รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงบุญรักษา  น้อยโพนทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเพชรรัตน์  หนูคาบแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอันธิยาภัทร  เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่เล้า โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอาริยาพัชร  เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงฟาริดาย์  สีวาที โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายอริย์ธัช  สุพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายนทีกร  ปรมะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงฐปนัท  ชีวาสุขถาวร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจิรัชญา  ชัยยุทธ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิรัชญา  ประพรม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอัญชิสา  บุญทน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกมลชนก  บราวน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธนวิชญ์  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงแทนรัก  อัฐทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายอชิรวัชณ์  เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายเมธากานต์  นาคะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกัญญรัตน์  จิตรขจร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฐณภัทร  บุญชู โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอรอินทุ์  โชคสุวัฒนสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฏฐภัทร  ตุมรสุนทร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายนิธินันท์  พึ่งกุศล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณภัทรา  ตั้งรัตคณะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายกานต์ธัช  ภักติยานุวรรตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายศุภากร  ศิริสรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงภาศิกา  ด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายธนกฤต  ประกายเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐพงค์  โภคา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณิชาภัทร  หาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หิรัญวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายเตชิต  สิทธิถาวร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพริมา  สิมาชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายพันบุญ  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกนกนุช  สินธุวงศานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายพรณภัทร  วิชัยดิษฐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพลอยอันดา  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงชญาภา  วัชรวรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายฐิติพงศ์  มโนธรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธนกฤต  จัตุนวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายอัครวิทย์  เกียรติก้องชูชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายวิชชากร  ครองกิจศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายยศพัทธ์  ขันธสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายกล้าตะวัน  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฐพร  ดิษฐขจร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงอัญฑิวา  นิลเซ่น โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายณัฐภัทร  อาชีวกุลมาศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คนรู้ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายหิรัญนนท์  มิลินคณาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายภาณุวัตน์  ชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงชนัญญา  สุนทรเพราะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายปภังกร  แท้ประสาทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพย์แสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายวณิชชา  ตั้งใจ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายกนกพงศ์  เสริมสิริสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายภูตะวัน  บุญเกิน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายณัชพล  กฤติยาพินิต โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายธนบดี  เริ่มรักสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายบุญพฤทธิ์  เลิศเกษมสุขสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวรันธร  กระบี่ศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายธราเทพ  เอื้อพงศธร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายณภัทร  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายนวพล  เมธีพัฒนวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกฤติยา  หล่อเรืองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายพุฒิพร  ทองสุกนอก โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายยศวัฒน์  อภิวัฒน์วณิชกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายศุภกร  ทิพย์ชาติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพราวฟ้า  รอดสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายภูมิภัทร  กล้าจริง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชญาณิศา  พิสิฐปภา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงอรวรรยา  อมรชัยกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกมนธิดา  แสนท้าว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายวัชรากร  อ่อนสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายธนกฤต  สัมภวะผล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายพงศภัค  พรโสภณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายธีร์กวิน  ชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณัฐชนน  ชนะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายณภัทร  ยืนชีวิต โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายพงศกร  จันทร์ชฎา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกีรติกา  ชัยประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายณัฐกฤตา  ภูคงคา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายณัชพล  ทาท่าหว้า โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายนวภัทร์  ไตรจักรปราณี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ตั้งประเสริฐวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์  ฟ้ารักษา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายฐาปกร  จอกนาค โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายฐิติพันธ์  พารา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายชวิน  เชนยะวณิช โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายคณพศ  แทนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุระวัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายเฮง  ตั้งสุริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปริญญปัญญ์ธิดา  เถาดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงธีริศรา  มาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายพิชิตพงษ์  คำงาม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายภูรินท์  เคนเหลื่อม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายปฏิรูป  คุณธรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปภาวดี  ทาภักดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกรรวี  ทราบพรมราช โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายพงศวุฒิ  เกียรติก้องชูชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายฉัตรดนัย  ธงชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงภัทรวลัญจ์  กาจหาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายปวีร์วิชญ์  ฤทธิ์ขจร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายณรพล  เจริญพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายรังสิพล  คนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวิจิตรา  ชัยเนตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงธีรศรา  วอนเก่าน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายภูดิท  นิ่มมงคล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณาโอมิ ปารีส  นเรกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอิสรีย์  ตั้งพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายภูมิแผ่นดิน  เพิ่มปัญญา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงศิริธิดา  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนาลันทา  วินิจฉัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายสวัจฉัตว์  เพียงปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายจิรทีปต์  กฤชโชติไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายภานุ  เดิมชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงวฤณ  ชัยวิเชียร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชลิดาพร  สมหา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกฤษฎี  เจริญพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายเนติบดิณทร์  แทนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายมอร์แกน ชาย  พาแนล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชลิตา  เพ็งเหมือน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายศิรภัทร  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายปวีรินทร์  ฤทธิ์ขจร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณัฐนนท์  อาชีวกุลมาศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงศิริพิชญ์  ชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงธนัชพร  อินทรสินธู์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปาลิตา  แสนราชา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายสำฤทธิ์  พินธประกัง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกิตติพิชญ์  เขตอริยกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายธรรมรัฐ  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายกันตินันท์  ดัชญาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายกันณพงศ์  น้อยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงปวีณ์นุช  บำรุงถิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงพรปวีณ์ธิดา  โสภาค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพิชญาภา  หมั่นหาโชค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงภวิษย์พร  ธรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงพัทธนันท์  เตียรถ์วัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงมิลันทิรา  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายจิรายุส  กงชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายธนวัฒน์  บุรีมาต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายภานุวัฒน์  ประสานพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายพัชรดนัย  บุญแจ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายเธียรวิชญ์  จรูญพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายพิชญุตม์  หมั่นหาโชค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายชวิศ  พรหมนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงกวิสรา  กวิสรา ภูมิบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ตันเบ็ต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกานดา  กันชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงรริดา  สมัตถะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายสาธิต  กระแสบุตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายบุณยกร  สายอ่อน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายสุรโชค  ตันวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายภัคภาคิน  พรมกุดตุ้ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายณัฐวัตร  บำรุงบุรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายนิติ  สุพิพัฒนโมลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงชลธิชา  คุ้มคง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงภัคพสุตม์  โล่สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุทธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงรพีพร  เบ้าหินลาด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงกรภัทร  อารีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงชนิกานต์  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงพร้อมนิสา  สมเสร็จ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงภวิษย์พร  มุ่งเอื้อมกลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงศิวาพร  แนวโอโล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงอิสริยา  ตอเงิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงนิษฐเนตร์  เทียมไธสง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงจิดาภา  สมพงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงดุลยาภรณ์  ลาภเกิด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงสิริขจร  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สมศรีแสง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงปริมมาดา  สุพันดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  มีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายศิระ  เจริญมั่งมีศรีสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายกันตินันท์  ศรีพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงภวรัญชน์  บุญเสนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงปวริศา  เบ้าลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงปวริศา  แก้วโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงกันยาธิดา  ทองรอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงปาริตาร์  จิตอ่อง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงปัณณธร  น้าพานิช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงชญานิศ  มินทร์เสน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงอรัญญา  บัวมาศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บำเหน็จพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงกษมา  อาวะรุณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายศิวัช  กำลังเหลือ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  รบไพรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วสอน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายธีณพัต  ญาติสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายพิตรพิบูล  อึ้งปรียวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายกฤตฤณ  กุลแดง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงสิรินดา  สุนนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงจีรนุช  จันทาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงพลอยชมภู  คูณรัตนศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายพงษ์กรณ์  ศรีบัวพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายอภิรัตน์  ดวงเงิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายเพชรดนัย  จันทร์สุทธิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายวชิระ  มีอุตส่าห์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงเปมิกา  นาแพร่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายธรรมรัตน์  ตั้งเศวตชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายธันยธรณ์  ศรีโฉม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงเพียรทิพย์  ศรีหาพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายธีรภัทร์  คำหงษา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพัชรีย์  ธงทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายนัฐพล  ผลพูน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายสิทธิกร  เพชรกอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงรมย์นลิน  ไชยกาศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงกษมา  ชูสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายธนบดี  ดิบจันทึก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายรัฐกาล  กิติคู้ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงพุฒิณันฑ์  ทูลขุนทด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงกนกรดา  นวลตา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงศ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายธีระ  สงนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงสุธาสินี  ยังโนนตาด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงเกวลิน  พิมพา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายชนันธร  สังข์รอด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงบุญจุฑามาศ  กลมเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงกนิษฐา  แห้วเพชร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายศักรินทร์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายศักดินนท์  ฟากสระ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายรุ่งโรจน์  ทองนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายศุภกาญจน์  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงชลกร  วากวาที โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงพชรพรรณ  บุญนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายธงชาติไทย  กำลังศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายบุญยกร  พรมมาก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายธนันธร  นาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายธนพล  คำภิกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายธนยศ  พันธุ์เกิด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายเผ่าภาคิน  กองโฮม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายฐานกูร  ดำรงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายณัฐพงษ์  กำไรรวย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายปฎิพัทธ์  แก้วทน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายนวมินทร์  พันธุเวช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายพงศพัศ  จันทาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายมารุต  โชคบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงศิริอาภา  ตาเกิด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงอริสรา  งวดชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงกานต์กมล  บรรเทิงใจ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายพันธ์เพชร  พิไลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายรัฐภูมิ  มณีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงปาณิตศา  บุญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงปภังกร  ตันจินดาประทีป โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม  คงยืน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงรสิตา  หมื่นภูธร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายคิมหันต์  แสนซื่อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงภทรพร  ศรีพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายอนุชิต  พงษ์สง่างาน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายจักรี  ปราบคะเชนทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายกลวัชร  ขุนพรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงสิริมา  สมมา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายธีรภัทร  พรหมหรรษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายณัฐวัฒน์  ปิตตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงปุณยวีร์  ภักดีบุญญานุกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายทินภัทร  ชาวประทุม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงฐานิตา  ทองชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงศรัญญา  พรมณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงณัฐริกา  บุญมีสง่า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงณัชชา  ศิริคุณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  เหิกขุนทด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงวณิชชา  เติมผล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงศวัสมน  กองโคตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ประจงค้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงธนพรรณ  แก้วหย่อง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงณัฐนิดา  พลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายทินภัทร  เหล่าสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงปฏิมากร  ประดับวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายปกรภูมิ  สรภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายกริชติกรณ์  คนซื่อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายณัฐวุฒิ  สากลวารี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายณัฐชัย  แต่งแดน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายคณิศร  บุญชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายพัฒนภูมิ  ดิเรกโภค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายณัฐพงษ์  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงชณัฐษิตา  โชคกำเนิด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายฐปณวัฒน์  แพทย์เพียร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายสุทธิพงษ์  วงศ์พล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายศรัณย์  บุญหมั่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายศิวัฒน์  บำรุงเผ่า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงเอวิตรา  พานพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงสิริกานต์  จันที โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงอนงค์ภรณ์  เปสาโก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงวศินี  จูกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายศิริพงศ์  จันทร์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงอาภัตรา  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงเขมิกา  ศรีจำปา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงพรทิพย์  จุลอักษร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงพรปวีณ์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงอริสรา  สมนาแซง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงปภาดา  กุลเมืองน้อย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงศรินญา  ชานอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงวรรณณิศา  ดิงเกษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงสุจิตรา  มูลมณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายนภดล  คุ้มโพธิ์น้อย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงปุญญ์กนก  การพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปะสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงนิลวดี  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงชนัญชิดา  จดชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงณัฐชรินทร์  ถนอมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงชลธชา  เดชชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ลองจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงภัทราวดี  แดงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงสุชานันท์  บรรเจิดตระกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงพิชชานันท์  ขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงฐิติชยากานต์  สิงห์ลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงวรัญญา  เทพวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงศศิวิมล  เมืองเกตุ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายคณาธิป  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงวิจิตรตรา  จิตรซือ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงปิยธิดา  วันนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงชรินรัตน์  คุณชื่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงมณีกาญจน์  พรงาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายก้องภพ  ถาวรชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายจิรัฐฐ์  เผือกทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายมนัฐทัตพงษ์  ศรีปลาด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายภานุวัฒน์  พันธ์ยาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงลักษิกา  ถนอมเชื้อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงสุพรรษา  วงกฎ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายราเมษร์  สมชอบ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงณัฐชา  แสงทับทิม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงเบญญาภา  มัททวีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงนาดียา  นิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงเจนจิรา  ทิพย์ภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายวราทิตย์  แสนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์บุตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ชนาวร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงกชกร  ศรีสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บัวชม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายธนวัฒน์  นารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายธนาเทพ  วันเมืองเก่า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายประกาศิต  พรมแพง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายเอกภพ  กุนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงสิริพิมล  สินธุจริวัตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายพิชญสรรค์  อาจประจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายธนโชติ  แว่นทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายจักรพงศ์  ศรีโสภาพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายสุรจักษ์  เครือธนาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายปัณณภัทร  ดาวังปา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายภูมิชัย  เพ็งชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายภาคภูมิ  สุขผัด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายศตวรรษ  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายพิสิษฐ์  โควาดิสัยบูรณะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายอภิวัฒน์  วิสัชนาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายภูรินท์  ศัลย์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายจักริน  ประสานศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายธีรดนย์  เทียมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายนฤภัทร  นาคะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายสัณหณัฐ  นิตย์ใหม่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายภูมิภัทร  วีระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายสถานนทร์  พรหมนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายญาณาธิป  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายชีพชนก  ผามะนาว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายคุณาณัฏฐ์  เพียภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายปวริศ  เดชอุดมพร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปภาพินท์  อุตมะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงธนพร  ชำกรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกุลนัดดา  แพหิรัญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงวิภาวดี  บุญบรรลุ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปัญฑารีย์  สุรำไพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงเหมหงส์  จุนเขว้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงฐิตาพร  เทียนใช้ดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมเสนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงอินทิรา  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงสุประวีณ์  โพธิ์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงธนันทิกานต์  ทะสุนทร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพิชญ  เกษมธรรมแสวง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงวนารีภรณ์  เวชทองคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงศรัณย์พร  ธรรมมุลตรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชูติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงอมรรัตน์  คล้ายตั้น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปุณยนุช  วัฒนากลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ภูหัตถการ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงจารุพิชญา  ธนะสุนทร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงเปรมา  คชมิตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายนวภูมิ  ขวัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายอานนท์  มาลีหอม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายกฤษฏิ์ติณห์  บุบผา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายวรายุทธ์  ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายชิดธรรม  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายธีรภัทร  มุกดา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายภัทรภูมิ  จำเริญสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายนนทพัทธ์  คำพลกรัง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายณันทพงศ์  พยัคมะเริง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายบุญยกร  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูสิลิต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงกมลรัตน์  กองโฮม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณัฐณิชา  โคตรลาคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพัทธภรณ์  ทูลพุทธา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกรรณิกา  บำรุงชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงภัทรธิดา  ถนอมแนว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงมัชฌิมาย์  เคนชมภู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  คบหมู่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงณภัทรา  เทียนใช้ดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายณภคดล  จันณรงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายวรวรรธน์  คุ้มหมู่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายกุญช์  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายเจริญสุข  อังคณาวรรณวิภา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายบุญฤทธิ  ไกรสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงอมราวดี  เติมวุฒ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพิมพ์รดา  อาจประจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสุธาสินี  เนาว์นนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงสิรภัทร  นูโพนทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงณัฐกมล  คำสุภีร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงขวัญข้าว  กาญจนสุปัญญา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงรินลดา  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายนริชภูมิ  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  ปุมพิมาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายกิตติกานต์  หิรัญเกิด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายกฤษฎิ์ชนม์  คุณสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกันตพงศ์  สุรินทะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แน่นอุดม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายธีระวัฒน์  ฤทธิ์เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายภูตะวัน  การบรรจง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายณัฐภูมิ  บุญทัน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายปรีธาร  ประทุมถิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงธัญพร  ธนิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงคณัสวรรณ  สิมาชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงสุขกมล  กุลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกุลนันท์  หิรัญคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายธนดล  แซงภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายเถลิงศักดิ์  ชาลีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายสินชัย  ชัยสิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงวชิราภรณ์  มะลิดา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพรปวีณ์  ปั่นสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายพชรพล  โพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพิชญา  ไปรเวทย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพรรณ์ปพร  เลิศเกษมสุขสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสรัลพร  ชนะหาญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงสรัลชนา  คำหว่าน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงวชิรญาณ์  นาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตาปราบ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงวิชญาดา  ไวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงธารธรรม  ถนอมพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกนกนิภา  แคงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงสุธาสินี  ศิริภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพิชญาพร  ขวัญบุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายนราวิชญ์  แคนมี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายปิยวัฒน์  เติมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายกฤษฎา  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายอัศม์เดช  หิรัญเกิด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายณัชพล  จงจอหอ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายกานต์กฤตพันธ์  ขวัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายชนะบดี  โฉมมงคล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายเจตนภัทร  อ่อนละม้าย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายวงศธร  ฐานมั่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายธนภัทร  มิ่งคำมี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายชัชพงศ์  สุทธิกุลสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายชิษณุพงศ์  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายกฤตเมธ  บุญโยธา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายทีฆายุ  คำหว่าน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายปรัชญา  ยอดนครจง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายวิชธนา  แคล่วไพรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายกรฤต  ศิริชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายณัฐภูมิ  รู้ยืนยง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพัลลภา  โพธิจักร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงกัญญาภัฐ  ไพราม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงฐิติกานต์  แคว้นชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงณัฐชยา  แคนมี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงชลณภัชร  ภัชระพรกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพณิฐพิชา  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพชรพร  วรพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงสุธิศา  ทองดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกัณฐกา  รักถาวร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพรนัชชา  สุนัยรัตนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงอุดมพร  ภิรมย์ชม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงแพรวา  อ่อนอ้าย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงวรรจชนก  กุลชูศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงชนากานต์  พลมณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงภัทรมน  ภู่เนาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงญาดานันท์  ประดับวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายณัฐพล  ปาจิตต์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงณัฐนรี  แตงเงิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงอนัญญา  ชนะพาล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายภทรธร  ไวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายอิทธิกร  อ่วมแดง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงวรรธิดา  รักชิด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายขจิต  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายมรรค  มัดจุปะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายธนยศ  พรมกุดตุ้ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แขขุนทด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงนรากร  แพ้ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงญาณิศา  นุยภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายอิศราพันธ์  ขัดคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายพุฒิชัย  วาสสามัคคี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายเศรษฐพงศ์  นภากาศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงธันยาพร  เพชรวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงอมรรัตน์  พลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายสหรัฐ  แสงใส โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายภูริพัฒน์  หงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงสุตรีญา  ทรายงาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงธนพร  ชูสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงช่อผกา  ชัยพิมล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงรดีเทพ  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายธนัท  สุขบัว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายสุประดิษฐ์  เปานิล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายฤทธิกร  จันทร์บาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  บุญนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายธนภัทร  กองศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายรพีพัฒน์  เหลื่อมกลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายธรรมรัตน์  วรรณกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายธนภูมิ  เยิมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงปองขวัญ  คาดสนิท โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายพลภัส  แดงเขว้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายพชรพล  ทิพอาศน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายเจนวิตย์  ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายปิยังกูร  นิยมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงพิยดา  ธนวัฒนพงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายนพวิทย์  วิเชียรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงพิชญธิดา  กล้าแท้ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงปรียานุช  มงคลนำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพรรณภัทร  พึ่งไพศาล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายภัควันต์  ทาลา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงพิชญธิดา  คำหมาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายปรินทร  ตุนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายธนพล  ดิเรกศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายธวัชชัย  งอกข้าวนก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายพชรดนัย  ฟอกสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงเบญญาภา  คะเนนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงรัชนีกร  จั้นชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พระสว่าง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงรัญชิดา  มูลสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงพีรดา  พงษ์ราษี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายนัฐวุฒิ  หอมระหัด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายธนากร  ถนอมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายพงศพัศ  อาจกล้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายธีรภัทร  บกสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายธนพล  โทรักษา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงชนัฐกานต์  สินทร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงภิริสา  ประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วหนองยาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพิชญาพร  โกมินทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงสุพัสตรา  แพงหอม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงรัตกาล  โขดสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงอธิชานันท์  ฐิตาคม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายณัฐชนน  จักรบุตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายปภาวิชญ์  ขำชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพุฒิธาดา  คชศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายภานุพงศ์  สองศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงกัญชรี  แก้วประกาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายฐิติกร  พุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงภาพิมล  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แหชู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงธิดารัตน์  เบ้าลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงปาณิศา  ครุธฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงอินทิรา  วังศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงปรียาภรณ์  พลขุนทด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงศุภิสรา  จงหมายกลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงธวัณย์หทัย  ปั้นพระ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงโชติมณี  ชนาวร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงสุนิตา  บำขุดทด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงจรรจริยาวรรณ  จงรักกลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงธัญพิชชา  ประสานวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายญาณกร  เพ็งพูน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงนัชชนันท์  ชัยภัทรบุญญา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายกรรปกรณ์  สะอาดโฉม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงรัชนันท์  ศรีสิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพิมญดา  คลาดโรค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงแพรวา  มีชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพิริสา  บุญเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงภัชรญาดา  สิงห์กุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงสุพิชญา  พรประไพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายสิทธ์ธานต์  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงภาสินี  ทองนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  บุดดาซุย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงอโณชา  วัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงศุภิสรา  โตค้างพลู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายจิรายุตม์  รอดสอาด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงกีรติกานตร์  หวะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงชไมพร  นามวัตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายกฤตนัย  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงจินดามณี  โพธิ์นาฝาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายณภัทร  สำราญพิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายฉัตรกรินทร์  หาญคำหล้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายชิรวิชญ์  ปราณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงจุฑามณี  แป้นหาญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายไชยพัฒน์  ทวีสัตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายณัฐวัฒน์  กันชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายณัฐภูมิ  ณ โนนชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายธีรกร  แจ้งไพร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงชฎาพร  คินันติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงสุจิราภรณ์  อินทร์แสวง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงปริยาพร  วรพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงดุษณียา  โพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงพิชย์สินี  เด่นศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงเพลินตะวัน  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทาสิมมา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกฤติยาวดี  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายปฏิพัทธ์  ปานชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายเตชภณ  เชื้อชีลอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงนันทิชา  กุสุมภ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงปริชญา  กางเกต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงปุณญาพร  โคตรนาวัง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายธาวิน  เจริญทัพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายมีโชค  สู่หนองบัว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายธงชัย  หวดขุนทด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงปีย์รดา  ขวดชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายพีระพงษ์  จิตสงวน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายชยานนท์  หิรัญอร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงกจารินทร์  ดีกันกง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงสุภิญญา  ชนะชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงปัญญพัชญ์  โสชาร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงธนัชชา  ฉิมกมล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ศรีพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงปรีชญา  วรจิตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงชัชชฎาพร  บูญช่วย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายชาคริน  พันธุ์ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงนวรัตน์  ช่วยชม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงสิรินธร  จันที โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงสุรัสดา  ไตรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงบงกชรัตน์  ใสแสง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เด่นศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงกิ่งฟ้า  ลาสอน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายกิตติวัฒน์  เค้านาวัง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายณัฐเดช  สากลวารี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายธนกร  ใยเพ็ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายเกริกเกียรติชัย  บุญชาญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายกฤติภูมิ  ต่อพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงกฤษณา  จันสาทร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงกนกรดา  จริยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงณัฐนันท์  หมั่นบรรจง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงกฤติยา  นกพรมพะเนาว์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงฐานิกตา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายกวิน  รัตนวิชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงนภัสวรรณ  หมื่นพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงจณิตา  รณไพรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายจตุรภัทร  เกิดศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายเฉลิมชัย  ประกิจ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายณพฤธา  อุดมเศรษฐสิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายทรงภพ  ดิลกลาภ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายทรงกฤษ  ศรีไทย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงนัฐวรินทร์  แก้วโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงลลิตภัทร  พงษ์โสภา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายขจรกิตติ์  มนตรีธนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายชัยธวัช  แนวโนนทัน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงธัญรดา  แก้วศรีพจน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายศรัณย์  ประจัญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงสุพิชชา  คงเกิด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายสุนิธิ  อาจไพวัลย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายเพทาย  บุษบก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายภูวดล  ศรีวิชิต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายภูมิไชย  ปลื้มสุด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงศิริวิมล  ไพศาลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงสุธิดา  แพงไทสง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงอัสรียา  พงษ์สว่าง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงสุฑามาศ  อินเสาร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงวริศรา  ขาวสังข์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายสุภนันท์  เลิศโอรส โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายอนรรฆวี  ชื่นทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายรัตนศักดิ์  นวลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายรักขิต  ไชยลังกา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายพิพัฒน์  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายศักรินทร์  ผลสมหวัง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายศรวิศ  หิรัญเขว้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงอารดา  ดานชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงอังคณา  ยืนชีวิต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายอชิรวิทย์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายพีรพงษ์  ธนวัฒนพงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงสุพัตรา  อังคณาวรรณวิภา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายศราณุวัฒน์  เซ็งรัมย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายพีระภัทร  วอนชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายอดิศร  กองคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงลมิตา  ถนอมเชื้อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงอวิกา  อรุณโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงสุภาวดี  จุลชีพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายภาณุวิชญ์  เพียรวิชา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์กลางดอน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงปิยะรัตน์  สกุลวัฒนเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีษาพุทธ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายกิตติพัฒน์  เพียรยิ่ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงนวพรรณ  เขตคาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายสุรศักดิ์  ดำรงชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงศิริวรรณ  ดีนวลพะเนาว์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำหงษา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงเจนจีรา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงศุดารัตน์  รอบแคว้น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงนงนภัส  ตังหมู่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงจิรนันท์  สังข์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงสิรินาถ  ไชยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงนลินี  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงฐิติวรดา  คุณประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงปิยะฉัตร์  ไฝชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงรัมภา  เพียรหาผล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายกิติรัตนติกาล  ศรีมูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงวริศรา  สมนาแซง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงบุณณดา  มีเลข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายอภิสิทธิ์  กงชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงพิชญาภา  พลบุตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงพิชญาดา  พลบุตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงณัชชากร  น่าบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงกชกร  ชำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงวรัญญา  ประสานเนตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสนยาโต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายธนโชติ  ศรีมนตรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายประภากรณ์  วงศ์สนั่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงภัททิยา  รักษาพวก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายธนพล  สมใจชนะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายอติเทพ  เครียดชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงฐิติวรดา  อุทัยฉาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงอัญชิสา  นพแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงภัทรนันท์  รักษาศีล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายรักษวีร์  เสือปลา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายพัสกร  พสุธาตระกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายปุริศ  ลี้ละไกรวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายนนทพัทธ์  ภักดีสาร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายธีระพัฒน์  ธนพุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายฐปนวัฒน์  แฮดดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงซีโอน่า  ทัพโคกสูง โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงจิราวรรณ  เกยสันเทียะ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงปวีณา  ปลื้มโชค โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงเจนจิรา  สีลาสม โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงอังคณา  ประทุมชาติ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 นางสาวประกายทิพย์  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายนวมินทร์  วรรณชัย โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายวิศรุต  สัตยานุกูล โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงบุญยานุช  ล้อมทอง โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงอรอุมา  รักษายงค์ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงจุรารัตน์  คุ้มโนนชัย โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายพีรภัทร  วิโรจน์ศิรศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
729 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขันอาสา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
730 เด็กชายกฤษฎา  อิ่มสวาสดิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
731 เด็กชายบวรพจน์  สินทรัพย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กชายประสิทธิศักดิ์  หิดเมียงสงค์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายสิรภพ  ธนบริรักษ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
734 เด็กชายอดิเทพ  ศิลดำรงชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายณัฐดนัย  ระวังวงศ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กชายธนะพงศ์  จิตเดช โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายกันตนพ  พิเศษชีพ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กหญิงอีลิน  แอนเดอร์สัน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เงาชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กชายชานนท์  เดชบุรัมย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายศิฬัสส์  ติรประเสริฐสิน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กชายภูริช  เถกิงโกศล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายสิรวิชญ์  บัวรอด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงวาณิกา  หาญชนะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กชายถาวร  ปลิวแสง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงสุพิชญา  คงโพธิ์น้อย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงฟาริดา  เครือเนียม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงพิมพกานต์  กุดชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กหญิงธันยมัย  ศิลาดำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงอภิรดา  จิรเกษมสุข โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงนภสร  ประทุมแสง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงธนัชพร  พองชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
753 เด็กหญิงอนุรดี  เขียวเขว้า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงภคพร  ยาวิชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
755 เด็กหญิงรัตฐนันท์  โตชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงรัตนากร  สินธุพันธุ์ประทุม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงภัฏฏินี  สุภบรรเจิด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงชยานันต์  วงษ์จันทึก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กหญิงพิชญ์ตรีญา  งามประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงสิริโสภา  วิเศษคร้อ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงวิลาวัณย์  หูชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงธิษณา  ทรัพย์ประดิษฐ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายนัธทวัฒน์  หลงมา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงณิชกมล  พึ่งบ้านเกาะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
765 เด็กหญิงศศิญา  ครอบบัวบาน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงเจสสิกา  กำเนิดคำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงพจธิฌา  สิงห์ลา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงรุ่งวิภา  บุญช่วย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายศิวกร  พรมสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายภณวัฒ  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงวีรานุกูล  ชาติชนะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายพงศ์ศิริ  ศรีจำปา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายณภัทรพงศ์  หงษ์วิเศษ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงปิยนันท์  พันธุ์บุญ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ป่าดอน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงเพ็ดดี้ เจน  เทียร์นี่ย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงชนากานต์  อาจกล้า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงพิชชานันท์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ออกแดง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงณปภา  ธรรมกุล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงภูริชญา  เถกิงโกศล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงยลรดี  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงธัญชนก  บุตรชา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงศิริรุ่ง  เลื่อนลอย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงลลิตา  ชุ่มนาเสียว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงจิรัชญา  ตัตวศาสตร์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงปวริศา  นิลโท โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงชนิดาภา  นามเมือง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงพิชชาภา  สุภศักดิพัฒน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงพีระดา  จิตต์สุภาพรรณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงเช่นชนก  นิยมพงษ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายรัชชานนท์  ทองกลาง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงณัฐธิชา  ใจสบาย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงกชกร  มานะเสถียร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงเพชรดา  ลบบำรุง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงพิริยากร  คุณกะมุด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายรัฐภูมิ  สิงห์กุล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงปาริฉัตร  กำเนิดเขว้า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงนิภาดา  ดีรักชาติ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงชนกวนันท์  นิยมชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงกิตติมา  เดือนไธสง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงงามใจ  เมฆวัฒนสกุล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายพีรภัทร  กาฬปักษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
804 เด็กชายบริพัฒน์  สิทธิโชติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงวรัชยา  อูเดียร์ก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงชนม์ชนก  ปริเตนัง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กชายวรณัทร  โยชา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
808 เด็กหญิงสุธาสินี  โคตรภักดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
809 เด็กหญิงธัญชนก  พรหมคุณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงนันทกร  นิยม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
811 เด็กชายณัฐกานต์  สมัตชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
812 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตันเจิญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
813 เด็กหญิงชนกานต์  น้อยสร้อย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
814 เด็กหญิงธิดารัตน์  บำรุงศร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กชายปัญญา  วรรณชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงนริศรา  วรรณชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
817 เด็กหญิงศรัณย์พร  แวทไธสง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
818 เด็กหญิงพรทิญา  โคกม่วง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงศิรินธร  ปักกังเวสัง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงปวรรัตน์  พันธุ์สามารถ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงณัฐนันท์  กาญจนสำราญวงศ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงธัญชนก  ดิษฐษร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงยลลดา  ศิระโนทัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงพัชรารัตน์  นามจริง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงปาลิตา  พันธุ์สง่า โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
826 เด็กชายปิยวัฒน์  ภูมิคอนสาร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
827 เด็กชายสิรภพ  ปราบวารินทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงกชมาศ  แสนเจริญสุขยิ่ง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
829 เด็กชายเทอดศักดิ์  แทงตลาด โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงศิริรัตน์  กุลสำโรง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ภักดีศิริวงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงธิติมาวดี  ลองจำนงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ทัพธานี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงเกสรา  เรืองเพชร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงทัศนาพร  พลรัตน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กชายธนดณ  แสงทับทิม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กชายธนพล  ชาวปทุม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงสุธาสินี  พุทธวงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กชายวชิรญาณ์  กันชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงญาณิศา  ศิลาแยง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญปลื้ม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงศิรัญญา  อ่อนสกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กชายติณณภพ  หินชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงจีรภัทร์  เกียรติวราภรณ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงมัชฌิมา  มณีวงศ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงสุชัญญา  อาจอาสา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กชายกิตติพัฒน์  บุญเคหา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กชายนิติกร  อเนกคุณวุฒิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงคณิฐา  ดวงนิล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กชายพงศกร  สิริโสภณวรกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กชายจักกรวิวัฒิ์  ทวัสัตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงสุพัตตรา  รอดชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กชายธาวิน  น้อยจัตรัส โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงจุฑามาศ  สิมาชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายกฤษณะ  มยุฤทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงธิดาศิริ  แว่นทิพย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงพรชิตา  พิมูลชาติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงบุพชาต  ภูสถาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กชายจิรวัฒน์  ตรีภักดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงสราลี  เตียงชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กชายโสภณวิชญ์  ตาปราบ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงสุนิสา  คำหงษา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายโชคชัย  โชคโปรด โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงเกวลิน  ชะนะภัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงทอฝัน  เนียมไธสง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายชัยนันต์  ศรีชาทุม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายกฤติพงศ์  แว่นประทุม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงศรินทิพย์  เดชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายธีรวุฒิ  มนีอินทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายภูเมธ  พันราตรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงณัฐฐิระ  ชอบรัก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงเเพรวพรรณ  พลอยเพ็ชร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ระวิวรรณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงภิญญาพันญ์  ฤทธิ์จรูญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โหนสันเทียะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายสุวิจักขณ์  มุนิน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงณัฐพร  ใจสบาย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  สงชนะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงปลายฟ้า  จีนชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงโสภิตนภา  ไข่ขำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงอภิญญา  ฝากชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงปรายมาศ  สีเมืองเบ้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงพรนัชชา  อาสากิจ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงนภัสสร  ดอนไพรพันธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงณัฐนิชา  สัญฉิมมา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงณัฐทิตา  สัญฉิมมา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงสิรินทิพย์  เฉลียวศิลป์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงทิพย์เนตร  ดีชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงเพ็ญพิศุทธิ์  ขำเขว้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงพัตรพิมล  เกษนอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงชลธิชา  ไตรสงคราม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงวริศรา  เชื้อสามารถ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงพรดา  นาคาแก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพธิสาร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายนิติภูมิ  บุญชู โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงธีรนาฏ  พิไลกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงภิญญดา  คล่องแคล่ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงกนกวรรณ  นามตะคุ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงเเพรวา  เนตรไธสง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงปราธีดา  ปลายชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงกรระวี  ทองภูบาล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงพรฤทัย  กันจินะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงกุลภัสสร์  เคล้าโนนคร้อ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงธิดาลักษณ์  ใจคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายบุริศร์  ล้ำชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงโศภิต  อาจฤทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงอริสา  ลีคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายชยากร  ราณรงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมานมิตร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
910 เด็กหญิงกัลยา  กลิ่นอภัย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
911 เด็กหญิงชญาดา  บุญแจ่ม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
912 เด็กหญิงวรรณพร  พงษ์โสภณ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
913 เด็กหญิงพลอยแหวน  คูนา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
914 เด็กหญิงธัญชนก  ดีสวน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
915 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์กระโจม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
916 เด็กหญิงวรัญญา  เชื้อคีรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
917 เด็กหญิงกฤตธีรา  แซ่เฮ้ง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
918 เด็กหญิงปวีณา  ไกรฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
919 เด็กหญิงดวงฤทัย  หมอดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
920 เด็กชายพีรพัฒน์  ดำมินเศก โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
921 เด็กชายธนวัต  ปั้นสุนา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
922 เด็กหญิงกชกร  เที่ยงโคกสูง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
923 เด็กหญิงปาริฉัตร  สีเวียงช้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
924 เด็กหญิงโสภิตา  มุ่งหมาย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
925 เด็กหญิงสุชาวดี  ไทยสงคราม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
926 เด็กชายทวีศักดิ์  พวงสายหยุด โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
927 เด็กชายเพชรอรุณ  จิตเมตตา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
928 เด็กชายอดิศร  เจนบ้านผือ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
929 เด็กชายธราเทพ  ผลปาน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
930 เด็กชายศุภมิตร  หมื่นยุทธ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
931 เด็กหญิงนิจสิรี  บุญเสริม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
932 เด็กชายจรูญโรจน์  ดาเดช โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
933 เด็กหญิงปวีณา  เกษมสิริพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
934 เด็กหญิงสุขพรรษา  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
935 เด็กชายพงษกร  ศรีวิเชียร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
936 เด็กชายนภัทร  อยู่ภักดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
937 เด็กชายเกียรติยศ  ดีดก โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
938 เด็กหญิงวริศรา  ผจญจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
939 เด็กหญิงภิญญามาศ  จุ้ยแตง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
940 เด็กชายธนวัฒน์  ข่อมขันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงเอวริน  เมฆขุนทด โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
942 เด็กหญิงขวัญชนก  พรมถนนถั่ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
943 เด็กหญิงศศิธร  ดารากรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
944 เด็กชายคมกฤษณ์  การุณ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
945 เด็กหญิงปลายฟ้า  เหิมหาญ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
946 เด็กหญิงญาณินท์  ติจันทึก โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
947 เด็กชายภูภาณ  หล่าสท้าน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
948 เด็กหญิงวิไรพร  สองศรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
949 เด็กหญิงทิพย์ญาดา  เชื้อโนนแดง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
950 เด็กหญิงพัชราพร  ฝาไธสง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
951 เด็กหญิงนริศรา  ไพรเขียว โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
952 เด็กหญิงหฤทัย  นามวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
953 เด็กชายจักรพงศ์  คุณที โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
954 เด็กชายอภิสิทธิ์  วาบสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
955 เด็กหญิงนิติยา  คุ้มบุ่งคล้า โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
956 เด็กหญิงศิริพร  ไพศาลธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
957 เด็กหญิงวันใส  ผ่านสำแดง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
958 เด็กหญิงไอรัดดา  จันตะเสน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
959 เด็กหญิงอาทิตยา  พึ่งภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
960 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  หอมตา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
961 เด็กชายนวพล  ขุนเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
962 เด็กหญิงเอลิซาเบท อคิณา  กรัวท์ แวน เคสเซล โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
963 เด็กหญิงฉัตรพร  ศรีรัตนาม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงสุภัสสร  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กชายธนวรรธก์  เชื้อชีลอง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงเนตรภษร  แจ้งเขว้า โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงสุดาพร  อาจยุทธ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงปวีณา  ขำชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงชลณิสา  จำนงบุญ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กชายชัยธนาธิป  เหล่าปาสี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงอภัสรา  กองสังข์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงอินทิพร  ศิลาพงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงกรกนก  อินทร์เพชร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงนิศาชล  เทียมทัน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กชายเอกบัญชา  น้อยลา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กชายรุ่งอรุณ  งอกคำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงณัฐวดี  ปรางค์ทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายกิตติศักดิ์  ภิญโญภาพ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กชายจักรภัทร  อมรวาท โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายมงคล  นิสัยเย็น โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงกิตติญา  แข็งแรง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงกนกพร  งอกจินดา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงอริศรา  เรียงสุนทร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงนันทฉัตร  คุ้มวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงชุตินันท์  ดีสวน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงอัยรัตดา  รูปชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงสุดารัตน์  งาฉลวย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กชายชิษณุพงษ์  ชุมชัย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงปาริชาติ  เพลงดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายภัทรชัย  ศิริกุล โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายธีรภัทร์  ภูมิฐาน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายศิวกร  คุ้มวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงอินทุนิพา  ขมคิ้ม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายตะวัน  คงฉนวน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายชาญณรงค์  เชิดชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมศรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงวิลาสิณี  น้อมแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงวรรณิศา  ญาติไพศาล โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายรพีภัทร  มีชำนาญ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงตะวัน  แทนไธสง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงยุพรัตน์  จ่าชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงน้ำเพชร  นนชนะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายก้องเกียรติ  อุษาศิริกุล โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงพันณิตา  ลุนลา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายปรีชา  พลมณี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายแก่นชัย  ภูครองจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงฟ้าใส  วิหาร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงวรัชญา  ถนอมเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงธนพร  มะคะที โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงวริตชมัย  ผจญจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงศศิลักษณ์  มีแค โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงธัญชนก  บุญปลื้ม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายณัฐวุฒิ  โคผดุง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายพงษ์เพชร  จรแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายชุษนะ  แก้วโนนตุ่น โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 1 ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กชายสงกรานต์  ชินเชษฐ โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 1 ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กชายพงศกร  มงคลกุล โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 1 ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กชายสุมิตรชาติ  จันทรปาน โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายปัญญาธิปกรณ์  ชัยแก้ว โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายภานุพงศ์  พัดเพชร โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายธเนศ  เจตกาลบุญชู โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงกุมภากา  หงษาวดี โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงศิริวรรณ  สว่างตา โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงกุสุมา  หนูอิ่ม โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงอรดารา  ราวรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงสุภาพร  ดวงวิญญาณ โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายณัฐภัทร  โสภกุล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายชัยภัทร  วรรณพงษ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายธนวิชญ์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายภูมิรพี  มีแสง โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายธนพล  รุจิกาญจนรัตน์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายธีรวัฒน์  มโนธรรม โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายอภิวัชญ์  ทองจำรูญ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงอริสา  พุทธพิทักษ์วงษ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปรศุพัฒนา โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงพรชิตา  เหล่าพิพัฒน์ตระกูล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายปัณณวิชญ์  ตั้วรัตคณะ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายกฤโยดม  กุลแดง โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายประมวล  หงษ์พิมพ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เอกกุล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงกิรณา  ธรรมะ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงอริยา  สุขนาแซง โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงชญาฎา  เสริมสิริสุข โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงจุฑารัตน์  โพธิ์นาฝาย โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงเขมินทรา  มณีเนตร โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายธนภัทร  พรมชัย โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายปัณณวิชญ์  รักกสิกร โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายพีรพงศ์  พร้อมพันธุ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายปัณณวัฒน์  รักกสิกร โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายอิศราวุฒิ  พุฒป้อง โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงภริตพร  ธนอนันตกูล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงปิ่นประภา  ไพบูลย์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงแพรพานทอง  วงศ์วรนันท์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงชุติกาณฑ์  เอี่ยมวรพงษ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงอิศริยา  ชัยศรี โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงพนิดา  เหล่าพิพัฒน์ตระกูล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงลักษมณ  ไตรศิวะกุล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงวาเนสสา  ตั้งใจ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายธนาธิป  อินทรสินธุ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายกีรัญชกร  ศรีชัยนาท โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายสุวรรณภูมิ  จวบกระโทก โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
1062 เด็กชายธีระวัฒน์  วัชรูจี โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงพรชนก  ทองใบ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงกานต์กวี  บัวพิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงสายฝน  คุณอุดม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงอชราภรณ์  แก่นร้านหญ้า โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงปิยาภรณ์  บุญแจ่ม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงภัทรนันท์  แนวพรม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงวิภา  สาระพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงธัญวรัตน์  นาคาแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงลลิตา  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงมาติกา  พลช่วย โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ชาติชนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงมัลวิกา  ตาดทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงพิชชาพร  โคกทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงวรรณวิชา  กุ้งมะเริง โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงอิศริญา  ฉิมนอก โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงเบญญาภา  แสนสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กชายอัมรินทร์  ศิริกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงศศิธร  วาระหุล โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงพรประภา  พงษ์โพนทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงรตา  ปุริสตัง โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายณัฐพงษ์  บุญเสริม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงกัลยกร  กองศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงไอรดา  เคนที โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายเอกภาพ  รองเมือง โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายอนุวัฒน์  ป้องขันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงสุชาดา  มะธิโต โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายพีรพล  ลองนา โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายอโนทัยน์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม