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายณัฐปคัลป์  พจนารถ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายรุสลัน  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายดิศานุวัตร  ลี้ลัทธเกียรติ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงเกษราภรณ์  อุดมฤกษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงวรนุช  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  วัชระภาสร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอารีน่า  วงค์ศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงชญานิษฐ์  หงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงมัญชภา  กลีบเมฆ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกฤตภาส  แก้วน้อย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธนภัทร  บุญเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปันแปง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงศรุตตา  พุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงธนาภา  เชิดชลชวกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวรินยุพา  สุริยนต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพิชญากาญจน์  กุณราชา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงศิรดา  รักเดช โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงญาณีนาถ  คุณานุภาพกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปรวิศา  ศักดิ์ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายรัฐศาสตร์  นันทชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงเนรัชฎาภรณ์  ฤทธิ์เนติกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงวิกานดา  กาญจนบัตร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสุวพัชร  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพศิกา  สัตย์คีรี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสุกุลยา  ปัญญาบุญ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายณฐพร  อินทจักร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายสุวิจักขณ์  พรมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายภูมิระพี  สุวรรณคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายฟิวเจอร์  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายยศนิธิชัย  อารีย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายธีรภัทร  จินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายกฤติเดชา  โชติทิพานัน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอรจิรา  สมินทรปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงปวริศา  ศักดิ์ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงปุณยาพร  อินต๊ะพรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงรดามณี  อภินิเวศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธรรมรวี  คงวาณิชย์สกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายภาคภูมิ  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพรนับพัน  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสุธาสินี  อรุณานนท์ชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงคณิสร  เนตตกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงธัญธร  เลาหะวีร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายพันธุ์ธัช  เกียรติทวีมั่นคง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายนนทพัทธ์  กันติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายวชิรวิทย์  กนกเลิศสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายวงศ์วริศ  บูราณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพิสิษฐ์  พิสิฐปัณฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงปรียวิชญา  กันทะเตียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ดอนชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงเบญญาภา  ริมทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายภูตะวัน  ล่อกิจเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงนัธทมน  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงธัญชนิกา  คำภีระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงสิริอักษร  วรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายณัฐพงษ์  ตะต้องใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายพูนพิสิษฐ์  จับใจนาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายรพีพัฒน์  พรวนิชาพงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปัญโยแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงปกิตตา  สีพรมมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงคชญาพร  กุมหาชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายภัทรพล  คำเป๊ก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายยศวริศ  บั้งเงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายรัชตะ  คำมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายกรวิชญ์  ทับทิมฉาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธีรโฆษิต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงดารณี  เครือมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงสรัลพร  วิจิรตปฐมกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงณัฐณิชา  กันธิยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงเพ็ญนภา  คำเงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายจิรพิพรรธ  พิมพ์เงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายอัตรคุปต์  ตราชู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายภาสกร  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายวุฒิกร  จันทมาศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายธนบัตร  ยอดวุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมเรือน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายปฐมพงศ์  กมลภพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงพรปวีณ์  วิริยาวุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงธีริศรา  สารอุดม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงชุติมณฑน์  แก้วรากมุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงพีรชฎา  ถาวร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงรัญชิดา  อัถประเสริฐกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงศศิพร  ขะขอม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงศุภิสรา  แจ้งแย้ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงวรรณกานต์  คำมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงธนาทิพย์  กันทะกำแหง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงนาตาชา  อุปละ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงวิชญาดา  แสนติยศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงเพ็ญพิมล  วาตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงรติมา  อรรคฮาต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายกัญต์ธีภพ  อุณหนันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายพงศ์รพี  ชุ่มพงษ์พันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายนนธวัช  เขื่อนขันติ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายวุฒิภัทร  วรรณโน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายอนิวัตต์  เลขผสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายพศุตม์ภัทร  หล้าเต๋จ๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายอุกฤษณ์  คำวิงวร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายธนวินท์  อ่อนหวาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายกนกภัทร  ภัทรทวีผล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายทินกฤต  แต้ตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายภูวิชญ์  วงศ์มณีโรจน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายธนชาติ  คำภีระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายธนวิชญ์  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายธีรภพ  พนมไพร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงอภิญญา่  คำตุ้ย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงบัวสุวรรณ  พานแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ศรีผาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงจิราดิฐอร  มณีจันทร์สุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงธัญชนก  วงค์แพทย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงธนัชภร  ธะนะหมอก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงชญาภา  พุทธจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงกัญญาริณทร์  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงวิลาสินี  พรมสี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงธันยพร  ตุงคบุรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงอาภารัตน์  สิทธิวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงโชติกา  ศรีตุลานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงวรภร  พัวประเสริฐสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงศุภัสดา  ทองดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงวาริศา  เหรียญแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายนพกร  นิลสวิท โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายทัตพงศ์  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายณัฐพงศ์  วิมลทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายเดชาธร  รินนายรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายภัทรนรินทร์  มาลารัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายภูมิวิชย์  ก๋าสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายเรียว  ชัยย๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายธีรพล  ลือชา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายบุรโชติ  บุญทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายพณเทพ  คำแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายปิติภัทร  เดชปักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายณัฐพงศ์  เปลี่ยน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายปิยวัฒน์  ธรรมสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายคมชิต  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงวริศรา  ปินจะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงอังคณา  มัชฌิโม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงศุภางค์วริศ  ทองสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงชนกานต์  ธิแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงณัฐชยา  มาลารัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงศิริ  โต๋วตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เจียงพุทธา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงพรรณ์วดี  ปินตาดวง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงวริศรา  นาขยัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงยุพเรศ  สุรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายธนกฤต  ภูมิพลับ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายภาคิน  สมประสงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปินตาคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงนัดธิดา  อินโน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงเบญญาภา  ขันสุธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงลานนา  วิจิตรปฐมกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงปราญไปรยา  ราบรื่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายธีรภัทร  เนตรยอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายกษิดิ์เดช  ชมตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายรอวี  ดำลี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายเกียรติภูมิ  กาติ๊บ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายสิธิพัตร  สุลำปิง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายภูวนัตถ์  ยานะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายพิจักษณ์  ปั้นเจริญวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายศิวกร  ยาหมอแจ้ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายฉัตรมงคล  ภักดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายณัฐวัตร  ปะระมะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายวิรัชฌากร  ศรีธนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายธนากร  ยอดวุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายประพัฒน์  นวอรหาทิคุณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายศวัสกร  เดชวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายพิทักษ์  เพิงเจกู่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายสิรวิทย์  บุศยเพศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายวิชญ์ภาส  โกเสนตอ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายพีรณัฐ  อ่อนชัยภูมิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายณัฐภัทร  ใหญ่ผา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงศตพร  ไขทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงภัคจิรา  อินต๊ะวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงจารวี  แสงพันตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงสายนที  มณีวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงณัฎฐนิช  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงวริศรา  อิวชาวนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงสุภาวดี  พรอาภาวัฒนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขาวสะอาด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายมังกร  กันทาเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายประสานชัย  กิติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายวิธวินท์  สุโกมล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงวรรณนิศา  ปินคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงสุธาสิณี  ศรีลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงพรรัมภา  จักรปวง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงธมนวรรณ  กันทะสาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงกีรติญา  แสงพลอย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายทัชชกร  นิลประภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปินตาแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงอชิรญาณ์  กาบแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงปิยธิดา  ระเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงวชิราภรณ์  คำแสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เหมยเมืองแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงพัชรีพร  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงกัลยาณี  สมุทรเขตร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงญาณิศา  ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงยลดา  มีลาภ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายณัฐกิตติ์  สมวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงดาวจรัสศรี  รินคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงพีรดา  สลีสองสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงชญาดา  น้อยหมอ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงสุกฤตา  โกเสนตอ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงมุกตาภา  โคว์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงนงนภัส  ใจนวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก่นดีอนันต์สกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงอลิสา  วง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายจุฑาภัทร  โชติจิรกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายภูริณัฐ  หนักตื้อ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงศศินันท์  แก้วเทพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงนันท์นภัส  ใจเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงณัฏฐวาณี  เฉ่งไล่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงสุชาวดี  มหาวัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายกฤตภาส  ปันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สยนานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงปวันรัตน์  คำฟู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายกฤษณพัทธ์  พลเมืองดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  พญาชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงสิราวรรณ  ราชคม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายภาคิน  ดอนหลักคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เฮงตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อัมพวัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายวงศกร  สามแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พ่วงจีน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงศุภัสฌา  อุบล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขัดเปา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงนวรัตน์  จูยกปิ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายนรภัทร  บูรณ์ปอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายกวินภพ  เรืองศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายอมรพงศ์  พานประเสริฐสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายณนก  ตาคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงรพีภาส์  วงศ์พุ่ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายเดชสธร  สิริรวีกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายปฐมพงษ์  เกษณา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายชยากร  สิงขร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายภูมิรพี  โรจนวานิชกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายภัควี  เทียบแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายปารเมศ  ศรีปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายภานุพงศ์  ทาวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายกฤษฎา  อารินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายรัฐภูมิ  รักบ้าน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายรัฐพงศ์  วงศ์ษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายกรปฏิพรรธ  ปัญโยแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายเอกอิสระภาพ  ศาลาน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงธนัชชา  มณี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงชญานิศ  ประโลหิต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงพิมพ์นภา  นพวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงชมนพร  บุญเก่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงชิดชนก  วัฒน์ธนันชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงรุจิราภา  แก้วสาธร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงสิริยากร  นาระตะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายธนวัฒน์  วรรณรส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายศิริชัย  อรุณอาศิรกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายปิยะชาติ  กำลังกล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งชัยพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงกชพร  สุนันต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายณัฐภูมินทร์  โพธิเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงขวัญชนก  เมืองคำมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงณิชชนันท์  มีลาภ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงกนกพรรณ  สมวัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ก๋านวลใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงพิมพ์พนา  สุปิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายธเนศวร  ยุทธแสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายภมรเทพ  ปิยะพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายศุภวิชณ์  ทองคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายกล้าณรงค์  คำน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายพิทวัส  บรรณเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายถดิศักดิ์  โพธิบุตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายธนัญกร  หล้ายอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายกรรวี  สัจจะวัฒนวิมล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงธีริศรา  ชัยเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงปฑิตตา  กรเพ็ญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงณัฐชรปภรณ์  กุมหาชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงกฤติญา  มหาวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงพรรณภัทร  คำวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงกีรัตยา  จันทาพูน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงพิชชาภา  ชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงปารณีย์  อินต๊ะเนตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงเพียงฟ้า  สงบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายวิเชษฐ์  บุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายบุรพัฒน์  คำยี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงบุษกร  พิกุลทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงปวีณ์นุช  คำแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงศศิกร  สิทธิขันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีทะแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงเมธาพร  วรพิพัฒน์พล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงอริสรา  พรมราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงภูริชญา  นันต๊ะภาพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงพิมพัชชา  ศรีมล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เรืองวิลัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายรพีพัฒน์  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายณัฐภัทร  อินต๊ะสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายเกศก้อง  ทิพย์อินเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายคมสัน  สิทธิหล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายพงศภัค  ทัศนสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายนันทวิทย์  ของใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายภรัณยู  ตามัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
508 เด็กชายจิตรภาณุวัฒน์  สมบัติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงมณีรัตน  เกิดเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงวรัญญา  กุมาทะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  พลอยเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงนิตยา  ตั้งสันติโรจนกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงเพนนี  ศรีสาคร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงอิงออน  ภิระบรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงอรวรรณ  สมนาศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีปัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นันทชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายชนภัทร  ตันติศุภพาณิชย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายพุฒิเมธ  แก้วสีดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายณัฐพนธ์  มิชัยยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายธฤตวัน  วงค์มะณี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายปานนุพัฒน์  กันธิยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายวุฒินานนท์  รักประชา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กชายจิรัฏฐชัย  ยอดแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายชินวัตร  ใจเติม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายภาณุพงศ์  ขัดสุทะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายวอร์เรน จือหยวน  โท โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กชายกาฮิน  จัว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กชายชัชพล  ทรายทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายปวริศ  สุริยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายภัทรพล  ขยัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายฉัตรรวี  ทองดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
533 เด็กชายศิวกร  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายชุติพนธ์  คำใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายศิรวิทย์  เกิดหลำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายเมธาฤทธิ์  เทพสุรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงจุฑาศิณี  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงกตัญญาภรณ์  ปาปวน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงกรกมล  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ผลประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงพิชัญญา  โพธิจิตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปวนเต็ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
543 เด็กหญิงสุภารวี  ภูแก้วสี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
544 เด็กหญิงณัฐกุลธ์  อุ่นญาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
545 เด็กหญิงปิญชาน์ณัฐ  อินยาวิเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงศศิวิมล  ฉัตรแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กหญิงศิริรัตน์  ผสมสัตย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงอรุโณฌา  ไตรจักร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงชนัญชิดา  อาทร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงปาริฉัตร  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงธิดารัตน์  โปราหา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงศรุดา  เจริญภูวนิช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กชายสุรศักดิ์  นันทะเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายณธกร  ปัญญาใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
555 เด็กชายกฤตวิทย์  กฤษเนตร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายณัฐภาคย์  อารินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
557 เด็กชายอนณ  วสุธากานต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงญาตาวี  คำแก่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สินสุรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงนราวดี  แปงชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงผกามาศ  ปัจจัตตัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
562 เด็กหญิงกชกร  จอมศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงศุภวดี  ใจวรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทิพย์บุญชู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปวนเต็ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงพรวิภา  ธนาภัทรกิตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงอาวา  ลุงออ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงพิมพิไล  เกียรติเกษมชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงบัญฑิตา  ยอดกลิ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงพรปวีณ์  เงินแท้ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงปุญนรินทร์  คำลือ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กชายศิริวัฒน์  อุดมเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กชายภากร  รักยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายธีรพล  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กชายวรเมธ  กำแพงคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายพชร  ศรีลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยศิลปิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงขวัญรัตน์  ตั๋นทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงพิชญาธร  เตจ๊ะสุววณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงเบญญาพัชร์  ข้าวก่ำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กชายภาธรธฤต  ยาสมุทรร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายธีรภัทร  ปาลี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายพีรพัฒน์  พิพัทธ์สกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายภาสกร  กองแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงน้ำฝน  จะมู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงธนัชพร  ราชนิยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ข้าวก่ำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
588 เด็กหญิงอภิชญา  แดงหล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
589 เด็กหญิงเจนจุฬา  โนรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
590 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมภูเขา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
591 เด็กชายสมชาย  รักชาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายกันติชา  คงหมั้น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายณัฐพลากร  ภักดิ์ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายธนกร  แสนรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงบวรรัตน์  เลขะรัตน์กิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ยอดคำวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงชฎาธาร  บุญทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีนิล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงเขมภัสสร์  ก่อเกิด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรมมินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงอาภาภัทร  เลิศสุขบรรเจิด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายจิณณธรรม  ผาคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายณัฐนนท์  จอมสว่าง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายพรเทวา  จินดาธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายชัชนันท์ชัย  ศรีลาวัลย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายณภัทร  ชัยโยค โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายธีรภัทร์  เดชพิทักษ์ยนต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พิชญ์กุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายตรีเพชร  จันทร์ตุ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายนนทกร  ทรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายศุภกาญจน์  จันทร์วัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายสรวิชญ์  ใจปิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงอชิรญา  เวียงคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงโสมรัศมี  วุฒิสรรพ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงรัญชนา  สกุลชาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงนฤภร  ภัครนิธินันต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงจิรารัตน์  เสียงโต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงพรนัชชา  คำเป๊ก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สวามิภัศดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ทองไฝ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงนงนภัส  นาวา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชิษณุชาสิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงพิชญาภา  สรรพเนตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงอภิชญา  ศิริกูลชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงญาณิศา  บัวลาดชิณภโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงพรชูดา  ทาบุญสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงเขมิกา  คูสินไทย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายณภัทร  เสนาป่า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายสุภาษิต  ใจเอก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายศิวกร  สุภาวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายพิชยุตม์  ทับทิมฉาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายสพล  ไกลถิ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายณัฐนนท์  ปิยะโกศล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายปรเมศวร์  เงินอินต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงนฤมล  ทาวา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงณัชธิดา  ดวงทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงจิ่รัชญา  กาวีวน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงณัฐการ์  เกตุชาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงประภาพร  หม้อศรีชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงประศิประภา  นันไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงลดามณี  ลือคำหาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงสุณิชา  สุตะวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงวรินลำไพ  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงจิราภรณ์  อินต๊ะมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงธัญชนก  ก้างยาง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงสุภาวิตา  ต๊ะต้องใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงชนิดา  ดวงคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงณัฐวีณ์  โชคมั่งมีพิศาล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายพัทธดนย์  เซียนฮะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายธนกฤต  เร่งเร็ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายนิพิฐพนธ์  คีลาวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายต่อตระกูล  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงเจนธิชา  ยศวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงกีรติกา  ตั้งตระการพงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชัยจักร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงณิชกานต์  วุฒิชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงพรนภัส  ปาละสกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุวรรณชาติกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงสาวิตรี  โพธิสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงภูรีรัตน์  คำเงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงร่มฝน  เตชะตน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ธรรมยอย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงปิ่มมนัส  กิจธุระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงชัญญาภัค  ดิษฐวุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงญาณาธิป  ตุ่นหนิ้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงธิติกานต์  วันโน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายพศิน  สรรพสารชล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายนพวิชญ์  เครืออินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายญาณวุฒิ  ดอนชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายภูคิม  ตระการกุลชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงกนกพร  สมเร็จ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงนพมล  เตชะมาเรือน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงชฎาพร  เสตะรุจิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงโยษิตา  นิลคูหา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายอชิรวิชย์  ช่างเก็บ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายวิชภาชญ์  ทิพย์ไชยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายธนวัฒน์  วงค์เวียน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายพัชรพล  เอกปัตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายชนม์ชนันทร์  สายสำราญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายธนกฤติ  อุ่นญาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายชาคริสต์  สมควร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายนภัสกร  วงค์ตะวัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายภูมิภิภัทร  โถชารี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงเบ็ญจพร  สันธิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายพิชญ์ศักดิ์  กระจ่างเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงเขมจิรา  วงศ์ชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงฐิติวรดา  เติมนาค โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงรวิพร  ทิศเอี่ยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงณิชาภัทร  สวยงาม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพิมวิภา  จิณะเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายสิรภัทร  ลาอุ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายชยพล  ฟูวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงศรันย์พัชศุ์  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงชฎาวดี  พรมแจ้ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงปุณยาพร  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงวรัทยา  ต๊ะวิไล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงกิรติกา  อูปซาง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงสุชานันท์  อักษรพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุบผาชาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงสุทธภา  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศรีประเทศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงศศิวรรณ  เจริญสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายรัตนสิน  ประเทศรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายนฤนาท  สารรินมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายโชติวัชร์  สมณะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายภักดีภูมิ  ภาคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสงใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายสรไกร  สุริยะไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายจักรพรรดิ  คิ้วสุวรรณวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงศุทธกาญจน์  เชื้อผูก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงรัชนก  ปู่ยื่อ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงฐิติมา  ชีววิริยะกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงธิญาดา  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สีมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  กุลวงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงจุฑามาศ  ท้าวคำลือ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายจักรพรรดิ  แก้วแสนเมือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงจิดาภา  พิชัยช่วง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงศุธัญญา  อุ่นหล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงวรินทร์  บุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงอังคณา  อภิวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงเกวลิน  ภูษาทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายอโณทัย  จักรกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงชฎาพร  กิตติรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายณภัทร  สุริยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายปรเมศวร์  พิศไพร่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายธนทัต  หอมหวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายณัฐพัชร์  ชัยแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายกิตตินันท์  พิงคะสัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายจิรวัฒน์  อุตมะธานี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายอัครพล  ตากาฮาชิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายฤทธิ์ติกรณ์  ใจหลวง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายระพีพัฒน์  ปทักขิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงปพิชญา  ณ พิกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ล้ำเหลือ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงปริยากร  เรืองเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงชีริน  ตานี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงกชพร  อภิเดชกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงกชพร  มะณีโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงจิรภิญญา  ชัยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงอริสา  พรหมศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงพชรพร  โชติศศิธร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงพัชราภา  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงณัฐนันท์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงพิมพ์วลีย์  สุยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงณัฐณิชา  คีรีแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงวรนุช  คำน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงนัสรี  กระทง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงนภาดา  อาธิเสนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงธิดารัตน์  กรมแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ป๊อกบุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงวริศรา  ละราธิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงกัลนัชชา  อ่ำชาวนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงธัญธร  โนจิตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงญาณภัทร  สุริยะวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายนรภัทร  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายกฤตพร  ไชยคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายก้องกฤต  กันจีน๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงธริดา  ปิติเวทวัฒนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงอัยยา  ราษโต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงปวริศา  ดวงมณี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงทัศนีย์  จิตรจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงธิติพร  พิศาลกิจวณิช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายณัฐพงศ์  ยศยิ่งยง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงกรณ์ทิพย์  อินปั๋น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายชาญณรงค์  อุทยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงลลิตา  ตันเขียว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เทพสุรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงปัทมพร  ยะถาคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงวริศรา  อารมดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงชนันญา  ใหม่ละออ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายนิติพงษ์  ไชยลังกา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายกฤติธี  พลนรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายตรีปพัฒน์  ยอดมูลคี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายเดชาธร  เทียมเมฆา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงธิรดา  ปิติเวทวัฒนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายภัทรวีร์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงเนตรอักสร  สหชีพสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงพัทธศิกานต์  อุดมเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายธีร์ปกรณ์  บุญสูง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงมนัสภร  ถาบุตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงเฌนิศา  นันทคีรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงณิภัทรชา  อารินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงอัญชลี  มาเยอะกู่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงวริศรา  จิตวรางคณา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงสุพิชญา  ใจหาญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงนิธิพร  ชุ่มมะโน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ไชยวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงภีรรัตน์  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงมยุรฉัตร  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใชยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงเปรมกมล  จิ่งมาดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ปารมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงวรัชยา  เผดิมศักดิ็พิทยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงรัตน์รพี  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงพิรญาณ์  พรมขัดดุก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงพรชมภู  ศิริสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงญาตา  อาจประจักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายภคพล  คำภีระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญยอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายภูริณัฐ  เมืองใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงเพ็ญเฉลียว  เขื่อนเพ็ชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงธัญชนก  กันธิยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายเศรษฐศักดิ์  เตจ๊ะสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายณัฐชนน  ศรีฝั้น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงเมธาวี  สฤษฏ์รัฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายศิรชัช  หลวงฟอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายพีรกรานต์  เห็นแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงโชติกา  นาทะสัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายพีรพัฒน์  สวัสดิทัต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงธัญพิชชา  ธุระวรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายปฐวี  สุขคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงศรุตยา  สุระวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงปนัดดา  ปัญญาโกญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงศิริกัญญา  กันธิยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงวรรณวิไล  ดวงติ๊บ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงศิวัชญา  กิติรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงจิระนันท์  ธิวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงปิยวลี  วงค์ต่อม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงรัตน์ชฎาพร  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปันติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงนราภัทร  ใจยืน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เตจ๊ะวันดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายธนวัฒน์  อุปทะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุวรรณา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงจิราภา  วงศ์ชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงอุษณีย์  อังคณานุชาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงหทัยรัตน์  อูปแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงอัญทิษา  แสนทนันชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายสิรวิชญ์  ยี่ภิญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงนริศรา  ต๊ะโพธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายเผ่าภาคิน  สร้อยแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายนพรัตน์  รุ้งดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายชัชชนน  อินต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายณัฐภูมิ  เรืองคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายพิพัทธ์  เทพสมเกตุ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายณัฐนันท์  พฤกษ์สุนันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายเวริฑฒ์  จิตเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายนเรนทร  สินสุรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงธัญชนิต  ถีระพงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงรวิวรรณ  ศรีเลาว์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงภัควลัญช์  ติยะสันต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงเจสสิก้า  เคลแบร์เกอร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงพิชญธิดา  เกษนอก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงปณิฏฐา  ณ เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงกมลรส  เกษรชื่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายชัชฤทธิ์  โสภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงกนกพร  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงธีมาพร  จำรัสฉาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายปวรุศ  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงอธิชา  คำน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงพิชญ์ปิยา  การะบูรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายจิรนุวัฒน์  เขตประกร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายพชรภัค  สุภาวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายปุญชรัศมิ์  ผลประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงฐิตินันท์  กอนแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วิรัตน์เกษม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายพชร  เขื่อนเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายภาคิน  สลีสองสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กชายรัฏฐาภิรักษ์  พรหมทัศน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กชายกฤษญพงศ์  พรพินินวรกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายจิรภัทร  ราหูรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายภูมิพิจักษณ์  โสภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กชายกษิดิ์เดช  กันทาสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กชายทีปกร  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กชายพลภัทร  มนตร์วัชรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กชายธีรพัฒน์  จินดาธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กชายธีรเมธ  สุขทรัพย์ศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายภูมิ  กุลคีรีรัตนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายชาตรี  เรืองศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงกนกพร  ภักดิ์ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงชนิศา  นิยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงชญานี  นิยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงนลินรัตน์  ขัติกันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงพิมพ์ณิชารัช  สีอินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  จันทร์แสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงจิฎ์ณภัฐร์  อัครวนสกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงนภสร  สุริยะไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงปองขวัญ  ปาระมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงธิญาดา  สอนแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงพัชรวัลย์  ตระกูลชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงอนาฐีตา  ศิริไชยโสภณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงศรัญรัตน์  จันกิติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงปาณิสรา  อิ่นคำฟู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงกชพร  แท่นดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงอาจารียา  ใหม่จันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงภาสิรี  ปภาธนันกานต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงบุญรักษา  ปงลังกา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  จอมใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงจันทกานต์  ซิวแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายภูรินทร์  ศรีพั้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายฟาติล  ตานี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายภูริพัฒน์  ธีระวัฒนะกิตติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กชายชาญวืทย์  นันทะเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายคามิน  น้อยพุฒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กชายภาณุวิชญ์  เตชะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายชิติพัทธ์  ปวนคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงภัทร์ชนก  น้อยหมอ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  พนาพงค์พิสุทธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงขวัญจิรา  ธิมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงพัชญ์สินี  ไชยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพภิบาล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงณัฐชยา  คำไชยวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงธรรชนก  ไยทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงกรรณิการ์  วงศ์เครือ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงณัฐชยา  แสงอรุณรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงวรรณวิษา  จันต๊ะคราม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงภัทรวรรณ  พรหมจักร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายมาโกโตะ  โอกุระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กชายปุณณวิทย์  หลวงสุภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงณิชกุล  สุเต็น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงวิชญาดา  ทารังกา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงณัฐวรา  หมายมั่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงแอสลีน เซียวเจีย  วอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงณภัทร  ณ ลำพูน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กชายยศนนท์  ชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กชายวิชญ์ภัทร  เมทาง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  คำแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กชายปวริศ  จันทร์ใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กชายตฤษนันท์  อินต๊ะเนตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กชายธนกฤต  ม้าทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กชายศิรภัส  ตาสาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กชายภูตะวัน  มีประไพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กชายกิตติพงศ์  วงค์จินดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กชายธนายุต  ศรีเรืองเมตตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กชายรัชชานนท์  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กชายอัครวิชญ์  ก้องภพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กชายคณิน  อัครพูลพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กชายนันทิพัฒน์  นาวินจ๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กชายพรหมตรีภูมิ  มโนชมพูใบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กชายชยางกูร  สมุดความ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายนฤสรณ์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กชายธนกฤต  คำพิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กชายพัทนน  เมืองสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กชายพิมพ์ชนก  สุยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงรัตนมณี  เกิดเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงเบญญาภา  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงณัฐชญา  ธรรมสรางกูร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงเกณิกา  สุธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงกุลนิดา  กันธิยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงธัญชนก  แสงชัยทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงรวิภา  ใจคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงชรินทิพย์  พิมพ์จำนงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงรุ่งนภา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงอิมธุอร  เขื่อนเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงธัญทิพ  กองตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กชายทรรศนพล  ไชยแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กชายวิชาวิมล  พุทธปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กชายพงศธร  อุดกลิ้ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงกุลจิรา  อารินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงณิชมน  บำเพ็ญอยู่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงสุพิชญา  จิตติปัญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงสาริศา  ณะอุโมง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงพลอยเจียระไน  ตุ้ยต๋า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สุภาวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กชายณัฐชนน  พงศ์พัฒนานุกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กชายสรวิชญ์  แข่งขัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงสวิชญา  ตั้งต้น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงลักษิกา  โยธิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงภวรัญชน์  สีดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงธัญสุดา  ต๊ะน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงกชพร  หิรัญญวิภาดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงธัญพิชชา  ซาวพา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กชายธนบดี  กาวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กชายรัฐพล  แปงจำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กชายกฤษฎา  พรมตานะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วกนกเกียรติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กชายวีรภัทร  รักชอบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กชายกฤติพงศ์  อนันต์ชัยพัทธนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กชายอุ้มรัก  ทิพวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กชายพชร  มนตรีมโนรมย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กชายศิรวัฒน์  ปันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กชายณภัทรฆพงษ์  วุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงญาณัจฉรา  คำสาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงหทัยรัตน์  กันยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงอภิรญา  อินเมืองใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงอรุณีย์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงสาธกา  ไชยสารบำรุง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงอริญชยา  ชัยประหลาด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงปรียาภัทร  กรุณา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงณัฐิดา  วิชัยกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงณัฐกานต์  ยาแปงกู่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กชายธัมมโชติ  รักเกตุกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กชายวิชานาถ  สุทธิลักษมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กชายมหาสมุทร  เกียงเอีย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กชายอภิศักดิ์  โยกาศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กชายณัฐธัญ  ไชยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กชายเพทาย  โชติวัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กชายภูวรินทร์  ยะรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กชายดนุสรณ์  สมขุน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กชายรัฐศาสตร์  ผสารพจน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กชายอภิวิชญ์  อริยะภาพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กชายวรปรัชญ์  สาปคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กชายกิตติพัศ  มหาวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กชายธันณัฐธีร์  ชัยมาลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กชายจุตรภัทร  มูลผึ้ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กชายภัทรกร  อ่อนสี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กชายรฐนนท์  บุญยรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงนันทนัช  อรรถพลภูษิต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงจิราวรรณ์  ยียุง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายพิสิฐชัย  นิลาพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายบุรฉัตร  คำพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายวุฒินันท์  เครือประสาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายภูมินทร์  สมณะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายอนุรักษ์  สุขเกษม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายปริเยศ  เครือวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายชัยมงคล  เลขศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายเทพพิทักษ์  สอนพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายวีระพัฒน์  จองปิ่นหย่า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายเชษฐา  ศรีสันต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายอชิรภัทร์  ดอกไม้หอม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายชีวาวิชญ์  ศรีสุทธา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายจักริน  คำน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายเฉลิมชัย  วังคีรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายอาณาจักร  วังแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายอชิตศักดิ์  อินทะจักร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายกันทรากร  พรหมโวหาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายภานุวิชญ์  อินต๊ะรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายภูวดล  ประสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายธวัชชัย  รินเที่ยง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงทักษพร  คำน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงศลิษา  รักษ์เจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงกุลธิดา  จันชายเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงณัชธิดา  คำตัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อายุยืน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงกุลนัดดา  วงษ์ศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงโสระยา  เดชาสัตถากุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายนักรบ  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายธนธัส  นาทะสัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายชยพล  ชัยแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายกันชนะศักดิ์  ไชยประภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายอภิวุฒิ  คำโสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายเอกนรินทร์  อินทิยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายธิปไตย  เรืองศิลป์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ปัญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายคุณานนท์  ตาคำนิล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายวรรณชาติ  สุพรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงรดา  ธรรมพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงกันต์ธิดา  ปัญญาติ๊บ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงธนัชญา  ศรีธิเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงปภัสราภรณ์  เพ็ญกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงพรณพัฒน์  ดีวรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงวีรินทร์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงกนกชล  ไร่พุทธา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวโฮม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงจิตภัสร์  เทพมนตรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงธีรนาฏ  โลหะชิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงพรรณปพร  ปัญญาหล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงศิรินภา  ประสพทรัพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงณานิศา  เพ็งคุณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงจารุพักตร์  จึงมีชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงธรรมจิตรี  วงค์แก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงปนัสยา  อโนทัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงมุกดา  แสงเพชรไพบูรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายจิรภัทร  กันธิยะ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงกมลชนก  ศิริณัฐกุลสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงจุฬาไรวรรณ  ซาววงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงไอรดา  ธรรมวงค์ชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กชายศวฤทธิ์  สานใจ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงศศิประภา  สืบพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กชายจักรภัทร์  ชุมแปง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1063 เด็กชายรชตะ  ชัยลังกา โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กชายศรัณย์  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กชายอุเทน  เตจ๊ะปิตุ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงกันตา  เซสอ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กชายราเชนทร์  เกษรพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1068 เด็กชายวันชนะ  ไชยลังกา โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงกิตติธรา  คำแก่น โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงเอริญา  ทิพย์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กชายภูพิงค์  โพธิเจริญ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงจิรารัตน์  ราบรื่น โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กชายภูมินันท์  แก้วตา โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงสุชัญญา  หลงลืม โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กชายพิชญ์  คงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงมาริสา  เซสอ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงศศิวิมล  คำล้น โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงธัญญาเนตร  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงปณตพร  เทพชมภู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงอัฉริยา  ดอนชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1081 เด็กชายธนนท์  ปะจันทบุตร โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1082 เด็กชายกฤษณพงศ์  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายพีรวัส  คำวัง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายสรศักดิ์  ปัญญาวิชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงกัญญวรา  ธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงฐิติญา  เกษณา โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงพัชราวดี  คำฟู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงลักษมี  ตั๋นคำ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงนริศรา  ชัยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายณัฐกิตติ์  มะลิดง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายยศกร  คำตื้อ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงกุณฑีรา  ชื่นเมือง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงจิรัชยา  ต้ายไทสง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฟองฟู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงระวีวรรณ  ศรีมูล โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายกฤษฎา  ทวีเดช โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงลลิตา  รัตพลที โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายอภิวัฒน์  โคตรภักดี โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายนัฐพงศ์  รอดอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายณัฐชัญ  ทานะผล โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงหา โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดอนชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงณัฐธัญญา  เกษรพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายฉัตรชัย  แก้วสาร โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงจิตรานุช  อินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงธัญชนก  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงปทิตตา  ศิริ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายพัชญ์  คงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงสุนิษา  ไพรสันเที๊ยะ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงพิชชา  ระมะโน โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงธมลวรรณ  มหัตถพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายหลู่  บ่วย โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กชายกิตติรักษ์  สายไทยใหม่ โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงอนุธิดา  พุทธจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายคุณาวุธ  สุขเมือง โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายจิระวัฒน์  สมไสว โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1117 เด็กชายเชษฐสิทธิ์  ปัญญาไว โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1118 เด็กชายศิรภพ  เวียงโอสถ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1119 เด็กชายกณวรรธน์  พรมศาสตร์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เขตร์ขัน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1121 เด็กชายธนกฤต  กรุณามัยวงศ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กชายอนิรุต  จำรัส โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กชายปารเมศ  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กชายปรีชานนท์  พรมแบน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กชายนพรุจ  กาวิละ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กชายจักรรินทร์  พรมสี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงกนกวรรณ  พลอยประดับ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงอธิษฐาน  ลีกิตติภพ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กชายสิทธินนท์  ดำรงโชตินาสกุล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงศิรินพร  เหลี่ยมแก้ว โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงผกาสินี  ธาราศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงรฐพร  โพธิกลาง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงอัจราพร  โพธิขันธ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กชายศิรสิทธิ์  รักทอง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงวันวิสาข์  นภาจรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1136 เด็กชายนพกร  วงศ์หวัน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กชายไวทย์กวิน  ธรามานิตย์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1138 เด็กชายธนาธรณ์  วันทา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงณัฐณิชา  เฮงตระกูล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กชายสรรเสริญ  ถาวรวิจิตร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงพาทินธิดา  คีรีแก้ว โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีประยูรไพศาล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงธัญดา  ท๊อปเลอร์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงชุติมา  ถูกจิตร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กชายภูตะวัน  จันทร์แก้ว โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงพรทิพย์  รุ่งกิจถาวร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงณิชานันท์  กาจุม โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีคำ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1150 เด็กชายภัคทร  วิวัฒนวงศ์ธร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงวรางคณา  ดอนเลย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีสุนนท์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงภัทร์ชนกภัค  กันจินะ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กชายจักรพรรดิ  สารเก่ง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงอัญชิสา  วราวริสร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงตั้งอธิฏฐาน  ทูลทองเพ็ชร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กชายธีรพจน์  ปุนคำ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กชายอัครชา  หาญบุญศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กชายสดุดี  การุณสถิตย์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กชายเดกวาง  ยัง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กชายอัครวัฒน์  สิริวรเศรษฐกุล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กชายจักรภัทร  อังศิริ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กชายดาวิด  พม่า โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ตันติจิราภรณ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กชายณภัทร  จันทาพูน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงปุณิกา  คำน้อย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงปุญญิศา  คำน้อย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กชายภาคภูมิ  เว่ยเชกู่ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กชายกษาปณ์  เริงศาสน์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1170 เด็กชายจิรัฏฐ์  จารุไพฑูรย์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1171 เด็กชายนพวิชญ์  แก้วอนันต์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงปุญญิสา  ใจฟอง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงอชิรญา  เมืองนาม โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงชนาภา  อินทะหงษ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1175 เด็กชายนิติวุฒิ  ดอนชัย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1176 เด็กชายจิรภัทร  เลียวสิริพงศ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กชายวชิรพงศ์  ลลิตกาญจน์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กชายพงศพัศ  สัตย์จริง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1179 เด็กชายพิสิษฐ์  อินต๊ะรัตน์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กชายปภังกร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงธีวรา  บุตรพลวง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงปาณิศา  นาเรือง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงไปรยา  นาเรือง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กชายสุภเษก  พันธ์มณี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงอารายา  ทับทิมทอง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงพรพิชชา  จำรูญ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงชฎาพร  กันยา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงขวัญสิรดา  สุเตนัน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1189 เด็กชายภานุวัฒน์  ไฝเครือ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กชายภัทรชนน  มากปรางค์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กชายเทโอ  ฟูทริเยร์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กชายศุภฤกษ์  วิจิตรปฐมกุล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กชายนครินทร์  โครตแก้ว โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กชายธนภูมิ  วงศ์ศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กชายภณคร  อมรพิชญ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กชายธีรราช  อิชิอิ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กชายธรรมธัช  บุญละเอียด โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1198 เด็กชายปรัณ  ธนพรพันธ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงปวริศรา  ธรรมเดช โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ชีวรัตนพงษ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงอาภาพร  สุวรรณ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงกมลทิพย์  ดวงติ๊บ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงวรดา  ธีระกินันท์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงธัญพร  เชื้อคำซาว โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงพิณดารา  เพ็ชรโต โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงกรฎกมลพร  สกุลเรือง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงชญาดา  ลิขิตานุสิทธิ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงลักษิกา  เอียบสกุล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงนาตาลี  นามเงิน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงชนัดดา  ทารัตน์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงปัณฑิตา  ยำจิตหมั่น โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงยุพารัตน์  ผ้าเจริญ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงวรัชยา  ครชาตรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงศตพร  อมรบุษยามาส โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กชายปองภพ  คุณาธรภักดี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1216 เด็กชายธีรวิชญ์  แก้วเชื่อน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1217 เด็กชายธนวัฒน์  ซื่อสวัสดิ์พาณิชย์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1218 เด็กชายทินภัทร  ปัญญาเตียม โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงอัยยาวีร์  คำมา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงวรัญญา  ปลาทอง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงชลดา  ฤดีถาวรสกุล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กชายนพวิทย์  ลักคณะ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1223 เด็กชายธีรภัทร  คำลังศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กชายธนันณัฏฐ์  บูรณะฤทธิ์ทวี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงปิยะประภา  ใจมุข โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1226 เด็กชายนฤสรณ์  ศฤงคาร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1227 เด็กชายธนโชติ  คีรีแก้ว โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1228 เด็กชายอติชาติ  แสนมงคล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1229 เด็กชายสรรเสริญ  แซ่จาง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงวรินรำไพ  จึงทองดี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงวินนี่เม่หลิง  ยัพ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงสรัลชนา  นันชัย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงณัฐฐาริญา  ปาลี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงปวริศา  พัดง่วน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1235 เด็กชายอนันดา  เบรานวาร์ท โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1236 เด็กชายภักดีการ  ใจติขะ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1237 เด็กชายปรินทร์  จันทร์แก้ว โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงจิรัชญา  นาคศิริ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงกวินชนิกานต์  ไชยชมภู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1240 เด็กชายณัฐดนัย  สันธิ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1241 เด็กชายภานุวัฒน์  ขันทอง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  มณีจันสุข โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงบุญญิสา  ฟูแก้ว โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1244 เด็กชายภูมิพัฒน์  จักสาร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  เหมรักษ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1246 เด็กชายภาสวิชญ์  จตุรพิธพรพงษ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1247 เด็กชายณัฏฐ์  สัตย์จริง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ประชุมของ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1249 เด็กชายศตพรรษ  บุบผาชาติ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1250 เด็กชายกิตติภูมิ  จันทราวงค์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงณัฐณิชา  รู้ทำนอง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1252 เด็กชายชยาวิชญ์  โอภาสนิรัติศัย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1253 เด็กชายพลาธิป  บุญรักษา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1254 เด็กชายรัฐธนศักดิ์  อำมาตย์มณี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงนนท์สินี  ปากน้ำ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1256 เด็กชายนิติภูมิ  ภักดี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงณัฐชยา  ปัญญาลาภสกุล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงจงกลณี  กาบคำ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1259 เด็กชายจิรทีปต์  วรรณภาดา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงสุทธธิดา  ทองแท่ง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชัยอิ่นคำ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1262 เด็กชายธนดล  ยั่งยืน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1263 เด็กชายธนวัฒน์  ภูบรรทัด โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงปภาวรินท์  ทิพย์แดง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงณัฐนันท์  โรจน์บดินทร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงปนิตา  มณีนพผล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายนิติภูมิ  อิ่นแก้ว โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงแพรพรรณ  คำลือ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายสพลดนัย  ลำพงษ์เหนือ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายฐิตินันต์  อานจำปา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายสุวิทย์  หมื่ิอแล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายปัญญพัฒน์  ศิริปรีดา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายกฤติน  พิมพ์ทรัพย์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กชายธันวา  ซอกรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายนิติภูมิ  ปรางค์แสงวิไล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงยุวันดา  ยืนยงแสน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายปธานิน  หอมหวล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายอนุชา  ธรรมธิ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงธารากมล  ศรีโพน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงบัวตอง  ยี่ดวง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ยืนยงแสน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงดีน่าดากีย๊ะ  โมฮาหมัดราซิส โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงสุรพิชญา  อัศวมาลัยพร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงนรภัทร  มาเยอะ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงสุชานันท์  วิมลสุวรรณกุล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงนภารัตน์  หริชัยกุล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงพัชรีพร  รุ้งดี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงมาศิตา  อภิสุนทรกุล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายชาวัต  ศรีนวน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงประกายวรรณ  แซ่ว่าง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายเฉี่ยวโฮ้  ฉั่ว โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายปรเมษฐ  สมประเสริฐ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายพันธกิต  ซอกุย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  แสงประสิทธิ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงสุทธิชา  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงมาแยนน่า  ณะกุ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงวรรณากนก  วัฒน์ธนันชัย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงธัญพร  เกรียงทองกุล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายสหสิน  ลาโลด โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายธีรศักดิ์  สุขโชติ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงปิยฌา  ศรีสุระ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงค์ษา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายภาณุวัฒน์  ธิแก้ว โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายวรศิลป์  กลิ่นแก้ว โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายยศกร  จ่ากุญชร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงวรรณกร  เรืองเจริญ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงอาอิระ  ยามากุจิ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงสุพรรณษา  หมื่นมะเริง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายเดชาวัต  เดชบำรุง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงพิชานันท์  เชียงโส โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงณิชา  ปานกลีบ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงธัญชนก  คำภีระ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายปรเมศวร์  บุญเป็ง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายรชานนท์  สันตวง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงซือฉี  แซ่เจิ้น โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงเทวิกา  โยสุดใจ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงกัลยารัตน์  กางสำโรง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายราชัน  อภิชัยภุมริน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายนันทกร  สีอ่อน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงนฤมล  ศรีปรางค์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงธารทิพย์  อุ่นติ๊บ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงจิรธิดาภา  มาปรีดา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์วิลา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายณัฐพล  ศรีวงค์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทาพูน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงคำติ๊บ  มลทิพย์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายกันดิศ  ตุ้ยต๋า โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงธันยพร  ถายะ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงเปมิกา  ชัยรัตน์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายอนวรรษ  คำเหล็ก โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายภานุวัฒน์  ขยัน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายรสิก  ปิงยศ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงหัตถยานนท์  หัตถกอง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายพีรพัฒน์  ศีติสาร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กชายธีรดนย์  นันตาฤทธิ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงปภาดา  พรหมณี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงวริศรา  ตาลฟูเขียว โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายณัฐพงศ์  หลิมสกุล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายภาคิน  วงศ์อนาลโย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงภัทรวดี  เสริมทรัพย์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายกรรณ์กวี  ฟูเจริญ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายอนุชิต  ชุ่มเมืองเงิน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงมณิสรา  พุ่มน้อย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายณัฐวัฒน์  คำบุญเรือง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายปัถย์  กันทะขัติ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงจุฑาภัทร  ตาสาย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงภาณุมาส  ปัญญาวงค์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายเพทาย  เดชะบุญ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายวีรภัทร  นุชนารถ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงอาทิติยา  ขันรักษา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  แก้วมาหา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงณภัศวรรณ  นวพันธ์ศิริกุล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายปองพล  มณีรัตน์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงณัฐวรา  อภิวัน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงนริสรา  คำใจวัง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายธำมรงค์  ยอดมณีบรรพต โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงรัตติยา  ภัทรนันทกุล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กชายเจษฎา  บัณฑิตรัตน์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงพรศิริณ  หาดี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เทียนทอง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายบวรศิริศักดิ์  วรรณา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายณภัทร  ศีติสาร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงภัทรมน  โปวสิน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงสวิตตา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงอาลิชา  ออมไธสง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงชมพูนุช  สุภารัตน์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงสุดารัตน์  นิชิมูระ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายวิฑิตนันท์  ปัญญา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายมนฤญช์  นันชัยบัว โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงณิชยาภรณ์  ไชยเทพ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายกิตติทัต  ศรีมูล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงอภิญญา  หลักชัยกุล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายสัณหณัฐ  ชุ่มมงคล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ตันเรือน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชาติวงค์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายรชต  มณีโชติ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงกชพร  ตันติสุกฤต โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กชายณภัทรพงศ์  ไสยวรรณ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายณัฐพล  พันธ์คำ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายธัชพล  พิริยะ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายวรรณวศิน  ภาณุพงศ์พันธ์ุ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงวนิศรา  มือชอ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายอติชาติ  วัดละเอียด โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงวรินรำไพ  น้อยหิรัญ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายพงศ์ภัค  ศรีวิชัย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายธนนันท์  ทิศอุ่น โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายณัฐพล  ดิษฐ์ศิริ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายณัฐวุฒิ  กิติ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทาธิมงคล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายกัณฑ์กฤช  สุวรรณชาติกุล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายนิติพงศ์  ฉายา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงกฤตยาภัทร  ติ๊บหน่อ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายจุลพงศ์  บอรินทร์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กชายวรพล  ยศวงศ์ษา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงเฌอมาศ  รัตน์วงศ์วิรุฬห์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงกัลธิชา  ดาเชียงทิพย์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงสุทธิพร  ทวิชัยมงคล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงพรพิมล  ดำรงค์เมือง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงวัชราภรณ์  สิงห์หล้า โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงจันทรปภา  สิทธิขันแก้ว โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงนันทพร  เยอเปีย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงกัณฑิฌา  แก้วดุลดุก โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงเสาวภา  แซ่โกว โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายชยานันต์  ชัยชมภู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงสุนิสา  ราชสมบัติ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงชนิสรา  เฌอหมื่อ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงปนัดดา  ทารัตน์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงซินดี้ สุชาดา  วิน เดอะโกรน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายอิทธิพัทธ์  แซ่ลี้ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ทรัพย์เจริญกุล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงเกษมณี  แซ่จ๋าว โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงธันย์ชนก  หน่อแก้ว โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายวีรพัฒน์  อิอิยาม่า โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงเกวลิน  เปียงใจ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ไชยกุล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศรีนวน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กชายรัฐภูมิ  จันวรรณ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายภูพิงค์  อนันต์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญรักษา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงรินลณี  มีเสรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงภัทราพร  เอี้ยงทอง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายสุเทพ  คำสิงห์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายภูมินทร์  ชุ่มเมืองเย็น โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายพชรภัทร  เจริญทรัพย์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายสิทธิผล  อินนันชัย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายธนชัย  ทาศรีภู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายติณณภัคร  กรีรัตยากร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 นายวิน  วิลลาปานโด โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายธิติ  พนมธิติกุล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงสิริพร  คิริทักษิณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายธัญวิชญ์  คำรินไชย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 นางสาวพิมพ์นารา  โนอินทร์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยประเสริฐ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงฐาปณี  จุฬาศร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงณัชชา  มงคล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงอังคณา  ฤทธิ์กุลชร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กชายสรวิชญ์  ครูบา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงนุชอารียา  แซ่พ่าน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พัฒนาพงศ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงสุธินี  เสรีทวีนิธิ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงนฤมล  สุยะ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายเปรม  สืบสนอง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กชายณัฏฐนิติ์  พัฒนาพงศ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วสิงห์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กชายปิยะ  ชุมสาย ณ อยุธยา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงปาริชาติ  ภัทรอนุวงศ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 นายมาร์ค  ณะกุ อิริคเซ่น โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์เทวัญ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กชายกิตติพศ  โปลาหา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กชายพุฒินันท์  สมพลมงคลกุล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายภูพาน  ตาหลวง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงสุกัลยา  วิริยะ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายอิทธิพล  หลวงโปธา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงพิชญดา  โกสินตอ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายพฤกษ์ษา  ยามี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงธนาพร  วงค์คำ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ศรีใจ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงกริษฐา  ช่วยเกื้อ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายทยาวัต  ปัญญา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงวิภาดา  แสนขว้าง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บรมพิชัยชาติกุล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กชายธีรภัทร  ภักดีจินดา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายชนเกียรติ  อุดชุม โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายณัฐกุณ  ไชยลิ้นฟ้า โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงสิริกัญญา  ปินทรายมูล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงพรชนก  ใจบาล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กชายปาราเมศ  ตาก๋องแก้ว โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กชายวิริทธิ์พล  สมสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายสันติชัย  ประชุมของ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงนันทัชพร  คำมี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงฐิติยา  อภิวงศ์สกุล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงธิดารัตน์  ลีพุ่ม โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงเมลิสสา  สุราย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กชายฉัตรพัฒน์  คำดี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงพันธิสา  จันทร์วิลา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีหะมงคล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงปรางทอง  กองมา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายนพวิชญ์  คณานุทรัพย์กุล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายภูกัญจน์  อุบลจินดา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กชายชนสรณ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงเอื้อการย์  ฐิติจำเริญพร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงสุพิชญา  ธรรมขันทา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงนรินทร  ณ มูลมอง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงณัฐณิชา  มุนินทร์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงกรเกตุ  คำเงิน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงพิชญากร  ปองรักษ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงอัจฉริยา  ทิพย์นพคุณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงทักษพร  สุขโข โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กชายจีรายุทธ  นนทธรรม โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กชายภูชิด  ไชยชมภู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายอภิภู  ฟัดทอง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กชายธนภัทร  มณเฑียร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายวราวุฒิ  คำมาบุตร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงนรินทร  เล็กโสภี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงณัชชา  จินดาภัทรวงศ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงเอสเธอร์  ธีรวุฒิโรจน์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงรัตนากร  จิตอ่อน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กชายกรวิชญ์  พรพรรณทิวา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงปฏิณญา  ปันทนาการ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงชนากานต์  บุญรัตน์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงกมลชนก  กิตติคุณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายอนันตชัย  รักขัน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงปุณยนุช  ช่ายบ้าน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงอรกานต์  ปันอ่วม โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงเกวรินทร์  สายฉลาด โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงซัลสะบีล  มิตรมานะ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงฮาโมเนีย  หว่อง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงวราภรณ์  พรมชัย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงอรทัย  นันไชย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กชายณัฐกิตติ์  สุขนภาสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กชายธนธรณ์  นราแก้ว โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงวันวิสา  ศรีผา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงฝนทิพย์  จักชี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงพรชิตา  ตุ้ยกาศ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงนันธิชา  ดอนชัย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงนฤมล  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงสุพิชชา  สาธุภาค โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงสุชาดา  เยเปียกู่ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายวรานนท์  รักพงศ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายวสิษฐ์พล  ยานะ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กชายศิรสิทธิ์  บุศยเพศ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงหทัยชนก  วุ่ยยื้อ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงศุภิสรา  ท้าวคำ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายบุญฤทธิ์  มโนวรรณา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงพาณิภัค  เกตุดี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงพันธ์วิรา  คำแสน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายพงศพัฒน์  แสนทนันชัย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงยุพเรศ  ปันกุย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงจัสมิน  เดมสเตอร์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงนารีรัตน์  ฤทัยเปี่ยมเลิศ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงวรารินทร์  สองสีใส โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายวรมันต์  แก้วดำ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กชายธนภูมิ  จิตนาวณิชย์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายธีรภัทร์  แสนสงคราม โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กชายทัพพ์ดนัย  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายศิริวัฒน์  ตรีรัตน์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงรสธร  ฉายาพัฒน์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายสุรสิทธิ์  กิติมา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กชายวัรพัฒน์  อินทัศน์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายธีระชานันท์  คำด้วง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายรัชพล  ทานนนอก โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายภูชิตณ์  กาจุม โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายนนทฤทธิ์  อัครทรัพย์กวิน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงริญธิดา  แซ่โค้ว โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายวันชัย  กีดกัน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายศิวกร  เฑียรทอง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายกีรติ  พรหมบุตร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายพันธกิจ  เพเมีย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กชายวัชรากร  แก่นเมือง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายณปภัช  พรหมศิริ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายนราธิป  สิงห์หล้า โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายภูวรินทร์  รักชาติ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงนภวรรณ  มะโนคำ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายวรชัย  แก้วเลิศประเสริฐ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงดลยา  ภุมรินทร์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายอัษฎายุทธ  อินต๊ะนนท์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายภูมิประพัฒน์  สุจิตต์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงเมสิยาห์  ยงสุนทรรุ่ง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงนันทพัชร์  พินิจ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงภัทราพร  สันตะละ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงอัจฉรีย์  รู้ทำนอง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายนมัสการ  พฤกษา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ใจฝั้น โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายวรตะวัน  ชุมภู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงภัทรวดี  สุขยอด โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายปิติพงษ์  สุทธิแสน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายศักกพล  สังเค โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงนริสรา  สิทธิสาร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายวโรดม  โพธิ์น้อย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายนฤเบศร์  เล็กโสภี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงรมิตา  หนูคง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงพลอยชมพู  จิตรา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงศุภรัตน์  เกิดเมืองไทย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายกลทีป์  วงค์คำปา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงพีรกานต์  ธนูทองสัมพันธ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงยุพา  เว่ยเชกู่ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายจักรพรรดิ  จิตรพร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงพรรณณกร  ธนกรวัชระพัฒน์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำภีระ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงอภิสรา  กาวิกุล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เลิศรมยานันท์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงปราณปรียา  สินชัยวุฒิวงศ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายปริภูมิ  ผาลาด โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงพลอยทราย  บุตรทองอยู่ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายณภัทร  เนื้อไม้ดี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ดอนชัย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายพริษฐ์  สัตย์คีรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายจตุคาม  พิมพา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายณัฐวัศห์  จันต๊ะโก โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงธัญรัตน์  ทองอยู่ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายปริยากร  เทพจะก๋อง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงชนันภรณ์  อุดมปละ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงณันธยาภรณ์  มะลัยรินทร์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายธนัตถ์  บุญตัน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายเกิดยินดี  ธุระวร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงณัฐฐาริยา  พลอยประดับ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายเปรมเกียรติ  เวชานนท์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงญาณิศา  บุผา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงอภิชญา  มณีสร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงอนงค์นาถ  แซ่ย่าง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายภาคิน  วิบูลจิตธรรม โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายตันดิกร  จิตมโนวรรณ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมวัน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายปธานิน  ปิลอง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงแก้วมุกดา  แก้วกร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายธนภัทร  ชิงโส โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงเมยาวี  พิพัฒน์ธราดล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์เทวัญ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายพันธวิทย์  หมื่อแล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายกฤตพจน์  อาษา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงกชพรรณ  ภักดี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายสุภัควี  แก้ววิเชียร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายภูเบศ  เจริญศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงชญาภา  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงกรรวี  ขันติวงค์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1618 เด็กชายณัฏฐ์เมธี  ธนาธิปเมธีกุล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงปวีณ์กานต์  สืบสาย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จิตต์ปิยะมิตร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงปภาวรินท์  แหนคำ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงณิชนันท์  ชาดุ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1623 เด็กหญิงอุชุญา  กันทะเตียน โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1624 เด็กหญิงพัชริศา  วงค์ชัย โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1625 เด็กหญิงพรพรหมนรี  ภัทรวัฒนา โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1626 เด็กหญิงธันย์ชนิต  ขันคำ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1627 เด็กชายตฤณ  กลิ่นอังกาบ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1628 เด็กหญิงชัญญานุช  วรรณภพ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงพิชญาพร  ถิ่นศรี โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1630 เด็กหญิงลักษณารีย์  จันทร์เดิม โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1631 เด็กชายคณาธิป  หน่อท้าว โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1632 เด็กชายธนโชติ  โยธา โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1633 เด็กหญิงธัญสินี  ไตรธนโชติ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1634 เด็กชายปภังกร  ชุมศรี โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1635 เด็กหญิงญาณิศา  สิทธิสาร โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1636 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขเหมอะ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1637 เด็กหญิงแย จู  ลี โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1638 เด็กหญิงลภัสทอง  สอนอาด โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1639 เด็กชายจิณพรต  นพเก้า โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1640 เด็กชายศุทธวีร์  ศรีธิเมืองใจ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1641 เด็กหญิงกุลปริยา  ชั้นเจริญ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1642 เด็กหญิงธันว์ชนก  แจ่มกระจ่าง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1643 เด็กชายพชร  หมื่นแหล่ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1644 เด็กชายพันธุ์เทพ  ประพันธ์กูล โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1645 เด็กชายปิติกร  เผือกพรหม โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1646 เด็กชายรตณชัย  กองมา โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1647 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีคำ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1648 เด็กชายจตุรภัทร  เรือนคำ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1649 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ถาเตียม โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1650 เด็กชายสิทธิพล  รอดมณี โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1651 เด็กหญิงสุชัญญา  มโนวรรณ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1652 เด็กชายอธิวัฒน์  แสงเจริญ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1653 เด็กชายภูวนาถ  ภูวนาทวิจิตร โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1654 เด็กหญิงสุพิชญา  เป็งมา โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1655 เด็กชายรัฐภูมิ  วิเศษขจรศักดิ์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1656 เด็กหญิงอัยมณี  จอมจักร โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1657 เด็กชายณัฐธรณ์  ทันใจ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1658 เด็กหญิงกนิษฐา  ภีร์สวัสดิ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1659 เด็กชายปัญจรงค์  ปิงมะวงค์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1660 เด็กชายเขมรัฐ  ปรโลกานนท์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1661 เด็กชายอพิรักษ์  บัวหลวง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1662 เด็กชายเทวชนนท์  เกตุเทียน โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1663 เด็กหญิงณัฐวิภา  อินใจ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1664 เด็กชายภัณฑบดี  สว่างเต็ม โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1665 เด็กชายณัฐธิกร  แซ่ซือ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงเกวลี  มะลิ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1668 เด็กชายน่านนที  ชุ่มมะโน โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1669 เด็กชายสุวิศิษฎ์  สีสุกสาม โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1670 เด็กหญิงภัตรานันทน์  อุณหนันทน์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1671 เด็กชายแทนไท  ปัญสุวรรณ์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1672 เด็กชายชาญวิทย์  บุญวัฒนเกียรติ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1673 เด็กชายอันโทนี่  มูเดอร์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1674 เด็กชายยศกร  วิญญรัตน์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1675 เด็กชายต้นตระการ  ปัญสุวรรณ์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1676 เด็กหญิงนิโลบล  แก้วเพ็ชร โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กชายอิสระ  นภากาศ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กชายนำโชค  ตั้งจินตนาการ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กชายรุ่งรักษ์  ยนต์ยศ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กชายดลฤทธิ์  อจินะ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กชายศรราม  แยมือ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  บุญเรือง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงพิมพ์นารา  รักบิดา โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงวรวลัญช์  การะเกตุ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กชายสุวิจักขณ์  เรือนชัย โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กชายพีรพัฒน์  ปัดนัย โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงณิชากร  โวยแม โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงมนีภัทร  พิสัยเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กชายณัฏฐ์กัญจน์  ชูเชิด โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงฉวีวรรณ  ยาดี โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กชายพงศกร  กลิ่นอังกาบ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงลลิตา  มือแล โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงอาทิตยา  เชอหมื่อ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กหญิงหมี่ฉู่  มาเยอะ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงสุดา  หมื่อโป โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กหญิงอภิชญา  รินคำ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนหาญ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงนนทนาถ  ใยชิด โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงรชนิศ  ขันเพชร โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1700 นางสาวอัญชนา  แบทูกู่ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงวราลี  แยลูกู โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงสุดาพร  เบทูกู่ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กหญิงมิญชญา  พงษ์แก้ว โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กชายเศรษฐ์  สิทธิแก้ว โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายนนทวัฒน์  ชูช่วย โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายเจมส์ โรเบริ์ด  ลินแลนด์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ประสบเกียรติ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงณัฐธีรากร  โพธิจิตร โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงซากุระ  ซาโต้ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1710 เด็กชายจารุกิตติ์  สันธิ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กชายพรภูมิ  บางโพ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงภัชรภรณ์  คำตื้อ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายปณัฐณัน  ศรีสองสม โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายพีรดนย์  วรชินา โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงกาญน์ติมา  อยู่เรือง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กชายทีปกร  โจ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายณัฐนันท์  หวังดี โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กชายบุญยกร  นำทาน โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงวิชาฎา  เยาว์ใจ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงปิยธิดา  หล้าปวงคำ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายสรวิศ  นามวงค์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กชายพสุวัตต์  ทรัพย์ไทย โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงรัชนิดา  มหาวรรณ์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จันตา โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงยินดี  มาวิน โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงมัธติกา  ธัญญาโกศล โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กชายพีรพงค์  ชุ่มมงคล โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กชายอัสลัม  มหาหมัด โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงกิตติวรา  พูนสุวรรณ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงณัชชา  สีเนหา โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงศุภัชญา  ไชยพล โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงสุกฤตา  สันหมุด โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กชายจิราพัชร์  รัตนชัยจรัสพร โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ลี้ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงจารุพิชญา  จารุนันทพาณิชย์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงณิชาภัทร  สนั่นก้อง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายปรัชญา  บึงลี โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กชายโสภณัฐ  บัวจำ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงนันทวัน  เกตุรัตน์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงวรัญญา  วัฒนาภาม โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายบรรณวิชญ์  กาบุญก้ำ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายนารุโตะ  นาคามูระ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายบัลลังก์  วงศ์ษารัตน์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายไตรภพ  กมลาสน์มรกต โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงอรปรียา  อุตสาวงค์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงวริยาภรณ์  ชัยศิลปิน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1747 เด็กชายวิพุธ  สุขเกษม โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1748 เด็กชายไรวินท์  ปรีดีพจน์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1749 เด็กหญิงแวววรรณ  อภินิเวศ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1750 เด็กชายภูวรินทร์  จันต๊ะ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1751 เด็กหญิงณิชมน  ประยูรไทย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1752 เด็กหญิงธัญทิพ  กันทะชัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1753 เด็กหญิงอธิพร  ดงปาลี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1754 เด็กหญิงธัตสรณ์  ลออพันธ์สกุล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1755 เด็กหญิงจิรัชญา  ปรีดีพจน์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1756 เด็กหญิงณัฐชยา  เจริญขำ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1757 เด็กชายชนกันต์  พานพิมพ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1758 เด็กชายณภัทร  กาญจนา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1759 เด็กหญิงศศิรดา  พิมสาร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1760 เด็กชายศุภณัฐ  ขระมนตรี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1761 เด็กหญิงพศิกา  ชาติพจน์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1762 เด็กหญิงพรนภัส  บุญประเสริฐ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1763 เด็กหญิงไอริษา  สีเขียว โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1764 เด็กหญิงนิรชา  งามเหมาะ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1765 เด็กหญิงกชวรรณ  ใหม่วงค์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1766 เด็กหญิงญาณิศา  เจริญขำ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1767 เด็กชายรออีส  คำเจริญ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1768 เด็กชายรัชชานนท์  ใจยะสุ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1769 เด็กชายชิติพัทธ์  ศรีน้ำเงิน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1770 เด็กหญิงศาตพร  พวงสำลี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1771 เด็กหญิงลินลาวดี  ปานกลาง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1772 เด็กชายวระชาติ  ใจจินา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1773 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ชื่นจิตกุลถาวร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1774 เด็กชายภาคิน  ยิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1775 เด็กชายวชิรวิชญ์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1776 เด็กชายกฤติธี  อุ่ยสันติวงศ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1777 เด็กชายรุ่งรดิศ  กุศล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1778 เด็กหญิงวิรากานต์  เลาหะวีร์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1779 เด็กชายพรภวิษย์  ใหม่ชมภู โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1780 เด็กหญิงอณัญญา  ขัดคำกอง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1781 เด็กหญิงสิรภัทร  ปอหลุง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1782 เด็กหญิงนิชากร  นำเกียรติสกุล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1783 เด็กหญิงธัญรดา  ยอดยา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1784 เด็กหญิงณิชาดา  กีรติอดิศัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1785 เด็กหญิงสุชาทิพย์  สุขรัตน์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1786 เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีพรม โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1787 เด็กชายวิมุต  สุขเกษม โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1788 เด็กหญิงปิยธิดา  ตาคำนิล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1789 เด็กชายเจษฎาพงษ์  การเร็ว โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1790 เด็กหญิงธนพร  สกุลรัตน์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1791 เด็กหญิงสุพิชชา  ปาเมืองมูล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1792 เด็กหญิงรตนพร  พงษ์์รักกูล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1793 เด็กหญิงอติกานต์  ตุลายศ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1794 เด็กชายทัตเทพ  หาญใจ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1795 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ลาวิชัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1796 เด็กชายสหรัฐภูมิ  คำสุข โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1797 เด็กหญิงประภาวรินทร์  รูปสูง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1798 เด็กชายธนกร  เกลี้ยงกมล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1799 เด็กชายศุภณัฐ  ผลาวงษ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1800 เด็กชายภูรี  เขียวเเก้ว โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1801 เด็กหญิงกนกลักษณ์  สิงหอม โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงนวพรศิริ  อินทร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กชายธนกฤต  เหล่าอุดมกุล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1804 เด็กชายจิรวัฒน์  กิจดวงดี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงวทันยา  ฟุ้งพงศธร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1806 เด็กชายจิรัฏฐ์  ปัถวี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1807 เด็กชายธิดารัตน์  รวงผึ้ง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ทองตันภูดิส โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงรมิดา  ตอนะรักษ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงวราภัสร์  รักตพงศ์ไพศาล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงเมธาพร  บวรสิทธิปัญญา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1812 เด็กชายปราชญ์  โสมวิภาต โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงธนาภรณ์  จันทเลิศ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงนัซนีน  พชรกมล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1815 เด็กชายชนม์พัทธ์  คล้ายท่าโรง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงสุภาวดี  คำตุ้ม โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงกฤติยาณี  พรสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงธีริศรา  เนาว์ชมภู โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1819 เด็กชายกิตติกวินท์  นามบุญ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1820 เด็กชายฐิติวัฒน์  คล่องเเคล่ว โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ปริญญา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1822 เด็กชายพงศโรจน์  ด้วงนคร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1823 เด็กชายปุณณวิช  จินดาจิธาวัฒน์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1824 เด็กชายศิรชัช  ทรรศนียากร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงปราชญา  คำลือ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1826 เด็กชายปณต  ศรีวรรธนะ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงกรวิกา  เร่งเร็ว โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายชัชพล  ประยูรไทย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงณัฐนรี  ปันแปง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายเอกณัฏฐ์  อัศววุฒิพงศ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงณฐมน  ดวงคำ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1832 เด็กชายทีปกร  พรจิตไพศาล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงปรียาภัทร  เซโตะ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1834 เด็กชายธณัฐพงค์  ทะรินทร์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงวริศรา  ไชยะ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงณัฐสิณี  มาไกล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงปาณิศา  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1838 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1839 เด็กชายณัฐวัฒร  มะโนหาญ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงเกณิกา  ชัยเลิศ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1841 เด็กชายปฐวกานต์  ก้อนคำ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1842 เด็กชายกิตติเชษฐ์  พินโย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1843 เด็กชายณภัชนน  ชัยสุข โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงปวรรณริศา  น้ำสงวน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1845 เด็กชายธนกร  โนละ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 คณิตประถม
1846 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แซ่เอียะ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 คณิตประถม
1847 เด็กหญิงอรพิชญ์  ทนทาน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 คณิตประถม
1848 เด็กชายจิรายุ  ไร่สอ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 คณิตประถม
1849 เด็กชายธวัชชัย  กาญจน์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 คณิตประถม
1850 เด็กหญิงอภิชยา  การเร็ว โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 คณิตประถม
1851 เด็กหญิงปิยธิดา  ใจบั้งเงิน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.6 คณิตประถม
1852 เด็กหญิงศรัณย์ญา  กุลดี โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.6 คณิตประถม
1853 เด็กหญิงลักษมี  รัตนะรุ่งรัศมี โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.6 คณิตประถม
1854 เด็กหญิงปฐมาวดี  นาชมภู โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.6 คณิตประถม
1855 เด็กชายณัฐดนัย  พันธุรี โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1856 เด็กหญิงกานติมา  พุฒิยอด โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1857 เด็กหญิงปภิณทิพย์  นาค่อ่อน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1858 เด็กหญิงนันทิพร  ปานพรม โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1859 เด็กหญิงหฤทัย  ไชยแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1860 เด็กชายณัฐชนน  ทนทาน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1861 เด็กหญิงภคมน  ไชยะ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1862 เด็กชายณัฐภูมิ  ใจก๋อง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1863 เด็กหญิงธมลวรรณ  จิตรคำ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1864 เด็กชายระพีพัฒน์  ไชยชมภู โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1865 เด็กชายนนทวัฒน์  โมลา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 คณิตประถม
1866 เด็กชายพงศ์กฤต  สายชมภู โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 คณิตประถม
1867 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ใจยา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 คณิตประถม
1868 เด็กหญิงศุภัชญา  สุทธโทธน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1869 เด็กชายกฤตินัย  เปียวเช โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงวิชญาดา  ไจยปอน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงจันทรวรรณ  นิติวิริยะสกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1872 เด็กชายพฤกธวัช  เรือนสอน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1873 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สัชฌุกร โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1874 เด็กหญิงเจตสุภา  แก้วกันทา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1875 เด็กชายรัฐภูมิ  คีรีแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1876 เด็กชายสุริยะ  ห้าวเหิม โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงพัชร์ธนัตถ์พร  ล้านแปง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงโชติกา  เรือนสังข์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงทฤฒมน  ไชยเดช โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงอูชิดา  อิสลาก โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงปาริชาติ  สุปินชมภู โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1882 เด็กหญิงธันย์ชนก  อิ่นคำ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1883 เด็กหญิงศุภัสษร  วงษ์สระใส โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1884 เด็กหญิงธนพร  สนั่นเมือง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1885 เด็กหญิงรุ่งนภา  ห้าวเหิม โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงศิริกัญญา  บุญมี โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงวริศรา  พันธุ์อุโมงค์พันธุ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1888 เด็กชายปัญญวัติ  สีม่วง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงเขมิกา  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงทักษพร  บุญตัน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงสุรีรัชญ์  มูลแดง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงมาณีรัตน์  อยู่ลึ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายอภิวัฒน์  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1895 เด็กชายณัฐพงษ์  โมลา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงโชติกา  เตชาพินิจ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงชนม์นิภา  กันธาสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1898 เด็กชายภัคพล  สาธุการ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1899 เด็กชายพัชรพงษ์  อารีย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1900 เด็กชายกฤษฎากรณ์  ดวงงา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1901 เด็กชายธนวัฒน์  จริยฐิตินันท์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1902 เด็กหญิงอาทิตยา  ชุ่มมงคล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1903 เด็กชายอัศวิน  แก้วณะ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1904 เด็กชายศุภวิชญ์  ชวนะเกียรติ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1905 เด็กชายกิตตินันท์  สงคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1906 เด็กชายวีรากร  กองคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1907 เด็กชายศุภเชฎฐ์  ผาผบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1908 เด็กหญิงปิยากร  กองคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1909 เด็กหญิงบุณยวีล์  แปงปัน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1910 เด็กหญิงรักตกาลกูล  แก้วหล้า โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1911 เด็กชายธันยบูรณ์  โป่งคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1912 เด็กหญิงดารินธร  ผุดผ่อง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1913 เด็กชายณัฐกานต์  ศิวิลัยช์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1914 เด็กหญิงอิมอร  คงคนองฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1915 เด็กหญิงวริศรา  สัตย์ธรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1916 เด็กชายวัชรกรณ์  ชุมปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1917 เด็กชายพลภัทร  วงค์ษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1918 เด็กหญิงธิดารัตน์  วันดี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1919 เด็กหญิงนัชนันท์  แก้วเทพ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1920 เด็กหญิงเบญจทิพย์  ธิโนชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1921 เด็กชายกฤษณพล  เมืองมี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1922 เด็กหญิงสุชานันท์  นามวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1923 เด็กชายอภิโชค  ใจยอด โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1924 เด็กหญิงพิริษา  ไชยราศ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1925 เด็กหญิงจิรัญชยา  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1926 เด็กหญิงญาณิศา  อะโนสัก โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1927 เด็กชายแสนภู  มูลเทพ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1928 เด็กหญิงณัฐณิชา  พงค์ลังกา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1929 เด็กชายรัฐศาสตร์  บั้งเงิน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1930 เด็กชายอุดมทรัพย์  เเสงอาทิตย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1931 เด็กหญิงฐิตารีย์  พลใจ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1932 เด็กชายจิตตินัย  พวงมณี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1933 เด็กชายธีรภัทร์  คำฟู โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1934 เด็กหญิงณฐพร  โตปินใจ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1935 เด็กหญิงจิณณพัต  ผาสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1936 เด็กชายธีรภัทร  ยี่นาง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1937 เด็กชายพิเชษฐ์พงศ์  ปัญญาโรจน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1938 เด็กชายฤชวี  ทิพย์นวล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1939 เด็กหญิงศรุตา  เดชประภาพร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1940 เด็กชายชินาธิป  ปัญญาภู โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1941 เด็กหญิงสุชานันท์  ชื่นวนารัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1942 เด็กหญิงภัคนันท์  น้อยวิหก โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1943 เด็กหญิงซัลวา  ไทยอนันต์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1944 เด็กชายธนภัทร  วงษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1945 เด็กหญิงชื่นฤทัย  พิมมสาร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1946 เด็กหญิงอธิชา  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1947 เด็กหญิงกุลวดี  สวยงาม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1948 เด็กหญิงชนิตา  คำสร้อย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1949 เด็กหญิงสัสดาวดี  คำหมื่น โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1950 เด็กชายวิธาน  จิวะธานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1951 เด็กหญิงณิชกานต์  ใจนา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1952 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฟองนิ้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1953 เด็กหญิงลักขิกา  ผิวผ่อง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1954 เด็กหญิงนพรดา  ปัญจขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1955 เด็กชายภูวิศ  วงศ์หลวง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1956 เด็กชายจุมพล  สิงห์ใน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1957 เด็กชายสมศักดิ์  กอละ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1958 เด็กหญิงกวินธิดา  งามวิลัย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1959 เด็กชายวชิรวิทย์  เรือนทา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1960 เด็กชายภูผา  อำมาตย์มณี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1961 เด็กหญิงศศิประภา  หลักแน่น โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1962 เด็กหญิงพิรดา  สมวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1963 เด็กชายกฤษณพล  ยาสมุทร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1964 เด็กชายฐิติวัฒน์  ไชยวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1965 เด็กชายยูอิจิ  โอะนูม่า โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1966 เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วเด็ด โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1967 เด็กหญิงโยษิตา  ขันจินา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1968 เด็กชายเอกภาวิน  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1969 เด็กชายปรเมษฐ์  เชียงปา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1970 เด็กชายธิติธัญญ์  ยะตา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1971 เด็กหญิงนริศรา  ติ๊บมาบุตร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1972 เด็กชายศิรวัชร  สลีสองสม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1973 เด็กหญิงกัลยาณีย์  มีทรง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1974 เด็กชายปิติภูมิ  พิลาศร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1975 เด็กชายฐิติพันธ์  บุญปัญญาโรจน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1976 เด็กหญิงปภัสสร  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1977 เด็กชายณัฐกิตติ์  ธรรมวงค์ชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1978 เด็กชายวิรุฬศักดิ์  ใจสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1979 เด็กชายธนวรรธน์  สุภารัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1980 เด็กชายอานนท์  ภาคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1981 เด็กชายพญาวัน  ศรีจักร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1982 เด็กชายภานุพงษ์  โพธิเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1983 เด็กชายอานนท์  กันทวังอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1984 เด็กชายนรวิชญ์  ใจหลัก โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1985 เด็กหญิงกรรณิการ์  ใจสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1986 เด็กหญิงกัลยากร  สุขดี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1987 เด็กหญิงธนิสรา  วันแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1988 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1989 เด็กหญิงรินรดา  ตันลือ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1990 เด็กหญิงพิชชา  โสมิญะ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1991 เด็กหญิงสายธาร  ต๊ะกา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1992 เด็กหญิงอำพร  เชอหมื่อ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1993 เด็กหญิงชุตินันท์  คำก่ำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1994 เด็กชายณัฐชพล  วงศาโรจน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1995 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1996 เด็กหญิงงามผกา  คงตาล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1997 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ดอกจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1998 เด็กหญิงนิธิพรรณ  พุกเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1999 เด็กหญิงศิริกัลยา  ผาแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
2000 เด็กหญิงเขมจิรา  โมฑารัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
2001 เด็กชายอานันท์  ภาคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
2002 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
2003 เด็กหญิงศิริกานดา  ผาแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
2004 เด็กหญิงนภาสิริ  วงษ์งาม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
2005 เด็กหญิงกิจฏิการ  ไกรทิพย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
2006 เด็กชายรัฐภูมิ  วารฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
2007 เด็กชายธนกฤต  ทำดี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
2008 เด็กชายณัฐเศรษฐ  เจ็ดมา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
2009 เด็กชายการัณยภาส  จิตตรง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
2010 เด็กชายกิตติกวิน  คำปัน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
2011 เด็กชายวิษณุชัย  หัตถกอง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
2012 เด็กชายธนพัฒน์  สามัคคีธัญญา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
2013 เด็กหญิงวีรภัทรา  รักพ่อ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
2014 เด็กหญิงจำลองลักษณ์  ฟุ้งเจริญกิจ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
2015 เด็กชายภีมรภัฎฐ์  ทองสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
2016 เด็กชายรชต  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
2017 เด็กชายกฤษดนัย  นกไทย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
2018 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  สุรินทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
2019 เด็กชายธนภัทร  ธรรมสา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
2020 เด็กชายบูรพา  ริค้า โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
2021 เด็กชายภานุวัฒน์  หมื่นพินิจ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
2022 เด็กหญิงพรหมพร  คงประพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
2023 เด็กชายปกรณ์  กิจรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
2024 เด็กชายตะวัน  สมบุญ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
2025 เด็กหญิงกุลกัญญา  กันทาคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
2026 เด็กชายศิวปรีชา  ทาแกง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
2027 เด็กชายพีรวิชญ์  ธิตะยะ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
2028 เด็กชายวชิรวิทย์  ชุ่มมงคล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
2029 เด็กหญิงณัฐชา  ศูนย์กลาง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
2030 เด็กหญิงมณฑิรา  ทับสาร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
2031 เด็กชายณัฐดนัย  พานิช โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
2032 เด็กหญิงอธิชา  ชัยภมรฤทธฺิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
2033 เด็กชายพิชชากร  ถาน้อย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
2034 เด็กชายปิยะรัฐพงศ์  ขาววัด โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
2035 เด็กชายสุรสิทธิ์  สิทธิโสด โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
2036 เด็กหญิงกันยรัตน์  ปัญญาภาพ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
2037 เด็กชายศักรินทร์  ศรีโชติ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
2038 เด็กชายพิชญุตม์  สงคราม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
2039 เด็กหญิงสุพรรณษา  พร้อมสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
2040 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชอบจิตร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
2041 เด็กหญิงอาทิตยา  เบเชกู่ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
2042 เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มใจดี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
2043 เด็กชายกิตติ์กวิน  เกิดอนันต์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
2044 เด็กชายทัชชกร  ใจหลัก โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
2045 เด็กหญิงอาภากร  เกิดไทสง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
2046 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สมเด็จ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
2047 เด็กหญิงสิราลักษณ์  ชายฝั้น โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
2048 เด็กหญิงนภัสสรา  ดอนลาว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
2049 เด็กหญิงอาภาภัทร  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
2050 เด็กหญิงดารารัตน์  ดวงพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
2051 เด็กหญิงณัฐธีรา  สุราลัยอุทิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
2052 เด็กหญิงอธิติยา  ทวีวุฒิรัชต์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
2053 เด็กหญิงจรรยพร  บุญยะมหา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
2054 เด็กหญิงวิชชุดา  ใจประการ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
2055 เด็กหญิงพลอยพรรณ  จันชุม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
2056 เด็กหญิงพิชญธิดา  คำจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
2057 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  นามซื่อ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
2058 เด็กหญิงธีราพร  เกษมสิริ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
2059 เด็กชายรัตนภูมิ  ทุบแป้น โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
2060 เด็กชายธนวรรธ  วันดี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
2061 เด็กชายนพณัฐ  พรมชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
2062 เด็กหญิงศิรัญญา  สุขไชยวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
2063 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นันทะเเสน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
2064 เด็กหญิงถาวรีย์  วงค