รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนันทัชพร  สมท่า โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฐานวิเศษ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงภคพร  ชัยมีเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  สร้อยจรุง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงวรกมล  เสี้ยมแหลม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงภาวิษา  เกื้อหนุน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายภูริวัต  แควภูเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายเดชาพล  ภิลัยวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปรายฟ้า  แต่งเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกีรติ  ลาภเงิน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงศศิวิมล  สวัสดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชุติกาญจ์  วงษ์จำปา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสาริศา  บุษบงก์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงลักษมีกานต์  นำเจริญ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธนพร  ตรงประสิทธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสุชญา  ทิพย์มณี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฐานิต  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกานต์พิชชา  รวิพรรณไพบูลย์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายเวธน์วริทธ์  สร้อยเพชร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทีน้อย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงบุญยานุช  นิมพิลา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงอนันตธิดา  นาคดิลก โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  กำลังยง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายพัสวุฒิ  ผ่อนจรุง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายธนภัทร  เกิดศิลป์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจิดาธิพัฒน์  กาญจนสีมา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอภิชญา  มะโนคำ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายกิติกวิน  ชนะสงคราม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  ดอนกระโทก โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายวรเทพ  รัศมีเดือน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายปฏิพล  เบ้าหิน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงไอลดา  แนวโนนทัน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงบัณฑิตา  โตชัยภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนภัสสร  อาจผักปัง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกัลยาณี  พงษ์สะพัง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอุมากรณ์  แผนวิชิต โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพริริสา  อาโพธิ์ไทร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายกานตธีร์  มีหาญเสมอ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอินทราณี  ทวีกุล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายธนวิชญ์  จันทร์แดง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงภัทรศยา  เกิดสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายวัชรากรณ์  ขัวญถาวร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธ์รักษา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายภาณุชัย  มีวุฒิ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงแพรวนภา  เฉยเฉลียง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงศศิการต์  ทิถา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายภูตะวัน  ทัดไท โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงเกวรินทร์  ขาวเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายกฤษฎา  สามิภักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายปิติภทร  ศรีสุข โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายภูมิภัทร์  บุตรศรี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายนฤเศรษฐ์  อภิลักขิตพงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายภูบดินทร์  คันธี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกนกวรรณ  กองคำ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองทาย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงลำธารดาว  งามผ่อง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงธนพร  ปะวะภูทะ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปรียากร  ขันเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงอภิปรียา  สมชัย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนิติพร  มูลประสิทธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชาวกล้า โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายพชรดนัย  แขมภูเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายอัครพนธ์  บริบูรณ์วงษา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายพริษฐ์  พิชญอนัญญา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงพรทิพย์  แนวโอโล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายมังกร  แสนสมบัติ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพัทธนันท์  รักชาติ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงดาวอัจฉรา  ลานดลธรรม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสิรีธร  ทองแย้ม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงเกศกนก  แก้ววันทา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายเศรษสิริ  สุทธิ์โพธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงปนัดดา  เสี้ยมแหลม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายธนชิต  วรวงษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงนภาลักษณ์  ขัวญรักษา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงปิยธิดา  พวกแก้ว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงบุญยวี  แสงเดือน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงประภาสิริ  พรหมราช โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายบริพัฒน์  เวียงสมุทร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงปิยะวรรณ  คัชเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงขัวญชนก  ถึงลาภ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงวนิศรา  วรรณศรี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงธิติยากร  สอนโกษา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอิสริยา  สมวงษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายถิรวัฒน์  อุจินา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงศรัณยา  แคนภูเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายพีรพัฒน์  โคตรเงิน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกนกภัทร  รัตนมณี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายชิติพัทธ์  เฟื่องแดน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงจรรยมณฑ์  กรองนำ้ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชนัญธิดา  เทือนประโคน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงศิรินภา  ศรีสอาด โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายณัฐนันท์  ขัวญกล้า โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกิติยาณี  นุชภิเรนทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายกฤษฎาธิการ  นุชภิเรนทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงศตพร  เหมือนพิมพ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงธัญชนก  ภาน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงจริยาพร  คำเสนา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  วรรณแจ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เจริญรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงปวันรัตน์  เทียมเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายจุลจักร  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงภัคควิภา  อุปพงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เนาวราช โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงธาลิสา  ฮาดวิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงชญาดา  โนนศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพิยดา  ปิดตาทะสา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  บุญชะโด โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงจีระนันท์  สีหลง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงวรกมล  เพ็ชรน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงสุนียา  โคกม่วง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงมุทิตา  โพธิผล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงอรษา  ธรรมปัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอรวรรณยา  เรืองศรี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายพชรวิทย์  พรหมวิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพาทินธิดา  ศรีสุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เปรมชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายปัณณธร  ชาวเชียงตุง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงธัญญาเรศ  วันแสง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงฑิฆัมพร  กาหยี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายเกียรติยศ  ขิ้งชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงศินิทรา  กุลจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงปริยฉัตร  สิทธิการ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพรนภา  ทองดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงวราภรณ์  ประเสริฐชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงกานต์ธีรา  จันทรา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงปริยากร  เดชเพื่อง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปิยวรรณ  มีเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายตะวัน  วงษ์จันทร์หล้า โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายธีรพัทธ์  สุขษาเกษ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายศุภชัย  นากร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายธนกฤต  กองทอง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงวรกมล  สถิระชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขนรกุล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายอภิรักษ์  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปิ่นมณี  สมคิด โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงเอมอร  โฆธิพันธุ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายธนภูมิ  หาญสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงสาธิดา  บุญแจด โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงสาธิตา  บุญแจด โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญเมฆ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงจิตรประภัสสร  ปะมา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงชมพูนุช  อาจหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายสิริกร  น้อมกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์มะโฮง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายรัฐพล  จันทร์มะโฮง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสวรินทร์  ทัพสุริย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพรรณพร  เหมี่ยงสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายทิวาเทพ  วิเศษชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายรัฐศาสตร์  ผู้นวลงาม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงฐิติวุฒิ  คำยัง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงเขมนิจ  สารคำ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายธนวรรธน์  โทราช โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงณภัทร  วงศ์บุตร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายเมฆสุวรรณ  คำมูลมี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายหิรัญ  บัวดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายวชิรเมธี  สายบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงชนนิกานต์  อรอรรถ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอรุณรัศม์  ศรีสุโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงชลิดา  เจริญผล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงศศิธร  เพ็ชรนอก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายรัฐภูมิ  ทาท่าหว้า โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนจำนงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปิยพัชร  พงษ์สุพัน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายวริศ  งามสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงฟ้าใส  พรเติม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงสิรินารถ  บานเย็นงาม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนวัฒน์  จันทรกุลกิจ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายฉัตรดนัย  เขียวสุย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงบัณฑิตา  ตระกูลฤกษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายวัชร  ปราชนาม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายอิสระ  สีสังข์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงภัทรมล  บุดดา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดีจานเหนือ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปิ่นลดา  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงชลธิชา  ดีไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงประกายแก้ว  สุดวิสัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณีรนุช  เกิดม่วงหมู่ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายพิรัชน์  อุปพงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงธมลวรรณ  น้อยลา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปวีณา  ผมเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงเมธาวี  ควบพิมาย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกุลชา  นิรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนิตยา  ยินดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงไปรยา  ทำมาตา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงแพรวา  พินิจลึก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธนโชติ  จันทร์บัว โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โชคบัณฑิตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงศศิธร  ขุนหอม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกัลยาพร  เฮ้าลาแสงคำ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายสายฟ้า  เกมชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงวรรณิสา  ธงภักดิื โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายจิตรกร  รัตนวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงเขมิกา  สร้อยแสงจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพรทิพย์  ประเสริฐชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพัชรินทร์  ภัทรพันธุ์กุล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงวรกาญจน์  พงษ์สระพัง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอภิชนันท์  เกื่องกระโทก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกุลนัฐ  แหลมจันสง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงจิรภิญญา  มั่งมา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงชลดาพร  ฤทธิ์ศร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภักดีกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  สีตาแสน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงดวงพร  พิมสมบูรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงเมศิณี  รักถิ่น โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงขวัญจิรา  หงส์ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงจรินทร  กรรณลา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนิชาภัทร  ชัยอาสา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงศรุตา  หมอกชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญทัน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายรชต  ไพศาลธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงโชติรส  ตังตระกูล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงภูสุดา  ทองศิษ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิชชาพร  หาญอาสา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายศุภกิจ  ถานะพิม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายศิวพล  วิงชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายอนุวัฒน์  พรมวิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายชาตรี  สีอ่อนเกลี้ยง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายบดินทร์  ภิรมย์ไตรภักดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงลีลาวดี  แก้วรัตนชัยกุล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธนวัฒน์  พรมโสภา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงนุษบา  แซ่จิว โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงจตุรพร  กรณวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงภควดี  จันนวน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายปาฏิหาริย์  ธรรมประโชติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายพชรสิทธิ์  พรหมวิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปรีญาดา  บาลี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอรชพร  เฉลิมเล่า โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงฉัตรสุภางค์  น้อยลา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  มงคลศิลา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุจิตรา  อิทธิดิลกวัฒนา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  นุบาล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายรัชพล  เข่งพิมพ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงรุ่งนภา  สอนพรหม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายอัครเดช  ดาวช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกัญจนาพร  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงจิรัชญา  ชุมสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงนนทิการ  ปราบพาลา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสายฝน  ชารีวัลย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงศุรางคณา  วงค์สูงเนิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพนิตา  ลองชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสุภัสสรา  มาตา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอรจิรา  เฉลิมเล่า โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพัชรพล  พรมโสภา โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายกนกพล  นีระพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ตลับเพชร โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายประศิลป์  จอดนอก โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายวิทวัส  มาซา โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายธนบูรณ์  สุยะมาด โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายเทพพิทักษ์  ชำนาญการ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายธีระเดช  ปราบอรินทร์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายเตชิษฐ์ชัย  ธนอินธัชชัย โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงศุภรรคศร  แนวโสภา โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงศิริวิมล  คงคำสิงห์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพนศรี โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายยศวริศ  ชาติราษี โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ฤทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวรัทยา  บุญเฮ้า โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอังคนา  วงษ์ภักดี โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พงษ์สระพัง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนันธิฎา  โชคบัญฑิตย์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพิมลวรรณ  เจี้ยมกลิ่น โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายฐิตินันท์  ชะนี โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายพงศธร  กองศรี โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกมลชนก  มงคลกุล โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  สุทธิสาย โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายพีรพล  สาระบุญ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณปภา  เลยยุทธ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงชสธิชา  นากร โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายไตรภูมิ  เค้าโนนกอก โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายรุ่งเรือง  กรรมิน โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงโยษิตา  เลิศคอนสาร โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุขวิลัย โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงสิริวรรณ  โคตรพงษ์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แย้มอดุลย์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงพิมพกานต์  เจริญขวัญ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายภูมิบดินทร์  เจนไร่ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายวรยุทธ  เจนวิถี โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงกมลเนตร  พุทธสะท้าน โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ยอดดี โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปณิดา  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงจารุวรรณ  ปราบพาล โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงวรรณวิสา  เลิศขามป้อม โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงวลัยพรรณ  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงสิริปัฐมา  ดลราษี โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงปัทมา  ชัยชารี โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงมาลินี  กุดจันทึก โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงจิราภา  เชื้อไพบูลย์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนิราพรรณ  กุลี โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงนิราภรณ์  กุลี โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงบัญจรัตน์  จำรัสแนว โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงมนัสญา  ปานหล่า โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงนัทธมนต์  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชมพูนุช  เลียงศร โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงนัทธนัน  ประยูรชาญ โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายชาญวิทย์  เชื้อสามารถ โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธนากร  โชติสุภาพ โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกัลยานี  แพงแซง โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสุดารัตน์  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงอารียา  ศิวิลัย โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงอมรรัตน์  ฮวกตา โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสุชานันท์  ตลับเงิน โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายนวพล  บุญสุวรรณ โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายภูริพัฒน์  ก่อบุญ โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณัฐนิชา  เศษสุวรรณ โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โสตสุภาพ โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายวรากร  สมสี โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายอดิเทพ  จอดพรม โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชาญจิตร โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายธนภัทร  มีสิม โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงปนัดดา  ชาติราษี โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงปิยนุช  กะสันเทียะ โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงฐานิญา  จิตรเจริญ โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายศรายุทธ  จันทร์พิมาย โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงนลินทิพย์  ต่อศักดิ์ โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงชนม์ชนก  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายไพศาล  วันชัย โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายวิชญพล  ยอดสละ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงกันยารัตน์  ต่อสกุล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายปัณณพัฒน์  วันชัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายภูผา  พดุงจิตร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายชนาเมธ  ยอดสละ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายนิภัทธิ์  อาษาเสนา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายพงษ์ศิริ  ชำนาญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองอินทร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงรัตนาพร  ร่วมใจ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายจักรวุฒิ  เฉยชัยภูมิ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงสุชาดา  ฐานวิสัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทักษิณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงนภสร  อำพะรัตน์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายสุณัชพล  โชคสวัสดิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงชมพูนุช  ราชโส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงสุรีรัตน์  วันสูง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายรัชภูมิ  แก้วคูณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายสรยุทธ  กงชัยภูมิ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงนภกานต์  นาใจกล้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกัญญารัตน์  หิรัญหลาย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายรัฐภูมิ  น้อยปัญญา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สิรินันทเกตุ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงปิยาภรณ์  สมจิต โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงศศิกานต์  เฉลิมลาภ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงนงนภัส  สิงแสง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงรพินท์นิภา  ตาปราบ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงมนชนก  ชาลี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ร่มลำดวน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณัฏฐิญาภรณ์  ไคขุนทด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงมณฑกานต์  ฤทธิ์ชัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณิชกานต์  โชคสวัสดิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายทวีศักดิ์  ภักดี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงจิราภร  พัดโพธิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงเขมิกา  อัลคา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายทฤษฎี  แถวไธสง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายพีรพัฒน์  พงษ์อินทร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงอุมาภรณ์  ทองสุทธิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกนกพร  ฐานคร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงศรุดา  คณะเพชร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงปียดา  จำปาแก้ว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงศิริกัลยา  ชมนาวัง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงวัลวรี  คำศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงทักษมัณ  เลิศดำรงกุล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชำนาญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงศิริกัญญา  มังคะรุดร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงวนัญญา  พงษสระพัง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายชนะภูมิ  โคกม่วง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายรัฐภูมิ  ดิเรกศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายปฏิมากร  วงธานี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณัฐธิดา  เคล้ากระโทก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายปกป้อง  มาตรกำจร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงภัทรสุดา  ยืนชีวิต โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงสุพัตรา  บุญสง่า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงณฐพร  จันโทศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายวรติณห์  บุตรศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายอิทธิ  ธาตุรักษ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงสุธางค์รัตน์  วันสูง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงธัญชนก  งามดี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสนไชย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายกิตติภูมิ  แสนก่ำ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงศิริวรรณ  สีสัน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายวุฒิศักดิ์  บัวแดง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายรัฐภูมิ  รวงทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงจารุวรรณ  คือไผ่ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายเคแอนโครวี่  ศรทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายธนโชติ  เผยศิริ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงบุษรินทร์  โคภาพันธ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายนิธิวัฒน์  ชินเฮือง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายนิวัฒน์  ฤาชา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายโกสินทร์  เสโส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายอัครพล  ชำนาญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงนภารัตน์  สีภูเขียว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงสุจิตรา  ภูแลนกล้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงศุภสิริ  เกื้อกูล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายสหภาพ  ปะวะโค โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายประกายธรรม  ธรรมมา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงฐิตาภา  ภู่ภูเขียว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงวรรณิสา  หาญละคร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายสุพจน์  มีภักดี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธนกฤต  ทัดเที่ยง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสรัญญา  นาคทน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายรัฐภูมิ  ชยานนท์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายธนารณ์  โคกม่วง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงวิมลสิริ  ประภากรแก้วรัตน์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงเนตรนภา  นวลเกษา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์  อาจกล้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายธนปริชญ์  หัวหมู่กลาง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงอรปรียา  นารีรักษ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพลอยภิญโญ  ภิญโญศักดิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงเปรมยุดา  บัวคำ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีวิเศษ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ทองสุก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนตุ้ย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงลักษณาพร  ทองลิ่มสุด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงกนกอร  ชำนาญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงคัญจน์กร  ประจันตะเสน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงดารินทรา  สงวนสันเทียะ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงชลดา  ชำนาญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงปนัดดา  ภูแลนกล้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายภันตพัฒน์  ฤทธิ์ศักดิ์ชลเดช โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  ปราบวิชิต โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพัดสรา  กองจันทร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงเนตรชนก  ศรีมงคล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายสุวรรณภูมิรี  เดือนศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงปริสรา  โคตรภูเขียว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงลักขณา  อาวรีย์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายภูริภัทร  ต่อเชื้อ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายภัทรชนน  มนตรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงปิยรัตน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายณัฐภูมิ  มโนชัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายนราธิป  ดามพ์สุทรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายทรัพย์ศีล  ชำนาญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายพีรพัฒน์  ดำรงฤทธิกุล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงศตพร  ตาโท้ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปุนยาพร  พงษ์จันทร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายจริยวัฒน์  ต่อศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายกีรติณัฏฐ์  ชัยภัทรเวธน์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายณงค์ลักษณ์  ณ หนองคาย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปนัดดา  ท่าช้าง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายศุภกิตติ์  วาทีสุวิมล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธีระธาดา  อินต๊ะกัน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายณัฐภัทร  แนบชัยภูมิ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปิณฑารีย์  น้อยโนนทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงเยาวนิตย์  กลางวงศ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายเมธัส  จันระภู โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงแพรวา  เกนชัยภูมิ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายขวัญชัย  พุ่มบัว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดีซิ่น โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายศุภัชญา  โพธิ์ใต้ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายคีตะ  คงสตรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายปพันธดนัย  หลอมโพนทัน โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงปริฉัตร  มนต์สูงเนิน โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายกฤษดากร  จันทะเขต โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายนพกร  พวงจำปา โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายพชร  วุฒิธารากุล โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายพุทธพงศ์  ผุดผาด โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงปาณิศา  สอดนอก โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงศิริรัตน์  วิชัยงาม โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงกาญจนา  หมู่ศิริ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงจิรพร  ผิวคำ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 นายธีรเจต  ชูชื่น โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นายธนาธรณ์  ภิญโญโชค โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายรุ่งรดิศ  บัวแดง โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายวรเดช  ขำสูงเนิน โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงสุพัชญา  ยอดคำ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายพิชัยศักดิ์  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงศกาวรัตน์  เฉกแสงทอง โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายกิตติศักดิ์  ผลานิสงค์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายชฎาวุฒิ  อินธิแสน โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายพลกฤษณ์  แสนคำเพิงใจ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายสันติภาพ  เดชสุวรรณ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงเพ็ญประภา  ผลทวี โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายวิเสาร์  แอบอิง โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายธนาธิป  บุตรดี โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายสุรเดช  พันธุ์ด้วง โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายฤทธิเดช  คงเจริญ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงสุจิตรา  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายชัยณรงค์  ทุ่งแดง โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายเทวพงษ์  โนนสามารถ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ประเสริฐแท่น โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงชลธิชา  โชสูงเนิน โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงสุชาดา  โคตรภักดี โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงศิริวรรณ  เรืองชัยพจน์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายแฟรงคี้  แมร์ริท โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงอิงลดา  ภิญโญศรี โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายภัทรภูมิ  นามวิบูลย์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงธัญรดา  คงปัญญา โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงยุวธิดา  ผลานิสงค์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงวราภรณ์  แนวไพบูลย์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงจุฑาธิป  กมลรัตน์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ภิญโญพันธ์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงภานุมาส  ผลานิสงค์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงปาริตา  ภิญโญสุข โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตรหมั่น โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงณัฐสุดา  ภูวงค์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงรัตนาวลี  ภิญโญฤทธิ์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงศศิวิมล  สงวนสุข โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงนฤมล  กระแสร์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงสุวรรณวิษา  ชำนินอก โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงนันทัชพร  ประจำเมือง โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงวรรณภา  เพ็ญศรี โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายชวัลวิทย์  ภิญโญภาพ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายอนาวิล  หงษาชุม โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายจักรพงศ์  บุญป้อง โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายนภัส  การบรรจง โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสุภาพร  ล้านภูเขียว โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายก้องเกียรติ  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายณัฐนนท์  ผลานิสงค์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงรัชฎาพร  ตุ๊ไทร โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงนันทกานต์  ภิญโญพันธ์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงจีรดา  ภิญโญสุข โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงเพียงพอฐ์  วารีศรี โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงวราภรณ์  ฤาชา โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงจิรัญญา  โชคสวัสดิ์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงเพียงขวัญ  อุปมุง โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงกุลนัท  โนนศรีเมือง โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงนริศรา  สุขสำราญ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงปณิตา  ศิริวงศ์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงบุษกร  พันธ์รักษา โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายพิริยะศักดิ์  พัฒนะธีระกุล โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายบุรัสกร  ภิญโญภาพ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายอดิสรณ์  ศาลารักษ์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงสุนารี  ถาดสูงเนิน โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายปิยพล  ภิญโญศักดิ์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงภัทรวดี  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงปริญญา  สุริยันต์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผลเจริญ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงศุภากรณ์  สุวรรณเพชร โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงนันทิดา  โลหะชาติ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงธันยพร  ชะรารัมย์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงสกุลรัตน์  โคตรนวน โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายปฐมกร  จิตรัตน์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงอภิชญา  เขื่องสถุ่ง โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงอัญชเกศ  รัศมีพรม โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงกีรติกา  จากภูเขียว โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์ดี โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงวริศรา  ผดุงจิตร โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงอรปรียา  ธรรมศิริ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงอรอนงค์  สุดใจ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงชลธิชา  ลิ้มเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เศษธรรม โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงวิภาภรณ์  ยินรัมย์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงวีรกาญจน์  ชินบุตร โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
543 เด็กหญิงอาทิติยากร  นันทกุล โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
544 เด็กชายปฐวีกรณ์  มลัยแก้ว โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายอดิสรณ์  สองเมือง โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายจิตติกร  ธัญญาหาร โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายวรพงษ์  หล่มเพชร โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายสุเดช  สารคำ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายวัชรพล  สุขเกษม โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  ผิวเผื่อน โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อาจเทพ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงนันชนันท์  เทียนโฮม โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงพรวิจิตร  ชาติไทย โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงธนวรรณ  แพงไธสงค์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  สุขแจ่ม โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงธนพร  ดวงตะวัน โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายธนพััฒน์  โชคเหมาะ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายอภินันท์  คบมิตร โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงรัตยาพร  สอนจ้อย โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายกรรณชาติ  สรรพอาสา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงณัฐพร  ชินมา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายพรณรงค์  ลันทูน โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  แก่นบัว โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงสุภัสฐิชา  จิตรมา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงสินีนาฏ  ต่อสกุล โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงจิรัชญา  รอบรู้ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพิมล  ไวไธสง โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายศิรวัฒน์  โทแก้ว โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายอภิสิทธิ์  คบมิตร โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงอชิรญา  รัตนวิมล โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงประกายเพชร  สุขวิเศษ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายสิทธิชัย  แสงเหม่ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายเอกสิทธิ์  สุภาสัย โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายจักริน  ค่ายชัยภูมิ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายอิทธิชัย  สืบวงษ์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงญาณิสา  น้ำเพชร โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงดาราวลี  เบ้าโนนทอง โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายอภิสิทธิ์  รักษากุล โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายณัฐชัย  ผลาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายปราชญ์กิดากร  จำนงค์บุญ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงกมลทิพย์  คำฃาม โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงอภิชญา  ไพศาลธรรม โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงดารารัตน์  ไทยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงวรัญญา  งามกระบวน โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แพงไธสงค์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงเม็ดเงิน  สอนสี โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายวัชรพล  อึ้งหนองบัว โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงเบญจทิพย์  โยชัย โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มีอิสระ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงกรรณิการ์  ดังชัยภูมิ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายอาคเนย์  รัศมีพรรณ์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายอตินันท์  สินประมวล โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายตะวัน  เขียนจูม โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายพงศธร  คำทองเขียว โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายวรายุทธ  ปลาละพันธุิ์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายณัฐนันท์  สุภนาม โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายนันทยศ  คำภาเขียว โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายวายุ  เวียงคำ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายอภิรักษ์  ภิญโญโชค โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายนิติภูมิ  อ่อนแพง โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายธีรพัฒน์  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายชัยเดช  ใจดี โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงนัทธกานต์  สนใจจิตร์ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงชริพร  เหง้าน้อย โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงฐิตาภา  สิงห์หา โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงมาลินี  ฉ่ำชูศรี โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายดีชุมพล  พลฤทธิ์ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงณัฐพร  อ่อนแพง โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงมุทิตา  ตางาม โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงพรทิพย์  อ่อนแพง โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงเปรมฤทัย  เตยสูงเนิน โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายพีระพัฒน์  สมชื่อ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายอนุวัฒน์  ภูลี โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายคีตภัทร  ปัตตนงค์ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายคมสันต์  เจริญสันต์ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายณัฐพล  ภูลี โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงทัศนีย์  สีตาแสง โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงอัยยา  ภู่ภักดี โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงสุดารัตน์  หมายดี โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปัญญาสาร โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงวริศรา  อารีวงษ์ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงพรรณพสา  ภิญโญศรี โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงสุภนิดา  ฝาดภูธร โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงพัชรีพร  คอยขุนทด โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายอนนท์  ผาดภูธร โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายธนกฤต  ภิญโญโชค โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายเจษฏาภรณ์  บุญสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงพิมพ์พร  เขิงภูเขียว โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายเอกราช  กรวยทอง โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงนัฐวรรณ  แชชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายธีรภัทร์  ทองคำ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายสุเมธ  ศรีวรษา โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายธาวินทร์  เคี่ยมคม โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายเทพประสิทธ์  บุรัศมี โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายคณุต  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายชาญไพสิฐ  คำดี โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายชลธี  อ่อนทะ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายศิรสิทธิ์  สิงห์ซอม โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายวลันธร  แชชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพิชชานันท์  ขวัญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงสุชานาฏ  ภิญโญโชค โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อ่อนแพง โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงวรัทยา  ล้านภูเขียว โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงกาญจนา  เรียบชารี โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงสุระดา  ล้ำประเสริญ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงสิรินธร  ศรีหาวัตร โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงเนตรลมัย  เทียมเมฆ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงจินตนา  พลโคตร โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงพัชรินทร์  ุ้คุ้มห้างสูง โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงกมลรัตน์  เจริญสันต์ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงญาราภรณ์  ไทยน้อย โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงศศิกานต์  เวียงจันทร์ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงคุณัญญา  ผลทวี โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงกานดารัตน์  ศิลา โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงอรอนงค์  พันธ์รักษา โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายกฤษณะ  คำเสียง โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายกฤษดา  ประจำเมือง โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายนำโชค  ชิสะหะ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายอภิศักดิ์  ธนะสูตร โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายณัฐนนท์  สุณา โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายซัพวิชญ์  แชชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายพัฒนพงศ์  ผามะณี โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายธีร์ธวัช  ชนะชัย โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายวรภาส  เขิงภูเขียว โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายณัฐฐินันท์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงวาสนา  พินแก้ว โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงสุภัควัน  ศรีเทพย์ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงยุพารัตน์  หงษ์สีทอง โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงปัทมา  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงจันทิมา  ภูลี โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงณัฐภัทร  วงพา โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงวิลาวัลย์  โขนภูเขียว โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงพิจิตรา  แพ่งลาย โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงภัทรวีร์  เริงรื่น โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงจรัสศรี  แท่นศิลา โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายพีระพัฒน์  เริงรื่น โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายวิชชากร  เหินชัย โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงภัทรวดี  คิดถูก โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงพิชชา  บริสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงกิตติมา  คชสูงเนิน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายปรวัฒน์  บุญรักษา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทะนงค์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงอรอุมา  ชาวสวน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงพิตราภรณ์  สมัตถะ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายศิรสิทธิ์  ก้อมอ่อน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
686 เด็กชายออเงิน  หล้าสุดตา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
687 เด็กชายฐิติวิวัฒน์  เท้าอิ่ม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
688 เด็กชายเอกนัฐ  อิ่มเนย โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
689 เด็กชายศุภกฤต  จ่างศรี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
690 เด็กชายณิชพงษ์  ประโยชน์มี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
691 เด็กชายเขมนรินทร์  ผลภิญโญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
692 เด็กชายประกาสิทธิ์  ประโยชน์มี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงนิษารัตน์  ขนาดกลาง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงศศิตา  ปะวะโค โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงวรรณิสา  นิลบรรพต โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงพิชยา  ข่าทิพย์พาที โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงภัทราภรณ์  กลอนโพธิ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงปานชมพู  ประโยชน์มี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กชายวิทธวัส  ผ่องสนาม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ทองมาก โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายศุภณัฐ  สุขบุญเสพ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายปุถุชน  แผ่นทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทคัต โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เดชโมรา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายวุฒิชัย  วะสารชัย โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายศิริพงษ์  ผงผานอก โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายนฤบดี  เมธาวงษ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายพรหมวัสส์  พรหมรินทร์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงวิภาพร  พงษ์สระพัง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงชุติมา  ทุมโคตร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงสุพรรณษา  แสนขยัน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงอรปรียา  อุดม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงชลธิชา  ผลภิญโญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงชุติมา  ผลภิญโญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงอริศรา  เอกแสง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงอาทิติญา  คามตะสิลา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงเหมือนฝัน  กางสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงชนิดา  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงธนพร  หาญเงิน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงปริมประภา  จันทร์ราช โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายตรีเทพ  ชำนาญไพร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายพิชัยยุทธ  อุปถัมภ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายนพพร  ประดับวงษ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายธนากร  มุ่งสมัคร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายอภิสิทธิ์  ภักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายธนบดี  ละครศรี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายศิวัฒน์  ศรีคำชร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายธรณ์เทพ  ประจันนวล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายธีระยุทธ  แซ่โฟ้ง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แดงพรม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงจันทกานต์  จรัสสี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงขุณาภรณ์  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงกฤติยาณี  พงษ์สระพัง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงอริสรา  จันทร์ดาสี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงชนิสรา  ภูทองพันธ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงเนตรนภา  สุขันธ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงปิ่นมณี  สุวงษ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายธนกร  ฉิมจารย์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายศุภสิทธิ์  แผ่นผา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายศุภวัฒน์  เต็มส้ม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงวรัญญา  โชคบัณฑิต โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายวราวุฒิ  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านนาบัว 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายธนภูมิ  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านนาบัว 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงเกตน์นิภา  รมมนตรี โรงเรียนบ้านนาบัว 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงนราธิป  ปันสกุล โรงเรียนบ้านนาบัว 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายอิทธพล  แนวประเสริฐ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
747 เด็กหญิงเขมิกา  มงคล โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงจตุพร  ประยูรเพชร โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายปภังกร  รุ่งรังสรรค์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
750 เด็กหญิงอรยา  แก้วหนองแดง โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
751 เด็กหญิงอัญชิษฐา  โชคคุณ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
752 เด็กหญิงนิชญา  เดชฤทธิ์ณรงค์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
753 เด็กหญิงจิตติมา  น้ำนวล โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
754 เด็กหญิงปฐมาวดี  จันทะบุตศรี โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายจิรายุ  ภาคาเนตร โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายดิเรก  เจริญคุณ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายชัยภัทร  จันบุดสะ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายนนท์ชัย  ศรีดะพันธ์ุ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายนพเก้า  เจริญคุณ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงพรพิมล  อิ่มพันธู์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงฐานิดา  คุณประทุม โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงเจนจิรา  ท้อง โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงสุนิษา  แพงกิ่ง โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงชลธิชา  มีโช โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงอธิชา  ไกรสกุล โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงปิยฉัตร  เดชฤทธิ์ณรงค์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงชนัญชิดา  เพชรล้ำ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงเกตน์สิรี  สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงเพชรลดา  ประยูรเพชร โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงกาญจนา  มิ่งศิริ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงณัฐพร  แพงอ่อน โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงพรสินี  แป้นนรินทร์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงกัลยา  ภิลัยวรรณ์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงศศิธร  ปุพะบุญ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงกมลชนก  ภูนา โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงเบญญาภา  จุลนันท์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงอภิญญา  มุ่งพันธ์กลาง โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงศุณิฌา  อินทร์แพง โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงกมลชนก  ราชวงศ์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงปุณยาพร  มะไลไธสง โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงพัชริน  ลีพรมมา โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายธีระพัฒน์  ชัยบุดดี โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงเบ็ญจพร  สีน้ำย้อม โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงอิสริยะ  เกลี้ยงดี โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงพราวรุ้ง  ฦๅชา โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงนริศรา  ท้าวน้อย โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงอารยา  กระจ่างถิ่น โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงภัควลัญซ์  มาเหมี่ยง โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วใส โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงสโรชา  ชาลีเปรี่ยม โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายวราวุฒิ  หาญแท้ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายพีรพัฒน์  ชาลีเปรี่ยม โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชาลีเปรี่ยม โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายตะวัน  เขียงกุดเลาะ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงเขมนิจ  ศรีกุดเลาะ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงทิพวัลย์  เจนกระบี่ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายโชคชัย  เหล่าสิงห์ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายรัฐภูมิ  เดชจำเริญ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กชายสุริยา  เห็มพรม โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงสุชาวลี  ทองสุวรรณสม โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กหญิงกศกร  การุญ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กหญิงเพชรงาม  ภูมะณี โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
803 เด็กหญิงอรปรียา  พิมพ์แก้ว โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
804 เด็กหญิงนัฐยา  ขอชูกลาง โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
805 เด็กหญิงสิรินธร  ลบบำรุง โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงธัญวรัตม์  อุ่นบุญมา โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงพิศพิมนต์  มาหนองแซง โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงสภัทร์พร  จิตอารี โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงปิยนาถ  ต้นภูเขียว โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.6 คณิตประถม
810 เด็กชายหัศราวุฒิ  ต่อประโยชน์ โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายเอกวิทย์  ปลื้มญาติ โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.5 คณิตประถม
812 เด็กชายพิภพ  แปงกันยา โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.4 คณิตประถม
813 เด็กชายณัฐชัย  ปราบพาล โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.4 คณิตประถม
814 เด็กชายสุธีร์  โป้คอนสาร โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.4 คณิตประถม
815 เด็กหญิงจีรนันทร์  หาญบัว โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงสุกัญญา  มหาวัน โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงอวิกา  จิตรกล้า โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายสิทธินนท์  กาเผือก โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายอชิตพล  คาดสนิท โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงดวงยิหวา  โปรเพชร โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายสถิรพันธ์ุ  ลอยประโคน โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายวีรภัทร์  สายวารี โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงเบญจวรรณ  พันอะ โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงอาทิติยา  ยศปราณี โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงสุภาวดี  เย็นอารมณ์ โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กชายพีรภัทร  เมฆสาย โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กชายอัมรินทร์  ย่องวังปลา โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายสุรวุฒิ  นาทองลาย โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายณัฐพงศ์  จรูญศรี โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายพรไพโรจน์  นาสืบ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายกษิดิส  พรมทอง โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงธัญชนก  สะมีกลาง โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงนพรัตน์  มีมาก โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงมนัสนันท์  เจนไร่ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เหล่าคนค้า โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมทอง โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงปาริชาต  ชัยบุตร โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงชนิษฐา  หนองคำแก้ว โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายพรพิพัฒน์  พันธ์หงษ์ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายนวพล  ล้วนมงคล โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายศุภกร  ฆ้องนอก โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 ป.6 คณิตประถม
842 เด็กชายวรินทร์  วิญญาสุข โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายธนากร  แสนโน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 ป.6 คณิตประถม
844 เด็กชายวุฒินันท์  ใสบาล โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 ป.6 คณิตประถม
845 เด็กหญิงภิยดา  คลังชำนาญ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 ป.6 คณิตประถม
846 เด็กหญิงชโลธร  ทองโสม โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 ป.6 คณิตประถม
847 เด็กหญิงศิวนันท์  คลังชำนาญ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 ป.6 คณิตประถม
848 เด็กหญิงกรรณิกา  ดวงจันทึก โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 ป.6 คณิตประถม
849 เด็กชายณัฐพงษ์  อุ่นโล โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 ป.6 คณิตประถม
850 เด็กชายสิริโชค  แก้วสุพรรณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายทศวรรษ  ช่องศรี โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 ป.6 คณิตประถม
852 เด็กชายศุภศาสตร์  อาจอนงค์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 ป.5 คณิตประถม
853 เด็กหญิงนิพัทธา  ทิพวัลย์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงนิภาภัทร  ทิพวัลย์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงฐิติกานต์  สมานกุล โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงพิชนัฐชา  กุุลพันธ์ โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงอรัญญา  เรืองเจริญ โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงอภิญญา  มาตสีมา โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงจินดาพรรณ  ขามพิทักษ์ โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงพรรณวษา  เผยศิริ โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงจิราพร  เต็มวงษ์ โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายพุฒิพงศ์  ยศจำรัส โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงวงษ์พรรษา  ล้านทอง โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงวริษฐา  ชมนาวัง โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขวัญมา โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
866 เด็กชายกัมพล  ชาลีพรมมา โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงศิริรัตน์  สายราช โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
868 เด็กชายภัทรดล  คลังภูเขียว โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 1 ป.5 คณิตประถม