รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายจุติภัทร  เรืองตระกูล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพิมพิกา  ลือสกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงรมิตา  สุขพาสน์เจริญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวรกมล  ใส่ใจดี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายภูมิรพี  งั่นบุญศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขสมนึก โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายวิชญะ  ทวีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐวรา  ปวงสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชนกานต์  ดำเนินยุทธ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายณัฐภัทร  ดำเนินยุทธ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปุณยนุช  นิ่่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ศิลปเสวตร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายพงศธร  เปียปาน โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงวิภารัตน์  วงษ์สีดา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกุลนันท์  เฉลิมวิทยากุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธนพร  เปี่ยมศิริ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐภูมิ  วงศ์วานิช โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายชนม์ชนก  พลครุธ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงภคมนต์  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณิชาภัทร  บริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายศิรวิทย์  หลักกำจร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปัณทชา  อินทรแหยม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเมธิสา  สายทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพลอยปภัส  ศรีพักตร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฐชิสา  ทรัพย์มีสกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายเดชาทัต  ยอดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชนม์นิภา  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณษภร  กรดสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายปวริศร  ราชบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธนพัฒน์  แช่มเทศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายชโนทัย  จันทร์ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอิสสริยา  ศรีบุรุษ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงอริสา  คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐกานต์  สังปริเมน โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนุสนา  ศิริทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายวิธัช  นาควิเชียร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายคณิศร  จันทร์รุ่ง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจิตราภา  เอี่ยมเขียว โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธนกฤต  รักชุมคง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายปุลวัชร  ทับเคลียว โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายสรวิชญ์  ด้วงปราง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายตรีรนันท์  เจียมรจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายวรปรัชญ์  เมืองแดง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายกฤตเมธ  นิยมธรรม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายเจตดิลก  โชติกวนิช โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายสุริยศักดิ์  เกิดเนตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายกีรติ  เหล่านาค โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายนิติธร  ยิ้มศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงภวิกา  ลลิตวจีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชนิกานต์  ทศพร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงจุฑากร  เข็มตรง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายกันติทัต  พรมโยธา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายณัฐพล  วงศ์สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงเวธกา  เอียดนุช โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงภคพร  สนั่นแสง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงธัญญมัย  แดงบุญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงภัทรธิดา  เพ็ชรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พันธ์เมฆากุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณัฐกมล  กาญจนวิเชียร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัฐสินี  นาคแท้ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงศศิชา  โชติคุต โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงธนัสถา  ซังทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงอติกานต์  ปุระณะ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงโชติกา  จันทร์ตรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายยศวิน  จงศรีวัฒนพร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงรักษิตา  จิตรอำพร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงไปรยา  มาตฒิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงวิภาวี  ปราสาทิกะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงชวิศา  เพชรประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพณิชา  กลีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพณิชา  แก้วรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปาเจรา  เปรียบปราง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงชัชฎาพร  ผลรักษา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปัณฑิตา  โกฎเพชร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงธัญญารดา  พลคณา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงแพรวา  พรหมพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงจิณณพัต  เกื้อบุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขำขาว โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายศิรวิทย์  วิทยายงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพิชญา  กมลจิตสุนทร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกนกรดา  มาศวิเชียร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายปวร  แสงรักษาวงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายชนาธิป  กลับสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงวริศรา  วรรณนิยม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวิชญาพร  หมื่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงโชษิตา  จันทร์ตรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพิชญาภา  น่วมอนงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณฐพร  เหลืองเจษฎากุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปิยะพร  เมืองประสงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายวชิรวิทย์  หนูจุ้ย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายพิชญุตม์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายนิติวุฒิ  มงคล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพวงผกา  จันทรมาศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  องค์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายภูมิชัย  ศรีชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บรรณคีรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปภาพินน์  งั่นบุญศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษวิริยะการณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงวรรณ์อัปสร  แก้วมะหิงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพิชญ์สินี  วิเศษสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงวรนิษฐา  พงษ์ลิมานนท์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกานต์ณัชญ์  ฉิมธนู โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายจิรพัฒน์  คล้ายอักษร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายธนทรรศน์  รองมาลี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกฤตยชญ  หวายนำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปทิตตา  พวงมาลัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกฤตภาส  ศักดิ์กะทาวุธ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เนื่องชุมพร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เผือกเนียร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายชนพัฒน์  จิตรณรงค์เมธี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัฐนิชา  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงอนรรฆวี  นิลยกานนท์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายพัชรพล  พวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายสฐิพัจ  ไกรนาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  แพรสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงญาณิศา  ผลอรัญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายสิทธา  พินคง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายนิพิฐพนธ์  แก้วเพชร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงมนัสนันท์  กิตติปุญญพัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเบญญสวรส  ถาวรมงคล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปวริศ  ถึงวิสัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายรักษ์ภูมิ  เพชรสังกฤต โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายคณิศร  ศรีชะฎา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายภัทรพงษ์  ฮวบรังสันต์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายคริสเตียน  เลคเฟ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายญาณกร  ถั่วสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายณภัทร  กังวานสุระ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอภิชญา  คลังศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายพรพิพัฒน์  พรมโยธา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายณภัทร  เพชรกำเนิด โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกมลฉัตร  กาญจนวิเชียร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงจิราลักษณ์  อาสาจารย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงจิรฐิพร  มาวัง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธีร์ธวัช  ภู่พร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายอิทธิณัฐ  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสิรภัทร  เพิ่มศิริกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายอติวิชญ์  กาฬรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายอภิชิต  ปลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกนกวรรณ  คลองเงิน โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายพชรดนัย  ตันติวิท โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงเกศราภรณ์  กาญจนดิฐ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงจันทร์เนตร  สุขนาพจน์ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  บ้านถิ่น โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายฐิติพงศ์  พลนาการ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายรุ่งโรจน์  ศรีวิเชียร โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นายกมลศักดิ์  ยงอาหาร โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงพัชรพร  บู่ทอง โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มีกุศล โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายชินวัตร  บรรจง โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีหะจันทร์ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงวริสรา  อุส่าห์ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงคุณัญญา  จันทร์สุข โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายวราดร  ถึงเสียบญวน โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นายปวรรัตน์  เจนสมุทร์ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงนัฑฐธิดา  ชุมดี โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงกฤติกา  สิงห์น้อย โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายพงษ์ภิราม  มะคำหอม โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงมัลลิกา  ภักดี โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงมินตรา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฐชา  สุบรรณรัตน์ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายมลมานัส  ไกรนฤมล โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสุธิมา  ตะโกท่า โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัฐริชา  ยังจีน โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนิชาภัทร  เนตรสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายปิติพัฒน์  ธีรชาติอนันต์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีพีรกานต์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายกิตติสัณห์  มิตรภาพ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายธนพจน์  จางบัว โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงไปรยา  เพชรเวียง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรประพันธ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายปรินทร  หญีตภู่ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงณิชนันท์  มหาเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงขวัญชนก  จุลเพชร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงภัทรนันท์  สกุลตธนิชย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงภัทรพร  ม่วงแคล้ว โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสายธาร  นาคศรี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายปัณณฑัต  โสภาผล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายกันตภณ  เติมสินสุข โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายภูมิศักดิ์  เสือมาก โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงณัฐกฤตา  น้าเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงสุธาสินี  ชิสดุสดี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงพิชญาภัค  ศรีจำนอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายเอื้ออังกูร  เหล่าชัย โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงเมธาวี  ราชวงค์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายปวีณ์กร  บุญกล้า โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บัวดำ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงชวิศา  โปทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงณฐมน  เลขบรรจบ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงอรจิรา  วัฒนานิล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายสุวพัชร  พูดดี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงนันทิชา  น้อยฤทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงอังคณา  แซ่ท่อง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงณิชากร  พึ่งไทย โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงจิตนิทัศน์  เหมทานนท์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายชีวธันย์  ฤทธิ์ล้ำเลิศ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายณพลพัทธ์  พระกระยาพันธ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายพีรากร  สุพรรดิษฐ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายเศรษฐ์  ใจซื่อดี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงอัญชิสา  หัสดิน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงภัสวัลย์  ชมภู่ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงณัฐกานต์  สวัสดี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณพัชนันต์  วนิชย์เจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงกมลพรรณ  ศิริเวช โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงพรนัชชา  ลิ้มกุล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงสิริกัญญา  พรมใจ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงชนิกานต์  อารีย์วงษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงวีริษา  ฤทธิ์ล้ำเลิศ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ไชยสุวรรณ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงวรรณวลัย  ภู่พร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสิริโสภา  พวงทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงวรรณษา  หัสไทรทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายชวพล  รุ่งเรือง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายทีปกร  ดวงสุวรรณ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงวารีรัตน์  ขาวนาขา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายบารมี  ศิโรเศรษฐ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายวรรธนะ  ไทยปฐมพงษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายภูมิพัส  ยั่งยืน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงธณัฎฐกมนต์  รัตนประเสริฐ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เทศทำ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายธนวัฒน์  สมบัติไพบูลย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
223 นายณรงค์เดช  ภักดี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงอัญมณี  เกิดรอด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายพิิทวัส  ตั้งจิตวิริยะสกุล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายอภิรักษ์  ปราณจันทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายศักย์ศรณ์  ดวงสถิตย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงอรจิรา  พัฒชนะ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายภาณุพงศ์  ปุจจุบัน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายพงศกร  ยังศรีนาค โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงอาทิตญาภรณ์  สินเกต โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงกชกร  สรไกรจันทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงรัตนา  บุ้งทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายณัฐวิน  อินนิมิตร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงสร้อยสิรินทร์  พลอยศรี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายสุวิจักขณื  ยันงาม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงปุณยนุช  อินสุวรรณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงคณิษา  ชุมวรฐายี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงปวีณ์นุช  มัชวงค์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงจริยา  ศรีสอาด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงสกุลพัฒน์  สมกระบวน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงนันทิชา  สินธุลักษณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงพัฒนวดี  บุญทวี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงสุภาวดี  ไชยณรงค์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงหทัยภัทร  แคล่วคล่อง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงอรุณี  ชูชัยนิรันดร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงจาด้า  โบเนตโต้ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงณัฐวดี  ประนอม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายนวพล  สนานพร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงภัทรจาริน  สายแก้ว โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายวรวิชญ์  จัตวานิช โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายธารทิพย์  ภู่ขาว โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายจิตรลดา  จันทร์แจ้ง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงชนัญชิดา  เยาวสำลี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงอังคณา  รักษ์เกลี้ยง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงพัสกร  อุ่นเรือน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงวรรพร  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงญาดา  ไทยฉิม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงสุพิชชา  ทองประสม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายภูวดล  หมื่นวงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงปูริดา  เรืองศรี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงกมลชนก  สอนจิตต์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงภิมลวรรณ  ศรีเหรา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญศรีทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายกีรติ  จันทร์เกิด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายกวินภพ  เพ็งรัตนา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายเจษฎา  จุ้ยจรรยา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงอภิษฎา  สีหะวงษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงญาณสิรี  เกิดมี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงสุทธิดา  สิทธิมณีกุล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงนันทิพร  กิจสุวรรณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงภัทธีมา  กิ้มซิ้ว โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงศศิญา  จันทดี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงวรรณิศา  รักษ์บรรจง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงจีรนันท์  พวงจันทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายชนาธิป  ภิรมย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายรัตนหิรัญ  ตู้ปิยกุล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงกุลธิดา  จันทนาม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  สุกใส โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงศรินดา  ฟาน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายกิตติทัต  เกษมสันติกุล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงจิดาภา  เพชรกำเนิด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายอติกันต์  สินธวานนท์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงชรินรัตน์  จุลมูล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายภูวดล  เบญจกุลรัตน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงมัทนา  เบญจกุลรัตน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงมัทนา  แสวงสิทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงผกามาศ  ภูมิจันดา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงวรรณภา  ภูมิจันดา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงณัฐกฤตร  ประเสริฐวิทย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงอณิศรา  โสกประเทศ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายสุทธิภัทร์  ภูคะโร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นางสาวกิ่งชนก  ทองคำ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงณัฐธิดา  พุ่มกะเนา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายพศิน  คุณพิสุทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงวราภรณ์  เอี่ยมสว่าง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงนาถนภัส  เอี่ยมสว่าง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงนาถนภัส  ตั้นตี๋ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายรัชชานนท์  ใจตรง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 นางสาวพัชราภา  เพ็ชรแบน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงมณฑิรา  ผาใต้ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสันต์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงสรัญญา  บวบหอม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงบุศราวดี  ทองแท้ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงนรุตมา  วันหะมัด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงรชติพร  ร้อยดี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุวรรณเล็ก โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงจุฑารัตน์  วรวิศัลย์กุล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายศุภณัฐ  โกฎวิเชียร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉิมสอาด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงฉัตรกมล  ไกรวิลาศ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายสราวุฒิ  ใจทัน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงชุติมา  เพชรสวี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงณัฐพร  พรหมอินทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงนันณภัส  เพชรรักษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงสิริมา  เอี่ยมมี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายณัฐกุล  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงศรีมัสยา  คันธมาลย์ชาติ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายวัชรพล  สีคำ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงศราวดี  เดชน้อย โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงธารารัตน์  มิ่งโมฬี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงชลิษา  เพชรพิทักษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายกอบกฤช  เรืองสุริยกิจ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงอัญชิสา  ริ้วงาม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายภูมพลัง  บำรุงสุข โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงอภิสมัย  หวังทรัพย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงภัททิยา  จันทร์แจ้ง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงณัฎฐิกา  ผลพฤกษา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงภัทรวดี  หัสดินทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงพรชิติา  น้อยประเทศ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงสุพัตรา  วรรณโสภา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวสุกัญญา  ชนก โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายนุติ  สายนาค โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 นายธนภัทร  บุญนาค โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงโชเฟีย  ยุมาดีน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายปฎิภาณ  ชัยชนะ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นางสาวเบญจพร  สิริวาริน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายวรรธนัย  นาคคลี่ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายยศพนธ์  ประเสริฐศรี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายอภิรักษ์  สุนทรรัตนานนท์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงจิณต์จุฑา  กรองเห็น โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงนลิน  สืบรอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงฐิติชญา  โอฬาร์กิจ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายวีรพงศ์  แก้วเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงชนิดาภา  สมเทพ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปพิชญา  ดีจริง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอัยยาวีร์  วิภาคกิจเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอาจรีย์  สังเศษ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงศกุลภัท  เมฆฉาย โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงปีย์รดา  แก้วกระจาย โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณัฐมน  อินทโก โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงปิยากร  สมพร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงอภิชญา  สายศรีนิล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณฐวร  หนูฤทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายณัฐธนน  มณฑิราช โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธนธรณ์  ดิรัญเพชร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงภัณฑิรา  เพชรประพันธ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงณัฐณิฌา  ปิ่นเวหา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงดารินนา  ตัน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงภานิชนาฎ  เรืองนุ้ย โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงวรัมพร  พิณวานิช โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายธนกร  นิลสังข์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายนรภัทร  ช่วยแดง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกัลญารัตน์  กองฝ่าย โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายกรณ์ดนัย  วารีสุวรรณ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายก้องภพ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายพีรณัฐ  เม้งหิ้นติ๋ว โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จุลสิทธิ์โยธา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงบัลฐิตา  ทิพยชิต โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงวาสินี  แย้มมีศรี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปิยะวรรณ  สุขประวิทย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายชินาธิป  นาคทวีวงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายรพี  ศรีนวล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายณฐดนย์  เพชรวงค์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายพชรพล  สว่างมณี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายกัณฑ์กฤช  โกยทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายกฤษฎา  เจียรจิระธิกุล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายพัชรพงษ์  อุไพรศิลป์สถาพร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายปัญญ์  พันธ์ถาวรวงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายญาณภัทร  ชูมณี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงชารีภัค  บรรจงแจ่ม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงจิรชิตา  คงสมุทร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงเตชินี  วานมณี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายนฤนาถ  หนูปลัด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงกัลญญ์กุลณัช  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงปวีณา  ล้านเกษบุษย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุวรรณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงปรีดาพร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงจุฬาทิพย์  เจี่ยกุญธร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงรวิกานต์  น้อยพิชัย โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงมัลลิกา  มากทุ่งคา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิง้กัณณิกา  ศรีมงคลงาม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รักการดี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  หีตเสมียน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงนุชวรา  ศรียาภัย โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ธนูศิลป์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายชยุต  โชคกิจการ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายชินภัค  เสนาเกลี้ยง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายธีรภัทร  ศรีสนธ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพิมพ์พลอย  ดิษฐบำรุง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายยศภัทร  ชลชลา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงสรัลชนา  สีทองแก้ว โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงชญามณี  ทองคำ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงอัจจิมา  ทองสวี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  บรรพต โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายภาคิน  ดำรงฤทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จามจุรี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกมลชนก  ํธนบัตร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงธัญกร  งั่นบุญศรี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงสุภาวดี  ระวังอาจ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงใบเงิน  วะรังอาจ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงสุตาภัทร  เจริญโอสถ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงณัฐกมล  พางดำรงพาณิชย์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายฉัททันต์  วงษ์ไทย โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงแอนนี่  แก้วไชยเดช โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ใยอุบล โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงจีรวรรณ  อินธิเดช โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายธีระเดช  แก้วกรรณ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายภัทรวินทร์  รุ่งพนารัตน์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายวัฏจักร  เปี่ยมปุก โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุมงคล โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงณิชานันท์  นุ่มปาน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงปานชนก  คำชมภู โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายธนภููมิ  ศรีสุข โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงวนัสวรรณ  ชายภักดิ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายรพีภัทร  ทองเหลือ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายภาณุวัฒน์  เชาว์ชะตา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงกชกร  เจริญจิต โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายสุวรรณ  จันทวีชัย โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงอริศรา  จันตรา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายสุทธิพัฒน์  อ่อนอิน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายสิรวิชญ์  โฉมทนงค์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพัฑฒิดา  ทรงศรีเจริญ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงธณัชชาพร  พะคะ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงทิพญาดา  เทพฉิม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวรรณกานต์  ดวงมะลิ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงพยัคฆ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอาทิติญา  สื่อมโนธรรม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ศรีพูล โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงเหมวรรณ  สุวรรณเกิด โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายตระกูลชัย  แซ่ติ้ง โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายศรัณย์  เจริญวุฒิพร โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงศศิกานต์  พรหมเทพ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  เจริญวุฒิพร โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองเหลือ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงศศิธร  ไพลดำ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงเขมจิรา  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สามัญเมือง โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายทีปะกร  พวงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เที่ยงตรงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายปุณยวีร์  เที่ยงตรงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายนนทพัทธ์  สามัญเมือง โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงบุญชิตา  สงแช้ม โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม