รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธีรภัทร  กลีบบัว โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนภัสสรณ์  ทองเพียรพงษ์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงเมธาพร  ลิมป์ประภาคาร โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงสุพัชฌาย์  พุกกะมาน โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงดิชาภัสร์  ศัพทเสวี โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงณิฌา  สนามชัย โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายณัฐกิตติ์  ยอดแก้ว โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงรตนพรรษ  บุญเลิศ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงอุมาพร  สาธิตพิเคราะห์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงปพิชญา  สมบัติพานิช โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงจินตภัทร์  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงนฤภร  ดำรงกิจเจริญ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงเณศรา  รัศมี โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงฐิติชญา  หนูหริ่ง โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงปาณิสรา  จุมปาดง โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เดชาณิชกุล โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงฉัตรดาพร  ปริตตะอาชีวะ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงมุนินทร์  เรืองรุ่ง โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยราช โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงชญานิน  บันลือสมบัติกุล โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงโสภิตตา  อุปรี โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงปัทมาพร  โสภณ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงชริญญา  เหลืองกมลจินดา โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงเตชินี  สำเภา โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประดุจชนม์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงลักขณา  มีแสง โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงธวัลรัตน์  วรวัฒนะ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงภวรัญชน์  มากรอด โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐวศา  พาทอง โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายสิริเกษมกิจ  เทียมทอง โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธราดล  เอมถนอม โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายทัตพิชา  เรืองรัศมี โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายระพีพัฒน์  ช่วงชู โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายพีระณัฏฐ์  พงษ์ศิริ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปานขวัญ  ปอแก้ว โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงฉัตรพร  ซิ้มเจริญ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงบัณฑิตา  เจริญศิลป์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงพัชรพร  ภิรมย์รื่น โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 นายวณัฐพงศ์  คำศรี โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายธันธวัช  ดารารัตน์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นายวิชยะ  ผ้าลายทอง โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงชิตชนก  สุวรรณไตร โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวอทิติยา  นิ่มนวล โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวภรณ์ทิพย์  เตชะชนะไตรภพ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวเปรมกมล  ทองโต โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นายศิวกร  สีสุข โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงคณิศร  ปัทมปราณี โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวชัญญา  เตชะราชันย์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นายณัฐกิตติ์  สนเทียนวัตร์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวพานทิพย์  คงเมือง โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงสุศิริ  วงศ์เขาอ่อน โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงวิรชา  ศรีพัฒโนทัย โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงวรินธร  เจ้ยทองศรี โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวภัทรมน  ยิ่งยงค์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงศษิวิมล  บุญเหลือ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวธนพร  สิงห์ศิริ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวรมิตา  ปิติผล โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวสวิภา  จินตนา โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีวงษ์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวเอื้องพร  ศรีรุ้ง โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายสิรวิชญ์  พงษ์ระวีวงศา โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายยุทธนาวี  สิงห์ชา โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงวิมลณัฐ  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงสุกุมล  ฉิมพิบูลย์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงรัญชิดา  หาบุญมี โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงชิดชนก  เสริฐศรี โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงธันยธณ์  ประคองกลาง โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปิยรัตน์  นามบุตร โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงจิณัฐตา  อันทะโย โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงปรียากร  ศรีษร โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงณัฐณิชา  บังเกิด โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงชนาพร  สุทธิพันธ์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกมลวรรณ  ผสมทรัพย์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกมลชนก  เทียนแจ่ม โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงสุพรรษา  หมิดปล้อง โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกรกช  ทองงิ้ว โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายก้องภพ  กลี่ทอง โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงภูเพชรผกา  พิทักษ์กรณ์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงอรณิชชา  คำพึ่ง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงเลิศล้ำ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปริยากร  หวินกำปัง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายภาณุพงศ์  โสภารัตน์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายศรณ์ฐวุฒิ  จิตต์อำพร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายเมธวิน  วิทยาคม โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายศรัณย์กร  เทศดี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงแพรวา  เบญจวรางกูล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสวรินทร์  จินตนา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัชชา  จุลวงษ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายปวีณวัช  คำศรี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสขิลา  โมกขะเวส โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายพิพิธพล  สุทธิสา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายจักรกฤษณ์  ลิ้มพิพัฒน์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายศุภกฤต  มโนรส โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายปรัชญณัฐ  รักสนิท โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงชนกนันท์  วรภัสสร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายอธิศ  ธรรมานนท์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงธัญพิชชา  ฤทธิ์กุลสิทธิชัย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายณัฐชนน  พุทธา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายรัฐธีร์  ชัยจันทร์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายกรวิชญ์  เขียวเขิน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงกัญญาภัค  สุรวัฒนาวรรณ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงกรสิริ  ทิดแสง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงภัณฑิรา  กิ่งบัว โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงสดใส  นาคากาวา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายพิชญะ  จุลวงษ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงปาณิศา  คงแนวดี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายณัฐพัชร์  ประชานารถ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายนิติพัทธ์  ศิริอัครลาภ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงปริยาภร  ขุมทอง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงรัมภาพร  เกิดพงษ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายปัณณ์วิชญ์  แป้นสันเทียะ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงลดามาส  กองลำเจียก โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงทัตพิชา  ราชแสง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปุณณิตา  นวชินกุล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงธัณธิชา  เทพรัตนทัตกุล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายฐิติพงศ์  บุญญโชติ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ศรีมงคล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงลลิตา  กมลวิเชียร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รอดมา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกรชนก  ขุนจันทร์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายวชิรวิจน์  สุวรรณราช โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายกันตพัฒน์  สุขอารีลักษณ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายจิรนัฐร์  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปาลิตา  ศรีสงค์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณิชชา  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงโสภา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสริยกานต์  แก้วสัมพันธ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอรัญญา  ศรีเขื่อนแก้ว โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  อินต๊ะ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายภูริพัฒน์  บุญประเวช โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงศิริพัธร์ทรา  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสุภานัน  กุลละวณิชย์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายณัฐกานต์  คงคาฉุยฉาย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายณัฐกิตติ์  คงคาฉุยฉาย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายศุภกฤต  ปลายเนตร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฐชยา  พันธุเวช โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงวราดาชวี  อินทเกื้อ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงเปรมา  มิ่งฉาย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชัญญา  ไชยอาดูล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุตดีวงศ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธนกฤต  เกียรตินิยม โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณพล  อจละนันท์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพู่ไหม  เบญจวรางกูล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณัชพัฒน์  จุลวงษ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปาณิสรา  ปลอดภัย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายกันตพัชร  กลิ่นหอม โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพิชชา  เชื้อสิงห์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ล้นสวัสดิ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ฤทธิกุลสิทธิชัย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงบุญยาภรณ์  ดำรงค์พิวัฒน์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงปรีชญาน์  ค่าม่วง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงบรรณกร  ชำนาญกิจ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เตียววณิชกุล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ถาวรพงษ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอัณณ์ศยภรณ์  สิงห์ทอง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงเปมิกา  เจริญองค์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชนิดาภา  ตู้เชียงเพ็ง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายณัฐวัฒน์  เทพนิคม โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หาสุข โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงรณิษฐา  ชัยจันทร์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายศิวกร  ตุ้มมี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายชนะบุณย์  อินทรีย์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนกฤต  สมหมาย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณภัทร  สุขสำราญ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่ตั้ง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธนัญชนก  สุชสวัสดิ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปพิชญา  ธะนวล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวิชิตา  อภิรักษ์นิยม โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนันท์ณภัส  อนุศาสนนันท์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนภาดา  ประสงค์ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายวิทยา  สุวรณณรังษี โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายนันทวัฒน์  ธรรมศิริรักษ์ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธรรมพร  พรมวิเศษ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุปินะ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอริสา  สืบศิริ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอรษา  สีนวม โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชลธิชา  สุภามูล โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงเกษิมาพร  นิลขัง โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงจีระนันท์  บุญเพ็ง โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพรนภัส  โสขุมา โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงเยาวภา  โทนกระโทก โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธันยชนก  ชัยพันธ์ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงเยาวนารี  เกตุเกล้า โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปรายฟ้า  เข็มทองหลาง โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงเขมจิรา  ชักชวนวงศ์ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายเจริญศักดิ์  คำไธสง โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายจำรูญศักดิ์  คำไธสง โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธารน้ำ  ธงทอง โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  หุ่นยนต์ โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพิชชาพร  ธงทอง โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุพัตา  ดำโดด โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงเรียวอุเซอิ  ฮอนดะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายรักษิต  จิตสิรไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายกรวิชญ์  ภู่แก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายปันไท  สูยะศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายปวรวัสส์  เนตรนิลวีรโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายสุวิจักขณ์  ปัญญาอภิวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายสุทธิกวี  อัจฉริยวงศ์เมธี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายปีติพัฒน์  อภิชนกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงพิมพ์พระจันทร์  นามพรหม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงวริษฐา  เข็มกลัด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายจตุพันธุ์  มาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายธีรดนย์  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายวรธน  โกเมนจรัสวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายภูวิศ  พัฒนผล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงสิริมนต์  สิทธิโชคธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงดาน่า  อีโลต้า โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงณิชาดา  อินพรหม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงจัสมิน  คุกสลีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายบุริศร์  กงพาน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายกิตติศณิศร  ศรีสิงห์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายอัฏฐวัฒน์  จิวรัชตานันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายฑยากร  มูลทองชุน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายธนกฤษ  ทองสุข โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายปัณณวัฒน์  แพร่จรรยา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายกรวิชญ์  อินทะชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายศักดิธัช  วิมลภัตรานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายคุณาสิน  เจริญวานิช โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายภาธร  ถมยานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายรวิพล  เกียรติเดชาวิทย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายนราธิป  อินทฉาย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายพงศธรณ์  ประดับศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายธีรัตน์  วุฒิเจริญกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายปภังกร  เงาประเสริฐวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายภาสวิชญ์  นันทสุรศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายวิชญา  ดิถีพรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายธนกฤต  กิจเจริญค้า โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายชนาวีร์  พุ่มไม้ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายปาณชัย  เจริญบุญพัชร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายพิชาภพ  เดือดสันเทียะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายพีรวัศ  สุพัฒนวาณิชกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายชนธัญ  มะโนคำ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายภควัฒน์  นิจนานานันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายธนศรณ์  ปิ่นโอฬารรัตนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายณภัทร  ประกอบวณิชกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายอติคุณ  ทวิพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายกิตติภพ  ผลเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายปัณณ์  พฤกษาประทานพร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายรักษิต  แก้ววิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายธิรัชพงศ์  กัณฐ์ศว์กำพล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายพันธ์ุธัช  โชติรัตน์สิริกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายรัฐธนินท์  รุจินินศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายบวรภัค  สุวรรณเกตุ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายธนากร  เธียรเอี่ยมอนันต์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายภาสวิชญ์  วงค์เมฆ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายฐิติวัชร์  นันทาพจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายภาคิน  เดือดสันเทียะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายธนิก  วรรณเสวต โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายพัสกร  โดยด่วน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงทิพย์ธารา  หอมหวล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายกิรัชภาส  ถาวร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายนภสินธุ์  พรมศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายภูมิรพี  ปรีชาไว โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายกิตติพัฒน์  สุขกิตติสิริวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายรฐนนท์  คงเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงนริศรา  พลซื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายภีม  ต่อจรัส โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายธรรมธร  บุนนาค โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายเธียร  จิตสิรไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายสุชานนท์  เพชรรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายธีรภัทร์  จันทร์คล้าย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายอธิชา  จำรัสกิตติวัลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายรัฐนันท์  วัฒนพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงนลนภัส  ติวิทย์ศิริกกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายปราชญ์  วิเชียรเครือ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายนนฑิวัฒ  ธไนสวรรค์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายอัครเดช  โคเรซาวา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงฐานิดา  คงศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงจันทร์จรัส  ตั้งเจริญศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายวชรธร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายพีรดนย์  จึงศิรกุลวิทย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายตวัน  ทองศุภโชค โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายอิสรชัยชาญ  นันทรักษา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายนิติ  ขามสำโรง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายชิติพัทธ์  อู่วิเชียร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายดรณ์  เอนกนวล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายวัศพล  เหล่าจันอัน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายวริศ  ธีระพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายชุนทาโร่  เมกาตะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายณภัทร  กงพาน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายกบิลรวิชญ์  ศรีศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายชานันท์  มัญชุนากร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายพีรวัส  โช โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายจื่อเหว่ย  เฉิน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายภูมิพุทธ  ภาพิรมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงนาตาลี  ทับสุข โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายรัฐศรัณย์  สมหวัง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายรัฐนันท์  บัณฑิตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงวรันลักษณ์  ศิริรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายกฤตธัช  เกตุมะยูร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายชาญวิทย์  ด่างทา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายพงศภัค  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายภูริ  บรรลือศรีศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายอิศวงศ์  ภาคย์พงศภรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายจักริน  ก๊กศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงชนิดาภา  สุนทรสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  รัตนเสนีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายศิลา  กาญจนศศิวิมล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายเสกข์  กางกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายนิธินัย  ฮวบนรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายสรรสวัชญ์  พิชิตนภากุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายวรธร  คชรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายอธิศ  กนกพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายชิษณุพงศ์  บัวแย้ม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายปัณณธร  จิรากูลสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธีรเมธ  แสวงหาทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายกิตติพัทธ์  ชื่นบาล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายวสุ  นรนาถตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายวงศธร  แสนเย็น โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายชวดล  นาคสินธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายกฤตภาส  จุลธรรมาศน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายอัครเดช  ครุฑคำ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายจักรวุธ  ภัทราวุธ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงจิณณะ  สามไชย โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงวีรินทร์  วุฒิเจริญกิจ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงอชิรญา  แก้วกระจ่าง โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงธมลวรรณ  ฉันทมิตร์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงเบญญาภา  คิม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตั้งกิตติรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงธัญชนก  จิราก้องวานิช โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงจิราภา  เกียรติกูลขจร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงกัญทิชา  ใหม่จู โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงธนญา  น้อยคำภา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงพิชญา  สุขปลื้ม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นันทโก โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงจิรัฐกร  มลทวีไพศาล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงศิริรัตน์  ปั้นเนตร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงเอมี่  หว่อง โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 นางสาวพิมลภัส  สายเชื้อ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 นางสาวสุพิชฌา  บุญธรรม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 นางสาวพิชชารัตน์  ศรีพรหมษา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงรมิตา  ปานยิ้ม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงพรรณพิรีย์  พรรณโชติกุล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ทองเเผ่น โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงภัทวรดี  ศรีพิมพ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงกาญจนสิริ  ศรีสิงห์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงอาภาภัทร  บัลลังก์นาค โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงณัฐการณ์  กระโห้ทอง โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงอริสรา  สาริกุล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงอภิชยา  ชัยเสริมเทวัญ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงพริษฐา  ผลดี โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงดากานดา  ปิยะธนานุกูล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงเพชรลดา  บัวงาม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จันทรา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงวรดา  อาษาสนา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงชนกนันท์  บูรณเจริญกิจ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงไอริณ  อินทรทัต โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายวัชรธร  กระจ่างมล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงสุพิชญา  กระจ่างมล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายวสุพล  ปวงคำ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายปิยวัตร  ราษฎร์ภักดี โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงชนกนันท์  กนกบรรพต โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายธนวิชญ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายฤทธิพงศ์  ธนกฤตา โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขวัฒนานุกิจ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายศุภณัฐ  หยัง โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายปรัชญ์  เรืองพีระกุล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงนาตาชา  กรีนอฟ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายณรงค์กร  สุขธงไชยกูล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายณวัฒน์  ลี่แตง โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงอัญชิษฐา  สกุลมา โรงเรียนตันตรารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายเศรษฐยศ  ปั้นทอง โรงเรียนตันตรารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายเจษฏา  คำชุมภู โรงเรียนตันตรารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงสิริอร  วนาพงศากุล โรงเรียนตันตรารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงณัชพัชญ์สรณ์  อ่อนศรี โรงเรียนตันตรารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายภวัต  พาวเรลล์ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงดลญาดา  อินทศร โรงเรียนตันตรารักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายไนยชน  คำมาก โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายนิโคล่า  โวลเป โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายเขษมศักดิ์  ใจรู้รอบ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายชวัลวิทย์  นามประโคน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายชานนท์  มาลาขาว โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายณัฐสิทธิ์  คำแสน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายดาเนียล  ซันน์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายทิพย์ศักดิ์  มากมี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายธีรเทพ  จันดี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายนรภัทร  พิลาดี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายภราดร  พึ่งเมือง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายรวิภาส  นาคเงินทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายอัฐวุฒิ  กุลประทีปัญญา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายเจษฎา  เสริฐสนิท โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายทัตเทพ  วงค์คำพระ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายวิสสุต  ทองมาก โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายนพพร  สิงหา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายธีรเทพ  บัวศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายจิรวัฒน์  ภู่เด่น โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายจักรภัทร  ชาญสำโรง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายต้นตระกูล  ขำสุวรรณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายภูรินทร์  อินชูกูล โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายวรรษธรณ์  อ่อนพุทรา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายภูริภาคย์  หวังสอิ๊ด โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงศศิภา  ท้าวนาง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงอนัญญา  ทองโสภณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสมุทร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  พุฒแจ่ม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงณัฐนิชา  เฟื่องคอน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงปนัดดา  เชื้อเทศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงภัทราพร  สร้อยดั้น โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงมณฑกานต์  ธรรมพิทักษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงวรรณวิษา  ปลงใจ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ซาบรีน่า  ดาห์ล โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงอริสา  พิมวงศ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงอัจฉริยะพร  บุญประครอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ชมภู่ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงรพีพรรณ  กัณหา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงจิรารัตน์  อุ่นเรือน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงธัญญาพร  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงนันทิกานต์  ไชยภารีย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงจิรพัฒน์  ไชยรัตน์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงชลิตตา  ชอบสว่าง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงอาทิตญา  นามเจริญ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงรักษิตา  พึ่งเมือง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงขวัญข้าว  นันธิษา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วแสงทิพย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงมิกะ  โยยิซาว่า โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงวรัชยา  ภาสดา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายณัฐชพน  ปัตตะเน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายปราบพล  ปัญญารัตน์สกุล โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงชนาพร  ตรีเพ็ชร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายสุริยา  กฤษณานนท์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายปาณัสม์  อิ่มทรัพย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายชัชวาลย์  อินทร์สุข โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายสตางค์  สังข์ทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงจารุวรรณ  นิลเกษ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายณัฐพล  มิ่งขวัญ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายณัฐภาค  กิ่งเกษ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายนนทวัฒน์  แสนบุตรดี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายพงศธร  ตั้งอรุณสันติ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  สวงดุก โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงวรานุช  ทองดอนอ่ำ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงสุมิตรา  จำปาขาว โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงชญานิศ  เครือเนตร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงณัฐพร  เสิกภูเขียว โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายวีระยุทธ  เงางาม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายสุเมธ  ชมโคกสูง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายสิทธิพร  เกษสุวรรณ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงธารารัตน์  เพชรไทย โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองลอย โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงธิดารัตน์  นพประโศก โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงมีมี่ย์  ทวยพวก โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายธนา  กำเนิดสินธ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายอภินันท์  เห็มสมัคร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขสมจิตร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงณัฐริกา  แก่นทน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายยูตะ  โยยิซาวา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงมโนพร  สีสุนนท์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายสุภเนตร์  เนรมัติ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แสงคำ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายพัทธดนย์  โคตา โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงรัมภ์รดา  สันหะรักษ์ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายยุธนา  แสงจันทร์ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงวิชุดา  งอยภูธร โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงวริศรา  จำปาทอง โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายสิทธิศักดิ์  แช่มช้อย โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายก่อการดี  สีกล่ำ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงณัฏฐ์ณภัทร์  ปาณิสราศิริกุล โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงรมิตา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายพลนภัส  ปิ่นแก้ว โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายศิรสิทธิ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายศุภมิตร  ฤกษ์อินทรีย์ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายพศุตธรรม์  สกุลรุ่งรุจีจิร โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายพิระกานต์  ราชเทวี โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงตวงพร  เสถียรวงศ์ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงมัณฑกานต์  อภัย โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงจิราพัชร  อุชิจิมา โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายณัฏฐ์นวัต  ปาณิสราศิริกุล โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 นายมังกร  วิทยานุสกุล โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายบุณยกร  ชมโฉม โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 นายจิรพัส  ธรรมศรี โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นางสาววิยะดา  ชินนาพันธ์ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นายรัฐศดิศ  สมิตเมฆ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นายก้องเกียรติ  คงสมบัติ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายวีรวัฒน์  มาฆะสวัสดิ์ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นางสาวสุพิชฌาย์  ชื่นเบิกบาน โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นางสาวศิรดา  จันทะมุด โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุชิจิมา โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายอธิวัฒน์  ทองดี โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงพิชญาภา  คลองข่อย โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายปัณณทัต  สุรินทร์ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงปรัชญาพร  เหลืองประเสริฐ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงสิรภัทร  สุขกุล โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกันตา  ชินนาพันธ์ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายวีรภัทร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 นายสิรภพ  เปรมปรี โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายเนาฟัล  สาแล๊ะ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายการัณยภาส  ผ่องผิว โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงซาร่าห์  ลิมบู โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวภาบิตรา  ลิมบู โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงบุณยานุช  ปินฑะมาน โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 นายอดิภัทร  คล้ายนุช โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงบุญยาพร  นากาจิมา โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นายธรรมสรณ์  สีราสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงกรัณยภรณ์  ดอนบรรเทา โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงพัชราภา  เกิดอินทร์ โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงศิรประภา  อ่อนน้อม โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายภูวิศ  เวียงสมุทร โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงกชพร  มีสวย โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายธนัช  นิรามัย โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายกิตติพัฒน์  แก้วรองกูล โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงปริณดา  รอดฟัก โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายกรณิศ  มณีสาคร โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงนภสร  แก้วรุ่งเรือง โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงอัญชิสา  เอี่ยมมาธุสร โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายเดชาวัฒน์  บุญรอด โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายชัยวัฒน์  พิมพ์สุตะ โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก่นจันทร์ โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายพุฒิชัย  พุทธรอด โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงเพชรพิมพ์พลอย  วิชัยณรงค์ โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ไชยลังการ์ โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงชนัญชิดา  พันสิ่ว โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงพรนภา  ปิยะ โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อ่อนน้อม โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายอชิระ  โคตะหา โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงณัฐจรียา  วิชัย โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงมนัสวีรภัทร  แก้วอุไร โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายอรรถพล  คมขำ โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 นางสาวอารีรัตน์  จันทอง โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นางสาวญานิกา  สิงห์ปั้น โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นายพันธวัช  อินสุพัตรา โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นางสาวปิยธิดา  พิมพันธุ์ โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นายศุภณัฐ  เกตุศิริ โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ชินกลาง โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยิ่งยศนิพนธ์กุล โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายภานุวัฒน์  โสจิระกุล โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายปฐมพร  จันทร์พฤกษ์ โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงกมลณัฏฐ์  พันสิ่ว โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายสุกฤษฏ์  หล้าเพ็ง โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายพิชเญศ  สุทธิประภา โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงปรียาภรณ์  แก้วใส โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงเอรยา  รักไทย โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงวนิสา  ยืนยาว โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายพงษ์ณรินทร์  เจริญวงษ์ โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายพัชรพล  ภูมิเสน โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายชนวีย์  สุขเกษม โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงธันยพร  ศรีสกุล โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงธนัสถา  ฤทธาพรหม โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม