รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธนันญา  พรมโพธิ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจารุมล  หะขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายปิยพล  ฉ่ำท่วม โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายอดิเทพ  คุ้มคง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายอานนท์  เทียจำปา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายพรไพลิน  เคนศรี โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงธัญวรรณ  ตันสิงห์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพรรณลักษณ์  เลียบกระโทก โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงศิริกัญญา  โพธิ์นอก โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พบขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายรัฐภูมิ  วงษ์อามาตร์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอภิรดี  เกิดช่อ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายสิทธิพล  ทิดาพอน โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพรรณอร  พาขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงน้ำเพชร  จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายรัชชาพงษ์  รวีรัตนถาวรกูล โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสุพิชชา  คำขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายทักษ์ดนัย  ญาณรักษ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปาละกา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายพิชิตชัย  ดอบขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายศาสตรพล  อสุรินทร์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงเมษา  ธานี โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงศรัณรัชต์  แจ่มเพ็ง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงธิติมา  เทียบรัง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงธัญญาลักษ์  ชวดทอง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงลภัสรดา  ภามี โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายศิวัช  จิโนวรรณ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงสิรินทรา  อาบสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงประภัสสร  ผิวผ่อง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงณัฐกานต์  คำโนนกอก โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงเมริสา  ยิ้มจัตุรัส โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงเนตรชนก  สุดดี โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงพีรารินทร์  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงสุพรรษา  มะเค็ง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายณัฐปรีดี  ศรีเจริญ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงณิชภรณ์  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงน้ำหวาน  สาบัว โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงโญสิตา  แดงพิมาย โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายศุภชัย  แก้วมีสี โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกุลนัดดา  เม่นคง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงภูรรินทร์  ศรีรัตนาธาน โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกนกวรรณ  กอสูงเนิน โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายณัฐนันท์  จิตจำนงค์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายธีรพัฒน์  สิงสา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงณัฐชา  กะหน่าย โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม